TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIÁO DỤC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIÁO DỤC":

QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA CỦA TƯ TƯỞNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY

QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA CỦA TƯ TƯỞNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY

QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA CỦA TƯ TƯỞNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY,QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA CỦA TƯ TƯỞNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAYQUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA CỦA TƯ TƯỞNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY,QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA CỦA TƯ TƯỞNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY,QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA CỦA TƯ TƯỞNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY,QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA CỦA TƯ TƯỞNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY
Xem thêm

27 Đọc thêm

Các câu hỏi (kèm theo đáp án) ôn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh

CÁC CÂU HỎI (KÈM THEO ĐÁP ÁN) ÔN THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Các câu hỏi (kèm theo đáp án) ôn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên học sinh học các chương trình dành cho Đại học Cao đẳng trong các tiết dạy môn giáo dục tư tưởng. Bộ tài liệu tổng hợp một số câu hỏi về môn học này.

21 Đọc thêm

tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh: " Sự nghiệp phát triển giáo dục Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh" pps

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: " SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH" PPS

GVHD: ThS. Nguy n Th Chính ễ ị Nhóm 03Ph n B: N i dung ti u lu nầ ộ ể ậ 13gi i quy t v n đ dân trí, góp ph n quan tr ng vào công cu c ch ng thù trong gi cả ế ấ ề ầ ọ ộ ố ặ ngoài, xây d ng và b o v chính quy n non tr . Khi đó, v i m t n n dân trí r t th pự ả ệ ề ẻ ớ ộ ề ấ ấ (h n 95 % dân s mù ch ) l i đ ng tr c nguy c ph i h ng ch u m t n n đói m i,ơ ố ữ ạ ứ ướ ơ ả ứ ị ộ ạ ớ đ i m t v i ố ặ ớh ng súng c a r t đông k thù; trong tình c nh “ngàn cân treo s i tóc” nh v y, Đ ngọ ủ ấ ẻ ả ợ ư ậ ả và H Chí Minh đã xác đ nh đúng nguy c c a t ng lo i k thù, t đó l a ch n s hoàồ ị ơ ủ ừ ạ ẻ ừ ự ọ ự hoãn, t m lùi có sách l c nh ng m c đ khác nhau tr c t ng k thù ngo i xâm, ạ ượ ở ữ ứ ộ ướ ừ ẻ ạnh ng l i kiên quy t ti n lên ch ng l i gi c d t. S quy t tâm ti n hành đ y m như ạ ế ế ố ạ ặ ố ự ế ế ẩ ạ cách m ng trong lĩnh v c văn hóa – xã h i đã đ c Ch t ch H Chí Minh ý th c h tạ ự ộ ượ ủ ị ồ ứ ế s c sâu s c r ng “m t dân t c d t là m t dân t c y u”. Vi c l a ch n di t gi c d tứ ắ ằ ộ ộ ố ộ ộ ế ệ ự ọ ệ ặ ố nh m t m t tr n l n là th hi n nh n th c c a Đ ng, H Chí Minh trong v n đư ộ ặ ậ ớ ể ệ ậ ứ ủ ả ồ ấ ề giác ng , v n đ ng cách m ng, đ a qu n chúng nhân dân (v n là n n nhân c a chínhộ ậ ộ ạ ư ầ ố ạ ủ sách ngu dân do th c dân Pháp đ l i) vào đ i s ng chính tr c a đ t n c. Vì r ngự ể ạ ờ ố ị ủ ấ ướ ằ n u dân không ếđ c, không bi t vi t thì làm sao có th n m đ c thông tin Cách m ng, làm sao th cọ ế ế ể ắ ượ ạ ự hi n đ c quy n dân ch . Nhi m v di t d t là m t n i dung l n mà Cách m ng dânệ ượ ề ủ ệ ụ ệ ố ộ ộ ớ ạ t c dân ch ph i ti n hành, chính đi u này đã đ c Nguy n Ái Qu c nêu trong yêuộ ủ ả ế ề ượ ễ ố sách g i đ n H i ngh Vec Xay (năm 1919), ti p t c đ c nh n m nh trong Ch ngử ế ộ ị ế ụ ượ ấ ạ ươ trình hành đ ng c a M t tr n Vi t Minh nêu lên ngay tr c th m cu c T ng kh iộ ủ ặ ậ ệ ướ ề ộ ổ ở nghĩa; và t i phiên h p đ u tiên c a Chính ph Lâm th i (3-9-1945), H Chí Minh đãạ ọ ầ ủ ủ ờ ồ nêu 6 nhi m v c p bách, trong đó nh n m nh:“Hai là, m chi n d ch ch ng n n mùệ ụ ấ ấ ạ ở ế ị ố ạ ch ”. S dĩ Ng i nh n m nh nh v y là vì n u nh dân trí đ c nâng cao s là ti nữ ở ườ ấ ạ ư ậ ế ư ượ ẽ ề đ m l i cho nh ng t t ng Cách m ng th m nhu n vào qu n chúng nhân dân, gópề ở ố ữ ư ưở ạ ấ ầ ầ ph n tôn thêm n n móng v ng chãi đ chính quy n non tr v a m i ra đ i có thầ ề ữ ể ề ẻ ừ ớ ờ ể v t qua nh ng th thách s ng còn.ượ ữ ử ốTrong hoàn c nh l ch s đ c bi t sau khi Tuyên b đ c l p, Đ ng và H Chíả ị ử ặ ệ ố ộ ậ ả ồ Minh đã v n d ng sáng t o t t ng “chi n tranh nhân dân” đ t o nên s c m nhậ ụ ạ ư ưở ế ể ạ ứ ạ c a m t dân t c, nh m đ y lùi gi c d t - m t th gi c mà th c dân Pháp đã s d ngủ ộ ộ ằ ẩ ặ ố ộ ứ ặ ự ử ụ
Xem thêm

