TRÒ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TRÒ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI":

VAI TRÒ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

VAI TRÒ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

bin p -> phỏt trin du lch v GTVT . -Phỏt trin ỏnh bt v nuụi trng hi sn.-Khai thỏc khoỏng sn:ch yu l cỏc loi VLXD , c bit l cỏt, vng, du khớ.- Khai thỏc thy in.-Khai thỏc lõm sn:ch yu l g -Chn nuụi gia sỳc.Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở duyên hảI nam trung bộ1. Khỏi quỏt chung.b.T nhiờn v kinh t-xó hi T nhiờn vựng Duyờn hi NamTrung Ba.V trớ a lớ v lónh th. Một số hình ảnh về thiên tai ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Ni dungTh mnh Hn chT nhiờnKinh t-xó hi-Nhiu bỏn o, vng vnh , bói bin p->du lch v GTVT.-Phỏt trin ỏnh bt v nuụi trng hi sn.
Xem thêm

31 Đọc thêm

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2001 - 2010

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2001 - 2010

tự nhiên hàng năm từ 2,3% giảm xuống 1,4%. Tuổi thọ bình quân từ 65,2 tuổi tăng lên 68,3 tuổi. Việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chăm lo sức khoẻ cộng đồng, phòng, chống dịch bệnh có nhiều tiến bộ. Phong trào thể dục rèn luyện sức khoẻ phát triển; thành tích thi đấu thể thao trong nước và quốc tế được nâng lên. Trong hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, những thành tựu và tiến bộ về văn hoá, xã hội là sự cố gắng rất lớn của toàn Đảng, toàn dân ta. (5)- Cùng với những nỗ lực to lớn của lực lượng vũ trang nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã tạo điều kiện tăng cường tiềm lực, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đánh giá tổng quát, phần lớn các mục tiêu chủ yêú đề ra trong Chiến lược kinh tế - xã hội 1991 - 2000 đã được thực hiện. Nền kinh tế có bước phát triển mới về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và hội nhập kinh tế quốc tế; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, văn hoá xã hội không ngừng tiến bộ; thế và lực của đất nước hơn hẳn 10 năm trước, khả năng độc lập tự chủ được nâng lên, tạo thêm điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Nguyên nhân của những thành tựu là đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng cùng những cố gắng và tiến bộ trong công tác quản lý của Nhà nước đã phát huy được nhân tố có ý nghĩa quyết định là ý chí kiên cường, tính năng động, sáng tạo và sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân ta. Tuy nhiên, những thành tựu và tiến bộ đã đạt được chưa đủ để vượt qua tình trạng nước nghèo và kém phát triển, chưa tương xứng với tiềm năng của đất nước. Trình độ phát triển kinh tế của nước ta còn thấp xa so với mức trung bình của thế giới và kém nhiều nước xung quanh. Thực trạng kinh tế - xã hội vẫn còn những mặt yếu kém, bất cập, chủ yếu là: (1)- Nền kinh tế kém hiệu quả và sức cạnh tranh còn yếu. Tích luỹ nội bộ và sức mua trong nước còn thấp. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, gắn sản xuất với thị trường; cơ cấu đầu tư còn nhiều bất hợp lý. Tình trạng bao cấp và bảo hộ còn nặng.
Xem thêm

