PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY":

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ PHÁT HÀNH RỘNG RÃI CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG VÀ NIÊN YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠO VIỆT NAM. LIÊN HỆ VỚI MỘT DOANH NGHIỆP CỤ THỂ.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ PHÁT HÀNH RỘNG RÃI CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG VÀ NIÊN YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠO VIỆT NAM. LIÊN HỆ VỚI MỘT DOANH NGHIỆP CỤ THỂ.

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUPHẦN 1 : CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN PHẦN 2: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝPHẦN 3: PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN PHẦN 4: NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN PHẦN 5: LIÊN HỆ MỘT DOANH NGHIỆP THỰC TẾ TẠI VIỆT NAM PHẦN 6: BẤT CẬP VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN RỘNG RÃI RA CÔNG CHÚNGPHỤ LỤCPHẦN 1 : CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN Phát hành chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán rộng rãi cho các nhà đầu tư ngoài tổ chức phát hành để huy động vốn từ đông đảo công chúng đầu tư Việc chào bán lần đầu tiên chứng khoán mới là phát hành chứng khoán .Có 2 loại phát hành chứng khoán: là phát hành chứng khoán lần đầu và phát hành chứng khoán bổ sungNiêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ tiêu chuẩn vào đăng ký và giao dịch tại thị trường giao dịch tập trung (Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán PHẦN 2: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝSau khi thực hiện việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chứng khoán của chủ thể phát hành sẽ được sở hữu rộng rãi của các nhà đầu tư. Để bảo vệ các lợi ích thỏa đáng của nhà đầu tư và củng cố lòng tin của họ vào thị trường chứng khoán, pháp luật mà cụ thể là luật chứng khoán.Trước đây nghị định chính phủ số 1442003 NĐCP phân biệt rõ ba loại chào bán cổ phiếu, chào bán trái phiếu và chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chứng.hiện nay luật chứng khoán năm 2006 không còn sự phân biệt giữa điều kiện chàn bán cổ phiếu lần đầu và điều kiện chào bán them cổ phiếu mà tổ chức phát hành phải thỏa mãn như trước đây.Ngoài ra nghị định 842010 NĐCP mới ban hành thì tổ chức phát hành phải mở một tài khoản riêng biệt tại một ngân hàng thương mại để phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán.
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 8

10. Vốn chủ sở hữuVốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế pháthành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổphiếu quỹ. Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành bổ sung cổ phiếu hoặc tái phát hành cổ phiếuquỹ được ghi giảm Thặng dư vốn cổ phần.Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanhnghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liênquan đến các tài sản được tặng, biếu này; và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanhLợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) cáckhoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếucủa các năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷlệ góp vốn sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điềulệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.13Công ty Cổ phần Sông Đà 8Xã Nậm Păm, H.Mường La, T.Sơn LaBáo cáo tài chínhcho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Côngty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.11. Các nghiệp vụ bằng ngoại tệCác nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty (VNĐ/USD)được hạch toán theo tỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng vào ngày phát sinh nghiệpvụ. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ
Xem thêm

26 Đọc thêm

NHỮNG XU HƯỚNG IPO Ở VN

NHỮNG XU HƯỚNG IPO Ở VN

B ÀI THU HOẠCH LỚP CƠ BẢNCHỦ ĐỀ: NHỮNG XU HƯỚNG IPO VIỆT NAMVới bất kỳ doanh nghiệp nào, IPO cũng được coi là thử thách đầu tiên vàquan trọng nhất đối với hàng loạt khía cạnh vận hành. IPO (chữ viết tắt củacụm từ tiếng Anh Initial Public Offering) có nghĩa là phát hành cổ phiếu racông chúng lần đầu). Theo thông lệ tài chính trong kinh doanh, việc pháthành này có nghĩa là một doanh nghiệp lần đầu tiên huy động vốn từ côngchúng rộng rãi bằng cách phát hành các cổ phiếu phổ thông, nghĩa là cổ phiếughi nhận quyền sở hữu đúng nghĩa và người nắm giữ có quyền biểu quyếttương ứng trong các kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên hay bấtthường. Một phần của IPO có thể là chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiệnhữu.Như vậy, IPO với mỗi doanh nghiệp chỉ có một lần duy nhất, và sau khiđã IPO thì các lần tiếp theo sẽ được gọi là phát hành cổ phiếu trên thị trườngthứ cấp. IPO có ý nghĩa rất quan trọng với doanh nghiệp và được xem là thửthách đầu tiên của doanh nghiệp vì trước khi được phép huy động vốn rộngrãi doanh nghiệp phải đảm bảo hàng loạt các điều kiện phát hành ngặt nghèovà qui chế báo cáo thông tin rất nghiêm khắc.IPO hoàn toàn khác với việc một cổ đông hiện hữu bán lượng cổ phầnđang nắm giữ; hành vi sau này gọi là Chào bán Cổ phần (Offer for Sale).Về mặt thủ tục, tiến trình IPO thường liên quan tới một hay một số côngty tài chính đặc biệt gọi là Ngân hàng đầu tư, Việt Nam vẫn gọi là các Côngty chứng khoán. Những trung gian tài chính này làm nhiệm vụ cung cấp dịchvụ và bảo lãnh phát hành. Công ty tiến hành bán cổ phần bằng IPO được gọi1là "Nhà phát hành." Những vụ bảo lãnh phát hành lớn thường do một nhómcác ngân hàng đầu tư hợp thành một xanh-đi-ca (syndicate) để phân chia côngviệc và rủi ro. Trong số này có một tổ chức đứng ra làm Nhà bảo lãnh chính,
Xem thêm

6 Đọc thêm

TÀI CHÍNH TIỀN TỆ BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CÓ LIÊN HỆ THỰC TẾ

TÀI CHÍNH TIỀN TỆ BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CÓ LIÊN HỆ THỰC TẾ

chỉ nơi diễn ra các hoạt động mua bán chứng khoán mới phát hành lần đầu. Thị trườngsơ cấp là thị trường tạo vốn cho đơn vị phát hành.- Thị trường thứ cấp: còn gọi là thị trường cấp hai hay thị trường lưu thông, là nói đếnnơi diễn ra các giao dịch mua bán chứng khoán sau khi đã phát hành lần đầu. Nói cáchkhác, thị trường thứ cấp là thị trường mua đi bán lại các loại chứng khoán đã pháthành qua thị trường sơ cấpMối quan hệ giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấpThị trường sơ cấp là cơ sở, là tiền đề cho sự hình thành và phát triển của thị trườngthứ cấp vì đó là nơi cung cấp hàng hóa chứng khoán trên thị trường thứ cấp. Không cóthị trường sơ cấp thì không thể có sự xuất hiện của thị trường thứ cấp. Ngược lại, thịtrường thứ cấp đến lượt nó là động lực, là điều kiện cho sự phát triển của thị trường sơcấp. Mối quan hệ đó thể hiện qua các giác độ:-Thứ nhất, thị trường thứ cấp làm tăng tính lỏng cho các chứng khoán đã phát hành,làm tăng sự ưa chuộng của chứng khoán và giảm rủi ro của các nhà đầu tư. Việc tăngtính lỏng của chứng khoán tạo điều kiện chuyển đổi thời hạn của vốn, từ ngắn hạnsang trung và dài hạn, đồng thời tạo điều kiện phân phối vốn một cách hiệu quả.-Thứ hai, thị trường thứ cấp được coi là tt định giá các công ty, xác định giá các chứngkhoán đã phát hành trên thị trường sơ cấp.-Thứ ba, thông qua việc xác định giá, thị trường thứ cấp cung cấp một danh mục chiphí vốn tương ứng với mức độ rủi ro khác nhau của từng phương án đầu tư, tạo cơ sởtham chiếu cho các nhà phát hành cũng như các nhà đầu tư trên thị trường sơ cấp.Câu 6: Nêu khái niệm cơ chế hoạt động, ưu nhược điểm của chính sách chiết khấutrong điều hành chính sách tiền tệ. Liên hệ thực tiễn Việt Nam hiện nay••Khái niệm : Đây là hoạt động mà ngân hàng trung ương thực hiện cho vay ngắnhạn đối với các ngân hàng thương mại thông qua nghiệp vụ tái chiết khấu bằng việcđIều chỉnh lãI suất táI chiết khấu (đối với thương phiếu) và hạn mức cho vay táI chiết
Xem thêm

17 Đọc thêm

Bài tiểu luận QUẢN TRỊ MARKETING CÔNG TY THIÊN LONG

Bài tiểu luận QUẢN TRỊ MARKETING CÔNG TY THIÊN LONG

1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THIÊN LONG Công ty bút bi Thiên Long thành lập năm 1981 do ông Cổ Gia Thọ làm Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty. Trụ sở chính : Lô 6810 Đường số 3, khu Công Nghiệp Tân Tạo, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh. Hình thành và phát triển : Công ty Thiên Long ban đầu là một cơ sở sản xuất nhỏ được hình thành vào năm 1981. Sản phẩm lúc này đơn giản, chủ yếu dựa vào sản xuất thủ công là chính. Năm 1996, Công Ty TNHH SXTM Thiên Long chính thức được thành lập, bắt đầu một giai đoạn mới: nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng sản xuất, mẫu mã phong phú với nhiều trang thiết bị hiện đại và công nghệ sản xuất tiên tiến nên dần chiếm lĩnh thị trường bút bi và mở rộng mạng lưới tiêu thụ trên cả nước. Năm 2005, Công Ty TNHH SXTM Thiên Long chính thức được đổi tên thành Công Ty Cổ phần SXTM Thiên Long. Hiện nay, công ty Thiên Long là một trong những công ty hang đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất bút bi và các loại văn phòng phẩm khác. Nguồn vốn : Năm 2005, Công Ty Cổ phần SXTM Thiên Long có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Trong năm 2006, công ty thực hiện phát hành thêm 2.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên thành 120 tỷ đồng. Năm 2008, Công ty đăng ký với UBCKNN phát hành thêm 3.500.000 cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên thành 155 tỷ đồng. Ngay sau đó, Công ty cũng đã tiến hành đăng ký lại giấy CNĐKKD với Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh để đổi tên thành Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Long.
Xem thêm