72 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG CHI TIÊU CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

HOẠT ĐỘNG CHI TIÊU CÔNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

- Chi tiêu công góp phần điều chỉnh chu kỳ kinh tế.- Chi tiêu công góp phần tái phân phối thu nhập xã hội giữa các tầng lớp dân cư, thực hiện công bằng xã hội1.3.2.Các nhân tố ảnh hưởng tới chi tiêu công- Sự phát triển về vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường hiện đại.- Sự phát triển của lực lượng sản xuất.- Mô hình tổ chức bộ máy Nhà nước và những nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Nhà nước phải đảm nhận trong từng thời kỳ.- Các nhân tố khác.GVHD: Lê Th Kim Nhungị4Bài Th o Lu n Môn TCCả ậ Nhóm7_K6HK1DCHƯƠNG 2ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHI TIÊU CÔNG TRONG LĨNHVỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY2.1. Số lượng trường học trên toàn quốc:Được sự đầu tư lớn của Nhà nước về tài chính, hàng loạt các trường học đã được xây dựng, thành lập để đáp ứng nhu cầu giáo dục ngày càng tăng lên của người dân. Tổng cục thống kế đã có số liệu thống kê về số lượng trường công lập và trường ngoài công lập ở tất cả các bậc học trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học ở Việt Nam trong những năm từ 2000 – 2008 và số liệu sơ bộ của năm 2009 như sau:Bảng 1:Giáo dục đại học và cao đẳng Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Sơ bộ 2009Số trường học(*)
Xem thêm

18 Đọc thêm

BẢN THAM LUẬN về PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy các môn GIÁO dục CHÍNH TRỊ

BẢN THAM LUẬN về PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy các môn GIÁO dục CHÍNH TRỊ

BẢN THAM LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ Giáo dục chính trị tại Việt Nam là giáo dục cho các tầng lớp thanh thiếu niên và các tầng lớp khác trong xã hội về chủ nghĩa mác lenin và tư tưởng HCM. Giáo dục chính trị được áp dụng ở tất cả các cấp học tại Việt Nam, dưới các hình thức: môn học Giáo dục Công dân (từ các cấp tiểu học lên đến cấp trung học phổ thông), môn chủ nghĩa MarxLenin, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Xã hội khoa học, Lịch sử Đảng, Triết học,... tại tất cả các trường Đại học. Giảng dạy, học tập tốt bộ môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng trong hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng là hết sức cần thiết, quan trọng, để cung cấp cho học sinh sinh viên những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng, xây dựng cho sinh viên thế giới quan, nhân sinh quan khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, niềm tin vào lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Đối với môn triết học : Hiện nay, quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá cũng như sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ… ở nước ta đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao đối với nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo nói chung; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã khẳng định rằng, chúng ta phải Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong Đảng, trước hết cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt các cấp; đổi mới nội dung, phương pháp học tập và giảng dạy trong hệ thống trường chính trị, nâng cao tính thiết thực và hiệu quả của chương trình(1). Tuy nhiên, theo chúng tôi, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy triết học phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:
Xem thêm

Đọc thêm

Chiến lược trồng người trong công tác giáo dục đào tạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

CHIẾN LƯỢC TRỒNG NGƯỜI TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới hiện nay là một tất yếu khách quan, với quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước coi giáo dục là quốc sách hàng đầu và coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, tạo điều kiện cho giáo dục đi trước một bước và phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế văn hóa, mà tập trung là đào tạo con người phát triển toàn diện, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Ngành giáo dục đào tạo ở nước ta đã và đang có nhiều cố gắng, đạt được những thành tích đáng khích lệ. Song giáo dục đào tạo cũng bộc lộ nhiều tồn tại yếu kém và bất cập trước những yêu cầu phát triển cao của đất nước.Vì vậy, nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược trồng người nhằm soi sáng cho việc hoạch định và thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, biện pháp...đối với công tác giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay càng có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc và mang tính thời sự nóng hổi, đặc biệt là việc xây dựng con người mới ngày càng trở nên cấp thiết... Vì lý do trên, tôi chọn vấn đề Chiến lược trồng người trong công tác giáo dục đào tạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh làm đề tài khóa luận tốt nghiệp.
Xem thêm

31 Đọc thêm

tieu luan tư tưởng hồ chí minh về nâng cao đạo đức cách mạng tiểu luận cao học

TIEU LUAN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TIỂU LUẬN CAO HỌC

Phần mở đầu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khẳng dịnh: “Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và dân tộc”. Đại hội X của Đảng lại tiếp tục khẳng định; “trong quá trình dổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Quan điểm đó không chỉ khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, mà còn chứng tỏ rằng bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở nên quan trọng, cần thiết hơn bao giờ hết. Bởi vậy, việc nghiên cứu, giáo dục, quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những nhân tố góp phần quyết định thắng lợi của toàn bộ sự nghiệp đổi mới của đất nước ta hiện nay.
Xem thêm

24 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM _ “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các trường học trong huyện hiện nay”

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM _ “VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC GIÁO DỤC NÂNG CAO PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Ở CÁC TRƯỜNG HỌC TRONG HUYỆN HIỆN NAY”

Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước với hành trang là chủ nghĩa yêu nước và lòng thương sâu sắc đối với nhân dân lao động. Cả cuộc đời Người chỉ có một ham muốn “ham muốn tột bậc là nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.Từ “Trung với Vua, hiếu với cha mẹ”, Người chuyển thành “Trung với nước, hiếu với dân” là một cuộc cách mạng quan trọng trong quan niệm đạo đức truyền thống. Trước, quan là phụ mẫu của nhân dân, thì nay cán bộ, đảng viên là “Đầy tớ trung thành của nhân dân”. Hồ Chí Minh cho rằng, hiếu với dân là phải lấy dân làm gốc, phải thực hiện dân chủ cho dân, dân nắm mọi quyền hạn, bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Đảng, Nhà nước hoạt động phải gần dân, phải biết làm học trò dân mới được làm thầy của nhân dân.Trung với nước, với Đảng, với lý tưởng cách mạng và hiếu với dân là cái gốc của người cách mạng, là chuẩn mực và giá trị cao nhất của đạo đức cách mạng. Trong tình hình hiện nay, điều này phải thực hiện bằng sự kiên định lập trường chính trị vững vàng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực tham gia đường lối đổi mới của Đảng, đem lại những kết quả thiết thực , góp phần vào thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Người có đạo đức cách mạng là người có các phẩm chất: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư:Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là phẩm chất đạo đức cơ bản, được Hồ Chí Minh đề cập thường xuyên vì nó gắn với hoạt động hằng ngày của mỗi người cách mạng và quan hệ mật thiết với phẩm chất “Trung với nước, hiếu với dân”, thì “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” sẽ tạo khả năng giữ vững độc lập, xây dựng đất nước.“Cần” là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai, đúng giờ, chu đáo để không ngừng nâng cao năng suất lao động. Hồ Chí Minh đã nhắc nhở cán bộ, công nhân viên: tiền lương của ta là mồ hôi nước mắt của nhân dân. Ai lười biếng là lừa gạt dân. Tục ngữ Trung Quốc có câu: “Không có việc gì khó, chỉ e ta không siêng?”. Tục ngữ ta có câu: “Nước chảy mãi, đá cũng mòn”, “Kiến tha lâu cũng đầy tổ”. Vì vậy, “Cần” là đức tính cần có của mỗi người. Hồ Chí Minh nghiêm khắc phê phán:
Xem thêm

