ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG TẠI ĐẠI HỘI VI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG TẠI ĐẠI HỘI VI":

ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG

ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG

Trong thời gian thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm. 1.Hoàn cảnh lịch sử mới Trong thời gian thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976-1985), cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, song cũng gặp không ít khó khăn. Đất nư[r]

1 Đọc thêm

ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI

ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI

Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Đại hội lần thứ VI của Đảng đánh dấu một bước chuyển hướng và đổi mới quan trọng trong sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế, đó là chuyển hướng về bố trí cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, đổi mới các chính sách kinh tế và c[r]

25 Đọc thêm

VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI TRONG HOÀN CẢNH ĐẤT NƯỚC VÀ THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO ?

VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI TRONG HOÀN CẢNH ĐẤT NƯỚC VÀ THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO ?

Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra lần đầu tiên. Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra lần đầu tiên tại Đại hội VI (12-1986), được điều chỉnh, bổ sung và phát triển tại Đại hội VII (6-1991), Đại hội VIII (6-1996) , Đại hội IX (4-2001). Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là tha[r]

1 Đọc thêm

BỐI CẢNH RA ĐỜI VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG TA TIỂU LUẬN CAO HỌC

BỐI CẢNH RA ĐỜI VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG TA TIỂU LUẬN CAO HỌC

Với đại thắng mùa xuân năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã giành thắng lợi hoàn toàn, non sông quy về một mối. Từ đây, đất nước ta bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn quốc. Trong 10 năm đầu sau giải[r]

25 Đọc thêm

Tìm hiểu đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường trong thời kỳ đổi mới

TÌM HIỂU ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

MỞ ĐẦU
Sau hơn 20 năm đổi mới, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã hình thành và từng bước hoàn thiện, thay cho thể chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp. Thể chế kinh tế mới đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vữ[r]

20 Đọc thêm

tìm hiểu đường lối công nghiệp hóa của đảng ta trong thời kì đổi mới

TÌM HIỂU ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA CỦA ĐẢNG TA TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI

MỞ ĐẦULịch sử công nghiệp hóa thế giới cho đến nay đã trải qua hơn 200 năm, kể từ cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ thứ XVIII ở nước Anh. Cuộc cách mạng công nghiệp này sau đó nhanh chóng lan rộng sang các nước Tây Âu và các nước khác như một trào lưu phát triển mới của thế giới. Khi đó, theo c[r]

23 Đọc thêm

Đảng lãnh đạo đường lối kinh tế sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI (12-1986)

ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐƯỜNG LỐI KINH TẾ SAU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN VI (12-1986)

Sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, đất nước ta bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm đầu của thời kì này, đất nước ta vẫn chưa thoát ra khỏi tình hình khó khăn trên các phương diện kinh tế, xã hội và chính trị. Đất nước lâm vào một cuộc khủng hoả[r]

25 Đọc thêm

Đề cương môn học Đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA ĐẢNG

Nêu lên sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa của cách mạng Việt Nam và quan niệm về chủ nghĩa xã hội của Đảng tr¬ước 1954, quá trình lịch sử và những thành tựu, hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thời kỳ 1954 1975, quá trình đổi mới nhận thức từng phần về mô hình và con đư¬[r]

23 Đọc thêm

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU THỜI KỲ ĐỔI MỚI

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SAU THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ 20 lịch sử thế giới đã có những sự biến động mạnh mẽ. Một trong số đó là sự khủng hoảng trầm trọng của khối xã hội chủ nghĩa, đứng đấu là Liên Xô. Là một nước xã hội chủ nghĩa lại vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh kéo dài, Việt Nam không thể tránh khỏi ảnh hư[r]

10 Đọc thêm

TIỂU LUẬN ĐƯỜNG LỐI ĐẠI HỘI "ĐẠI BIỂU VI CỦA ĐẢNG – ĐẠI HỘI ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN ĐẤT NƯỚC”

TIỂU LUẬN ĐƯỜNG LỐI ĐẠI HỘI "ĐẠI BIỂU VI CỦA ĐẢNG – ĐẠI HỘI ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN ĐẤT NƯỚC”

