GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG SỰ LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM CỦA...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG SỰ LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM CỦA...":

GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

khóa học tôn giáo ở trong và ngoài nước, đưa người nơi khác đến truyền đạo,xây dựng nhà thờ, nhà nguyện... nhưng không tuân thủ các quy định hiệnhành), cần phải kiên trì cảm hóa giáo dục, răn đe. Nếu thái độ ngoan cố, tiếptục có hoạt động vi phạm, cần đưa ra kiểm điểm vạch mặt trước quần chún[r]

29 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TÔN GIÁO ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

TIỂU LUẬN TÔN GIÁO ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

nước, ý thức bảo vệ độc lập thống nhất của Tổ quốc, truyền thống tốt đẹp củadân tộc, của Đảng. Động viên đồng bào nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ýthức vươn lên thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tích cực tham gia xây dựng đờisống văn hoá mới, bài trừ mê tín dị đoan...Tuyên truyền vận động đ[r]

34 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHẬN THỨC MỚI VỀ TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ VIỆC PHÒNG CHỐNG CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHẬN THỨC MỚI VỀ TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ VIỆC PHÒNG CHỐNG CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY

Cùng với các lĩnh vực khác, trong thời kỳ đổi mới, công tác tôn giáo đã đạt được những thành tựu to lớn góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đạt được những thành tựu to lớn đó, một phần rất quan trọng là do sự đổi mới nhận thức về tôn[r]

30 Đọc thêm

QUAN DIEM CHINH SACH CUA DANG VE DAN TOC VA DAIDOAN KET CAC DAN TOC TRONG THOI KY MOI

QUAN DIEM CHINH SACH CUA DANG VE DAN TOC VA DAIDOAN KET CAC DAN TOC TRONG THOI KY MOI

QUAN ĐIỂM, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VỀ DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ MỚI.
1 Sự cần thiết phải tăng cường đoàn kết các dân tộc.
Xuất phát từ quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về vấn đề dân tộc và vị trí chiến lượng của công tác dân tộc.
Xuất phát từ quan điể[r]

11 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG – AN NINH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG – AN NINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng nền quốc phòng – an ninh ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thế kỷ XX là thế kỷ đầy biến động đối với dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân ta đã làm nên nhiều chiến công hiển hách. Đó là thắn[r]

70 Đọc thêm

Sự vận dụng nguyên tắc chủ nghĩa Mác Lenin giải quyết vấn đề tôn giáo của Đảng và nhà nước ở Việt Nam hiện nay

SỰ VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC CHỦ NGHĨA MÁC LENIN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Sự vận dụng nguyên tắc chủ nghĩa Mác – Lênin giải quết vấn đề tôn giáo của Đảng và nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin
Bài tập học kỳ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin.

Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo, có tôn[r]

11 Đọc thêm

BÀI GIẢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH QUAN ĐIỂM CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO

BÀI GIẢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH QUAN ĐIỂM CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO

Dân tộc, tôn giáo lĩnh vực khá phức tạp, đã và đang còn ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội của nhiều quốc gia, khu vực, quốc tế. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo; trong lịch sử, các đồng bào các dân tộc, tôn giáo đã đóng góp đáng kể vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. M[r]

37 Đọc thêm

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Trong tất cả các quan hệ xã hội phong phú và phức tạp giữa người và người, quan hệ giai cấp và quan hệ dân tộc có tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến sự định hướng cuộc sống của mỗi con người ở mỗi thời đại. Nghiên cứu vấn đề dân tộc, giải quyết vấn đề dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong tiến t[r]

13 Đọc thêm

XỬ LÝ ĐIỂM NÓNG TÂY NGUYÊN NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

XỬ LÝ ĐIỂM NÓNG TÂY NGUYÊN NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng về an ninh. Sau khi giải quyết cơ bản vấn đề Fulro (năm 1992), tình hình an ninh chính trị vùng Gia Lai cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng, đời sống đồng bào các DTTS được cải thiện một bước, Mỹ và các thế lực thù[r]

7 Đọc thêm

LUẬN VĂN TRIẾT HỌC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỚI THANH THIẾU NIÊN Ở THỪA THIÊN HUẾ

LUẬN VĂN TRIẾT HỌC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỚI THANH THIẾU NIÊN Ở THỪA THIÊN HUẾ

1.1 Tính Cấp Thiết Của Đề Tài
Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, có tiềm năng hùng hậu, là người chủ của một dân tộc, quốc gia trong tương lai. Chính vì vậy, Nghị quyết BCHTW Đảng lần IV khóa 7 đã xác định: “Thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Sự nghiệp[r]

57 Đọc thêm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và Cách mạng giải phóng dân tộc

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về cácvấn đề cơ bản của Cách mang Việt Nam từ Cách mang dân tộc dân chủ đến CáchMạng xã hội chủ nghĩa ,là kết quả của sự vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bảncủa Chủ nghĩa Mác –Lê nin vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam ,[r]

22 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH TUẤN SINH HOẠT CÔNG DÂN