22 Đọc thêm

Tư tưởng hồ chí minh về kinh tế,

Tư tưởng hồ chí minh về kinh tế,

A. MỞ ĐẦU Trong những năm đầu thế kỷ 21, đất nước ta có cơ hội lớn và cả thách thức không nhỏ. Tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường. Ðể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới, cần thấm nhuần sâu sắc, vận dụng sáng tạo những nguyên lý và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề nóng bỏng mà thực tiễn đang đặt ra; nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh phải trở thành một nhiệm vụ mấu chốt của công tác tư tưởng của Ðảng, cần được toàn Ðảng thực hiện chặt chẽ, có chất lượng và hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân; là nội dung trọng yếu trong công tác xây dựng Ðảng, là tình cảm, nguyện vọng thiết tha của mọi người Việt Nam. Nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh phải nhằm mục đích lâu dài, nhất quán, là biến tư tưởng của Người thành hiện thực; hình thành và phát triển tố chất Hồ Chí Minh, tinh thần độc lập, tự chủ, đổi mới và sáng tạo trong mỗi con người Việt Nam. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh ở mỗi người có một ý nghĩa khác nhau. Mỗi người tùy vị trí, hoàn cảnh, lối sống và tự rút ra những bài học cho riêng mình để từ đó tự mình hoàn thành một cách có hiệu quả mọi công việc, mang lại lợi ích cho bản thân và toàn xã hội. Chính vì vậy, trong học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế, tôi đã lựa chọn đề tài: “Sau khi nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế, anh chị tiếp thu được những tri thức mới gì cho bản thân ? ». Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do còn nhiều hạn chế nên bài tiểu luận của tôi không tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự góp ý của các thầy, cô để bài tiểu luận của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

Đọc thêm

Bài giảng môn Giáo dục chính trị

BÀI GIẢNG MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Chính trị là toàn bộ những hoạt động có liên quan đến các mối quan hệ giữa các giai cấp, các dân tộc, các quốc gia, các lực lượng xã hội mà cốt lõi của nó là vấn đề giành, giữ và thực thi quyền lực nhà nước.Giáo dục chính trị là bộ phận của công tác tư tưởng của Đảng giáo dục, thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Giáo dục chính trị gồm những nội dung cơ bản của các khoa học Triết học Mác Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Xem thêm

78 Đọc thêm

GIÚP TRẺ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ THÔNG QUA GIÁO DỤC ÂM NHẠC

GIÚP TRẺ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ THÔNG QUA GIÁO DỤC ÂM NHẠC

diện cho trẻ son.II - CƠ SỞ LÝ LUẬN:Thực tế cho ta thấy rằng: Trẻ em ở lứa tuổi Mẫu giáo rất nhạy cảm đối với âm nhạc. Trẻ em rất thích nghe nhạc và hứng thú tham gia vào các hoạt động có âm nhạc. Mục đích của giáo dục âm nhạc là giáo dục tình cảm đạo đức thẩm mỹ cho trẻ, là phương tiện hình thành đạo đức cho trẻ biết yêu ghét rõ ràng. Giáo dục âm nhạc còn hình thành cho trẻ lòng yêu thiên nhiên, Tổ quốc, tình yêu thương con người rộng lớn. Hình thành và phát triển thói quen tốt trong sinh hoạt tập thể: Đó là tính tổ chức kỷ luật, tự chủ, mạnh dạn trước mọi người. Giáo dục âm nhạc còn là phương tiện nâng cao khả năng trí tuệ, giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, củng cố kiến thức trẻ qua học tập, vui chơi trong cuộc sống. Quá trình trẻ tiếp xúc và hoạt động âm nhạc như nghe cô hát, trẻ tự ca hát, nhảy múa, chơi trò chơi âm nhạc... sẽ hình thành ở trẻ những yếu
Xem thêm

