BÀI THUỐC XÔNG HƠI GIẢI ĐỘC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÀI THUỐC XÔNG HƠI GIẢI ĐỘC":

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ THĂM DÒ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA BÀI THUỐC HOÀNG LIÊN GIẢI ĐỘC THANG THEO HƯỚNG ĐIỀU TRỊ BỆNH GAN

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ THĂM DÒ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA BÀI THUỐC HOÀNG LIÊN GIẢI ĐỘC THANG THEO HƯỚNG ĐIỀU TRỊ BỆNH GAN

Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò một số tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng điều trị bệnh gan
Xem thêm

48 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CAO ĐẶC VÀ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA BÀI THUỐC HOÀNG LIÊN GIẢI ĐỘC THANG THEO HƯỚNG TRỊ BỆNH GAN

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CAO ĐẶC VÀ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA BÀI THUỐC HOÀNG LIÊN GIẢI ĐỘC THANG THEO HƯỚNG TRỊ BỆNH GAN

Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan Nghiên cứu thành phần hoá học cao đặc và tác dụng sinh học của bài thuốc hoàng liên giải độc thang theo hướng trị bệnh gan
Xem thêm

54 Đọc thêm

NHỮNG TÁC DỤNG PHỤ ĐÁNG SỢ TỪ RAU MỒNG TƠIMÀ MỌI NGƯỜI CẦN BIẾT

NHỮNG TÁC DỤNG PHỤ ĐÁNG SỢ TỪ RAU MỒNG TƠIMÀ MỌI NGƯỜI CẦN BIẾT

Những tác dụng phụ đáng sợ từ rau mồng tơimà mọi người cần biếtMai Hoa | 06/11/2016 19:1033•••Mồng tơi đã loại rau ăn phổ biến có giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, nếuquá lạm dụng, loại rau này vẫn có thể gây ra những tác hại không mongmuốn cho cơ thể.3 bài thuốc chữa bệnh phòng the cho nam giới từ rau mồng tơiNguy hại không ngờ từ món rau mồng tơiMồng tơi: Món canh giải độc, chữa nhiều bệnh nhưng không nên lạm dụngMồng tơi là loại rau phổ biến, được sử dụng để chế biến trong bữa ăn hàng ngày.Ngoài những tác dụng chữa bệnh thì rau mồng tơi cũng có tác hại nếu ăn nhiều.Dưới đây là những tác dụng phụ đáng sợ từ rau mùng tơi mà mọi người cầnbiết:Hấp thu kémRau mùng tơi chứa hàm lượng cao acid oxalic, một loại chất hóa học liên kết với sắtvà canxi khiến cơ thể khó hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng.Ngoài ra hàm lượng chất xơ nhiều trong rau mùng tơi sẽ gây trở ngại cho việc hấpthu một số chất như calcium, kẽm, sắt…Để khắc phục vấn đề này, có thể ăn kèm các thực phẩm giàu vitamin C khi bạn ănrau mùng tơi bằng cách kết hợp uống một ly nước cam hoặc cà chua. Vitamin C sẽgiúp cơ thể dễ dàng hấp thụ canxi và sắt.
Xem thêm

