NGUYEN LÍ NÀO CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN CÓ QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀ QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NGUYEN LÍ NÀO CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN CÓ QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀ QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN":

24 VẤN ĐỀ ÔN THI CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN (ĐH NGÂN HÀNG TP HCM)

24 VẤN ĐỀ ÔN THI CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN (ĐH NGÂN HÀNG TP HCM)

đề cương ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin phan 2×ôn thi chủ nghĩa mác lênin×chủ nghĩa mác lê nin×chủ nghĩa mac lê nin× chủ nghĩa mác lê nin×ôn thi chủ nghĩa mác×

Từ khóa
chuyên đề ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa họcchủ nghĩa mác lê nin bàn về vấn đề dân tộc và giai cấpchủ nghĩa mác lê ninlí luận của chủ nghĩa mác lênin

34 Đọc thêm

Vận dụng quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác Lênin vào quá trình phát triển kinh tế xã hội ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VÀO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Vận dụng quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác Lênin vào quá trình phát triển kinh tế xã hội ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay.Những nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật luôn là công cụ quý báu đối với nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người, bởi chúng được khái quát và rút ra từ sự phát triển của tự nhiên, xã hội. Quan điểm toàn diện là một trong những nguyên tắc được rút ra từ các nguyên lý của phép biện chứng duy vật, và đó cũng là một trong những nguyên tắc mang tính phương pháp luận của phép biện chứng duy vật mácxit, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển của tư duy biện chứng.
Xem thêm

67 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VÀ VẬN DỤNG QUANĐIỂM TOÀN DIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ CƠ CHẾ KINH TẾ KẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VÀ VẬN DỤNG QUANĐIỂM TOÀN DIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ CƠ CHẾ KINH TẾ KẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG

của thế giới,có mối liên hệ trực tiếp, mối liên hệ gián tiếp mà trong đó sự tác độngqua lại được thể hiện thông qua một hay một vài khâu trung gian, có mối liên hệbản chất, mối liên hệ tất nhiên và liên hệ ngẫu nhiên, có mối liên hệ giữa các sự vậtkhác nhau và mối liên hệ giữa các mặt khác nhau của sự vât. Trong các mối quan hệđó, nói chung, mối liên hệ bản chất, mối liên hệ tất nhiên, mối liên hệ chủ yếu… giữvai trò quyết định, tùy thuộc vào quan hệ hiện thực xác định.2. Quan điểm toàn diện trong triết học Mác – LêninTừ việc nghiên cứu quan điểm biện chứng về mối liên hệ phổ biến của sự vật hiệntượng, triết học Mác – Lênin rút ra quan điểm toàn diện trong nhận thức. Vì bất cứsự vật, hiện tượng nào trên thế giới đều tồn tại trong mối liên hệ với các sự vật, hiệntượng khác và mối liên hệ rất đa dạng, phong phú, do đó khi nhận thức về sự vật,hiện tượng, chúng ta phải có quan điểm toàn diện, tránh quan điểm phiến diện chỉxét sự vật, hiện tượng ở một mối liên hệ đã vội vàng kết luận về bản chất hay vềtính quy luật của nó.Quan điểm toàn diện đòi hỏi để có được nhận thức đúng đắn về sự vật, hiện tượng,một mặt chúng ta phải xem xét nó trong mối liên hệ qua lại giữa các bộ phận, cácyếu tố, các thuộc tính khác nhau của chính sự vật, hiện tượng đó. Mặt khác, chúngta phải xem xét nó trong mối liên hệ với các sự vật khác (kể cả trực tiếp và giántiếp). Đề cập đến 2 nội dung này, Lênin viết “muốn thực sự hiểu được sự vật, cầnphải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt, các mối liên hệ trực tiếp và giántiếp của sự vật đó”.Đồng thời quan điểm toàn diện đòi hỏi chúng ta phải biết phân biệt từng mối liênhệ, phải biết chú ý tới mối liên hệ bên trong, mối liên hệ bản chất, mối liên hệ chủyếu, mối liên hệ tất nhiên…để hiểu rõ bản chất của sự vật và có phương pháp tácđộng phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động của bản thân. Đươngnhiên, trong nhận thức và hành động, chúng ta cũng cần lưu ý tới sự chuyển hóa lẫnnhau giữa các mối liên hệ ở những điều kiện nhất định.
Xem thêm

12 Đọc thêm

Chủ đề 2: Phân tích quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin về dân chủ và đặc trưng của Dân chủ xã hội chủ nghĩa

