KẾ TOÁN THANH TOÁN VỀ CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KẾ TOÁN THANH TOÁN VỀ CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG":

KẾ TOÁN THANH TOÁN VỀ CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG

KẾ TOÁN THANH TOÁN VỀ CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG

Đồng thời nắm bắt toàn bộ kế hoạch luân chuyển hàng hoá cũng như kế hoạch kinh doanh của công ty được thể hiện dưới hình thức tiền tệ (giá trị). Từ đó xây dựng kế hoạch và chuẩn bị một lượng vốn cần thiết cho quá trình kinh doanh. Tổ chức tham mưu cho quá trình sử dụng vốn được hiệu ưủa hơn. Ngoài ra, còn đại diện cho công ty thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước trong việc nộp ngân sách và quản lý thường xuyên theo dõi sự thay đổi giá trị tài sản và nguồn vốn, cung câp sthông tin chín xác cho phòng kinh doanh và ban giám đốc và lập báo cáo kế toán , quyết toán với nhà nước vào cuối quý, cuối nămPhòng kế hoạch đối ngoại:( KHĐN) Nắm bắt rõ thị hiếu của thị trường và giá trị hàng hoá trên thị trường và từ đó có kế hoạch mua bán, dự trữ và lưu thông hàng hoá cho phù hợp. Ngoài ra còn tiếp cận thị trường, mở rộng liên doanh hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp khác trong và ngoài nướcPhòng kinh doanh nội địa: Nghiên cứu và tiếp cận thị trường nội địa để biết được thị hiếu tiêu dùng về các mặt hàn, lập kế hoạch tiêu thụ hàng hoá cho từng thị trường trong nướ.c. ký kết các hợp đồng mua bán, dự trữ hàng hoá cho từng giai đoạn kinh doanh của công ty và cho các đơn vị trực thuộc sao cho hợp lý và cân đối, đảm bảo tịnh kinh doanh liên tục, tránh sự thiếu hụt trong kinh doanh và ứ đọng vốn Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu :Chuyên lo việc kinh doanh xuất hàng hoá nhập khẩu. Nhập các mặt hàng cần thiết thoã mãn nhu cầu trong nước và xuất khẩu các mặt hàng cho nhu cầu nước ngoài. Trang 11Chuyên đề kế toán thanh toán.Trực tiếp xây dựng và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, xây dựng nội dung các hợp đồng kinh tế chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật  Mối quan hệ của các phòng banMỗi phòng ban của công ty đều có chức năng riêng nhưng không tách rời nhau, tất cả các kế hạch kinh doanh do phòng đối ngoại đề ra phải được cân nhắc dựa trên các nguồn lực của công ty
Xem thêm

47 Đọc thêm

KẾ TOÁN THANH TOÁN VỀ CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG

KẾ TOÁN THANH TOÁN VỀ CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG

xác định giá trị của tất cả các tài sản và nguồn vốn của công ty tại thời điểm cần thiết. Đồng thời nắm bắt toàn bộ kế hoạch luân chuyển hàng hoá cũng như kế hoạch kinh doanh của công ty được thể hiện dưới hình thức tiền tệ (giá trị). Từ đó xây dựng kế hoạch và chuẩn bị một lượng vốn cần thiết cho quá trình kinh doanh. Tổ chức tham mưu cho quá trình sử dụng vốn được hiệu ưủa hơn. Ngoài ra, còn đại diện cho công ty thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước trong việc nộp ngân sách và quản lý thường xuyên theo dõi sự thay đổi giá trị tài sản và nguồn vốn, cung câp sthông tin chín xác cho phòng kinh doanh và ban giám đốc và lập báo cáo kế toán , quyết toán với nhà nước vào cuối quý, cuối nămPhòng kế hoạch đối ngoại:( KHĐN) Nắm bắt rõ thị hiếu của thị trường và giá trị hàng hoá trên thị trường và từ đó có kế hoạch mua bán, dự trữ và lưu thông hàng hoá cho phù hợp. Ngoài ra còn tiếp cận thị trường, mở rộng liên doanh hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp khác trong và ngoài nướcPhòng kinh doanh nội địa: Nghiên cứu và tiếp cận thị trường nội địa để biết được thị hiếu tiêu dùng về các mặt hàn, lập kế hoạch tiêu thụ hàng hoá cho từng thị trường trong nướ.c. ký kết các hợp đồng mua bán, dự trữ hàng hoá cho từng giai đoạn kinh doanh của công ty và cho các đơn vị trực thuộc sao cho hợp lý và cân đối, đảm bảo tịnh kinh doanh liên tục, tránh sự thiếu hụt trong kinh doanh và ứ đọng vốn Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu :Chuyên lo việc kinh doanh xuất hàng hoá nhập khẩu. Nhập các mặt hàng cần thiết thoã mãn nhu cầu trong nước và xuất khẩu các mặt hàng cho nhu cầu nước ngoài. Trang 11Chuyên đề kế toán thanh toán.Trực tiếp xây dựng và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, xây dựng nội dung các hợp đồng kinh tế chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật ϑ Mối quan hệ của các phòng banMỗi phòng ban của công ty đều có chức năng riêng nhưng không tách rời nhau, tất cả các kế hạch kinh doanh do phòng đối ngoại đề ra phải được cân nhắc dựa trên các
Xem thêm

47 Đọc thêm

Đề tài “Kế toán thanh toán về các khoản phải thu và phải trả cho khách hàng tại công ty Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng “ potx

