ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ":

ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ _ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ _ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

phải dự phòng biện pháp để đương đầu với những biến động xấu. Công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng là một công ty hoạt động trong lĩnh vực chuyên kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm kim khí sắt thép. Qua quá trình hoạt động công ty ngày càng lớn mạnh, lợi nhuận hàng năm tăng nhanh. Cùng với sự đi lên của công ty, công tác kế toán ở công ty ngày càng được hoàn thiện hơn, thực tập ở công ty em sẽ có cơ hội làm quen với công việc thực tế và học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công tác kế toán.Ngoài lời nói đầu và kết luận, báo cáo thực tập gồm 3 phầnPhần 1: Tổng quan về đặc điểm kinh tế_kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn và tư vấn xây dựng
Xem thêm

45 Đọc thêm

 QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN TỔ CHỨC ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP

QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN TỔ CHỨC ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP

của tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, có một vài ý kiến đóng góp. (Biên bản đóng góp ý kiến gởi kèm).IV. Một số vấn đề cần xin ý kiến UBND Tỉnh:- Tại khoản 1, Điều 3 của dự thảo về thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng trụ sở làm việc: “ Căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án và khả năng quản lý, thực hiện dự án, Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định thành lập mới hoặc giao cho tổ chức hiện có làm chủ đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý theo phương thức đầu tư xây dựng trụ sở làm việc quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ”.2Về thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, Sở Tài chính dự thảo theo hướng dẫn của Thông tư số 245/2009/TT-BTc ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.- Việc giao cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản, bán tài sản là nhà, đất không phù hợp. Vì Luật Đất đai quy định: Việc thu hồi đất và giao quyền sử dụng đất cho tổ chức do Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định. Còn việc giao quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân do Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định. Sở Tài chính kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét Quyết định./. Nơi nhận: GIÁM ĐỐC -Như trên; -Lãnh đạo Sở (để biết); ( Đã ký và đóng dấu)-Lưu VP+QLNS+HCSN+QLCS-G. Ngô Hồng Chiều3
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ CỦA CÔNG TY XE MÁY – XE ĐẠP THỐNG NHẤT

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ, ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ CỦA CÔNG TY XE MÁY – XE ĐẠP THỐNG NHẤT

PX m:Quan hệ chỉ đạo:Quan hệ nghiệp vụ- Giám đốc: Là đại diện pháp nhân của công ty, chịu trách nhiệm mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, trực tiếp chỉ đạo hoạt động kinh doanh chính, lãnh đạo các phòng ban phối hợp hoạt động của từng bộ phận với nhau.- Phó giám đốc kỹ thuật: Có nhiệm vụ tham mu giúp giám đốc, trực tiếp phụ trách khâu sản xuất, nghiên cứu thiết kế chế tạo sản phẩm mới, chất lợng sản phẩm. - Phó giám đốc tài chính: Tham mu giúp giám đốc chỉ đạo các hoạt động liên quan đến vấn đề tài chính của doanh nghiệp, nghiên cứu đề xuất các phơng án đầu t phát triển công ty.- Phó giám đốc hành chính: Giúp giám đốc giải quyết các vấn đề hành chính của công ty.- Phòng kinh doanh tổng hợp: Cung cấp vật t phục vụ sản xuất, nghiên cứu thị trờng, định hớng sản xuất kinh doanh, chuẩn bị các hợp đồng kinh tế, tổ chức mạng lới bán hàng, đề xuất nhu cầu mới của thị trờng cho phòng Công nghệ kỹ thuật.- Phòng tài vụ: Tham mu giúp ban giám đốc quản lý toàn bộ tiền vốn của công ty. Phản ánh đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của công ty, thực hiện đúng chế độ kế toán tài chính hiện hành của Nhà nớc, đề xuất các biện pháp để tăng hiệu quả sử dụng vốn, cùng các phòng ban khác đa ra phơng án đầu t có lợi nhất cho công ty.- Phòng tổ chức: Có nhiệm vụ quản lý cán bộ công nhân viên, tuyển dụng lao động, xây dựng định mức lao động tiền lơng, xây dựng quy chế về lao động. Tổ chức lao động khoa học hợp lý, tham gia xét khen thởng và kỷ luật cán bộ công nhân viên.- Phòng hành chính: Cùng với phòng tổ chức quản lý cán bộ công nhân
Xem thêm

32 Đọc thêm

Kế tóan các khỏan công nợ mua và bán tại Xí nghiệp xây dựng dân dụng và Công nghiệp - 3 pps