Đọc thêm

Phân tích thị trường cổ phiếu việt nam

Phân tích thị trường cổ phiếu việt nam

Thị trường cổ phiếu là một bộ phận cơ bản của thị trường chứng khoán, hoạt động của thị trường này diễn ra khá sôi nổi và nhạy cảm, phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Với những chức năng, vai trò quan trọng của thị trường cổ phiếu trong việc góp phần phát triển kinh tế thì việc phát triển thị trường cổ phiếu ở Việt Nam hiện nay là sực thự cần thiết, có thể nói là nhu cầu thiết yếu giúp chúng ta hội nhập nhanh chóng và tiến kịp với trình độ của các nước trên thế giới.
Xem thêm

Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 30-8-2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 30-8-2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁOKHOA TP.HCMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------o0o-----------Số: 61 /NQ-ĐHĐCĐNGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI Tp.HCM-Căn cứ kết quả phiếu biểu quyết của các cổ đông về các nội dung trong phiếu lấy ý kiến cổđông bằng văn bản ngày 30/08/2010.Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp.HCMQUYẾT NGHỊ1.Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:a) Số lượng cổ phần phát hành:- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông- Hình thức cổ phần: ghi sổ- Mệnh giá 01 cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần- Số lượng cổ phần phát hành: 1.544.380 cổ phần- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 15.443.800.000 đồngb) Giá phát hành cổ phiếu:
Xem thêm

2 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hànhthêm để chi trả cổ tức sẽ đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứngkhoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứngkhoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất việc phát hành.4- Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hànhcổ phiếu trả cổ tức, cụ thể:+ Chủ động xây dựng các tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức và giảitrình (nếu có) cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), thực hiện việcphân phối cổ phiếu đến các đối tượng theo chủ trương của ĐHCĐ;+ Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việcphát hành cho phù hợp;+ Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệsau khi hoàn tất đợt phát hành;+ Tiến hành các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sungtoàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành;+ Các công việc khác có liên quan.Điều 10. Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án mở rộng Nhà máy đường 333(NMĐ) nâng công suất từ 800 lên 2.500 TMN và thông qua việc triển khai giaiđoạn 2 của dự án (nâng công suất của NMĐ từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN). Cụthể:- Tổng mức đầu tư cũ: 186,855 tỷ đồngTrong đó: Giai đoạn 1Giai đoạn 2
Xem thêm

7 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

số lượng cổ phần phát hành thêm phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngàyđăng ký cuối cùng theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánhTPHCM, tối đa không quá 241.915.440 cổ phần;b) Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ phát sinhsẽ bị hủy bỏ;c) Nguồn vốn thực hiện việc phát hành cổ phần sẽ được trích từ quỹ đầu tư phát triển, nếu khôngđủ sẽ tiếp tục trích thêm từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;d) Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng;e) Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng;f) Số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ ChíMinh (HOSE);g) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng,quyết định phương án phát hành và thực hiện thủ tục phát hành và niêm yết số cổ phiếu pháthành thêm trên HOSE sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán Nhànước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và HOSE;h) Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng sẽ trong quý 3 năm 2016;i) Tăng vốn điều lệ của Công ty lên với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của số cổ phần pháthành thành công như ghi nhận trong Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứngkhoán Nhà nước sau khi đợt phát hành hoàn tất;j) Giao cho Đại diện pháp luật của Công ty thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấychứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khiphát hành thêm cổ phần. Thời gian thực hiện điều chỉnh không trễ hơn ngày 31 tháng 12 năm2017.5. CHƯƠNG TRÌNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNGĐHĐCĐ phê duyệt như sau:a) Phát hành thêm 8.915.000 cổ phần mới, tương đương với 0,74% tổng số cổ phần đã pháthành của Công ty.b) Bán 522.795 cổ phiếu quỹ cho người lao động, tương đương với 0,04% tổng số cổ phần đãphát hành của Công ty, theo các điều kiện giống như phát hành thêm cổ phần mục a.
Xem thêm

21 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH THU, CHI PHÍ, kết QUẢ KINH DOANH tại các CÔNG TY PHÁT HÀNH tạp CHÍ TRÊN địa bàn TỈNH hà nội

Luận văn thạc sỹ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH THU, CHI PHÍ, kết QUẢ KINH DOANH tại các CÔNG TY PHÁT HÀNH tạp CHÍ TRÊN địa bàn TỈNH hà nội

Để quản lý hiệu quả, thu thập được thông tin cần thiết về doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh phục vụ cho việc quản lý vần thiết lập một hệ thống thông tin kế toán tài phù hợp cho mỗi doanh nghiệp. Kế toán với tư cách là công cụ quản lý hiệu quả bao gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà khái niệm kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các công ty phát hành báo chí nói riêng hiện nay công tác kế toán quản trị vẫn chưa được chú trọng. Vì vậy, để nhà quản lý trong các công ty phát hành tạp chí đưa ra được các quyết định đúng đắn, hữu hiệu và hiệu quả trong giai đoạn khó khăn hiện nay thì kế toán quản trị cụ thể là kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh cần được quan tâm nhiều hơn, giúp công ty phát hành tạp chí trên địa bàn Hà Nội kinh doanh một cách hiệu quả hơn.
Xem thêm