ĐỀ TÀI “KẾ TOÁN THANH TOÁN VỀ CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG “ POTX

thanh toán như:TK131, TK 331 mà phải căn cứ và số dư chi tiết từng bên để lấy số liệu để ghi vào các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán III HÌNH THỨC THANH TOÁN :1 Phương thức thanh toán chủ yếu của công ty XNK-ĐN: Đó là thanh toán bằng tiền mặt, sec và chuyển khoản. Do đặc thù hoạt động kinh doanh của công ty thường xuyên giao dịch với các khách hàng nước ngoài chủ yếu thông qua ngân hàng đại diện hay người ta gọi phương thức này là tín dụng chứng từ (Documen tary credits): Là sự thoã thuận mà ngân hàng trên cơ sở yêu cầu của bên mua, cam kết sẽ trả tiền cho bên bán hay bất kỳ người nào được bên bàn chỉ định, khi bên bán xuất trình đầy đủ bộ chứng từ thanh toán và thực hiện đúng các yêu cầu đựoc quy địnhtrong một văn bản gọi là thư tín dụngTheo UCP (uniform practice for documentary credits), phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là bất cứ một sự thoã thuận nào, dù được mô tả như thế nàom mà theo đó một ngân hàng hnành động theo yêu cầu và chỉ thị của khách hàng hoặc thay mặt chính mình:- Phải tiến hành trả tiền cho người thứ ba (người hưởng-Beneficiary) hoặc theo lệnh của người này,hoặc phải chấp nhận và trả tiền những hối phiếu do người hưởng ký phát.- Uỷ nhiệm cho ngân hàng khác thực hiện việc trả tiền đó, hoặc chấp nhận và trả tiền những hối phiếu đó- Uỷ nhiệm cho ngân hàng khác chiết khấu khi các chứng từ quy địnhđược xuất trình, nếu các điều kiện của tín dụng được thực hiện đúng.Theo phương thức này, người mua (người nhập khẩu) căn cứ vào hợp đồng kinh tế làm thủ tục xin mở tín dụng thư (L/C) tại một ngân hàng nào đó đã được thoã thuận trong hợp đồng mà yêu cầu ngân hàng này trả tiền cho bên bán (người xuất khẩu). Khi người bán nộp đầy đủ chứng từ thanh toán phù hợp với những quy định đã ghi Trang 20Chuyên đề kế toán thanh toán.trong L/C. Người bán phải kiểm tra kỹ nội dung của L/C và giao hàng cho người mua
Xem thêm

50 Đọc thêm

Kế toán thanh toán về các khoản phải thu và phải trả cho khách hàng tại công ty xuất nhập khẩu đà Nẵng

KẾ TOÁN THANH TOÁN VỀ CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ CHO KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG

Trong các doanh nghiệp thương mại, vốn hàng hoá được xem là chủ yếu nhất, nghiệp vụ kinh doanh, hàng hoá là nghiệp vụ phát sinh thường xuyên và chiếm một công cụ lớn nhất... và quản lý hàng hoá là nội dung quản lý hàng đầu của các doanh nghiệp thương mại. Bên cạnh đó, mối quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp về các khoản phải thu, phải trả cho khách hàng, người bán (trong quá trình mua bán hàng hoá ) cũng được chú trọng. Có thể nói, kế toán thanh toán đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, nó giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp theo dõi chặt chẽ tình hình tăng, giảm của vốn, đồng thời có biện pháp giải quyết kịp thời những rủi ro không may xảy ra đến cho doanh nghiệp bất cứ lúc nào. Vì vậy, em đã quyết định chọn đề tài “Kế toán thanh toán về các khoản phải thu và phải trả cho khách hàng tại công ty Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng “ được kế toán theo dõi trên TK 131 “phải thu khách hàng “ và trên TK 331 “phải trả cho người bán “ làm chuyên đề tốt nghiệp của em.Mặc du em đã cố gắng thực hiện những vẫn không thể tránh những sai sót. Kính mong các anh chị kế toán trong công ty Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng và thầy giáo hương dẫn giúp đỡ thêm. Em xin chân thành cảm ơn. Đề tài gồm 3 phần:Phần I QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY I Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của công ty II Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty III Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty IV Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Phần II HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN A Những vấn đề chung về hạch toán nghiệp vụ thanh toán I Nội dung các nghiệp vụ thanh toán II Nguyên tắc hạch toán nghiệp vụ thanh toán III Phương thức thanh toán B Hạch toán nghiệp vụ thanh toán I Hạch toán nghiệp vụ phải thu khách hàng II Hạch toán nghiệp vụ phải trả cho người bán Phần III MỘT SỐ Ý KIÊN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ PHƯƠNG THỨC HẠCH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG I Một vài nhận xét II Một số ý kiến nhằm hoàn thiện III Lời kết
Xem thêm

37 Đọc thêm

Kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán tại Công Ty Kim Khí Miền Trung

KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY KIM KHÍ MIỀN TRUNG

chức, cá nhân khác chiếm dụng và doanh nghiệp có trách nhiệm phải thu hồi. Tàikhoản được sử dụng là TK 131.Kế toán phải trả người bán thì doanh nghiệp đi chiếm dụng vốn của các đơn vị,tổ chức, cá nhân khác và doanh nghiệp có trách nhiệm phải hoàn trả sau một khoảngthời gian nhất định. Tài khoản được sử dụng là TK 331.TK 133, 331 có thể dư nợ, dư có nên thuộc nhóm tài khoản hỗn hợp, là tàikhoản vừa phản ánh tài sản vừa phản ánh nguồn hình thành tài sản. Kết cấu chung củanó sẽ là sự pha trộn giữa kết cấu của tài khoản phản ánh tài sản và kết cấu của tàikhoản phản ánh nguồn vốn.3. Nội dung các nghiệp vụ thanh toán công nợ mua và bánThanh toán với người bán (công nợ mua): Quan hệ thanh toán phát sinh khimua tài sản cố định, vật tư hàng hoá, lao động dịch vụ của các tổ chức kinh tế khácnhư các nhà máy, xí nghiệp, các tổ chức cung ứng vât tư chưa thanh toán hoặc cáckhoản tiền ứng trước cho ngưòi bán.Trong quá trình mua hàng, sự vận động của các hàng hoá và tiền hàng thườngcó khoảng cách với thời gian nên sẽ có phát sinh công nợ với người bán.Thanh toán với khách hàng (công nợ bán): Quan hệ thanh toán với kháchhàng phát sinh khi doanh nghiệp bán vật tư hàng hoá, cung ứng lao vụ cho các tổ chứckinh tế, các cơ quan khác nhưng lại chưa thu được tiền. Cũng như các doanh nghiệpnhận trước tiền mua hàng và cung cấp lao vụ cho khách hàng đã đặt.Trong quá trình sản xuất kinh doanh, tất yếu sẽ phát sinh các quan hệ thanhtoán, các quan hệ thanh toán này phát sinh ở các xí nghiệp của doanh nghiệp rất nhiềuvà có tính chất công nợ khác nhau. Vì vậy khi kế toán cần phân biệt rõ ràng từng quanhệ thanh toán để phản ánh đúng đắn trong sổ sách kế toán. Kế toán phải theo dõi chặtchẽ các thanh toán dứt điểm từng khoản công nợ phát sinh đã đến thời hạn thanh toán.Thường xuyên kiểm tra đối chiếu với công nơ bán hàng và các bộ phận kinh doanhtrực thuộc công ty nhằm có thông tin chính xác về diễn biến công nợ trong quá trìnhkinh doanh, đôn đốc các bộ phận thu hồivà trả nợ đúng hạn, tránh thiệt hại cho côngty, giữ được uy tín với nhà cung cấp hàng háo cho công ty.Kế toán công nợ luôn luôn theo dõi chi tiết các khoản công nợ cho khách nợ,
Xem thêm

44 Đọc thêm

 KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN CHO CÔNG TY KIM KHÍ MIỀN TRUNG

KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN CHO CÔNG TY KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Huỳnh Văn BìnhLỜI MỞ ĐẦUCùng với sự phát triển của đất nước là sự xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nghiệp. Nhưng để tồn tại, đứng vững và gặt hái được những thành công tốt đẹp trên thị trường là vấn đề doanh nghiệp cần phải giải quyết. Chính vì thế mà bất kì doanh nghiệp nào cũng phải xây dựng cho mình kế hoạch hoạt động tốt và có hiệu quả, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bộ phận kế toán.Kế toán được coi là ngôn ngữ kinh doanh, là phương tiện giao tiếp giữa doanh nghiệp với các đối tượng có quan hệ. Kế toán ghi chép kịp thời chính xác những nghiệp vụ phát sinh, từ đó cung cấp những thông tin nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động chặt chẽ, xác thực.Với việc chuyển biến của đất nước theo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp và sự tồn tại Nợ- Có trong kinh doanh là điều tất yếu , nhưng doanh nghiệp phải biết sử dụng đồng vốn của mình như thế nào để phát huy thế mạnh cho công ty. Xét trên khả năng thanh toán và tình hình công nợ của doang nghiệp sẽ phản ánh rõ nét về chất lượng công tác quản lý tài chính nói chung, công tác hoạt động và sử dụng vốn lưu động nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán, cùng với quá trình tìm hiểu thực tế tại Công Ty Kim Khí Miền Trung, em đã chọn viết đề tài:’’ Kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán cho công ty Kim Khí Miền Trung’’ để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp cho mình. Nội dung đề tài gồm 4 phần:PhầnI: Những vấn đề chung về công ty Kim Khí Miền TrungPhần II: Nội dung báo cáo công tác hạch toán kế toán phải thu khách hàng- phải trả cho người bánPhần III: Đánh giá các chỉ tiêu trên báo cáo tài chínhPhần IV: Nhận xét và ý kiến đề xuấtDo thời gian thực tập có hạn và kiến thức còn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của thầy và các anh chị, cô chú phòng kế toán để đề tài được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn.Đà Nẵng, tháng 9 năm 2004
Xem thêm

45 Đọc thêm

KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH MTV HỢP QUỐC

KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH MTV HỢP QUỐC

toán với nhà nước, với cán bộ công nhân viên, thanh toán trong nội bộ, thanh toán với người mua, người cung cấp... Tuy nhiên chiếm mật độ cao và thường xuyên nhất là quan hệ thanh toán với người mua hàng và người cung cấp. Đối với các đơn vị hoạt động trong ngành xây dựng, quan hệ thanh toán với người mua hàng và người cung cấp gắn liền với mối quan hệ của doanh nghiệp trong quá trình mua nguyên phụ liệu và tiêu thụ hàng hoá. Các nghiệp vụ liên quan đến quan hệ này diễn ra thường xuyên đồng thời hình thức sử dụng trong thanh toán và phương thức thanh toán ảnh hưởng tới việc ghi chép của kế toán viên lại thường xuyên biến đổi. Việc thanh toán liên quan trực tiếp tới một số khoản mục thuộc về vốn bằng tiền, khoản phải thu, nợ phải trả... nên có ảnh hưởng lớn tới tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Trước những thay đổi có thể nói là liên tục phát triển và mở rộng của quan hệ thanh toán với người mua và người bán và ảnh hưởng của nó tới tình hình tài chính của mỗi doanh nghiệp , yêu cầu nghiệp vụ đối với kế toán thanh toán cũng vì thế mà cao hơn, kế toán không chỉ có nhiệm vụ ghi chép mà còn phải chịu trách nhiệm thu hồi nhanh các khoản nợ, tìm nguồn huy động vốn để trả nợ, biết lường trước và hạn chế được rủi ro trong thanh toán... Trong quá trình hoàn thiện để có thể thích nghi với những thay đổi đó, kế toán chịu trách nhiệm sẽ gặp phải không ít khó khăn, đây là điều không thể tránh khỏi. Quá trình tim hiểu về mặt lý luận tại trường cũng như thực tế trong quá trình thực tập tại công ty TNHH MTV Hợp Quốc tôi nhìn nhận được ầm quan trọng và ý nghĩa đó nên chọn đề tài " Kế toán công nợ phải thu và phải trả tại công ty TNHH MTV Hợp Quốc " làm đề tài thực tập của mình. 2. Mục đích nghiên cứuSVTH: TRƯƠNG THỊ NGA TRANG2CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP GVHD: HOÀNG THỊ ÁI THỦY- Tìm hiểu công tác kế toán phải thu và phải trả tại công ty TNHH MTV Hợp Quốc.- Đưa ra những đánh giá nhận xét về thực tế công tác kế toán công nợ phải thu
Xem thêm

48 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán công nợ phải thu – phải trả tại Công ty Cổ phần Vinafco

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU – PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

1. Tính cấp thiết của đề tài Đối với bất kỳ một nền kinh tế nào, việc tổ chức công tác kế toán một cách hợp lý có vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt để thực hiện tốt việc quản lý kinh tế ở doanh nghiệp. Tổ chức công tác kế toán tốt là điều kiện để phát huy đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của kế toán, đồng thời đảm bảo tình hình tài chính, giảm thiểu chi phí tới mức thấp nhất. Và đối với công tác kế toán nợ phải thu – nợ phải trả nói riêng, doanh nghiệp cần phải nắm vững về nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ và cách quản lý nhằm tránh các hao hụt ngân sách, chủ động trong các giao dịch cũng như tạo thế chủ động cho doanh nghiệp. Mặt khác, căn cứ vào tình hình công nợ, ta có thể đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp về khả năng thanh toán, khả năng huy động vốn, tình hình vốn chiếm dụng được và bị chiếm dụng. Nhiều doanh nghiệp than phiền rằng, trong sổ sách, họ luôn thấy mình có lãi nhưng trong két lại không thấy tiền đâu. Từ chỗ mất kiểm soát dòng tiền, họ đi vào nợ nần, thâm hụt tài chính và kết cục phá sản là tất yếu. Đối với một doanh nghiệp, dòng tiền có vai trò rất quan trọng. Dòng tiền với doanh nghiệp cũng giống như dòng máu trong cơ thể. Để quản lý tốt dòng tiền doanh nghiệp chỉ cần nắm 4 vấn đề chính như sau: 1. Tổng số tiền doanh nghiệp có (trong túi, trong tài khoản…) 2. Doanh nghiệp nợ các bên liên quan bao nhiêu? 3. Khách hàng nợ doanh nghiệp bao nhiêu? 4. Số hàng hóa trong kho của doanh nghiệp là bao nhiêu? Ta thấy rằng, hai trong bốn vấn đề đó liên quan đến việc quản trị công nợ phải thu – phải trả của doanh nghiệp. Mà một trong những nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nêu trên đó là việc “hoàn thiện công tác kế toán công nợ phải thu – phải trả” trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc Thông tư số 2002014TTBTC ngày 22122014 ra đời thay thế Quyết định số 152006QĐBTC, đã tác động đến hàng loạt các doanh nghiệp trong nền kinh tế, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tiến hành điều chỉnh, sửa đổi chính sách, chế độ kế toán doanh nghiệp mình sao cho phù hợp với quy định mới. Và việc thay đổi này cũng tác động phần nào đến công tác kế toán công nợ trong doanh nghiệp. Xuất phát từ những yêu cầu thực tế đó, tác giả đã đi sâu vào nghiên cứu thực tế tại một trong các doanh nghiệp đại diện tại Việt Nam – Công ty Cổ phần Vinafco với đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán công nợ phải thu – phải trả tại Công ty Cổ phần Vinafco” để củng cố về cơ sở lý luận, tìm hiểu thực trạng công tác kế toán công nợ tại công ty, từ đó đưa ra những đánh giá, nhận xét và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán công nợ tại Công ty. 2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu Mục đích: Một là, tìm hiểu các vấn đề lý thuyết liên quan đến kế toán công nợ phải thu – phải trả, bao gồm: tổng quan về kế toán nợ phải thu – nợ phải trả, nhiệm vụ, nội dung và tổ chức công tác kế toán công nợ phải thu – phải trả. Hai là, tìm hiểu về thực trạng công tác kế toán công nợ phải thu – phải trả tại Công ty Cổ phần Vinafco, từ đó phân tích tình hình thanh toán các khoản phải thu – phải trả. Ba là, đưa ra những đánh giá, nhận xét và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán công nợ phải thu – phải trả tại Công ty. Phạm vi nghiên cứu: Cơ sở lý luận, thực trạng và các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán các khoản phải thu đối với người mua, phải trả đối với người bán, và các khoản phải thuphải trả đối với Nhà nước. 3. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp thu thập, tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp đối chiếu, phương pháp phân tích, phương pháp tiếp cận mục tiêu, phương pháp thống kê, để tìm hiểu và nghiên cứu lý luận, nắm bắt tình hình thực tế và đưa ra các giải pháp liên quan đến mục tiêu nghiên cứu. 4. Các kết quả đạt được của đề tài Đề tài đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu tương đối đầy đủ các khía cạnh của công tác kế toán công nợ phải thu – phải trả tại Công ty Cổ phần Vinafco. Đề tài đã đưa ra những nhận xét, đánh giá và kiến nghị sát với thực tế và phần nào phát huy tính hiệu quả của công tác kế toán nợ phải thu – phả trả tại Công ty Cổ phần Vinafco. 5. Nội dung của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, Luận văn được chia thành 03 chương như sau: Chương I: Cơ sở lý luận về hạch toán kế toán nợ phải thu – nợ phải trả Chương II: Thực trạng công tác kế toán nợ phải thu – nợ phải trả tại Công ty Cổ phần Vinafco Chương III: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu – nợ phải trả tại Công ty Cổ phần Vinafco
Xem thêm

118 Đọc thêm

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: " KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN " doc

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: " KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN " DOC

Cùng với sự phát triển của đất nước là sự xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nghiệp. Nhưng để tồn tại, đứng vững và gặt hái được những thành công tốt đẹp trên thị trường là vấn đề doanh nghiệp cần phải giải quyết. Chính vì thế mà bất kì doanh nghiệp nào cũng phải xây dựng cho mình kế hoạch hoạt động tốt và có hiệu quả, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bộ phận kế toán. Kế toán được coi là ngôn ngữ kinh doanh, là phương tiện giao tiếp giữa doanh nghiệp với các đối tượng có quan hệ. Kế toán ghi chép kịp thời chính xác những nghiệp vụ phát sinh, từ đó cung cấp những thông tin nhằm xây dựng kế hoạch hoạt động chặt chẽ, xác thực. Với việc chuyển biến của đất nước theo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp và sự tồn tại Nợ- Có trong kinh doanh là điều tất yếu , nhưng doanh nghiệp phải biết sử dụng đồng vốn của mình như thế nào để phát huy thế mạnh cho công ty. Xét trên khả năng thanh toán và tình hình công nợ của doang nghiệp sẽ phản ánh rõ nét về chất lượng công tác quản lý tài chính nói chung, công tác hoạt động và sử dụng vốn lưu động nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán, cùng với quá trình tìm hiểu thực tế tại Công Ty Kim Khí Miền Trung, em đã chọn viết đề tài: KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN.’’ để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp cho mình. Nội dung đề tài gồm 4 phần: PhầnI: Những vấn đề chung về công ty Kim Khí Miền Trung Phần II: Nội dung báo cáo công tác hạch toán kế toán phải thu khách hàng- phải trả cho người bán Phần III: Đánh giá các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính Phần IV: Nhận xét và ý kiến đề xuất Do thời gian thực tập có hạn và kiến thức còn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của thầy và các anh chị, cô chú phòng kế toán để đề tài được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn. Đà Nẵng, tháng 9 năm 2004
Xem thêm

46 Đọc thêm

BÁO CÁO CÔNG TÁC HẠCH TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG- PHẢI TRẢ NGƯƠI BÁN TẠI CÔNG TY KIM KHÍ MIỀN TRUNG.

BÁO CÁO CÔNG TÁC HẠCH TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG- PHẢI TRẢ NGƯƠI BÁN TẠI CÔNG TY KIM KHÍ MIỀN TRUNG.

Kết cấu: TK 131 ‘’ phải thu khách hàng ‘’ - Các khoản phải thu từ khách - Khách hàng thanh toán nợ cho hàng về bán hàng, cung cấp doanh nghiệp dịch vụ - Số tiền thừa trả lại cho khách - [r]

45 Đọc thêm

KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

âỉåüc xỉí lTK111,112Ỉïng trỉåïc tiãưn choNgỉåìi bạnNháûn xẹt: Trong quạ trçnh hoảt âäüng kinh doanh ca cäng ty ln phạt sinh cạc nghiãûp vủ liãn quan âãún viãûc sn xút, tiãu thủ v thanh toạn cạc khon thu mua hng hoạ. Våïi viãûc hảch toạn v sỉí dủng cạc ti khon liãn quan âãưu giäúng nhỉ l thuút m em â âỉåüc hc. Hãû thäúng säø sạch ghi chẹp củ thãø, r rng, âån gin. Quạ trçnh hảch toạn cạc khon thanh toạn gn nhẻ, âm bo âỉåüc tênh chênh xạc, phn ạnh këp thåìi tçnh hçnh sn xút kinh doanh nhàòm phủc vủ täút cäng tạc qun l. * L do nhỉỵng nghiãûp vủ kinh tãú khäng phạt sinh.Trong thạng khäng cọ phạt sinh nhỉỵng nghiãûp vủ bn giao tay ba, hng bạn bë tr lải, gim giạ hng bạn, xỉí l säú dỉ cäng nåü, chiãút HSTH: Nguùn Lã Häưng Un Baùo caùo thổỷc tỏỷp tọỳt nghióỷp GVHD: Huyỡnh Vn Bỗnhkhỏỳu thanh toaùn õổồỹc hổồớng, thu tióửn haỡng cuớa khaùch dổ vaỡ sọỳ coỡn thổỡa traớ laỷi cho khaùch laỡ do haỡng hoaù õaớm baớo chỏỳt lổồỹng, vióỷc thanh toaùn vaỡ thu tióửn luọn chờnh xaùc nón cọng ty khọng haỷch toaùn nhổợnh nghióỷp vuỷ kóứ trón.III. Tọứ chổùc hóỷ thọỳng sọứ kóỳ toaùn.1.Caùc loaỷi sọứ cuớa cọng ty Kim Khờ Mióửn Trung aùp duỷng1.1. Sọứ chi tióỳt- Sọứ chi tióỳt phaới thu khaùch haỡng- Sọứ chi tióỳt phaới traớ ngổồỡi baùn- Baớng kó sọỳ 111.2. Sọứ tọứng hồỹp- Sọỳ caùi TK131, TK331- Baớng tọứng hồỹp nồỹ phaới thu, phaới traớ.
Xem thêm

48 Đọc thêm

 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ VỀ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH TPHCM

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU - PHẢI TRẢ VỀ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH TPHCM

4KT Phải thu - Phải trả về hàng hóa GVHD : Nguyễn Thò ThuCác chứng từ kế tốn được lập theo mẫu biểu quy định của cơng ty cổ phần thống nhất về các chỉ tiêu thể hiện trên các chứng từ. Được áp dụng thống nhất cho tốn bộ hệ thống trung tâm nhà sách và đơn vị trực thuộc4.5 Hệ thống tài khoản sử dụngHiện nay hệ thống tài khoản của cơng ty đang sử dụng là hệ thống tài khoản đã được sửa chữa bổ sung theo quyết định số 15/2006/QD-BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính.Ngồi các tài khoản trước nay, cơng ty cũng đã sử dụng các tài khoản mới như : 1385,243, 3385, 347, 821 . . .4.6 Chính sách kế tốn tại cơng ty- Niên độ kế tốn : 01/01- 31/12- Đơn vị tiền tệ sử dụng : Đồng Việt Nam- Tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ : Tỷ giá liên ngân hàng khi phát sinh thanh tốn, và dùng phương pháp tỷ giá hạch tốn để tính chênh lệch tỷ giá là 16000 với USD, 32000 với GBP- Phương pháp hạch tốn hàng tồn kho : Phương pháp kê khai thường xun- Ngun tắc đánh giá hàng tồn kho : Hàng tồn kho được ghi chép theo giá thực tế, đối với hàng hố được nhập khẩu được ghi chép theo tỉ giá hạch tốn. Giá xuất kho tính theo phương pháp thực tế đích danh- Kế tốn chi tiết hàng tồn kho theo phương pháp ghi thẻ song songPHẦN HAI : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN PHẢI THU - PHẢI TRẢ VỀ HÀNG HỐ1. Kế tốn các khoản phải thu về hàng hố :1.1 Khái niệm : 1.2 Nội dung và ngun tắc hạch tốn các khoản phải thu :1.3 Kế tốn chi tiết :1.4 Kế tốn tổng hợp :
Xem thêm

13 Đọc thêm

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

Mục lục Trang Lời mở đầu 1 Phần I: Tình hình tổ chức vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại công ty nội thất Hoàng Duy 2 I. Đặc điểm chung của công ty nội thất Hoàng Duy 2 1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty nội thất Hoàng Duy 2 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 2 1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 3 2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của công ty 5 2.1. Chức năng 5 2.2. Nhiệm vụ 5 2.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 5 3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 7 II. Tổ chức bộ máy kế toán, công tác và sổ kế toán tại công ty nội thất Hoàng Duy 9 1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty nội thất Hoàng Duy 9 2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 11 2.1. Tổ chức chứng từ kế toán 11 2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản và sổ kế toán 11 2.3. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 11 3. Tổ chức sổ kế toán tại công ty 12 Phần II: Lý luận chung về hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp thanh toán 14 I. Kế toán vốn bằng tiền 14 1. Khái niệm kế toán vốn bằng tiền 14 2. Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền 14 3. Kế toán tiền mặt 15 3.1. Nội dung hạch toán tiền mặt tại quỹ 15 3.2. Nguyên tắc hạch toán 15 3.3. Mẫu sổ kiêm báo cáo quỹ 15 3.4. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 15 3.4.1. Taì khoản sử dụng 17 3.4.2. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 111 17 3.4.3. Trình tự hạch toán TK 111 17 4. Kế toán tiền gửi ngân hàng 25 4.1. Nội dung hạch toán 25 4.2. Nguyên tắc hạch toán 25 4.3. Kết cấu của TK 112 25 4.4. Phương pháp hạch toán 26 5. Hạch toán tiền đang chuyển 28 5.1. Chứng từ sử dụng 28 5.2. Tài khoản sử dụng 28 5.3. Trình tự hạch toán 30 6. Trình tự ghi sổ theo sơ đồ hình thức nhật ký chứng từ 31 II. Kế toán các khoản phải thu, phải trả 31 1. Kế toán thanh toán với khách hàng 31 1.1. Kết cấu và trình tự hạch toán của tài khoản 32 1.1.1. Kết cấu 32 1.1.2. Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 32 2.Kế toán thanh toán với nhà cung cấp 3. Kế toán các khoản phải thu khác 34 4. Kế toán dự phòng phải thu khó đòi 36 5. Ké toán và các khoản ứng trước 39 a. Kế toán và các khoản tạm ứng 39 b. Kế toán chi phí trả trước 41 6. Hạch toán các khoản phải thanh toán với nhà nước 44 5.1. Hạch toán thuế GTGT 44 5.1.1. Phương pháp tính thuế 44 5.1.2. Hạch toán thuế GTGT ở DN 44 III. Tổ chức hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ hạch toán tại công ty TNHH nội thất Hoàng Duy 45 1. Hạch toán tiền mặt 45 2. Hạch toán tiền gửi ngân hàng TK 112 57 3. Hạch toán các khoản thanh toán với người mua 73 4. Hạch toán các khoản tạm ứng 86 5. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán 100 6. Hạch toán các khoản phải trả CNV, các khoản phải trả phải nộp khác, chi phí trả trước 105 a. Kế toán hạch toán phải trả CNV, phải trả, nộp khác 105 b. Kế toán chi phí trả trước 107 8. Kế toán các khoản phải trả phải nộp ngân sách 110 Phần III. Một số nhận xét về công tác hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại công ty nội thất Hoàng Duy 116 I. Một số nhận xét về công tác hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán 116 1. Ưu điểm 116 1.1. Trong công tác tổ chức hệ thống chứng từ 116 1.2. Loại và mức tỷ giá áp dụng trong việc hạch toán chi tiết vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán 117 1.3. Về cơ cấu tổ chức bộ máy phòng kế toán 117 2. Nhược điểm 118 II. Một số ý kiến đóng góp 118 Kết luận 120
Xem thêm

108 Đọc thêm

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO Ở CÔNG TY VINAPON

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO Ở CÔNG TY VINAPON

Hình 1: Kế toán doanh thu và các khoản phải thuHình 2: Kế toán thanh toán và các khoản phải trảHình 3: Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu và đầu tHình 4: Kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơngHình 5: Kế toán quỹ, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng-Hình thức sổ kế toán của công ty đăng ký với Bộ Tài chính và Tổng cục thuế là hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. Hình thúc kế toán Chứng từ ghi sổ tại Công ty VINAPON có những đặc điểm sau:+Tách rời trình tự ghi sổ theo trật tự thời gian với trình tự ghi sổ phân loại theo hệ thống toàn bộ các nghiệp vụ kế toán, tài chính phát sinh dể ghi vào hai sổ kế toán tổng hợp là Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và Sổ cái(Mẫu sổ xem ở phần phụ luc 1).1 3Kế toán trởng542+Lập chứng từ ghi sổ trên cơ sở chứng từ gốc để làm thủ tục ghi sổ kế toán tổng hợp.+ Việc ghi chép kế toán tổng hợp và ghi chép kế toán tách rời nhau, ghi theo hai đờng khác nhau vào hai loại sổ kế toán là sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.Căn cứ để ghi sổ kế toán tổng hợp là chứng từ ghi sổ, còn căn cứ để ghi sổ kế toán chi tiết là các chứng từ gốc đính kèm theo các chứng từ ghi sổ đã lập.+ Cuối tháng lập Bảng cân đối tài khoản để kiểm tra tính chính xác của việc ghi Sổ cái.Sổ quỹ chứng từ Sổ, thẻ hạch toán gốc chi tiếtsổ đăng ký chứng từ bảng tổng hợpchi tiếtghi sổchứng từ ghi sổsổ cái
Xem thêm

15 Đọc thêm

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NƠ PHẢI THU

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NƠ PHẢI THU

LỜI MỞ ĐẦU Kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng tài chính của các khách thể kiểm toán và vì vậy nó đóng vai trò quan trọng trong việc làm lành mạnh hoá nền tài chính quốc gia. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi mà xu thế toàn cầu hoá hiện nay trở nên ngày càng mạnh mẽ kéo theo việc minh bạch hoá các thông tin tài chính trở nên cấp thiết thì Kiểm toán lại đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Nhận thức được điều đó Nhà nước cũng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực Kiểm toán bằng việc tiếp thu học tập từ các nước phát triển nhằm ngày càng hoàn thiện hơn hệ thống chuẩn mực kiểm toán và kế toán cũng như các quyết định và điều luật khác có liên quan…Hơn thế nữa, hàng loạt công ty kiểm toán độc lập ra đời để đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra…Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư Vấn ( A&C) tự hào là một trong hai công ty kiểm toán đầu tiên của nước ta được Bộ tài chính thành lập để nhằm đáp ứng những nhu cầu thực tiễn của nền tài chính nước nhà. Qua hơn 16 năm hoạt động, Công ty Kiểm toán và Tư vấn với đội ngũ nhân viên năng động nhiệt tình cũng như phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tình với khách hang đã góp phần một phần đáng kể trong lĩnh vực kinh tế nói chung và lĩnh vực kiểm toán nói riêng…Được thực tập tại A&C là một vinh dự lớn đối với bản thân em. Đây là cơ hội lớn để em trau dồi thêm kiến thức thực tế cũng như học hỏi được những kinh nghiệm thực tế từ những lần tiếp xúc trực tiếp với khách hàng kiểm toán .Qua quá trình nghiên cứu, học tập em cũng đã tìm hiều được những nét tổng quát về A&C, cũng một số nét trong phần riêng mà em định đi sâu nghiên cứu về “ Kiểm toán khoản mục Nơ phải thu” . Tất cả những điều đó em xin được khái quát trong Báo cáo tổng hợp của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận, Báo cáo tổng hợp của em gồm 3 phần:Phần I: Tổng quan về đơn vị thực tậpPhần II: Thực trạng công tác kiểm toán tại A&CPhần III: Một số đánh giá nhận xét về tổ chức kiểm toán tại A&CEm xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện rất nhiều trong việc cung cấp các tài liệu của công ty cũng như các anh chị trong phòng nghiệp vụ đã bảo ban nhiệt tình và đặc biệt em
Xem thêm

33 Đọc thêm

Truong khanh linh các khoản phải thu và chi phi khấc

TRUONG KHANH LINH CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ CHI PHI KHẤC

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH XD NGA THỊNH 1.1 .Giới thiệu chung về công ty TNHH XD Nga Thịnh 1.1.1.Giới thiệu chung 1.1.2. Cơ cấu tổ chức 1.1.2.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lí 1.1.2.2:Chức năng ,nhiệm vụ từng bộ phận quản lí 1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 1.2.1. Chức năng,nhiệm vụ của bộ máy kế toán. 1.2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 1.2.3..Hình thức kế toán mà công ty đang áp dụng. 1.3.Thực trạng kế toán các khoán phải thu và chi phí khác tại công ty 1.3.1. Khái niệm,đặc điểm các khoản phải thu của công ty: 1.3.1.1.TK131: Phải thu của khách hàng. 1.3.1.2.TK 136: Các khoản phải thu nội bộ 1.3.1.3.TK 136: Các khoản phải thu nội bộ 1.3.1.4 .TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ 1.3.2.Kế toán các khoản phải thu khách hàng 1.3.3.Kế toán các khoản chi phí khác 1.4. Phạm vi đề tài 1.4.1. Lí do chọn đề tài 1.4.2. Phạm vi đề tài
Xem thêm

29 Đọc thêm

Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phívà tính giá thành sản phẩmtại trung tâm giống cây trồng hưng yên

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨMTẠI TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG HƯNG YÊN

Trung tâm, thanh toán các khoản lương, tạm ứng cho CBCNV, tính các khoản phải thu phải trả, chi phí phân bổ…1.4 Kế toán NVL và giá thành:Kế toán NVL & giá thành có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho NVL, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, CCDC …Cuối kỳ tính giá thành bình quân vật liệu xuất dùng trong kỳ, lập bảng phân bổ NVL,CCDC, tổ chức tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành cho các loại sản phẩm.1.5 Kế toán TSCĐ:2 2-Kế toán TSCĐ có nhiệm vụ theo dõi sự biến động của TSCĐ, lập bảng tính KH TSCĐ trong kỳ, phân bổ cho những bộ phận sử dụng. -Lập kế hoạch và lập dự toán chi phí SCL TSCĐ trong năm, phản ánh chính xác chi phí sửa chữa phát sinh trong kỳ và phân bổ kịp thời chi phí sửa chữa TSCĐ vào đối tượng sử dụng. -Hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận trong Trung tâm thực hiện chế độ ghi chép ban đầu về TSCĐ, kiểm tra việc bảo quản ,sử dụng TSCĐ ở từng bộ phận. -Tham gia kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ đầy đủ, kip thời. -Lập các BCTC về TSCĐ.3 31.6 Thủ quỹ và Thống kê:Thủ quỹ có nhiệm vụ quản lý TM tại Trung tâm, theo dõi tình hình thu chi hàng ngày để ghi sổ quỹ, lập báo cáo quỹ định kỳ, đồng thời thống kê các chỉ tiêu kinh tế tài chính phục vụ cho việc phân tích kế toán.2. Tổ chức hình thức kế toán tại đơn vị.Căn cứ vào đặc điểm sản xuất và trình độ của các nhân viên kế toán, Trung tâm chọn áp dụng hình thức sổ kế toán “Chứng từ ghi sổ”. Đây là hình thức sổ kế toán rất phù hợp với quy mô hoạt động của Trung tâm, giúp cho công tác hạch toán kế toán được đầy đủ, chính xác và thuận lợi.Trình tự kế toán theo hình thức CTGS được thực hiện theo sơ đồ sau:4 4
Xem thêm

39 Đọc thêm

Kế Toán các khoản thanh toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Kế toán thanh toán trong đơn vị HCSN,Kế toán các khoản phải thu,kế toán tạm ứng,kế toán các khoản phải trả,Kế toán tiền lương và các khoản trích trích theo lương các tài khoản sử dụng : Tk311,Tk312,Tk313,Tk314,Tk331,TK332,TK334,Tk337,TK341

59 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢPCHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ VẬT TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢPCHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ VẬT TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢPCHI PHÍ SẢN XUẤTTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ VẬT TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢIQuá trình tổ chức hạch toán tại Công ty Thương mại và sản xuất thiết bịvật tư giao thông vận tải (Công ty T.M.T)A. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY T.M.T1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Đối tượng tập hợp chi phí là phạm vi giới hạn sản xuất mà sản xuất phảitập hợp theo đó. Hiện nay, trong công ty việc tính giá thành sản phẩm đượctập hợp chi phí theo khoản mục:- Chi phí NVLTT- Chi phí NCTT- Chi phí SXCDoanh nghiệp đã áp dụng hình thức kế toán là Nhật ký chung và hạchtoán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Quy trình sảnxuất của Công ty T.M.T là tương đối dài (khoảng 03 đến 05 tháng). Hiện naycông việc sản xuất của công ty được thực hiện theo các đơn đặt hàng củakhách hàng. Xuất phát từ đặc điểm như vậy, nên đối tượng tập hợp chi phí sảnxuất của Công ty T.M.T là các đơn đặt hàng.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất Quá trình sản xuất sản phẩm của Công ty T.M.T rất phức tạp phải trảiqua nhiều công đoạn lắp ráp khác nhau, mỗi công đoạn lại có đặc điểm quytrình công nghệ riêng. Chính sự phức tạp ấy đã chi phối rất nhiều tới công táctập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty T.M.T. Công ty sửdụng phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp. Các chi phí liên quan đến đốitượng nào thì tập hợp theo đối tượng đó.Để sản xuất ra các sản phẩm như xe gắn máy 02 bánh và ô tô nguyênchiếc, công ty phải bỏ ra rất nhiều các khoản chi phí khác nhau như: Chi phí1 1về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ. Chi phí nhân công… Mục đích và côngdụng của từng loại chi phí khác nhau. Vì vậy để thuận lợi cho công tác quản
Xem thêm

25 Đọc thêm

KT233 ppt

KT233 PPT

xuất thiết bị vật t giao thông vận tảiQuá trình tổ chức hạch toán tại Công ty Thơng mại và sản xuất thiết bị vật t giao thông vận tải (Công ty T.M.T)A. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty T.M.T1. Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất Đối tợng tập hợp chi phí là phạm vi giới hạn sản xuất mà sản xuất phải tập hợp theo đó. Hiện nay, trong công ty việc tính giá thành sản phẩm đợc tập hợp chi phí theo khoản mục:- Chi phí NVLTT- Chi phí NCTT- Chi phí SXCDoanh nghiệp đã áp dụng hình thức kế toán là Nhật ký chung và hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. Quy trình sản xuất của Công ty T.M.T là tơng đối dài (khoảng 03 đến 05 tháng). Hiện nay công việc sản xuất của công ty đợc thực hiện theo các đơn đặt hàng của khách hàng. Xuất phát từ đặc điểm nh vậy, nên đối tợng tập hợp chi phí sản xuất của Công ty T.M.T là các đơn đặt hàng.2. Phơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất Quá trình sản xuất sản phẩm của Công ty T.M.T rất phức tạp phải trải qua nhiều công đoạn lắp ráp khác nhau, mỗi công đoạn lại có đặc điểm quy trình công nghệ riêng. Chính sự phức tạp ấy đã chi phối rất nhiều tới công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty T.M.T. Công ty sử dụng phơng pháp tập hợp chi phí trực tiếp. Các chi phí liên quan đến đối tợng nào thì tập hợp theo đối tợng đó.16Để sản xuất ra các sản phẩm nh xe gắn máy 02 bánh và ô tô nguyên chiếc, công ty phải bỏ ra rất nhiều các khoản chi phí khác nhau nh: Chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ. Chi phí nhân công Mục đích và công dụng của từng loại chi phí khác nhau. Vì vậy để thuận lợi cho công tác quản lý chi phí sản xuất và kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Công ty T.M.T đã phân
Xem thêm

70 Đọc thêm

Cùng chủ đề