4 Đọc thêm

BÀI THUỐC TRỊ MỀ ĐAY

BÀI THUỐC TRỊ MỀ ĐAY

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Thời tiết chuyển mùa, khí hậu thay đổi đột ngột cộng với môi trường không khí bị ô nhiễm là những yếu tố làm bệnh mề đay xuất hiện ngày càng nhiều. Mề đay là bệnh dị ứng, người bệnh bị nổi ban trên da, ngứa ngáy khó chịu kèm theo những tổn thương ở nhiều bộ phận khác trong cơ thể. Theo y học cổ truyền, mề đay thuộc chứng phong ngứa, phép điều trị chủ yếu là tiêu độc trừ tà, dẹp phong chống dị ứng. Sau đây là một số bài thuốc Nam trị chứng này. Mề đay do gió lạnh, chuyển mùa Người bệnh tự nhiên thấy ngứa từng đám rất khó chịu, gãi nhiều, càng gãi ngứa càng lan rộng, da vùng tổn thương dày lên từng mảng, phù nề, nóng bừng, toàn thân bứt rứt, rất khó chịu. Phép trị là trừ phong chống ngứa, giải độc... Dùng một trong các bài: Bài 1: phòng phong 10g, kinh giới 16g, nam hoàng bá 16g, lá đơn mặt trời 16g, rau má 20g, kê huyết đằng 12g. Sắc uống ngày 1 thang chia 3 lần (uống ấm). Bài 2: thổ phục linh 20g, đậu đen (sao thơm) 24g, quả dành dành 16g, lá đơn đại hoàng 16g, kinh giới 16g, ngải diệp 10g, sài hồ 12g, bạch chỉ bắc 10g, quế chi 4g, cam thảo đất 16g, hoa hòe (sao) 12g. Sắc uống ngày 1 thang chia 3 lần (uống ấm).   Một số loại cây thiên nhiên có thể là bài thuốc trị mề đay hiệu quả (Ảnh minh họa) Mề đay do thức ăn Người bệnh ăn phải những thức ăn lạ, không phù hợp gây nổi mề đay, ngứa nhiều, gãi nhiều, toàn thân bứt rứt, khó chịu. Phép trị là giải độc chống dị ứng, trừ tà... Dùng một trong các bài: Bài 1: tía tô 16g, ngân hoa 10g, liên kiều 12g, cát căn 16g, thổ phục linh 19g, bạch chỉ nam 16g, củ đợi 12g, cam thảo đất 16g, biển đậu 16g, hoài sơn 12g, sài hồ 16g, lá đinh lăng 16g, lá bồ công anh 16g. Sắc uống ngày 1 thang chia 3 lần. Bài 2: tía tô 19g, củ riềng 10g, kim ngân hoa 10g, liên kiều 12g, lá mã đề 16g, phượng vĩ 16g, đơn mặt trời 16g, sài hồ 16g, rễ cúc tần 12g, lá bưởi bung 19g, sài đất 20g, lá đắng 12g, đậu đen sao thơm 24g. Sắc uống ngày 1 thang chia 3 lần.   Kinh giới và đơn mặt trời là hai vị thuốc trị mề đay khi chuyển mùa, trời gió lạnh (Ảnh minh họa) Mề đay tái phát nhiều lần kèm theo bội nhiễm Mặt da bị tổn thương viêm nhiễm lở loét, chảy nước vàng hoặc mưng mủ. Phép trị là chống viêm, tiêu độc, trừ phong tà. Dùng một trong các bài: Bài 1: kinh giới 16g, kim ngân hoa 12g, liên kiều 12g, thổ phục linh 19g, lá hòe 12g, chi tử 12g, rau má 20g, lá vông 16g, lá bưởi bung 16g, bạch chỉ nam 12g, cây ngũ sắc 16g, cam thảo 12g. Sắc uống ngày 1 thang chia 3 lần. Bài 2: nam hoàng bá 16g, củ đợi 12g, nam bạch chỉ 16g, rễ cúc tần 12g, đậu đen sao thơm 24g, cam thảo đất 16g, lá đinh lăng 16g, lá vông 20g, kinh giới 16g, ngải diệp 10g, đơn đại hoàng 20g. Sắc uống ngày 1 thang chia 3 lần. Bài 3: lá bưởi bung 16g, thổ phục linh 20g, chi tử 12g, nam hoàng bá 16g, đơn đại hoàng 20g, phòng phong 10g, kinh giới 16g, sài hồ 16g, sài đất 18g, lá vông 20g, kê huyết đằng 20g, đương quy 12g, hoàng kỳ 12g, hắc táo nhân 16g, lạc tiên 20g, cam thảo bắc 12g. Sắc uống ngày 1 thang chia 3 lần. Bài thuốc tắm: Nên dùng nước tắm khi mề đay bội nhiễm gây mặt da lở loét, chảy nước vàng gồm lá và cây ngũ sắc, cây kinh giới, lá vông, lá dâu, lá đinh lăng, lá khổ sâm mỗi thứ 1 nắm. Tất cả cho vào ấm, đổ nước nấu sôi, để nguội. Dùng nước tắm rửa, đặc biệt những nơi bị tổn thương. Công dụng: chống nhiễm khuẩn, tạo điều kiện cho tế bào non phát triển, làm mau lành tổn thương, sau khi lành bệnh những vết sẹo trên da không bị thâm nám.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Làm sao để uống rượu an toàn?

LÀM SAO ĐỂ UỐNG RƯỢU AN TOÀN?

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Ai cũng biết uống nhiều rượu có hại cho sức khỏe. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng uống nhiều rượu sẽ tổn hại đến hệ thần kinh, hệ nội tiết, đặc biệt là hệ tiêu hóa gan mật. Rượu được hấp thu vào cơ thể như thế nào? Khi uống rượu, 20% rượu hấp thu tại dạ dày và 80% còn lại hấp thu tại ruột non. Sau 30-60 phút toàn bộ rượu được hấp thu hết. Rượu được chuyển hóa chủ yếu tại gan (90%). Một lượng nhỏ còn nguyên dạng (khoảng 5-10%) thải ra ngoài qua mồ hôi, hơi thở và nước tiểu. Tuy nhiên, gan chỉ có thể chuyển hóa một lượng rượu vừa phải trong một thời gian ngắn (trung bình khoảng 7g cồn ethylic trong 1 giờ, tương đương 1 ly bia hay 1 chung nhỏ rượu đế). Do vậy, nếu người uống rượu với số lượng nhiều, bị quá chén, thì gan không kịp chuyển hóa nữa. Khi đó rượu sẽ bị ứ lại trong cơ thể và gây hại cho nhiều cơ quan, đặc biệt gan.   Người nghiện rượu lâu ngày dễ dẫn đến rối loạn tâm thần, thay đổi tính tình, mất khả năng lao động. (Ảnh minh họa) Tác hại của rượu! Tác hại đầu tiên của rượu là có thể gây rối loạn tri giác, lơ mơ hôn mê do ngộ độc rượu cấp. Người nghiện rượu lâu ngày dễ dẫn đến rối loạn tâm thần, thay đổi tính tình, mất khả năng lao động. Thống kê từ các bệnh viện cho thấy số bệnh nhân phải nhập viện để điều trị viêm gan, xơ gan do uống rượu tăng nhanh trong thời gian gần đây. Rượu là thủ phạm gây xơ gan đứng hàng thứ 2 chỉ sau virus viêm gan B. Viêm loét dạ dày tá tràng, xuất huyết tiêu hoá do rượu cũng chiếm không ít giường bệnh tại khoa tiêu hoá. Ngoài ra, rượu còn làm giảm hấp thu dinh dưỡng gây thiếu máu, suy nhược cơ thể. Các nghiên cứu cũng cho thấy cha hay mẹ nghiện rượu, con cái sẽ có nguy cơ chậm phát triển trí tuệ, khả năng nghiện rượu cao (có khả năng di truyền). Tuy nhiên, những người thường phải uống rượu bia như các doanh nhân trong các buổi giao tiếp, liên hoan công ty... thì sao? Thấu hiểu điều đó nên Viện Y dược học dân tộc TP.HCM đã nghiên cứu bài thuốc thành phẩm giúp người sử dụng dễ uống mà có hiệu quả cao đã được kiểm chứng lâm sàng, được Công ty cổ phần BV Pharma sản xuất. Sản phẩm có tên Livonic được sản xuất bởi nhà máy dẫn đầu về công nghệ hiện đại, nhà máy đầu tiên đạt chuẩn WHO GMP. Bài thuốc gồm các thành phần như: Diệp hạ châu: Có tác dụng trong điều trị sỏi thận, sỏi mật, tăng bài tiết mật, khôi phục chức năng gan và giải độc cơ thể; kháng virus, hỗ trợ điều trị viêm gan cấp, mãn tính...   Uống rượu quá nhiều không tốt cho sức khỏe (Ảnh minh họa) Actiso: Gồm có Cynarin, tác dụng lợi mật, tăng lực, kích thích ăn uống, lợi tiểu, chống độc, bảo vệ, nuôi dưỡng và tái tạo gan. Và Polyphenol, làm giảm cholesterol máu. Có tác dụng trị như viêm gan mãn tính, chức năng gan suy giảm, biến chứng viêm thận, người luôn mệt mỏi, miệng đắng, chán ăn, tiểu tiện khó, tiểu nhắt... Biển súc: Giúp lợi tiểu, lợi mật, hạ áp, kháng khuẩn. Bìm bìm biếc (kiên ngưu tử): Có tác dụng thông lợi đại tiểu tiện, chữa mụn trứng cá, tàn nhang, sạm da... Phối hợp 4 vị thuốc trên giúp giải độc, bảo vệ gan, đặc biệt suy giảm chức năng gan do dùng nhiều bia rượu. Ngoài ra, rượu vừa có tác dụng loại trừ mụn, giúp da mịn màng, hồng hào vừa giúp thanh nhiệt, lợi tiểu mà không gây ra tác dụng phụ nào. Người xưa nói “rượu trắng làm đỏ mặt người làm bôi đen danh dự” cũng có ý nói tác hại của rượu vô cùng to lớn, nhưng hiện nay ta làm sao để hạn chế tối đa tác hại của rượu khi phải uống.
Xem thêm

