MẪU BIÊN BẢN BẦU CỬ ĐẠI HỘI CHI BỘ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MẪU BIÊN BẢN BẦU CỬ ĐẠI HỘI CHI BỘ":

CHUONG TRINH HANH DONG CHI BO13 THCS

CHUONG TRINH HANH DONG CHI BO13 THCS

Nhuận Trạch nhiệm kỳ 2010– 2015.CHI BỘ TRƯỜNG THCS NHUẬN TRẠCHII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN- Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chi bộ, các tổ chuyên môn, cácđoàn thể trong nhà trường căn cử tình hình cụ thể của bộ phận, đoàn thể mình,thể chế hóa Nghị quyết của Chi bộ nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.- Chi bộ và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trườngcùng nhau đoàn kết quyết tâm phấn đấu với ý chí, trách nhiệm cao nhất, thựchiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứXV đã đề ra.Nơi nhận;T/M CHI ỦYBí thư- Đảng ủy (B/c)- Lưu chi bộ- Lưu VTNguyễn Thị TuyểnCHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNGTHỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XINGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤPNHIỆM KỲ 2009 - 2012
Xem thêm

6 Đọc thêm

HD TO CHUC DAI HOI CHI BO 2017 2020

HD TO CHUC DAI HOI CHI BO 2017 2020

- Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng, có tinh thần yêunước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủnghãi xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách phápluật của nhà nước.- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Không tham nhũng và kiênquyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. trung thực, khôngcơ hội; gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm;- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm đường lối của Đảng,chính sách pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lựcvà sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giaoTrong đó trọng tâm là tiêu chuẩn về lập trường chính trị, năng lực thựctiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc; là trung tâm đoàn kết, uy tín trong Đảng,được đảng viên và nhân dân tín nhiệm;2. Về số lượng cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.- Đối với số lượng bầu cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ thực hiện theo cácquy định hiện hành của Đảng, cũng như căn cứ vào số lượng và tình hình thực tiễncủa Chi bộ, để xác định số lượng bầu cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.- Đối với Chi bộ có dưới 09 đảng viên bầu Bí thư, trường hợp cần thiết bầu PhóBí thư Chi bộ.- Đối với Chi bộ có từ 09 đảng viên trở lên, tiến hành bầu cấp ủy từ 03 đến 05người (Trong đó có 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư).2III. Quy trình bầu cử trong Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.Thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo quyết địnhsố 244 QĐ/TW ngày 09/6/2014.1. Về nguyên tắc bầu cử.
Xem thêm

8 Đọc thêm

BAI THU HOACH NGHI QUYET DAI HOI DANG LAN THU XII

BAI THU HOACH NGHI QUYET DAI HOI DANG LAN THU XII

đối tượng thi tuyển chức danh cán bộ quản lý; hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơchế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi công vụ; xác định rõ quyền hạn,trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính.Về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, Báo cáo chính trị nêu trọngtâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.Các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộlãnh đạo, quản lý các cấp từ Trung ương đến cơ sở nghiêm túc, tự giác và có kếhoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm.Ngoài ra, ở phần nhiệm vụ, giải pháp, Văn kiện đề ra 10 nội dung, tất cả đềuđược bổ sung phát triển trên cơ sở kế thừa từ các văn kiện Đại hội khoá trước.Những điểm mới nêu trong Văn kiện Đại hội XII phản ánh bước tiến về tưduy lý luận của Đảng và sẽ trở thành những định hướng chính trị quan trọng củamục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong 5 năm tới. Việc làm rõ những vấnđề mới trong Văn kiện Đại hội XII sẽ giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủchốt các cấp trong tỉnh nắm vững một bước nội dung Văn kiện, chuẩn bị cho đợtsinh hoạt chính trị rộng lớn, từ đó góp phần thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghịquyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của tỉnhta, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sốngTăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lựclãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trịvững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩymạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững,xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theohướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo vệvững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảovệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hoà bình, ổnđịnh để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khuvực và trên thế giới.. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII củaĐảng tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:
Xem thêm

6 Đọc thêm

KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, ĐIỀU HÀNH CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, ĐIỀU HÀNH CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

Đ/c Chủ tịchlên bụcĐ/c: Chủ tịchTiếp tụcĐ/c (Chủ tịch) lên bục phát biểu đáp từ:- Kính thưa các đ/c lãnh đạo!Kính thưa các đ/c đại biểu!Thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại biểu Đại hội, tôi xin trân trọng cảm ơn đ/c..................... thay mặt Đảng ủy, Đ/c ....................thay mặt Ban Thường vụ Công đoànViên chức tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại hội xin nghiêm túc tiếp thunhững ý kiến chỉ đạo của các đ/c để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳđến và triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Kính chúc các đ/c mạnh khỏe, hạnhphúc! Xin trân trọng cảm ơn!Bầu Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017 – 2022- Kính thưa các đồng chí đại biểu! Kính thưa Đại hội! Tiếp theo chương trình, Đạihội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành CĐCS khóa … , nhiệm kỳ 2017 - 2022.- Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin thông qua đề án nhân sự BCH- CĐCS khóa …,nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được BCH- CĐCS khóa …… nhiệm kỳ 2012 – 2017 thôngqua, được Đảng ủy, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh cho ý kiến:Đọc Đề án (Có đề án kèm theo)- Từ những quy định như trên, chúng ta tiến hành các công việc sau:* Thứ nhất: Biểu quyết số lượng Ban Chấp hành- Xin hỏi, Đại biểu nào thống nhất với số lượng Ban Chấp hành CĐCS nhiệmkỳ ………….như đề án vừa nêu là:…………đ/c. Cho biểu quyết (giơ tay), (nếu đại
Xem thêm