KẾ TÓAN CÁC KHỎAN CÔNG NỢ MUA VÀ BÁN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP - 3 PPS

và công nghiệp. - Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị chuyên dùng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tùy thuộc vào tính chất quy mô kinh doanh của xí nghiệp, hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ xem xét bổ sung thêm nhiệm vụ cho phù hợp với khả năng và yêu cầu sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. 2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của xí nghiệp: Thông qua việc đăng ký và được sự chấp nhận của cơ quan lãnh đạo, xí nghiệp khai thác mở rộng các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặt văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch ở các địa bàn trong nước hoặc ở nước ngoài, nhưng phải tuân thủ pháp luật, được chính quyền địa phương chấp thuận, phù hợp với luận chứng kinh tế. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comTổ chức sản xuất kinh doanh phụ trợ để đảm bảo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu pháp lệnh và ngành kinh doanh xây dựng. III. CƠ CẤU TỔ CHỨC XÍ NGHIỆP: 1. Cơ cấu tổ chức quản lý của xí nghiệp: Các doanh nghiệp kinh doanh muốn được đứng vững và cạnh tranh trên thị trường thì cần phải tổ chức cơ cấu quản lý sao cho vừa phù hợp với quy mô kinh doanh, vừa thực hiện được chức năng quản lý có hiệu quả cao. Cũng như các xí nghiệp khác, xí nghiệp được tổ chức bộ máy phù hợp với mô hình kinh doanh, nhằm để bảo tồn vốn kinh doanh và mang lại thu nhập cao cho xí nghiệp. 2. Tổ chức kinh doanh và đặc điểm quy trình về công trình xây dựng ở xí nghiệp: a. Tổ chức kinh doanh ở xí nghiệp: Như đã trình bày trên, quá trình hoạt động kinh doanh của xí nghiệp đã xây dựng nên những công trình lớn như: (Nhà điều hành Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5, Công ty Tư vấn Thiết kế 533, Khách sạn Thanh Thanh, đường Nam Phước Bàn Thạch, đường Trần Quý Cáp - Tam Kỳ ) mỗi công trình xây dựng có quy trình hoạt động khác nhau, những xí nghiệp đã tổ chức xây dựng thành công đi vào hoạt động tốt. Sơ đồ tổ chức kinh doanh như sau:
Xem thêm

7 Đọc thêm

NHỮNG HÌNH THỨC CAN THIỆP ĐÓ TRONG VIỆC CUNG ỨNG HÀNG HÓA DỊCH VỤ CÔNG CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM HIỆN NAY

NHỮNG HÌNH THỨC CAN THIỆP ĐÓ TRONG VIỆC CUNG ỨNG HÀNG HÓA DỊCH VỤ CÔNG CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM HIỆN NAY

Thảo luận tài chính công Đề tài: Trong quá trình đánh giá phân tích chi tiêu công, sau khi phát hiện các khuyết tật của thị trường chính phủ đã sử dụng hình thức can thiệp nào? Liên hệ những hình thức can thiệp đó trong việc cung ứng hàng hóa dịch vụ công của chính phủ Việt Nam hiện nay.Bài làmI Khái niệm, đặc điểm và phân loại chi tiêu công1. Khái niệmChi tiêu công là các khoản chi tiêu của các cấp chính quyền,các đơn vị quản lý hành chính,các đơn vị sự nghiệp được sự kiểm soát và tài trợ bởi chính phủ2 .Đặc điểmĐặc điểm nổi bật của chi tiêu công là nhằm phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng dân cư ở các vùng hay phạm vi quốc giaĐiều này xuất phát từ chức năng quản lý toàn diện nền kinh tế_xã hội của nhà nước và cũng chính trong quá trình thực hiện chức năng đó nhà nước đã cung cấp một lượng hang hóa công khổng lồ cho nền kinh tế Chi tiêu công luôn gắn liền với bộ máy nhà nước và những nhiệm vụ kinh tế,chính trị ,xã hội mà nhà nước thực hiện Các khoản chi tiêu công do chính quyền nhà nước các cấp đảm nhận theo nội dung đã được quy định trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các khoản chi tiêu công này nhằm đảm bảo cho các cấp chính quyền thực hiện chức năng quản lý phát triển kinh tế_xã hội . Mặt khác,các cấp của cơ quan quyền lực nhà nước là chủ thể duy nhất quyết định cơ cấu ,nội dung ,mức độ của các khoản chi tiêu công nhằm thực hiện các mục tiêu ,nhiệm vụ kinh tế,chính trị,xã hội của quốc giaCác khoản chi tiêu công hoàn toàn mang tính công cộng Chi tiêu công tương ứng với những đơn đặt hang của chính phủ về mua hang hóa dịch vụ nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước, đồng thời đó cũng là những khoản phải Nhóm 111Thảo luận tài chính công chi cần thiết,phát sinh tương đối ổn định như :chi lương cho viên chức bộ máy quản lý nhà nước ,chi hàng hóa,dịch vụ công đáp ứng nhu cầu tiêu dùng công cộng của các tần lớp dân cư…
Xem thêm