Đọc thêm

phát triển thị trường chứng khoán ở việt nam hiện nay

phát triển thị trường chứng khoán ở việt nam hiện nay

đề tài nêu lên thực trạng thị trường chứng khoán từ khi ra đời đến nay và giải pháp, định hướng phát triển thị trường chứng khoán hiện nay LỜI MỞ ĐẦU Thị trường chứng khoán ra đời với tư cách là một bộ phận quan trọng của thị trường vốn nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi các loại chứng khoán. Trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế góp phần dần hình thành một hệ thống tài chính hiện đại trên nền tảng hài hòa giữa thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ tín dụng. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, với những ảnh hưởng tiêu cực chung của nền kinh tế trong và ngoài nước cũng như bất cập nội tại trong quản lý và điều hành dẫn đến hạn chế phát huy về chức năng, vai trò của thị trường chứng khoán đối với huy động và luân chuyển vốn cho nền kinh tế. Do đó, cần có những bước đi đúng đắn để tiếp tục thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam . Vì vậy đề tài “phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay” là một đề tài hết sức cần thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn để có cái nhìn tổng quan về thị trường chứng khoán nói chung và thực trạng hoạt động trên thị trường chứng khoán hiện nay. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm phát triển thị trường chứng khoán trong tương lai. Kết cấu của đề tài gồm có 3 phần: Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán Chương 2: Thực trạng hoạt động của thị trường chứng khoán ở Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1. Khái niệm về thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán là một bộ phận quan trọng của thị trường vốn, hoạt động của nó nhằm huy động những nguồn vốn tiết kiệm nhỏ trong xã hội tập trung thành nguồn vốn lớn tài trợ dài hạn cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và Nhà nước để phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế hay cho các dự án đầu tư. Thị trường chứng khoán trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn. Việc mua bán này được tiến hành ở thị trường sơ cấp khi người mua mua được chứng khoán lần đầu từ những người phát hành, và ở những thị trường thứ cấp khi có sự mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp. Như vậy, xét về mặt hình thức, thị trường chứng khoán chỉ là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán, qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán Hàng hóa giao dịch trên thị trường chứng khoán là các cổ phiếu, trái phiếu và một số công cụ tài chính khác có thời hạn trên 1 năm. 2. Phân loại thị trường chứng khoán Căn cứ theo tính chất pháp lý Thị trường chứng khoán tập trung: là địa điểm hoạt động chính thức của các giao dịch chứng khoán gọi là Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK). Đó là nơi các nhà môi giới kinh doanh chứng khoán gặp gỡ để đấu giá, thương lượng, mua bán chứng khoán cho khách hàng hay cho chính mình theo những nguyên tắc và quy chế giao dịch của SGDCK đề ra trên cơ sở của Luật Chứng Khoán. Thị trường chứng khoán không tập trung (Thị trường OTC): là hoạt động giao dich của chứng khoán không thông qua SGDCK, mà thực hiện bởi các công ty chứng khoán thành viên rải rác khắp nơi trên đất nước. Phương thức giao dịch thông qua mạng điện thoại và mạng vi tính. Căn cứ vào quá trình luân chuyển: Thị trường sơ cấp (Thị trường phát hành): là nơi mua bán các chứng khoán được phát hành lần đầu. Trên thị trường này, vốn từ các nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành thông qua việc các nhà đầu tư mua các chứng khoán mới phát hành. Thị trường thứ cấp: là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp. Là thị trường chuyển nhượng quyền sở hữu chứng khoán. Thị trường thứ cấp đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng khoán đã được phát hành. Căn cứ vào đặc điểm hàng hóa trên thị trường chứng khoán: Thị trường chứng khoán cũng có thể được phân thành các thị trường: thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh. • Thị trường cổ phiếu: là thị trường giao dịch và mua bán các loại cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi. • Thị trường trái phiếu: là thị trường giao dịch và mua bán các trái phiếu đã được phát hành, các trái phiếu này bao gồm các trái phiếu công ty, trái phiếu đô thị và trái phiếu chính phủ. • Thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh: là thị trường phát hành và mua đi bán lại các chứng từ tài chính khác như: quyền mua cổ phiếu, chứng quyền, hợp đồng quyền chọn. 3. Chức năng của thị trường chứng khoán Chức năng huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế Khi các nhà đầu tư mua chứng khoán do các công ty phát hành, số tiền nhàn rỗi của họ được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và qua đó góp phần mở rộng sản xuất xã hội. Bằng cách hỗ trợ hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp, thị trường chứng hoán đã có những tác động quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Thông qua thị trường chứng khoán, Chính phủ và chính quyền ở các địa phương cũng huy động được các nguồn vốn cho mục đích sử dụng và đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, phục vụ các nhu cầu chung của xã hội. Chức năng cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng Thị trường chứng khoán cung cấp cho công chúng một môi trường đầu tư lành mạnh với các cơ hội lựa chọn phong phú. Các loại chứng khoán trên thị trường rất khác nhau về tính chất, thời hạn và độ rủi ro, cho phép các nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hàng hoá phù hợp với khả năng, mục tiêu và sở thích của mình. Chính vì vậy. thị trường chứng khoán góp phần đáng kể làm tăng mức tiết kiệm toàn xã hội. Chức năng tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán Nhờ có thị trường chứng khoán các nhà đầu tư có thể chuyển đổi các chứng khoán họ sở hữu thành tiền mặt hoặc các loại chứng khoán khác khi họ muốn. Khả năng thanh khoản là một trong những đặc tính hấp dẫn của chứng khoán đối với người đầu tư. Đây là yếu tố cho thấy tính linh hoạt, an toàn của vốn đầu tư. Thị trường chứng khoán hoạt động càng năng động và có hiệu quả thì tính thanh khoản của các chứng khoán giao dịch trên thị trường càng cao Chức năng đánh giá giá trị của doanh nghiệp và tình hình của nền kinh tế Thông qua chứng khoán, giá trị của các doanh nghiệp được phản ánh một cách tổng hợp và chính xác thông qua chỉ số giá chứng khoán trên thị trường, giúp cho việc đánh giá và so sánh hoạt động của doanh nghiệp được nhanh chóng và thuận tiện. Từ đó cũng tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kích thích áp dụng công nghệ mới, cải tiến sản phẩm. Chức năng tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô Các chỉ báo của thị trường chứng khoán phản ánh động thái của nền kinh tế một cách nhạy bén và chính xác. Giá các chứng khoán tăng lên cho thấy đầu tư đang mở rộng, nền kinh tế tăng trưởng và ngược lại giá chứng khoán giảm sẽ cho
Xem thêm