15 Đọc thêm

TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN – LỚP 11B1 NHIỆM KỲ : 2015 – 2016  1. Ổn định tổ chức. 2. Nghi lễ chào cờ (hát Quốc ca, Đoàn ca). 3. Tuyên bố lý do. 4. Giới thiệu đại biểu. 5. Thông qua chương trình đại hội. 6. Giới thiệu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký 7. Đoàn chủ tịch điều hành đại hội: 7.1 Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo. 7.2 Thay mặt BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20142015, báo cáo tổng kết công tác đoàn nhiệm kỳ 2014 2015 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 20152016. 8. Đại biểu phát biểu ý kiến. 9. Đại hội thảo luận. 10. Bầu cử BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20152016.
Xem thêm

1 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP, BÁO CÁO KẾT QUẢ BẦU CỬ

HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP, BÁO CÁO KẾT QUẢ BẦU CỬ

Hướng dẫn việc tổng hợp, báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 20162021. Căn cứ Nghị quyết số 41NQHĐBCQG ngày 29012016 của Hội đồng bầu cử quốc gia quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 2021; Thông tư số 022016TTBNV ngày 01022016 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20162021; Công văn số 128HĐBCQGPL ngày 0942016 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc bổ sung, chỉnh lý một số mẫu văn bản phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;
Xem thêm

8 Đọc thêm

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH Liên đội Trường THCS Yên Biên Chi đội : …… ................ngày......tháng......năm...... BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI Năm học: 201… 201… Hôm nay, ngày…... tháng…năm 201... tại:Phòng học lớp… Trường THCS Yên Biên; Khai mạc Đại hội Chi đội TNTP Hồ Chí Minh Chi Đội … trường THCS Yên Biên. Thành phần đại biểu gồm: • Đại biểu mời: ........................................................................................................................................................................................................................................................................ • Đại biểu chính thức Đại hội có:… đội viêntổng số ( Vắng mặt:…, có lí do:…..., không lí do:...... ) Nội dung Đại hội: 1. Bạn ………………………… điều hành thực hiện nghi lễ Đại hội: Chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu Đội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội. Phát biểu khai mạc Đại hội. . Chủ tịch đoàn đại hội có: Bạn: ………………………… Bạn: ………………………… Bạn: ………………………… Thư kí đại hội: Bạn: ………………………... Bạn: ………………………... 2. Bạn ....................................thay mặt Chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học năm học .............................. và bản phương hướng hoạt động năm học .............................. (có văn bản kèm theo). 3. Thảo luận, góp ý các chỉ tiêu phương hướng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học: 3.1. Bạn: .................................... tham luận về công tác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. 3.2. Bạn: .................................... tham luận về công tác học tập. 3.3. Bạn: .................................... tham luận về công tác xây dựng Đội. 3.4. Bạn: .................................... tham luận về công tác lao động vệ sinh. 4. Biểu quyết và đăng kí các chỉ tiêu, danh hiệu thi đua ( bằng hình thức giơ tay) Cuối năm Chi đội sẽ đạt danh hiệu: Chi đội xuất sắc. Đăng ký chỉ tiêu phấn đấu đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ các cấp (Số lượng, có danh sách kèm theo). 5. Phát biểu của đại biểu hoặc phụ trách Chi đội Ý kiến phát biểu của anh (chị) .................................... Tổng phụ trách Đội. Ý kiến phát biểu của anh (chị) .................................... phụ trách Chi Đội. 6. Bâù BCH Chi đội mới : Chủ tịch Đoàn giới thiệu cơ cấu, tiêu chuẩn BCH Chi Đội năm học mới (biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay). Giới thiệu, ứng cử, đề cử các bạn tham gia vào BCH Chi Đội, chốt danh sách bầu cử (biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu kín). Bầu ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay (có danh sách kèm theo). Ban kiểm phiếu làm việc: Tiến hành bầu cử; Công bố kết quả bầu cử: các bạn có tên sau đây trúng cử vào BCH Chi đội năm học 201…201… ( có biên bản bầu cử kèm theo). 1. ………………………………………………………………….. 2. ………………………………………………………………….. 3. ………………………………………………………………….. Mời BCH Chi đội mới ra mắt và Chi đội trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ. 7. Bầu đại biểu đi dự Đại hội Liên đội : Thông qua quyết định phân bổ số lượng đại biểu đi dự Đại hội Liên đội. Giới thiệu cơ cấu, tiêu chuẩn đại biểu và thực hiện các bước như bầu BCH chi đội (biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín), đoàn đại biểu ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Chi đội 8. Mời bạn ………………………… lên đọc nghị quyết Đại hội. 9. Lễ chào cờ bế mạc Đại hội. Đại hội đã kết thúc vào tốt đẹp vào lúc … h … cùng ngày. TM. Chủ tịch đoàn Thư kí Đại hội (Kí tên) (Kí tên)
Xem thêm