2 Đọc thêm

MÓN ĂN PHÒNG CHỐNG SỎI TIẾT NIỆU

MÓN ĂN PHÒNG CHỐNG SỎI TIẾT NIỆU

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Sỏi tiết niệu trong y học cổ truyền thuộc phạm vi chứng “Thạch lâm” với nguyên nhân chủ yếu là do cảm nhiễm thấp nhiệt bên ngoài, ăn quá nhiều đồ cay nóng, béo ngọt, uống rượu vô độ, rối loạn tình chí lâu ngày làm tổn thương các tạng phụ khiến thấp nhiệt nội sinh tụ lại ở đường tiết niệu mà tạo thành sỏi. Phương pháp trị liệu sỏi tiết niệu có hai nhóm: phẫu thuật (bao gồm cả tán sỏi ngoài cơ thể) và dùng thuốc. Nhưng dù sử dụng phương thức nào đi nữa thì vấn đề hỗ trợ trị liệu và dự phòng tái phát bằng ăn uống vẫn giữ một vai trò hết sức quan trọng, trong đó có việc sử dụng các món ăn - bài thuốc theo kinh nghiệm của y học cổ truyền. Xin được dẫn ra một số ví dụ cụ thể để độc giả tham khảo và vận dụng. Bài 1: Bàng quang lợn 2 cái, tam thất bột 10g. Bàng quang lợn rửa sạch, hầm lửa nhỏ trong 2 giờ, sau đó thái miếng, chấm với bột tam thất, chia ăn 2 lần trong ngày. Công dụng: hoá ứ chỉ huyết, dùng rất tốt cho trường hợp sỏi tiết niệu gây đái ra máu. Bài 2: Ốc đồng 1 bát, rượu trắng 3 bát. Ốc làm sạch, xào chín rồi đổ rượu vào đun nhỏ lửa, cô lại còn chừng 1 bát, uống mỗi ngày 5ml. Công dụng thanh nhiệt, lợi niệu, bài thạch.   Ốc đồng là một trong những vị thuốc trị sỏi tiết niệu (Ảnh: Internet) Bài 3: Kim tiền thảo 30g, sắc lấy nước rồi ninh với 90g ý dĩ thành cháo, chia ăn vài lần trong ngày. Công dụng lợi niệu, bài thạch, thông lâm. Bài 4: Đậu xanh 60g, xa tiền tử (đựng trong túi vải) 30g, hai vị đem nấu chín bằng nồi đất rồi ăn. Công dụng: thanh nhiệt giải độc, lợi niệu thông lâm. Bài 5: Bầu tươi 1 quả, mật ong lượng vừa đủ. Bầu gọt vỏ, rửa sạch, giã nát, ép lấy nước rồi hoà với mật ong, chia uống vài lần trong ngày. Công dụng: lợi niệu bài thạch. Bài 6: khế tươi 5 quả, mật ong lượng vừa đủ. Khế rửa sạch, thái miếng rồi cho vào nồi sắc với 3 bát nước, cô lại còn 1 bát, hoà mật ong chia uống 2 lần trong ngày. Công dụng: thanh nhiệt giải độc, lợi niệu, đặc biệt tốt với sỏi bàng quang, viêm bàng quang. Bài 7: Râu ngô 50g rửa sạch, sắc lấy nước uống thay trà trong ngày. Công dụng: thanh nhiệt hoá thạch. Bài 8: Vỏ bí xanh 60g, râu ngô 60g, vỏ quả cau 30g. Tất cả rửa sạch, sắc với 4 bát nước lấy còn 1 bát, hoà thêm một chút đường phèn, chia uống vài lần trong ngày. Công dụng: thanh nhiệt, lợi niệu, hoá thạch. Các món ăn - bài thuốc nêu trên đều rất đơn giản, rẻ tiền, dễ kiếm và dễ dùng. Để đạt được hiệu quả, cần chú ý sử dụng kiên trì và thường xuyên.
Xem thêm

