BẢN CAM KẾT KHÔNG HỌC THÊM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BẢN CAM KẾT KHÔNG HỌC THÊM":

Bản cam kết

BẢN CAM KẾT

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINHCHI ĐOÀN TRƯỜNG TH GÀNH HÀO BBẢN CAM KẾTVề việc Không hút thuốc lá trong cơ quan và không vi phạm luật giao thông.- Họ và tên : Trần Văn A- Chức vụ : Giáo viên- Nhiệm vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/1- Đơn vị : Trường TH Gành Hào B- Căn cứ vào kế hoạch của Chi bộ -[r]

1 Đọc thêm

Thủ tục Cấp giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung, Mã số hồ sơ 024304 doc

THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG MÃ SỐ HỒ SƠ 024304

Thủ tục Cấp giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung, Mã số hồ sơ 024304 a. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ tại Phòng tài nguyên và Môi trường hoặc tại UBND xã, thị trấn (nếu được ủy quyền); - Bước 2: Phòng TN&MT thẩm định trình UBND huyện xác nhận.[r]

4 Đọc thêm

Dạy thêm học thêm

DẠY THÊM HỌC THÊM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ––––Số: 03/2007/QĐ-BGDĐTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc–––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2007QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy định về dạy thêm, học thêmBỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 0[r]

5 Đọc thêm

Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường doc

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bản báo cáo Đầu tư; hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật; hoặc phương án sản xuất kinh doanh; hoặc tài liệu tương đương của dự án. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường Thông tư số 05/2008/TT-[r]

4 Đọc thêm

MẪU BẢN CAM KẾT V/v Bảo mật tiền lương

CTY BẢN CAM KẾT VV BẢO MẬT TIỀN LƯƠNG

BM.08.0115.05.2004BM.08.1615.05.2004 Cty .............BẢN CAM KẾT V/v Bảo mật tiền lương • Tôi đứng tên dưới đây là : ....................................................................................................• Đảm nhận vị trí : ...............................................[r]

1 Đọc thêm

Mẫu xác nhận đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung; đã xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung ppt

MẪU XÁC NHẬN ĐÃ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG; ĐÃ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG PPT

… (1) … xác nhận: Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án “…(2) …” được cấp Giấy xác nhận đăng ký số … ngày … tháng … năm … của … (3) … (Địa danh), ngày … tháng … năm … Thủ trưởng cơ quan xác nhận (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) Ghi chú: (1) Cơ quan có thẩm quyền hoặc đ[r]

1 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu xác nhận đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung; đã xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung docx

TÀI LIỆU MẪU XÁC NHẬN ĐÃ PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG; ĐÃ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG DOCX

9d. Đối với bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung … (1) … xác nhận: Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung của Dự án “…(2) …” được cấp Giấy xác nhận đăng ký số … ngày … tháng … năm … của … (3) … (Địa danh), ngày … tháng … năm … Thủ trưởng cơ quan xác nhận (Ký, ghi họ tên,[r]

1 Đọc thêm

bản cam kết

BẢN CAM KẾT

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBản Cam KếtThực hiện cuốc vận động hai không, Xây dựng trờng học thân thiện- học sinh tích cực Kính gửi: Ban giám hiệu Trờng THCS Võ Thị Sáu Tên em là: Phạm Thị Khánh Huyền Học sinh lớp: 7A Sau khi đợc nghe nhà trờng quán triệt cuộc[r]

1 Đọc thêm

Mẫu cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung docx

MẪU CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG DOCX

Mẫu cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ mô[r]

1 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung docx

TÀI LIỆU MẪU CẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG DOCX

trường; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Chủ dự án (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

1 Đọc thêm

Thủ tục Cấp giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường, Mã số hồ sơ 024280 pptx

THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, MÃ SỐ HỒ SƠ 024280 PPTX

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên - Môi trường. - Cơ quan phối hợp : g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận h. Lệ phí : không i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): - Cấu trúc và[r]

4 Đọc thêm

Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường pdf

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PDF

3. Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường (Phụ lục 24) Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

4 Đọc thêm

Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung ppt

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG

4. Bản dự thảo báo cáo Đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh hoặc phương án sản xuất – kinh doanh điều chỉnh; hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ k[r]

4 Đọc thêm

Xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường pptx

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PPTX

môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; 3. + 01 Báo cáo dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án (bằng tiếng Việt, kèm theo chữ ký của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa); Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Bả[r]

4 Đọc thêm

Bản cam kết của giáo viên và học sinh thực hiện chỉ thị của cấp trên

BẢN CAM KẾT CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA CẤP TRÊN

4. Tớch cc rốn luyờn, tu dng o c tỏc phong xng ỏng l ngi thy giỏo mu mc, khụng vi phm o c nh giỏo.5. Thc hin nghiờm tỳc quy ch chuyờn mụn, ni quy nh trng. Lờn lp phi son bi y v cú cht lng.6. Đánh giá năng lực học sinh một cách trung thực, công bằng, chính xác, không chạy theo bệnh thành tích. Có t[r]

2 Đọc thêm

Bài soạn Bản Cam kết Tết Tân Mão 2011

BÀI SOẠN BẢN CAM KẾT TẾT TÂN MÃO 2011

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBản cam kết Thực hiện nghị định 47/CP ngày 12/08/1996 - Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày15/04/2009 của chính phủ và đón Xuân Tân Mão 2011. Kính gửi : Ban giám hiệu trờng THCS Hai Bà Trng Sau khi đợc phổ biến về nội dung cơ bản của Ngh[r]

2 Đọc thêm

Gián án Bản Cam kết Tết Tân Mão 2011

GIÁN ÁN BẢN CAM KẾT TẾT TÂN MÃO 2011

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBản cam kết Thực hiện nghị định 47/CP ngày 12/08/1996 - Nghị định 36/2009/NĐ-CPngày15/04/2009 của chính phủ và đón Xuân Tân Mão 2011. Kính gửi : Ban giám hiệu trờng THCS Hai Bà Trng Sau khi đợc phổ biến về nội dung cơ bản của Nghị[r]

2 Đọc thêm

Gián án Bản Cam kết Tết Tân Mão 2011

GIÁN ÁN BẢN CAM KẾT TẾT TÂN MÃO 2011

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBản cam kết Thực hiện nghị định 47/CP ngày 12/08/1996 - Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày15/04/2009 của chính phủ và đón Xuân Tân Mão 2011. Kính gửi : Ban giám hiệu trờng THCS Hai Bà Trng Sau khi đợc phổ biến về nội dung cơ bản của Ngh[r]

2 Đọc thêm

Bài soạn Bản Cam kết Tết Tân Mão 2011

BÀI SOẠN BẢN CAM KẾT TẾT TÂN MÃO 2011

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBản cam kết Thực hiện nghị định 47/CP ngày 12/08/1996 - Nghị định 36/2009/NĐ-CPngày15/04/2009 của chính phủ và đón Xuân Tân Mão 2011. Kính gửi : Ban giám hiệu trờng THCS Hai Bà Trng Sau khi đợc phổ biến về nội dung cơ bản của Nghị[r]

2 Đọc thêm

BẢN CAM KẾT“ NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

BẢN CAM KẾT“ NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN CAM KẾT“ NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG” – NĂM HỌC 2010-2011Họ tên HS:………………………………………………………………………….Là học sinh lớp………………………Năm học:…………………………………..Địa chỉ:……………………………………………………………………………..Thuộc diện: Lên lớp thẳng  Lên lớp sau th[r]

4 Đọc thêm