2 Đọc thêm

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO CẦN GHI BIÊN BẢN (LUYỆN TẬP SGK TRANG 142)

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO CẦN GHI BIÊN BẢN (LUYỆN TẬP SGK TRANG 142)

Theo em, những trường hợp nào dưới đây cần ghi biên bản? Vì sao? 1. Theo em, những trường hợp nào dưới đây cần ghi biên bản? Vì sao? (Bài tập 1 luyện tập SGK trang 142) Trả lời    Những trường hợp cần ghi biên bản và lí do ghi biên bản:    Những trường hợp không cần ghi biên bản và lí do không ghi biên bản. Những trường hợp không cần ghi biên bản Lí do không cần ghi biên bản b) Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan một di tích lịch sử.    Đây chí là việc phổ biến kế hoạch để mọi người thực hiện ngay, không có điều gì cần làm bằng chứng. d) Đêm liên hoan văn nghệ.    Đây là một sinh hoạt vui, thư giãn, không cần có điều gì ghi lại để làm bằng chứng. 2 .Đặt tên cho các biên bản cần lập ở bài tập 1. Trả lời    - Biên bản Đại hội chi đội (a)    - Biên bản bàn giao tài sản (c)    - Biên bản xứ lí vi phạm luật giao thông (e)    - Biên bản xứ lí việc xây dựng nhà trái phép (g)
Xem thêm

1 Đọc thêm

Kịch bản đại hội chi đoàn mẫu

KỊCH BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN MẪU

Kịch bản đại hội chi đoàn mẫu. Kịch bản đại hội chi đoàn mẫu. Kịch bản đại hội chi đoàn mẫu. Kịch bản đại hội chi đoàn mẫu. Kịch bản đại hội chi đoàn mẫu. Kịch bản đại hội chi đoàn mẫu. Kịch bản đại hội chi đoàn mẫu. Kịch bản đại hội chi đoàn mẫu. Kịch bản đại hội chi đoàn mẫu. Kịch bản đại hội chi đoàn mẫu. Kịch bản đại hội chi đoàn mẫu. Kịch bản đại hội chi đoàn mẫu. Kịch bản đại hội chi đoàn mẫu. Kịch bản đại hội chi đoàn mẫu. Kịch bản đại hội chi đoàn mẫu. Kịch bản đại hội chi đoàn mẫu.
Xem thêm

3 Đọc thêm

tieu luan NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI bộ ĐẢNG TRƯỜNG TIỂU học KIM sơn, TRỰC THUỘC ĐẢNG bộ KIM sơn

tieu luan NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI bộ ĐẢNG TRƯỜNG TIỂU học KIM sơn, TRỰC THUỘC ĐẢNG bộ KIM sơn