5 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

1Từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, nước ta có nhiều thay đổi lớn lao, thu được nhiều thành tựu mới: đời sống nhân dân nâng cao có nhiều cải thiện, nền kinh tế phát triển nhanh, đói nghèo cơ bản được đẩy lùi… bên cạnh những thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực, thì ngành giáo dục cũng đã gặt hái được những thành quả đáng khích lệ. Nhưng trong thời kỳ hội nhập mở cửa, thì những mặt trái của cơ chế thị trường đang ngày càng tác động vào đời sống nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các giá trị truyền thống đang có nguy cơ mất dần, sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, thoái hóa biến chất của một số cán bộ, đảng viên, các tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu… ngày càng có xu hướng tăng.Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước ta đang ra sức giáo dục thế giới quan, nhân sinh quan của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường giáo dục đạo đức truyền thống của dân tộc cho quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước, nhằm mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đưa đất nước phát triển nhanh, mạnh, bền vững, sánh vai các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong mỏi…Xác định được tầm quan trọng của giáo dục, Đảng và Nhà nước ta đã tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, kế thừa phát triển những tư tưởng giáo dục tiến bộ của nhân loại, trong đó có tư tưởng giáo dục của Khổng Tử - một nhà giáo dục lớn của Trung Quốc cổ đại và của cả nhân loại.Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, mặc dù có lúc bị lãng quên, không được coi trọng ngay tại đất nước, quê hương Khổng Tử, nhưng do giá trị xuyên thời đại của tư tưởng giáo dục tiến bộ, mà tư tưởng giáo dục của Khổng Tử đã đến với mọi quốc gia, dân tộc, nhất là các nước phương Đông như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapo, Việt Nam… Những giá trị tiến bộ, tích cực trong tư tưởng giáo dục của Khổng Tử được nhân loại kế thừa, phát triển trong những điều kiện mới.Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục đẩy mạnh “đối mới căn bản và giáo dục toàn diện”. Vì vậy, nghiên cứu những quan điểm giáo dục của Khổng Tử là vấn đề hết sức cần thiết, mặc dù một số nội dung không còn phù hợp với
Xem thêm

96 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC

Có rất nhiều đề tài về tư tưởng Hồ Chí Minh đáng quan tâm và được nhắc đến rất nhiều trong rất nhiều các tài liệu. Song một vấn đề không được nhắc đến nhiều nhưng rất đáng quan tâm đó là giáo dục.Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định “Giáo dục là quốc sách”. Xuất phát từ sự quan trọng của vấn đề này, tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục” để hoàn thành bài tiểu luận môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh.Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, nội dung chính của bài tiểu luận này gồm có các phần sau:I. HỒ CHÍ MINH VÀ TƯ TƯỞNG CỦA NGƯỜI.II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Tư tưởng hồ chí minh về sự nghiệp giáo dục ở việt nam

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM

Tư tưởng hồ chí minh về sự nghiệp giáo dục ở việt nam

34 Đọc thêm

DI CHÚC của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH và VIỆC vận DỤNG vào GIẢNG dạy các môn KHOA học lý LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY

DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO GIẢNG DẠY CÁC MÔN KHOA HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY

Quan điểm về Đảng cầm quyền trong Di chúc của Hồ Chí Minh TSGVC. Nguyễn Trọng ThócTư tưởng về giáo dục trong Di chúc Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng đó trong sự nghiệp giáo dục – đào tạo ở Trường Đại học Nha Trang ThS. Phạm Quang Tùng Giá trị Di chúc Hồ Chí Minh với giáo dục Lý luận chính trị ở Trường Đại học Nha Trang Phạm Thị Châu HồngHọc tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết trong Di chúc của Người Hoàng Thị Tuyết ThanhDi chúc Hồ Chí Minh và ý nghĩa việc giảng dạy các môn khoa học Lý luận chính trị Vũ Thị Bích HạnhGiá trị Di chúc Hồ Chí Minh trong việc giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh Trần Thị TânVận dụng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp “trồng người” hiện nay Ngô Văn An Thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân ThSGVC. Tô Thị Hiền Vinh Giá trị thời đại về bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong công tác giảng dạy các môn Lý luận chính trị ThS. Trần Thị Lệ Hằng Những dự báo thiên tài của Hồ Chí Minh TSGVC. Nguyễn Đề ThanhTìm hiểu tư tưởng đoàn kết Hồ Chí Minh qua bản Di chúc lịch sử và một số vấn đề vận dụng vào việc giảng dạy trong trường ta hiện nay ThS. Trần Trọng ĐạoHọc tập đạo đức, tư tưởng qua Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ThS. Lê Hoài Nam Di chúc Hồ Chí Minh: gía trị và hiện thực Nguyễn Hữu Tâm Tìm hiểu tư tưởng “đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Đỗ Văn Đạo Vận dụng tư tưởng về con người trong Di chúc của Hồ Chí Minh vào việc giảng dạy vấn đề con người mới xã hội chủ nghĩa ThSGVC. Phạm Quang Huy Giá trị Di chúc Hồ Chí Minh và việc vận dụng vào giảng dạy các môn khoa học Lý luận chính trị trong nhà trường hiện nay Trịnh Công TrángGiá trị Di chúc của Bác và việc vận dụng vào bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hạnh
Xem thêm

85 Đọc thêm

tư tưởng hồ chí minh với dạo đức nghề nghiệp và đạo đức nghành ngân hàng

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI DẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐẠO ĐỨC NGHÀNH NGÂN HÀNG

có tay nghề thành thạo, có phẩm chất tốt đẹp, được đào tạo và phát huybởi một nền giáo dục tiên tiến gắn liền với một nền khoa học công nghệhiện đại. Giáo dục phải làm tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho đấtnước”*.Bác Hồ đã từng căn dặn chúng ta: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vìlợi ích trăm năm trồng người”. Đối với ngành Ngân hàng, cách đây gần 1thế kỷ, Lênin đã từng đánh giá: “Không có những ngân hàng lớn sẽkhông thể thực hiện được chủ nghĩa xã hội”. Ở nước ta hiện nay, ngànhngân hàng có vai trò hết sức to lớn trong công việc thu hút mọi nguồnvốn tạm thời nhàn rỗi trong xã hội để đầu tư cho phát triển sản xuất kinhdoanh, là trung tâm tiền tệ, thanh toán trong nền kinh tế. Để ngành Ngânhàng giữ được vai trò mũi nhọn của mình trong nền kinh tế thì việc pháttriển nguồn nhân lực cho Ngành là một vấn đề hết sức quan trọng. Việcđào tạo, xây dựng và phát triển những con người có trí tuệ, có năng lựcthực hành, vừa phải có nhân cách đạo đức mới tạo ra sự phát triển nhanhchóng và bền vững của ngành Ngân hàng. Bác Hồ đã từng nhắc nhở cánbộ tài chính - ngân hàng: “Cán bộ kinh tế tài chính phụ trách nhiều tiềncủa mà chưa hoàn toàn thông thạo việc quản lý tiền của. Cho nên chúngta cần phải ra sức học tập, quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụtrách, đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: Cần, kiệm, liêm, chính,một lòng, một dạ phục vụ tổ quốc, phụng sự nhân dân, tẩy trừ những thóitham ô, lãng phí và bệnh quan liêu để cùng nhau tiến bộ”*.Thực tế cho thấy, nơi cung cấp phần lớn nguồn nhân lực cho ngànhNgan hàng là hệ thông các trường trung học, cao đẳng, đại học Ngânhàng trong cả nước. Trong hơn 40 năm qua, Học viện Ngân hàng đã đàotạo ra trên 36.000 cán bộ có trình độ sau đại học, cao đẳng và trên 30.000cán bộ có trình độ trung cấp cho ngành. Nhiều học sinh, sinh viên tốtnghiệp từ Học viện Ngân hàng đã trở thành nhà quản lý, các nhà khoahọc, các chuyên gia hàng đầu về ngân hàng - tài chính Việt Nam, Lào vàCampuchia.
Xem thêm