28 Đọc thêm

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC

cơ sở chức năng, nhiệm vụ qui định trong giấy phép thành lập công ty và quyết định của UBND thành phố.- Được vay vốn từ các tổ chức, cá nhân, Nhà nước nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính của mình.- Được ký kết các hợp đồng kinh tế với mọi thành phần kinh tế khác nhau trên cơ sở các ngành nghề kinh doanh được cho phép.5.2. Nhiệm vụ- Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và tiêu thụ các loại sản phẩm để tạo ra lợi nhuận, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân cả nước mà chủ yếu là các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ.- Quản lý và sử dụng tốt nguồn vốn hiện có, đảm bảo khả năng bảo toàn vốn và phát triển vốn.- Quản lý và sử dụng tốt nguồn lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động và thu nhập cho người lao động.- Thực hiện và chấp hành đầy đủ các chế độ, chính sách kinh tế - xã hội và pháp luật của Nhà nước qui định và cấp trên giao cho, góp phần thúc đẩy nền kinh tế Thủ đô cũng như Nhà nước.- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí đối với Nhà nước.II. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT 1. Cơ cấu bộ máy quản lý và quy trình công nghệ sản xuất chủ yếu của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống nhất Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Điện cơ Thống nhất là một doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân chuyên sản xuất các loại quạt điện, các loại quạt treo tường, quạt cây, quạt hút đẩy, một loại quạt trần, nhóm quạt quay 400mm (3 kiểu), nhóm quạt bàn 300mm (2 kiểu). Đặc điểm sản xuất bao gồm 2 phần: phần cơ, phần điện. Phần cơ của sản phẩm gia công với các bộ phận chủ yếu gồm Rotor, Sator, nắp trước, nắp sau. Phần điện bao gồm các công đoạn cuốn bin, vào bin, tẩm giầy. Và cuối cùng là phần trang trí qua các khâu nhựa, sơn mạ để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Do đó, sản phẩm quạt điện là một sản phẩm có kết cấu tương đối
Xem thêm

18 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp đề tài "Bảo hiểm làm cho đất nước ổn định" phần 4 pot

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI "BẢO HIỂM LÀM CHO ĐẤT NƯỚC ỔN ĐỊNH" PHẦN 4 POT

- Thực hiện phân cấp quản lý, phân công cụ thể từng đơn vị, từng bộ phận và cá nhân để quản lý, theo dõi đôn đốc thu BHXH đến từng cá nhân tham gia BHXH. Việc phân cấp, phân công cụ thể công tác quản lý sẽ làm cho việc thu BHXH được dễ dàng, thu triệt để, tránh hiện tượng thu thiếu, bỏ qua không thu Việc phân cấp, phân công quản lý đối tượng tham gia BHXH phải đạt được yêu cầu của công tác thu BHXH đề ra; ví dụ như BHXH của Việt Nam thực hiện công tác quản lý đối với BHXH các tỉnh, thành phố. - Tiến hành ghi sổ BHXH cho những người lao động để theo dõi, ghi chép kịp thời toàn bộ diễn biến quá trình đóng BHXH của họ theo từng thời gian (tháng, quý, năm), mức đóng và đơn vị đóng, ngành nghề công tác để sau này làm căn cứ xét hưởng các chế độ BHXH cho họ. 4.2) Quản lý tiền lương làm căn cứ đóng BHXH Căn cứ cơ bản để tiến hành hoạt động thu BHXH của người lao động là tiền lương tháng, đối với người sử dụng lao động là tổng quỹ lương của những người lao động tham gia BHXH trong các doanh nghiệp tổ chức. Chính vì vậy, để tiến hành tốt công tác thu BHXH một phần quan trọng không thể thiếu được là phải quản lý tốt quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của tổ chức, doanh nghiệp. Mức thu BHXH đối với người tham gia BHXH được quy định tại điều 36, Điều lệ BHXH Việt Nam hành kèm theo Nghị định 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ, theo đó người sử dụng lao động đóng 15% (nay là 17%) tổng quỹ tiền lương tháng của người lao động trong đơn vị tham gia BHXH, người lao động đóng bằng 5% (nay là 6%) tiền lương tháng. 28 Theo quy định hiện hành, tiền lương và quỹ lương của những người tham gia BHXH là căn cứ để đóng BHXH, tuỳ theo từng khu vực công tác, lĩnh vực công tác mà có những mức đóng khác nhau, cụ thể: - Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội,
Xem thêm

8 Đọc thêm

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ

Phần IV: Tình hình thực hiện công tác phân tích hoạt động kinh tế. Phần IChức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý và tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vịI- Quá trình hình thành và phát triển của công ty Xí nghiệp Quốc Anh, tiền thân lấy t cách pháp nhân của VKTQS II. Sau đó, để chủ động và phù hợp với xu thế thời đại, tám năm trớc đây vào ngày 24-5-1995, xí nghiệp Quốc Anh thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu bao bì đóng gói cho thị trờng phía Bắc Việt Nam. Từ một xí nghiệp sản xuất nhỏ bé, cơ sở vật chất kĩ thuật nghèo nàn; th những công cụ sản xuất hết sức thủ công, máy móc lạc hậu( máy Sài Gòn lắp ráp), xởng sản xuất trong những căn nhà thuê cấp 4 với gần 20 cán bộ công nhân viên từ những ngành nghề khác nhau hợp lại, cả xí nghiệp chỉ có một ngời có trình độ đại học. Trong 8 năm qua, với sự phấn đấu tự lực cánh sinh, đồng thời đợc sự ủng hộ, giúp đỡ của quận, thành phố, các khách hàng, anh chị em bạn bè, xí nghiệp đã từng bớc phát triển và trởng thành cho đến ngày hôm nay.Là một sinh viên thực tập, tôi xin báo cáo khái quát quá trình trởng thành và phát triển của đơn vị:- Tính từ khi lập nghiệp, xí nghiệp luôn phải thuê nhà xởng và tới nay đã chuyển nhà xởng đến 5 lần. - Nguồn vốn hạn hẹp: ngoài vốn tự có, còn lại là nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, một số rất ít là vay đợc của thành phố Hà Nội.- Đến nay, đợc sự giúp đỡ của UBND quận Hai Bà Trng, thành phố đã có chỉ thị cho xí nghiệp thuê 3000m2
Xem thêm