1. Lý do chọn đề tài Trong văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, phần “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” đã đánh giá trong công tác xây dựng Đảng đang nổi lên một số vấn đề, trong đó có nêu: “Trong công tác xây dựng Đảng, bên cạnh những ưu điểm, đang nổi lên một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, chưa ngăn chặn và đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống. Một số tổ chức Đảng ở các cấp chưa được chỉnh đốn; dân chủ bị vi phạm, kỷ luật, kỷ cương lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết. Công tác tư tưởng, công tác lý luận còn yếu kém, bất cập. Công tác tổ chức, cán bộ còn một số biểu hiện trì trệ. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước còn yếu”. Để khắc phục tình trạng trên nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đại hội IX cũng đã chỉ ra là “Trong những năm tới, toàn Đảng phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung Ương 6 (lần 2) khóa VIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Một trong các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm và nỗ lực cao hơn, tạo chuyển biến cơ bản trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức là: “Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng”. Nâng cao nhận thức thống nhất trong Đảng về nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng và bổ sung các quy định, quy chế thực hiện nguyên tắc này. Cụ thể hóa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chế độ trách nhiệm của người đứng đầu; quy định cụ thể về bảo lưu ý kiến, bảo đảm cho người có ý kiến bảo lưu được phát biểu đầy đủ trong tổ chức Đảng và một số cơ quan lý luận thích hợp. Giữ vững chế độ sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng, mở rộng dân chủ, khuyến khích tranh luận thẳng thắn; tôn trọng, tập hợp và xem xét để tiếp thu hết ý kiến đúng đắn của các cấp ủy viên và đảng viên trước khi quyết định... Khi có ý kiến khác nhau phải thảo luận kỹ, đối với những vấn đề quan trọng phải biểu quyết; khi cần, phải điều tra, khảo sát, làm thí điểm rồi kết luận. Khi đã có kết luận thì mọi người phải nói và làm theo kết luận; đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số có quyền báo cáo lên cấp trên.” Để thực hiện tốt vấn đề nêu trên, Đại hội IX cũng đã chỉ ra việc phải làm là: “Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Tất cả các Đảng bộ, chi bộ đều phải phấn đấu thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Các cấp ủy viên cấp trên phải tập trung chỉ đạo và củng cố các Đảng bộ, chi bộ yếu kém, kịp thời kiện toàn cấp ủy và tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn, nội bộ mất đoàn kết. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Phân công, hướng dẫn, kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu; giữ mối liên hệ với quần chúng ở nơi công tác, với chi bộ và nhân dân nơi cư trú. Phát triển đảng viên theo đúng tiêu chuẩn. Đổi mới việc phân tích, đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.”. Từ những nhận định đúng đắn nêu trên của Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX, đối chiếu với thực tế hoạt động của các chi bộ Đảng nói chung và chi bộ Đảng trường Tiểu học Kim Sơn nói riêng, đặc biệt là việc sinh hoạt của chi bộ, tôi nhận thấy nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu, làm rõ và bổ sung về nội dung sinh hoạt của chi bộ. Qua học tập nghiên cứu lý luận chủ nghĩa MácLê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước tại lớp Trung cấp lý luận chính trị Hành chính, tôi lựa chọn đề tài: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ ĐẢNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM SƠN, TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ KIM SƠN ” làm đề tài tiểu luận tốt nghiệp với mong muốn sử dụng các kiến thức đã được học để giải quyết vấn đề nêu trên.
Xem thêm

Đọc thêm

DIEN VAN BE MAC DH CHI BO

DIEN VAN BE MAC DH CHI BO

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCSNHIỆM KỲ 2012-20152012ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMNhuận trạch, ngày.... tháng........ năm*DIỄN VĂN BẾ MẠCĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS LẦN THỨ V- NHIỆM KỲ 2012- 2015- Kính thưa các đồng chí đại biểu!- Kính thưa Đại hội!Sau thời gian làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hộichi bộ Trường THCS Nhuận Trạch diễn ra từ 14h ngày 06/ 8/ 2012( phiên trù bị)7h 30 ngày 08/9/2012( phiên chính thức). Đại hội đã thành công tốt đẹp; hoànthành đúng nội dung kế hoạch đề ra;Thành công của Đại hội thể hiện trước hết ở việc chi bộ đã tập trung trítuệ tập thể, dân chủ thảo luận, thông qua các văn kiện trình Đại hội, Nghị quyếtĐại hội với sự nhất trí cao; Trong Đại hội, đã có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi,phân tích và làm rõ thêm những kết quả đạt được và những tồn tại khuyết điểmvề sự lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2009-2012 và đóng góp nhiều ý kiến tâmhuyết vào phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cụ thể nhiệm kỳ 20122015;Đại hội đã lựa chọn bầu được đồng chí ưu tú, đại diện cho trí tuệ, tìnhcảm và sự đoàn kết của chi bộ giữ chức danh Ban chi uỷ chi bộ,bí thư, phó bíthư chi bộ Trường THCS Nhuận Trạch nhiệm kỳ 2012-2015.Kính thưa Đại hội!Đại hội đã thành công tốt đẹp. Có được thành công này trước hết là nhờvào sự đóng góp tích cực từ các đồng chí đảng viên dự Đại hội và sự chuẩn bịchu đáo của các đồng chí lãnh đạo chi bộ, từ việc dự thảo báo cáo chính trị, xây
Xem thêm

2 Đọc thêm

BIÊN BẢN BẦU CÁC CHỨC DANH BÍ THƯ

BIÊN BẢN BẦU CÁC CHỨC DANH BÍ THƯ

viên Chi đoàn được triệu tập.- Số đoàn viên có mặt:...........đồng chí = .......%- Số đoàn viên vắng mặt:...........đồng chí = .......%- Số đoàn viên đồng ý:......./.........đ/c = .........%- Số đoàn viên không đồng ý:...../...... đ/c = .......%* Kết quả bầu cử1. Đ/c: ........................................... đạt..............%.Căn cứ kết quả biểu quyết trên đ/c có tên dưới đây đã trúng cử vào Chứcdanh Bí thư chi đoàn cơ quan thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021.1. Đ/c: .........................................................................Biên bản này đã được thông qua tại Đại hội chi đoàn cơ quan thị trấn vàolúc...........giờ.......phút cùng ngày./.TỔ BẦU CỬTỔ TRƯỞNGTHƯ KÝ
Xem thêm

2 Đọc thêm

kịch bản chi tiết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 2017

kịch bản chi tiết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 2017

DẪN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ Mời đại biểu ổn định vị trí, tiến hành làm việc. Xin trân trọng kính mời toàn thể đại biểu đứng lên trang nghiêm làm lễ chào cờ, Chào (mở băng nhạc: Quốc ca, Quốc tế ca). Thôi xin mời tất cả đại biểu an tọa. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu: Thực hiện Kế hoạch số 73KHHU, ngày 15102014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36CTTW, ngày 3052014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Hướng dẫn Đại hội của Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Tổ chức Huyện ủy. Sau thời gian tích cực chuẩn bị các mặt cho Đại hội được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Khánh Lâm. Đến nay mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội chi bộ cơ bản đã hoàn tất. Được sự thống nhất của BTV Đảng uỷ, hôm nay ngày …. tháng ….. năm 2015, chi bộ …………………….., tổ chức Đại hội đảng viên, lần thứ …….., nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đó là lý do Đại hội. Đến dự và chỉ đạo Đại hội hôm nay, xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt đón tiếp các đồng chí: Đc………………………………………………. ………………………... Đc………………………………………………………………………… Đc ………………………………………………………………………… (Đề nghị nhiệt liệt hoan hô) ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Cùng với sự có mặt của …..…… đảng viên của chi bộ được triệu tập dự Đại hội. (xin nhiệt liệt hoan hô chung) Kính thưa đại hội. Để Điều hành Đại hội, Đại hội tiến hành bầu đoàn Chủ tịch đại hội (hoặc Chủ tịch Đại hội) và thư ký Đại hội, thay mặt cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 20132015 tôi xin Đề xuất với Đại hội về số lượng đoàn chủ tịch Đại hội là 03 đc (hoặc 01 đc). Xin ý kiến Đại hội về số lượng tôi vừa đề xuất ... Nếu Đại hội không có ý kiến tôi xin biểu quyết quyết bằng cách giơ thẻ đảng. Đồng chí nào đồng ý số lượng đoàn chủ tịch là 03 đc (hoặc Chủ tịch đại hội là 01 đc), xin cho biểu quyết.... có ý kiến nào khác…; không có, Đại hội thống nhất 100%. Tiếp theo tôi xin giới thiệu danh sách bầu đoàn Chủ tịch Đại hội(hoặc Chủ tịch đại hội) do cấp ủy triệu tập Đại hội chuẩn bị để Đại hội xem xét. 1. Đc …………………………….. ............................................................... 2. Đc ………………………………… .......................................................... 3. Đc ……………………………………………. …………………………. Tôi vừa thông qua danh sách bầu đoàn Chủ tịch (hoặc Chủ tịch) Đại hội, Xin Đại hội cho ý kiến thảo luận….. Nếu Đại hội không có ý kiến….; tôi xin biểu quyết. Đồng chí nào thống nhất bầu các đc: 1. Đc …………………………….. ............................................................... 2. Đc ………………………………… .......................................................... 3. Đc ……………………………………………. …………………………. làm đoàn chủ tịch (hoặc Chủ tịch) Đại hội. Xin Đại hội biểu quyết…bằng cách giơ thẻ đảng; có ý kiến nào khác…; không có; đại hội thống nhất 100%, (đề nghị ĐH cho tràng pháo tay) Bầu thư ký Đại hội: Kính thưa đại hội.
Xem thêm

Đọc thêm

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI Kính thưa các vị đại biểu. kính thưa Đại hội Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin thông qua dự thảo chương trình làm việc của đại hội. 1. Ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng. 2. Nghi thức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 3. Mời Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội lên làm việc 4. Thông qua chương trình đại hội 5. Đọc Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 2015 và Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2016 6. Đọc Bản Dự thảo Bản kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2015 7. Tham luận, thảo luận, đóng góp ý kiến vào phương hướng chỉ tiêu kế hoạch đề ra 8. Giới thiệu và mời Đại biểu phát biểu ý kiến 9. Bầu BCH chi Đoàn nhiệm kỳ mới. + Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử, danh sách bầu cử + Tiến hành phát phiếu. + Giải lao, văn nghệ. + Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử 10. Ban chấp hành mới ra mắt ĐH 11. Thư ký đọc nghị quyết Đại hội và biểu quyết chỉ tiêu đề ra. 12. Tổng kết đại hội 13. Chào cờ bế mạc.
Xem thêm

22 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH

+ Tổng số cổ đông v đại diện ủy quyền hợp pháp tham dự l 62 cổ đông đại diệncho 1.009.900 cổ phần chiếm tỷ lệ: 74,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.+ Tổng số cổ đông tham dự thông qua hình thức văn bản l 1 tổ chức đại diện cho225.000 cổ phần, tơng ứng 16,67% cổ phần có quyền biểu quyết. (kèm theo vănbản số 536/ĐTKDV-ĐT2, ngy 5 tháng 4 năm 2013 của SCIC)- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã đợc Quốc hội nớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam thông qua ngy 29/11/2005 v điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đôngCông ty CP Sách v TBTH Quảng Ninh nhiệm kỳ III (năm 2013-2018) l hợp phápv đủ điều kiện để tiến hnh Đại hội.100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất báocáo thẩm tra t cách cổ đông.II. Khai mạc Đại hội:Ông Hong Ngọc Đính, ủy viên HĐQT điều hnh công tác tổ chức:- Đọc diễn văn khai mạc Đại hội:- Thông qua Qui chế lm việc v chơng trình Đại hội:III. Điều hnh Đại hội.1, Đon chủ tịch:1, Ông Vũ Thế Bân, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty - Chủ tịch đon2, Ông Nguyễn Trọng Nhã, Phó chủ tịch HĐQT, PGĐ Công ty - UV đon chủ tịch3, Ông Vũ Thế Hòa, UV HĐQT, PGĐ Công ty UV đon chủ tịch.2, Ban th ký:1, B Nguyễn Thị Yến- Trởng ban2, Ông Vũ Thế Triệu - ủy viên3, Ban kiểm phiếu: Đại hội thống nhất bầu ban kiểm phiếu gồm các ông (b):1, B Phan Thị Thu - Trởng ban.2, B Trần Hoi An - ủy viên.3, Ông Phạm Trung Quang ủy viên.4, Ông Phạm Đình Lập - ủy viên.
Xem thêm

12 Đọc thêm

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

6...........................................................................................................................................................................................................................................7. Bầu đại biểu đi dự đại hội liên đội1...........................................................................................................................................................................................................................................2...........................................................................................................................................................................................................................................3...........................................................................................................................................................................................................................................8. Bầu BCH chi đội ra mắt đọc lời hứaĐại hội đã kết thúc tốt đẹp và lúc ………... Giờ ……….…… phút cùng ngày.T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCHTHƯ KÝ ĐẠI HỘI
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ

Năm 2013 Chi bộ có 45 Đảng viên, trong đó có 42 Đảng viên chính thức, 03Đảng viên dự bị, 08 đ/c miễn sinh hoạt, số Đảng viên đã phân loại là 37 đ/c, trongđó: 3 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng 13,6%, 22 đ/c hoàn thành tốt nhiệmvụ bằng 59,4%, 12 đ/c hoàn thành nhiệm vụ bằng 32,4%.Năm 2014 Chi bộ có 46 Đảng viên, trong đó có 45 Đảng viên chính thức, 01Đảng viên dự bị, 09 đ/c miễn sinh hoạt, số Đảng viên đã phân loại là 37 đ/c, trongđó: 04 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng 15,4%, 26 đ/c hoàn thành tốt nhiệmvụ bằng 70,3%, 07 đ/c hoàn thành nhiệm vụ bằng 18,9%.- Trong kỳ qua có 13 đ/c được tặng huy hiệu tuổi Đảng.- Công tác phát triển Đảng, trong nhiệm kỳ qua (2010 – 2014) Chi bộ đã kếtnạp đc 06 Đảng viên mới3- Chi bộ xóm Chùa 7 năm liên tục (2008 – 2014) đạt dnah hiệu Chi bộ trongsạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ xã Hồng Tiến.2) Công tác xây dựng chính quyền và các đoàn thểSau đại hội Chi bộ tập trung chỉ đạo đại hội nhân dân xóm thành công tốt đẹp,kiệm toàn ban quản lý, Chi bộ giới thiệu 2 đ/c Đảng viên ứng cử ban quản lý, banquản lý mới có đủ phẩm chất, năng lực công tác, nhiệt tình trách nhiệm, dám nghĩ,dmas làm, dmas chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân, chủ động trong công tác,hàng năm hòa thành tốt các nhiệm vụ, luôn bám sát nghị quyết và chỉ thị, kế hoạchcủa cấp trên để điều hành tổ chức thực hiện qua chấm điểm bình xét thi đua hàngnăm của xã Hồng Tiến.-Năm 2010 xếp thứ nhìNăm 2011 xếp thứ nhấtNăm 2012 xếp thứ nhấtNăm 2013 xếp thứ nhất
Xem thêm

7 Đọc thêm

KỊCH bản CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH đại hội LIÊN đội

KỊCH bản CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH đại hội LIÊN đội

