NÂNG CAO CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NÂNG CAO CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ":

Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân phường tân bình, thành phố hải dương

Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân phường tân bình, thành phố hải dương

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN BẢNG CHÚ THÍCH TỪ VIẾT TẮT 1 PHẦN MỞ ĐẦU 2 1. Lý do chọn đề tài 2 2. Mục tiêu nghiên cứu 3 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 4 4. Phương pháp nghiên cứu 4 5. Kết cấu đề tài 4 PHẦN NỘI DUNG 5 Chương 1. Tổng quan về Ủy ban nhân dân phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương 5 1.1. Vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương 5 1.2. Cơ cấu tổ chức 6 1.3. Quá trình hình thành và phát triển của Cơ quan 7 1.4. Tổng quan về công tác quản trị nhân lực 8 1.4.1. Hệ thống triết lý, chính sách về quản trị nhân lực của Cơ quan 8 1.4.2. Bộ máy quản trị nhân lực của Cơ quan 10 1.4.3. Thực tiễn hoạt động chức năng về quản trị nhân lực tại Cơ quan 11 2.1. Cơ sở lý luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 13 2.1.1. Khái niệm và vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 13 2.1.2. Nguyên tắc, quy trình và các yếu tố tác động tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 14 2.2. Thực trạng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân phường Tân Bình 19 2.2.1. Nội dung của công tác đào tạo và bồi dưỡngcán bộ, công chức 19 2.2.2. Số lượng, chất lượng và cơ cấu tổ chức 20 2.2.3. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức 21 2.2.4. Mức độ hoàn thành công việc được giao 22 2.2.5. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân phường Tân Bình 23 2.3. Đánh giá về hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng và nguyên nhân 23 2.3.1. Ưu điểm của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 23 2.3.2. Hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 25 2.3.3. Nguyên nhân dẫn tới tồn tại những hạn chế 26 Chương 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương 29 3.1. Mục tiêu và phương hướng nâng cao công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức 29 3.1.1. Mục tiêu 29 3.1.2. Phương hướng 29 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức 30 3.2.1. Hoàn thiện hệ thống chính sách, chỉ đạo sát sao trong tổ chức cán bộ 30 3.2.2. Hoàn thiện quy trình quản lý cán bộ 31 3.2.3. Nâng cao ý thức, khả năng tự hoàn thiện bản thân của đội ngũ cán bộ, công chức 32 3.2.4. Thường xuyên đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng 35 3.2.5. Giải pháp khác 35 3.3. Khuyến nghị 36 3.3.1. Đối với ban lãnh đạo 36 3.3.2. Đối với bộ phận chuyên trách về quản trị nhân lực 37 3.3.3. Đối với cán bộ, công chức trong Cơ quan 37 C. PHẦN KẾT LUẬN 39 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 40
Xem thêm

Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CB,CC TẠI HUYỆN LẠC SƠN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CB,CC TẠI HUYỆN LẠC SƠN

BẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 2 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Phạm vi nghiên cứu 3 5. Phương pháp nghiên cứu 3 6. Ý nghĩa, đóng góp của đề tài 3 7. Kết cấu đề tài 3 PHẦN NỘI DUNG 4 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN LẠC SƠN 4 1.1. Khái quát chung về phòng Nội vụ huyện Lạc Sơn 4 1.1.1. Vị trí, chức năng 4 1.1.1.1. Địa chỉ phòng 4 1.1.1.2. Cơ cấu hoạt động của phòng Nội vụ 4 1.1.1.3. Sơ đồ cơ cấu hoạt động của phòng Nội Vụ ( theo nguồn của phòng Nội vụ UBND huyện Lạc Sơn ) 5 1.1.1.4. Nhiệm vụ và quyền hạn 5 1.1.1.5. Nhân lực của phòng. 8 1.1.1.6. Chính sách về nhân lực của phòng Nội vụ 9 1.1.1.7. Văn hóa tổ chức. 10 1.1.2. Khái niệm về công tác đào tạo, bồi dưỡng 11 1.1.2.1. Khái niệm đào tạo 11 1.1.2.2. Khái niệm bồi dưỡng 11 1.1.2.3. Khái niệm cán bộ, công chức 11 1.2.2. Vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC 12 1.2.3. Ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC 13 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN LẠC SƠN 14 2.1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CB,CC tại UBND huyện Lạc Sơn 14 2.1.1. Đối với cán bộ, công chức cấp huyện 14 2.1.2. Đối với cán bộ, công chức cấp xã 14 2.1.3. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 15 2.1.3.1.Đào tạo bồi dưỡng theo hình thức tập trung hoặc bán tập trung 15 2.1.3.2. Đào tạo bồi dưỡng theo hình thức vừa học vừa làm 15 2.1.3.3. Đào tạo bồi dưỡng theo hình thức tại chức 15 2.1.3.4. Đào tạo bồi dưỡng theo hình thức từ xa 15 2.1.3. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 15 2.2. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại huyện Lạc Sơn 19 2.2.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức tại huyện Lạc Sơn. 19 2.2.2. Thực trạngcông tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tại phòng Nội Vụ huyện Lạc Sơn trong những năm gần đây. 22 2.2.3. Đánh giá về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại huyện Lạc Sơn 27 2.2.3.1. Ưu điểm 27 2.2.3.2. Hạn chế 28 2.2.4. Nguyên nhân của những hạn chế 28 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CB,CC TẠI HUYỆN LẠC SƠN 30 3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi duỡng cán bộ, công chức tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình 30 3.1.1. Mục tiêu 30 Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và tổ dân phố. 31 3.1.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức phòng Nội vụ huyện Lạc Sơn 31 3.1.3. Một số kiến nghị của bản thân nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 32 PHẦN KẾT LUẬN 34 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 36
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện văn quan

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện văn quan

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU DANH MỤC VIẾT TẮT A. PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 2 2. Lịch sử nghiên cứu 3 3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu 4 4. Phạm vi nghiên cứu 4 5. Phương pháp nghiên cứu 4 6. Ý nghĩa của nghiên cứu 4 7. Kết cấu của báo cáo 5 B. PHẦN NỘI DUNG 6 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 7 1.1. Khái niệm 7 1.1.1. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng 7 1.1.2. Khái niệm cán bộ, công chức 7 1.1.3. Khái niệm giáo dục 8 1.2. Mục tiêu và vai trò của đào tạo, bồi dưỡng 9 1.2.1. Mục tiêu của đào tạo, bồi dưỡng 9 1.2.2. Vai trò của đào tạo, bồi dưỡng 10 1.3. Các phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức 11 1.3.1. Phương pháp đào tạo bồi dưỡng trong công việc 11 1.3.2. Phương pháp đào tạo bồi dưỡng ngoài công việc 12 1.4. Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo 13 1.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo 13 1.4.2. Xác định mục tiêu đào tạo 13 1.4.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 13 1.4.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 13 1.4.5. Dự tính chi phí đào tạo 13 1.4.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 14 1.4.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 14 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN VĂN QUAN 16 2.1. Tổng quan về UBND huyện Văn Quan 16 2.1.1. Khái quát về UBND huyện Văn Quan 16 2.1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức 17 2.2. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện Văn Quan 28 2.2.1. Số lượng nhân lực của UBND huyện Văn Quan 28 2.3. Một số đánh giá về nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cho CBCC tại huyện 34 2.3.1. Những mặt đạt được 34 2.3.2. Một số hạn chế của công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức 35 2.4. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng 36 2.4.1. Các nguyên nhân tồn tại, hạn chế: 36 2.4.2. Những tồn tại hạn chế cần giải quyết khắc phục trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức 37 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CB, CC CỦA UBND HUYỆN VĂN QUAN 38 3.1. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện Văn Quan 38 3.1.1. Mục tiêu của công tác ĐTBD 38 3.1.2. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng 38 3.1.3. Đối với đội ngũ giáo viên 40 3.1.4. Hoàn thiện công tác quản lý về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 40 3.2. Một số khuyến nghị 41 3.2.1. Đối với ban lãnh đạo UBND huyện 41 3.2.2. Đối với cán bộ, công chức 43 C. PHẦN KẾT LUẬN 44 D. CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 47
Xem thêm

Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Ở BỘ KHĐT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Ở BỘ KHĐT

1. Tính cấp thiết của đề tài.Thời nào cũng vậy, chế độ xã hội nào cũng vậy, muốn đứng vững và phát triển đều phải được xây dựng nên bởi những con người hết lòng trung thành với chế độ, có trí tuệ và năng lực. Thời phong kiến, đó là hệ thống quan lại của triều đình. Trong xã hội ngày nay, đó là những công chức, những người trực tiếp phục vụ chế độ. Họ là đại diện cho Nhà nước để xây dựng, thực thi các chủ trương, chính sách. Họ là nhân tố có tính chất quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém”.Cán bộ, công chức là nhân tố con người trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước. Ngay từ khi Đảng ta ra đời, vấn đề cán bộ đã được coi là mối quan tâm hàng đầu và ngày càng được chú ý. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách về vấn đề cán bộ, công chức nhằm củng cố, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ này đáp ứng yêu cầu của các thời kỳ. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức là một trong những yếu tố quyết định để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất tốt, chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Kế hoạch và Đầu tư. Quán triệt tư tưởng, quan điểm và chủ trương của Đảng, những năm qua Bộ KHĐT đã tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,công chức của Bộ và của ngành, coi đó là một trong bốn nội dung chủ yếu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 2010 mà Bộ xây dựng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần tạo dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ có chất lượng ngày càng cao. Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ vẫn còn chậm đổi mới, chậm hội nhập, chưa thực sự gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu tình hình mới.Trước thực tế này, là sinh viên thực tập tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ KHĐT em đã chọn chuyên đề: “Hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Bộ KHĐT” với mục đích góp phần hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ KHĐT.2. Mục đích nghiên cứu.Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nướcTrên cơ sở phân tích thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Bộ KHĐT, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ trong điều kiện và hoàn cảnh mới.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Bộ KHĐTPhạm vi nghiên cứu của chuyên đề là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ KHĐT khi chưa có sự sáp nhập của Tổng cục Thống kê vào Bộ KHĐT vào cuối năm 2007.4. Phương pháp nghiên cứu.Chuyên đề sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu thích hợp như phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp tổng hợp tài liệu, phương pháp thống kê.5. Kết cấu của chuyên đề.Ngoài phần Lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của chuyên đề gồm ba phần:Phần 1: Cơ sở lý luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Phần 2: Phân tích thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Bộ KHĐT.Phần 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Bộ KHĐT
Xem thêm

89 Đọc thêm

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện sơn động

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện sơn động

MỤC LỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 2 2. Mục tiêu nghiên cứu 3 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 4. Phương pháp nghiên cứu 3 5. Kết cấu đề tài báo cáo thực tập 4 PHẦN NỘI DUNG 5 Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN SƠN ĐỘNG 6 1.1. Khái quát chung về UBND huyện Sơn Động 6 1.1.1. Vài nét về đặc điểm, vị trí địa lý của UBND huyện Sơn Động 6 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Sơn Động 6 1.1.2.1. Chức năng 6 1.1.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Sơn Động 7 1.1.3. Cơ cấu tổ chức của UBND huyện Sơn Động 12 1.1.4. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của UBND huyện Sơn Động 13 1.2. Các hoạt động của công tác quản trị nhân lực của UBND huyện Sơn Động 15  TIỂU KẾT: 19 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN SƠN ĐỘNG 20 2.1. Cơ sở lý luận về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 20 2.1.1. Một số khái niệm cơ bản 20 2.1.1.1. Khái niệm cán bộ, công chức 20 2.1.1.2. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng 21 2.1.2. Vai trò của đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức 21 2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức. 23 2.1.3.1. Các nhân tố chủ quan 23 2.1.3.2. Các nhân tố khách quan 24 2.2. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND huyện Sơn Động 25 2.2.1. Tình hình đội ngũ cán bộ, công chức của UBND huyện Sơn Động 25 2.2.1.1. Số lượng cán bộ công chức của UBND huyện Sơn Động 25 2.2.1.2. Về trình độ, cơ cấu giới tính, độ tuổi của cán bộ, công chức 26 2.2.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức của UBND huyện Sơn Động 28 2.2.2.2. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của UBND huyện Sơn Động 29 2.2.3. Hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của UBND huyện Sơn Động 30 2.2.3.1. Những ưu điểm 30 2.2.3.2. Những hạn chế 31 2.2.3.3. Nguyên nhân 31  TIỂU KẾT: 32 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA UBND HUYỆN SƠN ĐỘNG 33 3.1. Mục tiêu, phương hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND huyện Sơn Động 33 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND huyện Sơn Động 34 3.2.1. Ða dạng hoá các hình thức, phương pháp đào tạo và bồi dưỡng CBCC 34 3.2.2. Xây dựng nguồn kinh phí cho đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức một cách toàn diện 35 3.2.3. Tăng cường đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức 36 3.2.4. Hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng 38 3.3. Một số khuyến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động 38 3.3.1. Đối với UBND huyện Sơn Động 38 3.3.2. Đối với cán bộ, công chức tại UBND huyện Sơn Động 39 3.3.3 . Đối với Phòng Nội vụ huyện Sơn Động 40  TIỂU KẾT: 40 PHẦN KẾT LUẬN 41 KẾT LUẬN 42 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN 43 PHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kiểm sát viên tại viện kiểm sát nhân dân tỉnh yên bái

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kiểm sát viên tại viện kiểm sát nhân dân tỉnh yên bái

MỤC LỤC PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1 I. Khái quát về đơn vị kiến tập. 1 1. Quá trình hình thành và phát triển của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái. 1 1.1 Tên, địa chỉ, số điện thoại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái. 1 1.1.1 Sơ lược quá trình phát triển của Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Yên Bái. 1 1.2 Cơ cấu tổ chức. 2 A. PHẦN MỞ ĐẦU 5 PHẦN 2: CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO KIẾN TẬP. 5 1. Lý do chọn đề tài. 5 2. Lịch sử nghiên cứu. 5 3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu. 6 3.1. Mục đích nghiên cứu. 6 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu. 6 4. Phạm vi nghiên cứu. 6 5. Phương pháp nghiên cứu. 6 6. Ý nghĩa của việc nghiên cứu. 6 7. Kết cấu của bài báo cáo. 7 B. PHẦN NỘI DUNG 8 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC. 8 1.1 Các khái niệm cơ bản. 8 1.1.1. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 8 1.1.2. Khái niệm về kiểm sát viên, cán bộ, công chức. 9 1.1.2.1 Khái niệm về kiểm sát viên. 9 1.1.2.2. Khái niêm về cán bộ, công chức. 9 1.2. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 10 1.2.1. Đối với một Quốc gia. 10 1.2.2. Đối với tổ chức. 10 1.2.3. Đối với người lao động. 11 1.3. Các hình thức đào tạo và phát triển nhân lực. 11 1.3.1. Đào tạo tại nơi làm việc. 11 1.3.2. Đào tạo ngoài công việc. 12 1.4. Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 13 1.4.1. Xác định về nhu cầu đào tạo. 13 1.4.2. Xác định mục tiêu đào tạo. 13 1.4.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo. 13 1.4.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo. 13 1.4.5. Dự tính chi phí đào tạo. 13 1.4.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên. 13 1.4.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo. 14 CHƯƠNG 2. 15 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KIỂM SÁT VIÊN PHÒNG TỔ CHỨC TẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI. 15 2. Tổng quan về phòng Tổ chức – Cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái. 15 2.1 Khái quát về công tác quản trị nhân lực. 15 2.2. Đánh giá chung và khuyến nghị. 18 2.3. Khái quát một số nét về đặc điểm, quy mô nguồn nhân lực của Phòng Tổ chức – Cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái. 18 2.4. Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực kiểm sát viên tại Phòng Tổ chức – Cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái. 20 2.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo. 20 2.4.2. Xác định đối tượng đào tạo. 21 2.4.3. Lựa chọn phương pháp đào tạo. 21 2.4.4. Xây dựng chương trình đào tạo và đội ngũ giáo viên. 22 2.5. Thực trạng chi phí cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 22 2.6. Đánh giá chương trình đào tạo. 23 2.7. Hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Phòng Tổ chức 24 2.8. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Phòng Tổ chức – Cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái. 25 2.9. Những yếu tố tác động đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Phòng Tổ chức – Cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái. 29 2.10. Nguyên nhân và những hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Phòng Tổ chức – Cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái. 30 CHƯƠNG 3. 32 GIẢI PHÁP NHẰM NANG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI. 32 3. Phương hướng, mục tiêu của công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Phòng Tổ chức – Cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái. 32 3.1. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Phòng Tổ chức – Cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái. 34 3.2. Khuyến nghị 36 C. KẾT LUẬN 38
Xem thêm

Đọc thêm

Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại sở nội vụ tỉnh hải dương

Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại sở nội vụ tỉnh hải dương

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu 2 5. Kết cấu đề tài báo cáo 2 PHẦN NỘI DUNG 3 Chương 1: Khái quát về Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 3 1.1 Khái quát chung về Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 3 1.1.1 Tên, địa chỉ, số điện thoại, email Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 3 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 3 1.1.3 Quá trình phát triển của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 8 1.1.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 10 1.1.5 Phương hướng hoạt động của Sở trong giai đoạn 2010 – 2015 11 1.2 Khái quát các hoạt động của công tác quản trị nhân lực 12 1.2.1 Công tác hoạch định nhân lực 12 1.2.2 Công tác phân tích công việc 12 1.2.3 Công tác tuyển dụng nhân lực 13 1.2.4 Công tác sắp xếp, bố trí nhân lực cho các vị trí 13 1.2.5 Công tác đào tạo và phát triển nhân lực 13 1.2.6 Công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc 13 1.2.7 Quan điểm trả lương cho người lao động 13 1.2.8 Quan điểm và các chương trình phúc lợi cơ bản 14 1.2.9 Công tác giải quyết các quan hệ lao động 14 Chương 2: Thực trạng về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 15 2.1 Cơ sở lý luận về công tác đào tạo bồi dưỡng và vai trò của cán bộ công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 15 2.1.1 Khái niệm liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, quản trị nhân lực 15 2.1.2 Vai trò, ý nghĩa của công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC tại Sở 16 2.1.3 Nội dung đào tạo bồi dưỡng CBCC 17 2.1.4 Phương pháp đào tạo 17 2.1.5 Hình thức đào tạo 20 2.1.6 Quy trình đào tạo 20 2.2 Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 24 2.2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực tại Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 24 2.2.2 Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 26 2.2.3 Đánh giá, nhận xét về thực trạng công tác đào tạo tại Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 36 Chương 3 Giải pháp, Khuyến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 41 3.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương. 41 3.1.1 Về phía Nhà nước và các cơ quan chức năng 41 3.1.2 Về phía Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 41 3.2 Một số khuyến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC tại Sở Nội vụ Tỉnh Hải Dương 44 KẾT LUẬN 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 47
Xem thêm

Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐÂU 1 1.Lí do chọn đề tài 1 2.Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2 3. Mục tiêu nghiên cứu 4 4.Nhiệm vụ nghiên cứu 4 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4 6. Giả thuyết nghiên cứu 5 7.Phương pháp nghiên cứu 5 8. Kết cấu của khóa luận 6 PHẦN NỘI DUNG Error Bookmark not defined. Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 7 1.1. Một số khái niệm 7 1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ và vai trò của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 10 1.2.1. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã 10 1.2.2. Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã 11 1.2.3. Vai trò công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 11 1.3. Nội dung và hình thức của đào tạo, bồi dưỡng công chức 12 1.3.1. Nội dung 12 1.3.2 Hình thức đào tạo 13 1.4. Quy trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 14 1.4.1.Các yêu cầu đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng 14 1.4.2.Các phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 16 1.4.3.Quy trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC (gồm 4 bước ) 17 1.5. Hiệu quả công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. 19 1.5.1.Khái niệm hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng. 19 1.5.2.Các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã 20 1.5.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. 20 1.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã 21 Chương 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY 25 2.1. Khái quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương hiện nay 25 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 25 2.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội 25 2.1.3. Đặc điểm của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, huyện Tứ Kỳ 27 2.2. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã ở huyệnTứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương giai đoạn 20132015. 31 2.2.1.Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã ở huyện Tứ Kì, tỉnh Hải Dương 31 2.2.2. Về lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 33 2.2.3.Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 38 2.2.4. Đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng 41 2.2.5. Đánh giá về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. 44 Chương 3:CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨCCẤP XÃ TẠI HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY 53 3.1. Quan điểm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 53 3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. 54 3.2.1. Xây dựng kế hoạch đào tạo CBCC cấp cơ sở theo nhu cầu đã được xác định. 54 3.2.2. Đối mới về nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã. 55 3.2.3. Đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng 59 3.2.4. Tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo, bồi dưỡng. 59 3.2.5. Thực hiện tốt việc đánh giá, kiểm tra sau đào tạo, bồi dưỡng 60 KẾT LUẬN 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

tiểu luận cao học Giải pháp Nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng ở trường chính trị

tiểu luận cao học Giải pháp Nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng ở trường chính trị

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy chúng ta: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” ... “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối qúy báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta” 2, tr.273. Ngày nay, khi đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong xu thế hội nhập tất yếu của thời đại, chúng ta càng thấm thía hơn những lời dạy của Người. Sự nghiệp đổi mới đất nước, với mục đích “đi tắt, đón đầu”, vươn lên ngang tầm bè bạn trong khu vực và trên thế giới đã và đang đặt ra yêu cầu, đòi hỏi “Đảng ta phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” 3, tr.66 . Đây cũng chính là lý do mà nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từng chỉ rõ: “Có một đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực xây dựng đường lối chính trị đúng đắn và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối đó là vấn đề cốt tử của lãnh đạo, là sinh mệnh của đảng cầm quyền” 3, tr.27. Và cũng bởi thế việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nói chung và việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói riêng luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đặc biệt quan tâm.Với vị trí chức năng là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của một tỉnh đang trên đà CNH mạnh mẽ, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Trong “mạch chảy” chung đó, thực hiện kế hoạch tổ chức nghiên cứu khoa học năm 2004 của Nhà trường, Phòng Đào tạo tiến hành nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm các lớp đào tạo bồi dưỡng ở Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc”
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức bộ nội vụ

Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức tại trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức bộ nội vụ