BÀI THU HOẠCH TUẤN SINH HOẠT CÔNG DÂN

Đảm bảo ANTT trường học là phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, hoạt động gây mất an ninh chính trị, trật tự trong và ngoài nhà trường; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội có liên quan đến sinh viên và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học; phối hợp tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật;[r]

3 Đọc thêm

TIỂU LUẬN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ VỊ TRÍ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC MỚI HIỆN NAY

TIỂU LUẬN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ VỊ TRÍ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC MỚI HIỆN NAY

Chủ nghĩa xã hội là một môn khoa học, nghiên cứu các quy luật, tính quy luật chính trị xã hội của quá trình phát sinh, hình thành phát triển hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa; những điều kiện, con đường, hình thức, phương pháp đấu tranh và những nguyên tắc cơ bản của giai cấp công nhân nhằ[r]

15 Đọc thêm

THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC TỔ CHỨC SẢN XUẤT CÁC CHUYÊN ĐỀ TRUYỀN HÌNH Ở ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH QUẢNG BÌNH

THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC TỔ CHỨC SẢN XUẤT CÁC CHUYÊN ĐỀ TRUYỀN HÌNH Ở ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH QUẢNG BÌNH

Trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay, báo chí ngày càng phát huyvai trò quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế văn hóa, xã hội của đất nước.Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, báo chí nói chungvà hệ thống phát thanh – truyền hình nói riêng đã góp phần tích cực phản ánh mộ[r]

109 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN Ở TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN Ở TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ BVTQ XHCN, đập tan mọi âm mưu và hành động chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch trong mọi tình huống, đòi hỏi phải thường xuyên xây dựng, củng cố nền QPTD và an ninh nhân dân vững mạnh, trong đó, giáo dục QP, AN cho các tầng lớp dân cư trong xã hội nói[r]

103 Đọc thêm

SỰ kết hợp độc lập dân tộc với CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM

SỰ KẾT HỢP ĐỘC LẬP DÂN TỘC VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Độc lập dân tộc kết hợp với chủ nghĩa xã hội là đường lối xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Đó là sự kết hợp giữa mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, vị trí và biểu hiện của từng mục tiêu thay đổi qua mỗi giai đoạn cách mạng.
+ Trong giai đoạn cách mạng[r]

65 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

ĐỀ CƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

thiểu số. Đó là những vùng đất mới - nơi chưa có tôn giáo chính thống hoặc tôn giáo, tín ngưỡng cũ đang suythoái, mất uy tín, nơi đời sống dân sinh, trình độ dân trí thấp. Truyền đạo đến những vùng này, đạo Tin lànhkhông những phát huy lợi thế vốn có "đơn giản về luật lệ, lễ nghi, cách[r]

24 Đọc thêm

KHÓA LUẬN ÂM MƯU VÀ THỦ ĐOẠN CỦA DIỄN BIẾN HÒA BÌNH CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC VÀ CÁC THẾ LỰC PHẢN ĐỘNG TRÊN MẶT TRẬN VĂN HOÁ TƯ TƯỞNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

KHÓA LUẬN ÂM MƯU VÀ THỦ ĐOẠN CỦA DIỄN BIẾN HÒA BÌNH CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC VÀ CÁC THẾ LỰC PHẢN ĐỘNG TRÊN MẶT TRẬN VĂN HOÁ TƯ TƯỞNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

nghĩa trước đây, cũng như các nước tư bản khác ngày nay không thể sosánh được với sự giúp đỡ của Mỹ. Chiến lược này nhằm thúc đẩy tự dotheo kiểu Mỹ ở Việt Nam, lôi kéo Việt Nam về phía Mỹ.Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm lịch sử và tinh thần cảnh giác, chúngta thấy rằng việc viện trợ của Mỹ[r]

86 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO HUYỆN BÌNH NGUYÊN TỈNH CAO BẰNG VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TRUYỀN ĐẠO TRÁI PHÉP

TÀI LIỆU THAM KHẢO HUYỆN BÌNH NGUYÊN TỈNH CAO BẰNG VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TRUYỀN ĐẠO TRÁI PHÉP

Hoạt động tôn giáo là một trong những vấn quan trọng và là vấn đề hết sức nhạy cảm của thế giới, trong nước nói chung và huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng nói riêng. Trong suốt chiều dài lịch sử, nhất là trong 2 cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng ta, Bác Hồ luôn coi trọng vấn đề đoàn kết tôn giáo[r]

22 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ SỰ PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠO TIN LÀNH Ở TỈNH KON TUM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

LUẬN VĂN THẠC SĨ SỰ PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠO TIN LÀNH Ở TỈNH KON TUM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Trong mấy thập kỷ qua, xung đột sắc tộc mang màu sắc tôn giáo nổ ra gây mất ổn định ở nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới. Các thế lực thù địch đã lợi dụng, cấu kết với số cầm đầu các tôn giáo trong âm mưu phá hoại, xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, Liên Xô cũ và ngày nay đang tiếp tục l[r]

132 Đọc thêm