MỐI LIÊN HỆ GIỮA TIỀN TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC VÀ NỢ NGẮN HẠN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MỐI LIÊN HỆ GIỮA TIỀN TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC VÀ NỢ NGẮN HẠN":

BÀI TẬP + ĐÁP ÁN MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO

BÀI TẬP + ĐÁP ÁN MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÂNG CAO

Bài tập 1:Trích báo cáo tài chính của công ty CPXD S (đơn vị: triệu đồng)1.Bảng cân đối kế toán ngày 31122010Chỉ tiêuMS Số đầu nămSố cuối kỳTÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN100518.586639.146I. Tiền và các khoản tương đương tiền11092.64644.5091. Tiền11192.64644.509II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn1[r]

21 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH TRUNG THIÊN

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH TRUNG THIÊN

 Vốn chủ sở hữuVốn chủ sở hữu là số vốn của các chủ sở hữu, các nhà đầu tƣ gópvốn và doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán, do vậy vốn chủ sởhữu không phải là một khoản nợ. Vốn chủ sở hữu bao gồm: Vốn pháp định: Vốn pháp định là số vốn tối thiểu phải có để thànhlập doanh nghiệp do pháp luật q[r]

96 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2009 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2009 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoảnđầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trò thò trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa chi phí đi vayChi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản[r]

24 Đọc thêm

BÀI TẬP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ (172)

BÀI TẬP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ (172)

- Vốn góp, lợi nhuận để lại tăng lên- Tài sản cố định, tài sản lưu động tăng lênTừ những nguyên nhân trên, ta có thể đề xuất một số giao dịch làm thay đổi cơcấu Tổng tài sản và nguồn vốn của công ty Good Luck như sau:- Mua hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất chưa trả t[r]

13 Đọc thêm

BAO CAO TAI CHINH VINAMILK

BAO CAO TAI CHINH VINAMILK

Địa chỉ: 10 Tân Trào Phường Tân Phú Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

3
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
(Dạng đầy đủ)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014
MẪU SỐ B01DNHN
Đơn vị tính : VND
TÀI SẢN Mã số
Thuyết
minh
HỢP NHẤT
Số cuố[r]

58 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn ngắn hạn tại công ty Tân Cảng 128 HP

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TÂN CẢNG 128 HP

MỤC LỤCDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU1LỜI MỞ ĐẦU5CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP81.1 Khái niệm, đặc điểm Tài sản ngắn hạn – Vốn ngắn hạn81.1.1 Tài sản ngắn hạn81.1.2 Vốn ngắn hạn91.2 Phân loại91.2.1 Căn cứ theo giai đoạn của quá trình sản xuất91.2.2[r]

87 Đọc thêm

Các vấn đề lý luận chung về vốn lưu động và quản lý vốn lưu động

CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG

Vốn lưu động (thuật ngữ tiếng Anh: Working capital, viết tắt WC) là một thước đo tài chính đại diện cho thanh khoản vận hành có sẵn cho một doanh nghiệp, tổ chức hoặc thực thể khác, bao gồm cả cơ quan chính phủ. Cùng với các tài sản cố định như nhà máy và thiết bị, vốn lưu động được coi là một phần[r]

26 Đọc thêm

TÁC ĐỘNG của QUẢN TRỊ vốn LUÂN CHUYỂN tới lợi NHUẬN của CÔNG TY BẰNG CHỨNG tại VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TỚI LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY BẰNG CHỨNG TẠI VIỆT NAM

1. GIỚI THIỆU
1.1 Lý do chọn đề tài
Sự bất ổn của kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đặt ra áp lực rất
lớn lên vai các nhà quản trị trong việc tối đa hóa lợi nhuận cổ đông, quản lý thu nhập
hiệu quả và chèo kéo công ty thoát khỏi cuôc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang diễn[r]

62 Đọc thêm

Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần sữa Vinamilk

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK

I. Lý thuyết♦ Nguồn thông tin phục vụ cho phân tích tài chính doanh nghiệp:(1) Bảng cân đối kế toánBảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính mô tả thực trạng về tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định (thường là thời điểm kết thúc một niên độ kế toán).(2) Báo[r]

18 Đọc thêm

Chương 15 NỢ NGẮN HẠN VÀ CHI PHÍ NHÂN CỒNG (CURRENT LIABILITIES PAYROLL)

CHƯƠNG 15 NỢ NGẮN HẠN VÀ CHI PHÍ NHÂN CỒNG (CURRENT LIABILITIES PAYROLL)

Chương 15
NỢ NGẮN HẠN VÀ CHI PHÍ NHÂN CỒNG
(CURRENT LIABILITIES PAYROLL)
Đối tượng chương:
L Định nghĩa và phân ỉoại nợ ngắn hạn (Definitions classification o f current liabilities)
2. Nợ ngắn hạn biết rõ số tiền (Current liabilities o f known amount)
3. Nợ ngằn hạn số tiền phải ước tỉnh (Curre[r]

32 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT LÂM SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG ĐÔNG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT LÂM SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG ĐÔNG

thông tin một cách tổng quát về thực trạng và sức mạnh của doanh nghiệp, từ đóbiết được vấn đề độc lập về mặt tài chính và những khó khăn mà doanh nghiệp đangđương đầu.Đánh giá khái quát tình hình tài chính được thực hiện bằng cách tính ra và sosánh giữa kỳ phân tích và kỳ gốc thông qua những[r]

122 Đọc thêm

CÁCH XÁC ĐỊNH HẠN MỨC TÍN DỤNG PHẦN 1

CÁCH XÁC ĐỊNH HẠN MỨC TÍN DỤNG PHẦN 1

Trong đó : Nhu cầu vốn lưu động = giá trị tài sản lưu động - nợ ngắn HẠN PHI NGÂN HÀNG 1 - NỢ DÀI HẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG 2 1 Gồm : Phải trả người bán, Phải trả công viên, Phải trả khác 2 CHÍ[r]

8 Đọc thêm

BÍ QUYẾT Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

BÍ QUYẾT PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Bảng lưu chuyển tiền tệ cho biết khả năng tạo tiền, tình hình quản lí các tài sản và trách nhiệm pháp lí ngoài vốn hiện thời, chi tiết các khoản đầu tư vào tài sản sản suất và các khoản đầu tư tài chính của doanh nghiệp. Nó cho phép cả các nhà quản lí cũng như các nhà nghiên cứu trả lời được những v[r]

12 Đọc thêm

TÓM TẮT CÁC CÔNG THỨC PHÂN TÍCH TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

TÓM TẮT CÁC CÔNG THỨC PHÂN TÍCH TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

HỆ SỐ THANH TOÁN HIỆN TẠI: Tổng tài sản l−u động Thanh toán hiện tại = Tổng nợ ngắn hạn B.. HỆ SỐ VỐN L−U ĐỘNG RÒNG Vốn l−u động ròng = Tổng TSLĐ - Tổng nợ ngắn hạn.[r]

11 Đọc thêm

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO

Cân đối 4 cho thấy: số vốn mà doanh nghiệp bị chiếm dụng (phần chênh lệchgiữa vốn chủ sở hữu và vốn vay hợp pháp lớn hơn số tài sản ngắn hạntài sản dàihạn tương ứng) đúng bằng số chênh lệch giữa số tài sản phát sinh trong quá trìnhthanh toán (nợ phải thu[r]

62 Đọc thêm

BÀI TẬP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ 92

BÀI TẬP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ 92

- Vốn góp, lợi nhuận để lại tăng lên- Tài sản cố định, tài sản lưu động tăng lênTừ những nguyên nhân trên, ta có thể đề xuất một số giao dịch làm thay đổi cơcấu Tổng tài sản và nguồn vốn của công ty Good Luck như sau:- Mua hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất chưa trả t[r]

11 Đọc thêm

phân tích tình hình tài chính công ty TNHH PHƯỚC THỊNH

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH PHƯỚC THỊNH

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………..…………………………………………………….…….1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
1.1. Khái quát chung về tài chính doanh nghiệp…………………………………………………………………………….2
1.1.1. Khái niệm,các đối tượng của tài chính doanh nghiệp……….…………………………………………[r]

62 Đọc thêm

Phân tích report tai primary company sữa vinamilk

PHÂN TÍCH REPORT TAI PRIMARY COMPANY SỮA VINAMILK

I. Lý thuyết

♦ Nguồn thông tin phục vụ cho phân tích tài chính doanh nghiệp:
(1) Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính mô tả thực trạng về tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định (thường là thời điểm kết thúc một niên độ kế toán).

(2[r]

18 Đọc thêm

15 tính toán cơ bản trong quản trị tài chính

15 TÍNH TOÁN CƠ BẢN TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

TÀI SẢN = NỢ PHẢI TRẢ + VỐN CHỦ SỞ HỮU.
TÀI SẢN: thể hiện các tài sản của cty.
NỢ PHẢI TRẢ + VỐN CHỦ SỞ HỮU: thể hiện nghĩa vụ đối với tài sản.
Tài sản gồm 2 phần: tài sản ngắn hạn hay tài sản lưu động (current asset, và tài sản dài hạn (fixed asset, long term asset).
Tài sản ngắn hạn = tiền mặt hay[r]

7 Đọc thêm

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỢ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY ABC

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỢ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY ABC

Nợ phải trả là các nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp, phát sinh từ các giao dịch và các sự kiện đã qua mà doanh nghiệp sẽ phải thanh toán từ các nguồn lực của mình. Nợ phải trả thường được phân chia thành nợ ngắn hạn và nợ dài hạn:
Nợ ngắn hạn là các khoản phải trả trong vòng một năm hoặc một chu[r]

124 Đọc thêm