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 PHẦN MỞ ĐẦU 5 1. Lý do chọn đề tài 5 2.Mục tiêu nghiên cứu 6 3.Nhiệm vụ nghiên cứu 6 4.Phạm vi nghiên cứu 6 5.Phương pháp nghiên cứu 6 6.Ý nghĩa của đề tài 7 7.Kết cấu của đề tài 7 PHẦN NỘI DUNG 9 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC BỘ NỘI VỤ 9 1.1 Tổng quan về Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Bộ Nội vụ 9 1.1.1 Giới thiệu về Trường Đào tạo bồi dương cán bộ công chức Bộ Nội vụ 9 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Trường Đào tạo bội dưỡng, cán bộ công chức Bộ Nội vụ 9 1.1.3 Tóm lược quá trình phát triển của Trường Đào tạo bội dưỡng, cán bộ công chức Bộ Nội vụ. 12 1.1.4 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Phòng tổ chức hành chính quản trị 13 1.1.5 Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Trường Đào tạo bội dưỡng, cán bộ công chức Bộ Nội Vụ 15 1.2. Khái quát các hoạt động của công tác quản trị nhân lực 15 1.2.1. Khái niệm quản trị nhân lực 15 1.2.2. Khái niệm đào tạo, phát triển 16 1.2.4. Các phương pháp đào tạo, phát triển nhân lực 16 1.2.5. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, phát triển nhân lực 16 1.2.6. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đạo tạo, phát triển nhân lực 16 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC BỘ NỘI VỤ 18 2.1. Cơ sở lý luận: 18 2.1.1. Một số khái niệm cơ bản: 18 2.1.1.1. Khái niệm cán bộ, công chức: 18 2.1.1.2. Khái niệm cán bộ, công chức Việt Nam 18 2.1.1.3. Vai trò của cán bộ, công chức trong nền hành chính 19 2.1.1.4. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng 20 2.2 Vai trò của đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức 23 2.3 Mục tiêu của công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức 23 2.4 Nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: 24 2.4.1 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: 24 2.4.2 Xác định nội dung và hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng: 24 2.4.3 Hoàn thiện hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng: 26 2.5 Nguyên tắc của công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức 26 2.6 Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Bộ Nội vụ 27 2.6.1 Về đào tạo bồi dưỡng theo chức năng nhiệm vụ 27 2.6.2. Kết quả đào tạo bồi dưỡng 29 2.6.3 Định hướng thực hiện các mục tiêu về đào tạo và bồi dưỡng 31 2.6.4 Một số hạn chế của công tác đào tạo 32 2.6.5. Nguyên nhân khách quan 33 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ VỀ CÔNGTÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC BỘ NỘI VỤ 34 3.1. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 34 3.2. Một số giải pháp cụ thể. 35 3.2.1. Giải pháp về nhận thức và phương hướng chung 35 3.2.2. Xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá đào tạo, bồi dưỡng 35 3.2.3. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cán bộ, công chức về chức năng, vai trò của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 36 3.2.3. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ của đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác quản lý đào tạo 36 3.2.4. Sử dụng đa dạng các hình thức và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng 37 3.2.5. Hoàn thiện quy trình đào tạo, bồi dưỡng 37 3.3.Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dương cán bộ công chức. 37 3.3.1. Về phía trường: 37 3.3.2. Về phía cơ quan thực tập: 38 KẾT LUẬN 40 MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO 42
Xem thêm

Đọc thêm

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Ủy Ban Nhân Dân xã Hữu Sản

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Ủy Ban Nhân Dân xã Hữu Sản

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Phạm vi nghiên cứu 2 4. Vấn đề nghiên cứu 2 5. Phương pháp nghiên cứu 3 6. Kết cấu đề tài 4 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 5 1.1. Khái niệm và vai trò của công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức 5 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 5 1.1.2. Vai trò của đào tạo , bồi dưỡng 7 1.2. Mục tiêu, đối tượng của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 10 1.3. Nội dung, hình thức và phương pháp đào tạo cán bộ, công chức 11 1.3.1. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 11 1.3.2. Các hình thức đào tạo cán bộ, công chức 11 1.3.3. Các phương pháp đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, Công chức 13 1.4. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 15 1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng 17 1.5.1. Yếu tố bên trong tổ chức 17 1.5.2. Yếu tố bên ngoài 18 Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HỮU SẢN 21 2.1.Khái quát chung về uỷ ban nhân dân xã Hữu Sản 21 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Uỷ ban nhân dân xã Hữu Sản 21 2.1.2. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế xã hội 22 2.1.3. Chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban nhân dân xã Hữu Sản 23 2.2. Đặc điểm đội ngũ cán bộ, công chức ở Uỷ ban nhân dân xã Hữu Sản 23 2.2.1. Trình độ chuyên môn 25 2.2.2. Trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước 26 2.2.3. Trình độ tin học và trình độ ngoại ngữ 28 2.2.4. Độ tuổi, giới tính 31 2.3. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Uỷ ban nhân dân xã Hữu Sản. 32 2.3.1. Căn cứ pháp lý để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 32 2.3.2. Hình thức, nội dung của đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Uỷ ban nhân dân xã Hữu Sản 33 2.3.3. Quy trình đào tạo ,bồi dưỡng Cán bộ, công chức tại Uỷ ban nhân dân xã Hữu Sản 34 2.3.4. Kết qủa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND xã Hữu Sản giai đoạn 20122015 40 2.4. Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở UBND xã Hữu Sản 45 2.4.1. Những thành tựu đạt được 45 2.4.2. Những hạn chế 49 2.5. Nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Uỷ ban nhân dân xã Hữu Sản 51 2.5.1. Nguyên nhân của những thành tựu 51 2.5.2. Nguyên nhân của những hạn chế 51 Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI UBND XÃ HỮU SẢN 54 3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Uỷ ban nhân dân xã Hữu Sản 54 3.1.1. Giải pháp chung 54 3.1.2 Giải pháp cụ thể 57 3.2 Một số khuyến nghị 59 3.2.1. Đối với Uỷ ban nhân dân xã Hữu Sản 59 3.2.2. Đối với Cán bộ, công chức 60 3.2.3. Đối với cán bộ, công chức phụ trách quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 60 KẾT LUẬN 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức của UBND thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa

Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức của UBND thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 1 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 1 4. Phương pháp nghiên cứu 2 5. Kết cấu đề tài 2 PHẦN NỘI DUNG 3 Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HÓA 3 1.1 Khái quát chung về UBND thành phố Thanh Hóa 3 1.1.1 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của UBND thành phố Thanh Hóa 3 1.1.2. Tóm lược quá trình phát triển của UBND thành phố Thanh Hóa 6 1.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức UBND thành phố Thanh Hóa 7 Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO , BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HÓA 12 2.1.Cở sở lý luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC 12 2.1.1 Các khái niệm 12 2.1.2. Mục tiêu và vai trò của đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 13 2.1.3. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 15 2.2 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa 20 2.2. Tình hình đội ngũ CBCC của UBND thành phố Thanh Hóa 20 2.2.1. Số lượng 20 2.2.2. Về chất lượng, cơ cấu 21 2.2.3. Cơ cấu đội ngũ CBCC của thành phố Thanh Hóa 22 2.3. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC của UBND thành phố Thanh Hóa 23 2.3.1. Các nhân tố bên trong tổ chức 23 2.3.2. Các nhân tố bên ngoài tổ chức 24 2.3.3. Mục đích đào tạo. 25 2.3.4. Xác định mục tiêu đào tạo 26 2.3.5. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng 27 2.3.6. Chương trình đào tao, bồi dưỡng 27 2.3.7. Các hình thức đào tạo, bôi dưỡng 27 2.3.8. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 28 2.4. Đánh giá chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC của UBND thành phố Thanh Hóa 29 2.4.1. Những mặt đã đạt được 29 2.4.2. Những mặt còn hạn chế 30 2.4.3. Những nguyên nhân của hạn chê trên 30 Chương 3. GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HÓA 32 3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại UBND thành phố Thanh Hóa 32 3.1.1. Vấn đề hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo 32 3.1.2. Vấn đề đa dạng hóa nội dung đào tạo 34 3.1.3. Vấn đề mở rộng hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 35 3.1.4. Vấn đề đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo 36 3.1.5. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí dành cho đào tạo 36 3.1.6. Vấn đề tạo động lực cho cán bộ đào tạo và cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo 37 3.1.7. Vấn đề đánh giá công tác đào tạo 38 3.1.8. Vấn đề sử dụng lao động sau đào tạo 38 3.2. Một số khuyến nghị 39 3.2.1. Khuyến nghị đối với ban lãnh đạo 39 3.2.2. Khuyến nghị đối với người lao động 40 PHẦN KẾT LUẬN 41 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 42
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã xuân phú, huyện thọ xuân