Nguyên nhân chủ quan của tình hình trên là những sai lầm nghiêm trọng về chủ trương, chính sách lớn; về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện của Đảng và của Nhà nước: Xác định mục tiê[r]

12 Đọc thêm

PHÂN TÍCH ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP (1)

PHÂN TÍCH ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP (1)

Thứ ba, trên lĩnh vực xã hội, quá trình hội nhập quốc tế trong xu thế toàn cầu hoáđặt ra một thách thức nan giải đối với nước ta trong việc thực hiện chủ trương tăngtrưởng kinh tế đi đôi với xoá đói, giảm nghèo, thực hiện tiến bộ và công bằng xãhội. Sở dĩ vậy là vì lợi ích của toàn cầu hoá được phân[r]

10 Đọc thêm

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đề cương ôn tập và thi

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ THI

Câu 1 Những Chính sách khai thác và thống trị của thực dân Pháp
Câu 2 kể tên một số Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, kết quả và ý nghĩa
Câu 3 quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác Lê CM VN
Câu 4 Nội dung Luận Cư[r]

29 Đọc thêm

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghia

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHIA

Lời mở đầu
Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI đã được thực hiện hơn 20 năm. Hơn 20 năm qua thế giới và đất nước đã có rất nhiều biến đổi phức tạp, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, công cuộc[r]

37 Đọc thêm

ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC VIỆT NAM VỚI SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC1

ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC VIỆT NAM VỚI SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam được coi là cột mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. Đại hội đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để đư[r]

63 Đọc thêm

THỰC TIỄN LÀ TIÊU CHUẨN CỦA CHÂN LÝ

THỰC TIỄN LÀ TIÊU CHUẨN CỦA CHÂN LÝ

Công cuộc đổi mới đất nớc do Đảng ta khởi xớng và lãnh đạo bắt đầu từ Đại hội Đảng lần thứ VI đến nay đã thu đợc những kết quả bớc đàu khả quan, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trờng[r]

18 Đọc thêm

THỰC TIỄN LÀ TIÊU CHUẨN CỦA CHÂN LÝ”

THỰC TIỄN LÀ TIÊU CHUẨN CỦA CHÂN LÝ”

Công cuộc đổi mới đất nớc do Đảng ta khởi xớng và lãnh đạo bắt đầu từ Đại hội Đảng lần thứ VI đến nay đã thu đợc những kết quả bớc đàu khả quan, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trờng[r]

18 Đọc thêm

quá trình hình thành và phát triển tư duy và lí luận của đảng về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam trong quá trình đổi mới

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY VÀ LÍ LUẬN CỦA ĐẢNG VỀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (121986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống. Để đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết phải đổi mới tư duy. Thực tiễn xã hội đã khách quan hóa vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của lý[r]

19 Đọc thêm

LUẬN văn THẠC sĩ PHÁT TRIỂN kỹ NĂNG TUYÊN TRUYỀN CHO cán bộ TUYÊN GIÁO THÀNH PHỐ hải PHÒNG

LUẬN văn THẠC sĩ PHÁT TRIỂN kỹ NĂNG TUYÊN TRUYỀN CHO cán bộ TUYÊN GIÁO THÀNH PHỐ hải PHÒNG

Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm tới vị trí, vai trò của công tác tư tưởng. Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,[r]

Đọc thêm

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Báo cáo môn học Đường lối cách mạng của ĐCSVN về Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
1.Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì?
2.Những điểm giống và khác nhau căn bản giữa kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và kinh tế thị trường xã hội chủ ng[r]

19 Đọc thêm

Tổng hợp bài thu hoạch sau học tập nghị quyết XII của đảng

TỔNG HỢP BÀI THU HOẠCH SAU HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT XII CỦA ĐẢNG

BÀI THU HOẠCH
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đại
Đơn vị công tác: Chi cục BVTV tỉnh Thanh Hóa; Đảng viên chi bộ Trạm Thú Y Bảo Vệ Thực Vật.
Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 năm 2016 tôi được học tập văn kiện, nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Huyện ủy huyện Bá Thước triển khai, sau quá trình học tập và nghi[r]

39 Đọc thêm

Cùng chủ đề