MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIỀN LƯƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SƠN VŨ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIỀN LƯƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SƠN VŨ":

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Shin Myung Vina

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SHIN MYUNG VINA

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Lời nói đầu
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1 Một số vấn đề cơ bản về kế toán hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp
1.1.1 Tiền lương
1.1.1.1 Khái niệm
1.1.1.2 Bản chất của tiền lương
1.1.1.3 Vai trò chức năng của tiền lương
1.1.1.4 phân loai lao động và phân loại tiền lương
1.1.1.4.1 Phân loại lao động
1.1.1.4.2 Phân loại tiền lương
1.1.1.5 chế độ tiền lương
1.1.1.5.1 Chế độ lương cấp bậc
1.1.1.5.2 Chế độ lương theo chức vụ
1.1.1.5.3 Chế độ thưởng
1.1.1.5.4 Chế độ phụ cấp
1.1.1.6 – Các hình thức trả lương
1.1.1.6.1 trả lương theo thời gian
1.1.1.6.2 Trả lương theo theo sản phẩm
1.1.1.6.2.1: trả lương theo sản phẩm trực tiếp
1.1.1.6.2.2: Trả lương theo sản phẩm có thưởng có phạt
1.1.1.6.2.3: trả lương theo sản phẩm gián tiếp
1.1.1.6.2.4: Trả lương theo sản phẩm lũy tiến
1.1.1.6.3 Cách tính lương trong một số trường hợp đặc biệt
1.1.1.6.4. Một số chế độ khác khi tính lương
1.1.1.6.4.1 Chế độ thưởng
1.1.1.7 Nguyên tắc trả lương
1.1.1.8– Qũy tiền lương
1.1.2 Các khoản trích theo lương
1.1.2.1 Bảo hiểm xã hội
1.1.2.2 quỹ bảo hiểm xã hội
1.1.2.3 Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT):
1.1.2.4 Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
1.1.2.5 Kinh phí công đoàn( KPCĐ)
1.1.3Nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp
1.1.3.1Nhiệm vụ của kế toán tiền lương gồm:
1.1.3.2 Nguyên tắc kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương
1.2 – Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp sản xuất
1.2.1 Các chứng từ sử dụng trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.2.2 Tài khoản sử dụng
1.2.3 – Tổng hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương
1.2.4 – Kế toán tổng hợp tiền lương các khoản trích theo lương
1.2.4.1 – kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đối với doanh nghiệp không thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất
1.2.4.2 – Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đối với doanh nghiệp có thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất
1.2.5 – Hình thức sổ kế toán
Chương 2 Thực trạng công tác kế toán tiền và lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
2.1 Khái quát chung về Công ty
2.1.1: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.1.1 Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty
2.1.1.2Sự hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2 Nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh của Công ty
2.1.2.2 Ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty
2.1.3: Đặc điểm của Công ty
2.1.3.1 Đặc điểm về thời vụ
2.1.3.2 Đặc điểm về cơ cấu lao động
2.1.3.3 Đặc điểm trang thiết bị, máy móc
2.1.3.4 Đặc điểm về tổ chức
2.1.4 tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty
2.1.4.1 Tổ chức quản lý tại Công ty
2.1.4.1.1 Sơ đồ khối về cơ cấu bộ máy quản lý
2.1.4.1.2 Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4.2: Tổ chức sản xuất kinh doanh của đơn vị
2.1.5 Tình hình sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần đây
2.1.5.1 kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
2.1.5.2 thị trường , thị phần và các mặt hàng của Công ty
2.1.5.2.1 thị trường, thị phần
2.1.5.2.2 Các mặt hàng của Công ty
2.1.5.3 – Cơ cấu lao động của Công ty
2.1.5.4 – Trang thiết bị
2.1.5.5 – Tình hình tài chính
2.1.6– Tổ chức công tác kế toán tại Công ty
2.1.6.1Tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty
2.1.6.2 Hình thức kế toán mà đơn vị vận dụng
2.1.7 Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty
2.2 Thực trạng Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
2.2.1 Công tác tổ chức và quản lý lao động tại Công ty
2.2.2 Nội dung quỹ lương và thực tế công tác quản lý quỹ lương tại Công ty
2.2.3 Hình thức kế toán tiền lương tại Công ty
2.2.3.1 Trình tự , phương pháp tính lương và các khoản trích theo lương
2.2.3.2 – Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tai Công ty
Chương III : Nhận xét và giải pháp về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
3.1 Nhận xét, đánh giá và công tác quản lý, tổ chức lao động và công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Nhược điểm
3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
3.2.1 Về công tác quản lý lao động
3.2.2 Về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Kết luận
Xem thêm

88 Đọc thêm

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ phần du lịch Thương mại Thanh Xuân

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI THANH XUÂN

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THANH HÓA1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài1
1.2.Mục tiêu nghiên cứu đề tài2
1.2.1.Mục tiêu chung :2
1.2.2.Mục tiêu cụ thể :2
1.3. Phạm Vi nghiên cứu:2
1.4. Đối tượng nghiên cứu3
1.5. Phương pháp nghiên cứu3
1.6.Một số nghiên cứu liên quan đến đề tài4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHÀN DU LỊCH THANH HÓA13
2.1. Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp13
2.1.1. Tiền lương13
2.1.2. Các khoản trích theo lương18
2.2. Nội dung công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp22
2.2.1. Các hình thức trả lương và phương pháp tính lương trong doanh nghiệp22
2.2.2. Quỹ tiền lương và quản lý quỹ lương trong công ty.31
2.2.3. Hạch toán chi tiết kế toán tiền lương33
2.2.4. Hạch toánchi tiết các khoản trích theo lương34
2.2.5.Hạch toán chi tiếtkế toán trích trước tiền lương nghỉ phép37
2.3. Các hình thức sổ kế toán và quá trình luân chuyển chứng từ39
2.3.1. Các hình thức sổ kế toán39
2.3.2.Quá trình luân chuyển chứng từ40
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THANH HÓA41
3.1.Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ Phần Du lịch Thanh Hóa41
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty41
3.1.2.Lĩnh vực kinh doanh của công ty.43
3.1.3.Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của công ty.43
3.1.4. Kết quả kinh doanh một số năm gần đây của Công ty45
3.1.5.Đặc điểm công tác kế toán:45
3.2.Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty49
3.2.1.Đặc điểm lao động, công tác quản lý lao động của Công ty49
3.2.2. Công tác trả lương và các hình thức tính lương tại Công ty50
3.2.3. Kế toán tiền lương tại Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa54
3.2.4.Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa59
CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦNDU LỊCH65
THANH HÓA65
4.1. Nhận xét chung tình hình của công ty.65
4.1.1. Những ưu điểm nổi bật trong bộ máy kế toán và công tác kế toán tiền lương tại Công ty65
4.1.2. Một số tồn tại trong tổ chức hạch toán tiền lương tại Công ty66
4.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Hóa67
4.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty.67
4.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ công tác kế toán tiền lương ở Công ty68
4.2.3. Điều kiện thực hiện.69
KẾT LUẬN71
TÀI LIỆU THAM KHẢO72
Xem thêm

101 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TM THANH GIANG

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TM THANH GIANG

Mục Lục
LỜI MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 7
1.1. Đặc điểm, vị trí của tiền lương và các khoản trích theo lương 7
1.1.1. Bản chất và chức năng của tiền lương 7
1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương 7
1.1.2.1. Vai trò của tiền lương 7
1.1.2.2. Ý nghĩa của tiền lương 8
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 8
1.2. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp 9
1.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian 9
1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm 10
1.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp 11
1.2.2.2. Theo sản phẩm gián tiếp 11
1.2.2.3. Theo khối lượng công việc 11
1.2.3. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương 11
1.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, và KPCĐ 12
1.3.1. Quỹ tiền lương 12
1.3.2. Qũy bảo hiểm xã hội 13
1.3.3. Quỹ bảo hiểm y tế 14
1.3.4. Kinh phí công đoàn 14
1.4. Nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 15
1.5. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 16
1.5.1. Hạch toán số lượng lao động 16
1.5.2. Hạch toán thời gian lao động 16
1.5.3. Hạch toán kết quả lao động 17
1.5.4. Hạch toán tiền lương cho người lao động 17
1.6. Hạch toán tổng hợp và các khoản trích theo lương 18
1.6.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ 18
1.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 19
1.6.2.1. Tài khoản sử dụng 19
1.6.2.2. Phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 24
1.7. Hình thức sổ kế toán 26


CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TM THANH GIANG 31
2.1. Đặc điểm hoạt động của Công Ty TNHH TM Thanh Giang 31
2.1.1. Lịch sử truyền thống và định hướng phát triển, đặc điểm môi trường, những khó khăn và thuận lợi của Công Ty TNHH TM Hương Giang. 31
2.1.2. Tổ chức hoạt động và tổ chức quản lý hoạt động SX, KD của Công ty TNHH thương mai Thanh giang. 32
2.1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 33
2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tài chính của doanh nghiệp 34
2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy kế toán 34
2.1.4.2. Cơ cấu lao động phòng kế toán, nhiệm của phòng kế toán 34
2.1.5. Hình thức tổ chức kế toán áp dụng tại công ty TNHH thương mai Thanh Giang. 35
2.1.5.1. Kết quả hoạt động SXKD của Cty TNHH TM Thanh Giang 38
2.2. Nội dung của kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương 40
2.2.1. Phương pháp tính lương tại Công ty 40
2.2.2. Quỹ tiền lương trong doanh nghiệp 41
2.2.3. Phương pháp trả lương 42
2.2.4. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 47
2.2.4.1. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 47
2.2.4.2. Sổ kế toán tổng hợp 51
CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÀN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH GIANG 56
3.1. Nhận xét chung 56
3.2. Những ưu, nhược điểm của công ty TNHH TM Thanh Giang 56
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH TM Thanh Giang 58
Xem thêm

56 Đọc thêm

Thực trạng hạch toán kế toán tại công ty TNHH SMATEC

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SMATEC

LỜI MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 7
1.Khái lược về công ty TNHH SMATEC 7
2.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH SMATEC 7
2.1.Lĩnh vực kinh doanh 8
2.2.Cơ cấu bộ máy quản lý 8
2.1.1.Mối quan hệ giữa các phòng ban 9
3.Kết quả và tình hình sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần đây của công ty TNHH SMATEC 10
CHƯƠNG 2 – HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SMATEC 12
2.1.Những vấn đề chung về hạch toán kế toán 12
2.1.1.Hình thức kế toán mà đơn vị đang áp dụng 12
2.2.Tổ chức bộ máy kế toán trong đơn vị 14
2.2.1.Chế độ, chính sách kế toán công ty đang áp dụng 15
2.3Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty TNHH SMATEC 15
2.3.1.Chứng từ công ty sử dụng 15
2.3.2Các loại sổ công ty sử dụng 16
2.3.3.Các loại báo cáo kế toán 16
2.4Các phần hành hạch toán kế toán công ty TNHH SMATEC 16
2.4.1.Kế toán quản trị 16
2.4.1.1.Khái niệm, tác dụng, đối tượng và nguyên tắc tổ chức của kế toán quản trị 16
2.4.1.2Nội dung của kế toán quản trị 17
2.5.Kế toán tài chính 18
2.6.Hạch toán tài sản cố định tại công ty TNHH SMATEC 18
2.6.1.Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ của tài sản cố định công ty TNHH SMATEC 18
2.6.2.Các chứng từ, tài khoản, số sách công ty sử dụng 20
2.6.3.Trình tự luân chuyển chứng từ, hạch toán kế toán tài sản cố định 21
2.7.Hạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty TNHH SMATEC 31
2.7.1.Đặc điểm của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 31
2.7.2.Nhiệm vụ của hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 31
2.7.3.Phân loại nguyên vật liệu 32
2.7.4.Phân loại công cụ dụng cụ 33
2.7.5.Hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 34
2.8.Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 38
2.8.1.Một số khái niệm 38
2.8.2.Ý nghĩa của kế toán lao động tiền lương 38
2.8.3.Nhiệm vụ của kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương 39
2.8.4.Nguyên tắc kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 39
2.8.5.Phân loại công nhân viên và phân loại quỹ lương, quỹ thưởng tại công ty TNHH SMATEC 39
2.9.Hạch toán kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm 40
2.9.1.Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 40
2.9.2.Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm 42
2.9.3.Đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành 43
2.9.4.Phương pháp hạch toán chi phí tại công ty TNHH SMATEC 43
2.10.Hạch toán kế toán vốn bằng tiền 46
2.10.1.Nội dung, nhiệm vụ của hạch toán, yêu cầu quản lý vốn bằng tiền 46
2.10.2.Kế toán tiền mặt tại công ty TNHH SMATEC 47
2.10.3.Kế toán tiền gửi ngân hàng công ty TNHH SMATEC 48
PHẦN 3:MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 52
3.1. Những thành tựu đã đạt được trong công tác kế toán 52
3.2. Những mặt hạn chế cần khắc phục trong công tác kế toán 53
3.3. Những giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán 54
KẾT LUẬN 57
Xem thêm

59 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: Thực trạng các phần hành kế toán tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Phúc Khánh

BÁO CÁO THỰC TẬP: THỰC TRẠNG CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG PHÚC KHÁNH

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………….09
Phần I: Tổng quan về công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Phúc Khánh ..............................................................................11
1. Tổ chức quản lý tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Phúc Khánh……..…………………………………………………………………11
1.1 Lịch sử hình thành công ty và phát triển………………………………..11
1.2 Các ngành nghề kinh tế chủ yếu của công ty…………………………....12
1.3 Một số chỉ tiêu mà công ty đạt được …………………………………...12
1.4 Cơ cấu bộ máy quản lý ………………………………………………....16
1.4.1 Sơ đồ bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Phúc Khánh ……………………………………………. 16
1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty……………...16
1.4.2.1Giámđốc Công ty chỉ đạo chung……………………………………..16 1.4.2.2 Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật………………………………….….….17
1.4.2.3 Phòng Tài chính – Kế toán…………………………………….…...17
1.4.2. Ban chỉ huy công trường…………………………………………...18
1.4.2.5 Các tổ, đội thi công…………………………………………….…..18
1.5 Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh……………………………………19
1.5.1 Đặc điểm tổ chức thi công…………………………………………….19
1.5.2 Đặc điểm Quy trình thi công sản phẩm xây lắp……………………….20
Phần II: Thực trạng phần hành kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Phúc Khánh
2. Quản lý lao động, tiền lương của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triểnnănglượngPhúcKhánh………………………………………………...21
2.1 Lao động…………………………………………………….……………22
2.1.1 Phân loại lao động trong doanh nghiệp……………………………….....22
2.1.2 Tình hình lao động tại doanh nghiệp……………………………….22
2.1Các hình thức trả lương……………………………………………………23
2.1.1 Tính lương ở bộ phận quản lý thuộc khối văn phòng...........................23
2.2.2 Tính lương cho cán bộ công nhân viên sản xuất cấp đội.......................25
3. Quản lý vật liệu, dụng cụ..................................................................................25
4. Quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp..................................................27
1. Tổ chức công tác kế toán trong công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Phúc Khánh……………………………………….…..29
1.1 Tổ chức vận dụng hình thức kế toán, sổ kế toán, hình thức luân chuyển chứng từ…………………………………………………………………..…29
1.1.1 Chứng từ kế toán mà doanh nghiệp đang sử dụng…………………….29
1.1.2 Tổ chức vận dụng hình thức kế toán………………………………..…..30
1.2 Tổ chức vận dụng Tài khoản kế toán…………………………………….30
1.3 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Phúc Khánh………………………………………….32
1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán………………………………...………33
1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán…………………....34
1.3.3 Mối quan hệ giữa phòng kế toán và các bộ phận……………………..35
2. Thực tế các phần hành kế toán……………...…………………………….35
2.1 Kế toán vốn bằng tiền…………………………………...........................35
2.1.1Khái niệm…………………………………………………..…………..35
2.1.2 Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền……………………….…………….36
2.1.2 Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty…………….…………….36
2.2 Kế toán tài sản cố định.............................................................................44
2.2.1 Khái niệm, đặc diểm tài sản cố định......................................................44
2.2.2 Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ:.................................................................45
2.2.3 Phân loại TSCĐ:.....................................................................................46
2.2.4 Tổ chức kế toán tài sản cố định..............................................................47
2.3 Hạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ............................59
2.3.1 Khái niệm, đặc điểm của NVL, CCDC..................................................59
2.3.2 Phân loại NVL, CCDC...........................................................................60
2.3.3 Hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ..........................................62
2.4 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương....................................69
2.4.1Một số khái niệm.....................................................................................69
2.4.2 Ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương .......................................................................................................70
2.4.3 Hạch toán chi tiết và tổng hợp tiền lương……………….………….…71
2.4.4. Hạch toán các khoản trích theo lương...................................................78
2.5 Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành phẩm.............81
2.5.1. Chi phí sản xuất kinh doanh..................................................................81
2.5.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh..................................................81
2.5.1.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm..........................................................................................82
2.5.2. Giá thành sản phẩm...............................................................................82
2.5.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm...........................................................82
2.5.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp...............................................82
2.5.3. Đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành......................84
2.5.4. Đánh giá sản phẩm dở dang..................................................................86
2.5.5. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm................................................................................................................87
2.5.6 Tổ chức kế toán giá thành......................................................................88
2.6. Hạch toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh.............94
2.6.1. Hạch toán kết quả kinh doanh………………………………………...94
2.6.2. Kế toán phân phối kết quả kinh doanh………………………………..95
2.7. Hạch toán kế toán nợ phải trả và nguồn gốc vốn chủ sở hữu …………..96
2.7.1 Nội dung và yêu cầu quản lý các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu……………………………………………………………………......96
2.7.2 Kế toán các khoản nợ ngắn hạn ……………………………………...97
2.7.3 Kế toán vốn chủ sở hữu…………………………………………….....97
2.8 Kế toán thuế tại công ty……………………………………………...…100
2.8.1 Kế toán thuế giá trị gia tăng……………………………………….…100
2.8.2 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp....................................................102
2.9 Báo cáo kế toán tài chính........................................................................105
2.9.1. Tổng quan về báo cáo tài chính………………………………….….105
2.9.2.Cách lập các báo cáo…………………………………………….…..108
Phần III: Những ý kiến nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Phúc Khánh….……...112
3.1Nhận xét về công tác tổ chức quản lý, công tác tổ chức hạch toán kế toán.
3.1.1 Ưu điểm…......…………………………………………………...…112
3.1.2 Những tồn tại………………………………….........……………...114
3.2Một số ý kiến đề xuất nhằm cải tiến nâng cao hiệu quả công tác kế toán tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Phúc Khánh.................................................................................................115
KẾT LUẬN………………………………………………………….....…..118
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................119
Xem thêm

147 Đọc thêm

HOÀN THIỆN kế TOÁN TIỀN LƯƠNG và các KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG tại CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại – DỊCH vụ HOẰNG hóa

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ HOẰNG HÓA

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực tập và hoàn thiện chuyên đề tốt nghiệp này em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý thầy cô trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Quý thầy cô khoa kinh tế đã truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt 4 năm học tập và rèn luyện tại trường. Đặc biệt, em xin cảm ơn cô Lê Thị Hồng Sơn giáo viên hướng dẫn đã tận tình hướng dẫn em thực hiện tốt chuyên đề này.
Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo và các anh chị trong công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Hoằng Hóa đã tạo điều kiện thuận lợi cho em được thực tập tại công ty, được tiếp xúc thực tế, giải đáp thắc mắc, giúp em có thêm hiểu biết về công việc kế toán trong suốt quá trình thực tập.
Với vốn kiến thức hạn hẹp và thời gian thực tập tại công ty có hạn nên em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình của quý thầy cô và anh chị trong công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Hoằng Hóa Đó sẽ là hành trang quý giá giúp em hoàn thiện kiến thức của mình sau này.
Em xin chân thành cảm ơn
Thanh Hóa tháng 06 năm 2015

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Thanh Hóa, ngày 17 tháng 06 năm 2015
Giảng viên

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN
Thanh Hóa, ngày 17 tháng 06 năm 2015

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT Từ viết tắt Diễn giải
1 BHXH Bảo hiểm xã hội
2 BHYT Bảo hiển y tế.
3 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp.
4 KPCĐ Kinh phí công đoàn.
5 SDĐK Số dư đầu kỳ.
6 SDCK Số dư cuối kỳ.
7 TSCĐ Tài sản cố định
8 GTGT Giá trị gia tăng
9 NHPTNT Ngân hàng và phát triển nông thôn
10 BH Bán hàng
11 CCDV Cung cấp dịch vụ
12 DT Doanh thu

DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1: hạch toán kế toán tiền lương 17
Sơ đồ 2.2: hạch toán các khoản trích theo lương 18
Sơ đồ 3.1 : Mô hình tổ chức bộ máy của công ty. 26
Sơ đồ 3.2 : Mô hình tổ chức phòng kế toán 33
Sơ đồ 3.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ. 35
Sơ đồ 3.4: Quy trình kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 40


MỤC LỤC
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài. 1
1.2. Mục đích nghiên cứu. 2
1.3. Phạm vi nghiên cứu. 2
1.4. Phương pháp nghiên cứu. 2
1.5. Kết cấu của chuyên đề. 2
CHƯƠNG 2:LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
2.1. Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 3
2.1.1. Một số khái niệm liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp 3
2.1.2 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 4
2.1.2.1 Vai trò của tiền lương 4
2.1.2.2 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 5
2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương 5
2.1.4 Các hình thức tiền lương: 6
2.1.4.1. Hình thức trả lương theo thời gian lao động. 6
2.1.4.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 8
2.1.4.3. Nguyên tắc tính trả lương 12
2.1.4.4. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài tiền lương: 12
2.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo Thông tư số 332014TTBLĐTBXH và Nghị định 1912014NĐCP 14
2.3. Nội dung kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo chế độ kế toán hiện hành. Theo quyết định 152006QĐBTC ban hành ngày 20032006 của Bộ trưởng BTC. 15
2.3.1. Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 15
2.3.2. Tài khoản sử dụng. 16
2.3.3. Phương pháp hạch toán. 17
2.4. Sổ sách kế toán. 18
2.4.1. Hình thức nhật ký chung : 18
2.4.2 Hình thức nhât ký chứng từ: 19
2.4.3. Nhật ký sổ cái : 20
2.4.4. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ : 21
2.4.5 Hình thức kế toán tên máy vi tính. 22
CHƯƠNG 3:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ HOẰNG HÓA. 24
3.1. Tổng quan về công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Hoằng Hóa 24
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 24
3.1.2.Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Hoằng Hóa. 25
3.1.3. Tình hình tổ chức của doanh nghiệp. 25
3.1.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy của công ty. 25
3.1.3.2. Chức năng ,nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ phận trong công ty. 27
3.1.4 Đánh giá tình hình tài chính, lao động của công ty 28
3.1.4.1: Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn 28
3.1.4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (20122014) 30
3.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán. 33
3.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và chức năng nhiệm vụ kế toán. 33
3.2.2. Chính sách kế toán, các phương pháp kế toán doanh nghiệp áp dụng. 34
3.2.2.1. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty 34
3.2.2.2. Hình thức sổ kế toán tại công ty 34
3.3. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Thương mại – dịch vụ Hoằng Hóa. 36
3.3.1. Các hình thức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Thương mại – dịch vụ Hoằng Hóa. 36
3.3.1.1 Trả lương theo thời gian 36
3.3.1.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm. 37
3.3.2. Thực trạng kế toán tại công ty cổ phần Thương mại – dịch vụ Hoằng Hóa. 38
3.3.2.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 38

3.3.3. Hạch toán kế toán chi tiết tiền lương tại công ty CP TMại – Dv Hhoá. 40
3.3.3.1 Hạch toán kế toán tiền lương theo thời gian lao động 40
3.3.3.2. Hạch toán kế toán tiền lương theo sản phẩm 49
3.3.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 58
CHƯƠNG 4:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ HOẰNG HÓA 76
4.1 Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 76
4.1.1 Ưu điểm 76
4.1.2. Hạn chế 77
4.2. Các giải pháp hoàn thiện 78
KẾT LUẬN 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO 82CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài.
Mỗi một doanh nghiệp là một tế bào quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Đó là nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp các lao vụ, dịch vụ phục vụ cho nhu cầu sản xuất tiêu dùng của toàn xã hội.
Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của kinh tế tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lí, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế.
Trong quá trình xác định chi phí thì tiền lương là một trong các yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm. Sử dụng hợp lí lao động trong quá trình kinh doanh vừa là tiết kiệm chi phí, hạ thấp chi phí, tăng doanh lợi ,tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và là điều kiện để cải thiện, nâng cao đời
Xem thêm

90 Đọc thêm

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ASEAN

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ASEAN

MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT 13
DANH MỤC SƠ ĐỒ 14
DANH MỤC BẢNG BIỂU 14
LỜI MỞ ĐẦU 17
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 19
1.1. Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 19
1.1.1. Khái niệm, bản chất của tiền lương và các khoản trích theo lương. 19
1.1.1.1. Tiền lương 19
1.1.1.2. Các khoản trích theo lương 19
1.1.1.3. Bản chất của tiền lương và các khoản trích theo lương 21
1.1.2. Vai trò của tiền lương 21
1.1.3. Ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương. 22
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương. 23
1.1.5. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 25
1.1.5.1. Chức năng 25
1.1.5.2. Nhiệm vụ 26
1.1.6. Các nguyên tắc cần đảm bảo trong quy chế trả lương 27
1.1.7. Chế độ tiền lương của Nhà nước 28
1.1.7.1. Chế độ tiền lương cấp bậc. 28
1.1.7.2. Chế độ tiền lương chức vụ. 29
1.1.8. Tiền lương tối thiểu 30
1.2. Hình thức trả lương, quỹ tiền lương, các khoản trích theo lương và nguyên tắc hạch toán lao động và tiền lương. 32
1.2.1. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp. 32
1.2.1.1. Hình thức tiền lương theo thời gian. 32
1.2.1.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm 34
1.2.1.3. Hình thức tiền lương khoán 36
1.2.2. Quỹ tiền lương 36
1.2.3. Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và bảo hiểm thất nghiệp 38
1.2.3.1. Quỹ bảo hiểm xã hội 38
1.2.3.2. Quỹ bảo hiểm y tế 41
1.2.3.3. Kinh phí công đoàn 41
1.2.3.4. Bảo hiểm thất nghiệp 42
1.2.4. Nguyên tắc hạch toán lao động và tiền lương 44
1.2.4.1. Phân loại lao động hợp lý 44
1.2.4.2. Phân loại tiền lương phù hợp 45
1.2.5. Tiền lương nghỉ phép trích trước 46
1.3. Nội dung tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 47
1.3.1. Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng 47
1.3.1.1. Chứng từ kế toán 47
1.3.1.2. Thủ tục luân chuyển chứng từ 48
1.3.1.3. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 48
1.3.2. Tổ chức sử dụng tài khoản kế toán và trình tự kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 51
1.3.2.1. Kế toán tiền lương 51
1.3.2.2. Kế toán các khoản trích theo lương 54
1.4. Thuế thu nhập cá nhân 57
1.4.1. Khái niệm 57
1.4.2. Chức năng, vai trò của thuế thu nhập cá nhân 58
1.4.3. Đối tượng nộp thuế thu nhập các nhân 59
1.4.4. Thu nhập thuộc diện chịu thuế 60
1.4.5. Giảm trừ gia cảnh 61
1.4.6. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo 61
1.5. Hình thức tổ chức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 63
1.5.1. Hình thức Nhật ký Sổ cái. 63
1.5.2. Hình thức Nhật ký chứng từ. 65
1.5.3. Hình thức Nhật ký chung. 67
1.5.4. Chứng từ ghi sổ 68
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ASEAN 70
2.1. Tìm hiểu chung về công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng ASEAN 70
2.1.1. Giới thiệu về công ty 70
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 70
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 71
2.1.3.1. Chức năng của công ty 71
2.1.3.2. Nhiệm vụ của công ty 72
2.1.3.3. Ngành nghề kinh doanh 73
2.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty 76
2.1.5. Khả năng về vốn của công ty 78
2.1.5.1. Vốn điều lệ 78
2.1.6. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp 78
2.1.6.1. Vị thế của doanh nghiệp trong mỗi trường cạnh tranh 78
2.1.6.2. Tình hình khách hàng 79
2.1.6.3. Tình hình các nhà cung cấp tài chính,nguyên vật liệu 80
2.1.6.4. Các đối thủ cạnh tranh 80
2.1.6.5. Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp trên thị trường 81
2.1.7. Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý của doanh nghiệp 82
2.1.7.1. Cơ cấu bộ máy quản lý của doanh nghiệp 82
2.1.7.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong Công ty 83
2.1.8. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 86
2.1.8.1. Khái quát chỉ tiêu tài chính của công ty trong những năm gần đây 86
2.1.8.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty một số năm gần đây 87
2.2. Công tác tổ chức kế toán tại công ty 88
2.2.1. Cơ cấu tổ chức công tác kế toán tại công ty 88
2.2.2. Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty 91
2.2.2.1 Chế độ kế toán và các văn bản áp dụng tại công ty. 91
2.2.2.2. Hình thức ghi sổ áp dụng tại công ty 91
2.3. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng ASEAN 93
2.3.1. Công tác quản lý nhân lực của công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng ASEAN 93
2.3.1.1. Tình hình lao động 93
2.3.1.2. Hạch toán thời gian lao động 95
2.3.2. Các hình thức trả lương tại công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng ASEAN 96
2.3.3. Kế toán tiền lương tại công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng ASEAN 96
2.3.3.1. Chứng từ sử dụng 96
2.3.3.2. Quy trình tính lương 97
2.3.4. Kế toán các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng ASEAN 116
2.3.4.1. Chứng từ sử dụng 116
2.3.4.1. Quy trình hạch toán 116
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ASEAN 138
3.1. Đánh giá khái quát tình hình Công ty và công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng ASEAN 138
3.1.1.Ưu điểm 139
3.1.1.1. Về Tổ chức bộ máy kế toán 139
3.1.1.2. Về tổ chức công tác kế toán 139
3.1.1.3. Về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 140
3.1.2. Nhược điểm 140
3.2. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 141
3.2.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 141
3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 142
3.2.2.1. Về công tác hoàn thiện chứng từ 142
3.2.2.2. Về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 142
3.2.2.3. Về công tác hoàn thiện sổ sách 144
KẾT LUẬN 145
TÀI LIỆU THAM KHẢO 146
Xem thêm

133 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI

GIỚI THIỆU KẾT CẤU ĐỀ TÀI


PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG.
I TIỀN LƯƠNG
1. Khái niệm và bản chất kinh tế của tiền lương
2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương
3. Phân loại tiền lương
Phân loại theo thời gian lao động
Phân loại theo đối tượng lao động
Phân loại theo tính chất kinh tế
II CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP
1. Hình thức tiền lương theo thời gian
Khái niệm
Công thức tính
2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm
Khái niệm
Công thức tính
3. Hình thức trả lương khoán theo khối lượng công việc
4. Hình thức khoán quỹ lương
5. Quỹ tiền lương
III QUỸ BHXH
1. Khái niệm
2. Quỹ BHXH
3. Chế độ thu nộp BHXH
4. Chi tiêu quỹ BHXH
IV QUỸ BHYT
1.Khái niệm
2. Quỹ BHYT
3. Chế độ thu nộp BHYT
4. Chi tiêu quỹ BHYT
V QUỸ KPCĐ
1. Khái niệm
2. Quỹ KPCĐ
3. Chế độ thu nộp KPCĐ
4. Chi tiêu quỹ KPCĐ

VI QUỸ DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM
1) Khái niệm
2) Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
3) Thời gian trích lập
4) Chi tiêu quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
VII TRÍCH TRƯỚC LƯƠNG NGHỈ PHÉP
1) Điều kiện trích
2) Xác định mức trích trước (m)
VIII HẠCH TOÁN SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN VÀ KẾT QUẢ LAO ĐỘNG
1. Hạch toán số lượng lao động
2. Hạch toán thời gian lao động
3. Hạch toán kết quả lao động
IX HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương
2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
Tài khoản kế toán sử dụng
Trình tự kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
Trình tự kế toán về tiền lương
Trình tự kế toán về KPCĐ, BHXH, BHYT
Trình tự kế toán về trích trước lương nghỉ phép
Trình tự kế toán về quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY ÔTÔ HOA MAI
1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty ôtô Hoa Mai
2) Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Công ty ôtô Hoa Mai
I 3) Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ khi thành lập cho đến nay
4) Tình hình tài chính của Công ty
II ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI
1) Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty lắp giáp ôtô Hoa Mai
2) Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty lắp giáp ôtô Hoa Mai
Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán
Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI
I ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TAI CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI
II CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TAI CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI
1) Các yêu cầu để hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty lắp giáp ôtô Hoa Mai
2) Giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
III KẾT LUẬN
Xem thêm

45 Đọc thêm

thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty cổ phần ô tô tuấn nam trang doc

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TUẤN NAM TRANG DOC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTBHXH: Bảo hiểm xã hộiBHYT: Bảo hiểm y tếBTC: Bộ tài chínhBHTN: Bảo hiểm thất nghiệpBHTN: Bảo hiểm thất nghiệpCP: Cổ phầnHĐQT: Hội đồng quản trịKCN: Khu công nghiệpKPCĐ: Kinh phí công đoànSXKD: Sản xuất kinh doanhTNHH: Trách nhiệm hữu hạnXDCB: Xây dựng cơ bản DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒBảng biểu 1: Bảng chấm côngBảng biểu 2: Bảng thanh toán lươngBảng biểu 3: Bảng tổng hợp thanh toán tiền lươngBảng biểu 4: Bảng phân bổ tiền lươngSơ đồ 1:Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty CP ô tô Tuấn Nam TrangSơ đồ 2:Cơ cấu bộ máy kế toán tại công ty CP ô tô Tuấn Nam TrangSơ đồ 3: Quy trình hạch toán MỤC LỤCNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNiiiDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTivDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒvLỜI MỞ ĐẦU11. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:12. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ:23. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:34. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:35. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:36. BỐ CỤC ĐỀ TÀI:3NỘI DUNG4CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP41.1.Khái quát chung41.2. Khái niệm, đặc điểm, vai trò, chức năng, ý nghĩa của tiền lương51.2.1. Khái niệm51.2.2. Đặc điểm51.2.3. Vai trò51.2.4. Chức năng của tiền lương61.2.5. Ý nghĩa71.3. Nguyên tắc trả lương71.4. Các hình thức trả lương81.4.1. Hình thức trả lương theo thời gian81.4.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm9CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP Ô TÔ TUẤN NAM TRANG10PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP Ô TÔ TUẤN NAM TRANG102.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty.102.1.1.1. Tên và địa chỉ của công ty.102.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển.102.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang.122.1.2.1. Ngành nghề kinh doanh của công ty:122.1.2.2. Hệ thống các chi nhánh của công ty:132.1.2.3. Hệ thống đại lý của các nhà máy132.1.2.4.Tổ chức bộ máy quản lý132.1.3. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang162.1.3.1.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm 2010, 2011.162.1.3.2. Đánh giá khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty172.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác tiền lương tại công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang.172.1.4.1. Nguyên tắc tổ chức công tác tiền lương tại công ty:172.1.4.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toáncủa công ty182.1.4.3. Đặc trưng cơ bản áp dụngcủa công ty192.1.4.4. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo202.1.5. Những thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển của Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang.202.1.5.1. Thuận lợi202.1.5.2. Khó khăn212.1.5.3. Định hướng phát triển của công ty21PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TUẤN NAM TRANG222.2.1. Vai trò của lao động, chi phí lao động sống trong sản xuất kinh doanh222.2.1.1. Vai trò của lao động trong sản xuất kinh doanh222.2.1.2. Chi phí lao động sống, tiền lương, tiền công222.2.1.3. Vị trí của yếu tố tiền lương trong sản xuất kinh doanh222.2.2. Yêu cầu quản lý lao động, tiền lương tại Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang232.2.2.1. Tình hình lao động tại Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang232.2.2.2. Yêu cầu quản lý lao động, tiền lương232.2.3. Nhiệm vụ của công tác tiền lương242.2.4. Hình thức tiền lương áp dụng tại công ty252.2.5. Quỹ lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ KPCĐ, quỹ BHTN tại Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang252.2.5.1. Quỹ lương252.2.5.2. Quỹ bảo hiểm xã hội252.2.5.3. Quỹ bảo hiểm y tế262.2.5.4. Quỹ kinh phí công đoàn262.2.5.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp272.2.6. Hạch toán lao động, tính lương và các khoản trợ cấp BHXH272.2.6.1. Hạch toán lao động272.2.6.2. Tính lương và các khoản trợ cấp BHXH312.2.7. Tổng hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lươnglương tại Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang392.2.8. Phân tích tình hình sử dụng quỹ lương tại Công ty442.2.9. Nhận xét, đánh giá về công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty452.2.9.1. Ưu điểm452.2.9.2. Hạn chế45CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TUẤN NAM TRANG473.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tiền lương473.2. Phương hướng hoàn thiện473.3. Các giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương48KẾT LUẬN50TÀI LIỆU THAM KHẢO51 LỜI MỞ ĐẦU1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:Trong cơ chế thị trường với sự hoạt động của thị trường sức lao động còn gọi là thị trường lao động. Sức lao động trở thành hàng hóa, loại hàng hóa đặc biệt. Giá cả sức lao động chính là tiền lương, tiền công. Tiền lương (hay tiền công) là số tiền thù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động mà họ đóng góp cho doanh nghiệp, để tái sản xuất sức lao động, bù đắp chi phí lao động của họ trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương có vai trò quan trọng đối với cả người lao động và doanh nghiệp. Tiền lương có tác dụng bù đắp lại sức lao động cho người lao động. Đồng thời tiền lương cũng có tác dụng to lớn trong động viên khuyến khích người lao động yên tâm làm việc. Người lao động chỉ có thể yên tâm dồn hết sức mình cho công việc nếu công việc ấy đem lại cho họ một khoản đủ để trang trải cuộc sống. Thực tế hiện nay tiền lương còn được coi như một thước đo chủ yếu về trình độ lành nghề và thâm niên nghề nghiệp. Vì thế, người lao động rất tự hào về mức lương cao, muốn được tăng lương mặc dù tiền lương có thể chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thu nhập của họ. Đối với doanh nghiệp, tiền lương được coi là một bộ phận của chi phí sản xuất. Vì vậy, chi cho tiền lương là chi cho đầu tư phát triển. Hay tiền lương là một đòn bẩy quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp công bằng và hợp lý sẽ góp phần duy trì, củng cố và phát triển lực lượng lao động của mình. Ngoài tiền lương, người lao động còn được hưởng các khoản trợ cấp thuộc phúc lợi xã hội, trong đó có trợ cấp BHXH, BHYT,KPCĐ và BHTN, mà theo chế độ tài chính hiện hành, các khoản này doanh nghiệp phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh...Các khoản trợ cấp này cũng góp phần hỗ trợ giúp người lao động và tăng thêm thu nhập cho họ trong các trường hợp khó khăn, tạm thời hoặc vĩnh viễn mất sức lao động,một mặt nó kính thích người lao động yên tâm làm việc góp phần thúc đẩy phát triển của doanh nghiệp. Với sự phát triển và cạnh tranh giữa các ngành nghề, các dịch vụ ngày càng cao lao động là yếu tố quyết định và góp phần nâng cao hiệu quả sản suất kinh doanh. Do vậy, muốn thu hút được đội ngũ nhân viên có trình độ tay nghề chuyên môn cao đòi hỏi phải có phương pháp quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. Để làm được điều này doanh nghiệp cần phải có mức lương hợp lý để kích thích tinh thần hăng say làm việc và trách nhiệm của người lao động giúp doanh nghiệp gia tăng năng suất giá trị lợi nhuận. Do vậy, vấn đề tiền lương được các doanh nghiệp xem là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu. Xây dựng một hệ thống trả lương sao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh là điều cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Hơn nữa, sau một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang, đi sâu tìm hiểu vấn đề tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty, em nhận thấy tổ chức công tác tiền lương tại công ty đang còn một số điểm chưa được hoàn thiện. Công ty chỉ áp dụng hình thức trả lương theo thời gian nên việc tính lương của công nhân viên vẫn chưa thiết thực; Sự giám sát, quản lý chưa được chặt chẽ do vậy các chứng từ về tiền lương, bảo hiểm xã hội..cũng chưa thật sự chính xác…điều này đã ảnh hưởng đến việc xây dựng một hệ thống lương phù hợp của công ty. Nhận thức được vấn đề về tầm quan trọng của tiền lương và các khoản trích theo lương, em chọn đề tài nghiên cứu “Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang.”2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ: Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang có trụ sở nằm gần trung tâm thành phố, gần các trường Đại học, Trung cấp, trung học cơ sở, các xí nghiệp, công ty lớn,... Nên hàng năm có một số sinh viên đến công ty để xin thực tập, qua một thời gian thực tập tại công ty cũng như tim hiểu về “Công tác tiền lương và các khoản trích theo lương” tại công ty thời gian vừa qua vẫn chưa đạt hiệu quả: chưa hoàn thiện được mức lương của người lao động sao cho phù hợp với tinh hình kinh doanh của công ty và mức sống hiện tại, chưa đưa ra được mức lương đúng với hiệu quả làm việc của người lao động. Chính vì vậy, em xin chọn đề tài “Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang.” Làm đề tài nghiên cứu, qua đó nắm được thưc trạng công tác tiền lương để tìm ra các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty mà Doanh Nghiệp chưa làm được, góp phần nâng cao năng suất lao động đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh chung của công ty. 3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Việc nghiên cứu đề tài “Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang.” nhằm muc đích: Nhằm đánh giá thực trạng hệ thống công tác tiền lương tại công ty đã tốt, hoàn thiện hay chưa. Thông qua nghiên cứu để chỉ ra được các điểm hạn chế trong công tác tiền lương tại công ty để tìm các giải pháp khắc phục. Nhằm đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu: Là tất cả các khoản tiền lương, các khoản trích theo lương của người lao động trong công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang. Phạm vi nghiên cứu: Các vấn đề tiền lương, các khoản trích theo lương và cách hạch toán lương của công ty trong năm thời gian gần đây.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Phương pháp so sánh, tổng hợp Phương pháp lý luận. Phương pháp đánh giá. Tham khảo các tài liệu, các quy tắc chuẩn mực.6. BỐ CỤC ĐỀ TÀI: Báo cáo của em gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang. Chương 2: Thực trạng công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang. Chương 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang.
Xem thêm

57 Đọc thêm

Thực trạng và các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng số 4

THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4

Mục lục
Lời nói đầu 3
Học sinh 4
Phạm thị Mai Thanh 4
Phần I: các vấn đề chung về kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương 5
1.Khái niệm và bản chất kinh tế tiền lương. 5
2)Nguyên tắc kế toán lao động và tiền lương. 5
3)Các chế độ tiền lương của nhà nước quy định 6
4. Chế độ về các khoản tính trích theo tiền lương. 8
5.Hoạch toán lao động trong doanh nghiệp . 9
II.Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 10
1.Tài khoản sử dụng. 10
2.Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương. 11
3.Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. 11
Phần II: Thực tế công tác kế toán lao động tiềnlương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng số 4 14
I.Khái quát chung về hoạt động của công ty xây dựng số4: 14
1.Đặc điểm chung của công ty xây dựng số 4. 14
2.Nhiệm vụcủa công ty xây dựng số 4. 14
3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 15
Ban giám đốc 15
PGĐ 15
kỹ thuật 15
PGĐ 15
kinh tế 15
Công trình xây dựng 15
4.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 17
5.Quy trình công nghệ của công ty 19
II. thực trạng công tác lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty XD số 4: 20
1.Nội dung 20
2.Hình thức trả lương: 20
3. Kế toán tiền lương tại Công ty xây dựng số 4 21
4.Tính BHXH, BHYT, KPCĐ trong công ty số 4 22
Trong đó: Công ty: 15% 22
5.Kế toán tổng hợp tiền lương tạI công ty xây dựng số 4 22
Phần III: một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại CTXD số 4 25
I. Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và tình hình sử dụng lao động quỹ tiền lương nói riêng va kế toán nói chung: 25
II.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại CTXD số 4 27
Kết luận 29
Nhận xét của cơ sở thực tập 30
Xem thêm

39 Đọc thêm

Nghiên cứu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Sông Đà 1

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ 10
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 12
1.1 Một số vấn đề cơ bản về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 12
1.1.1 Khái niệm, vai trò chức năng và ý nghĩa tiền lương. 12
1.1.1.1 Khái niệm tiền lương 12
1.1.1.2 Vai trò chức năng của tiền lương 13
1.1.1.3 Ý nghĩa của tiền lương 14
1.1.2 Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương 14
1.1.2.1 Quỹ tiền lương 14
1.1.2.2. Bảo hiểm xã hội 15
1.1.2.3 Quỹ bảo hiểm xã hội 15
1.1.2.4 Quỹ bảo hiểm y tế 16
1.1.2.5 Kinh phí công đoàn 16
1.1.2.6 Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 17
1.1.3 Các hình thức trả lương 17
1.1.3.1 Hình thức trả lương theo sản phẩm 18
1.1.3.1.1 Trả lương theo sản phẩm trực tiếp 18
1.1.3.1.2 Theo sản phẩm gián tiếp 18
1.1.3.1.3 Trả lương theo sản phẩm có thưởng có phạt 18
1.1.3.1.4 Trả lương theo sản phẩm lũy tiến 19
1.1.3.2 Hình thức trả lương theo thời gian 20
1.1.3.2.1 Trả lương theo thời gian đơn giản 20
1.1.3.2.2 Trả lương theo thời gian có thưởng 20
1.1.3.3 Hình thưc trả lương khoán 22
1.1.4 Yêu cầu và nhiệm vụ của hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 22
1.1.5 Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 23
1.1.5.1. Hạch toán số lượng lao động 23
1.1.5.2. Hạch toán thời gian lao động 23
1.1.5.3 Hạch toán kết quả lao động 24
1.1.5.4 Hạch toán tiền lương cho người lao động 25
1.2 Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần sông đà 1 26
1.2.1 Tài khoản sử dụng để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. 26
1.2.2 Chứng từ sử dụng 26
1.2.3 Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 27
1.2.3.1 Phân bổ tiền lương và tính giá thành sản phẩm 27
1.2.3.2 Trích tiền lương BHXH 28
1.2.3.3 Trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất sản phẩm 28
1.2.3.4 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 29
1.2.3.4.1 Kế toán tổng hợp tiền lương 29
1.2.3.4.2 Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương 31
1.3 Hình thức sổ kế toán: 33
1.3.1 Nhật Ký Chung 34
1.3.2 Nhật Ký Sổ Cái 35
1.3.3 Nhật Ký Chứng Từ 36
1.3.4 Chứng từ ghi sổ 37
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 38
2.1 Khái quát chung về công ty cổ phần sông đà 1 38
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần sông đà 1 38
2.1.1.1. Quá trình hình thành công ty cổ phần Sông Đà 1 38
2.1.1.1.1 Giới thiệu chung về công ty cổ phần sông đà 1 38
2.1.1.1.2. Trụ sở chính và địa chỉ của công ty cổ phần Sông Đà 1 38
2.1.1.1.3.Giấy phép kinh doanh 38
2.1.1.2. Quá trình phát triển của công ty cổ phần Sông Đà 1. 38
2.1.1.2.1. Tóm tắt quá trình phát triển của công ty 38
2.1.1.2.2. Một số chỉ tiêu liên quan đến quá trình phát triển của công ty 39
2.1.1.2.2.1. Các chỉ tiêu về nguồn lực sản xuất kinh doanh 39
2.1.2 Ngành nghề sản xuất kinh doanh 39
2.1.3 Cơ cấu về tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất của công ty 40
2.1.3.1 Sơ đồ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 40
2.1.3.2 Chức năng của từng vị trí, phòng ban trong bộ máy quản lý. 41
2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán trong công ty cổ phần sông đà 1 46
2.1.5 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán như sau: 46
2.1.6 Hình thức kế toán tại công ty cổ phần sông đà 1 48
2.1.7 Phương pháp xây dựng quỹ lương tại công ty cổ phần sông đà 1 53
2.1.7.1 Xác định đơn giá tiền lương 54
2.1.7.2 Nguyên tắc trả lương và phương pháp trả lương. 54
2.1.8 Hạch toán các khoản trích theo lương tại Công Ty cổ phần Sông Đà 1 56
2.1.8.1 Quỹ bảo hiểm xã hội( BHXH) 56
2.1.8.2 Quỹ bảo hiểm y tế( BHYT) 56
2.1.8.3 Kinh phí công đoàn( KPCĐ) 57
2.1.8.4 Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp(BHTN) 57
2.1.9 Các kỳ trả lương của công ty cổ phần sông đà 1 58
2.1.10 Thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần sông đà 1 58
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 82
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Sông Đà 1 82
3.1.2 Ưu điểm 84
3.1.3 Một số hạn chế 85
3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Sông Đà 1 86
KẾT LUẬN 88
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90
Xem thêm

92 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP KẾ TOÁN: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP KẾ TOÁN: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 2
LỜI MỞ ĐẦU 4
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 6
1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong doanh nghiệp. 6
1.1.1.Bản chất và chức năng của tiền lương 6
1.1.2 . Vai trò và ý nghĩa của tiền lương 6
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 7
1.2. Các hình thức tiền lương trong Doanh Nghiệp 8
1.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian: 8
1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm 9
1.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT,và KPCĐ 11
1.3.1 Quỹ tiền lương: 11
1.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội 12
1.3.3 Quỹ Bảo Hiểm Y Tế 12
1.3.4. Kinh phí công đoàn: 13
1.4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 14
1.5 Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 14
1.5.1. Hạch toán số lượng lao động: 14
1.5.2. Hạch toán thời gian lao động: 15
1.5.3.Hạch toán kết quả lao động: 16
1.5.4.Hạch toán tiền lương cho người lao động: 16
1.6.Hạch toán tổng hợp và các khoản trích theo lương 17
1.6.1.Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT,KPCĐ 17
1.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 18
1.7. Hình thức sổ kế toán: 23
PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG 29
2.1. Khát quát chung về Công Ty cổ phần toyota Thăng Long 29
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty cổ phần Toyota Thăng Long 29
2.1.2.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công Ty cổ phần Toyota Thăng Long. 31
2.2. Thực trạng thực hiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty cổ phần Toyota Thằng Long 32
2.2.1. Đặc điểm về lao động của Công Ty cổ phần Toyota Thăng Long 32
2.2.2. Phương pháp xây dựng quỹ lương tạicông ty cổ phần toyota Thăng Long 33
2.2.3. Hạch toán các khoản trích theo lương tại Công Ty cổ phần Toyota Thăng Long 36
2.2.4. Các kỳ trả lương của Công Ty cổ phần Toyota Thăng Long 38
2.2.5 Thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty cổ phần Toyota Thăng Long 38
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG 65
3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công Ty Cổ phần Toyota Thăng Long. 65
3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán của Công Ty. 65
3.1.2. Nhận xét về công tác kế toán lao động tiền lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ tại Công Ty. 65
3.1.3 Ưu điểm: 67
3.1.4. Nhược điểm: 69
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 70
KẾT LUẬN 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO 73
Xem thêm

78 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CÔNG TY Cầu 14

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CÔNG TY CẦU 14

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
1.LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.Khái niệm tiền lương
1.2. Chức năng của tiền lương
1.2.1. Chức năng thước đo giá tri
1.2.2. Chức năng tái sản xuất sức lao động
1.2.3. Chức năng kích thích sản xuất
1.2.4. Chức năng điều tiết lao động
1.2.5. Chức năng là công cụ quản lý của doanh nghiệp
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương trong doanh nghiệp
1.3.1. Nhóm nhân tố thuộc thị trường lao động
1.3.2. Các nhân tố thuộc môi trường doanh nghiệp
1.3.3. Nhóm nhân tố thuộc bản thân người lao động
1.3.4. Nhóm nhân tố thuộc bản thân công việc
1.3.5. Các nhân tố khác
1.4. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp
1.4.1. Hình thức trả lương theo thời gian
1.4.1.1. Tiền lương thời gian giản đơn:
1.4.1.2. Tiền lương thời gian có thưởng
1.4.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm
1.4.2.1. Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp
1.4.2.2. Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp
1.4.2.3. Tiền lương theo sản phẩm có thưởng
1.4.2.4. Tiền lương theo sản phẩm lũy tiến
1.4.3. Hình thức trả lương khoán
1.4.3.1. Khoán công việc :
1.4.3.2. Khoán quỹ lương:
1.4.3.3. Khoán thu nhập:
1.5. Quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp
1.5.1. Quỹ tiền lương
1.5.2. Các khoản trích theo lương
1.5.2.1. Quỹ bảo hiểm y tế
1.5.2.2. Quỹ bảo hiểm xã hội
1.5.2.3. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
1.5.2.4. Kinh phí công đoàn
1.6. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
2.HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
2.1. Hạch toán số lượng lao động
2.2. Hạch toán thời gian lao động
2.3. Hạch toán kết quả lao động
3.HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP
3.1. Chứng từ sử dụng trong hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
3.2. Tài khoản sử dụng
3.3. Phương pháp hạch toán
3.4. Sổ sách kế toán sử dụng và quy trình ghi sổ trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
3.4.1. Hình thức Nhật ký Sổ cái
3.4.2. Hình thức Nhật ký chung
3.4.3 Hình thức Chứng từ ghi sổ
3.4.4. Hình thức Nhật ký Chứng từ
3.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
3.5. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong điều kiện kế toán trên máy vi tính
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI
1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
1.2. Đặc điểm hoạt động của Công ty
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty
1.2.1.1. Nghành nghề kinh doanh
1.2.2. Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ
1.2.2.1. Đặc điểm sản phẩm
1.2.2.2. Quy trình công nghệ
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
1.4. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty
1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
1.4.2. Đặc điểm về chế độ kế toán tại công ty
2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY
2.1. Đặc điểm lao động tại CÔNG TY
2.2. Khái quát về tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
2.2.1. Các hình thức tiền lương sử dụng
2.2.1.1. Hình thức tiền lương khoán
2.2.1.2. Hình thức tiền lương sản phẩm
2.2.2. Các khoản trích theo lương tại Công ty
2.2.2.1. Trích quỹ BHXH
2.2.2.2. Trích quỹ BHYT
2.2.2.3. Trích quỹ BHTN
2.2.2.4. Trích Kinh phí Công đoàn
2.2.3. Các chế độ BHXH
2.3. Nội dung tổ chức hạch toán tiền lương tại CÔNG TY
2.3.2. Tài khoản sử dụng
2.3.3. Quy trình kế toán
2.3.3.1 Sổ kế toán chi tiết
2.3.2.2 Sổ kế toán tổng hợp
Biểu số 2.19 Chứng từ ghi sổ
CHƯƠNG 3MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY
1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY
1.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty :
1.1.1. Thuận lợi
1.1.2. Khó khăn
1.2. Đánh giá công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
1.2.1. Ưu điểm
1.2.2. Nhược điểm
2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY
2.1. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
2.2. Nội dung hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
KẾT LUẬN
Xem thêm

111 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG tác kế TOÁN TIỀN LƯƠNG và các KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG tại CÔNG TY cổ PHẦN xây DỰNG số 1 hải DƯƠNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HẢI DƯƠNG

LỜI NÓI ĐẦUSự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi nền tài chính quốc gia phải được tiếp tục đổi mới một cách toàn diện nhằm tạo ra sự ổn định của môi trường kinh tế. Tài chính luôn luôn là tổng hoà các mối quan hệ kinh tế, tổng thể các nội dung và giải pháp tài chính, tiền tệ, không chỉ có nhiệm vụ khai thác các nguồn lực tài chính, tăng thu nhập, tăng trưởng kinh tế, mà còn phải quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế, kế toán tiền lương là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế, tài chính đảm bảo hệ thống tổ chức thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy kế toán tiền lương có vai trò đặc biệt cần thiết và quan trọng với hoạt động tài chính doanh nghiệp.Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, việc sáng tạo ra của cải vật chất gắn liền với lao động, lao động là yếu tố cơ bản trong quá trình sản xuất. Tổ chức tốt công tác quản lý lao động tiền lương cho người lao động, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nâng cao hiệu quả công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương giúp cho việc quản lý chặt chẽ, đúng chế độ từ đó khuyến khích được người lao động nâng cao năng xuất lao động và tạo cơ sở cho việc tính toán và phân bổ vào giá thành sản phẩm được chính xác và đúng đối tượng. Đồng thời làm căn cứ để xác định các khoản nghĩa vụ phải nộp ngân sách cho các cơ quan phúc lợi xã hội. Để kết hợp giữa lý luận và thực tiễn sản xuất, được sự giúp đỡ của thầy cô giáo em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu chuyên đề: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp tại Công ty Xây dựng Số 1 Hải Dương”. Do điều kiện có hạn, khả năng kiến thức thực tế còn ít cho nên khoá luận không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Rất mong được sự góp ý của các thầy cô giáo để đề tài này được hoàn thiện hơn CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐÊ TÀIĐối với người lao động, sức lao động mà họ bỏ ra để là để đạt được lợi ích cụ thể, đó là tiền công ( lương ) mà người sử dụng lao động họ sẽ trả. Vì vậy việc nghiên cứu tiền lương và các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ) rất được mọi người quan tâm. Trước hết là họ muốn biết lương chính thức của của mình được hưởng bao nhiêu, họ được hưởng bao nhiêu cho BHXH, BHYT, KPCĐ và họ có trách nhiệm như thế nào với các quỹ đó. Sau đó là sự hiểu biết về lương và các khoản trích theo lương sẽ giúp họ đối chiếu với chính sách của nhà nước quy định về các khoản này, qua đó họ biết được người sử dụng lao động đã trích đúng, trích đủ cho họ quyền lợi này hay chưa. Cách tính lương của doanh nghiệp cũng giúp cán bộ công nhân viên thấy được quyền lợi của mình trong việc tăng năng suất lao động, từ đó thúc đẩy việc nâng cao chất lượng lao động của doanh nghiệp.Còn đối với doanh nghiệp, việc nghiên cứu và tìm hiểu sâu về quá trình hạch toán lương tại doanh nghiệp giúp cán bộ quản lý hoàn thiện lại cho đúng, đủ, phù hợp với chính sách của Nhà nước, đồng thời qua đó cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp được quan tâm đảm bảo về quyền lợi sẽ yên tâm hăng hái hơn trong lao động sản xuất. Hoàn thiện hạch toán lương còn giúp doanh nghiệp phân bổ chính xác chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nhờ giá thành hợp lý. Mối quan hệ giữa chất lượng lao động (lương) và kết quả sản xuất kinh doanh dược thể hiện chính xác trong hạch toán cũng giúp rất nhiều cho bộ máy quản lý doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định chiến lược để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.Là một sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp trong những năm học tập và rèn luyện ở trường với mong muốn “học đi đôi với hành” để củng cố thêm kiến thức, vận dụng kiến thức đã học vào trong thực tế. Trong thời gian thực tập được sự giúp đỡ tận tình của Cô giáo hướng dẫn, các cô, các chú phòng kế toán, ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ trong Công Ty Xây Dựng Số 1 – Hải Dương, em đã tìm hiểu và nghiên cứu đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng Số 1 – Hải Dương” thuộc tỉnh Hải Dương.1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUĐánh giá thực trạng, tình hình, đặc điểm tính chất và tầm quan trọng của kế toán tiền kương và các khoản trich nộp theo lương tại Công ty Xây Dựng Số 1 – Hải Dương. Nhằm tổng kết và khái quát những vấn đề có tính chất tổng quan về tiền lương và kế toán tiền lương qua đó đánh giá tình hình trả lương và hạch toán tiền lương để tìm ra những mặt mạnh, mặt yếu để có những biện pháp khắc phục để hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương, đảm bảo sự công bằng tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công nhân viên trong Công ty, phát huy hết khả năng sức lao động, sáng tạo của mình để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. Từ đó kịp thời cung cấp thông tin kế toán cho ban giám đốc hiểu rõ hết tình hình của Công ty để đưa ra các quyết định đúng đắn, phù hợp với thực trạng của Công ty để có thể đạt được hiệu quả cao nhất về mọi mặt.1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU1.3.1. Lương: + Lương cán bộ công nhân viên trong công ty+ Lương tính cho công nhân thuê ngoài1.3.2. Các khoản trích theo lương:+ Bảo hiểm xã hội+ Bảo hiểm y tế+ Kinh phí công đoàn1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU1.4.1.Phạm vi không gianĐề tài được nghiên cứu tại Công ty Xây dựng số 1 – Hải Dương1.4.2. Phạm vi thời gian Thời gian nghiên cứu đề tài : Nguồn số liệu được lấy tại năm 2012, tại Phòng tài chính – Kế toán1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.1.5.1 Phương pháp thu thập thông tin.Khi đi vào nghiên cứu một doanh nghiệp phải tìm hiểu nghiên cứu và lựa chọn thông tin nào là hết sứu cần thiết. Việc thu thập thông tin một cách chính xác và có khoa học sẽ phục vụ tốt và đảm bảo yêu cầu của mục đích nghiên cứu.Phương pháp điều tra: Thống kê tiến hành thu thập ghi chép tài liệu ban đầu trên toàn thể các đơn vị điều tra, không bỏ sót bất kỳ một đơn vị nào, ghi chép toàn bộ số liệu có liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp về tổng tiền lương và bảo hiểm, số đã chi và số còn lại chưa chi.Phương pháp phỏng vấn: Là phỏng vấn và tham khảo ý kiến của những cán bộ quản lý có kinh nghiệm, có trách nhiệm trong doanh nghiệp và phòng kế toán về các sô liệu phản ánh tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp về tổ chức quản lý và sử dụng quỹ lương.Phương pháp trực quan: Là trực tiếp quan sát các biểu báo cáo và các số liệu được lập nên tại đơn vị và cơ sở vật chất của đơn vị.1.6. KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀNội dung của bài chuyên đề gồm 4 chương:Chương 1 : Tổng quan về đề tài nghiên cứuChương 2: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngChương 3: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tai công ty Xây Dựng Số 1 – Hải DươngChương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty Xây Dựng Số 1 – Hải Dương
Xem thêm

115 Đọc thêm

Công tác tổ chức kế toán tổng hợp tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì.

CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU THANH TRÌ.

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Phần I: Các vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2
I. Bản chất, nội dung kinh tế của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 2
1.1 Bản chất tiền lương. 2
1.2 Các khoản trích theo lương. 4
2. Ý nghĩa, nhiệm vụ của hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 5
II.Quỹ tiền lương và các hình thức trả lương. 6
1.Quỹ tiền lương của doanh nghiệp. 6
2. Các hình thức trả lương. 7
2.1 Lương thời gian: 7
2.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm. 9
III, Phương pháp hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp. 11
1. Chứng từ, thủ tục kế toán. 11
2.Tài khoản sử dụng và trình tự hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 12
2.1 Hoạch toán tổng hợp về tiền lương và tình hình thanh toán với người lao động. 13
2.2 Hoạch toán các khoản trích theo lương. 16
3.Các hình thức tổ chức sổ kế toán. 19
3.1 Hình thức nhật ký Sổ cái. 19
3.2 Hình thức chứng từ ghi sổ. 20
3.3 Hình thức Nhật ký chung. 23
3.4 Hình thức Nhật ký Chứng từ. 25
Phần II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 28
I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty Vật liệu nổ công nghiệp 28
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 28
2. Ngành nghề kinh doanh: 29
2.1.Nguồn vốn kinh doanh: 30
2.2. Đặc điểm nguồn nhân lực. 32
2.3. Đặc điểm về cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghiệp của công ty. 33
II. Hình thức kế toán và tổ chức công tác kế toán ở công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 39
1.Hình thức tổ chức kế toán. 39
2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 40
2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 40
2.2 Tổ chức chứng từ kế toán. 41
2.3 Hệ thống tài khoản sử dụng. 41
III. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 42
1. Chế độ tiền lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 42
2. Chứng từ, sổ sách sử dụng tại Công ty 43
3. Tổ chức sổ sách kế toán. 43
4. Tài khoản sử dụng và trình tự hoạch toán. 44
4.1 Tài khoản sử dụng. 44
4.2 Trình tự hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương của công ty. 46
4.2.1 Hình thức trả lương theo sản phẩm. 46
4.2.2 Hình thức trả lương theo thời gian. 54
4.2.3 Hạch toán các khoản trích theo lương: 62
Phần III: Các đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 74
I.Đánh giá khái quát tình hình hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 74
1. Công tác kế toán chung. 74
2.Ưu điểm và nhược điểm của hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. 74
2.1 Ưu điểm. 74
2.2 Nhược điểm. 75
II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp. 76
1. Nguyên tắc hoàn thiện. 76
2.Một số giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương. 76
Kết luận 79
Tài liệu tham khảo 80
Xem thêm

59 Đọc thêm

Thực trạng và một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần ô tô tuấn nam trang ”

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TUẤN NAM TRANG ”

LỜI MỞ ĐẦU1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong cơ chế thị trường với sự hoạt động của thị trường sức lao động còn gọi là thị trường lao động. Sức lao động trở thành hàng hóa, loại hàng hóa đặc biệt .Giá cả sức lao động chính là tiền lương, tiền công. Tiền lương (hay tiền công) là số tiền thù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động mà họ đóng góp cho doanh nghiệp, để tái sản xuất sức lao động, bù đắp chi phí lao động của họ trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương có vai trò quan trọng đối với cả người lao động và doanh nghiệp. Tiền lương có tác dụng bù đắp lại sức lao động cho người lao động. Đồng thời tiền lương cũng có tác dụng to lớn trong động viên khuyến khích người lao động yên tâm làm việc. Người lao động chỉ có thể yên tâm dồn hết sức mình cho công việc nếu công việc ấy đem lại cho họ một khoản đủ để trang trải cuộc sống. Thực tế hiện nay tiền lương còn được coi như một thước đo chủ yếu về trình độ lành nghề và thâm niên nghề nghiệp. Vì thế, người lao động rất tự hào về mức lương cao, muốn được tăng lương mặc dù tiền lương có thể chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thu nhập của họ. Đối với doanh nghiệp, tiền lương được coi là một bộ phận của chi phí sản xuất. Vì vậy, chi cho tiền lương là chi cho đầu tư phát triển. Hay tiền lương là một đòn bẩy quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp công bằng và hợp lý sẽ góp phần duy trì, củng cố và phát triển lực lượng lao động của mình. Ngoài tiền lương, người lao động còn được hưởng các khoản trợ cấp thuộc phúc lợi xã hội, trong đó có trợ cấp BHXH, BHYT,KPCĐ và BHTN, mà theo chế độ tài chính hiện hành, các khoản này doanh nghiệp phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh...Các khoản trợ cấp này cũng góp phần hỗ trợ giúp người lao động và tăng thêm thu nhập cho họ trong các trường hợp khó khăn, tạm thời hoặc vĩnh viễn mất sức lao động,một mặt nó kính thích người lao động yên tâm làm việc góp phần thúc đẩy phát triển của doanh nghiệp. Với sự phát triển và cạnh tranh giữa các ngành nghề, các dịch vụ ngày càng cao lao động là yếu tố quyết định và góp phần nâng cao hiệu quả sản suất kinh doanh. Do vậy, muốn thu hút được đội ngũ nhân viên có trình độ tay nghề chuyên môn cao đòi hỏi phải có phương pháp quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. Để làm được điều này doanh nghiệp cần phải có mức lương hợp lý để kích thích tinh thần hăng say làm việc và trách nhiệm của người lao động giúp doanh nghiệp gia tăng năng suất giá trị lợi nhuận. Do vậy, vấn đề tiền lương được các doanh nghiệp xem là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu. Xây dựng một hệ thống trả lương sao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh là điều cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Hơn nữa, sau một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang, đi sâu tìm hiểu vấn đề tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty, em nhận thấy tổ chức công tác tiền lương tại công ty đang còn một số điểm chưa được hoàn thiện. Công ty chỉ áp dụng hình thức trả lương theo thời gian nên việc tính lương của công nhân viên vẫn chưa thiết thực; Sự giám sát, quản lý chưa được chặt chẽ do vậy các chứng từ về tiền lương, bảo hiểm xã hội..cũng chưa thật sự chính xác…điều này đã ảnh hưởng đến việc xây dựng một hệ thống lương phù hợp của công ty. Nhận thức được vấn đề về tầm quan trọng của tiền lương và các khoản trích theo lương, em chọn đề tài nghiên cứu “Thực trạng và một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang.”2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ: Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang có trụ sở nằm gần trung tâm thành phố, gần các trường Đại học, Trung cấp, trung học cơ sở, các xí nghiệp, công ty lớn,.... Nên hàng năm có một số sinh viên đến công ty để xin thực tập, qua một thời gian thực tập tại công ty cũng như tim hiểu về “Công tác tiền lương và các khoản trích theo lương” tại công ty thời gian vừa qua vẫn chưa đạt hiệu quả: chưa hoàn thiện được mức lương của người lao động sao cho phù hợp với tinh hình kinh doanh của công ty và mức sống hiện tại, chưa đưa ra được mức lương đúng với hiệu quả làm việc của người lao động. Chính vì vậy, em xin chọn đề tài “Thực trạng và một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang.” Làm đề tài nghiên cứu, qua đó nắm được thưc trạng công tác tiền lương để tìm ra các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty mà Doanh Nghiệp chưa làm được, góp phần nâng cao năng suất lao động đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh chung của công ty.3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Việc nghiên cứu đề tài “Thực trạng và một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang.” nhằm muc đích: Nhằm đánh giá thực trạng hệ thống công tác tiền lương tại công ty đã tốt, hoàn thiện hay chưa. Thông qua nghiên cứu để chỉ ra được các điểm hạn chế trong công tác tiền lương tại công ty để tìm các giải pháp khắc phục. Nhằm đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu: Là tất cả các khoản tiền lương, các khoản trích theo lương của người lao động trong công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang. Phạm vi nghiên cứu: Các vấn đề tiền lương, các khoản trích theo lương và cách hạch toán lương của công ty trong năm thời gian gần đây.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Phương pháp so sánh, tổng hợp Phương pháp lý luận. Phương pháp đánh giá. Tham khảo các tài liệu, các quy tắc chuẩn mực.6. BỐ CỤC ĐỀ TÀI: Báo cáo của em gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang. Chương 2: Thực trạng công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang. Chương 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang. KẾT LUẬNQua quá trình học tập tại trường và được cọ sát với thực tế ở Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang em đã tiếp thu được nhiều điều trong công tác tiền lương và các khoản trích theo lương. Em đã thấy được vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thấy được sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương, cũng như sự tìm hiểu những ưu, nhược điểm của công ty nói chung và tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng. Trên đây là một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang.Qua việc tìm hiểu và nghiên cứu “ Thực trạng công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang” trong thời gian qua rất có ý nghĩa đặc biệt khi là một sinh viên sắp ra trường. Nó không chỉ góp phần bổ sung thêm vốn kiến thức mà còn trang bị cho em những kinh nghiệm và bài học quý giá trước khi em tham gia làm việc tại một doanh nghiệp nào đó.Do hạn chế của bản thân nên không tránh khỏi những sai sót, em rất mong được sự giúp đỡ, góp ý của các thầy, các cô và các bạn để bài làm của em được hoàn thiện hơn.Thông qua bản báo cáo này em muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thầy, các anh chị trong ty đã hướng dẫn, giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực tập, cũng như hướng dẫn chỉ bảo nhiệt tình cho em trong quá trình viết bản báo cáo này.Em xin cảm ơn TÀI LIỆU THAM KHẢOTài liệu của công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam TrangGiáo trình “Kế toán quản trị”Tài liệu tham khảo trên mạngThông tư của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội
Xem thêm

48 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán lao động tiền lương tại Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng (CDC).

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG (CDC).

Theo Marx, lao động là một trong ba yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của quá trình sản xuất. Lao động đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội lao động có năng suất, chất lượng và đạt hiệu quả cao là nhân tố đảm bảo cho sự phát triển của mỗi quốc gia.
Trong nền kinh tế thị trường khi sức lao động được coi là hàng hoá thì việc xác định đúng giá trị của nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ với người lao động, người sử dụng lao động mà còn với toàn xã hội.
Để quá trình sản xuất diễn ra liên tục, người lao động phải tái sản xuất sức lao động của mình. Tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động được dùng để bù đắp sức lao động mà họ bỏ ra, do vậy họ đòi hỏi một mức lương xứng đáng đủ đáp ứng yêu cầu cuộc sống. Bên cạnh đó quản lý tiền lương là yêu cầu cấp thiết tác động đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Qua tiền lương, xã hội không chỉ được đảm bảo phát triển ổn định mà nó còn phản ánh ý nghĩa tích cực và nhân đạo thông qua việc giải quyết tốt nhu cầu và lao động của mỗi cá nhân.
Đi liền với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm BHXH, BHYT, KPCĐ. Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của xã hội đến từng thành viên.
Như vậy qua việc hạch toán, phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương vào giá thành sản phẩm, tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động, cải thiện đời sống con người và bình ổn xã hội.
Các chế độ chính sách về tiền lương và các khoản trích theo lương đã được nhà nước ban hành, song nó được vận dụng linh hoạt ở mỗi đơn vị phụ thuộc vào đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và tính chất công việc.
Nhận thức rõ vai trò quan trọng của tiền lương, của công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, sau khi được thực tập tại Công ty tư vấn thiết kế xây dựng, với sự động viên của thầy giáo Tiến sĩ Phạm Văn Đăng Phó vụ trưởng vụ chế độ kế toán Bộ Tài chính em đã mạnh dạn chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tư vấn thiết kế xây dựngCDC ”.
Mục tiêu của luận văn là: dựa trên cơ sở lý luận kết hợp với kiến thức thực tế thu nhận được từ việc xem xét thực trạng công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty tư vấn thiết kế xây dựngCDC. Từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong công ty tư vấn thiết kế xây dựng CDC.
Với mục tiêu trên, luận văn gồm 3 phần chính:
Chương I: Lý luận chung về hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Chương II: Thực trạng hạch toán kế toán lao động tiền lương, các khoản trích theo lương tại Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng (CDC).
Chương III: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán lao động tiền lương tại Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng (CDC).
Xem thêm

82 Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT HƯNG

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v
DANH MỤC BẢNG BIỂU vi
DANH MỤC HÌNH vii
DANH MỤC HÌNH vii
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 5
1. 1. Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 5
1.1.1. Khái niệm tiền lương 5
1.1.2. Bản chất kinh tế và đặc điểm của tiền lương 5
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 6
1..1.4. Vai trò, ý nghĩa của kế toán tiền lương 7
1.2. Hình thức tiền lương và các khoản trích theo lương 10
1.2.1. Hình thức tiền lương 10
1.2.3. Quỹ lương 12
1.2.4. Các khoản trích theo lương 13
1.3. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương cho người lao động 16
1. 3.1 Hạch toán số lượng lao động 16
1.3.2 Hạch toán thời gian lao động 17
1.3.3 Hạch toán kết quả lao động 17
1.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 18
1.4.1.Các tài khoản sử dụng 18
1.4.2. Các chứng từ sử dụng 20
1.5. Tổ chức sổ sách kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 22
1.6. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương trong điều kiện áp dụng kế toán máy 32
CHƯƠNG 2:KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHHBAO BÌ VIỆT HƯNG VÀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT HƯNG 34
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng 34
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 34
2.1.2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty 36
2.1.3. Những khó khăn, thuận lợi và hướng phát triển về tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng 36
2.1.4. Quy trình công nghệ của công ty 38
2.1.5.Cơ cấu tổ chức của công ty 39
2.1.6.Ngành nghề kinh doanh của Công ty 41
2.2.1 Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán 41
2.2.2. Hệ thống sổ sách theo hình thức kế toán trên máy vi tính 45
2.2.3. Giới thiệu về phần mềm kế toán của công ty 45
2.2.4. Các chính sách kế toán chủ yếu 51
2.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty TNHH bao Bì Việt Hưng 52
2.2.1. Hình thức tiền lương 52
Bảng 2.3.Bậc lương nhân viên công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng 2015 53
2.2.2. Các khoản thu nhập khác và phương pháp xác định 57
2.2.3. Quỹ lương 62
2.2.4. Các khoản trích theo lương tại công ty 62
2.2.5. Tổ chức hạch toán lao động tại công ty 63
Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng 67
2.4. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng 68
2.5. Đánh giá việc tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng. 96
CHƯƠNG 3:MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT HƯNG 99
3.1 Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng. 99
3.2 Phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng 100
3.3 Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hạch toán kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng 101
3.3.1 Hoàn thiện về việc tính tiền lương phải trả cho công nhân viên. 101
3.3.2 Hoàn thiện về hệ thống chứng từ kế toán tính lương cho người lao động. 101
3.3.3 Hoàn thiện về chế độ tiền thưởng cho người lao động. 102
3.3.4 Hoàn thiện về công tác đào tạo lao động tại công ty. 102
KẾT LUẬN 104
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106
Xem thêm

107 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

LỜI NÓI ĐẦUTrong nền kinh tế thị trường, tiền lương có một ý nghĩa vô cùng to lớn cả về mặt kinh tế cũng như mặt xã hội.Trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế thì tiền lương là sự cụ thể hoá của quá trình phân phối vật chất do người lao động làm ra. Do đó việc xây dựng hệ thống trả lương phù hợp để tiền lương thực sự phát huy được vai trò khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động là hết sức cần thiết, quan trọng đối với mọi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường.Về phía người lao động, tiền lương là một khoản thu nhập chủ yếu đảm bảo cuộc sống của họ và gia đình, thúc đẩy người lao động trong công việc, đồng thời là tiêu chuẩn để họ quyết có làm việc tại một doanh nghiệp hay không? Về phía doanh nghiệp, tiền lương chiếm tỉ trọng khá lớn trong tổng chi phí doanh nghiệp bỏ ra để tiến hành sản xuất kinh doanh.Do đó các doanh nghiệp luôn tìm cách đảm bảo mức tiền lương tương xứng với kết quả của người lao động để làm động lực thúc đẩy họ nâng cao năng suất lao động gắn bó với doanh nghiệp nhưng cũng đảm bảo tối thiểu hoá chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm, tốc độ tăng tiền lương nhỏ hơn tốc độ tăng năng suất lao động để tạo thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường.Để làm được điều đó thì công tác hoạch toán kế toán tiền lương cần phải được chú trọng, có như vậy mới cung cấp đầy đủ, chính xác về số lượng, thời gian, và kết quả lao động cho các nhà quản trị từ đó các nhà quản trị sẽ có những quyết định đúng đắn trong chiến lược sản xuấtkinh doanh của doanh nghiệp.Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp cùng với sự hướng dẫn của cô giáo PGS.TS Nguyễn Thị Đông, em đã chọn đề tài: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội cho chuyên đề thực tập của mình với mong muốn được góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác hạch toán kế toán và các khoản trích theo lương sao cho đúng với chế độ và phù hợp với điều kiện đặc thù của công ty.Ngoài lời nói đầu và kết luận, chuyên đề của em có kết cấu như sau :Chương 1: Khái quát chung về Công ty sơn tổng hợp Hà Nội.Chương 2: Thực trạng hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội.Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội.Do hạn chế về thời gian cũng như trình độ hiểu biết, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên em rất mong được sự giúp đỡ góp ý, chỉ bảo của cô giao hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Đông cùng các cô chú trong phòng tài vụ công ty. Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

76 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà.

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HÀ.

Chuyên Đề Tốt Nghiệp Bùi Xuân Khánh 6DB2
1

Giáo Viên Hướng Dẫn TS. Nguyễn Viết Tiến
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
Chương I. Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp 3
I. Lý luận về tiền lương và các khoản trích theo lương 3
1. Tiền lương 3
1.1. Khái niệm 3
1.2. Bản chất của tiền lương, chức năng của tiền lương 4
1.3 Nguyên tắc tính lương 7
1.4. Các hình thức trả lương: 10
1.5. Quỹ tiền lương trong doanh nghiệp 11
2. Các khoản trích theo lương 12
3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán 12
3.1. Yêu cầu quản lý 12
3.2. Nhiệm vụ kế toán 13
II. Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương theo chế độ kế toán hiện hành 14
1. Kế toán lao động tiền lương 14
1.1. Hạch toán lao động 14
1.2. Kế toán tổng hợp tiền lương 15
III. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 20
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 20
2. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 21
2.1. Tiền lương với tư cách là yếu tố chi phí đầu vào của quá trình sản xuất 22
Chương II.Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công tycầu I Thăng Long 24
I.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác kế toán của công ty cầu I Thăng Long. 24
1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của công ty 24
2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán. 26
II. Thực trạng về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long 27
1. Xây dựng quỹ lương 27
2 .Xây dựng đơn giá tiền lương 28
3 .Phương pháp trả lương 29
3.1. Nguyên tắc trả lương
3.2. Phương pháp trả lương
4.Hạch toán các khoản trích theo lương 39
5. Các khoản thu nhập khác ngoài tiền lương 42
5.1.Các khoản phụ cấp
5.2. Các hình thức tiền thưởng
6.Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 43
6.1.Sổ kế toán tổng hợp
Chương III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầuI Thăng Long 50
I. Đánh giá công tác tiền lương của công ty cầu I Thăng Long 50
II. Cơ sở đề ra giải pháp 51
1 . Căn cứ vào các quy định của nhà nước 51
III. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương 53
1. Xây dựng các quy chế 53
2.Quản lý lương của người lao động 56
3. Các khoản trích theo lương 57
4. Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực 57
5. Quản lý sử dụng máy móc 57
6. Đối với công ty cầu I Thăng Long 57
7 . Những điều kiện để thực hiện giải pháp 59
Kết Luận 60
Xem thêm

67 Đọc thêm

Cùng chủ đề