KỊCH BẢN ĐẠI HỘI ĐẠI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 20162017  Nội dung Lời dẫn Phụ trách Ghi chú I. PHẦN NGHI THỨC (đội viên làm MC) Ổn định Trân trọng kính mời quý đại biểu, quý thầy cô và các bạn ổn định để Đại hội được tiến hành. Ly Nhìn bao quát 1 lượt để đại biểu, thầy cô, các bạn ổn định xong mới tiếp tục 1. Chào cờ Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn chuẩn bị làm lễ chào cờ Đội nghi lễ vào vị trí. Nghiêm Chào cờ...Chào (Trống chào cờ 3 lần ) Quốc ca Đội ca Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại Sẵn sàng ( Tập thể hô: Sẵn sàng ) Lễ chào cờ kết thúc, kính mời quí vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn ngồi xuống. Đội nghi lễ về vị trí Ly Nếu Đại biểu có đội mũ thì yêu cầu đại biểu bỏ xuống trước khi lễ chào cờ bắt đầu Đầu giờ nên hướng dẫn đội viên hát Quốc ca, Đội ca đúng, to, rõ ràng 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Kính thưa Đại hội Thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, Nghi thức và hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, hôm nay Liên đội TH Hùng Vương Tổ chức Đại hội Liên đội năm học 20162017. Đó là lý do của Đại hội hôm nay. Đại hội vinh dự và vui mừng được đón tiếp quý đại biểu. Xin trân trọng giới thiệu: Chị ……………………………………… chủ tịch Hội đồng Đội ………………..… Xin nhiệt liệt chào mừng Cô Nguyễn Thị Trang Thơ – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Xin nhiệt liệt chào mừng Đại hội vui mừng chào đón quý thầy cô phụ trách chi đội và 32 đại biểu chính thức của Đại hội, Xin nhiệt liệt chào mừng. Ly Chờ đại biểu vỗ tay xong mới tiếp tục giới thiệu đại biểu 3. Bầu đoàn chủ tịch Để điều hành Đại hội, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch. Sau đây tôi xin thông qua danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm: 1 Bạn Lim Thanh Ly , chi đội 5A 2 Bạn Nguyễn Hồ Lan Anh , chi đội 5A 3 Bạn Nguyễn Thị Thanh Thảo, chi đội 4B Xin ý kiến Đại hội. (Người điều hành nhìn bao quát 1 lượt) Nếu Đại hội không có ý kiến thì Đại hội tiến hành biểu quyết Đại biểu nào thống nhất với danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch Đại hội mà tôi vừa trình bày thì biểu quyết bằng cách giơ tay. (Người điều hành nhìn bao quát 1 lượt) Xin cám ơn, mời các bạn để tay xuống Đại biểu nào không thống nhất hoặc có ý kiến khác cũng xin cho biết (Người điều hành nhìn bao quát 1 lượt) Không có. Như vậy Đại hội thống nhất 100%. Mời Đoàn Chủ tịch Đại hội lên vị trí làm việc Ly Khi xin ý kiến cần nhìn bao quát Nhìn bao quát Nhìn bao quát 4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội Kính thưa Đại hội Để ghi chép lại quá trình Đại hội, Đại hội sẽ tiến hành giới thiệu Thư ký Đại hội: 1 Bạn Võ Bùi Tú Anh chi đội 4B 2 Bạn Lê Thị Ngọc Tiên chi đội 5A Xin mời các bạn lên vị trí làm việc. Lan Anh Khi MC đã xuống, UV BAN CHỈ HUY (1) tự đi chuyển lên bục và giới thiệu thư ký Đại hội 6. Thông qua chương trình Đại hội Tiếp theo, tôi xin thông qua chương trình Đại hội. (có văn bản riêng) Thảo UV BAN CHỈ HUY (2) vẫn tiếp tục đứng tại bục 7. Phát biểu khai mạc Đại hội Tiếp tục chương trình, xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Hữu Minh Quan TPT Đội lên phát biểu khai mạc, xin trân trọng kính mời. Thảo Giới thiệu xong tự về vị trí 8. Trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác Đội năm học………. Xin cảm ơn thầy TPT, tiếp theo chương trình, tôi xin thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20152016 (có văn bản riêng) Tiếp tục, xin mời bạn Như Quỳnh Thay mặt Đoàn Chủ tịch lên trình bày dự thảo phương hướng hoạt động Đội năm học 20162017 Ly Tự đi lên bục. Đọc xong LĐT tiếp tục giới thiệu LĐP lên trình bày dự thảo phương hướng 9. Trình bày dự thảo phương hướng hoạt động Đội năm học……… (có văn bản riêng) Ly LĐT về vị trí, LĐP Tự đi lên bục 10. Đại hội thảo luận Vừa rồi là dự thảo báo cáo kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20152016 và dự thảo phương hướng hoạt động Đội năm học 20162017 Xin Đại hội đóng góp ý kiến Thảo Sau khi mời Đại hội đóng góp ý kiến, nhìn bao quát khoảng 30 