19 Đọc thêm

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về Giáo dục

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC

©taichinh2a.comTư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dụcI. Lí do chọn đề tàiCó rất nhiều đề tài về tư tưởng Hồ Chí Minh đáng quan tâm và được nhắc đến rất nhiều trong rất nhiều các tài liệu. Song một vấn đề không được nhắc đến nhiều nhưng rất đáng quan tâm đó là giáo dục. Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định “ Giáo dục là quốc sách ”. Là một giáo viên tương lai và cũng là một nhà giáo dục sau này nên em rất quan tâm đến đề tài này. Không chỉ bởi vậy mà còn bởi đây là một vấn đề rất cấp thiết và đáng thảo luận. II. Nội dung 1. Hồ Chí Minhtư tưởng của NgườiĐánh giá cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, tiến sĩ M.Atmet_Giám đốc UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương viết: “ Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ, mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hi vọng mới cho nhưng người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này”.Người đã để lại một di sản tinh thần vô cùng quý giá và bất diệt cho toàn Đảng, toàn dân ta, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của đất nước , kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư   Lê Kim Tuấn – Anh SP K2B 1 ©taichinh2a.comTư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dụctưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta
Xem thêm

9 Đọc thêm

tư tưởng hồ chí minh về giáo dục

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC

đức cách mạng không phải là cái có sẵn, không phải từ trên trời rơi xuống, mà là kết quả của sự đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày của mỗi người. Do vậy, Bác cho rằng đối với thế hệ trẻ, trước hết là đoàn viên, thanh niên phải luôn nỗ lực, rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; sống trong sạch, có chí tiến thủ và đoàn kết, không kiêu ngạo; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; phê phán những thói hư, tật xấu; thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.Khẳng định vai trò của thanh niên và tầm quan trọng của việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII) của Đảng đã chỉ rõ: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỉ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên”. Đại hội X của Đảng cũng xác định: “Đối với thế hệ trẻ, thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống; tạo môi trường thuận lợi để phát triển toàn diện”. Trong thực tiễn, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Điều đó thể hiện ở sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ. Từ đó đã có những chủ trương, chính sách, kế hoạch cụ thể cho đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, lao động, học tập, công tác, được phát huy năng lực, khả năng sáng tạo và sức trẻ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thời gian qua Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát huy vai trò nòng cốt, cùng với các lực lượng giáo dục khác luôn kiên trì thực hiện nhiệm vụ giúp Đảng giáo dục và rèn luyện đoàn viên, thanh niên. Nhiều phong trào cách mạng của tuổi trẻ, tiêu biểu như phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”, “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đã diễn ra hết sức sôi nổi. Kết quả là đã góp phần tạo dựng nên một lớp thanh niên mới, trong đó có bộ phận thanh niên tiên tiến đi đầu trên nhiều lĩnh vực, có thái độ, nhận thức tốt và ý thức chính trị cao, có ý chí vượt qua khó khăn, vươn lên lập thân, lập nghiệp, phát huy mạnh mẽ truyền thống xung kích của lớp thanh niên đi trước. Cũng từ đó mà vai trò, vị trí của đoàn viên, thanh niên ngày càng được khẳng định trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ mà thế hệ trẻ đã đạt được, thì do tác động mặt trái của cơ
Xem thêm