21 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÂN QUANG

ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÂN QUANG

Lời mở đầuKhi nền kinh tế Thế giới thay đổi, nền kinh tế tập trung đang dần chuyển sang nền kinh tế thị trờng, sự quản lý vĩ mô của Nhà nớc là không thể thiếu đợc. Song song với sự thay đổi của nền Kinh tế thị trờng là sự ra đời của Công nghệ Tin học. Công nghệ Tin học ra đời đã giúp ích rất nhiều trong công việc quản lý vĩ mô của Nhà nớc. Nhng để có đợc sự quản lý vĩ mô hoàn thiện, ở mỗi đơn vị cá nhân cần phải có sự quản lý chặt chẽ trong mọi vấn đề nh sau: Quản lý nhân sự, Quản lý hàng hoá, Quản lý vật t, Quản lý sổ sách - chứng từ,.... Đối với các Doanh nghiệp t nhân, quản lý là một công việc hết sức quan trọng vì nó có ý nghĩa quyết định đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về nghiệp vụ quản lý ở Doanh nghiệp T nhân, em đã xin vào thực tập tại Cty TNHH Máy tính & Thơng mại Tân Quang. Với sự phân công thực tập song song ở hai phòng ban (phòng Kinh doanh & phòng Kế toán), với sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ trong công ty, đồng thời, đ-ợc sự chỉ bảo tận tình của thầy, em xin mạnh dạn đa ra một số nội dung báo cáo theo hớng đẫn của nhà trờng. Nội dung báo cáo của em đợc chia thành 2 phần chính : Phần I: Đặc điểmtổ chức hoạt động của cơ sở thực tậpPhần II: Nội dung thực tập Chơng I- Nội dung thực tập tại Công ty Tân QuangChơng II- Những vấn đề học đợc sau đợt thực tập nhận thức.Tuy nhiên, do kiến thức còn hạn hẹp và những khó khăn vấp phải trong quá trình khảo sát thực tế nên em cha nêu hết đợc những vấn đề đã, đang và sẽ phát sinh trong nghiệp vụ Quản lý. Em rất mong đợc sự góp ý từ phía thầy cô và bạn bè. 1Phần I: Đặc đIểmtổ chức hoạt Độngcủa cơ sở thực tập.1.Vài nét giới thiệu về cơ sở thức tập:Công ty TNHH Máy Tính và Thơng Mại Tân Quang (Tan Quang Computer and Trading Co, Ltd ) -Tên giao dịch Quốc tế là: Tân Quang Co, Ldt. - đợc
Xem thêm

19 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CTY CỔ PHẦN HẠ TẦNG XÂY DỰNG TIẾN THỊNH

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CTY CỔ PHẦN HẠ TẦNG XÂY DỰNG TIẾN THỊNH

Có nhiệm vụ tổ chức quản lý lao động, giải quyết chế độ cho người lao động như: Điều động lao động, tuyển dụng lao động, tiền lương cho người lao động, lập báo cáo định kỳ về lao động tiền lương. • Phòng kinh doanhTheo dõi dự án, tư vấn khách hàng, thu thập thông tin liên quan, định hướng cho khách hàng các cách thức xây dựng và báo cáo ban giám đốc tính khả thi của dự án.Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Huyền – Lớp KTA – Khóa 814Tr ng i H c Kinh T Qu c Dânườ Đạ ọ ế ố Báo cáo th c t p t ng h pự ậ ổ ợ• Phòng tổng hợpCó nhiệm vụ tổng hợp và thu thập các thông tin để tham mưu cho Ban giám đốc về công việc thi công các công trình, tổng hợp lại hiệu quả công việc từ trước đến nay làm tiền đề cho công việc thi công các công trình sắp tới.• Phòng Kế hoạch Dự án- Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác kỹ thuật, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho từng tháng, từng quý, từng năm các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch, các định mức kinh tế, kỹ thuật, các hợp đồng kinh tế, các dự án đầu tư phát triển, quyết toán, thanh lý hợp đồng nội bộ, chủ trì làm các hồ sơ thầu, lập các dự án đầu tư.- Nghiên cứu các phương án đổi mới kỹ thuật nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm tham mưu cho Giám đốc Công ty trong các vấn đề mang tính chiến lược căn cứ vào nhu cầu thị trường và kế hoạch phát triển của Công ty, trình Giám đốc Công ty xem xét và quyết định.- Căn cứ vào chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty, xúc tiến và phát triển quan hệ đối ngoại với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để đạt được mục đích của mình.• Phòng giám sát kỹ thuật thi công
Xem thêm