30 Đọc thêm

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI 2001 - 2010

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI 2001 - 2010

những bước nhảy vọt, ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế tri thức, làm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế và biến đổi sâu sắc các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tri thức và sở hữu trí tuệ có vai trò ngày càng quan trọng. Trình độ làm chủ thông tin, tri thức có ý nghĩa quyết định sự phát triển. Chu trình luân chuyển vốn, đổi mới công nghệ và sản phẩm ngày càng được rút ngắn; các điều kiện kinh doanh trên thị trường thế giới luôn thay đổi đòi hỏi các quốc gia cũng như doanh nghiệp phải rất nhanh nhạy nắm bắt, thích nghi. Các nước đang phát triển, trong đó có nước ta, có cơ hội thu hẹp khoảng cách so với các nước phát triển, cải thiện vị thế của mình; đồng thời đứng trước nguy cơ tụt hậu, xa hơn nếu không tranh thủ được cơ hội, khắc phục yếu kém để vươn lên. Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế khách quan, lôi cuốn các nước, bao trùm hầu hết các lĩnh vực, vừa thúc đẩy hợp tác, vừa tăng sức ép cạnh tranh và tính tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế. Quan hệ song phương, đa phương giữa các quốc gia ngày càng sâu rộng cả trong kinh tế, văn hoá và bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, thiên tai và các đại dịch... Các công ty xuyên quốc gia tiếp tục cấu trúc lại, hình thành những tập đoàn khổng lồ chi phối nhiều lĩnh vực kinh tế. Sự cách biệt giàu nghèo giữa các quốc gia ngày càng tăng. Toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế là một quá trình vừa hợp tác để phát triển, vừa đấu tranh rất phức tạp, đặc biệt là đấu tranh của các nước đang phát triển bảo vệ lợi ích của mình, vì một trật tự kinh tế quốc tế công bằng, chống lại những áp đặt phi lý của các cường quốc kinh tế, các công ty xuyên quốc gia. Đối với nước ta, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới được nâng lên một bước mới gắn với việc thực hiện các cam kết quốc tế, đòi hỏi chúng ta phải ra sức nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và khả năng độc lập tự chủ của nền kinh tế, tham gia có hiệu quả vào phân công lao động quốc tế. Châu Á - Thái Bình Dương vẫn là khu vực phát triển năng động, trong đó Trung Quốc có vai trò ngày càng lớn. Sau khủng hoảng tài chính - kinh tế, nhiều nước ASEAN và Đông Á đang khôi phục đà phát triển với khả năng cạnh tranh mới. Tình hình đó tạo thuận lợi cho chúng ta trong
Xem thêm

30 Đọc thêm

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 2011-2020

triển mới. Tương quan sức mạnh của các nền kinh tế và cục diện phát triển toàn cầu thay đổi với sự xuất hiện những liên kết mới. Vị thế của châu Á trong nền kinh tế thế giới đang tăng lên; sự phát triển mạnh mẽ của một số nước khu vực trong điều kiện hội nhập Đông Á và việc thực hiện các hiệp định mậu dịch tự do ngày càng sâu rộng, mở ra thị trường rộng lớn nhưng cũng tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt. Quá trình tái cấu trúc các nền kinh tế và điều chỉnh các thể chế tài chính toàn cầu sẽ diễn ra mạnh mẽ, gắn với những bước tiến mới về khoa học, công nghệ và sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên. Mặt khác, khủng hoảng còn để lại hậu quả nặng nề, chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy trở thành rào cản lớn cho thương mại quốc tế. Kinh tế thế giới tuy đã bắt đầu phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn, bất ổn; sự điều chỉnh chính sách của các nước, nhất là những nước lớn sẽ có tác động đến nước ta. Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế nêu trên tạo cho nước ta vị thế mới với những thuận lợi và cơ hội to lớn cùng những khó khăn và thách thức gay gắt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ trong thời kỳ chiến lược tới.II- QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN1. Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lượcPhải phát triển bền vững về kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu, chú trọng phát triển theo chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức. Tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hoà với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phát triển kinh tế-xã hội phải luôn coi trọng bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nước ta có điều kiện phát triển nhanh và yêu cầu phát triển nhanh cũng đang đặt ra hết sức cấp thiết. Phát triển bền vững là cơ sở để phát triển nhanh, phát triển nhanh để tạo nguồn lực cho phát triển bền vững. Phát triển nhanh và bền vững phải luôn gắn chặt với nhau trong quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế-xã hội.Phải đặc biệt coi trọng giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ để bảo đảm cho
Xem thêm

21 Đọc thêm

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC

Nếu địa phương không có lực lượng lao động tại chỗ đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng thì địa phương sẽ phải giải quyết bài toán nhân lực như thế nào? I. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH GIAI ĐOẠN 2006-2010 1. Mục tiêu tổng quát:- Nhanh chóng đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực con người, năng lực con người, năng lực KHvà CN trong nước và tiềm lực KT, QPAN- Tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước CN theo hướng hiện đại- GDP bình quân đầu người khoảng 1050 đến 1100 USD.- Kim ngạch xuất khẩu tăng 16% /năm.- Tuổi thọ bình quân đạt 72 tuổi.2. Nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội.- Đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước theo tư tưởng là “đi tắt đón đầu”
Xem thêm