2 Đọc thêm

MÓN ĂN, BÀI THUỐC TỪ THỊT ẾCH

MÓN ĂN, BÀI THUỐC TỪ THỊT ẾCH

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Các món ăn - bài thuốc từ thịt ếch rất tốt cho những người suy nhược cơ thể, người mới ốm dậy, người già và trẻ em kém ăn, suy dinh dưỡng. Theo nghiên cứu thành phần dinh dưỡng, trong thịt ếch có nhiều protein, chất béo, đường, canxi, photpho, kali, natri, sắt, đồng, magie, kẽm, selen, vitamin A, vitamin nhóm B, D, E, biotin, caroten… Theo y học cổ truyền, thịt ếch có vị ngọt, tính hàn, không độc, có tác dụng bổ dưỡng, cường tráng, lợi tiểu, chữa cam, suy dinh dưỡng ở trẻ em, phiền nhiệt, hư lao, ngứa lở…Món ăn, bài thuốc từ thịt ếchThịt ếch. Một số món ăn, bài thuốc sử dụng thịt ếch: Bồi bổ khi yếu mệt, mới ốm dậy: Thịt ếch 100g, làm sạch, chặt nhỏ, đem xào với hành tây. Hoặc: Thịt ếch 100g, ướp với xì dầu, đường, gừng đem hấp cơm cho chín (khi cơm sắp cạn nước). Ăn nóng trong bữa cơm, ngày 1 lần. Ăn liền 1 tuần. Thanh nhiệt giải độc, chữa mụn nhọt ở trẻ trong mùa hè: Thịt ếch 100g, bột sa nhân 5g, lá sen 1 cái, gạo tẻ 150g. Nấu cháo ếch xong cho sa nhân vào, lấy lá sen đậy nồi. Hầm thêm 5 phút, để cháo nguội, bỏ lá sen, nêm gia vị. Cho trẻ ăn vào bữa sáng.   Không chỉ là loại thực phẩm dân dã, ngon miệng, có giá trị dinh dưỡng cao, ếch còn là vị thuốc chữa bệnh độc đáo (Ảnh: Internet) Chữa suy nhược ở trẻ em, đầy bụng, ăn không tiêu: Thịt ếch 100g, gạo tẻ 100g. Thịt ếch làm thịt, rửa sạch, chặt thành miếng, ướp gia vị, cho vào nồi đun chín. Cho gạo đã vo sạch vào cùng ninh nhừ thành cháo, thêm hành, gia vị, ăn nóng, ngày 1 lần. Ăn liền 1 tuần. Bổ thận khí, chữa đi tiểu nhiều ban đêm: Ếch một con khoảng 100g, tang phiêu tiêu 9g, ba kích 9g, sơn thù nhục 30g, câu kỷ tử 15g. Ếch làm sạch bỏ đầu, bàn chân, da, phủ tạng, chặt miếng nhỏ cho vào nồi hầm với các vị thuốc, hầm nhừ, nêm gia vị ăn trong bữa cơm. Người có thấp nhiệt ở bàng quang không nên ăn món này. Bổ thận, tráng dương: Thịt ếch, nấm rơm, thịt chim sẻ, mỗi thứ lượng bằng nhau. Cho vào xào cùng ăn với cơm. Có thể ăn thường xuyên.Món ăn, bài thuốc từ thịt ếchThịt ếch nấu bí đỏ tốt cho bệnh nhân đái tháo đường. Hỗ trợ điều trị đái tháo đường do gan thận âm hư: Thịt ếch 100g,  bí đỏ 200g, tỏi, gia vị vừa đủ. Cách làm: Bí đỏ gọt vỏ, thái miếng. Đun nóng dầu chảo phi thơm tỏi, cho bí đỏ và thịt ếch vào, thêm nước xâm xấp, hầm lửa nhỏ trong 30 phút, cho thêm gia vị là có thể dùng. Dùng trong bữa ăn. Tuần ăn 2 - 3 lần. Công dụng: Ích khí dưỡng âm, giải khát, giảm lượng đường máu. Lưu ý: Vì ếch sống ở đồng ruộng nên thường chứa ấu trùng sán, cho nên khi chế biến cần lưu ý để bảo đảm an toàn: làm sạch ruột, bỏ đường gân máu loại trừ các ký sinh trùng có thể nằm trong đó, rửa sạch với muối, nấu chín kỹ để hạn chế giun sán.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Y học cổ truyền điều trị mụn trứng cá

Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Mùa hè đến cũng là lúc mụn trứng cá có điều kiện phát triển. Trong môi trường nóng ẩm các tuyến ở da tăng cường bài tiết nhiều mồ hôi và chất bã nhờn dễ làm tắc lỗ chân lông khiến lượng chất bã nhờn không thoát ra ngoài mà tích tụ tạo thành nhân mụn. Nhiều chị em có thói quen thoa kem chống nắng hoặc một số mỹ phẩm không cẩn thận có thể làm tắc lỗ chân lông làm mụn trứng cá nặng lên. Y học cổ truyền cho rằng mụn trứng cá phần lớn do phong nhiệt nung nấu, kết tụ ở phế kinh, phát ra ở mặt mũi; Hoặc do ăn quá nhiều chất cay nóng, dầu mỡ sinh ra thấp nhiệt, tràng vị không giáng được mà lại nghịch lên; Hoặc do Tỳ vận hóa kém, thấp ngưng kết lâu ngày hóa đàm hóa nhiệt ngưng trệ ở bì phu. Đặc biệt ở tuổi dậy thì nhiệt thịnh, hợp với đàm, nhiệt độc uất kết ở bì phu gây nên bệnh.   Kim ngân hoa. Y học cổ truyền chia mụn trứng cá theo các thể: Thể phế kinh phong nhiệt Biểu hiện của bệnh thường là mụn trứng cá nóng, đỏ, hoặc sưng đau, có mụn mủ, hơi ngứa, chất lưỡi đỏ, rêu vàng, mạch tế sác hoặc phù sác. Điều trị theo phương pháp sơ phong tuyên phế, thanh nhiệt giải độc. Bài thuốc tỳ bà thanh phế ẩm, thành phần gồm tỳ bà diệp 12g, đảng sâm 12g, hoàng liên 6g, tang bạch bì 12g, hoàng bá 6g, cam thảo 06g. Thể trường vị thấp nhiệt Bệnh thường có biểu hiện: da trơn nhầy, nổi sẩn có mụn mủ kèm táo bón, tiểu vàng đậm, chán ăn, bụng đầy, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng nhớt, mạch hoạt sác. Phương pháp điều trị: thanh trường hóa thấp, thông phủ tiết nhiệt. Bài thuốc nhân trần cao thang gia giảm. Thành phần gồm xa tiền 12g, xích thược 10g, chi tử 10g, hoàng cầm 10g, hoàng bá 10g, đại hoàng 4g, cam thảo 6g. Thể tỳ hư không kiện vận Bệnh có biểu hiện: kéo dài, sắc da xám, kém tươi nhuận, bệnh tái phát nhiều lần, có cục hoặc bọc mủ, mệt mỏi, chán ăn, đại tiện lỏng, lưỡi bệu, rêu trắng, mạch nhu hoạt. Điều trị theo phương pháp kiện tỳ hóa thấp. Bài thuốc sâm linh bạch truật tán. Thành phần gồm có đảng sâm 12g, hoài sơn 12g, bạch linh 12g, bạch truật 12g, cam thảo 4g, liên nhục 10g, ý dĩ 12g, sa nhân 8g, bạch biển đậu 8g, cát cánh 8g. Thể can uất huyết ứ Thường có biểu hiện: người hay bực tức dễ nổi nóng, có nhiều loại mụn kết lại thành đám hoặc những vết sẹo hay vết thâm sau khi hết mụn, lưỡi thâm, rêu mỏng, mạch hoạt sác hoặc huyền sác. Phương pháp điều trị hoạt huyết hóa ứ, sơ can giải uất. Thường dùng bài thuốc tứ vật đào hồng gia giảm. Thành phần gồm có thục địa 12g, xích thược 12g, đương quy 12g, xuyên khung 10g, đào nhân 10g, hồng hoa 8g, đan bì 12g, uất kim 10g, chi tử 10g, sài hồ 12g. Ngoài thuốc uống có thể kết hợp các phương pháp dùng ngoài đơn giản như: - Kim ngân, liên kiều, bồ công anh mỗi vị 30g sắc lấy nước dùng xoa rửa tại chỗ ngày 3-4 lần. - Đại hoàng, hoàng bá, hoàng cầm mỗi thứ 50g (tán bột), lưu huỳnh 15g (hòa tan bằng cồn 75 độ) hòa vào 500 ml nước sôi để nguội dùng xoa tại chỗ ngày 3-4 lần. - Đại hoàng, lưu huỳnh hai thứ bằng nhau. Hai thứ thuốc này tán mịn, sau đó hòa với nước dùng xoa tại chỗ ngày 2 lần. - Lấy 100g lá chè xanh tươi, rửa sạch rồi để ráo, giã nát lấy nước cốt bôi lên vùng da nhiều mụn. - Rửa mặt hàng ngày bằng nước chè xanh.
Xem thêm

2 Đọc thêm

HTTP TRIMUNTRUNGCA ORG XONG HOI TRI MUN HIEU QUA CHI VOI 10 NGAN DONG HTML

HTTP TRIMUNTRUNGCA ORG XONG HOI TRI MUN HIEU QUA CHI VOI 10 NGAN DONG HTML

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ TRỊ MỤNẢNH TRƯỚC SAU HỎI ĐÁP BẢNG GIÁ TIN TỨCTrang chủ /Trị mụn / Xông hơi trị mụn hiệu quảchỉ…XÔNG HƠI TRỊ MỤN HIỆU QUẢ CHỈ VỚI 10 NGÀN ĐỒNGKhông cần những thuốc trị mụn đắt tiền, chỉ với những nguyên liệu dễ tìm bạn có thểtự làm cho mình nồi nước xông hơi vừa trị mụn hiệu quả vừa giúp bạn thư giãn sau mộtngày làm việc học tập và làm việc mệt mỏi.Xông hơi trị mụn bằng lá kinh giới, tía tô, ngải cứuKinh giới, tía tô, ngải cứu không chỉ được biết đến là những loại rau gia vị tuyệt vời mà còn lànguyên liệu giúp trị mụn vô cùng hữu hiệu. Kinh giới có nhiều tinh dầu, có vị cay rất tốt trong việcđiều trị các bệnh về da, tía tô giúp giải phóng chất độc trong cơ thể còn ngải cứu giúp trị mẩnngứa cho da.Chỉ cần cho kinh giới, lá tía tô, ngải cứu vào một nồi đổ nước vừa phải rồi đun sôi, sau đó bạnnên thêm một ít muối và nước cốt chanh là đã có một nồi nước xông hơi vừa điều trị được mụnvừa có thể giải độc cho da.PDFmyURL - online url to pdf conversion ĐẶT LỊCH HẸNTìm kiếm DỊCH VỤTRỊ MỤN CÔNG NGHỆANTI-ULIGHTTRỊ MỤN CÔNG NGHỆGREEN LASER
Xem thêm

7 Đọc thêm

PHƯƠNG THUỐC KHU PHONG

PHƯƠNG THUỐC KHU PHONG

PHƯƠNG THUỐC KHU PHONGTh.S Lê Ngọc ThanhMỤC TIÊU BÀI GIẢNG• Trình bày được định nghĩa, phân loại các bài thuốckhu phong• Phân tích sự phối ngũ, công dụng và ứng dụng lâmsàng của các phương thuốc:- Tiểu tục mệnh thang- Quyên tý thang- Độc hoạt ký sinh thang- Linh giác câu đằng thang- A giao kê tử thangI. ĐẠI CƯƠNG – ĐỊNH NGHĨA- Phương thuốc khu phong là những bài thuốc có tácdụng điều trị những trường hợp liệt mặt ngoại biêndo lạnh, đau nhức cơ xương khớp do thoái hóa, viêmgân cơ…( ngoại phong ) hoặc những trường hợptăng huyết áp, đột quỵ, sốt cao gây co giật…( nộiphong )I. ĐẠI CƯƠNG – ĐỊNH NGHĨA• Ngoại phong: do cảm nhiễm phải phong tà lưu lại ởcơ nhục, gân cơ, kinh lạc mà có biểu hiện như taychân đều mỏi, tê dại không cử động được, co duỗikhó khăn, miệng mắt méo xệch, thậm chí có thểdẫn đến cấm khẩu, tay chân co quắp.
Xem thêm

29 Đọc thêm

Giải độc, thanh nhiệt nhờ mận

GIẢI ĐỘC, THANH NHIỆT NHỜ MẬN

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Cây mận còn có tên lý (mai mơ - lý mận - đào đào), có nhiều chất dinh dưỡng. Với tính năng bổ âm, sinh tán chỉ khát, mận phòng chữa hiệu quả nhiều bệnh do nhiệt tà gây nên. Theo Đông y, mận có công năng dưỡng can, thanh can, giải độc, thanh thấp nhiệt, làm đẹp da... Sau đây là một số cách dùng quả mận làm thuốc: Thịt quả mận vị chua chát, tính bình. Tác dụng sinh tân, chỉ khát, chữa âm hư nội nhiệt. Dùng trị các chứng: Miệng môi khô do giảm tiết nước miếng (nước bọt): ăn quả tươi chín hoặc ép lấy nước uống. Đau xương khớp: ăn hàng ngày khoảng 20g. Ăn thịt quả mận chín lấy phần thịt xay, ép lấy nước để uống. Ngộ độc rượu: uống nước mận tươi, mận khô thì sắc lấy nước.   Biếng ăn, ăn không ngon miệng: ăn vài quả mận trước bữa cơm (hoặc ăn mứt mận). Dược thiện để nhuận phế, hóa đàm quả mận chín bỏ hột 250g, thịt lợn nạc 500g, thêm gia vị, đun nhỏ lửa cho chín, ăn. Trẻ chân yếu, chậm biết đi: ăn mận chín sống hàng ngày vài quả lúc no hoặc ninh với chân gà để ăn với cơm hoặc nấu cháo (chân gà bóc sạch da, ninh xong bỏ xương lấy gân chín nhừ. Tránh gây hóc cho trẻ). Nhân hạt mận: vị đắng, tính bình, nhuận tràng hoạt huyết, lợi tiểu, tiêu viêm. Dùng trị các chứng: Ứ huyết, ứ nước, nhức xương: 12g nhân hạt mận sắc uống. Bọ cạp, rết cắn: hạt mận giã nhuyễn đắp. Da mặt có nám, nốt đen: hạt mận bỏ vỏ nghiền nhuyễn trộn đều với lòng trắng trứng gà. Bôi lên chỗ nám, nốt đen trước khi đi ngủ. Sáng dậy rửa sạch. Kiên trì làm một thời gian. Nhuận tràng thông tiện, chữa khí trệ trong ruột, đại tiện táo khó đi: - Ngũ nhân hoàn: uất lý nhân (hạt mận), hạnh nhân, bá tử nhân, mỗi thứ ba đồng; tùng tử nhân, đào nhân, trần bì, mỗi thứ 8g nghiền nát, luyện mật làm viên. Mỗi lần uống 8g, ngày 2 lần, uống với nước ấm, chữa tân khô tiện bí. Lưu ý: - Hạn chế ăn mận còn xanh quá chát. Để làm mận khô phải hái lúc chín. Ăn tươi sống nên ăn chín ngọt nhiều, hơi chua. Ăn mận xong không uống nhiều nước gây đi đại tiện lỏng. Người bệnh thừa toan ăn hạn chế. Ăn nhiều hại răng, dạ dày, sinh đờm. Không ăn cùng mật ong, thịt chim sẻ. Người có thai không dùng hạt mận. - Phân biệt với quả mận rừng, còn có tên táo rừng, bút mèo, là loại cây bụi, quả có độc. Sách xưa dặn rằng nếu mận có vị đắng và thả vào nước không chìm (nổi) là có độc. Không được ăn loại mận này.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Giải độc những ngộ nhận trong quản trị

GIẢI ĐỘC NHỮNG NGỘ NHẬN TRONG QUẢN TRỊ

Trong khi toàn thế giới đang vật vã để thoát khỏi suy thoái kinh tế, chúng ta hãy tĩnh táo xem xét lại cặn kẽ những phương thức và quy trình đang thống lĩnh thế giới kinh doanh, những phương thức đã từng được mong chờ sẽ mang lại cách mạng trong hoạt động kinh doanh và thúc đẩy lợi nhuận, những thực tế cho đến nay là đầy thiếu sót. Bằng một giọng văn hài hước, Giải độc những ngộ nhận trong quản trị của David A. J. Axson đã: Tiết lộ và vạch trần những ảo tưởng trong lối quản trị truyền thống Phơi bày những ngộ nhận trong tư duy quản lý Gỡ rối mớ bòng bong ngộ nhận này bằng những chương sách sống động và đề xuất tư duy mới để làm kinh doanh sao cho phù hợp với bối cảnh thế giới ngày nay đầy biến động và bất khả dự báo. Giải độc những ngộ nhận trong quản trị là cuốn sách dành cho chính bạn nếu bạn nằm trong số những người cảm thấy các nguyên lý truyền thống trong việc hoạch định, dự báo, lập ngân sách, báo cáo, hoạch toán và quản lý rủi ro hiện nay đã trở nên lỗi thời; và nếu bạn muốn tìm thấy một phong cách tư duy thích ứng hơn để lèo lái con thuyền kinh doanh hiện nay. Giải độc những ngộ nhận trong quản trị sẽ giúp bạn gia nhập vào hàng ngũ của những nhà quản trị thế hệ uyên bác, biết hoài nghi, cân nhắc và quả cảm. Về tác giả David A. J. Axson DAVID A. J. AXSON, tác giả cuốn Những phương thức hữu hiệu nhất trong hoạch định và quản trị, là chủ tịch của Sonax Group, một công ty tư vấn kinh doanh. Ông là cựu chủ tịch hoạch định doanh nghiệp của ngân hàng Bank of America và là người đồng sáng lập The Hackett Group, đồng thời cũng là một diễn giả có tiếng, một tác giả được yêu thích về chiến lược kinh doanh và quản trị. Với tầm nhìn tiên phong, David A. J. Axson được đánh giá là nhà lãnh đạo về tư tưởng trong nghành. Lời tác giả Khi tôi đặt bút viết cuốn sách Giải độc những ngộ nhận trong quản trị, bản thảo đầu tiên thật không khác bao cuốn sách khác: cũng gồm một số chương và những ví dụ trong đời sống thực tế để rút ra một số kết luận hữu ích. Nói ngắn gọn, suýt nữa cuốn sách này sẽ rất nhàm chán. Tôi không muốn điều đó, đã có quá nhiều quyển “bách khoa toàn thư” như vậy rồi, cho nên tôi quyết định làm hai điều. Thứ nhất, tôi muốn viết một cách dí dỏm. Làm thế nào để người đọc mỉm cười khi suy ngẫm về chuyện lập ngân sách? Liệu có ai cười được sự phi lý của các báo cáo tài chính hiện giờ? Tôi không biết có làm được hay không, nhưng tôi vẫn muốn thử. Vì vậy, hãy hiểu cho sự mạo muội của tôi – và nếu tôi thất bại trong việc đem lại một chút hài hước cho những chủ đề trọng đại như thế này – xin quí độc giả nhớ rằng ít ra tôi đã nỗ lực. Điều thứ hai khác biệt so với bản thảo đầu là tôi đã đưa vào các “thực tế” và “hoạt cảnh”. Tôi thích dùng những câu chuyện để minh họa cho ý tưởng. Trong ngôn văn của tôi, tôi đã vẩy vào rất nhiều phép ẩn dụ để giúp độc giả tưởng tượng dễ hơn những điều tôi muốn nói. Nên tôi đã quyết định mạo hiểm: tại sao không viết một câu chuyện vừa hấp dẫn, lại vừa là cẩm nang khuyến dụ về những phương thức quản lý vừa lỗi thời vừa phi khoa học, nhất là trong thế giới đầy biến động như ngày nay? Và với tinh thần này, các bạn sẽ dõi theo câu chuyện về những thử thách và khổ ải của đội ngũ quản lý thuộc công ty cruciant Inc. trong sách này. Cruciant là một công ty quốc tế trị giá 3 tỷ đôla Mỹ, đang phát triển rất nhanh và chuyên cung cấp các dịch vụ tiên tiến cho cả hai thị trường doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tôi sẽ không nói rõ cruciant hoạt động cụ thể trong lĩnh vực gì, và các bạn sẽ hiểu lý do tại sao. câu chuyện truyền kỳ về cruciant sẽ minh họa cho khả năng phá hoại của những ngộ nhận về các phương pháp quản lý được cho là thần kỳ trong thế giới biến động ngày nay. Sau mỗi hồi về cruciant, tôi sẽ đưa các ví dụ và bài học có thật và kết thúc các chương sẽ là mục Hành động, tóm tắt các điều mà bạn cần nhớ nằm lòng. Và khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình chu du qua các mê cung của “những huyền thoại” quản lý, các bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng, trong thế giới sóng gió ngày nay, thực tế quả tình còn lạ lùng hơn cả hư cấu.
Xem thêm

685 Đọc thêm

MỘT SỐ BÀI THUỐC GIẢI CẢM

MỘT SỐ BÀI THUỐC GIẢI CẢM

TOA CĂN BẢNCông dụng:Giải nhiệt, tiêu độc, lợi tiểu, lợi mật,nhuận trường.Liều lượng – cách dùng:Người lớn uống mỗi lần 1 chai, mỗingày 3 – 4 lần.Trẻ em trên 6 tuổi uống ½ liều ngườilớn. Có thể ướp dá lạnh hoặc thêmđường, đá. 11THANG THUỐC BỔ NGÂM RƯỢU12THANG THUỐC BỔ NGÂM RƯỢUCông thức:Sa sâmPhòng phongCam thảo bắcĐương qui 12gBạch thượcCâu kỷ tử 08gQuế nhục 04gBạch phục linh

15 Đọc thêm

XỬ TRÍ BAN ĐẦUNGỘ ĐỘC CẤP

XỬ TRÍ BAN ĐẦUNGỘ ĐỘC CẤP

Gây nônRửa dạ dàyDùng than hoạt:1-2g/kg• 3. Thuốc giải độc đặc hiệu (Antidote)– Thuốc giải độc triệu chứng:– Thuốc giải độc hoá học:• 4. Khám tâm thần và tâm lý liệu pháp• 5. Chuyển lên tuyến trênMột số thuốc giải thiết yếuThuốc độcThuốc giải độc đặc hiệuacetaminophen (paracetamol)N-acetylcysteinthuốc chống trầm cảm 3 vòngbicarbonatarsen, thủy ngândimercaprol (BAL)benzodiazepin

10 Đọc thêm

NHIỆT MIỆNG BỆNH CỦA MÙA NẮNG NÓNG

NHIỆT MIỆNG BỆNH CỦA MÙA NẮNG NÓNG

Nhiệt miệng: Bệnh của mùa nắng nóngNhững ngày nắng nóng, thời tiết bên ngoài kèm một số thực phẩm mùa hè dễ gây nhiệt dẫn đến lở miệng là điều khó tránh khởi. Số trẻ bị lở miệng đến các phòng khám tăngĐặc điểm của nhiệt miệngBiểu hiện bệnh bắt đầu thường là bên trong miệng xuất hiện những mụn nước nhỏ hình tròn hoặc bầu dục, đường kính từ 2 - 10mm, bờ rõ rệt, đáy màu vàng nhạt, chung quaÐặc điểm căn bệnh là lành tính, không gây sốt, không gây sưng hạch vùng lân cận, chỉ kéo dài khoảng 2 tuần rồi tự khỏi, không để lại sẹo. Tuy nhiên, nếu không được chăm sNên ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là các vitamin và khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho cơ thểTheo quan điểm của y học hiện đại, chứng lở miệng do nhiều nguyên nhân gây nên: có thể là vi khuẩn, virus, hay do sự phản ứng của khoang miệng với thành phần hóa họcTheo Đông y, nhiệt miệng phát sinh có thể do- Hỏa độc, nhiệt độc ở tỳ, vị. Do cảm phải nhiệt độc từ bên ngoài như nắng nóng... xâm nhập vào tỳ, vị. Hỏa độc, nhiệt độc bốc lên sinh lở loét, đau nóng rát, miệng hôi, khô m- Thấp nhiệt ở tỳ, vị. Do ăn uống nhiều chất béo, cay, khó tiêu... nhiệt độc cộng với tân dịch (nước miếng) ở miệng, lâu ngày nung đốt niêm mạc miệng, lưỡi (gọi là thấp nhiệt)Thường điều trị với 2 dạng là thuốc uống trong và thuốc bôi ngoài.Thuốc uống trong- Ngậm chất chát trong miệng, chất chát có tính sát trùng và làm săn da. Tốt nhất là ngậm nước trà tươi, trà đen đặc, quả sung, rau dấp cá, húng chanh (tần dày lá), vỏ xoài...- Khế tươi 2 - 3 quả, giã nát, đổ ngập nước sôi vào đun sôi một lúc, chờ khi thuốc nguội thì ngậm và nuốt dần, ngậm nhiều lần trong ngày. Lựa loại khế chua, giúp sinh tân dịchNhiều năm qua, chúng tôi thường dùng một số bài thuốc đơn giản nhưng có hiệu quả như sau:Cỏ mực: rửa sạch, chỉ lấy lá, giã nát, ép lấy nước cốt, hòa với ít mật ong. Dùng bông thấm thuốc bôi vào chỗ sưng đau, lở loét. Ngày bôi 2 - 3 lần.Cỏ mực tính mát, có tác dụng thanh nhiệt. Màu đen của vị thuốc thuộc thủy, dùng để thanh nhiệt tả hỏa (viêm nhiệt, sưng lở loét). Kết hợp với mật ong vừa có tính sát trùng, vLá bù ngót: rửa sạch, chỉ lấy lá, giã nát, ép lấy nước cốt, hòa với ít mật ong. Dùng bông thấm thuốc bôi vào chỗ sưng đau, lở loét. Ngày bôi 2 - 3 lần. Có tác dụng giống như cLục nhất tán: hoạt thạch 6 phần, cam thảo 1 phần, trộn với mật ong cho sền sệt, dùng bông thấm thuốc bôi vào chỗ sưng đau, lở loét. Ngày bôi 2 - 3 lần.Bài thuốc này dùng cho trẻ nhỏ rất thích hợp. Hoạt thạch thanh nhiệt, tả hỏa; cam thảo giải nhiệt độc; 2 vị này phối hợp, là bài thuốc Đông y thường dùng để trị các chứng thửThuốc đắp ở chân: ngô thù du, tán bột nhuyễn. Mỗi lần dùng 8g (2 thìa cà phê thuốc bột), cho vào một cái chén, dùng dấm nấu cho sôi, đổ dần dần vào bột thuốc, quấy đều ch
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG HẠ ACID URIC MÁU TRÊN THỰC NGHIỆM CỦA BA BÀI THUỐC ĐÔNG DƯỢC

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG HẠ ACID URIC MÁU TRÊN THỰC NGHIỆM CỦA BA BÀI THUỐC ĐÔNG DƯỢC

Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược Đánh giá tác dụng hạ acid uric máu trên thực nghiệm của ba bài thuốc đông dược
Xem thêm

46 Đọc thêm

Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA BÀI THUỐC KỲ PHỤ VƯƠNG

Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc kỳ phụ vương
Xem thêm

55 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ CAO ĐẶC VÀ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA BÀI THUỐC TM

NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ CAO ĐẶC VÀ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA BÀI THUỐC TM

Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM Nghiên cứu bào chế cao đặc và một số tác dụng sinh học của bài thuốc TM
Xem thêm

76 Đọc thêm

Cùng chủ đề