THÀNH TỰU VĨ ĐẠI NHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG TRIẾT HỌC DO MÁC AMP ANGGHEN THỰC HIỆN LÀ GÌ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THÀNH TỰU VĨ ĐẠI NHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG TRIẾT HỌC DO MÁC AMP ANGGHEN THỰC HIỆN LÀ GÌ":

THỰC CHẤT, Ý NGHĨA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG TRIẾT HỌC DO C MÁC VÀ PH ANGGHEN THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CAO HỌC

THỰC CHẤT, Ý NGHĨA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG TRIẾT HỌC DO C MÁC VÀ PH ANGGHEN THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CAO HỌC

I. Lý do chọn đề tài
Triết học là môn khoa học có lịch sử lâu đời và có rất nhiều đóng góp cho kho tàng tri thức nhân loại. Sự phát triển những tư tưởng triết học của nhân loại là một quá trình không đơn giản. Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, và gắn với nó là cuộc đấu tra[r]

21 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHÍNH TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG CHÍNH TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG CHÍNH TRỊ
PHẦN 1: TRIẾT HỌC
Câu 1: Vì sao có thể nói sự ra đời của triết học Mac là một tất yếu lịch sử? Là một cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học?
1. Tính tất yếu lịch sử
a. Điều kiện kinh tế xã hội
Triết học Mac ra đời gắn liền với điều kiện khách quan của sự phát triển kinh tế xã[r]

40 Đọc thêm

CÂU HỎI THẢO LUẬN HP1 2015

CÂU HỎI THẢO LUẬN HP1 2015

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI
BỘ MÔN NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
MÔN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN
HỌC PHẦN 1


Người soạn: Lê Văn Hùng
Tài liệu được soạn trên cơ sở giáo trình và tham khảo nhiều tài liệu khác;
Tài[r]

1 Đọc thêm

hướng dẫn tự học ôn thi môn mác lenin 1

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ÔN THI MÔN MÁC LENIN 1

Chương mở đầuNHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNINI. Khái lược về chủ nghĩa và chủ nghĩa Mác Lênin 1. Chủ nghĩa Mác Lênin và ba bộ phận cấu thành. Chủ nghĩa Mác Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học do C.Mác, Ph.Ăngghen xây dựng, V.I.Lênin bảo vệ và phát triển; đư[r]

53 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG VỀ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN VÀ CÁCH MẠNG BẠO LỰC TRONG TÁC PHẨM CÁCH MẠNG VÔ SẢN VÀ TÊN PHẢN BỘI CAUXKY Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CUỘC ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG LÝ LUẬN HIỆN NAY

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG VỀ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN VÀ CÁCH MẠNG BẠO LỰC TRONG TÁC PHẨM CÁCH MẠNG VÔ SẢN VÀ TÊN PHẢN BỘI CAUXKY Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CUỘC ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG LÝ LUẬN HIỆN NAY

Thắng lợi của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga và sự thiết lập Nhà nước xô viết là một tấm gương sáng cho nhân loại cần lao trong cuộc đấu tranh tự giải phóng. Sau Cách mạng Tháng Mười, khi nền chuyên chính vô sản đã được thiết lập, củng cố và phát huy sức mạnh toàn diện của mình trên[r]

21 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - BẢN CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - BẢN CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Ở VIỆT NAM

nghiên cứu, làm rõ vấn đề: “Bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng và một số vấn đề nghiên cứu về chủ nghĩa duy vật biện chứng ở Việt Nam” có ý nghĩa rất quan trọng trong việc khẳng định bản chất khoa học, cách mạng, sức sống trường tồn và sự cần thiết phải bảo vệ, phát triển triết học Mác-Lênin[r]

21 Đọc thêm

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TRIẾT HỌC TRẦN ĐỨC THẢO

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TRIẾT HỌC TRẦN ĐỨC THẢO

“ Một dân tộc muốn đứng vững trên đỉnh cao của khoa học thì không thể không có tư duy lý luận” 15 tr.489 “ Muốn nâng cao trình độ tư duy lý luận không có cách nào khác hơn là nghiên cứu toàn bộ lịch sử triết học thời trước”. 15 tr.489.
Phriđrích Ăngghen lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của gi[r]

66 Đọc thêm

BUỔI ĐẦU HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN

BUỔI ĐẦU HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN

Các Mác sinh ngày 5-5-1818 trong một gia đình luật sư gốc Do Thái có tư tưởng tự do tiến bộ. Các Mác sinh ngày 5-5-1818 trong một gia đình luật sư gốc Do Thái có tư tưởng tự do tiến bộ. Ở thành phố Tơ-ri-ơ (Đức). Từ nhỏ, Mác đã nổi tiếng thông minh. Năm 23 tuổi (1841), Mác đỗ Tiến sĩ với luận án[r]

2 Đọc thêm

SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC

SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC

1. Mác và Ăng-ghen 1. Mác và Ăng-ghenCác Mác sinh năm 1818 trong một gia đình trí thức gốc Do Thái ở thành phố Tơ-ri-ơ (Đức). Từ nhỏ, Mác nổi tiếng thông minh ; năm 23 tuổi đỗ Tiến sĩ triết học. Mác vừa nghiên cứu khoa học, vừa cộng tác với các báo có khuynh hướng cách mạng. Bị trục xuất khỏi Đức[r]

2 Đọc thêm

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Liên hệ bản thân

NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN. LIÊN HỆ BẢN THÂN

Đất nước Việt Nam bước vào thế kỷ XXI với những thành tựu to lớn đạt được trong 20 năm đổi mới. Có được những kết qủa đó là do Đảng cộng sản Việt Nam đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo lý luận của chủ nghĩa MacLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng nước ta. Một trong những nguyên tắc lý luậ[r]

12 Đọc thêm

Cách mạng tư sản Pháp nổ ra trong hoàn cảnh nào ?

CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP NỔ RA TRONG HOÀN CẢNH NÀO ?

Mâu thuẫn xã hội cũng được phản ánh trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng. Mâu thuẫn xã hội cũng được phản ánh trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng. Những thành tựu mới của khoa học, sự phát triển của mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa đã giúp những người có tư tưởng tiến bộ phê phán[r]

1 Đọc thêm

TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở QUẢNG BÌNH HIỆN NAYI

TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở QUẢNG BÌNH HIỆN NAYI

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài khoá luận
Triết học đã nghiên cứu nhiều vấn đề, song vấn đề trung tâm của nó, vấn đề con người vẫn luôn được đề cao. Điều đó thể hiện ngay trong định nghĩa: “Triết học là hệ thống những lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vai trò của con người trong[r]

32 Đọc thêm

CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789 BÙNG NỔ TRONG BỐI CẢNH NÀO ?

CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP 1789 BÙNG NỔ TRONG BỐI CẢNH NÀO ?

Mâu thuẫn xã hội cũng được phản ánh trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng. Mâu thuẫn xã hội cũng được phản ánh trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng. Những thành tựu mới của khoa học, sự phát triển của mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa đã giúp những người có tư tưởng tiến bộ phê phán[r]

1 Đọc thêm

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN CHỦ NGHĨA MACLENIN HAY NHẤT

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN CHỦ NGHĨA MACLENIN HAY NHẤT

Câu 1.Chủ ĩa Mác Lênin là?A. Lí thuyết về xã hội của CacMac, Angghen.B. Hệ thố qua điểm và học thuyết khoa học của C.Mac, Angghen, và sự phát triển của Lênin.C. Hệ thống chủ thuyết chính trị của CacMac và Lênin.D. Học thuyết bàn về kinh tế t bản chủ ĩa.Câu 2.Xét về lịch sử hình thành và giá trị t t[r]

46 Đọc thêm

TỔNG HỢP CÁC CÂU ÔN MÔN TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

TỔNG HỢP CÁC CÂU ÔN MÔN TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

1. Tài liệu môn Triết học Mác Lênin chia nội dung ôn tập thành 3 chủ đề lớn:Lịch sử triết họcChủ nghĩa duy vật biện chứng về thế giớiChủ nghĩa duy vật biện chứng2. Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn Triết học Mác Lênin đề cập đến các nội dung như:Triết học là gì?Vấn đề cơ bản của triết học?Phân tích cuộc[r]

118 Đọc thêm

Phép biện chứng duy vật

PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

Triết học là một trong những học thuyết tư tưởng ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử xã hội loài người. Nó đã phản ánh được tính chân thực của giai đoạn lịch sử đó và đều bao chứa những giá trị tiến bộ nhất định. Nó là sự kết tinh những giá trị văn hoá khác nhau với nhịp điệu phát triển của khoa học tự nh[r]

13 Đọc thêm

Tiểu luận: Khả năng – hiện thực, lý luận và thực tiễn quản lý doanh nghiệp

TIỂU LUẬN: KHẢ NĂNG – HIỆN THỰC, LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Tiểu luận: Khả năng – hiện thực, lý luận và thực tiễn quản lý doanh nghiệp

Triết học là một hình thái ý thức xã hội, là học thuyết về những nguyên tắc chung của tồn tại và nhận thức. Triết học được coi là “khoa học của mọi khoa học”, nội dung chính của nó bàn về con người và vị trí của con người t[r]

22 Đọc thêm

ÔN THI KHOA HỌC MÁC – LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ÔN THI KHOA HỌC MÁC – LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

KHOA HỌC MÁC – LÊNIN
VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Huỳnh Toàn

1. Đại hội nào của Đảng xác định thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải trải qua nhiều chặng đường?
a. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V.
b. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI.
c. Đại hội Đại biể[r]

114 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN ĐIỂM CỦA LÊNIN VỀ VẬT CHẤT TRONG TÁC PHẨM CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CNKNPP VÀ Ý NGHĨA HIỆN THỜI CỦA NÓ

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN ĐIỂM CỦA LÊNIN VỀ VẬT CHẤT TRONG TÁC PHẨM CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CNKNPP VÀ Ý NGHĨA HIỆN THỜI CỦA NÓ

Lênin là một nhà lý luận thiên tài, đồng thời lại là một nhà chỉ đạo thực tiễn tài ba, xuất chúng, Lênin đã đấu tranh bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác trong điều kiện, hoàn cảnh mới; đồng thời cũng là người đầu tiên đưa lý luận của chủ nghĩa Mác trở thành hiện thực bằng cuộc cách mạng thá[r]

20 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC

I.Hoàn cảnh ra đời của triết học cổ điển Đức:1.Bối cảnh châu Âu cận đạiĐến cuối thế kỷ 19, CNTB ra đời và phát triển ở hang loạt các nước châu Âu như: Anh, Pháp, Hà Lan, Italia đem lại một nền sản xuất phát triển chưa từng có cho nhân loại. PTSX TBCN đã tỏ ra ưu việt hơn hẳn PTSX PK bảo thủ, lạc hậu[r]

35 Đọc thêm

Cùng chủ đề