Đọc thêm

Lý thuyết IPO và thử nghiệm áp dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

LÝ THUYẾT IPO VÀ THỬ NGHIỆM ÁP DỤNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng gọi tắt là IPO (Initial Pulic Offering) của một doanh nghiệp trong nền kinh tế là vấn đề được quan tâm rất nhiều trong các nghiên cứu lý thuyết.Quá trình tiến hành IPO trong thực tiễn của các thị trường tài chính phát triển luôn nảy sinh những vấn đề mới. Vì vậy quy trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, thời điểm phát hành, vấn đề định giá cổ phiếu cũng như các hiệu ứng của IPO đối với doanh nghiệp phát hành, nhà đầu tư và nền kinh tế là các chủ đề rất được quan tâm trong khoa học tài chính. Thị trường tài chính Việt Nam trong hai năm gần đây đã chứng kiến một làn sóng IPO lớn của các doanh nghiệp. Làn sóng này đã mang lại một khối lượng hàng hóa lớn cho thị trường giúp thị trường mở rộng quy mô và phát triển. Các doanh nghiệp quyết định trở thành công ty đại chúng có khả năng tiếp cận với một nguồn vốn lớn để huy động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nhưng thời gian vừa qua cũng cho thấy những vấn đề bất cập trong quá trình IPO của Việt Nam như việc định giá của thị trường quá cao, việc xác định mức giá khởi điểm là một khó khăn đối với những nhà tư vấn phát hành cũng như việc theo dõi thông tin sử dụng vốn sau IPO của doanh nghiệp chưa được đặt ra trong quy trình IPO. Việc định giá quá cao và sử dụng thặng dư vốn đầu tư ngược trở lại thị trường chứng khoán đã dẫn đến hiện tượng luồng vốn IPO không luân chuyển trong nền kịnh tế đến nơi cần nó để sản xuất kinh doanh. Hệ quả lượng vốn đầu tư đã không sinh lời như mong muốn ban đầu của các nhà đầu tư khi mua các cổ phiếu của các doanh nghiệp IPO. Sự sụt giảm của thị trường trong thời gian gần đây có một phần nguyên nhân không nhỏ là do quy trình IPO và theo dõi sau IPO của doanh nghiệp đã không được xem xét một cách khoa học vào thời điểm định giá IPO.Chính vì vậy vấn đề nghiên cứu để hình thành một quy trình IPO chuẩn theo một cơ sở lý thuyết đã được xây dựng trong khoa học tài chính là yêu cầu cấp thiết đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều đó sẽ giúp cho thị trường phát triển ổn định và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tiếp theo có thể tiến hành IPO để tiếp cận nguồn vốn từ khu vực dân cư. Xuất phát từ những vấn đề trên tôi đã chọn đề tài: “Lý thuyết IPO và thử nghiệm áp dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam” Đề tài hướng tới những mục tiêu sau: Thứ nhất, trình bày tổng quan về IPO và thị trường của các doanh nghiệp IPO cùng với các vấn đề thường gặp phải trong định giá IPO. Thứ hai, nhìn nhận về môi trường của thị trường chứng khoán mới nổi ở Việt Nam để xem xét việc áp dụng các mô hình về thời điểm IPO, mô hình phát tín hiệu và các mô hình định giá IPO. Thứ ba, đề tài sẽ quan sát đánh giá lại quá trình IPO của một số doanh nghiệp tại Việt Nam và đưa ra những tính toán theo quan điểm của tác giả về việc vận dụng các mô hình đã trình bày trong chương II. Từ đó so sánh với những diễn biến trong thực tế để rút ra những kết luận cần thiết góp phần cho việc xây dựng một quy trình IPO chuẩn ở Việt Nam. Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục bảng biểu và thuật ngữ viết tắt, danh sách tài liệu tham khảo, chuyên đề bao gồm ba chương: Chương I : Tổng quan về IPO Chương II : IPO và phương pháp định giá IPO trên thị trường mới nổi ở Việt Nam Chương III: Theo dõi sau IPO của FPT và định giá IPO cho công ty Đường Biên Hòa Đề tài được hoàn thành với mong muốn của tác giả muốn cung cấp cho người đọc cái nhìn tương đối đầy đủ về quá trình IPO dưới góc độ một lý thuyết đã được xây dựng và hình thành bởi những nghiên cứu công phu của các học giả trong khoa học tài chính. Các quan điểm lý thuyết sẽ giúp chúng ta xây dựng một quy trình IPO chuẩn cho thị trường tài chính Việt Nam trong giai đoạn khởi đầu đầy gian khó. Một quy trình IPO chuẩn sẽ là yếu tố tiên quyết để phát triển thị trường IPO nói riêng và thị trường tài chính nói chung.
Xem thêm