38 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CTY TÂN QUANG

ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CTY TÂN QUANG

Cơ cấu tổ chức hiện tại của BSC là cơ cấu tổ chức trực tuyến chức năng bao gồm :a. Ban Giỏm c iu hnh:- 01 Giỏm c- 01 Phú Giỏm c kiờm Giỏm c chi nhỏnh.- 01 Phú giỏm c ti hi s chớnh2b. Các đơn vị:Hội sở Chi nhánhPhòng Tổ chức hành chính Phòng Tổ chức hành chínhPhòng Nghiên cứu và phát triển Phòng Nghiên cứu và phát triểnPhòng Đầu tư Phòng Đầu tưPhòng công nghệ thông tin Phòng công nghệ thông tinPhòng Môi Giới Phòng Môi GiớiPhòng Tài chính - kế toán Phòng Tài chính - kế toánPhòng kiểm tra nội bộ 3 c. Sơ đồ tổ chức của công ty: kiểkiểm tra, kiểm soát nội bộBan giám đốc Chi nhánh HCM BSC hà nộiphòng công nghệ thông tin
Xem thêm

18 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG, HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

Lời Mở đầuTrong những năm vừa qua đất nớc ta đang tiếp tục sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc và đã đạt đợc những thành tựu đáng kể. Những thành tựu đó phải kể đến sự đóng góp đáng kể của ngành xây dựng. Tổng công ty Sông Đà đợc biết đến nh là công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng các công trình thuỷ điện với công trình thuỷ điện Sông Đà nổi tiếng và ngày nay quy mô của Tổng công ty ngày càng lớn mạnh, lĩnh vực hoạt động ngày càng mở rộng tuy nhiên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng vẫn là hoạt động chủ yếu.Công ty t vấn xây dựng Sông Đà là doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc Tổng công ty Sông Đà hoạt động trong lĩnh vực t vấn xây dựng, và là công ty t vấn trọng điểm của Tổng công ty. Với bề dày 18 năm, Công ty t vấn xây dựng Sông Đà đã và đang xây dựng và trởng thành trở thành công ty t vấn hàng đầu trong lĩnh vực t vấn xây dựng, lĩnh vực mà đợc coi là có triển vọng cao trong nền kinh tế trí thức ngày nay.Qua thời gian thực tập tổng hợp tại Công ty t vấn xây dựng Sông Đà, em đã tìm hiểu đợc một cách tổng quát nhất về quá trình hình thành và phát triển của công ty, tình hình hoạt động của công ty nói chung và một số vấn đề về quản trị nhân lực và tổ chức lao động đợc quan tâm tại công ty.Báo cáo thực tập tổng hợp ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung của báo cáo gồm 3 phần:I. Giới thiệu chung về Công ty t vấn xây dựng Sông ĐàII. Đặc điểm lao động, hoạt động quản trị nhân sự và tổ chức lao động III. Phơng hớng, nhiệm vụ của công ty những năm tới và một số giải pháp thực hiện.Nội dung I. Giới thiệu chung về Công ty t vấn xây dựng Sông Đà1) Quá trình hình thành và phát triển của Công ty t vấn xây dựng Sông Đà Công ty T vấn xây dựng Sông Đà là doanh nghiệp nhà nớc - Đơn vị thành
Xem thêm

32 Đọc thêm

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY IN LAO ĐỘNG XÃ HỘI

2THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TYIN LAO ĐỘNG XÃ HỘI1

- Phân xưởng cơ khí:112Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Nhung 34D2Có nhiệm vụ sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất, tiến hành lắp đặt khi cóthiết bị mới cho các phân xưởng phục vụ sản xuất. Giám sát các bộ phận trongdây chuyền sản xuất, chấp hành đầy đủ các quy trình lao động và bảo dưỡng máymóc thiết bị.- Phân xưởng chế bản:Đây là phân xưởng được đầu tư máy móc thiết bị hiện đại nhất như: máy vitính, máy tráng li tâm, máy phơi... tại đây các bản thảo mẫu mã của khách hàngdo bộ phận kế hoạch chuyển xuống được đưa vào bản in mầu, được sắp xếp theotrình tự nhất định rồi chuyển tới bộ phận sửa chụp phim, bình bản để tạo nên cáctờ in theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.- Phân xưởng in: Đây là phân xưởng có vai trò trọng yếu trong toàn bộ quy trình sản xuất docác tổ offset đảm nhiệm. Khi nhận được chế bản khuôn in do phân xưởng chếbản chuyển sang, phân xưởng in sử dụng kết hợp: + Bản in công giấy công mực để tạo ra các trang in theo yêu cầu.+ Nguyên tắc của quy trình in là sử dụng bốn màu xanh, đỏ, vàng, đen tuỳthuộc vào yêu cầu màu sắc của từng đơn vị đặt hàng.- Phân xưởng hoàn thiện:Là phân xưởng cuối cùng của quy trình công nghệ sản xuất. Do tổ sách vàtổ kiểm hoá đảm nhiệm, sau khi bộ phận in thành các tờ rồi bộ phận hoàn thiệncó nhiệm vụ hoàn chỉnh thành một sản phẩm theo đúng yêu cầu của khách hàng.* Tổ chức bộ máy quản lý.Để đảm bảo sản xuất có hiệu quả và quản lý tốt quá trình sản xuất, Công tyIn Lao động-Xã hội tổ chức theo mô hình trực tuyến, bộ máy quản lý gọn nhẹ,cách tổ chức quản lý phân công nhiệm vụ theo quy trình sản xuất cụ thể.
Xem thêm

20 Đọc thêm

NHỮNG HÌNH THỨC CAN THIỆP ĐÓ TRONG VIỆC CUNG ỨNG HÀNG HÓA DỊCH VỤ CÔNG CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM HIỆN NAY

