GIÁO ÁN KĨ THUẬT LỚP 5 LAP MAY BAY TRUC THANG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIÁO ÁN KĨ THUẬT LỚP 5 LAP MAY BAY TRUC THANG":

Giáo án môn kĩ thuật lớp 5 tiết 116

Giáo án môn kĩ thuật lớp 5 tiết 116

Thø ngµy th¸ng n¨m M«n: KÜ thuËt TiÕt 1 Tªn bµi d¹y : §Ýnh khuy 2 lç ( tiÕt 1) I. Môc tiªu HS biÕt: §Ýnh khuy 2 lç. §Ýnh ®­îc khuy 2 lç ®óng quy tr×nh, kü thuËt. RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn. II. §å dïng d¹y häc MÉu ®Ýnh khuy 2 lç. Mét sè s¶n phÈm may ®­îc ®Ýnh khuy 2 lç. Bé dông cô kh©u, thªu líp 5. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng d¹y cña thÇy Ho¹t ®éng Häc cña trß 1. KiÓm tra: ( 5 phót) GV kiÓm tra s¸ch vë vµ § D m«n häc. Nªu c¸c quy ®Þnh cña m«n häc nµy. 2. Bµi míi: ( 30 phót) a. GV giíi thiÖu bµi vµ nªu môc ®Ých bµi häc. b. D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng 1 Quan s¸t, nhËn xÐt mÉu GV ®Þnh h­íng vµ yªu cÇu HS rót ra nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm h×nh d¹ng, kÝch th­íc, mµu s¾c cña khuy 2 lç Em h•y quan s¸t h×nh 1a vµ nªu NX vÒ ®Æc ®iÓm h×nh d¹ng cña khuy 2 lç? GV giíi thiÖu mÉu ®Ýnh khuy 2 lç. Cho HS quan s¸t khuy ®Ýnh trªn s¶n phÈm may.Quan s¸t h×nh 1b, em cã NX g× vÒ ®­êng kh©u trªn khuy 2 lç? Em h•y nhËn xÐt vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khuy, ®­êng chØ ®Ýnh khuy trªn s¶n phÈm? GV tãm t¾t ND chÝnh cña H§ 1: khuy (hay cßn gäi lµ cóc hoÆc nót) ®­îc lµm b»ng nhiÒu vËt liÖu kh¸c nhau nh­ nhùa, trai, gç,... víi nhiÒu mµu s¾c, kÝch th­íc, h×nh d¹ng kh¸c nhau. Khuy ®­îc ®Ýnh vµo v¶i b»ng c¸c ®­êng kh©u qua 2 lç khuy ®Ó nèi khuy víi v¶i ( d­íi khuy). Trªn 2 nÑp ¸o, vÞ trÝ khuy ngang b»ng víi vÞ trÝ lç khuyÕt. Khuy ®­îc cµi qua lç khuyÕt ®Ó gµi 2 nÑp cña s¶n phÈm vµo víi nhau. Ho¹t ®éng 2 H­íng dÉn thao t¸c kü thuËt Yªu cÇu HS nªu c¸c b­íc trong quy tr×nh ®Ýnh khuy. Nªu c¸ch v¹ch dÊu c¸c ®iÓm ®Ýnh khuy hai lç? GV quan s¸t, uèn n¾n vµ HD nhanh l¹i mét l­ît c¸c thao t¸c trong b­íc 1 Nªu c¸ch chuÈn bÞ ®Ó ®Ýnh khuy trong môc 2a vµ h×nh 3? GV sö dông khuy cã kÝch th­íc lín ®Ó HD c¸ch chuÈn bÞ ®Ýnh khuy: §Æt khuy vµo ®iÓm v¹ch dÊu vµ c¸ch gi÷ cè ®Þnh khuy trªn ®iÓm v¹ch dÊu khi chuÈn bÞ ®Ýnh. L­u ý HS x©u chØ ®«i vµ kh«ng x©u chØ qu¸ dµi. GV dïng khuy to vµ kim kh©u len ®Ó HD c¸ch ®Ýnh khuy theo h×nh 4. GV HD lÇn kh©u thø 1: lªn kim qua lç khuy thø nhÊt, xuèng qua lç 2. Nªu c¸ch quÊn chØ quanh ch©n khuy vµ kÕt thóc ®Ýnh khuy? QuÊn chØ quanh ch©n khuy cã t¸c dông g×? NhËn xÐt vµ HD häc sinh thùc hiÖn thao t¸c quÊn chØ quanh ch©n khuy vµ kÕt thóc ®Ýnh khuy. L­u ý khi lªn kim ta nhí kh«ng qua lç khuy vµ c¸ch qu¸n chØ ch¾c ch¾n nh­ng v¶i kh«ng bÞ dóm. HD nhanh lÇn 2 c¸c b­íc ®Ýnh khuy vµ hái c¸ch lªn kim, xuèng kim. GV tæ chøc HS thùc hµnh gÊp nÑp, kh©u l­îc nÑp, v¹ch dÊu c¸c ®iÓm ®Ýnh khuy. 3. Cñng cè – DÆn dß: ( 5 phót) GV cho HS nh¾c l¹i phÇn ghi nhí GVnhËn xÐt tiÕt häc DÆn häc sinh chuÈn bÞ tiÕt 2: mang s¶n phÈm cña tiÕt 1 ®Ó thùc hµnh ®Ýnh khuy. HS lÊy s¸ch vë , § D ®Ó lªn bµn. L¾ng nghe GV nªu. L¾ng nghe, ghi ®Çu bµi HS quan s¸t mét sè mÉu khuy 2 lç trong SGK vµ trªn thùc tÕ 2 HS nªu. L¾ng nghe. HS quan s¸t mÉu, h×nh 1b nhËn xÐt vÒ ®­êng chØ ®Ýnh khuy, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khuy. 3 HS nªu nhËn xÐt vÒ kho¶ng c¸ch, vÞ trÝ gi÷a c¸c khuy vµ lç khuyÕt trªn hai nÑp ¸o. HS l¾ng nghe. HS ®äc l­ít c¸c néi dung trong môc IISGK vµ nªu: v¹ch dÊu c¸c ®iÓm ®Ýnh khuy vµ ®Ýnh khuy vµo c¸c ®iÓm v¹ch dÊu HS ®äc môc 1, quan s¸t h×nh 2 vµ tr¶ lêi. 2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn thao t¸c trong b­íc 1 HS ®äc môc 2b vµ quan s¸t h×nh 4 vµ nªu c¸ch ®Ýnh khuy. Quan s¸t, l¾ng nghe GV h­íng dÉn HS lªn b¶ng thùc hiÖn c¸c thao t¸c lÇn kh©u thø 2. HS quan s¸t h×nh 5, 6 SGK tr¶ lêi vµ thùc hµnh 2 HS nªu L¾ng nghe. 2 HS nh¾c l¹i vµ thùc hiÖn thao t¸c ®Ýnh khuy 2 lç HS thùc hµnh lµm theo h­íng dÉn 2 HS ®äc ghi nhí L¾ng nghe, ghi nhí
Xem thêm

Đọc thêm

giáo án kĩ thuật 5 hk2

GIÁO ÁN KĨ THUẬT 5 HK2

giáo án kĩ thuật 5 học kì 2 cực hay. giáo án kĩ thuật 5 học kì 2 cực hay.giáo án kĩ thuật 5 học kì 2 cực hay.giáo án kĩ thuật 5 học kì 2 cực hay.giáo án kĩ thuật 5 học kì 2 cực hay.giáo án kĩ thuật 5 học kì 2 cực hay.giáo án kĩ thuật 5 học kì 2 cực hay.giáo án kĩ thuật 5 học kì 2 cực hay.giáo án kĩ thuật 5 học kì 2 cực hay.giáo án kĩ thuật 5 học kì 2 cực hay.giáo án kĩ thuật 5 học kì 2 cực hay.giáo án kĩ thuật 5 học kì 2 cực hay.giáo án kĩ thuật 5 học kì 2 cực hay.

28 Đọc thêm

Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ

Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ

Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ Giáo án tập đọc lớp 5 học kỳ I chi tiết đầy đủ
Xem thêm

Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 22

giáo án toán lớp 5 tuần 22

giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22giáo án toán lớp 5 tuần 22

Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 10

giáo án toán lớp 5 tuần 10

giáo án toán lớp 5 tuần 10.giáo án toán lớp 5 tuần 10.giáo án toán lớp 5 tuần 10.giáo án toán lớp 5 tuần 10.giáo án toán lớp 5 tuần 10.giáo án toán lớp 5 tuần 10.giáo án toán lớp 5 tuần 10.giáo án toán lớp 5 tuần 10.giáo án toán lớp 5 tuần 10.giáo án toán lớp 5 tuần 10.giáo án toán lớp 5 tuần 10.

Đọc thêm

Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chuẩn đan mạch (4 cột)

Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chuẩn đan mạch (4 cột)

Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chuẩn đan mạch (4 cột)Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chuẩn đan mạch (4 cột)Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chuẩn đan mạch (4 cột)Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chuẩn đan mạch (4 cột)Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chuẩn đan mạch (4 cột)Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chuẩn đan mạch (4 cột)Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chuẩn đan mạch (4 cột)Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chuẩn đan mạch (4 cột)Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chuẩn đan mạch (4 cột)Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chuẩn đan mạch (4 cột)Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chuẩn đan mạch (4 cột)Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chuẩn đan mạch (4 cột)Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chuẩn đan mạch (4 cột)Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chuẩn đan mạch (4 cột)Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chuẩn đan mạch (4 cột)Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chuẩn đan mạch (4 cột)Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chuẩn đan mạch (4 cột)Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chuẩn đan mạch (4 cột)
Xem thêm

Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 14

giáo án toán lớp 5 tuần 14

giáo án toán lớp 5 tuần 14.giáo án toán lớp 5 tuần 14.giáo án toán lớp 5 tuần 14.giáo án toán lớp 5 tuần 14.giáo án toán lớp 5 tuần 14.giáo án toán lớp 5 tuần 14.vgiáo án toán lớp 5 tuần 14.giáo án toán lớp 5 tuần 14.giáo án toán lớp 5 tuần 14.giáo án toán lớp 5 tuần 14.giáo án toán lớp 5 tuần 14

Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 30

giáo án toán lớp 5 tuần 30

giáo án toán lớp 5 tuần 30giáo án toán lớp 5 tuần 30giáo án toán lớp 5 tuần 30giáo án toán lớp 5 tuần 30giáo án toán lớp 5 tuần 30giáo án toán lớp 5 tuần 30giáo án toán lớp 5 tuần 30giáo án toán lớp 5 tuần 30giáo án toán lớp 5 tuần 30

Đọc thêm

LUÂN VĂN LẬP TRÌNH MÁY CNC 5 TRỤC BẰNG SOLIDCAM

LUÂN VĂN LẬP TRÌNH MÁY CNC 5 TRỤC BẰNG SOLIDCAM

5Luận văn tốt nghiệp1.2.3. Hệ điều khiểnHệ điều khiển là thành phần trung tâm của máy công cụ. Nó điều khiển quá trình chuyểnđộng, vị trí của các thành phần chuyển động trên máy, sao cho đạt được chính xác tối ưu vềthời gian cắt, tốc độ và chiều sâu cắt cần thiết. Sự kết hợp của dòng điện và hệ thống kĩ thuậtsẽ đưa ra sự điều khiển toàn diện từ nguồn cung cấp, thực hiện gia công chi tiết từ dữ liệuCAD nhanh chóng, dễ dàng với độ chính xác được nâng cao và kết thúc quá trình gia côngvới chi phí nhỏ nhất.Hình 1.3: Hệ thống điều khiển máy phay CNC 5 trục1.2.4. Bàn xe daoCác nhà cung cấp máy công cụ phải tạo ra một bàn xe dao phù hợp với mỗi máy và có lợinhất về mặt công suất cũng như thuận lợi cho việc cắt gọt kim loại mà không ảnh hưởng đếnđộ chính xác khi gia công. Độ cứng vững của bàn xe dao sẽ làm cho công suất của quá trìnhcắt kim loại đươc được tăng lên. Những nhà chế tạo thiết kế các bàn xe dao cho phép chúngchỉ điều khiển đài dao và chức năng phay.1.2.5. Trục chínhTrục chính là thành phần có tính quyết định nhất trong máy công cụ. Một trục ổn định sẽhợp nhất với sự điều khiển của động cơ - quyết định độ cứng vững hệ thống, hệ thống bôi trơnvà nguồn điện cung cấp, đảm bảo độ chính xác và có thể đoán trước được năng suất của máy.Như vậy, quá trình thiết kế trục và tối ưu tốc độ quay của trục chính sẽ mang lại quá trình cắtgọt được tốt nhất và độ chính xác cao nhất cho máy.Nguyễn Thiện TâmMSSV: 21002860
Xem thêm

117 Đọc thêm

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY THAM KHẢO LỚP 5

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY THAM KHẢO LỚP 5

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY THAM KHẢO LỚP 5 GIÁO ÁN GIẢNG DẠY THAM KHẢO LỚP 5GIÁO ÁN GIẢNG DẠY THAM KHẢO LỚP 5 GIÁO ÁN GIẢNG DẠY THAM KHẢO LỚP 5 GIÁO ÁN GIẢNG DẠY THAM KHẢO LỚP 5 GIÁO ÁN GIẢNG DẠY THAM KHẢO LỚP 5 GIÁO ÁN GIẢNG DẠY THAM KHẢO LỚP 5

Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 18

giáo án toán lớp 5 tuần 18

giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.giáo án toán lớp 5 tuần 18.