98 Đọc thêm

tai chinh doanh nghiep

tai chinh doanh nghiep

Bài tiểu luận giúp các bạn hiểu rõ về môn tài chính doanh nghiệp Bài tiểu luận gồm 3 chương : I. Tổng Quan Về Thị Trường Quyền Chọn II. Sự Gia Tăng Mạnh Mẽ Của Dòng Vốn Nước Ngoài Vào Việt Nam Cả Trong Hiện Tại Và Tương Lai. III. Những Khó Khăn, Hạn Chế Của Việc Phát Triển Thị Trường Quyền Chọn Ngoại Tệ Và Quyền Chọn Cổ Phiếu Ở Việt Nam Hiện Nay

Đọc thêm

Các biện pháp nhằm đa dạng hoá và đảm bảo chất lượng hàng hoá trên thị trường chứng khoán

Các biện pháp nhằm đa dạng hoá và đảm bảo chất lượng hàng hoá trên thị trường chứng khoán

Hàng hoá trên thị trường chứng khoán có một vai trò hết sức quan trọng. Thị trường chứng khoán nào cũng cần có các loại hàng hoá là các chứng khoán cổ phiếu, trái phiếu. Đó là công cụ huy động vốn và di chuyển vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, từ những người tiết kiệm đến những người cần vốn như các doanh nghiệp, Chính phủ. Ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật, Anh, Đức hàng hoá chứng khoán có từ rất lâu đời và ngày càng rất phong phú và đa dạng. Đối với các nước đi sau như Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc việc luôn tạo ra nguồn hàng cho thị trường chứng khoán cũng rất được quan tâm. Còn ở Việt Nam hiện nay, đã có một số các chứng khoán tồn tại dưới hình thức trái phiếu Chính phủ, trái phiếu ngân hàng thương mại, cổ phiếu của các công ty cổ phần, trái phiếu doanh nghiệp Nhà nước và cổ phiếu của một số doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá. Việc phát hành chứng khoán thực tế đã đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế; giúp các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các nguồn vốn lớn, chi phí rẻ trong khi các nhà đầu tư có cơ hội tham gia vào sự tăng trưởng của các doanh nghiệp, mở ra khả năng to lớn trong việc thu hút các nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Với vai trò to lớn đối với các thành phần kinh tế, chứng khoán đã thu hút được sự quan tâm của dân chúng. Tuy nhiên, số lượng và trị giá hàng hoá chứng khoán trên trung tâm giao dịch chứng khoán còn quá ít chưa đủ để cung cấp cho thị trường hoạt động. Sự khan hiếm chứng khoán trên thị trường làm giảm mạnh tính sôi động của quá trình mua bán chứng khoán, gây lên tâm lý không tốt đối với cả người mua và bán chứng khoán. Một thị trường chứng khoán với số lượng hàng hoá quá ít như vậy sẽ không phát huy được hết tác dụng huy động vốn của mình. Tính đến năm 2000, chúng ta đã phải cần một lượng vốn khá lớn vào khoảng 42 tỷ USD để tăng trưởng kinh tế và sẽ cần một lượng vốn lớn hơn thế rất nhiều để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Do đó việc đa dạng hoá và nâng cao chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường chứng khoán hiện nay là hết sức cần thiết cho việc tạo ra nguồn đầu tư dài hạn trên cơ sở nguồn vốn nhàn rỗi không nhỏ trong xã hội. Chính vì vậy khoá luận tốt nghiệp đã đi sâu nghiên cứu đề tài: Các biện pháp nhằm đa dạng hoá và đảm bảo chất lượng hàng hoá trên thị trường chứng khoán. Nội dung khoá luận bao gồm các phần sau: Lời mở đầu Chương I : Chứng khoán là hàng hoá của thị trường chứng khoán Chương II : Thực trạng hàng hoá chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt nam Chương III : Các biện pháp nhằm đa dạng hoá và đảm bảo chất lượng hàng hoá trên thị trường chứng khoán Việt nam Kết luận Để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của thầy cô, bạn bè và gia đình. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy PGS.NGƯT Đinh Xuân Trình, người đã trực tiếp và hết sức nhiệt tình giúp đỡ tôi có thêm kiến thức để hoàn thành khoá luận. Tuy nhiên khoá luận không tránh khỏi những sai sót, tôi rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