24 Đọc thêm

NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2006 2010

NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2006 2010

1. Mục tiêu tổng quát của chiến lược:I. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2006- 2010: 3.2. Chú trọng cải thiện đời sống nhân dân.+ 1991- 1995: Tạo việc làm 863.000 người/ năm.+ 1916- 2000: 1,2Tr. người/ năm.+ 2001- 2005: 1,5Tr. người/ năm.+ 2006- 2010: 8Tr. người/ năm. ( tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 5%. Tỉ lệ hộ nghèo giảm xuông 10%)3.3. Giảm tỉ trọng lao động trong nông nghiệp:+ 1991: 72.6%+ 2000: 62.3%+ 2005: 50%+ 2010: < 50% 3.4. Năm 2010 hoàn thanh phổ cập giáo dục THCS. 3.5. Phát triển cấc lĩnh vực công nghệ cao:+ Công nghệ thông tin.+ Công nghệ sinh học.+ Công nghệ tự động hóa.+ Công nghệ vật liệu. 3.6. Mở rộng hệ thống giao thông, nâng cấp mạng lưới giao thông nông thôn.+ Nâng cấp các tuyến quốc lộ và xây dựng đương HCM.+ XD các tuyến nối biên giới, tuyến nối các vùng trung tâm kinh tế lớn.+ Nâng cấp hệ thống GTNT đảm bảo thông suốt.
Xem thêm

37 Đọc thêm

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ ĐỊA PHƯƠNG

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ ĐỊA PHƯƠNG

- Nhanh chóng đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực con người, năng lực con người, năng lực KHvà CN trong nước và tiềm lực KT, QPAN- Tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước CN theo hướng hiện đại- GDP bình quân đầu người khoảng 1050 đến 1100 USD.- Kim ngạch xuất khẩu tăng 16% /năm.- Tuổi thọ bình quân đạt 72 tuổi.2. Nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội.- Đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước theo tư tưởng là “đi tắt đón đầu” 3. Một số đặc điểm của quá trình CNH ở nước ta.- CNH đi đôi với HĐH.- CNH theo định hướng XHCN.- CNH của nước ta phải đảm bảo môi trường sinh thái.- CNH của nước ta phải kết hợp cả hai quá trình : Vừa chuyển KT nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp vừa đưa một số lĩnh vực sản xuất đi vào kinh tế tri thức4. Một số mục tiêu cần đạt đến năm 2010.- Đảm bảo sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng phát triền của nước CN.- Chú trọng cải thiện đời sống nhân dân.- Giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng nhân lực.- Phát triển các lĩnh vực công nghệ cao như: CNTT, CN sinh học, CN tự động hóa, CN vật liệu…
Xem thêm

24 Đọc thêm

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011 – 2020

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011 – 2020

II. Quan điểm phát triểnIII. Mục tiêu phát triển và khâu đột pháVI. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tếV. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo thực hiện thắng lợi chiến lược1. Tình hình đất nước sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 – 2010Đánh giá thành tựu :Chúng ta đã đạt những thành tựu to lớn và rất quan trọng, đất nước đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình. I. TÌNH HÌNH Đ T N C VÀ B I C NH QU C TẤ ƯỚ Ố Ả Ố Ếa. Thành tựu đạt được:- Nhóm nước nghèo thu nhập thấp: < 995USD/người/nămTheo tiêu chí của Ngân hàng thế giới WB, Thế giới chia làm 3 nhóm nước:- Nhóm nước thu nhập cao: > 12000 USD/người/năm- Nhóm nước thu nhập trung bình: + Trung bình thấp: 996 – 3945 USD/người/năm + Trung bình cao: 3946 – 12000 USD/người/nămThành tựu cụ thể: (có năm thành tựu)+ GDP bình quân đầu người đạt 1.168 USD - Một là, tiềm lực kinh tế được nâng cao, đất nước đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển:+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 7,26%/năm
Xem thêm