56 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC

Trung ương khoá VIII đã xác định nhiệm vụ và mục đích cơ bản của giáo dục Việt Nam là "nhằm xây dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức và kỷ luật, có sức khoẻ, là những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên" như lời căn dặn của Bác Hồ. Và mới đây, tại Đại hội Đảng lần thứ IX, một lần nữa Đảng ta khẳng đinh: "Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững" "Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục, thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá. Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên, đề cao năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn và tay nghề, đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân bằng những hình thức giáo dục chính quy và không chính quy, thực hiện "giáo dục cho mọi người", "cả nước trở thành một xã hội học tập”, thực hiện phương châm "học đi đôi với hành", giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn với xã hội.Hơn 50 năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh về phương châm, chiến lược, mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục - đào tạo con người luôn soi sáng sự nghiệp trồng người ở Việt Nam. Tư tưởng đó không chỉ là cơ sở lý luận cho việc xác định chiến lược đào tạo con người, chủ trương, đường lối chỉ đạo phát triển nền giáo dục Việt Nam của Đảng ta qua các thời kỳ cách mạng, mà còn là những bài học, những kinh nghiệm thực tiễn giáo dục hết sức sinh động, thiết thực và hiệu quả đối với người làm công tác giáo dục nói riêng, ngành giáo dục nói chung hiện nay.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC

nước nhà. Để làm trọn nhiệm vụ ấy, cán bộ giáo dục cần phải luôn luôn ra sức thi đua công tác và học tập, thật thà tự phê bình và phê bình để cùng nhau tiến bộ mãi", "đều phải luôn luôn cố gắng học thêm, học chính trị, học chuyên môn. Nếu không tiến bộ mãi, thì sẽ không theo kịp đà tiến chung, sẽ trở thành lạc hậu”, "cần luôn luôn bồi dưỡng tư tưởng xã hội chủ nghĩa, đấu tranh tiêu diệt cá nhân chủ nghĩa". Không những chỉ rèn luyện chính trị, đạo đức, trau dồi chuyên môn, Bác còn yêu cầu "các thầy giáo, cô giáo phải tìm cách dạy. Dạy cái gì, dạy thế nào để học trò hiểu chóng, nhớ lâu, tiến bộ nhanh. Dạy và học cần phải theo nhu cầu của dân tộc, của Nhà nước" và “phải mật thiết liên hệ với gia đình học trò". Đối với cán bộ Đảng trong ngành giáo dục, Bác đặc biệt yêu cầu: "Trước hết phải đoàn kết với cán trộ ngoài Đảng”... Cuối cùng Bác nhắc lại: nội bộ chúng ta phải đoàn kết, đoàn kết thật chặt chẽ, do đoàn kết thật chặt chẽ trong Đảng mà đoàn kết ngoài Đảng, đoàn kết với nhân dân. Có như thế, khó khăn gì cũng vượt qua, việc gì cũng làm được". Bác đặc biệt quan tâm hướng dẫn, nhắc nhở các em học sinh, sinh viên phải có mục đích, động cơ học tập đúng đắn, hiểu đúng và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong nhà trường: "Nhiệm vụ chính của thanh niên học sinh là học... Bây giờ phải học để: Yêu Tổ quốc... Yêu nhân dân... Yêu lao động... Yêu khoa học... Yêu đạo đức... để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu nước mạnh, tức là để làm trọn nhiệm vụ người chủ của nước nhà... Học phải đi đôi với hành". Trong thư gửi các cháu lưu học sinh Việt Nam đang học ở Mát-xcơ-va ngày 19/7/1955, Bác nhắc nhở: "Học cốt để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Học ngành nào cũng cần phải căn cứ vào nhu cầu của Tổ quốc, của nhân dân mà định, không thể tùy theo sở thích riêng của mình... Học tập được nhiều kết quả để mai sau về nước phục vụ nhân dân". Bác chỉ rõ các nội dung học sinh cần tu dưỡng, rèn luyện trong nhà trường là: "Các em cần rèn luyện cái đức tính thành thật và dũng cảm. Ở trường thì kính thầy, yêu bạn, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Ở nhà, thì yêu kính và giúp đỡ cha mẹ. Ở xã hội thì tùy sức mình mà tham gia những việc có ích lợi chung” và “...các cháu trong lúc học cũng phải: lý luận kết hợp với thực hành, học tập kết hợp với lao động. Lao động trí óc phải kết hợp với lao động chân tay”. Nhân dịp năm học mới và thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh, ôn lại những điều Bác dạy nêu trên, chúng ta càng thấy tư tưởng của Người vẫn giữ nguyên giá trị soi đường cho công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay.
Xem thêm

2 Đọc thêm