Đọc thêm

tìm hiểu công ty cổ phần Hùng Vương

tìm hiểu công ty cổ phần Hùng Vương

1.1 Giới thiệu chung về công ty Tiền thân Công ty Cổ phần Hùng Vương là công ty TNHH Hùng Vương, được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003 tại khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sau hơn 10 năm hoạt động, công ty CP Hùng Vương tự hào trở thành doanh nghiệp chế biến cá da trơn xuất khẩu lớn nhất Việt Nam và là doanh nghiêp duy nhất ở Việt Nam có quy trình sản xuất khép kín từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu và cũng là đơn vị dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG Tên giao dịch quốc tế : Hung Vuong Corporation Tên ngắn gọn : HV corp Mã chứng khoán : HVG Vốn điều lệ tính đến tháng 92015: 1.891.893.320.000. Giấy phép đăng ký kinh doanh : số 1200507529 ; thay đổi lần 10 ngày 05102012 Ngành nghề kinh doanh : • Nuôi trồng thủy sản nội địa; • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; • Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; • Tư vấn, môi giới, đấu giá Bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất • Kinh doanh kho lạnh, Kiểm nghiệm hóa sinh. Nhân sự : Hơn 17.000 lao động Thị trường xuất khẩu: Châu Âu, Brazil, Mexico, Úc, Mỹ, Trung Đông và các nước Châu Á. Địa chỉ : Lô 44 khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam 1.2 Lịch sử hình thành Công ty Cổ phần Hùng Vương tiền thân là Công ty TNHH Hùng Vương được thành lập và đi vào họat động sản xuất tại Khu Công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang năm 2003 với ngành nghề chính là chế biến cá tra fillet đông lạnh xuất khẩu. Vốn điều lệ ban đầu là 32 tỉ đồng với công suất là 50tấn nguyên liệungày và 500 cán bộ công nhân viên. Năm 2004, Công ty phát triển nhà máy thứ 2 tại KCN Mỹ Tho, nâng công suất chế biến lên gấp 3 lần đạt 150 tấnngày. Năm 2005, Công ty mua đấu giá nhà máy thủy sản Tiền Giang và thành lập Công ty TNHH An Lạc – Tiền Giang. Công suất của nhà máy là 50 tấnngày. Đồng thời, Công ty cũng đầu tư xây dựng vùng nuôi có diện tích là 40 ha ở huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang và Huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre. Năm 2006, Hùng Vương thành lập mới Công ty TNHH Châu Á ở KCN Mỹ Tho, Tiền Giang và mua lại Công ty Chế biến Thủy sản Vĩnh Long (đổi tên là Công ty TNHH Hùng Vương –Vĩnh Long). Tổng công suất của Châu Á và Hùng Vương – Vĩnh Long là 160 tấnngày. Tháng 12007, Hùng Vương chính thức trở thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 120 tỉ đồng và nâng lên 250 tỷ để hợp nhất các công ty con. Trong năm 2007, công ty tiến hành chào báo cổ phiếu thêm 2 đợt nữa, tăng vốn điều lệ từ 250 tỷ lên 300 tỷ đồng và sau đó lên 350 tỷ đồng Trong năm 2008, Công ty phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn nâng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng, thu về thặng dư vốn hơn 800 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn điều lệ lên 495 tỷ đồng. Trong quý 32009, Hùng Vương tiếp tục phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 ngày 21062010, vốn điều lệ của công ty là 659.980.730.000 đồng. Theo Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 10 từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh TIền Giang, vốn điều lệ của Công ty tăng lên 791.976.870.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trong tháng 92012. Tháng 72013, Công ty nâng vốn điều lệ lên 1.199.999.930.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho CBCNV và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Tháng 82014, Vốn điều lệ được nâng lên 1.319.998.100.000 đồng thông qua hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tháng 92015, Vốn điều lệ được nâng lên 1.891.893.320.000 đồng.
Xem thêm

Đọc thêm

Tiểu luận: tìm hiểu Công ty sữa Vinamilk trên sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh.

Tiểu luận: tìm hiểu Công ty sữa Vinamilk trên sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh.

Những năm gần đây ,ở Việt Nam đang sôi sục 1 loại thị trường đó là thị trường chứng khoán.Cùng với sự phát triển kinh tế tại Việt Nam,xu thế toàn câu hóa kinh tế và nhiều làn sóng kinh doanh mới đã và đang ùa vào nước ta .Nhu cầu tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh đã buộn các doanh nghiệp phải minh bạch hóa cơ chế quản lý mở rộng nguồn vốn kinh doanh.Chính vì lẽ đó các công ty cổ phần ra đời và càng ngày thể hiện bước đi đúng đắn của mình khi đưa cổ phiếu của công ty đến với công chúng,gắn liền với lợi ích của công ty với các cổ đông.Qua đó chúng ta thấy được vai trò của thị trường chứng khoán nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng đến sự phát triển của đất nước,Việc phát hành cổ phiếu ra công chúng đã không chỉ là việc của doanh nghiệp mà là tất cả của những ai quan tâm đến thị trường chứng khoán.Các công ty có uy tín trong kinh doanh thì sự chú ý tới các nhà đầu tư vào các đợt phát hành cổ phiếu càng lớn.Và một trong những công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán được các nhà đầu tư chú ý đến là Công ty sữa Vinamilk.Bài tiểu luận nói đến tình hình niêm yết của cô phiếu của công ty trên sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm

Đọc thêm

QUẢN TRỊ NGUỒN TÀI TRỢ DÀI HẠN TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO BIBICA

QUẢN TRỊ NGUỒN TÀI TRỢ DÀI HẠN TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO BIBICA

Đề tài: thực tế quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại công ty bánh kẹo BibicaPhần 1: Khái quát chung về nguồn tài trợ dài hạn.1.1.Phát hành cổ phiếu thường.1.2. Cổ phiếu ưu đãi1.3. Trái phiếu doanh nghiệp 1.4. Vay dài hạn các tổ chức tín dụng.1.5. Thuê tài chính.Phần 2: Thực trạng của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại Công ty cổ phần bánh kẹo Bibica2.1. Giới thiệu chung về công ty. 2.2 Cổ phiếu và lãi cơ bản trên cổ phiếuPhần 3: giải pháp để được tài trợ dài hạn ở các công ty Việt Nam
Xem thêm