40 Đọc thêm

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011 – 2020

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011 – 2020

II. Quan điểm phát triểnIII. Mục tiêu phát triển và khâu đột pháVI. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tếV. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo thực hiện thắng lợi chiến lược1. Tình hình đất nước sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 – 2010Đánh giá thành tựu :Chúng ta đã đạt những thành tựu to lớn và rất quan trọng, đất nước đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình. I. TÌNH HÌNH Đ T N C VÀ B I C NH QU C TẤ ƯỚ Ố Ả Ố Ếa. Thành tựu đạt được:- Nhóm nước nghèo thu nhập thấp: < 995USD/người/nămTheo tiêu chí của Ngân hàng thế giới WB, Thế giới chia làm 3 nhóm nước:- Nhóm nước thu nhập cao: > 12000 USD/người/năm- Nhóm nước thu nhập trung bình: + Trung bình thấp: 996 – 3945 USD/người/năm + Trung bình cao: 3946 – 12000 USD/người/nămThành tựu cụ thể: (có năm thành tựu)+ GDP bình quân đầu người đạt 1.168 USD - Một là, tiềm lực kinh tế được nâng cao, đất nước đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển:+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 7,26%/năm
Xem thêm

40 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH (LA TIẾN SĨ)

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH (LA TIẾN SĨ)

Nghiên cứu tác động của chính sách đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tác động của chính sách đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tác động của chính sách đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tác động của chính sách đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tác động của chính sách đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tác động của chính sách đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tác động của chính sách đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tác động của chính sách đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tác động của chính sách đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tác động của chính sách đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tác động của chính sách đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tác động của chính sách đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tác động của chính sách đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tác động của chính sách đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tác động của chính sách đất đai đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (LA tiến sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

440 CƠ SỞ KHOA HỌC HÌNH THÀNH CÁC MỤC TIÊU XÃ HỘI TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 2001 2010 & ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI…

440 CƠ SỞ KHOA HỌC HÌNH THÀNH CÁC MỤC TIÊU XÃ HỘI TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 2001 - 2010 & ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI…

- Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường- Tăng nhanh năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy mạnh việc ứng dụng có hiệu quả các công nghệ nhập khẩu. Đi nhanh vào công nghệ hiện đại ở những ngành và lĩnh vực then chốt để tạo bước nhảy vọt về công nghệ và kinh tế, tạo tốc độ tăng trưởng vượt trội ở những sản phẩm và dịch vụ chủ lực. Công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa ngay từ đầu và trong suốt các giai đoạn phát triển. Nâng cao hàm lượng tri thức trong các nhân tố phát triển kinh tế - xã hội, từng bước phát triển kinh tế tri thức ở nước ta.- Nâng cao năng lực và tạo cơ hội cho mọi người đều có thể phát huy hết tài năng, tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả phát triển, đồng thời nâng cao trách nhiệm của mỗi người góp sức thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, giữ gìn và phát triển nền văn hóa dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân về ăn, mặc, ở, đi lại, phòng và chữa 7CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688bệnh, học tập, làm việc, tiếp nhận thông tin, sinh hoạt văn hóa. Khuyến khích làm giàu hợp pháp, đồng thời ra sức xóa đói, giảm nghèo, tạo điều kiện về hạ tầng và năng lực sản xuất để các vùng, các cộng đồng đều có thể tự phát triển, tiến tới thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Thiết thực chăm lo sự bình đẳng về giới, sự tiến bộ của phụ nữ; đặc biệt chăm lo sự phát triển và tiến bộ của trẻ em.- Phát triển mạnh nguồn lực con người Việt Nam với yêu cầu ngày càng cao.
Xem thêm

32 Đọc thêm

VAI TRÒ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

VAI TRÒ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

VAI TRÒ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI Người trình bày: Ông Nguyễn văn Mễ Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH khoá 11Nội dung trình bày có 4 phần chính:Đặt vấn đề.Vai trò HĐND trong nhiệm vụ PTKTXH của địa phương.Vận dụng vào việc lập KHPTKTXH của một tỉnh/ TP miền Tây Nam bộKết luận.I- Đặt vấn đề:Là cơ quan quyền lực NN ở ĐP; HĐND quyết định những chủ trương, biện pháp chủ yếu để PTKTXH.Là cơ quan chịu trách nhiệm thể chế hoá NQ của Đảng ,chủ động tham mưu cho CUĐ về KHPTKTXH.HĐND và UBND cùng chịu trách nhiệm về quản trị địa phương.II- Vai trò của HĐND trong nhiệm vụ PTKTXH của địa phương ( tt ):1- Quan hệ giữa HĐND và UBND trong nhiệm vụ
Xem thêm

13 Đọc thêm

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2010

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2010

4. Quốc phòng an ninh.Công tác quốc phòng an ninh luôn đợc quan tâm hàng đầu. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnhNhận xét chung về thực hiện thực trạng phát triển kinh tế xã hội : Thực hiện phát triển kinh tế xã hội trong những năm qua có những bứơc tăng tr-ởng đáng kể, tổng giá trị sản xuất tăng nhanh qua các thời kỳ: 5,2%(1996- 2000) và 11% (2001-2003). Trong đó đặc biệt là sản xuất nông nghiệp có bớc phát triển cao, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dần đợc khôI phục và phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hớng tích cực. Giá trị sản xuất nông lâm- thuỷ sản từ 70,06% năm 1995 xuống 67,3% năm 2000, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tăng 9,93% năm 1995 lên 12,7% năm 2000, ngành thơng mại dịch vụ tăng từ 18,6% năm 1995 lên 20% năm 2000. Lực lợng sản xuất đợc tăng cờng, phân công lao động xã hội đã có bớc tiến bộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi khai thác và sử dụng các nguồn vốn đầu t phát triển, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội có bớc phát triển khá, các khu vực kinh tế trọng điểm đựơc chú trọng đầu t với nhiều thành phần kinh tế đang đợc hình thành và phát triển. II. Những tồn tại.- Khó khăn lớn nhất là kinh tế nông nghiệp mang tính thuần nông độc canh cây lúa, tốc độ phát triển kinh tế chậm. Cha phát huy đợc vị trí thuận lợi là vùng nằm giữa hai trung tâm lớn: Thành phố Nam Định và Thị xã Ninh Bình - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm và đang còn nhiều tồn tại - Công nghệ sử dụng trong sản xuất nông nghiệp đợc quan tâm nhng nhìn chung còn lạc hậu trong khâu chế biến, thất thoát sau thu hoạch còn nhiều. - Chất lợng hoạt động một số ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, dịch vụ du lịch kém theo phát triển - Cha có các dự án trọng điểm phát triển sản xuất kinh doanh để thu hút vốn đầu t và khai thác tiềm năng sẵn có . - Tỷ lệ lao động thiếu việc làm còn lớn, chất lợng lao động cha cao năng
Xem thêm

24 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA FDI TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ, NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN NÀY ĐẾN MỌI KHÍA CẠNH CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

VAI TRÒ CỦA FDI TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ, NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN NÀY ĐẾN MỌI KHÍA CẠNH CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Phần mở đầuI. Sự cần thiết phải nghiên cứu vai trò của FDI trong quá trình phát triển kinh tễ xã hộiĐối với bất kỳ một quốc nào, dù là nước phát triển hay đang phát triển thì để phát triển đều cần có vốn để tiến hành các hoạt động đầu tư tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế. Nguồn vốn để phát triển kinh tế có thể được huy động ở trong nước hoặc từ nước ngoài, tuy nhiên nguồn vốn trong nước thường có hạn, nhất là đối với những nước đang phát triển như Việt Nam( có tỷ lệ tích luỹ thấp, nhu cầu đầu tư cao nên cần có một số vốn lớn để phát triển kinh tế).Vì vậy, nguồn vốn đầu tư nước ngoài ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia.Hoạt động đầu tư nước ngoài là kênh huy động vốn lớn cho phát triển kinh tế, trên cả giác độ vĩ mô và vi mô.Trên giác độ vĩ mô, FDI tác động đến quá trình tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phúc lợi xã hội cho con người, là 3 khía cạnh để đánh giá sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Trên giác độ vi mô, FDI có tác động mạnh mẽ đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, vấn đề lưu chuyển lao động giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước... Đầu tư nước ngoài là nhân tố quan trọng và khẳng định rõ vai trò của mình trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế của VIệt Nam. Nguồn vốn này bao gồm đầu tư trực tiếp (FDI) và đầu tư gián tiếp (FII). Trong khi FII có tác động kích thích thị trường tài chính phát triển thì FDI có vai trò trực tiếp thúc đẩy sản xuất, bổ sung vốn trong nước, tiếp thu công nghệ và bí quyết quản lý, tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu, tăng số lượng việc làm và đào tạo nhân công, tăng nguồn thu cho ngân sách... Thực tế trong những năm qua cũng như dự báo cho giai đoạn tới đã khẳng định tầm quan trọng của FDI với phát triển kinh tê ở nước ta hiện nay. Đánh giá đúng vị trí, vài trò của đầu tư nước ngoài, Đại hội lần thứ IX của Đảng ta đã coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một thành phần kinh tế, là 11một bộ phận cấu thành của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, được
Xem thêm

30 Đọc thêm

(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Xem thêm

Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI. LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM

VAI TRÒ CỦA NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦUDân tộc mình là dân tộc nghèo, một đất nước đang phát triển ở mức thấp, chúng ta vẫn sử dụng lao động thủ công là chính. Điều đó cho thấy lực lượng sản xuất chúng ta vẫn còn yếu kém, khoa học kỹ thuật công nghệ còn lạc hậu. Chúng ta nhận biết được điều đó vì vậy chúng ta quyết tâm không để sự thấp kém đó tồn tại. Chính phủ và nhà nước đã lập ra nhiều chiến lược phát triển nền kinh tế trong đó có chiến lược mang tầm vóc lớn và có ý nghĩa thực tế với thực trạng kinh tế nước ta hiện nay đó là chiến lược công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Chiến lược đưa ra với mục đích rất rõ ràng là chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến hiện đại để tạo ra năng suất lao động cao. Tất cả những chiến lược định hướng đó đều có thể tạo ra sự đột biến trong nền kinh tế sản xuất của nước ta, song để thực hiện được nó thì yếu tố không thể thiếu và có thể nói là quan trọng hàng đầu là con người, nguồn nhân lực là bộ phận tác động trực tiếp, quyết định sự thành bại của sự nghiệp. Chúng ta đều biết lực lượng sản xuất bao gồm tư liệu sản xuất và con người, để lực lượng sản xuất phát triển thì con người phải thể hiện được trình độ, khả năng đối với tư liệu sản xuất. Cũng như vậy công nghiệp hoá - hiện đại hoá mà muốn thành công, phát triển thì con người lực lượng lao động phải biết sử dụng máy móc, khoa học công nghệ thể hiện trình độ càng cao thì công nghiệp hoá - hiện đại hoá sẽ càng phát triển hiện đại hơn. Như vậy có thể thấy một đất nước phát triển đòi hỏi nguồn nhân lực phải dồi dào, phải có đầy đủ sức mạnh cả về thể lực và trí lực. Nói cách khác đất nước đó phải là đất nước của một xã hội học tập, đất nước của những con người yêu nước, đất nước của những con người có trí tuệ, lòng hăng say học tập và lao động cần cù. Tất cả những điều đó xét về đất nước ta thì chúng ta không thiếu, có thể thấy được điều đó qua các cuộc kháng chiến giữ nước và 1 1các lớp trẻ của chúng ta khi tham gia Olympic. Mặc dù chúng ta có tiềm lực như vậy song để phát huy tiềm lực đó không phải đơn giản, muốn làm được
Xem thêm

24 Đọc thêm

 PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

LỜI MỞ ĐẦUKhép lại năm 2007, cả nước hồ hởi đón xuân mới với những thành tích phát triển kinh tế xã hội vượt bậc: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,48%, mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, xuất khẩu đạt mức 43,64 tỷ USD – tăng 21,5%, 1.283 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép với tổng vốn đăng ký 13,4 tỷ USD, đó là chưa kể số dự án đang chờ phê duyệt lên tới 50 tỷ USD. Bên cạnh những thành tựu về kinh tế chúng ta cũng đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc giải quyết các vấn đề xã hội và hội nhập kinh tế thế giới. Tuy nhiên, bước vào những tháng đầu năm 2008, tình hình kinh tế đã xuất hiện nhiều vấn đề đáng lo ngại. Số liệu thống kê quí I – 2008 cho thấy: tăng trưởng GDp chỉ đạt mức 7,4%, kim ngạch nhập khẩu tăng 62,4%, gấp 3 lần mức tăng tổng kim ngạch xuất khẩu (22,7%); trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng quý I – 2008 so với cùng kỳ năm 2007 đã vượt ngưỡng 2 con số - 16,37%, gấp 2,21 lần mức tăng GDP. Thị trường chứng khoán, sau một năm sôi động đã liên tục sụt giảm, VN - Index đã đâm thủng đáy 500 điểm vào trung tuần tháng 3. Nhưng đáng lo ngại nhát là tâm lý bất an của người dân trước cơn bão giá, hiện đang thực sự ảnh hưởng đến bữa cơm hàng ngày của chính họ.Nếu xét trên bình diện quốc tế thì trong năm 2007 vừa qua Việt Nam không phải là nước duy nhất phải đối mặt với tình trạng lạm phát, nhưng tỷ lệ này là cao hơn hẳn mặt bằng chung ở các nền kinh tế mới nổi khác ở châu Á cũng như các nước trong khu vực. Lạm phát ở Trung Quốc ở mức 6,5%, Indonesia là 7,4%, Thái Lan là 2,9%.Tác động của lạm phát tới đời sống thì hẳn ai cũng đã thấy rõ. Để hiểu kỹ hơn về lạm phát, mà tác động của nó đang diễn ra từng ngày và không loại trừ bất cứ ai, và làm tốt bài tập nhóm môn Phân tích chính sách phát triển kinh tế xã hội là mục đích của chúng tôi. Nhóm chúng tôi xem xét lạm phát với những khía cạnh cụ thể sau:- Vấn đề chính sách- Các biểu hiên của vấn đề- Nguyên nhân của vấn đề- Các giải pháp chính sách hiện hànhDo thời gian có hạn nên bài làm còn nhiều thiếu xót mong thầy cô và các bạn thong cảm và góp ý thêm.1
Xem thêm

13 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

Tri thức rất quan trọng cho phát triển, bởi vì mọi công việc chúng ta làm đều phụ thuộc vào tri thức. Muốn cho cuộc sống tốt hơn, sức khoẻ đợc cải thiện, điều kiện sinh hoạt và các tiện nghi sinh hoạt thuận tiện, đa dạng và phong phú đều phải có sự biến đổi nhờ vào tri thức. Trong các nguồn lực thì tài nguyên ngày càng hạn hẹp và cần bảo tồn, do vậy cần phải sử dụng tài nguyên hợp lý mà vẫn đạt hiệu quả cao. Muốn vậy phải cần đến tri thức. Đối với các nớc công nghiệp phát triển thì cán cân kinh tế nghiêng hẳn về tri thức. Điều đó khẳng định tri thức là yếu tố quyết định cho mức sống, cho quá trình phát triển. Đất đai, công cụ sản xuất, lao động bị đẩy xuống vai trò thứ yếu. Tóm lại tri thức có vai trò quan trọng đối với sự phát triển xã hội, thể hiện ở các mặt sau đây: Thứ nhất, tri thức đợc ứng dụng vào việc chăm sóc sức khoẻ con ngời. Việc phát minh ra những loại thuốc kháng sinh và văcxin trong những năm 30, với sự tiến bộ không ngừng của các loại thuốc văcxin và tri thức về các dịch bệnh đã chế ngự đợc sự lây lan của phần lớn các bệnh truyền nhiễm. Tiến bộ trong công nghệ thông tin đã đẩy nhanh việc truyền bá kiến thức về y học, thông tin về vệ sinh phòng bệnh và các lời khuyến cáo về cách chữa bệnh. Tiến bộ vợt bậc trong y học nh tạo ra các mô mới, có thể thay thế các bộ phận con ngời, gần đây là sinh sản vô tính và giải mã hầu hết hệ thống gien con ng-ời... có thể cứu loài ngời thoát khỏi những căn bệnh hiểm nghèo. Thứ hai, tri thức là chìa khoá cho sự phát triển và tăng trởng. Trong nền kinh tế tri thức, tri thức sẽ trở thành nội dung chủ yếu của sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Chức năng chủ yếu của nền kinh tế mới là tạo ra tri thức, phân phối tri thức và tri thức trở thành nguồn gốc, động lực cho sự phát triển kinh tế. Sự cống hiến của tri thức công nghệ đối với tăng trởng kinh tế ngày càng lớn. Nếu nh thập kỷ 50, đóng góp của khoa học, công nghệ cho nền kinh tế chiếm tỷ trọng 30% thì bớc sang nền kinh tế tri thức, tỷ lệ đóng góp của nó tới 80%. Có thể thấy rằng, hầu nh tất cả các sản phẩm của xã hội đều do khoa học 8Lê Thị Nhật Phơng Kinh tế Phát triển 44A
Xem thêm

29 Đọc thêm

ĐỊA 9 TIẾT 7

ĐỊA 9 TIẾT 7

Ngày soạn: /9/2008 TUẦN 4 – TIẾT 7 Ngày dạy: /9/2008 BÀI 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :1. Về kiến thức: - HS phải nắm được vat trò của các nhân tố tự nhiên và kinh tế xã hội đối với sự pháttriển và phân bố nông nghiệp ở nước ta - Những nhân tố này đã ảnh hưởng đến sự hình thành nền nông nghiệp nước ta là nềnnông nghiệp nhiệt đới, đang phát triển theo hướng thâm canh và chuyên môn hoá.2. Về kĩ năng:- Kĩ năng đánh giá kinh tế các tài nguyên thiên nhiên- Sơ đồ hoá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.- Liên hệ với thực tế địa phương 3. Thái độ: Bảo vệ nền nông nghiệpII. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HSGV: - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam- Bản đồ khí hậu Việt Nam. Tranh ảnhHS: Chuẩn bị theo sự hướng dãn của GVIII. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :1. Kiểm tra bài cũ:CH: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta thể hiện ở những mặt nào?CH: Những thành tựu và thách thức của nền kinh tế nước ta ?2. GTBài mới :3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung chínhCH: Những nhân tố nào ảnh hưởng đến sựphát triển nông nghiệp nước ta ?HĐ1: HS Làm việc theo nhóm (điền vào sơđồ)Tìm hiểu về tài nguyên đất . phân bố ở đâu vàthích hợp với loại cây trồng nào? (Gv nên
Xem thêm

2 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

Tri thức rất quan trọng cho phát triển, bởi vì mọi công việc chúng ta làm đều phụ thuộc vào tri thức. Muốn cho cuộc sống tốt hơn, sức khoẻ đợc cải thiện, điều kiện sinh hoạt và các tiện nghi sinh hoạt thuận tiện, đa dạng và phong phú đều phải có sự biến đổi nhờ vào tri thức. Trong các nguồn lực thì tài nguyên ngày càng hạn hẹp và cần bảo tồn, do vậy cần phải sử dụng tài nguyên hợp lý mà vẫn đạt hiệu quả cao. Muốn vậy phải cần đến tri thức. Đối với các nớc công nghiệp phát triển thì cán cân kinh tế nghiêng hẳn về tri thức. Điều đó khẳng định tri thức là yếu tố quyết định cho mức sống, cho quá trình phát triển. Đất đai, công cụ sản xuất, lao động bị đẩy xuống vai trò thứ yếu. Tóm lại tri thức có vai trò quan trọng đối với sự phát triển xã hội, thể hiện ở các mặt sau đây: Thứ nhất, tri thức đợc ứng dụng vào việc chăm sóc sức khoẻ con ngời. Việc phát minh ra những loại thuốc kháng sinh và văcxin trong những năm 30, với sự tiến bộ không ngừng của các loại thuốc văcxin và tri thức về các dịch bệnh đã chế ngự đợc sự lây lan của phần lớn các bệnh truyền nhiễm. Tiến bộ trong công nghệ thông tin đã đẩy nhanh việc truyền bá kiến thức về y học, thông tin về vệ sinh phòng bệnh và các lời khuyến cáo về cách chữa bệnh. Tiến bộ vợt bậc trong y học nh tạo ra các mô mới, có thể thay thế các bộ phận con ngời, gần đây là sinh sản vô tính và giải mã hầu hết hệ thống gien con ng-ời... có thể cứu loài ngời thoát khỏi những căn bệnh hiểm nghèo. Thứ hai, tri thức là chìa khoá cho sự phát triển và tăng trởng. Trong nền kinh tế tri thức, tri thức sẽ trở thành nội dung chủ yếu của sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Chức năng chủ yếu của nền kinh tế mới là tạo ra tri thức, phân phối tri thức và tri thức trở thành nguồn gốc, động lực cho sự phát triển kinh tế. Sự cống hiến của tri thức công nghệ đối với tăng trởng kinh tế ngày càng lớn. Nếu nh thập kỷ 50, đóng góp của khoa học, công nghệ cho nền kinh tế chiếm tỷ trọng 30% thì bớc sang nền kinh tế tri thức, tỷ lệ đóng góp của nó tới 80%. Có thể thấy rằng, hầu nh tất cả các sản phẩm của xã hội đều do khoa học 8Lê Thị Nhật Phơng Kinh tế Phát triển 44A
Xem thêm

29 Đọc thêm

Cùng chủ đề