CHỦ ĐỀ 2: PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN VỀ DÂN CHỦ VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Chủ đề 2: Phân tích quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin về dân chủ và đặc trưng của Dân chủ xã hội chủ nghĩa

Trong chế độ chiếm hữu nô lệ, dân chủ là từ ghép của 2 từ Hy lạp cổ: “Demos – dân” và “Kratos – quyền lực, sức mạnh”

Nghĩa là nhà nước
dân chủ chủ nô có
“quyền lực của dân”

Nhà nước dân chủ đối với chủ nô

30 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VẬN DỤNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TRÊN PHÂN TÍCH LIÊN MINH THƯƠNG MẠI – TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM A ASEAN

QUAN ĐIỂM CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ-NIN VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN. VẬN DỤNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TRÊN PHÂN TÍCH LIÊN MINH THƯƠNG MẠI – TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI_ HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM A (ASEAN)

TRANG 17 Việc hình thành và tăng cường các cơ chế hình thức hợp tác và liên kết mới này đã và đang tạo ra nhiều cơ hội cho sự phát triển của ASEAN, trong đó có Việt Nam : _THỨ NHẤT,_ việ[r]

22 Đọc thêm

CÁC THỜI KÌ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CÁC THỜI KÌ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CÁC THỜI KÌ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. Khái niệm TTHCM
TTHCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến CMXHCN, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
2. Cơ sở hình thành
Xem thêm

32 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC MÔN TRIẾT HỌC VẤN DỀ NHẬN THỨC TRONG TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

TIỂU LUẬN CAO HỌC MÔN TRIẾT HỌC VẤN DỀ NHẬN THỨC TRONG TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

LỜI MỞ ĐẦU

Con đường nhận thức của chân lý là con đường của quá trình nhận thức, nhờ có nhận thức đúng đắn về con đường nhận thức nên Đảng ta đã vận dụng chủ nghĩa Mác Lê Nin một cách đúng đắn, sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam và nó đã giúp nước ta thoát khỏi ách nô lệ, đi lên chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy mà Việc nghiên cứu quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về con đường biện chứng về nhận thức chân lý là công việc vô cùng quan trọng đối với Đảng đặc biệt là trong giai đoạn đất nước đang đi lên chủ nghĩa xã hội.
Trong lịch sử triết học đã có nhiều quan điểm khác nhau về con đường nhận thức của con người. Chủ nghĩa duy tâm cho rằng: “ Nhận thức chỉ là phức hợp những cảm giác của con người”. Chủ nghĩa duy tâm khách quan coi nhận thức là sự hồi tưởng lại của linh hồn bất tử về thế giới các ý niệm mà nó đã chiêm nghiệm được nhưng đã lãng quên hoặc cho rằng nhận thức là sự tự ý thức về mình của ý niệm tuyệt đối. Bên cạnh đó những người theo thuyết hoài niệm lại cho rằng: “ nhận thức là trạng thái hoài nghi về sự vật và biến sự hoài nghi, nghi ngờ về tính xác thực của tri thức thành một nguyên tắc của nhận thức”.
Đối lập với chủ nghĩa duy tâm. Chủ nghĩa duy vật khẳng định con người có khả năng nhận thức về thế giới và khẳng định nhận thức là quá trình phản ánh hiện thực khách quan vào đầu óc con người. nhưng do một vài hạn chế và một số nhà triết học duy vật trước Mác chưa thấy được vai trò của thực tiễn đối với quá trình nhạn thức.
Xem thêm

15 Đọc thêm

Bộ đề thi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh ĐH Công Nghiệp IUH

BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐH CÔNG NGHIỆP IUH

ĐÂY LÀ BỘ ĐỀ THI MỚI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM
bắt đầu ra từ năm 2013 trở về sau

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

1. Thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào?
a. Là tư tưởng của một cá nhân.
b. Là tư tưởng của lãnh tụ.
c. Là tư tưởng của một giai cấp, một dân tộc.
d. Là tất cả những vấn đề trên.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng nào?
a. Hệ tư tưởng phong kiến.
b. Hệ tư tưởng tư sản.
c. Hệ tư tưởng Mác Lênin.
d. Là sự pha trộn 3 hệ tư tưởng trên.

3. “Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động”. Câu nói trên được Đảng ta khẳng định tại Đại hội nào?
a. Đại hội IV
b. Đại hội V
c. Đại hội VI
d. Đại hội VII

4. Chọn đáp án đúng và điền vào chỗ trống: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự……chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người”.
a. Vận dụng và phát triển
b. Vận dụng sáng tạo và phát triển
c. Kế thừa và phát triển
d. Cả a, b, c đều đúng.
Xem thêm

50 Đọc thêm

quan điểm của mác lênin về văn hóa, vận dụng quan điểm của mac để xây dựng tư tưởng lối sống trong sinh viên

QUAN ĐIỂM CỦA MÁC LÊNIN VỀ VĂN HÓA, VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA MAC ĐỂ XÂY DỰNG TƯ TƯỞNG LỐI SỐNG TRONG SINH VIÊN

LỜI MỞ ĐẦU
Xuất phát từ quan niệm về bản chất của con người và về phương thức xác định bản chất của sự tồn tại người của triết học Mác, chúng ta có thể đi tới một kết luận rằng nếu tự nhiên là cái nôi đầu tiên của sự hình thành và phát triển con người thì văn hóa là cái nôi thứ hai. Nếu tự nhiên là cái quy định sự tồn tại của con người với tư cách là một thực thể sinh vật, thì văn hóa là phương thức bộc lộ, phát huy những năng lực bản chất người gắn liền với các hoạt động sống của con người. Nói cách khác, văn hóa là sự kết tinh năng lực bản chất người trong thế giới các sản phẩm do chính hoạt động con người tạo ra, là cái quy định bản chất con người với tư cách là một sinh vật có tính loài là một thực thể xã hội.
Chúng ta đang sống trong thập kỷ thế giới về văn hóa và phát triển do UNESCO phát động. Vấn đề văn hóa trở thành trung tâm chú ý của giới nghiên cứu trên thế giới. Ở nước ta, mấy năm gần đây, đặc biệt là từ khi bước vào thời kỳ đổi mới, vấn đề văn hóa cũng được tập trung đề cập. Mặc dù góc độ nghiên cứu, phương pháp tiếp cận có thể khác nhau nhưng người ta đều nhất trí rằng văn hóa là một cái gì đó giúp cho con người không bị đứt đoạn với quá khứ, không bị hẫng hụt trước tương lai, và là sự chuẩn bị đầy đủ hành trang của con người để bước vào thế kỷ XXI. Với ý nghĩa đó, sẽ không thỏ đáng nếu những người nghiên cứu mácxít chúng ta lại không hình thành được cho mình một phương hướng nghiên cứu (tiếp cận) vấn đề văn hóa theo quan điểm triết học Mác. Đây là vấn đề có ý nghĩa thời sự về lý luận và thực tiễn. Dưới đây là sự trình bày một vài suy nghĩ của tác giả với mong muốn góp một phần nhỏ vào mối quan tâm chung đó.
Chính vì tầm quan trọng của văn hóa trong xã hội hiện nay, chúng em đã chọn đề tài “ quan điểm của Mác Lênin về văn hóa, vận dụng quan điểm của Mac để xây dựng tư tưởng lối sống trong sinh viên”
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 1
I. Sự ra đời của chủ nghĩa Mac – Lenin 2
II. Quan điểm của Mac – Lenin về văn hóa 4
III. VẬN DỤNG XÂY DỰNG QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN VÀO NỀN VĂN HOÁ TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC VIỆT NAM 11
KẾT LUẬN 18
Xem thêm

19 Đọc thêm

tư tưởng của Lênin về đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và sự vận dụng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay

TƯ TƯỞNG CỦA LÊNIN VỀ ĐẢNG KIỂU MỚI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HIỆN NAY

V.I.Lênin, một lãnh tụ thiên tài của Đảng Cộng sản Bôn sê vích Nga, người thầy vĩ đại của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã kế tục xuất sắc sự nghiệp của C.Mác và Ph.Ăngghen, đấu tranh trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, thời kỳ cách mạng vô sản trở thành trực tiếp và trong hoàn cảnh giai cấp công nhân Nga đã giành được chính quyền. V.I.Lênin đã phát triển toàn diện, làm phong phú các bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác nói chung, cũng như trong lĩnh vực xây dựng Đảng cộng sản nói riêng. V.I.Lênin đã có những công hiến vô cùng lớn lao cả về lý luận và thực tiễn, Người đã phát triển sáng tạo các tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen về Đảng Cộng sản và hoàn chỉnh học thuyết xây dựng Đảng của chủ nghĩa Mác đó là học thuyết xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, đến nay chúng ta thường gọi là học thuyết xây dựng Đảng của chủ nghĩa Mác Lê nin.
Xem thêm