NHỮNG HÌNH THỨC CAN THIỆP ĐÓ TRONG VIỆC CUNG ỨNG HÀNG HÓA DỊCH VỤ CÔNG CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM HIỆN NAY

Thảo luận tài chính công Đề tài: Trong quá trình đánh giá phân tích chi tiêu công, sau khi phát hiện các khuyết tật của thị trường chính phủ đã sử dụng hình thức can thiệp nào? Liên hệ những hình thức can thiệp đó trong việc cung ứng hàng hóa dịch vụ công của chính phủ Việt Nam hiện nay.Bài làmI Khái niệm, đặc điểm và phân loại chi tiêu công1. Khái niệmChi tiêu công là các khoản chi tiêu của các cấp chính quyền,các đơn vị quản lý hành chính,các đơn vị sự nghiệp được sự kiểm soát và tài trợ bởi chính phủ2 .Đặc điểmĐặc điểm nổi bật của chi tiêu công là nhằm phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng dân cư ở các vùng hay phạm vi quốc giaĐiều này xuất phát từ chức năng quản lý toàn diện nền kinh tế_xã hội của nhà nước và cũng chính trong quá trình thực hiện chức năng đó nhà nước đã cung cấp một lượng hang hóa công khổng lồ cho nền kinh tế Chi tiêu công luôn gắn liền với bộ máy nhà nước và những nhiệm vụ kinh tế,chính trị ,xã hội mà nhà nước thực hiện Các khoản chi tiêu công do chính quyền nhà nước các cấp đảm nhận theo nội dung đã được quy định trong phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các khoản chi tiêu công này nhằm đảm bảo cho các cấp chính quyền thực hiện chức năng quản lý phát triển kinh tế_xã hội . Mặt khác,các cấp của cơ quan quyền lực nhà nước là chủ thể duy nhất quyết định cơ cấu ,nội dung ,mức độ của các khoản chi tiêu công nhằm thực hiện các mục tiêu ,nhiệm vụ kinh tế,chính trị,xã hội của quốc giaCác khoản chi tiêu công hoàn toàn mang tính công cộng Chi tiêu công tương ứng với những đơn đặt hang của chính phủ về mua hang hóa dịch vụ nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước, đồng thời đó cũng là những khoản phải Nhóm 111Thảo luận tài chính công chi cần thiết,phát sinh tương đối ổn định như :chi lương cho viên chức bộ máy quản lý nhà nước ,chi hàng hóa,dịch vụ công đáp ứng nhu cầu tiêu dùng công cộng của các tần lớp dân cư…
Xem thêm

28 Đọc thêm

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÀ NỘI

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÀ NỘI

Page 16CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TYTNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HÀ NỘI.2.1. Tổ chức kiểm toán tại đơn vị.* Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tư vấn Hà Nội bao gồm 2phòng ban giữ nhiệm vụ kiểm toán cho các khách hàng của công ty:phòng kiểm toán BCTC và phòng kiểm toán xây dựng cơ bản, cả 2phòng ban đều có cơ cấu gồm:-Chủ nhiệm kiểm toán: là những người có trình độ tương đương kiểmtoán viên chính, giữ các chức vụ như trưởng phó phòng hay phụ tráchcác phòng nghiệp vụ. Đồng thời lập dự thảo hợp đồng, kế hoach kiểmtoán và chương trình kiểm toán đệ trình giám đốc trước khi bắt đầucông việc kiểm toán, có trách nhiệm quản lý nhiều nhóm kiểm toánhoặc cùng tham gia nhóm kiểm toán, thực hiện trọn vẹn một cuộckiểm toán hoặc những phần phần phức tạp trong cuộc kiểm toán nhưthuế, dự phòng, đánh giá giá trị doanh nghiệp,các sự kiện bất thường.-Kiểm toán viên chính: thường làm trưởng nhóm trong cuộc kiểm toán,và thực hiện các phần hành trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán, trợgiúp chủ nhiệm trong việc theo dõi khách hàng thanh toán hợp đồngbằng cách lập yêu cầu phát hành hóa đơn và thu phí khi cần, thườngxuyên thông báo cho chủ nhiệm về tiến trình làm việc và các công việccó lin quan. Bảo đảm các vấn đề phát sinh khi soát xét file kiểm toánđểu được giải quyết trước khi trình chủ nhiệm hoặc ban giám đốc,hoàn thành file và lập báo cáo kiểm toán dự thảo-Kiểm toán viên: có trách nhiệm phân công và sóat xét chất lượng làmviệc của các Trợ lý kiểm toán viên, yêu cầu các nhân viên đánh máycác tài liệu đã được chủ nhiệm phê chuẩn.Chủ nhiệm kiểm toán có
Xem thêm

52 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CÁC KHOẢN CHI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CÁC KHOẢN CHI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