giây rồi mới tiếp tục xin ý kiến biểu quyết 11. Biểu quyết thông qua báo cáo và phương hướng Nếu Đại hội không có ý kiến thì Đại hội tiến hành biểu quyết Đại biểu nào thống nhất với báo cáo kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20152016 và phương hướng hoạt động Đội năm học 20162017 như vừa trình bày thì biểu quyết bằng cách giơ tay. (Người điều hành nhìn bao quát 1 lượt) Đại biểu nào không thống nhất hoặc có ý kiến khác cũng xin biểu quyết bằng cách giơ tay? (Người điều hành nhìn bao quát 1 lượt) Không có. Như vậy Đại hội thống nhất 100% với báo cáo và phương hướng đã trình bày. Thảo 12. Phát biểu chỉ đạo của Chi bộ nhà trường hoặc HĐĐ xã, phường, thị trấn Kính thưa Đại hội Đại hội hôm nay vinh dự đón tiếp và nghe ý kiến phát biểu của cô Nguyễn Thị Trang Thơ Bí thư chi bộ nhà trường Xin trân trọng kính mời cô. Lan Anh Đại biểu lên, LĐP tự về vị trí Để tiết kiệm thời gian, chỉ cần HĐĐ xã hoặc đại diện Chi bộ Nhà trường phát biểu. Không cần mời cả 2 Liên đội trưởng di chuyển lên bục Đáp từ: Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, xin cảm ơn và ghi nhận những ý kiến phát biểu chỉ đạo Đại hội và xin hứa sẽ tiếp thu, bổ sung vào phương hướng công tác Đội và phong trào thiếu nhi của liên đội năm học tới. Tiếp theo, tôi xin mời bạn Thanh Ly đại diện cho Ban chỉ huy liên đội năm học 20152016 tuyên bố hết nhiệm kỳ. Lan Anh 13. Bầu BAN CHỈ HUY Liên đội năm học mới BAN CHỈ HUY cũ tuyên bố hết năm học Trình bày Đề án nhân sự BAN CHỈ HUY Liên đội năm học mới, biểu quyết tiểu chuẩn, số lượng, cơ cấu; niêm yết danh sách Bầu tổ kiểm phiếu Đại hội giải lao Công bố kết quả bầu cử Kính thưa Đại hội Năm học vừa qua, liên đội đã đạt được nhiều kết quả trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Đó là do sự chỉ đạo của Hội đồng Đội các cấp, chi bộ nhà trường, sự hướng dẫn, dìu dắt của Giáo viên – Tổng phụ trách Đội, sự phối hợp quan tâm của các thầy cô nhà trường, sự đoàn kết, trách nhiệm của Ban chỉ huy Liên đội và sự nỗ lực của toàn thể đội viên của Liên đội. Đến giờ này, BAN CHỈ HUY Liên đội năm học 20152016 đã hoàn thành nhiệm vụ. Xin tuyên bố hết nhiệm kỳ. Tiếp theo chương trình, xin mời bạn MINH AN lên trình bày đề án nhân sự BAN CHỈ HUY liên đội năm học mới. Ly LĐT vẫn đứng trên bục LĐT tự đi xuống, UV BAN CHỈ HUY (3) tự di chuyển lên bục Đoạn này phải xin ý kiến nhiều lần nên TPT cần hướng dẫn kỹ các em: Sau mỗi lần xin ý kiến và hỏi, người điều khiển cần nhìn bao quát rồi mới tiếp tục Số lượng BAN CHỈ HUY liên đội có thể từ 5 – 21 bạn. Lưu ý, danh sách tổ kiểm phiếu phải nằm ngoài danh sách dự kiến BAN CHỈ HUY Liên đội năm học mới. Nếu tổ kiểm phiếu chỉ có 2 người thì không cần ghi tổ trưởng, thành viên Sau khi mời tổ kiểm phiếu lên, bạn Ủy viên này tự về vị trí ngồi. Tổ trưởng tổ kiểm phiếu tự lên bục công bố thể lệ bầu cử Lưu ý, phải phát cho Đoàn Chủ tịch và Thư ký, tổ kiểm phiếu Sau khi phát xong mới hỏi. Hỏi xong phải nhìn bao quát. Để cho thuận tiên. Khi bỏ phiếu, Đoàn Chủ tịch bỏ trước, đến thư ký, tổ kiểm phiếu, đến đội viên. Tùy vào cách bố trí mà sắp xếp đi theo hàng từ trái qua, trên xuống hoặc dưới lên cho phù hợp Kiểm phiếu xong sẽ công bố số lượng mới giải lao
Xem thêm

Đọc thêm

MAU GIAY MOI DEP

MAU GIAY MOI DEP

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc.***********GIẤY MỜIKính gửi ơng: Đ/c LuyệnXin trân trọng kính mời : ÔângĐúng vào lúc 13 giờ 30 phút , ngày 20 tháng 12 năm 2015.Đến tại: Nhà văn hóa thôn 3 - Kim BảngĐể tham dự hội nghò tổng kết chi bộRất mong Ơâng đến đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.Minh Hóa, ngày 19 tháng 12 năm 2015.Bí thư chi bộCao Kế HuệCỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc.***********GIẤY MỜIKính gửi bà: Đồn Thị Đảng (Chủ tịch cơng đồn)Xin trân trọng kính mời : BàĐúng vào lúc 9 giờ 00 phút , ngày 5 tháng 4 năm 2010.Đến tại: Văn phòng Trường Tiểu học Nam Yang.Để tham dự Đại hội chi đồn Trường Tiểu học Nam Yang.Rất mong Bà đến đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.Nam Yang, ngày 2 tháng 4 năm 2010.Bí thư
Xem thêm

8 Đọc thêm

Cùng chủ đề