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã xuân phú, huyện thọ xuân

MỤC LỤC BẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài: 1 2. Mục tiêu nghiên cứu: 1 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: 2 4. Phạm vi nghiên cứu: 2 5. Phương pháp nghiên cứu: 2 6. Ý nghĩa, đóng góp của đề tài: 2 7. Kết cấu của đề tài: 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ UBND XÃ XUÂN PHÚ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ XUÂN PHÚ 4 1.1. Khái quát chung về UBND xã Xuân Phú. 4 1.1.1.Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên: 4 1.1.2 Văn phòng xã Xuân Phú 6 1.1.2.1. Sơ lược sự hình thành của Văn phòng 6 1.1.2.2. Đặc điểm của Văn phòngThống kê. 7 1.1.2.3. Chức năng,nhiệm vụ chung của Văn phòngThống kê 7 1.1.3. Cơ cấu tổ chức: 11 1.1.4. Phương hướng hoạt động: 12 1.1.5. Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại UBND xã Xuân Phú. 13 1.2. Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. 14 1.2.1.khái niệm cán bộ công chức 14 1.2.2.Khái niệm cán bộ công chức cấp xã 15 1.2.3.Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng: 16 1.2.4. Các phương pháp đào tạo, bồi dưỡng CBCC 17 1.2.5. Lý do, mục đích và vai trò, ý nghĩa của đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức 18 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ XUÂN PHÚ 20 2.1. Thực trạng nguồn cán bộ công chức UBND xã Xuân Phú 20 2.1.1. Số lượng cán bộ, công chức xã Xuân Phú 20 2.1.2. Chất lượng cán bộ công chức 21 2.1.3. Cơ cấu cán bộ, công chức 21 2.2. Quá trình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã Xuân Phú 22 2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo 22 2.2.2. Mục tiêu đào tạo cán bộ, công chức 24 2.2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 24 2.2.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo cho CBCC của UBND xã. 25 2.2.4.1. Xây dựng chương trình đào tạo: 25 2.2.4.2. Phương pháp đào tạo: 27 2.2.5. Lựa chọn đội ngũ giáo viên đào tạo: 27 2.2.6. Dự tính kinh phí đào tạo 28 2.2.7. Quy trình tiến hành thực hiện đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở xã Xuân Phú. 28 2.3. Đánh giá công tác đào tạo bồi dưỡng 31 2.3.1. Những kết quả đạt được 31 2.3.2. Những ưu điểm 32 2.3.3. Những hạn chế 32 2.3.4. Nguyên nhân 33 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ NỘI DUNG, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC XÃ XUÂN PHÚ 36 3.1. Mục tiêu, định hướng chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của xã Xuân Phú đến 2015 36 3.1.1. Mục tiêu cụ thể : 36 3.1.2. Định hướng về đào tạo và phát triển của UBND xã Xuân Phú 37 3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng ở xã Xuân Phú hiện nay. 37 3.2.1. Từ phía nhà nước 37 3.2.1. Từ phía UBND xã Xuân Phú 38 3.2.2. Đối với cán bộ, công chức 41 3.3. Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ công xã Xuân Phú 41 3.3.1. Đối với nhà nước 41 3.3.2. Đối với UBND xã Xuân Phú. 42 3.3.3. Đối với cán bộ, công chức 43 PHẦN KẾT LUẬN 44 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 46
Xem thêm

Đọc thêm

Một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ trẻ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2015- 2020

Một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ trẻ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2015- 2020

1. Lý do chọn đề tài Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng quyết định sự thành công của tổ chức, góp phần quyết định tạo ra giá trị vật chất và giá trị văn hóa cho tổ chức. Vì vậy, phát huy năng lực và phẩm chất nguồn nhân lực nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lực con người là vấn đề then chốt để đạt được mục tiêu của tổ chức ở từng giai đoạn nhất định. Xác định tầm quan trọng của nguồn nhân lực, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chú trọng đến công tác nâng cao năng lực cán bộ nói chung và cán bộ trẻ nói riêng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X đã khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước nhằm nâng cao năng lực cán bộ trong giai đoạn hiện nay và lâu dài. Chính phủ đặt ra mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nâng cao kiến thức, năng lực quản lý điều hành và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong Chiến lược phát triển thanh niên của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020 cũng đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cán bộ, trong đó đưa ra các giải pháp về đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục thanh niên, tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức cho thanh niên. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Bộ LĐTB&XH) là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp), an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) trong phạm vi cả nước. Mục tiêu tổng quát của lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đến năm 2020 về cơ bản đạt được sự phát triển bền vững các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, khu vực; góp phần tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội, quốc phòng an ninh. Để thực hiện tốt mục tiêu trên, một điều kiện tiên quyết mang tính quyết định là xây dựng đội ngũ công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ) có đủ năng lực và đủ tầm để thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, vấn đề nâng cao năng lực là vấn đề hết sức cấp bách và đòi hỏi cần thiết khách quan của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới và khu vực. Công tác nâng cao năng lực cán bộ trẻ của ngành cần phải tăng cường để khắc phục một số hạn chế như: Năng lực cán bộ trẻ vẫn chưa đáp ứng tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Thực hiện công việc còn thụ động, chưa chủ động, tích cực trong thực hiện công việc. Một số kỹ năng làm việc còn hạn chế so với yêu cầu đặt ra của công việc. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu. Cán bộ, tham gia vào các khoá đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu là do yêu cầu duy trì hay chuyển ngạch chứ không phải với mục đích nâng cao trình độ và năng lực. Công tác tuyển dụng, sử dụng và đánh giá, quy hoạch đối với cán bộ trẻ vẫn còn tồn tại những bất cập. Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả chọn Đề tài “Một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ trẻ ngành Lao động- Thương binh và Xã hội giai đoạn 2015- 2020” nhằm đánh giá thực trạng năng lực công tác của cán bộ trẻ hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ trẻ nhằm đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ chính trị của Ngành giai đoạn 2015- 2020. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu Vấn đề nâng cao năng lực cán bộ nói chung và cán bộ trẻ nói riêng là một chủ đề được quan tâm trong những năm gần đây, vì vậy có rất nhiều tác giả đề cập đến vấn đề này như: TS. Nguyễn Ngọc Vân, Phó Vụ trưởng Vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ, Tạp chí tổ chức nhà nước đã có bài viết “trao đổi về đào tạo công chức” trong đó đặt ra những vấn đề trong công tác đào tạo công chức nhằm nâng cao năng lực của công chức ở cơ quan hành chính. Tạp chí hoạt động Khoa học Công nghệ số 7/2009 có bài viết “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Khoa học Công nghệ theo nhu cầu công việc - thực tiễn và kinh nghiệm” đưa ra những giải pháp cụ thể đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Khoa học và công nghệ. Lại Đức Vượng, Học viện hành hành chính, Luận án Tiến sỹ quản lý hành chính, “Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính trong giai đoạn hiện nay”. Các công trình nghiên cứu về nguồn nhân lực trẻ và chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ như: Phạm Bằng (1999) “Tình hình thanh niên thế kỷ 20, những sự kiện quan trọng nhất”, đề tài cấp Bộ; Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam (2001), “Tình hình thanh niên Việt Nam”; Đặng Vũ Cảnh Linh (2003), “Vị thanh niên và chính sách đối với vị thanh niên”, NXB Lao động xã hội; Nguyễn Hữu Dũng (2003), “Sử dụng hiệu quả nguồn lực con người ở Việt Nam”, NXB Lao động xã hội….Những nghiên cứu này đã tập trung phân tích về các hoạt động thực tiễn của thanh niên trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xác định vị trí, vai trò của họ với tư cách là nguồn nhân lực bổ sung và thay thế, là lực lượng nòng cốt trong lực lượng lao động của đất nước. Bên cạnh đó, các chính sách thanh niên, chính sách phát triển nguồn nhân lực cũng được đề cập trong đó nhấn mạnh tới vai trò của các chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề, chính sách lao động việc làm, chính sách phúc lợi,… Trong Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ chủ chốt Hội LHPN xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012 – 2016 của Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã xác định các mục tiêu nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, phường, thị trấn nhằm chuẩn hoá cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo của Hội tại cơ sở, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn chức danh Chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn. Tại Hội thảo nâng cao năng lực cán bộ nữ ngành Công Thương giai đoạn 2015 – 2020, bên cạnh những cập nhật thông tin về bình đẳng giới, cũng như những kinh nghiệm về công tác phụ nữ của một số nước trên thế giới, còn có những chia sẻ về thực trạng và giải pháp tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ của một số đơn vị trong Bộ Công Thương. Ngoài ra, còn có rất nhiều hội thảo bàn về vấn đề nâng cao năng lực cán bộ, công chức. Các bài báo, công trình nghiên cứu, hội thảo trên đã đưa ra được những đánh giá chung về thực trạng năng lực cán bộ trong các cơ quan hành chính hiện nay ở nước ta, phân tích những khó khăn, bất cập và một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ như: giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng, giả pháp trong công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ,.... Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu cụ thể về nâng cao năng lực cán bộ trẻ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, đặc biệt là trong giai đoạn 2015- 2020. Vì vậy, nghiên cứu mà tác giả đưa ra đảm bảo được tính mới và tính khả thi khi áp dụng thực tiễn tại Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. 3. Mục tiêu nghiên cứu 3.1. Mục tiêu chung Đưa ra một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ trẻ ngành Lao động- Thương binh và xã hội giai đoạn 2015- 2020. 3.2. Mục tiêu cụ thể - Làm rõ cơ sở lý luận về năng lực cán bộ, đặc biệt là năng lực cán bộ trẻ. - Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cán bộ trẻ của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội. - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cán bộ trẻ của của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội. 4. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Tác giả tập trung nghiên cứu về thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cán bộ trẻ ngành Lao động- Thương binh và Xã hội. - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng: giai đoạn 2010- 2014 Đề xuất giải pháp: giai đoạn 2015- 2020 - Phạm vi không gian: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 5. Mẫu khảo sát Tổng số mẫu khảo sát 265 mẫu, trong đó: - Cán bộ trẻ của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội: 245 người, thông qua hình thức phát phiếu hỏi. - Nhóm lãnh đạo của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội: 20 người thông qua hình thức phỏng vấn sâu. 6. Câu hỏi nghiên cứu - Năng lực cán bộ trẻ ngành LĐTB& XH như thế nào? - Giải pháp nào để nâng cao năng lực cán bộ trẻ ngành LĐTB& XH giai đoạn 2015- 2020? 7. Giả thuyết nghiên cứu Nhìn chung, cán bộ trẻ của ngành được đào tạo tương đối cơ bản, đáp ứng khá tốt yêu cầu công việc, năng lực chuyên môn tương đối tốt,.., tuy nhiên cũng còn một số những hạn chế nhất định như: chưa phát huy hết phát huy được năng lực cán bộ, chưa đề cao tính tự chủ trong công việc, hạn chế về ngoại ngữ... Một số giải pháp để nâng cao năng lực cán bộ trẻ ngành Lao động- Thương binh và xã hội giai đoạn 2015- 2020 như: giải pháp về hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật trong công tác cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý, sử dụng cán bộ trẻ, có chính sách thu hút và đãi ngộ đối với cán bộ trẻ có năng lực. 8. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: tiến hành nghiên cứu một số tài liệu về năng lực cán bộ trẻ nói chung và của ngành LĐTB& XH nói riêng. - Phương pháp phân tích, thống kê: Dựa trên các số liệu phân tích, thống kê, đưa ra các nhận định và đánh giá về thực trạng năng lực cán bộ trẻ của ngành LĐTB& XH. - Phương pháp điều tra xã hội học: Tác giả tiến hành phát phiếu điều tra cho cán bộ trẻ của Bộ LĐTB&XH. Dung lượng mẫu khảo sát: 245 mẫu. - Phương pháp phỏng vấn sâu: Tác giả tiến hành phỏng vấn sâu đối với lãnh đạo đơn vị, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của một số đơn vị thuộc Bộ. Số lượng người tiến hành phỏng vấn sâu là: 20 người. 9. Kết cấu của Luận văn Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn có kết cấu như sau: Chương 1. Một số vấn đề lý luận cơ bản Chương 2. Thực trạng năng lực cán bộ trẻ ngành Lao động- Thương binh và Xã hội Chương 3. Một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ trẻ ngành Lao động- Thương binh và Xã hội giai đoạn 2015- 2020
Xem thêm

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại phòng nội vụ huyện quản bạ

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại phòng nội vụ huyện quản bạ

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 1 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu 2 5. Kết cấu của đề tài 2 PHẦN NỘI DUNG 3 Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN QUẢN BẠ,TỈNH HÀ GIANG 3 1.1. Khái quát về Phòng Nội vụ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang. 3 1.1.1.Thông tin chung 3 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nội vụ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang 3 1.1.3. Lịch sử hình thành và phát triển 5 1.1.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức . 6 1.1.5. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Phòng Nội vụ 9 1.2. Khái quát các hoạt động của công tác QTNL tại Phòng Nội Vụ Huyện Quản Bạ. 13 1.2.1. Công tác hoạch định nhân lực 13 1.2.2. Công tác tuyển dụng nhân lực 13 1.2.3. Công tác phân tích công việc 13 1.2.4. Công tác sắp xếp, bố trí nhân lực cho các vị trí: 14 1.2.5.Công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc 14 1.2.6.Công tác trả lương cho cán bộ, công chức trong huyện Quản Bạ 15 1.2.7. Chương trình phúc lợi cơ bản tại Phòng nội vụ Quản Bạ 15 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN QUẢN BẠ HÀ GIANG 16 2.1. Cơ sở lý luận về đào tạo và bồi dưỡng 16 2.1.1. Hệ thống các khái niệm 16 2.1.2.Vai trò của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 18 2.1.3.Quy trìnhđào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 19 2.1.4. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức . 22 2.2. Thực trạng về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã tại phòng Nội vụ huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 22 2.2.1 Nhu cầuđào tạo và bồi dưỡng CCCX tại huyện Quản Bạ 22 2.2.2. Chương trình đào tạo và bồi dưỡng CCCX do Phòng Nội vụ huyện Quản Bạ tổ chức 28 2.2.3. Kết quả đạt được 32 2.2.4. Những tồn tại trong công tác tổ chức đào tạo , bồi dưỡng CCCX 34 Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆNCÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN QUẢN BẠ, TỈNH HÀ GIANG 36 3.1.Giải pháp 36 3.1.1.Giải pháp về nhận thức 36 3.1.2. Làm tốt các công tác quản trị nhân lực liên quan đến đào tạo và bồi dưỡng 36 2.1.3. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu, xác định rõ mục tiêu, số lượng cần đào tạo. 37 2.1.4. Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo bồi dưỡng 38 2.1.5.Xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá đào tạo, bồi dưỡng 39 2.1.6 . Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí dành cho đào tạo. 39 3.2 Một số khuyến nghị 40 KẾT LUẬN 42 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 43
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân huyện văn giang – tỉnh hưng yên

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân huyện văn giang – tỉnh hưng yên