“KSNB là một quá trình xử lý toàn bộ đƣợc thực hiện bởi nhà quản lý và cáccá nhân trong tổ chức, quá trình này đƣợc thiết kế để phát hiện các rủi ro và cungcấp một sự đảm bảo hợp lý để đạt đƣợc nhiệm vụ của tổ chức. Sau đây là nhữngmục tiêu cần đạt đƣợc:- Thực hiện các hoạt động một cách có kỷ cƣơng, có đạo đức, có tính kinh tế,hiệu quả và thích hợp.- Thực hiện đúng trách nhiệm.- Tuân thủ theo luật pháp hiện hành và các nguyên tắc, quy định.- Bảo vệ các nguồn lực chống thất thoát, sử dụng sai mục đích và tổn thất.”[20, tr 6]So với định nghĩa của báo cáo COSO và hƣớng dẫn năm 1992, khía cạnh giátrị đạo đức trong hoạt động đƣợc thêm vào. Mục tiêu của KSNB đƣợc nhấn mạnhthêm, đó chính là tầm quan trọng của hành vi đạo đức cũng nhƣ sự ngăn chặn vàphát hiện sự gian trá và tham nhũng trong khu vực công.Ngân sách của Nhà nƣớc đƣợc phân bố rộng rãi, chính vì vậy cần có các kiểmsoát nhằm đảm bảo ngân sách đƣợc sử dụng đúng mục đích, các tài sản không bịthất thoát hay lãng phí. Vì vậy, việc bảo vệ nguồn lực cần đƣợc nhấn mạnh thêmtầm quan trọng trong KSNB đối với khu vực công.INTOSAI (1992) đƣa ra hai nhóm chuẩn mực về KSNB: Chuẩn mực chung vàchuẩn mực cụ thể. Chuẩn mực chung bao gồm các quy định về bảo đảm hợp lý, tinhthần tuân thủ, năng lực và phẩm chất, mục tiêu kiểm soát và giám sát. Chuẩn mựccụ thể đi vào các quy định về tổ chức hồ sơ, tài liệu; ghi chép kịp thời và đúng đắncác nghiệp vụ, phân chia trách nhiệm, tiếp cận và báo cáo về nguồn lực và sổ sách. Vai trò và trách nhiệm của hệ thống KSNBMức độ hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ phụ thuộc rất nhiều vào sựtham gia và đóng góp của các đối tƣợng bên trong và bên ngoài đơn vị.Đối với những đối tƣợng bên trong họ có vai trò và trách nhiệm liên quanđến hệ thống kiểm soát nội bộ nhƣ sau :
Xem thêm

149 Đọc thêm

Hạch tóan nguyên vật liệu tại Cty Tổng hợp Đà Nẵng - 4 pps

HẠCH TÓAN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CTY TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG - 4 PPS

Về các mặt hàng kinh doanh, trong thời gian đầu khi mới thành lập, mặt hàng kinh doanh của chi nhánh còn hạn hẹp. Nhưng cho đến nay với sự nổ lực vươn lên hoạt động kinh doanh chi nhánh đã mở rộng ngành nghề, mặt hàng kinh doanh cả về mặt chất lượng lẫn chủng loại phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. b. Chức năng và nhiệm vụ : Chi nhánh đã tổ chức mạng lưới thu mua các kho dự trữ, các cửa hàng, quầy hàng nhằm đảm bảo cung cấp vật tư, hàng hoá cần thiết một cách đầy đủ, kịp thời, đồng bộ cả về chất lượng và số lượng cho người tiêu dùng. Thiết lập các mối quan hệ với khách hàng nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh mua và bán. Tổ chức quản lý sử dụng có hiệu quả lao động nhằm ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Những năm qua trong hoàn cảnh còn khó khăn, cán bộ công nhân viên của chi nhánh đã cố gắng vượt qua những khó khăn thử thách để thực hiện tốt những mục tiêu đã đề ra. II. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CHI NHÁNH: Chi nhánh là một đơn vị kinh doanh độc lập, bộ máy quản lý được tổ chức như sau: SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC * Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận: + Giám đốc: là người đứng đầu và trực tiếp chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh ban hành các quy định và quyết định cuối cùng và là người nắm vững chấp hàng các chủ trương, chính sách của Nhà nước giao phó. + Phó giám đốc kinh doanh: là người tham mưu cho giám đốc về các hoạt động diễn ra hằng ngày ở chi nhánh. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com+ Phó giám đốc tổ chức hành chính: là người xộng sự cho giám đốc về việc chỉ đạo kiểm tra công tác nội chính. + Phòng kinh doanh: Có chức năng và nhiệm vụ lập kế hoạch kinh doanh, giao dịch với khách hàng trong khâu mua bán hàng hoá tổ chức mạng lưới thu mua, bán trong trong phạm vi hoạt động của chi nhánh phù hợp với thực tế của đơn vị. Nắm được thông tin thị trường để tham mưu với giám đốc nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.
Xem thêm