21 Đọc thêm

Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI

Để khẳng định cho tiến trình phát triển lịch sử của xã hội loài người là sự thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế - xã hội, Mác đã nói tới việc lấy sự phát triển toàn diện của con [r]

15 Đọc thêm

Mối liên hệ phổ biến và quan điểm về giáo dục và đào tạo của chủ nghĩa Mác – Lênin và của Đảng ta

MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN VÀ QUAN ĐIỂM VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VÀ CỦA ĐẢNG TA

Mối liên hệ phổ biến và quan điểm về giáo dục và đào tạo của chủ nghĩa Mác – Lênin và của Đảng ta. Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu quan điểm toàn diện và sự vận dụng của Đảng ta trong nghị quyết TW 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

66 Đọc thêm

BÀI LÀM ĐỀ THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BÀI LÀM ĐỀ THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Câu 1 : Phân tích định nghĩa tư tưởng HCM .
A . Định nghĩa :
TT HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng VN , là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê nin vào điều kiện cụ thể điều kiện nước ta , kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc , tiếp thu tinh hoa của nhân loại và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc , giải phóng giai cấp và giải phóng con người .
Cấu trúc của t2 HCM là quan điểm lý luận phản ánh vấn đề có tính quy luật VN.
Nguồn gốc của chủ nghĩa MácLên nin là: chủ nghĩa Mác lênin, giá trị văn hoá dân tộc, tinh hoa văn hoá nhân loại.
Nội dung cốt lõi của TTHCM là độc dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
Mục tiêu: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Xem thêm

67 Đọc thêm

15 CÂU HỎI ÔN THI MÁC LÊNIN CÓ ĐÁP ÁN

15 CÂU HỎI ÔN THI MÁC LÊNIN CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1: Hãy nêu và phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin? Từ đó rút ra phương ý nghĩa phương pháp luận của nó?Câu 2: Hãy phân tích nội dung cơ bản của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ và tính chất của lực lượng sản xuất? Vận dụng quy luật này vào thực tiễn cách mạng nước ta hiện nay?Câu 3: Hãy trình bày nội dung cơ bản của quy luật từ những sự thay đổi về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất và ngược lai? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận và liên hệ thực tiễn bản thân?Câu 4: Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về con người và bản chất của con người? Theo anh (chị) cần phải làm gì để con người phát triển toàn diện?Câu 5: Hãy phân tích nội dung cơ bản của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận của nó và liên hệ với thực tiễn bản thân?Câu 6: Hãy phân tích các thuộc tính của hàng hóa và mối liên hệ giữa nó với tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa.Câu 7: Hãy phân tích mâu thuẫn của công thức chung của tư bản. Vì sao nói hàng hóa sức lao động là chìa khóa giải quyết mâu thuẩn của công thức chung của tư bản?Câu 8: Tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định, tư bản lưu động là gì? Căn cứ và ý nghĩa của việc phân chia tư bản tư bản sản xuất các loại tư bản trên?Câu 9: Hãy phân tích quá trình tuần hoàn và chu chuyển của tư bản. Ý nghĩa việc đẩy nhanh tốc độ chu chuyển của tư bản?Câu 10: Hãy trình bày các nguyên nhân ra đời và các đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền?Câu 11: Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Hãy phân tích những điều kiện thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?Câu 12: Dân tộc là gì? Hãy nêu những quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về vấn đề dân tộc? Chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ta hiện nay?Câu 12: Dân tộc là gì? Hãy nêu những quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về vấn đề dân tộc? Chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ta hiện nay?Câu 14: Dân chủ là gì? Quan niệm của chủ nghĩa Mác Lênin về dân chủ? Đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào để xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta?Câu 15: Hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa là gi? Hãy trình bày những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa? Từ đó liên hệ với thực tiễn nước ta?
Xem thêm

58 Đọc thêm

tiểu luận cao học vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong quá trình đổi mới kinh tế ở thanh hóa hiện nay

tiểu luận cao học vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong quá trình đổi mới kinh tế ở thanh hóa hiện nay

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện, là cẩm nang giúp chúng ta tránh được những đánh giá phiến diện, sai lệch, giản đơn về sự vật, hiện tượng. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến còn là một trong những nội dung quan trọng của phép biện chứng duy vật mácxít. Nguyên lý này chỉ rõ tất cả các sự vật, hiện tượng đều nằm trong mối liên hệ. Vì vậy nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật có vai trò to lớn trong chỉ đạo hoạt động thực tiễn và nhận thức của con người
Phải quán triệt nguyên lý về mối liên hệ phổ biến cũng như quán triệt quan điểm toàn diện để giúp chúng ta tránh đánh giá phiến diện, siêu hình, một chiều, nếu không sẽ dẫn đến cái nhìn chủ quan trong nhận thức. Vì tính cấp thiết đó mà nhiều nhà nghiên cứu đã quan tâm đến.
Ngày nay khi đất nước đang thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, trong bối cảnh có nhiều cơ hội và thách thức lớn. Thực tiễn đó đặt ra nhiều vấn đề mới đối với sự lãnh đạo của Đảng, trong đó vấn đề trọng tâm là đổi mới kinh tế, đây là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo đưa nước ta sánh vai với các cường quốc trên thế giới.
Trong đại hội IX Đảng đề ra mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2001 2010) là: “Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN được hình thành về cơ bản, vị thế của nước ta trên thị trường quốc tế được nâng cao”. Tiếp thu quan điểm của Đại hội IX, Đảng ủy Thanh Hóa đã không ngừng cố gắng để đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển nhằm đưa Thanh Hóa trở thành một trung tâm kinh tế văn hóa xã hội phía Bắc; phấn đấu lên đô thị loại II. Để thực hiện được điều này trong những năm tới thì một trong những vấn đề cần quan tâm giải quyết đó là phải có những phương hướng đúng trong quá trình đổi mới nền kinh tế của tỉnh để đề ra những chính sách, quan điểm, biện pháp phát triển kinh tế toàn diện.
Thực tế sau những năm đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đạt được những thành tựa to lớn và có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua tốc độ phát triển kinh tế đồng đều và bền vững của tỉnh Thanh Hóa đã mang lại nhiều thành quả quan trọng. Điều này cho thấy sự đúng đắn, kịp thời, hợp lý của Đảng bộ và năng lực thực tiễn của tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh đang dần từng bước khẳng định vị thế của mình trong sự phát triển chung của toàn quốc, trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Sở dĩ đạt được những thành tựu như ngày nay là do sự nổ lực rất lớn của Đảng ủy và nhân dân Thanh Hóa, trong đó vấn đề nhìn nhận thực tế những khó khăn và thuận lợi của tỉnh trong sự đổi mới kinh tế đã tạo ra cơ sở lý luận vững chắc áp dụng vào thực tế. Việc vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin, để thấy được những thành tựu đạt được sau những năm đổi mới cũng như việc nghiên cứu nhằm định hướng những bước phát triển đi lên của tỉnh nhằm làm rõ tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin và chỉ ra sự vận dụng quan điểm toàn diện vào sự đổi mới kinh tế ở tỉnh Thanh Hóa là đúng đắn, hợp với sự vận động đi lên trong phát triển kinh tế xã hội của cả nước và thế giới.
Những vấn đề nêu trên cũng là lí do tôi chọn đề tài: “Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong quá trình đổi mới kinh tế ở Thanh Hóa hiện nay” làm khóa luận triết học của mình. Về mặt lý luận việc nghiên cứu đề tài phần nào giúp ta hiểu sâu sắc hơn lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin nói chung, nguyên lý mối liên hệ phổ biến của chủ nghĩa Mác Lênin nói riêng. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu đổi mới kinh tế theo nguyên lý mối liên hệ phổ biến có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế, góp phần phát triển đất nước cũng như việc hoạch định những chính sách đối với các thành phần kinh tế ở tỉnh nhà
Xem thêm

Đọc thêm

chủ nghĩa mác lênin về tôn giáo

CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ TÔN GIÁO

1.1 Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về tôn giáo
Tất cả các nhà triết học trước chủ nghĩa Mác, kể cả những nhà duy vật, đều là những người theo chủ nghĩa duy tâm trong quan niệm về đời sống xã hội, vì họ mới dừng lại ở chỗ xác nhận một sự thật là: khác với tự nhiên nơi mà những lực lượng vô tri vô giác đang hoạt động, thì trong xã hội, con người lại là một trong những thực thể có ý thức, có khả năng tự kiểm soát các hoạt động của riêng mình. Từ đó mà họ đều cho rằng: xã hội vận hành theo một cách riêng của nó, hoặc theo ý chí của một thế lực siêu tự nhiên có nhân tính ( như Đức Chúa ) hay không có nhân tính ( như Ý niệm tuyệt đối ), hoặc theo ý chí chủ quan của chính loài người.
Xuất phát từ cái nhìn duy tâm đó, tôn giáo một hình thái ý thức xã hội, đã ra đời và vẫn có cơ sở để phát triển trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, từ cuối thời kỳ công xã nguyên thuỷ cho đến tận bây giờ. Vậy đâu là nguyên nhân cho sức sống dai dẳng của tôn giáo trong xã hội ? Và trong xã hội xã hội chủ nghĩa, liệu có còn tồn tại tôn giáo ? Chủ nghĩa Mác Lênin có quan điểm như thế nào về việc giải quyết vấn đề này ?
Xem thêm

31 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG TƯ DUY ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG TƯ DUY ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY

Lịch sử Việt Nam hơn 80 năm qua đã chứng minh, cùng với chủ nghĩa Mác Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị to lớn, dẫn đường cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (61991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng. Đảng ta chỉ rõ: tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê Nin và tạo điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của dân tộc. Trong đó tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết toàn quốc tế có vị trí đặc biệt quan trọng.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Báo Cáo Tiểu Luận Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lenin về nền Văn Hóa Xã Hội Chủ Nghĩa

BÁO CÁO TIỂU LUẬN QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LENIN VỀ NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Đây là bài báo cáo tiểu luận chi tiết về vấn đề quan điểm của chủ nghĩa mác lê nin về nên văn hóa XHCN. Có thể dùng để làm bào thuyết trình, báo cáo. Làm bài giảng trên lớp......Những nội dung được chọn lọc kỹ càng và hiệu ứng, hình ảnh đẹp mắt sẽ làm người xem thích thú hơn.Xin cảm ơn

94 Đọc thêm

GIỮA HOC PHẦN + KẾT THÚC HỌC PHẦN TTHCM

GIỮA HOC PHẦN + KẾT THÚC HỌC PHẦN TTHCM

Tư tưởng HCM
Câu 1 + 2 : Phân tích đn TTHCM
Đại hội ĐB toàn quốc lần thứ 7 (61991) đánh dấu một mức quan trọng trong nhận thức của Đảng ta về TTHCM. Đảng ta khẳng định, Đảng lấy chủ nghĩa Maclenin và tư tưởng HCM làm nền tưởng tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. văn kiện của đại hội định nghĩa: “TTHCM chính là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa ML vào điệu kiện cụ thể của nước ta, và trong thực tế TTHCM đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của cả dân tộc”.
ĐHDBTQ lần 9(42001) đã xác định khá toàn diện và có hệ thống những vấn đề cốt yếu của TTHCM: “TTHCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cmVN, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa MacLenin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về gpdt, gpgc, gpcn; về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc và sưc mạnh thời đại…..”
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng nhiệt huyết, hết lòng vì nước, vì dân, Chủ tịch HCM đã để lại một di sản tinh thần hết sức sâu sắc, cao cả không chỉ góp phần to lớn và quyết định vào thắng lợi của dân tộc trong những năm qua mà còn có ý nghĩa chỉ đạo lâu dài cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta. Tổng hợp những giá trị tinh thần đó là tư tưởng Hồ Chí Minh.
Vậy: tư tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về các vấn đề cơ bản của cách mạng VN từ cách mạng dtdcnd đến cmxxhcn, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo phát triển cn mác –lenn vào điều kiện cụ thể của nước ta, đống thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm gpdt,gpgc, gpcn.

Câu 1: Tư Tưởng HCM là gì? Đối tượng và nhiệm vụ của môn học TT HCM. Ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu TT HCM đối với học sinh, sv hiện nay.
Tư tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến CMXHCN, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người
Đối tượng nghiên cứu
Bao gồm hệ thống quan điểm, quan niệm, lý luận của HCM về CMVN trong dòng chảy của thời đại mới mà cốt lõi là tư tưởng về độc lập dt gắn liền với CNXH.
Là sự vận động của TTHCM trong thực tiễn CMVN.
Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở hình thành TTHCM nhằm khẳng định sự ra đời của TTHCM là một tất yếu khách quan nhằm giải đáp các vấn đề lịch sử dân tộc đặt ra.
Xem thêm

25 Đọc thêm

Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh

KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

27 Đọc thêm

Cùng chủ đề