Đọc thêm

Đề cương ÔN TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2

Đề cương ÔN TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2

ÔN TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 1. Một doanh nghiệp có rủi ro cao thì lợi nhuận sẽ lớn? Sử dụng nguyên tắc doanh lợi và rủi ro trong tài chính doanh nghiệp, bình luận ý kiến trên. 2. Nêu một ví dụ thực tế về nguyên tắc giá trị thời gian của tiền trong quản lý tài chính doanh nghiệp? Cho biết tầm quan trọng của nguyên tắc này trong quản lý tài chính? 3. Khả năng hoạt động của doanh nghiệp được phân tích thông qua báo cáo tài chính như thế nào? Bình luận về những báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam? 4. Cách xác định chi phí vốn trung bình của doanh nghiệp 5. Nhận xét vấn đề về chi phí vốn của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. 6. Chứng khoán phái sinh 7. Có ý kiến cho rằng, chi phí vốn chủ sở hữu luôn thấp hơn chi phí nợ vay. Bình luận ý kiến trên? Tại sao các doanh nghiệp niêm yết của Việt Nam lại ưa thích phát hành cổ phiếu hơn là phát hành trái phiếu để tăng vốn? 8. Một doanh nghiệp sử dụng càng nhiều nợ thì càng có lợi? Hãy bình luận ý kiến trên và liên hệ tình hình thực tế ở Việt Nam hiện nay? 9. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí vốn và tỷ lệ chiết khấu được sử dụng trong đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư.
Xem thêm

Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

cho Cổ đông và cho Công ty.5. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khácvà thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việcphát hành cổ phần mớiĐIỀU 3. PHÊ DUYỆT VIỆC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ (Khoản 7 Điều 5 và Điểm g Khoản 3Điều 25)ĐHĐCĐ theo đây phê duyệt việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ CTCP Hùng Vương, cụ thể như sau:1. Khoản 7 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập….7. Công ty có thể phát hành trái phiếu có bảo đảm và không có bảo đảm. Khi được Đại hội đồng cổ đôngphê chuẩn, Công ty có thể phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiều kèm chứng quyền. Khi được Hộiđồng quản trị phê chuẩn, Công ty có thể phát hành các loại trái phiếu khác. Công ty cũng có thể phát hànhcác loại chứng khoán khác theo Quyết định của Đại hội đông cổ đông.”2. Điểm g Khoản 3 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:“Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị…3.…g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền trình Đại hội đồng cổđông quyết định; quyết định việc phát hành các loại trái phiếu khác.”2ĐIỀU 4. THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNHNghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT của Công ty có trách nhiệm thi hành nội dung của Nghị Quyếtnày.TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Xem thêm

10 Đọc thêm

CÁCH THỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU, CỔ PHIẾU

CÁCH THỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU, CỔ PHIẾU

nghĩa vụ trả lợi tức cố định, do đó có lợi cho công ty trong trường hợp thu nhập chưacao, không dẫn đến nguy cơ phải phá sản vì mất khả năng chi trả. Ngoài ra, còn có cácưu điềm sau:- Là loại chứng khoán vốn không có kỳ hạn, nên công ty không phải lo đến việcphải trả nợ khi đến kỳ đáo hạn.- Việc phát hành thêm cổ phiếu thường cũng làm tăng thêm uy tín tín dụng củacông ty.- Trong trường hợp lạm phát, các loại cổ phiếu thường thường hấp dẫn hơn so vớicác loại chứng khoán khác như trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi.Nhược điểmChi phí phát hành cổ phiếu thường nói chung cao hơn các chi phí cùng loại cho cổphiếu ưu đãi và trái phiếu. Vì cổ phiếu thường là loại chứng khoán mang tính rủi ronhiều hơn, phải sử dụng nhiều chi phí quảng cáo tuyên truyền.Phát hành thêm cổ phiếu thường là mở rộng các quyền đầu phiếu và quyền kiểm soátđối với các cổ đông mới bổ sung. Đây là một điều mà ban quản lý công ty cũng nhưnhững cổ đông cũ đều không muốn chia sẻ. Cổ phiếu thường cũng làm gia tăng quyềnchia sẻ thu nhập của công ty cho các cổ đông mới.Khi phát hành lần đầu cổ phiếu ra công chúng, Việt Nam, các tổ chức phát hành phảiđảm bảo một số điều kiện sau:• Điều kiện pháp lý: Phải là công ty cổ phần hoặc công ty cổ phần hóa. Các công tytrách nhiệm hữu hạn không được phát hành chứng khoán để huy động vốn cho mình.• Điều kiện về quy mô: Tổ chức phát hành phải đáp ứng được yêu cầu về vốn điều lệ tốithiểu ban đầu. Ở Việt Nam mức vốn điều lệ tối thiểu thực có tính đến ngày xin phépphát hành là 10 tỷ đồng.• Điều kiện về tính liên tục của hoạt động sản xuất kinh doanh: Công ty đã được thành
Xem thêm

19 Đọc thêm

Cùng chủ đề