Đọc thêm

Giáo án 45 tuổi: chủ đề thế giớ thực vật động vật

Giáo án 45 tuổi: chủ đề thế giớ thực vật động vật

Bộ giáo án đầy đủ về chủ đề Thế giới động vật, thế giới thực vật đã được giảng dạy năm học 2015 2016 và là giáo án tiêu biểu khối lớp 4 5 tuổi. Bộ giáo án đầy đủ về chủ đề Thế giới động vật, thế giới thực vật đã được giảng dạy năm học 2015 2016 và là giáo án tiêu biểu khối lớp 4 5 tuổi.

Đọc thêm

Giáo án lớp 5 tuần 2

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 2

Giáo án lớp 5A hay nhất, soạn theo chuẩn kiến thức kỹ năng, soạn theo chương trình giảm tải của Bộ GD. Được cập nhật mới nhất, đã chỉnh sửa mới nhất vào cuối năm học này. Rất kỹ, rất hay Giáo án lớp 5A được soạn theo hướng học dễ hiểu.

24 Đọc thêm

Giáo án lớp 5 tuần 3

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 3

Giáo án lớp 5A hay nhất, soạn theo chuẩn kiến thức kỹ năng, soạn theo chương trình giảm tải của Bộ GD. Được cập nhật mới nhất, đã chỉnh sửa mới nhất vào cuối năm học này. Rất kỹ, rất hay Giáo án lớp 5A được soạn theo hướng học dễ hiểu.

24 Đọc thêm

Giáo án lớp 5 tuần 4

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 4

Giáo án lớp 5A hay nhất, soạn theo chuẩn kiến thức kỹ năng, soạn theo chương trình giảm tải của Bộ GD. Được cập nhật mới nhất, đã chỉnh sửa mới nhất vào cuối năm học này. Rất kỹ, rất hay Giáo án lớp 5A được soạn theo hướng học dễ hiểu.

24 Đọc thêm

Giáo án Lớp 5 tuần 8

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 8

Giáo án lớp 5A hay nhất, soạn theo chuẩn kiến thức kỹ năng, soạn theo chương trình giảm tải của Bộ GD. Được cập nhật mới nhất, đã chỉnh sửa mới nhất vào cuối năm học này. Rất kỹ, rất hay Giáo án lớp 5A được soạn theo hướng học dễ hiểu.

19 Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 34

giáo án toán lớp 5 tuần 34

giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34giáo án toán lớp 5 tuần 34

Đọc thêm

GIÁO ÁN ATGT LỚP 5 CẢ NĂM

GIÁO ÁN ATGT LỚP 5 CẢ NĂM

GIÁO ÁN ATGT LỚP 5 CẢ NĂM GIÁO ÁN ATGT LỚP 5 CẢ NĂM GIÁO ÁN ATGT LỚP 5 CẢ NĂM GIÁO ÁN ATGT LỚP 5 CẢ NĂM GIÁO ÁN ATGT LỚP 5 CẢ NĂM GIÁO ÁN ATGT LỚP 5 CẢ NĂM GIÁO ÁN ATGT LỚP 5 CẢ NĂM GIÁO ÁN ATGT LỚP 5 CẢ NĂM GIÁO ÁN ATGT LỚP 5 CẢ NĂM

18 Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 6

giáo án toán lớp 5 tuần 6

giáo án toán lớp 5 tuần 6.giáo án toán lớp 5 tuần 6.giáo án toán lớp 5 tuần 6.giáo án toán lớp 5 tuần 6.giáo án toán lớp 5 tuần 6giáo án toán lớp 5 tuần 6giáo án toán lớp 5 tuần 6.giáo án toán lớp 5 tuần 6giáo án toán lớp 5 tuần 6giáo án toán lớp 5 tuần 6giáo án toán lớp 5 tuần 6giáo án toán lớp 5 tuần 6giáo án toán lớp 5 tuần 6

Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 26

giáo án toán lớp 5 tuần 26

giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26giáo án toán lớp 5 tuần 26

Đọc thêm

Cùng chủ đề