7 Đọc thêm

NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TAI CÔNG TY MAY PHỐ HIẾN

NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TAI CÔNG TY MAY PHỐ HIẾN

Bên cạnh đó thị trường ngành mặc ngày càng bùng nổ ra nhiều nhưng rất khắt khe về chất lượng sản phẩm và đặc biệt là thời gian giao hàng. Trước tình hình đó dưới sự chỉ đạo của Chi Bộ Đảng Công ty, Sở công nghiệp Hưng Yên, UBND thị xã Hưng Yên và các nghành của địa phương, đặc biết là sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị Công ty May Phố Hiến, với những nỗ lực điều hành của ban giám đốc công ty, sự kết hợp của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, công ty đã chủ động vươn lên chuyển hướng từ gia công lại hàng cho công ty May Phố Hiến và làm hàng nội địa sang tìm kiếm khách hàng và sản xuất gia công hàng xuất khẩu mở rộng thị trường sang nước Tây Âu, bước đầu chuyển hướng kinh doanh sang kinh doanh hàng xuất khẩu, công ty 3 3Báo cáo quản lýgặp không ít khó khăn song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của hội đồng quản trị và giúp đỡ tận tình của ban Tổng Giám Đốc Công ty may Hưng Yên về Kinh nghiệm Kỹ thuật, cũng như sự dìu dắt giới thiệu khách hàng với công ty May Phố Hiến, cho đến nay công ty May Phố Hiến đã có nhiều khách hàng và thị trường tiêu thụ rộng lớn với hàng choc quốc gia như hàng SUMITÔMÔ của Nhật Bản, GUNYONG của hàn Quốc, FLEXCON của Hà Lan MAILY của Đức…Đặc biệt mới đây sản phẩm của công ty đã bước đầu tiếp cận với thị trường Mỹ như hãng ONGOOD, AMEREX …. Sản phẩm của công ty đã được khách hàng rất ưu chuộng và chấp nhận về chất lượng. Qua hơn 8 năm xây dựng và phát triển từ một đơn vị ban đầu với qui mô nhỏ trang thiết bị còn nghèo nàn, lạc hậu đến nay công ty đã không ngừng mở rộng và phát triển thu hút và tạo được nhiều việc làm cho lao động trong tỉnh.Từ ngày thành lập công ty mới chỉ có 3 tổ sản xuất với hơn 200 cán bộ quản lý và công nhân đến nay công ty đã thành lập được 10 tổ sản xuất và đầu tư đựơc máy móc thiết bị chủ yếu nhập từ Nhật Bản với dây truyền công nghệ tiên tiến hiện đại.Hình thức sở hữu: công ty May Phố Hiến là một đơn vị quản lý theo hình
Xem thêm

22 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY MAY PHỐ HIẾN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY MAY PHỐ HIẾN

Bên cạnh đó thị trường ngành mặc ngày càng bùng nổ ra nhiều nhưng rất khắt khe về chất lượng sản phẩm và đặc biệt là thời gian giao hàng. Trước tình hình đó dưới sự chỉ đạo của Chi Bộ Đảng Công ty, Sở công nghiệp Hưng Yên, UBND thị xã Hưng Yên và các nghành của địa phương, đặc biết là sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị Công ty May Phố Hiến, với những nỗ lực điều hành của ban giám đốc công ty, sự kết hợp của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, công ty đã chủ động vươn lên chuyển hướng từ gia công lại hàng cho công ty May Phố Hiến và làm hàng nội địa sang tìm kiếm khách hàng và sản xuất gia công hàng xuất khẩu mở rộng thị trường sang nước Tây Âu, bước đầu chuyển hướng kinh doanh sang kinh doanh hàng xuất khẩu, công ty 3 3Báo cáo quản lýgặp không ít khó khăn song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của hội đồng quản trị và giúp đỡ tận tình của ban Tổng Giám Đốc Công ty may Hưng Yên về Kinh nghiệm Kỹ thuật, cũng như sự dìu dắt giới thiệu khách hàng với công ty May Phố Hiến, cho đến nay công ty May Phố Hiến đã có nhiều khách hàng và thị trường tiêu thụ rộng lớn với hàng choc quốc gia như hàng SUMITÔMÔ của Nhật Bản, GUNYONG của hàn Quốc, FLEXCON của Hà Lan MAILY của Đức…Đặc biệt mới đây sản phẩm của công ty đã bước đầu tiếp cận với thị trường Mỹ như hãng ONGOOD, AMEREX …. Sản phẩm của công ty đã được khách hàng rất ưu chuộng và chấp nhận về chất lượng. Qua hơn 8 năm xây dựng và phát triển từ một đơn vị ban đầu với qui mô nhỏ trang thiết bị còn nghèo nàn, lạc hậu đến nay công ty đã không ngừng mở rộng và phát triển thu hút và tạo được nhiều việc làm cho lao động trong tỉnh.Từ ngày thành lập công ty mới chỉ có 3 tổ sản xuất với hơn 200 cán bộ quản lý và công nhân đến nay công ty đã thành lập được 10 tổ sản xuất và đầu tư đựơc máy móc thiết bị chủ yếu nhập từ Nhật Bản với dây truyền công nghệ tiên tiến hiện đại.Hình thức sở hữu: công ty May Phố Hiến là một đơn vị quản lý theo hình
Xem thêm

22 Đọc thêm

Giáo trình hướng dẫn lập luận theo trình tự ghi chép và xử lý thông tin trong kế toán doanh nghiệp p7 ppsx

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN LẬP LUẬN THEO TRÌNH TỰ GHI CHÉP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP P7 PPSX

Với mô hình tổ chức bộ máy kế toán hỗn hợp này, tuỳ thuộc vào mức độ phân cấp quản lý và đặc điểm hoạt động của mỗi đơn vị thành viên mà có thể tổ chức riêng Kế toán trung tâm Kế toán tr[r]

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề