CÂU32 TRÌNH BÀY NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA DO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÂU32 TRÌNH BÀY NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA DO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ...":

đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của đảng

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT CỦA ĐẢNG

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng 16:19 | 09/03/2006 (ĐCSVN) - Đại hội lần thứ nhất của Đảng có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Đại hội đánh dấu sự khôi phục được hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đế[r]

2 Đọc thêm

MƯỜI NĂM Ở HUẾ VỚI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

MƯỜI NĂM Ở HUẾ VỚI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

điểm xuất phát rất quan trọng: mười năm Hồ Chí Minh sống và học tập tại Huế (1895-1901 và 1906-1909).Sáu năm (1895-1901), tuổi niên thiếu của Hồ Chí Minh đã gắn bó mật thiết với Huế. Ngày ấy gia đình Người đã sống tại ngôi nhà 112 Mai Thúc Loan, mà vốn trước đ[r]

5 Đọc thêm

Đề thi tham khảo môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 3 docx

ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - PHẦN 3 DOCX

d. a và c.Câu 17: Thị trường giữ vai trò như thế nào trong nền kinh tế?a. Là công cụ phân bổ các nguồn lực kinh tế.b. Là bản chất của chủ nghĩa xã hội.c. Là bản chất của chủ nghĩa tư bản.d. b và c.Câu 18: Đại hội đại biểu toàn quốc lần X[r]

5 Đọc thêm

Tiểu luận triết học: Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng pps

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC: SỰ THỐNG NHẤT GIỮA BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG PPS

THẤP , NỀN KINH TẾ LẠC HẬU, KHOA HỌC KĨ THUẬT THẤP, TRÌNH ĐỘ QUẢN LÍ CÒN YẾU KÉM SAU CHIẾN THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975, ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT, CẢ NƯỚC CÙNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẤT NƯỚC CHỊU ĐỰNG NHỮNG ĐẢO LỘN KINH TẾ VÀ XÃ HỘ`I VỚI QUY MÔ LỚN SAU CUỘC CHIẾN TRANH ÁC LIỆT, LÂU DÀI, TÌNH HÌNH TH[r]

8 Đọc thêm

Việt Nam bắt đầu thực hiện đổi mới (1986-1990) pps

VIỆT NAM BẮT ĐẦU THỰC HIỆN ĐỔI MỚI (1986-1990) PPS

Việt Nam bắt đầu thực hiện đổi mới (1986-1990) 1 . Đại hội lần thứ VI - Đại hội mở đầu công cuộc đổi mới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (họp từ 15 đến 18-12-1986) đã đánh giá tình hình đất nước,[r]

5 Đọc thêm

quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triểncủa lực lượng sản xuất với việc phân tích tính tất yếu của nền kimh tế hàng hóa nhiều thành phần ở việt nam

QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂNCỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VỚI VIỆC PHÂN TÍCH TÍNH TẤT YẾU CỦA NỀN KIMH TẾ HÀNG HÓA NHIỀU THÀNH PHẦN Ở VIỆT NAM

phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất luôn là quy luật cơ bản nhất ,quan trọng nhất trong cả lĩnh vực kinh tế và trong lĩnh vực lịch sử phát triển của xã hội loài người . Chủ nghĩa xã hội duy vật lịch sử đã khẳng định rằng : Lực lượng sản[r]

17 Đọc thêm

ĐẤT NƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI 1986 – 2000_2 ppsx

ĐẤT NƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI 1986 – 2000_2 PPSX

những chuyển biến tích cực. - Ổn định tình hình chính trị - xã hội, quốc phòng an ninh được củng cố. - Mở rộng quan hệ đối ngoại, phá thế bao vây, tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế. * Hạn chế Nước ta vẫn còn là một trong những nước nghèo trên thế giới, trình độ kho[r]

7 Đọc thêm

Gián án Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thiết thực Cuộc vận động

GIÁN ÁN ĐẨY MẠNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THIẾT THỰC CUỘC VẬN ĐỘNG

Hoạt động chỉ đạo, tổ chức và triển khai cuộc vận động còn nhiều bất cập, hạn chế. Kết quả thựctế của Cuộc vận động chưa đồng đều, chưa vững chắc. Sự chuyển biến về nhận thức chưa thựcsự sâu sắc. Việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thực sự trở thành phong trào tựgiác, sâu rộng trong đội[r]

3 Đọc thêm

ĐỀ ÁN ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐỀ ÁN ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG 2011_ Chủ trương của Đảng ta tại Đại hội này là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, b[r]

64 Đọc thêm

quản trị kinh doanh

QUẢN TRỊ KINH DOANH

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng - bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đại hội Đảng lần thứ VI thực sự là đại hội của những quyết sách lớn nhằm xoay chuyển tình hìn[r]

6 Đọc thêm

NHƯNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ̃ HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM docx

NHƯNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ̃ HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM DOCX

• Xây dựng Đảng về chính trị.• Xây dựng Đảng về tổ chức, công tác cán bộ.Tư tưởng Hồ Chí Minh về "Đảng cầm quyền"ND - Trong các tác phẩm của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh ít dùng khái niệm "đảng cầm quyền". Nói "ít dùng" không phải là không dùng mà là dùng đúng[r]

4 Đọc thêm

TIỂU LUẬN: Phân tích một bộ phận nào đó của ý thức xã hội trong giai đoạn nào đó phải dựa trên trên cở tồn tại xã hội pdf

TIỂU LUẬN: PHÂN TÍCH MỘT BỘ PHẬN NÀO ĐÓ CỦA Ý THỨC XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN NÀO ĐÓ PHẢI DỰA TRÊN TRÊN CỞ TỒN TẠI XÃ HỘI PDF

rất thấp , nền kinh tế lạc hậu, khoa học kĩ thuật thấp, trình độ quản lí còn yếu kém Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất, cả nước cùng quá độ lên CNXH trong điều kiện đất nước chịu đựng những đảo lộn kinh tế và xã hộ`i với quy mô lớn sau cuộc chiến tranh ác liệt, lâu dài, tình hì[r]

6 Đọc thêm

Tài liệu Đề tài " Từ một hiện tượng không thể kết luận đúng một sự vật" docx

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI " TỪ MỘT HIỆN TƯỢNG KHÔNG THỂ KẾT LUẬN ĐÚNG MỘT SỰ VẬT" DOCX

- Thời kỳ tìm tòi, thử nghiệm từ năm 1979 đến năm 1986 đã chuẩn bị tiền đề, điều kiện và những yếu tố cần thiết cho công cuộc đổi mới cực kỳ to lớn này. Đây là thời kỳ vận động tiệm tiến với những đột phá quan trọng để đi đến bước nhảy vọt tại Đại hội Đảng lần thứ VI. [r]

6 Đọc thêm

Đề thi tham khảo môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 1 ppsx

ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - PHẦN 1 PPSX

mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…" Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào sau đây?a. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. c. Tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi.b. Chỉ thị toàn dân kháng chiến. d. Chỉ thị Kháng chiến, kiến quốcCâu 8: Đại hội đại biểu toàn quốc[r]

5 Đọc thêm

Tiếp tục đổi mới đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội (19911995) ppsx

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI ĐƯA ĐẤT NƯỚC RA KHỎI TÌNH TRẠNG KHỦNG HOẢNG KINH TẾ XÃ HỘI 19911995 PPSX

àn, tệ nạn xã hội phát triển; trật tự an toàn xã hội còn nhiều phức tạp. Hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách chưa đồng bộ và nhất quán, thực hiện) không nghiêm. Quản lí nhà nước vê đất đai, bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái cùng các hoạt động văn hóa, hoạt động khoa học và c[r]

11 Đọc thêm

Đề thi tham khảo môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 4 potx

ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - PHẦN 4 POTX

IV.b. Bù giá vào lương ở Long An.c. Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 khóa V (1985) về giá - lương - tiền.d. Cả a, b và c. Câu 21: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các thế mạnh của thị trường được sử dụng để: a. Phát triển lực lượng sản xuất.[r]

5 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Câu 1: Hệ quả của chính sách khai thác, cai trị của thực dân Pháp.Câu 3: ý nghĩa lịch sử sự ra đời của ĐảngCâu 4: so sánh luận cương và cương lĩnhCâu 1: Hoàn cảnh và chủ trương kháng chiến kiến quốc.Câu 2: Hoàn cảnh, nội dung đường lối kháng chiến toàn quốc.Câu 3: Nội dung Đại Hội II và chính cương[r]

Đọc thêm

Đề thi tham khảo môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần 2 pptx

ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - PHẦN 2 PPTX

Câu 7: Đường lối cơ bản của cuộc kháng chiến chống Pháp là toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lựccánh sinh được thể hiện lần đầu tiên trong văn kiện nào? a. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.b. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung[r]

5 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ KHÓA XII

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ KHÓA XII

phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổimới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồnnhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cơ cấu lại tổngthể và đồng bộ nền kinh tế gắn v[r]

2 Đọc thêm

Lịch sử 9 Bài 32

LỊCH SỬ 9 BÀI 32

Lịch sử 9 Bài 32Bài 32 – XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐCI. Việt nam trong 10 năm đi lên CNXH (1976 – 1985)1. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 -1985)a. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976)- Đại hội t[r]

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề