TINH SO CAC CHU SO CUA MOT SO TU NHIEN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TINH SO CAC CHU SO CUA MOT SO TU NHIEN":

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Tal san thu~ thu nhap hoan lG3ican tnr, gia tr] dai thu~ chvaSLY dt,Jng, khi chac chan trong tU'O'ng lai se c6 IO'i nhuan tinh thu~ de SLY dt,Jngnhling chenh lech tarn thai dU'O'c khflu tnr, cac khoan 10 tinh thu~ va cac uu dai thu~ chua SLYdt,Jng nay, nqoai trli' tai san thu~ hoan lG3iphat sinh tli' ghi nhan ban phai tra tli' rnot giao dich ma giao dich nay khong c6 ann hU'o>ngnhuan tinh thu~ thu nhap (hoac 10 tinh thue) tal thai diem phat sinh giao dich.Gia trl ghi s6 cua tai san thu~ thu nhap doanh nghiep hoan lai phai dU'O'cxem xet lai vao nqay k~tthuc nie~ dO ~~ toan va phai giam gia tr] 9hi s6 cua tai san thue thu nhap hoan lG3id~n rmrc baodam chac chan c6 du IO'i nhuan tinh thue cho phep IO'i ich cua mOt phan hoac toan bO tai santhu~ thu nhap hoan lal dU'O'c SLY dunq. Cac tai san thue thu nh~p doanh nghiep hoan lai chuadU'O'c ghi nhan truoc day dU'O'c xem xet lG3ivao ngay ket thuc nien dO k~ toan va dU'O'c ghi nh~nkhi chac chan c6 du IO'i nhuan tinh thu~ trong tU'O'ng lai de c6 the SLY dt,Jng cac tai san thu~ thunhap hoan lG3ichua ghi nhan nay.Tai san thu~ thu nhap hoan lai va thu~ thu nhap hoan lG3iphai tra dU'O'cxac dinh thee thu~ suflt dt,J'tinh se ap dt,Jngcho narn tai chinh khi tai san thu hOi hay nO' phai tra thanh toan, dua trencac rnuc thu~ suat va luat thu~ c6 hieu It,J'cvao ngay k~t thuc ky k~ toan nam.Thu~ thu nhap hoan lal duoc ghi nhan vao bao cao k~t qua hOG3tdOng kinh doanh hop nhflt ngoG3itrli'trU'ang hop thu~ thu nh~p phat sinh lien quan d~n mOt khoan rnuc duoc ghi th~ng vao v6n chu sO>hliu, trong trU'ang hop nay, thue thu nhap hoan lG3icOng dU'O'cghi nhan trvc ti~p vao v6n chu sO>hliu.Tap doan chi duoc bu trli' cac tal san thu~ thu nhap hoan lG3iva thu~ thu nhap hoan lG3iphai tra khiTap doan c6 quyen hop phap dU'O'cbu trli' gilia tai san thue thu nhap hien hanh v&i thue thu nhaphien hanh phai nop va cac tal san thu~ thu nhap hoan lal va thu~ thu nhap hoan lG3iphai tra nay lienquan toi thu~ thu nh~p doanh nghiep dU'O'cquan Iy bo>icung mot CO'quan thu~, hoac khi np dean dt,J'djnh thanh toan thue thu nh~p hien hanh phai tra va tai san thu~ thu nh~p hien hanh tren CO'sO>thuanho~c thu hOi tai san dOng thai v&i viec thanh toan nO' phai tra trong tCmg nam tU'O'nglai khi cac khoan
Xem thêm

38 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦ CHI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦ CHI

4.16 Cae llghiep vu dzt phlmg Tui TOhtfi doai4.17 Cae nguyen tile va phztdng phap kt toan khaeCong ty khong sti' dung nguyen tilc va phirong phap ke' toan khac, bao cao tai chinh cong ty diroc I~p trencac chufn mire ke' toan Viet Nam va che'd9 ke' toan do B9 tai chinh ban hanh.4.18 Cong ell tili ehinhGhi nh(in ban ilau va trinh baycd sd tuan thuTal san tai chinhTheo thong tir s6 210/2009/TT-BTC,tai san tai chinh duoc phan loai mot each phu hop, cho muc dich thuyet8minh trong cac bao cao tai chinh hop nhat, thanh tai san tai chinh duoc ghi nhan theo gia tri hop Iy thong quabao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh hop nhat; cac khoan cho vay va phai thu; cac khoan dAu tu gifr d~nngay dao han; va tai san tai chinh s~n sang d~ ban. Cong ty quyet dinh viec phan loai cac tai san tai chinhnay tai thai di~m ghi nhan IAn dAu.Tai san tai ehinh duoc ghi nhdn theo gia tri hop ly thong qua Boo eao kit qua hoat tt9ng kinh doanhTai san tai chinh duoc phan loai lit ghi nhan theo gia tri hop ly thong qua Bao cao k~t qua hoat dQng kinhdoanh n~u duoc nam gifr d~ kinh doanh hoac diroc s~p x~p vao nhom phan anh theo gia tri hop ly thong quaBao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh tai thai di~m ghi nhan ban dAu.Tai san tai chinh diroc phan loai vao nhorn chirng khoan nam gifr d~ kinh doanh n~u:- Duoc mua hoac tao ra chu y~u cho rnuc dich ban lai trong thai gian ngan;- Cong ty co y dinh nam gifr nharn muc dich thu loi ng~n han;- Cong cu tai chinh phai sinh (ngoai tnr cac cong cu tai chinh phai sinh dtroc xac dinh la mQt hop d6ng bao
Xem thêm

37 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Thang du v6n c6 phan duoc ghi nhan theo s6 chenh lech IOn hon/hoacnho hon giua gia thuc t~ phat hanh va menhgia e6 phieu khi phat hanh c6 phieu I~n d~u, phat hanh b6 sung hoac tai phat hanh c6 phieu quy.Lei nhuan sau thue chua phan phoi la s6 IQ'i nhuan tu cac hoat d9ng cua doanh nghiep sau khi tnr (-) cac khoan di~uehinh do ap dung h6i t6 thay d6i chinh sach k~ toan va di~u chinh h6i t6 sai sot trong y~u cua cac narn truce.Loi nhuan sau thue chua phan ph6i co th~ duoc chia cho cac nha d~u ttr dua tren ty l¢ gop v6n sau khi ducc phe duyetboi Dai h9ie6 dongva thong bao cua HQi d6ng quan tri Cong ty va sau khi da trich I~p cac quy theo Di~u I¢ Cong tyva cac quy dinh cua phap lu~t Viet Nam.C6 tuc phai tra cho cac c6 dong ducc ghi nhan la khoan phai tra trong Bang Can d6i k~ toan cua C6ng ty sau khi eothong bao chia e6 nrc cua HQi d6ng Quan trj Cong ty va thong bao ngay ch6t quyen nhan c6 tire cua Trung tam hru kychimg khoan Vi¢t Nam.2.14. Cac nghi~p vu b~ng ngo~i t~Cac nghiepV1,lphat sinh bang cac don vi ti~n t¢ khac voi don vi tien t~ k~ toan cua C6ng ty (VND) duoc hach toantheo ty gia giao dich vao ngay phat sinh nghiep vu. Tai ngay kSt thuc nam tai chinh, cac khoan rnuc ti~n t¢ (ti~n mat,ti€n giri, ti~n dang chuyen, no phai thu, no phai tra kh6ng bao gorn cac khoan Nguoi mua irng truce vaUng
Xem thêm

37 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

- Phtrang phdp va thai gian phan be lcri the thuong mai.5- Nguyen tic ghi nhan chi phi phii tra.- Cdc khoan chi phi chtra chi nhung ducrc trac tinh de' ghi nhan vao chi phi hoat dong kinh doanh trong Icy bao gem trichtruac chi phi lai tien vay phai tra trong truang hop vay tra lai sau; chi phi sira chaa Ion cua nhiing TSCD die thii do viecsira china lon c6 tinh chu Icy.6- Nguyen tic va phtrcmg phap ghi nhan cac khoan du phong phai tra: Cie khoan du phang phai tra cla ghi nhan thoaman cac dieu kien quy dinh trong Chun muc ke todn se 18 " Cac khoin du: phang, tai sin va no tiem tang" 4, /CONG TY CO PHAN CH1.1NG KHOAN DAU KHi18 14 Thuirng Kiet - Holm Kiem - Hi N(iiMau so B09 - CTCKBan hanh theo T.Tzr so 95/2008 /7T -BTCngay 24 thong 10 nom 2008 ctia BO Tai chinhBAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH0# I nom 20147- Nguyen tic ghi nhan von ch6 so him:- Nguyen tic ghi nhin von dau tu cua chil so Um, thing du von co phin, von khac cua cha so tau.+ Vdn dau ttr cua chu sa him: ghi nhin theo so von thuc &Op dm chu so hQu+ Thing du von co phin: ghi nhan theo so chenh tech lam han ( hoic nh6 han) gia gia thuc td phat hanh va mdnh gia cophieu o cac cong ty co phan khi phat hanh co phieu lin Au, phat hanh bd' sung hoic tai phat hanh c6 phidu guy.- Nguyen tic ghi nhin chenh tech tj, gid: Cac khoan chenh ldch tj(' gia hdi doai phan anh tren Bang can ddi ice toan lachenh ldch tj, gia hdidoai phat sinh hoic danh gia lai cu6i kY cua cac khoan muctien td co gdc ngoai td (lai hoic to tj,gia) cua. hot Ong dau tu XDCB ( giai doan truck hoat dOng, chua hoan thanh dau tu)- Nguyen tic ghi nhin chenh lech danh gia lai tai san.- Nguyen tic ghi nhin lqt nhuan chua phan phdi: lai nhuin sau thud chua phan phi phan dnh tren Bang Can dai ke toanla so lqi nhuin (lai hoic 16) tir cac hog dOng cua doanh nghiep sau khi trir (-) chi phi thud TNDN cua nom nay va cackhoan dieu chinh do dp dpng hdi t6 thay ddi chinh sach kd toan va dieu chinh hdi to sai sot trong ydu cua cac nom truck.
Xem thêm

16 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI

- Rui ro v~ gid kh dc la rui ro rna gia tri hop ly hoac cac luong tien trong tuong laicua cong cu tai chinh se bien dong theo nhirng thay d6i cua gia thi truong ngoai thay d6icua liii su~t va ty gia h6i doai.Cong ty c6 rui ro vS gia ca nguyen v~t lieu xay dung do thuc hien cac cong trinh xaydung, Cong ty quan Iy rui ro vS gia nguyen v~t lieu thong qua viec theo d5i chat che cacthong tin va tinh hinh c6 lien quan cua thi tnrong nham quan Iy thai diem.- Rui ro tin dung la rui ro ma mot ben tham gia trong hop dong khong c6 khanang thuc hien duoc nghia cua minh d~n d~n ton th~t vS tai chinh cho Cong ty.Cong ty c6 cac rui ro tin dung tir cac hoat dong kinh doanh (chu y~u d6i voi cackhoan phai thu khach hang) va hoat dong tai chinh (tien gui ngan hang va cac cong cu taichinh khac).- Phili thu khacn hang: Cong ty giarn thi~u rui ro tin dung bang each chi giao dichvoi cac don vi c6 kha nang tai chinh t6t, yeu c~u irng truce tiSn d6i voi cac don vi giaodich I~n d~u hay chira c6 thong tin vS kha nang tai chinh va nhan vien k~ toan cong nothirong xuyen theo doi no phai thu d~ don d6c thu hoi. Tren co sa nay va khoan phai thucua Cong ty lien quan d~n nhiSu khach hang khac nhau nen rui ro tin dung khong t~ptrung vao mot khach hang nhat dinh.- tu« gixl ngiin h ang:Phan Ian tiSn giri ngan hang cua Cong ty diroc gjri tai cacngan hang Ion, c6 uy tin a Viet Nam. Cong ty nhan th~y mire dQ t~p trung rui ro tin dungd6i voi tien giri ngan hang la thap.- Rui ro thanh khodn la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thirc hien nghia vu taichinh do thieu tien. Ban T6ng Giam d6c chiu trach nhiern cao nh~t trong quan Iy rui rothanh khoan. Rui ro thanh khoan cua Cong ty chu y~u phat sinh nr viec Ngan hang nhamrcc th~t chat tien t~, cu th~ nhir tang lai suat cho yay, han che tin dung, lam cho khachhang cua Cong ty gap kh6 khan khi thuc hien cac nghia vu thanh toan cho Cong ty theo cachop d6ng thue d~t va nha xuong dii ky k~t.
Xem thêm

40 Đọc thêm

Báo cáo thí nghiệm thông tin số đại học Bách Khoa Hà Nội

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM THÔNG TIN SỐ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Bài 1.1: Source code: x=5:0.1:5; Px=(1sqrt(2pi)exp(x.22)); plot(x,Px); % Ve do thi xlabel(x); % Label cho truc hoanh ylabel(Px); % Label cho truc tung title( Do thi ham phan bo xac suat Gauss); % Ten do thi Kết quả mô phỏng: Bài 1.2: Source code: length=100000; % Do dai cua qua trinh ngau nhien x=randn(1,length); % Tao qua trinh ngau nhien theo phan phoi chuan step=.1; % buoc nhay bang 0.1 k=5:step:5; % Khoang xet tu 5 den 5, b?oc nhay 0.1 px=hist(x,k)lengthstep % Tinh so vecto trong cac khoang cho boi vecto k stem(k,px) % ve do thi roi rac Px_lythuyet=exp(k.22)sqrt(2pi); % Ham phan bo xac suat theo ly thuyet hold on; plot(k,Px_lythuyet); title( Phan bo sac xuat Gauss); % Tieu de cua do thi xlabel(x); % Ten truc hoanh ylabel(P(x)); % Ten truc tung legend(Ly thuyet,Mo phong); % Tao ghi chu
Xem thêm

18 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

~Tal san va no phai tra b~ng tien c6 g6c nqoai t$ tal n~ay cua bang can d6i k~ toandU'O'cqui doi theo ty gia ap dl,Jngtai ngay bang can doi k~ toano Chenh lech ty qia phatsinh tli' viec qui doi nay dU'O'cghi nhan 113thu nhap hoac chi phi trong bao cao ket quaheat dong kinh doanh.2.4H~ th6ng va hinh thlvC 56 k~ toan ap ~l;IngCong ty sli' dl,Jng hlnh thirc ph~m rnern k~ toan de ghi so cac nghi$p Vl,Jkinh t~ phet sinh.2.5Ti~n va cac khoan tU'oongdU'oongti~nTien va cac khoan tuonq dU'O'ngtien bao gom tien m~t tai quy, tien gli'i ngan hang, tiendang chuyen, tien gli'i khong ky han va cac khoan dau tU' ngan han khac c6 thoi handao han ban dau khong qua ba thanq.2.6Khoan phai thu khach hangCac khoan phai thu khach hang ducc the hien theo gia tri ghi tren h6a don g6c trli' dl,.l'phonq cac khoan phai thu kh6 doi dU'O'c uoc tinh dua tren vlec ra soat cua Ban TongGiarn d6c d6i voi t~t ca cac khoan con chua thu tal thoi diem cuoi narn. Cac khoan nodU'O'cxac dinh 113khong the thu hoi se duoc x6a so.2.7
Xem thêm

31 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG

III. Chuan mtrc va the do) ke than dp dung1. Ca so lap bdo cao tai chinhCac bao cao tai chinh ena Cong ty dirge trinh bay bang d6ng Viet Nam ("VND")hgp vai the d6 ke toanap dung cho cac ding ty chirng khoan dirge quy dinh tai Thong Tu 95/2008/TT-BTC ngdy 24 thang 10 nam2008 va Thong tir 162/2010/TT-BTC ngay 20 thang 10 nam 2010 cila B6 Tai chinh va cac Chan mire Ketoan Viet Nam do B6 Tai chinh ban hanh. Bang can dei ke toan , bao cao ket qua hog Ong kinh doanh , baocao luu chuyen tien to va thuyet minh bao cao tai chinh dirge trinh bay kem theo va viec sir dung cac bao caonay khong danh cho cac doi Wang khong dirge cung cap cac thong tin ve cac thu fix va nguyen tac va thongle ke toan tai Viet Nam va han ntra khong dirge chi) dinh trinh bay tinh hinh tai chinh, ket qua hog dgng kinhdoanh va luu chuyen tien to theo the nguyen tac va thong le ke toan duge chap nhan rgng rai a cac nage valanh the) khde ngoai Viet Nam.Bao Cao Tai ChinhTai ngay 30 thang 06 nam 2015THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (IMP theo)Mint s"6 B09a-CTCK2. Ilinh thav so IcE loan tip dungHinh thi.rc s6 ke toan ap dung ducrc clang 147 cila Cong ty la S6 nhatk)%chung.IV. Cac chinh sach ke than ap dungCong ty bat dAu hoat dOng ap dung Chinh sach ke toan cua Cong ty tir 01/01/2008.V. Cac sir kien hoc giao dich trong yen trong ky ke toan gifra nien di)1. Tien vd ccic khoan ttro'ng throng tibt:Chi tiet s6 du tai khoan tin mat va tien Ngan hang dm Cong ty nhir sau:Tai 30/06/2015
Xem thêm

16 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

phi ti~n t~ tai ngay gop v6n. Trong tnrong hop gop v6n bang tai san, thi v6n d§.u tu cua chU sahuu duQ'c phan anh theo gia danh gia I~i cua tai san duQ'c cac ben gop v5n ch~p nh~n. D5i vaicac tai san vo hinh nhu thuang hi~u, nhlin hi~u, ten thuang m~i, quy~n khai thac, phat tri~n dlJan ...chi duQ'c ghi tang v5n gop n~u phap lu~t co lien quan cho phep.Vi~c Slr dl,lOgv6n d§.u tu cua chu so' hu'u, chenh I~ch danh gia I~i tai san, quy d§.u tu phat tri~n d~bu 16 kinh doanh duQ'c tlwc hi~n theo quy~t dinh cua chu sa huu, doanh nghi~p phai thlJc hi~nd§.y du cac thu t\lC thea quy dinh cua phap lu~t.Vi~c phan ph5i IQ'inhu~n chi thl,J"chi~n khi doanh nghi~p co lQ'inhu~n sau thu~ chua phan ph5i.MQi truOng hQ"ptra c6 tuc, lQ"inhu~n cho chu sa huu qua mlfc s5 lQ"inhu~n sau thu~ chua phanph6i v~ ban ch~t d~u la giam v5n gop, doanh nghi~p phai thlJc hi~n d§.y du cac thu tl,lc thea quydinh cua phap lu~t va di~u chinh gi~y phep dang ky kinh doanh.12. Nguyen t~c va phllO'ng pbap ghi nh~n doanh thu, thu nh~p khacDoanh thu la lQ'iich kinh t~ thu dUQ"clam tang v5n chu so' huu cua doanh nghi~p ngo~i trlr ph§.ndong gop them cua cac c6 dong. Doanh thu dUQ"cghi nh~n t~i tho'i di~m giao dich phM sinh, khich~c ch~n thu dUQ"cIQ"iich kinh t~, duQ'c xac dinh thea gia tri hQ"pIy cua cae khoan duQ'c quy~nnh~n, khong phan bi~t dll thu ti~n hay se thu dUQ'cti~n.Doanh thu va chi phi t~o ra khoan doanh thu do phai dUQ"cghi nh~n d6ng thai thea nguyen t~cphu hqp. Tuy nhien trong mQt s5 truang hQ"p,nguyen t~c phu hQ"pco th~ xung dQt vai nguyent~c th~n trQng trong k~ toftO thi din Clrvao ban ch~t va cac chuAn mlJc k~ toan dS phan anh giaodich mQt cach trung thlJc, hQ1' IY·Doanh thu, lai ho~c 16 chi dlfQ"Ccoi la chua tlwc hi~n n~u doanh nghi~p conco trachnhi~m thlJchi~n cac nghia Vl,ltrong tuang lai (trlr nghia vl,l bao hanh thong thuOng) va chua ch~c ch~n thuduQ'c lQ"iich kinh t~. Vi~c phan lo~i cac khoan Illi, 16 la thvc hi~n ho~c chua thlJc hi~n khong phl,lthuQc vao vi~c da phat sinh dong ti~n hay chua. Cac khoan lai, 16 phat sinh do danh gia I~i taisan, nQ"phai tra khong dUQ"ccoi la chua thlJc hi~n do t~i tho'i di~m danh gia I~i, dOll vi dll co
Xem thêm

38 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

hlnh tai chinh rieng giCl'a nien do cua Cong ty vao ngay 30 thang 6 nam 2015, ket qua hOdoanh rieng giCl'anien dO va tlnh hlnh lU'u chuyen tien t$ rieng giCl'anien do cho ky ke toan sau thangket thuc cung ngay phu hQ'p v&i cac Chuan ml,J'Cke toan Vi$t Nam, Che do ke toan doanh nghi$p Vi$tNam va cac quy dinh phap 1'1 c6 lien quan.Chung toi xin lU'u 'I den Thuyet minh so 2.1 cua bao cao tai chinh rieng giCl'anien do. Cong ty da I$pbao cao tai chinh hQ'p nhat giCl'anien do cua Cong ty va cac cong ty con ("T~p doan") cho ky ke toansau thang ket thuc ngay 30 thang 6 nam 2015 theo cac Chuan ml,J'Cke toan Vi$t Nam, Che dO ke toadoanh nghi$p Vi$t Nam va cac quy dinh phap 1'1 c6 lien quan. Chung toi da soat xet bao cao tai chinhhQ'p nhat giCl'anien dO d6 va bao cao ket qua cong tac soat xet cua chung toi de ngay 28 thang 8 nam2015 da dU'a ra ket lu$n chap nh$n toan phan. Ket lu$n cua chung toi ve cong tac soat xet bao cao taichinh rieng giCl'a nien dO khong lien quan den van de nay. NgU'CYiSll' dl,lng nen doc bao cao tai chinhrieng giCl'anien do nay cung v&i bao cao tai chinh hQ'p nhat giCl'anien do cua T$p doan cho ky ke toasau thang ket thuc ngay 30 thang 6 nam 2015 de c6 dU'Q'cthong tin day du ve tlnh hlnh tai chinh hQ'pnhat giCl'anien do, ket qua hOhQ'p nb~'ien do cua T~p doan._.','()4~9018.1",/,.0:· OOl~~u'.$.C!! TRACH NHIP" HW HAN ~~n Ernst & Young Vi~t Nam..--:=:
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Thu~ gia tri gia tang theo phuong phap kh~u tnr,-Thu~ suat thu~ thu nhap doanh nghiep: 25%Nam 2011, Cong ty diroc huong iru dai v~ thue TNDN theo thong tu s6 154/2011 ITT-BTC ngay 1 Ithang 11 narn 2011 do BQ Tai chinh ban hanh huong d§n Nghi djnh 101 !Nf)-CP do Chinh Phu banhanh ngay 04 thang 11 narn 2011: giarn 30% thue TNDN narn 2011 (do Cong ty thoa di~u kiendoanh nghiep vira va nho co v6n oi~u I~ nr 10- 50 ty va tong s6 lao dong nho hon 100 lao dong).-4.17Cac lo~i thu~ khac theo quy dinh hien hanh tai thai di~m nQP thue hang nam.Ben lien quanDuoc coi la cac ben lien quan la cac doanh nghiep - k~ ca cong ty my, cong ty con - cac ca nhan,true ti~p hay gian tiep qua mot hoac nhi~u trung gian, co quyen kiern scat Cong ty hoac chiu SI,rki~m scat cua Cong ty, hoac cling chung S\J' kiern scat vo'i Cong ty. Cac ben lien k~t, cac ca nhannao true ti~p hoac gian tiep n~m quyen bi~u quyet cua Cong ty rna co anh huong dang k~ d6i voiCong ty, nhtrng chirc trach quan Iy chu chot nhu T6ng Giam d6c, vien chirc cua Cong ty, nhirngthanh vien than c~n trong gia dinh cua cac ca nhan hoac cac ben lien ket nay hoac nhirng cong tylien k~t voi cac ca nhan nay cling diroc coi la ben lien quan.Trong viec xem xet m6i quan h~ cua tung ben lien quan, ban chat cua m6i quan h~ duoc chukhong phai chi la hinh thirc phap IY.5.THONG TIN BO SUNG TRINH BAy TRONG BANG CAN DOl KE
Xem thêm

31 Đọc thêm

EBOOK TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI VÀ BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 2 PHẦN 1

EBOOK TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI VÀ BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 2 PHẦN 1

s6ng, khat khao vk cuoc s6ng gia dinh, luon hi vong a tuong lai.(Dan chung qua nhan vat Trang, nguoi vg nhat, ba cu Tu.Nhimg nhan vat nay cung nhin ve mot huang: huang su song,huang tuong lai, cung nhau tao dung, to chuc lai cuoc s6ng giadinh, noi den nhung chuyen vui, chuyen ngay mai...)Qua cuoc giao tranh nay, Kim Lan mudn noi: Su sdng manhhon cai chet Trong bat ki hoan canh khdn kho nao, con nguoi vinvuat len cai chet, huang ve susong, van yeu thuang, dum boc nhauva hi vong vao ngay mai tuoi sang.* Cuoc giao tranh: bong toi v6i anh sangBieu hien qua:- Ket ca'u tac pham: Truyen bat d i u bSng mot buoi chilu changvang, troi nha nhem t6i, truyen khep lai bang mot buoi sang muahe, mat troi len bang con sao v6i anh nang choi chang.- He thdng tinh tilt, chi t i l t trong tac pham:+ Khi Trang dan thi v l . . . nhung "khuon mat hoc hac, u t6i" cuanguoi dan xom ngu cu dot nhien "rang ra hSn len".+ Khuon mat bung beo u am cua ba cu Tu bung sang truac+ San vuan dang hoang tan bong tra nen sang sua, quang danga ban tay thu ven cua cac thanh vien trong gia dinh.+ Hinh anh la ca do sao vang bay pha'p phoi trong tam triTrang - ngudn sang manh, rue ra - nhu xua tan bong t6i...Bong toi bao trum len khong gian tac phim: bong tSi cua doingheo, cua ca cue, dang cay. Anh sang nay sinh tu bong tdi, bunglen rue ra, lung linh. Do la ar)h sang cua tinh nguoi, cua niSm tin hivong, cua each mang. Bong tdi, anh sang va cham, biSn dong, tranhchap. Cudi cung, anh sang chiin thing bong tdi.* M6i quan he giua hai cuoc giao tranhCai chit tao nen bong t6i, hgp luc cung bong t6i hong nhSn
Xem thêm

50 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN ÔN LUYỆN THI THPT MÔN SINH HỌC

HƯỚNG DẪN ÔN LUYỆN THI THPT MÔN SINH HỌC

Cac de thi nay c6 dap an hoac hudng dan tra Idi. Hgc sinh nang cao dugc ki nang renluyen thuc hien trgn ven mot de thi trong thai gian quy djnh; mot mat luyen kha nang giaibai tap, giai quyet van de, mat khac he thong hoa dugc cac kien thuc va ki nang can thietcho ki thi trung hgc pho thong quoc gia.Cung vdi bg sach tren, Nha xuat ban Dai hgc Su pham tiep tue gidi thieu va phat hanhbo sach Boi duong, on luyen thi trung hoc pho thong qu6c gia theo bo de gom 5 mon(Toan, Ngu van, Tieng Anh, Sinh hgc, Hoa hgc) phuc vu hgc sinh on luyen thi trung hgcpho thong quoc gia mot each hieu qua.Dgi ngu giao vien pho thong c6 the su dung sach de hudng dan hgc sinh on luyenkien thuc, ki nang theo hudng tiep can nang luc mot each c6 he thong nham dat hieu quacao nhat trong ki thi trung hgc pho thong quoc gia, bat dau thuc hien tu nam 2015.Xin trdn trong gi&i thieu!NHA XUAT BAN DAI HOC SlT PHAMLdl NOI DAUCuon sach nham dap ung nhu cau cua hoc sinh trong vice on luyen thi trung hocpho thong quoc gia mon Sinh hoc.Ngi dung cuon sach gom ba phan, dugc cac tac gia bien soan theo huong doi mdi vehinh thuc va noi dung, dong thoi huong tdi nhiing tai lieu boi duong giao vien trongnhung nam sau. Phdn mot la dinh huong chung ciia ki thi trung hoc pho thong quoc giamon Sinh hoc; Phdn hai la cac chii d l on luyen, Phdn ba gioi thieu mot so dk thi thamkhao CO huong dan giai.Noi dung Phdn hai gom 7 chii de:• Co so phan tii ciia hien tugng di truyen va bien di• Co so te bao cua hien tugng di truyen va bien di• Tinh quy luat ciia hien tugng di truyen va biSn djI • D i truyen hgc qukn the• iTng dung di truydn hgc va di truySn hgc nguoi• Tien hoa
Xem thêm

185 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

9. Nguyen t~c va phuong phap ghi nhan cac khoan du phong phai tra : Theo k~ hoach, hop d6ng10. Nguyen t~c ghi nhan v6n chu so htru- Nguyen t~c ghi nh~n v6n dftu tu chu so htru, thang du v6n c6 phan, v6n khac cua chu so htru :+ V6n dftu nr cua chu so huu : Ghi nh~ theo v6n thuc g6p cua chu so hfru- Nguyen t~c ghi nhan chenh I~ch danh gia lai tai san : Chua danh gia lai- Nguyen tic ghi nhan chenh I~ch tY gia : Chenh I~ch tY gia h6i doai phan anh tren Bang CDKT la CL tY gia phat sinhtheo tung thai di~m tYgia binh quan lien ngan hang- Nguyen t~c ghi nhan loi nhuan chua phan ph6i : Sau khi trir chi phi thue TNDN hien hanh11. Nguyen t~c va phuong ghi nhan doanh thu: Theo chuan muc s6 14- Doanh thu ban hang: Dii d6ng thai thoa man tM ca 05 di~u kien sau+ DN dii chuyen giao phan Ian rui ro va lei Ich g~ Ii~n voi quyen so httu san pham cho nguoi mua+ DN khong con nam gift quyen quan Iy hang h6a nhu nguoi so httu hang h6a hoac quyen kiern soat hang h6a+ Doanh thu ducc xac dinh tuong d6i chac chan+ DN dii thu duoc hoac se thu dircc loi ich kinh t~ nr giao dich ban hang+ Xac dinh duoc chi phi lien quan d~n giao djch ban hang- Doanh thu cung cfrp djchV\I :- Doanh thu hoat dQng tai chinh : Dii tuan thu dfty du 02 di~u kien sau+ C6 kha nang thu duoc lei ich kinh t~ tir giao dich d6+ Doanh thu duoc xac dinh tuong d6i chac chan- Doanh thu hop d6ng xay dung12. Nguyen t~c va phuong phap ghi nhan chi phi tai chinh .+ Chi phi tai chinh ghi trong bao cao KQKD la t6ng chi phi tai chinh phat sinh.13. Nguyen tic va phuong phap ghi nhan chi phi thu~ TNDN hien hanh, chi phi thue thu nhap hoan lai .+ Chi phi thue TNDN hien hanh diroc xac dinh theota khai thu~ TNDN
Xem thêm

19 Đọc thêm

TIM HIEU ELEARNING VA THIET KE GIAO TRINH DIEN TU PHAN TICH THIET KE HE THONG THONG TIN

TIM HIEU ELEARNING VA THIET KE GIAO TRINH DIEN TU PHAN TICH THIET KE HE THONG THONG TIN

d~n phat triSn con nguoi, phat trien nguon nhan hrc chit lUQ11gcao. Di~u nay doihoi phai co plnrong phap day va hoc moi dS phat huy t6i da tinh tich cue va tinhthftn tu hQCcua hoc vi en duoiS1)'huang d~n cua nguci thfty.Tren thirc t~ s6 hrong twang dai hoc cao d~ng tang len dang kS cling voi nhtrngthay d6i v~ muc tieu, chuang trinh, nQi dung va phirong phap giao due ... Tuy nhienv~n con nhi~u bit C?P trong plnrong phap day va hoc truyen thong: d~ cao vai trocua nguoi thfty va xem nhe tinh chu dong cua tro.Gftn day, thuat ngtr Elearningdii b~t dftu duoc bi~t d~n tai Viet Nam. Day la mot},huang di moi va thu hutS1)'quan tarn ngay cang nhiSu cua cac t6 clnrc, cong ty, donvi giao due dao tao, d~c biet la cac twang dai hoc cao d~ng, cac vien nghien ciruirng dung CNTT. HQ IAn hrot gioi thieu san pham Elearning cua minh, trong do BQGiao Due - Dao Tao va cac cong ty, t6 chirc Ian: t?P doan FPT, cong ty Di~n toanva truyen s6 lieu (VDC) ...Eleaming da, 'dang va se tro nen thuc su cAn thiet d6i voi giao due. Nh~m muc dich
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2009 - CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2009 - CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

chinh hQ'p nhat kern thee (sau cay gQit~t la "cac baa cao tai chinh hQ'p nhat giCfa nien oQ") oU'Q'ctrinh bay tCYtrang 2 den trang 29. Gac baa cao tai chinh hQ'pnhat giCfanien oQnay thuQctrachnhi~mcua Ban Giam ooc cua Gong ty. Trach nhi~m cua chung toi la oU'ara ket lu~n v~ cac baa caotai chinh hQ'p nhat giCfa nien oQ nay dl,fa tren vi~c scat xet cua chung toLPh~m vi soar xetChung toi oa tien hanh scat xet thee cac quy oinh cua cac Chuan ml,fC Kiem toan Vi~t Nam v~ GongtaG scat xet. Chuan ml,fCnay yeu c~u chung toi phai I~p ke hOc;lch va thl,fC hi~n scat xet oe.co Sl,fdam baa vCYaphai r~ng cac bao cao tai chinh hQ'p nhat giCfanien oQ nay khong co nhCfng sai sottrQng yeu. Gong taG scat xet chu yeu baa gem vi~c phong van cac nhan vien cua T~p crean va apdl,mg cac thu t!,Jcphan Uch ooi v&i nhCfng thong tin tai chinh; va do 00 Gong taG scat xet nay cungcap mOt muc oQ cram baa thap hO'n Gong vi~c kiem toan. Chung toi khong thl,fc hi~n Gong vi~c kiemtoan nen khong oU'a ra y kien kiem toan.NhU' oU'Q'c the hi~n trong cac baa cao tai chinh hQ'p nhat giCfanien oQ kern thee, cac soii~u so sanhcua baa cao ket qua hOc;ltoQng kinh hQ'p nhat giCfa nien OQva bao cao lU'u chuyen ti~n t~ hQ'p nhatgiCfa nien oQ khong oU'Q'c trinh bay thee qui oinh cua Chuan ml,fC Ke toan Vi~t Nam so 1 "Chulmml!C chung" va so 27 "Bao cao (Elichinh giffa ni{m (1{)".Ket lu~n soar xetVIA (AI ..NarciscfT. Torres ~r.Pho T'ng Giam oocKiem toan vien GongchungSo oang ky: N.0868/KTVNguyen Xuan Dc;liKiem toan vien ph!,JtrachKiem toan vien Gong chungSo oang ky: 0452KTV
Xem thêm

31 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VINASHIP

bienclhochi phi SXKD.- Ttfch trr"rdcchi phi sua chla lon : Cong ty trichchi phi sua ch1a l6n chc,doi 1]u bidncr"raCOngty. Cong ty xAy dung dq tinh mric chi phi suachira I ldn len de ( 2,5 ndrn I liin).Saudo tinh tLichchi phi sua chiracho I n[m. Sau3 nam sEquyet to6n so chi phi suachta lon datrich vi so thuc te dI phdt sinh.Theo chu kj' tU ndm 2010 den ZOIZ,nirn 2010 cons ty barddutrich srrach[a ltin d6i tiu vir quyit to6nvao ndr;rrZ0l2.9- Nguv(rntdc r'ir phuong ph6p ghi nhan cdc khoin du phdng phrii tni :- Ngul'Ontac ghi nhAn: theo chudnmuc so 18 " C6c ktroiindu phdng r,) ncrtidp tirng" :DtoanhnghiOpc6 nghia vq ng hi€n tai do kdt qui tir mot su ki€n dd xay ra; su gidnr sfr r,€n,hftngloi ich kinh te ; c- I)lruongph6p ghi nhdn:duo.c hu6ng dan rai rh6ngru so zll2006lr'f-BTC ngdy2t:-)1320a6:Gid tri dur:cghi nhancfia mor khoiindu phbngphai trA ll gi6 tri duoc ur6ctinh hoplj nhratvi khoiin tidn se phii thanh toiin nghla vU ng hiOntai tai ngiy ket rhric k! Iie to6n.Khohndu phbngphii trA duoc lAp m5i nam m6t ldn vio cuoi niOndo ke toiirr.t0- Nguy€ntdc ghi nhan von chti s0 htru :- Nguy0ntac ghi nhAnvon chrj sd hiru thangdu von cd phdn,r,On,khiic cua chu scrhlru :+ VOndiiu trr cua chu so hlru : ghi nhAntheoso von thuc g6p cua chu so h[u.'l'hirnlt+clur'6n cciphtin: ghi nhantheos6 chOnhlOchgifragiii thuc te phrithiinhva rn€nh
Xem thêm

15 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

- Chi phi khac :- P h ua ng phap phan bo chi phi tra truac :'- P h u a n g phap va thai gian phan bo lai thI thuang m a i :8. Nguyen tic ghi nhan chi phi phai tra :9. Nguyen tic va phu'ang phap ghi nhan cac khoan dip phong phai tra :10. Nguyen tic ghi nhan v6n chu s d hu'u:- Nguyen tac ghi nhan von dau tu cua chu s a hu'u, thang d u v6n c6 phan, von khac cua chu s a hCfu.+ Von dau tu cua chu s a hOu : dup'c ghi nhan theo so v6n thue gop cua chu s a hu'u+ T h i n g d u v6n eo p h i n : d u g e ghi nhan theo so chenh lech Ian han giua gia thue te phat hanhva menh gia eo philu a Cong ty eo phIn khi phat hanh eo philu l l n dau, phat hanh bo sung .- Nguyen t i e ghi nhan chenh lech danh gia lai tai san.- Nguyen tac ghi nhan chenh lech Ty gia.- Nguyen t i c ghi nhan lgi nhuan c h u a phan phoi.11. Nguyen tic va phu'ang phap ghi nhan doanh thu:- Doanh thu ban hang :- Doanh thu cung e l p djch vu :- Doanh thu hoat dpng tai chinh :• - D o a n h thu hgp dong xay dung :12. Nguyen tic va phu'ang phap ghi nhan chi phi tai chinh.13. Nguyen tic va phu'ang phap ghi nhan chi phi thul thu nhap doanh nghiep hien hanh, chi phi thul;thu nhap doanh nghiep hoan lai.14. Cac nghiep vu du> phdng rui ro hdi doai :
Xem thêm

23 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

Signature Not VerifiedĐược ký bởi VŨ SƠN THỦYNgày ký: 15.08.2013 17:44CONG TY CO PHAN SONG f>A 505xs laO, Huyen laGrai, Tinh Gia LaiBAocioTAl CHiNHCho kY M toan 6 thang ddu nam 20/3BAo cAo CUA BAN GIAM DOC (ti~p theo)Ki~m toan dQC I~pCac Bao cao tai chinh nay diroc soat xet boi C6ng ty TNI-ffi Kiern toan va K~ toan AAC (Tru so chinh L678-80 Duong 30 thang 4, Quan Hai Chau, Thanh ph6 Da N~ng; Di~n thoai: (84) 0511.3655886; Fax: (84)0511.3655887; Website: www.aac.com.vn; Email: aac@dng.vnn.vn).Trach nhi~m ciia Ban Giam dBc trong vi~c I~p cac Bao cao tai chinhBan Giam d6c C6ng ty chju trach nhiern l~p cac Bao cao tai chinh nay tren co sa:•Tuan thu cac Quy djnh cua cac Chu~n mire k~ to an Vi~t Nam, Ch~ do k~ toan Vi~t Nam va cac quydinh phap Iy hien hanh khac co lien quan;•
Xem thêm

33 Đọc thêm

EBOOK NHIỄM KHUẨN HỆ THẦN KINH PHẦN 2

EBOOK NHIỄM KHUẨN HỆ THẦN KINH PHẦN 2

Dac diem cua virut bai liet: co ai ti'nh cao vdi te baoth in kinh van dong (nhat la nhiing te bao than kinh van dongldn), pha huy te bao than kinh d siing trUdc tuy song va thannao, phan huy chat nhiem sac va ton tai trong te bao difdidang bao quan lia acid va gay hoai tii te bao, chiing co the keotheo viem mang tuy vung ke can. virut bai liet con co the xamlan tan cong te bao sOfng sau tuy song, cac te bao hach thankinh va cac to chiic than kinh trung lidng (nhiing rat hiem).Diidng xam nhap: virut bai liet xam nhap vao cd thequa diidng mieng, chung sinh san d hong, ruot va to chiiclympho bao cua amidan, sau do vao hach co va mac treo ruotroi vao mau (thdi gian chung d trong mau rat ngan), vao giaidoan nay chiing khong gay trieu chiing lam sang. Sau dochung xam nhap vao to chiic than kinh bang con dudng naothi y kien cua cac tac gia con chua thong nhat. Da so cac tacgia cho rang co hai con dudng xam nhap la qua hang raomach mau - nao va qua synap than kinh - cd.1. Djch teBenh liiu hanh tren khap the gidi, nhat la cac vung nong, cothe xay ra vao moi thdi ky nhiing thudng vao cuoi ha sang thu.Cd the xay ra le te (sporadic), dia phiidng (endemic),nhUng cung cd the xay ra thanh dich (epidemic).Tuoi rat hiem gap diidi 6 thang tuoi: thiidng gap trong giaidoan 5 - 1 0 tuoi, nhUng noi chung cd the gap d moi liia tuoi.C) Viet Nam trong vong 10 nam tu! nam 1979 den 1988tinh hinh bai liet tre em d nUdc ta da giam xuong kha nhieutuy nhien ty le mac benh van tiidng doi cao. Dac biet d mienNam cao khoang gap 10 lan hdn d mien Bac. Mac dau ty le tiivong do bai liet khong ldn lam nhiing dieu quan trong hdn la
Xem thêm

98 Đọc thêm