1. Lý do chọn đề tài Đất nước ta đang trong giai đoạn mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế. Giai đoạn thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Và con người chính là nguồn lực được chú trọng và quan tâm hàng đầu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức. Nhà quản lý chất lượng nổi tiếng của Mỹ Joseph M.Juran từng nói: “ Thế kỷ XX là thế kỷ của tăng trưởng sản xuất, thế kỷ XXI là thế kỷ của chất lượng ’’. Chính vì thế, đào tạo, bồi dưỡng được xác định là một nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, hướng tới mục tiêu tạo được sự thay đổi về chất trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đội ngũ cán bộ, công chức chính là nhân tố quyết định cho sự thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để nâng cao dân trí phải chú ý quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, công chức xét về mặt chất lượng, số lượng và cơ cấu còn nhiều mặt chưa đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ hiện nay. Giải quyết vấn đề này đòi hỏi phải quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức từ trung ương đến địa phương, trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức của Ủy ban nhân huyện Văn Giang – tỉnh Hưng Yên. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, tôi chọn đề tài: “ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang – tỉnh Hưng Yên ”. Hy vọng bài nghiên cứu này sẽ góp nào đó vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang. 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại huyện Văn Giang nhằm nâng cao hiểu biết về quá trình đào tạo, bồi dưỡng cũng như thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, đề ra những giải pháp, khuyến nghị góp phần nâng cao và hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại huyện Văn Giang. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện Văn Giang để đưa ra được cái nhìn bao quát về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện; thực trạng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và có những giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn huyện Văn Giang. 4. Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Phòng Nội Vụ huyện Văn Giang; UBND huyện Văn Giang – tỉnh Hưng Yên Về thời gian: 2010 2015 5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin từ internet; Phương pháp thu thập phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp quan sát, thống kê, so sánh.
Xem thêm

Đọc thêm

Thực trạng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện của huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Thực trạng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện của huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN BẢNG CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Phạm vi nghiên cứu 2 4. Vấn đề nghiên cứu 3 5. Phương pháp nghiên cứu 3 6. Kết cấu đề tài 3 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC 4 1.1. Hệ thống các khái niệm về nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng và cán bộ công chức 4 1.2. Vai trò của đào tạo, bồi dưỡng viên chức. 7 1.3. Mục tiêu, đối tượng và nội dung của công tác đào tạo và bồi dưỡng CBCC 8 1.4. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC 9 Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CBCC CẤP HUYỆN TẠI PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN SA PA 12 2.1. Giới thiệu khái quát về phòng Nội vụ huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 12 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 12 2.1.2.Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ 13 2.1.3. Phương hướng hoạt động và kế hoạch công tác giai đoạn 2016 2020 18 2.2. Thực trạng công tác đào tạo và bồi dưỡng CBCC cấp huyện của huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 19 2.2.1. Sự cần thiết của công tác đào tạo và bồi dưỡng CBCC cấp huyện của huyện Sa Pa 19 2.2.2. Thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp huyện 21 2.2.3. Kế hoạch của công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp huyện 28 2.2.4. Tổ chức, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp huyện của huyện Sa Pa 30 2.2.5. Kết quả đạt được của kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp huyện 32 2.3. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp huyện của huyện Sa Pa 32 2.3.1. Những mặt đạt được 33 2.3.2. Những tồn tại, hạn chế 33 2.3.2.1. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 35 Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN CỦA HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI 37 3.1. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp huyện 38 3.1.1. Chuẩn hóa các chức danh và xác định cơ cấu đội ngũ CBCC chính quyền cấp huyện. 38 3.1.2. Đổi mới chính sách sử dụng CBCC, đặc biệt là CBCC sau đào tạo 38 3.1.3. Đổi mới chính sách đào tạo, bồi dưỡng; nội dung đào tạo, bồi dưỡng CBCC 39 3.1.4. Đổi mới công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng 40 3.1.5. Đổi mới việc đánh giá đội ngũ CBCC 40 3.1.6. Đổi mới kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 41 3.2. Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã 41 3.2.1. Khuyến nghị đối với Nhà nước và các cơ quan chức năng 41 3.2.2. Khuyến nghị đối với UBND huyện Sa Pa 42 3.2.3. Khuyến nghị đối với giảng viên và học viên 43 KẾT LUẬN 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

Công tác đào tạo và phát triển cán bộ, công chức tại UBND huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi. Thực trạng và giải pháp

Công tác đào tạo và phát triển cán bộ, công chức tại UBND huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi. Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài. 1 2. Mục tiêu nghiên cứu. 2 3. Phạm vi nghiên cứu. 2 4. Vấn đề nghiên cứu. 2 5. Phương pháp nghiên cứu. 2 6. Ý nghĩa đề tài. 3 7. Kết cấu đề tài. 3 PHẦN NỘI DUNG 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 4 1.1. Những lý luận cơ bản về đào tạo và phát triển cán bộ, công chức. 4 1.1.1. Khái niệm chính. 4 1.1.2. Khái niệm có liên quan. 5 1.2. Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển. 6 1.2.1 Mục tiêu của đào tạo và phát triển. 6 1.2.2. Vai trò của đào tạo và phát triển. 6 1.2.3. Ý nghĩa tác động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 7 1.3. Các loại hình đào tạo và phát triển. 8 1.3.1. Phương pháp đào tạo tại nơi làm việc. 8 1.3.2. Phương pháp đào tạo thoát ly khỏi công việc. 9 1.4. Quy trình đào tạo và phát triển nhân lực. 10 1.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo, phát triển. 11 1.4.2. Xác định mục tiêu đào tạo. 11 1.4.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo. 12 1.4.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo. 12 1.4.5. Dự tính chi phí đào tạo. 12 1.4.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên. 12 1.4.7. Đánh giá chương trình đào tạo và phát triển. 13 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN BÌNH SƠN 14 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của UBND huyện Bình Sơn. 14 2.1.1. Đặc điểm chung của huyện Bình Sơn. 14 2.1.2. Giới thiệu chung về Phòng Nội vụ UBND huyện Bình Sơn. 14 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của UBND huyện Bình Sơn. 16 2.2. Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại UBND huyện Bình Sơn. 19 2.2.1. Công tác lập kế hoạch nhân lực. 19 2.2.2. Công tác phân tích công việc. 19 2.2.3. Công tác tuyển dụng nhân lực. 19 2.2.4. Công tác sắp xếp, bố trí nhân lực. 20 2.2.5. Công tác đào tạo và phát triển nhân lực. 20 2.2.6. Công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc. 20 2.2.7. Công tác thù lao lao động cho người lao động. 20 2.2.8. Công tác giải quyết các quan hệ lao động. 21 2.3. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại UBND huyện Bình Sơn. 21 2.3.1. Thực trạng NNL tại UBND huyện Bình Sơn. 21 2.3.2. Tổng quan về công tác ĐTPT NNL tại UBND huyện Bình Sơn giai đoạn 2012 đến năm 2015. 29 2.3.3. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến công tác ĐTPT NNL tại UBND huyện Bình Sơn. 30 2.3.4. Thực trạng công tác ĐTPT NNL tại UBND huyện Bình Sơn. 32 2.3.5. Đánh giá chung về công tác ĐTPT tại UBND huyện Bình Sơn. 36 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐTPT CBCC TẠI UBND HUYỆN BÌNH SƠN 38 3.1. Nhận xét chung. 38 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ĐTPT CBCC tại UBND huyện Bình Sơn. 38 3.2.1. Đa dạng hóa các chương trình đào tạo, loại hình đào tạo. 38 3.2.2. Thực hiện cải cách tiền lương, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức. 39 3.2.3. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí dành cho đào tạo. 40 3.2.4. Xây dựng quy hoạch cán bộ, công chức. 40 3.2.5. Nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật và công tác hỗ trợ lớp học. 41 3.2.6. Tăng cường hiệu quả, chất lượng của công tác đào tạo. 42 3.2.7. Tạo động lực cho cán bộ chịu trách nhiệm đào tạo và cán bộ được đào tạo. 43 3.2.8. Xây dựng khung năng lực cho từng vị trí chức danh. 44 3.2.9. Tổ chức đánh giá hiệu quả sau khóa đào tạo. 44 3.2.10. Các giải pháp khác. 45 3.3. Một số khuyến nghị. 46 3.3.1. Khuyến nghị đối với ban lãnh đạo. 46 3.3.2. Khuyến nghị đối với người lao động. 47 PHẦN KẾT LUẬN 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo kiến tập: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Báo cáo kiến tập: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 PHẦN MỞ ĐẦU 2 1. Lý do chọn đề tài 2 2. Mục tiêu nghiên cứu 3 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 4. Phạm vi nghiên cứu 3 5. Phương pháp nghiên cứu 3 6. Ý nghĩa, đóng góp của đề tài 4 7. Kết cấu đề tài 4 PHẦN NỘI DUNG 5 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN HÀ QUẢNG VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN HÀ QUẢNG 5 1.1. Tổng quan về Phòng Nội vụ huyện Hà Quảng 5 1.1.1. Khái quát chung về Phòng Nội vụ 5 1.1.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 7 1.1.2.1. Vị trí, chức năng 7 1.2.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn 8 1.1.3. Cơ cấu tổ chức 12 1.2. Cơ sở lý luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 15 1.2.1. Những khái niệm cơ bản 15 1.2.1.1 Khái niêm cán bộ, công chức 15 1.2.1.2. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng 17 1.2.2. Vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 18 1.2.2.1. Vai trò của cán bộ, công chức cấp xã 18 1.2.2.2. Vai trò của đào tạo, bồi dưỡng 20 1.2.3.Nội dung, quy trình và hình thức của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 21 1.2.3.1. Nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 21 1.2.3.2. Quy trình công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 22 1.2.3.3. Hình thức công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 24 1.2.4. Các tiêu chí đánh giá chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã 25 1.2.5.Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đôi ngũ cán bộ, công chức cấp xã 27 1.3. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 32 1.3.1. Xuất phát từ đặc điểm chính quyền cấp xã và vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 32 1.3.2. Xuất phát từ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 33 1.3.3. Xuất phát từ những bất cập về chất lượng và yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hiện nay 34 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÂP XÃ TẠI HUYỆN HÀ QUẢNG 36 2.1. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Hà Quảng 36 2.1.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 36 2.1.1.1. Số lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 36 2.1.1.2. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 36 2.1.2. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 37 2.2. Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Hà Quảng 38 2.2.1. Những ưu điểm và nguyên nhân 38 2.2.1.1. Những ưu điểm 38 2.2.1.2. Nguyên nhân của những ưu điểm 39 2.2.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 40 2.2.2.1. Những tồn tại, hạn chế 40 2.2.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 41 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN HÀ QUẢNG 42 3.1. Phương hướng 42 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 42 3.3. Khuyến nghị 45 PHẦN KẾT LUẬN 47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 49
Xem thêm

Đọc thêm

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở uỷ ban nhân dân huyện điện biên

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở uỷ ban nhân dân huyện điện biên

MỤC LỤC BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN LỜI NÓI ĐẦU PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2.Mục tiêu nghiên cứu 2 3.Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4.Phạm vi nghiên cứu 2 5.Phương pháp nghiên cứu 3 6.Ý nghĩa, đóng góp của đề tài 3 7.Kết cấu đề tài bao gồm: 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN 5 1.1.Khái quát chung về Uỷ ban nhân dân huyện Điện Biên 5 1.1.1. Vị trí, chức năng 5 1.1.2.Nhiệm vụ, quyền hạn 5 1.1.3.Cơ cấu tổ chức. 6 1.2.Khái quát về phòng Nội vụ huyện Điện Biên 8 1.2.1.Vị trí,chức năng của phòng Nội vụ huyện Điện Biên 8 1.2.2.Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nội vụ huyện Điện Biên 8 1.2.3.Cơ cấu tổ chức phòng Nội vụ huyện Điện Biên. 11 1.3. Khái quát chung về các hoạt động của công tác quản trị nhân lực của Phòng Nội vụ uyện Điện Biên. 12 1.3.1.Công tác hoạch định nhân lực 12 1.3.2.Công tác phân tích công việc 13 1.3.3.Công tác tuyển dụng nhân lực 13 1.3.4.Công tác sắp xếp, bố trí nhân lực 14 1.3.5.Công tác đào tạo, bồi dưỡng 14 1.3.6.Công tác kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện công việc 14 1.3.7.Quan điểm trả lương cho người lao động. 15 1.3.8.Quan điểm và các phúc lợi cơ bản 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN 16 2.1.Cơ sở lí luận về công tác Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ công chức tại Uỷ ban nhân dân Huyện Điện Biên. 16 2.1.1. Khái niệm về Đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục CBCC 16 2.1.2. Đối tượng Đài tạo, Bồi dưỡng cán bộ công chức 17 2.2. Tầm quan trọng của công tác Đào tạo, bồi dưỡng CBCC 18 2.2.1. Vai trò của công tác Đào tạo, bồi dưỡng CBCC 18 2.2.2. Mục tiêu của công tác Đào tạo, Bồi dưỡng CBCC 19 2.3. Sự cần thiết của công tác Đào tạo, Bồi dưỡng CBCC tạ ủy ban nhân dân huyện Điện Biên 19 2.4. Tình hình chung của đội ngũ CBCC ở UBND Huyện Điện Biên. 21 2.4.1. Số lượng đội ngũ CBCC, Viên chức của UBND huyện Điện Biên 21 2.5. Thực trạng của công tác Đào tạo, bồi dưỡng CBCC tại ủy ban nhân dân Huyện Điện Biên 25 2.5.1. Đối tượng nội dung, hình thức Đào tạo, bồi dưỡng CBCC 25 2.5.1.1. Đối tượng Đào tạo, bồi dưỡng 25 2.5.1.2. Nội dung chương trình Đào tạo, Bồi dưỡng 25 2.5.1.3. Nhu cầu Đào tạo,Bồi dưỡng 27 2.5.1.4. Hình thức Đào tạo, bồi dưỡng 28 2.5.2. Đánh giá công tác Đào tạo bồi dưỡng CBCC 28 2.5.2.1. Những kết quả đạt được của công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC giai đoạn 2011 2015 28 2.5.2.2. Những mặt đạt được, những thuận lợi của công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC 31 2.5.2.3. Những tồn tại, hạn chế 33 2.5.2.4.Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 36 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN 37 3.1. Nhận xét chung về Tình hình Đào tạo, Bồi dưỡng CBCC 37 3.2. Một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC 37 3.2.1. Đối với tổ chức 38 3.2.2. Đối với CBCC 39 3.2.3. Giải pháp về nhận thức 39 3.2.4. Làm tốt công tác tuyển dụng 40 3.2.5. Tiếp tục rà soát, đánh giá, phân loại chất lượng CBCC làm cơ sở cho việc lập quy hoạch Đào tạo, Bồi dưỡng 40 3.2.6. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa hoạt động Đào tạo, bồi dưỡng CBCC với quy hoạch 40 3.2.7. Nâng cao tinh thần tự giác học tập của CBCC 41 3.2.8. Tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác Đào tạo, bồi dưỡng CBCC 41 3.2.9. Xây dựng hệ thống thể chế về công tác Đào tạo, bồi dưỡng CBCC đồng bộ, hệ thống nhất từ trung ương đến địa phương và xuống tận cơ sở 42 3.3. Những khuyến nghị để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và bồi dưỡng CBCC 44 3.2.1. Khuyến nghị quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng 44 3.2.2. Khuyến nghị về chất lượng cán bộ 44 3.2.3. Kinh phí chi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 45 3.2.4. Lựa chọn phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp 45 3.2.5. Tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia đào tạo, bồi dưỡng 45 3.2.6. Xây dựng chương trình quản lý cán bộ đi đào tạo 46 KẾT LUẬN 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề