HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG":

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Sóc Sơn 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SÓC SƠN 

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Sóc Sơn 

Chương I: Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp.
Chương II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm xây lắp tại công ty Cổ Phần Đầu Tƣ Xây Dựng Thƣơng Mại Sóc Sơn.
Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán
tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Đầu Tƣ Xây
Dựng Thƣơng Mại Sóc Sơn.
Xem thêm

101 Đọc thêm

THỰC TRẠNG tổ CHỨC kế TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM ở CÔNG TY cổ PHẦN dược PHẨM bắc NINH

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh.
Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh.

82 Đọc thêm

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
1.2.1. Mục tiêu chung 2
1.2.2. Mục tiêu riêng 2
1.3. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN DẾN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 14
1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14
1.6. KẾT CẤU KHOÁ LUẬN 17
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẢM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 18
2.1. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 18
2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 18
2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 18
2.1.3. Đối tượng của kế toán chi phí sản xuất kinh doanh. 20
2.1.4. Nội dung, phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 21
2.1.5. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 29
2.2. KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 31
2.2.1. Khái niệm về giá thành. 31
2.2.2. Phân loại giá thành 31
2.2.3. Đối tượng và kỳ tính giá thành 32
2.2.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 33
2.3. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 37
2.3.1. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 37
2.3.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 38
CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI. 39
3.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI 39
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội. 39
3.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Cao su Hà Nội. 41
3.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Cao su Hà Nội 43
3.1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty. 45
3.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI 47
3.2.1. Khái quát bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần Cao su Hà Nội. 47
3.2.2. Các chính sách kế toán chung. 48
3.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. 49
3.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 50
3.2.5. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 51
3.2.6. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán. 52
3.3. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI. 53
3.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 53
3.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 56
3.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 59
3.3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất. 62
3.3.5. Tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công ty Cổ phân Cao su Hà Nội. 63
CHƯƠNG IV: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI. 65
4.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI 65
4.1.1. Ưu điểm 65
4.1.2. Nhược điểm 70
4.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI 73
KẾT LUẬN 79
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
Xem thêm

90 Đọc thêm

Xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Công ty Cổ phần Gốm xây dựng và Thương mại Bắc Sơn

XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC SƠN

Xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Công ty Cổ phần Gốm xây dựng và Thương mại Bắc Sơn
Chương 1:Lý luận chung để xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và phân tích thiết kế HTTT kế toán tại Công ty Cổ phần Gốm xây dựng và Thương mại Bắc Sơn.
Chương 3: Thiết kế và xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Gốm xây dựng và Thương mại Bắc Sơn.
Xem thêm

106 Đọc thêm

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

MỤC LỤCPhần I: Những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.3I.1: Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.3I.1.1: Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất.3I.1.2: Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất:4I.2: Đối tượng và nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất.7I.2.1: Đối tượng và nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất.7I.2.2: Phương pháp kế toán chi phí sản xuất.9I.3: Đối tượng và phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất.16I.3.1: Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.16I.3.2: Đối tượng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.18I.3.3: Phương pháp tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất.19I.4: Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất (theo các hình thức kế toán).21Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.23II.1: Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức kế toán ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.23II.1.1: Đặc điểm chung của Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.23II.1.2: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.25II.2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.28II.2.1:Tổ chức công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng:28II.2.2: Kế toán tập hợp các khoản chi phí sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.30II.2.3: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.37II.2.4: Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.38II.3: Các loại sổ chi tiết, sổ tổng sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.39Phần III: Một số nhận xét, đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm và những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.40III.1: Nhận xét, đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.40III.2: Những kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.41Phần kết luận44
Xem thêm

46 Đọc thêm

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

Hiện nay trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận vẫn là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp, nó chịu sự chi phối đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng tìm cách hạ giá thành sản phẩm của mình. Nhưng để làm được điều này không phải là đơn giản, đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm cho mình một hướng đi đúng. Việc hạch toán chi phí để tính giá thành của sản phẩm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và việc tăng giảm chi phí tác động đến các chỉ tiêu kinh tế khác.
Nhận thức được tầm quan trọng của chi phí để tính giá thành nên trong thời gian thực tập tại Công ty CP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC em chọn đề tài “ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC” cho Chuyên đề thực tập chuyên nghành.
Trong quá trình thực tập em đã nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình, chi tiết của giảng viên : TS.Trần Văn Thuận và sự giúp đỡ của các cô chú phòng Kế toán và Phòng Nhân sự của Công ty CP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC em đã hoàn thành Chuyên đề của mình. Kính mong nhận được những nhận xét từ các thầy cô để em hoàn thiện tốt hơn Báo cáo Chuyên đề của mình .
Nội dung bài báo cáo gồm 3 chương:
Chương 1: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC.
Chương 2 : Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC.
Chương 3 : Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC
Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới giảng viên TS.Trần Văn Thuận, ban lãnh đạo Công ty CP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC đã tạo điều kiện giúp em hoàn thành Chuyên đề thực tập.
Xem thêm

81 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ VIỆT ĐỨC

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ VIỆT ĐỨC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ VIỆT ĐỨC 3
1.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ VIỆT ĐỨC 3
1.2.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ VIỆT ĐỨC 6
1.2.1.Chức năng nhiệm vụ của công ty CP Đầu Tư Sông Đà Việt Đức 6
1.2.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP Đầu Tư Sông Đà Việt Đức……………………………………………. 7
1.2.3.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty CP Đầu Tư Sông Đà Việt Đức 7
1.3.TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ VIỆT ĐỨC 10
1.3.1.Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty CP Đầu Tư Sông Đà Việt Đức 10
1.4.TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ VIỆT ĐỨC 13
1.5. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ VIỆT ĐỨC 15
1.6. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ VIỆT ĐỨC 18
1.6.1. Các chính sách kế toán chung 18
1.6.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 18
1.6.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 21
1.6.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 22
1.6.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 23
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ VIỆT ĐỨC 24
2.1. ĐẶC ĐIỂM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ VIỆT ĐỨC 24
2.1.1.Đặc điểm chi phí sản xuất tại công ty 24
2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất trong công ty 25
2.2.ĐỐI TƯỢNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 26
2.2.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 26
2.2.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 27
2.3. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 27
2.3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 27
2.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 36
2.3.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 40
2.3.4. Tập hợp chi phí sản xuất 46
2.3.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 49
2.3.6. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành 52
CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ VIỆT ĐỨC 55
3.1. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 55
3.1.1 Ưu điểm 55
3.1.2 Nhược điểm 59
3.2 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 60
KẾT LUẬN 64CHƯƠNG 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ VIỆT ĐỨC
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ VIỆT ĐỨC
Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sông Đà Việt Đức
Tên tiếng anh : SONG DA – VIET DUC INVESTERMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : SONG DA VIET DUC.,JSC
Địa chỉ: 78 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương , Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.
Điện thoại: 043.9843 778 – 043.9843 779
Fax: 043.6330168
Mã số thuế: 0101437389
Người đại diện theo pháp luật : Ông NGUYỄN VĂN BẢY
Ngành nghề kinh doanh: sản xuất bê tông thương phẩm, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ vận tải, dịch vụ lữ hành, mua bán máy móc vật liệu xây dựng…..
Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà Việt Đức được thành lập theo quyết định số: 0103003529 ngày 12 tháng 01 năm 2004 . Đăng ký kinh doanh thay đổi lại lần thứ 9 ngày 29 tháng 9 năm 2011 của sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.
Công ty có hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, đội ngũ kỹ sư và cán bộ kỹ thuật được đào tạo cơ bản tại các trường Đại học danh tiếng trong và ngoài
Xem thêm

63 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC SỐ 3COMA3

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC SỐ 3COMA3

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 1
1.1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 1
1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài khóa luận 2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 9
1.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 9
1.5. Phương pháp nghiên cứu 10
1.6. Kết cấu khóa luận 10
Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở các doanh nghiệp xây dựng 11
2.1. Đặc điểm ngành xây dựng và sản phẩm xây lắp, yêu cầu công tác quản lý,kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 11
2.1.1. Đặc điểm của ngành xây dựng và sản phẩm xây lắp 11
2.1.2. Yêu cầu công tác quản lý, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng. 12
2.2. Bản chất, nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng. 14
2.2.1. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng 14
2.2.2. Khái niệm và phân loại giá thành trong doanh nghiệp xây dựng 17
2.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 20
2.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng 21
2.3.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 21
2.3.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí 21
2.3.1.2. Đối tượng tính giá thành 21
2.4. Phương pháp kế toán các khoản mục chi phí sản xuất 22
2.4.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 22
2.4.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 23
2.4.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 23
2.4.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 24
2.4.5. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 25
2.4.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 26
2.4.7. Tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành 28
2.4.7.1.Đối tượng tính giá thành 28
2.4.7.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 28
Chương 3: Thực trạng về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 30
3.1. Tổng quan chung về công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 30
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 30
3.1.2. Nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 32
3.1.3. Tổ chức bộ máy quản lí cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3COMA 3 33
3.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 34
3.1.5. Thực trang hoạt động của công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 trong những năm gần đây 36
3.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 38
3.2.1. Đối tượng và phân loại khoản mục chi phí tại công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 38
3.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 38
3.3. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất 39
3.3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 39
3.3.1.1. Tài khoản sử dụng 39
3.3.1.2. Sổ sách và chứng từ sử dụng 40
3.3.1.3. Một số phương pháp hạch toán chủ yếu 40
3.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 42
3.3.2.1. Cách tính lương 42
3.3.2.2. Tài khoản sử dụng 43
3.3.2.3. Sổ sách và chứng từ sử dụng 43
3.3.2.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 43
3.3.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công.............................................................44
3.3.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 46
3.2.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 49
3.2.6. Tính giá thành công trình 50
Chương 4: Một số những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cổ phần xây dựng và lắp máy số 3 – COMA 3 51
4.1. Đánh giá khái quát tình hình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy số 3 – COMA 3 51
4.1.1. Ưu điểm cơ bản 51
4.1.2. Nhược điểm cần khắc phục 53
4.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 54
4.2.1. Về kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: 54
4.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 55
4.2.3. Về kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành: 56
4.2.4. Một số biện pháp giảm chi phí hạ thấp giá thành sản phẩm: 56
KẾT LUẬN 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
Xem thêm

108 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần in hà nội”

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ NỘI”

Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần In Hà Nội
Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần In Hà Nội

139 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bình Hạnh Đan

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH HẠNH ĐAN

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Chương 1: Những lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất phim 3
1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sản xuất phim. 3
1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
1.1.2. Vai trò, nhiệm vụ, ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất phim 3
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5
1.1.4. Sự cần thiết của việc tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DN sản xuất phim 6
1.2 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại DN SX phim 7
1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 7
1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 8
1.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại DN SX phim 9
1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 9
1.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 10
1.4. Kỳ tính giá thành 11
1.5. Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DN sản xuất phim 12
1.5.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại DN sản xuất phim 12
1.5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong doanh nghiệp sản xuất 18
1.5.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phim 19
1.6. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại DN sx phim trong điều kiện áp dụng ké toán máy……………………………………30
Chương 2: Thực trang về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của công ty TNHH BHD 20
2.1. Khái quát chung về tình hình SXKD tại công ty TNHH BHD 20
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH BHD 20
2.1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lí và nhiệm vụ công ty TNHH BHD 22
2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty BHD 26
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty BHD 27
2.2. Tình hình thực tế về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phim của công ty TNHH BHD 32
2.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm phim 32
2.2.2. Kỳ tính giá thành 33
2.2.3. Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất phim tại công ty TNHH BHD 33
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty TNHH BHD 51
2.2.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phim tại công ty TNHH BHD 52
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH BHD 53
3.1. Nhận xét về công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng 53
3.1.1. Ưu điểm 53
3.1.2. Nhược điểm 55
3.2. Sự cần thiết của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 58
3.3. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH Bình Hạnh Đan 59
Kết luận 65
Xem thêm

90 Đọc thêm

Nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Từ sau khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, cùng với xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới, mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là thực hiện bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh với mục đích cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận. Để đạt được mục đích này thì các Doanh nghiệp phải áp dụng đồng thời nhiều biện pháp quản lý, đặc biệt trong công tác quản lý doanh nghiệp thì “chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” là những chỉ tiêu hết sức quan trọng luôn được các nhà doanh nghiệp quan tâm. Chính vì vậy việc tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có tác dụng lớn đối với công tác quản lý và là khâu quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Phấn đấu để không ngừng tiết kiệm chi phí và hạ thấp giá thành sản phẩm, đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của công tác quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp.
Mặt khác, thông qua số liệu do bộ phận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành cung cấp, các nhà quản lý doanh nghiệp biết được chi phí để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện định mức, dự toán chi phí, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn tiết kiệm hay lãng phí, tình hình thực hiện kế hoạch, giá thành sản phẩm, từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu, kịp thời nhằm hạ thấp chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm để có quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị của doanh nghiệp.
Qua thời gian học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam với chuyên ngành là Kế toán em đã có những kiến thức cơ bản về chuyên ngành của mình. Em nhận thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, được sự giúp đỡ tận tình của Th.s Bùi Thị Minh Nguyệt giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp và các cán bộ trong phòng Kế toán của công ty em quyết định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long làm đề tài nghiên cứu tốt nghiệp của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1 Mục tiêu tổng quát
Nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm từ đó đề xuất góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long.
2.2 Mục tiêu cụ thể
+ Hệ thống hóa được những cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp.
+ Đánh giá được thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty.
+ Đề xuất được một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi về thời gian:
+ Phân tích số liệu thu thập năm 2011 – 2013.
+ Công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty ....
Phạm vi về không gian: Công ty CP xây dựng Thăng Long, Số 207 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh.
4. Nội dung nghiên cứu
Cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp.
Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty.
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
5.Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập số liệu
+ Kế thừa số liệu từ báo cáo, internet, các chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
+ Khảo sát, thu thập số liệu từ các sổ cái, sổ chi tiết, chứng từ ghi sổ…của Công ty.
Phỏng vấn trực tiếp hoặc quan sát, lấy ý kiến thêm những thông tin có liên quan đến vấn đề nghiên cứu qua các cán bộ, nhân viên của Công ty.
Phương pháp thống kê kinh tế dùng để tổng hợp, xử lý phân tích những thông tin để đưa ra kết quả và nhận xét.
Phương pháp kế toán: Phân tích bảng biểu, sơ đồ thu thập được.
6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp
Chương I: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp.
Chương II: Khái quát chung của Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long.
Chương III: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long.
Chương IV: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long.
Xem thêm

67 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC SỐ 3 – COMA3

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC SỐ 3 – COMA3

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 1
1.1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 1
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
1.4. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 2
1.5. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài khóa luận 2
Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở các doanh nghiệp xây dựng 3
2.1. Đặc điểm ngành xây dựng và sản phẩm xây lắp, yêu cầu công tác quản lý,kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 3
2.1.1. Đặc điểm của ngành xây dựng và sản phẩm xây lắp 3
2.1.2. Yêu cầu công tác quản lý, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng. 4
2.2. Bản chất, nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng. 6
2.2.1. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng 6
2.2.2. Khái niệm và phân loại giá thành trong doanh nghiệp xây dựng 10
2.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 13
2.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng 13
2.3.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 13
2.4. Phương pháp kế toán các khoản mục chi phí sản xuất 14
2.4.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14
2.4.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 16
2.4.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 17
2.4.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 20
2.4.5. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 22
2.4.6. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 24
2.4.7. Tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành 25
Chương 3: Thực trạng về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 27
3.1. Tổng quan chung về công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 27
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 27
3.1.2. Nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 29
3.1.3. Tổ chức bộ máy quản lí cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3COMA 3 30
3.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 32
3.1.5. Thực trang hoạt động của công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 trong những năm gần đây 34
3.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 36
3.2.1. Đối tượng và phân loại khoản mục chi phí tại công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 36
3.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 37
3.3. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất 37
3.3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 37
3.3.2. Tài khoản sử dụng 38
3.3.3. Sổ sách và chứng từ sử dụng 38
3.3.4. Một số phương pháp hạch toán chủ yếu 39
3.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 40
3.3.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 42
3.3.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 45
3.2.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 47
3.2.6. Tính giá thành công trình 48
Chương 4: Một số những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cổ phần xây dựng và lắp máy số 3 – COMA 3 50
4.1. Đánh giá khái quát tình hình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy số 3 – COMA 3 50
4.1.1. Ưu điểm cơ bản 50
4.1.2. Nhược điểm cần khắc phục 51
4.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 52
3.2.1. Về kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: 53
3.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 54
3.2.3. Về kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành: 55
3.2.4. Một số biện pháp giảm chi phí hạ thấp giá thành sản phẩm: 55
KẾT LUẬN 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO 58
Xem thêm

94 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC SỐ 3COMA3

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC SỐ 3COMA3

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 1
1.1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
1.3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
1.4. Phương pháp nghiên cứu 2
1.5. Kết cấu khóa luận 2
1.6. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài khóa luận 3
Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở các doanh nghiệp xây dựng 11
2.1. Đặc điểm ngành xây dựng và sản phẩm xây lắp, yêu cầu công tác quản lý,kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 11
2.1.1. Đặc điểm của ngành xây dựng và sản phẩm xây lắp 11
2.1.2. Yêu cầu công tác quản lý, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng. 12
2.4.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 24
2.4.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 24
2.4.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 27
Chương 3: Thực trạng về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 35
3.1. Tổng quan chung về công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 35
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 35
3.1.2. Nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 37
Chương 4: Một số những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cổ phần xây dựng và lắp máy số 3 – COMA 3 58
4.1. Đánh giá khái quát tình hình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy số 3 – COMA 3 58
4.1.1. Ưu điểm cơ bản 58
4.1.2. Nhược điểm cần khắc phục 59
4.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 60
3.2.1. Về kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: 61
3.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 62
3.2.3. Về kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành: 63
3.2.4. Một số biện pháp giảm chi phí hạ thấp giá thành sản phẩm: 63
KẾT LUẬN 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO 66
Xem thêm

108 Đọc thêm

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất xây dựng thăng long

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT XÂY DỰNG THĂNG LONG

Luận văn tốt nghiệp của sinh viên Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Công nghệ Việt Nhật Khoa Kế Toán khóa 6 tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất xây dựng thăng long. Thấy được sự quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong công ty xây dựng nên tôi quyết định lựa chọn đề tài “Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất xây dựng Thăng Long” làm cơ sở nghiên cứu.
Xem thêm

67 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HÀ

MỤC LỤCLời mở đầu7Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất91.1 Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm91.1.1 Chi phí sản xuất91.1.2 Giá thành sản phẩm111.1.3 Mối quan hệ giữa chi sản xuất và giá thành sản phẩm131.1.4 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm141.2 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm141.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất141.2.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất151.2.3 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất151.2.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp151.2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp171.2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung181.2.4 Kế toán giá thành sản phẩm hoàn thành201.2.4.1 Theo phương pháp kê khai thường xuyên201.2.4.2 Theo phương pháp kiểm kê định kỳ211.2.5 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang221.3 Tính giá thành sản phẩm241.3.1 Đối tượng tính giá thành241.3.2 Các phương pháp tính giá thành241.4 Các hình thức kế toán sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm311.4.1 Hình thức Nhật ký chung311.4.2 Hình thức Nhật ký – Sổ cái331.4.3 Hình thức Chứng từ ghi sổ351.4.4 Hình thức Nhật ký chứng từ371.4.5 Hình thức Kế toán máy39Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà412.1 Tổng quan chung về công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà…..412.1.1 Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty412.1.2 Đặc điểm về bộ máy tổ chức quản lý của công ty432.1.3Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty452.1.4 Tổ chức bộ mỏy kế toỏn tại cụng ty472.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà522.2.1 Phân loại chi phí, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất522.2.2 Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất532.2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp532.2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp632.2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung672.2.2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp712.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang742.2.4 Tính giá thành sản phẩm74Chương 3: Một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà813.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công tyTNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà813.1.1 Ưu điểm813.1.2 Hạn chế833.2 Kiến nghị85Tài liệu tham khảo91
Xem thêm

93 Đọc thêm

“Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng”

“HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG”

LỜI NÓI ĐẦUQuá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là động lực thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển, hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới, hoàn thiện hệ thống các công cụ quản lý kinh tế mà trong đó kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng. Kế toán có vai trò quan trọng đối với quản lý tài sản, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng Doanh nghiệp, là nguồn thông tin, số liệu tin cậy để Nhà nước điều hành nền kinh tế vĩ mô, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các Doanh nghiệp, các khu vực. Vì vậy, đổi mới, hoàn thiện công tác kế toán để phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhận định của quá trình đổi mới cơ chế quản lý là một vấn đề thực sự bức xúc và cần thiết. Cùng với sự đổi mới, phát triển chung của nền kinh tế, với chính sách mở cửa, sự đầu tư của nước ngoài và để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá các Doanh nghiệp xây lắp đã có sự chuyển biến, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, phương thức quản lý, không ngừng phát triển và khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong nền KTQD. Tuy nhiên trong các Doanh nghiệp xây lắp hiện nay, công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng còn bộc lộ những tồn tại chưa đáp ứng yêu cầu quản lý và quy trình hội nhập. Do đó việc hoàn thiện công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nhằm phản ánh đúng chi phí, làm cơ sở cho việc tính toán chính xác giá thành sản phẩm xây lắp, cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều hành, kiểm tra chi phí và hoạch định chiến lược của Doanh nghiệp là nhu cầu cần thiết.Nhận thức được vấn đề nêu trên, sau thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng, được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Minh Phương cùng các anh chi Phòng kế toán của Công ty, kết hợp với kiến thức đã học ở nhà trường, tôi đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng” làm luận văn tốt nghiệp. Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm ba chương:Chương 1: Những vấn đề về lý luận cơ bản về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp .Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng.Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thàn h sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng.
Xem thêm

99 Đọc thêm

luận văn thạc sỹ 2016 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông

LUẬN VĂN THẠC SỸ 2016 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG

luận văn thạc sỹ kế toán năm 2016 theo thông tư 2002014TT BTC.
MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
1.Lý do chọn đề tài. 1
2. Phương pháp nghiên cứu 2
3. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu 3
4. Đối tượng nghiên cứu 3
5. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 4
7. Kết cấu của khóa luận 4
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 5
1.1.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 5
1.1.1. Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp 5
1.1.2. Đặc điểm của hợp đồng xây dựng 7
1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 11
1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 11
1.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí 13
1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí 14
1.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí 15
1.2.1.4. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và mức độ hoạt động 17
1.2.2. Khái niệm giá thành và phân loại giá thành xây dựng 21
1.2.2.1. Phân loại giá thành sản xuất xây dựng căn cứ vào thời điểm, cơ sở số liệu tính giá thành 22
1.2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi chi phí trong giá thành 23
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 24
1.3. ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 25
1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 25
1.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 26
1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 27
1.4. PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 28
1.4.1. Phương pháp tập hợp trực tiếp 28
1.4.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp 28
1.5. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRÊN GÓC ĐỘ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 30
1.5.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30
1.5.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 33
1.5.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 35
1.5.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 38
1.5.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây dựng 41
1.5.6. Kế toán chi phí sản xuất trong điều kiện khoán 44
1.6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 45
1.7. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 49
1.7.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (Phương pháp trực tiếp) 50
1.7.2. Phương pháp tính giá thành theo định mức 51
1.8. PHƯƠNG PHÁP KHOÁN TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 52
1.8.1 Khái niệm phương pháp khoán trong doanh nghiệp xây lắp 52
1.8.2. Vai trò tác dụng của phương pháp khoán trong doanh nghiệp xây lắp 53
1.8.3. Một số hình thức khoán chủ yếu 54
1.9. TRÌNH BÀY THÔNG TIN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 58
1.10. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP DƯỚI GÓC ĐỘ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 60
1.10.1. Đối tượng và mục tiêu của kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm 60
1.10.2. Nội dung kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm 62
1.10.2.1. Định mức chi phí và hệ thống dự toán chi phí sản xuất 62
1.9.2.2. Các biểu mẫu tổng dự toán công trình 64
1.10.2.3. Hệ thống sổ kế toán áp dụng trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 68
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG Ở CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG. 69
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG. 69
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 69
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 69
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 70
2.1.4. Tình hình nguồn lực của công ty 72
2.1.4.1. Tình hình lao động và cơ sở kỹ thuật của công ty 72
2.1.4.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn kinh doanh của công ty 75
2.1.4.3. Hiệu quả, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 76
2.1.5. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại công ty 78
2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán 78
2.1.5.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 81
2.1.5.3. Đặc điểm chế dộ kế toán doanh nghiệp vận dụng để thực hiện phần hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 82
2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 85
2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 85
2.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất 85
2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tập hợp tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 88
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 89
2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 89
2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 91
2.2.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 95
2.2.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 97
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 99
2.2.5. Tính giá thánh sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 99
2.2.5.1.Tập hợp chi phí 99
2.2.5.2.Tính giá thành sản phẩm 100
2.3 . ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 102
2.3.1. Những mặt đạt được trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 103
2.3.2. Những mặt hạn chế còn tồn tai trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 105
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 107
3.1. YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 107
3.1.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 107
3.1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 108
3.2.1.Về việc xác định đối tượng tập hợp chi phí, tính giá thành 108
3.2.2. Hoàn thiện việc tập hợp và luân chuyển chứng từ kế toán 109
3.2.3. Hoàn thiện việc phân loại chi phí chi phí sản xuất xây dựng phục vụ yêu cầu kế toán quản trị 110
3.2.3.1. Phân loại chi phí sản xuất theo dự toán 110
3.2.3.2. Phân loại chi phí sản xuất xây dựng theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động 111
3.2.4. Hoàn thiện việc kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 114
3.2.5. Hoàn thiện việc xây dựng mô hình kế toán quản trị 116
3.2.6. Xác định trung tâm trách nhiệm và lập báo cáo trách nhiệm 118
3.2.7. Xây dựng các báo cáo phục vụ yêu cầu kế toán quản trị 120
3.3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 125
KẾT LUẬN 127
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Xem thêm

152 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIMCC

Mục Lục số trang
LỜI MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 8
1.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 8
1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 8
1.1.2 Phân loai chi phí sản xuất 8
1.1.3 Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí 8
1.1.4 Phân loại chi phí theo khoản mục 8
1.1.5 Phân loại chi phí theo phương pháp tính chi phí vào giá thành sản phẩm 9
1.1.6 Phân loại chi phí theo chức năng 9
1.2 Giá trị dự toán và giá thành sản phẩm xây lắp 10
1.2.1 Giá trị dự toán 10
1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp 10
1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 12
1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 13
1.5. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm 14
1.5.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 14
1.5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 14
1.6. Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 15
1.6.1. Trình tự hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp 15
1.6.2. Hạch toán kế toán chi phí sản xuất 15
1.7. Các phương pháp đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang 24
1.8. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 25
1.8.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp (phương pháp giản đơn) 25
1.8.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 26
1.8.3. Phương pháp tổng cộng chi phí 26
1.8.4. Phương pháp tính giá thành theo định mức 27
1.9 Thiệt hại trong sản xuất 27
1.9.1 Thiệt hại phá đi làm lại 27
1.9.1.1 Đặc điểm của khoản thiệt hại phá đi làm lại trong sản xuất xây lắp 27
1.9.1.2. Phương pháp hạch toán 28
1.9.2. Thiệt hại ngừng sản xuất 29
1.10. Các hình thức ghi sổ kế toán trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 30
1.10.1. Hình thức kế toán nhật ký chung 30
1.10.2. Hình thức kế toán nhật ký sổ cái 32
1.10.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 34
1.10.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký Chứng từ 37
1.10.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 38
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – VIMCC 40
2.1 Tổng quan về công ty CP thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 40
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP thi công cơ giới và đầu tư xây dựng – VIMCC 40
2.1.2. Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty 40
2.1.2.1 Đặc điểm sản phẩm của công ty : 40
2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của công ty 43
2.1.2.3Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty 44
2.1.2.4 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 45
2.1.3 Tổ chức kế toán tại công ty 50
2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 50
2.1.3.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty 53
2.2 Đặc điểm tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 56
2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và Đặc điểm CPSX tại công ty 56
2.2.2 Đặc điểm quản lý chi phí sản xuất tại công ty 57
2.2.3.Phân loại chi phí sản xuất tại công ty 58
2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 59
2.2.4.1 Kế toán Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp 59
2.2.4.2. Kế toán Chi Phí nhân công trực tiếp tại công ty 68
2.2.4.3. Kế toán chi phí máy thi công : 74
2.2.4.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 78
2.2.5 Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 85
2.2.5.1 Tổng hợp chi phí sản xuất tại công ty. 85
2.2.5.2 Đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty. 86
2.2.6. Tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây Thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC. 86
2.2.6.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty 86
2.2.6.2. Quy trình tính giá thành sản phẩm. 86
Chương III MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TRỰC NINH 89
3.1 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC. 89
3.1.1 Những thành tựu đạt được 89
3.1.2 Những tồn tại 90
3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 91
3.3 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 92
3.3.1 Kiến nghịvề công tác luân chuyển chứng từ kế toán: 93
3.3.2 Kiến nghị về hoàn thiện kế toán các khoản chi phí 93
3.3.2.1 Kiến nghị về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 93
3.3.2.2 Kiến nghị về chi phí nhân công trực tiếp 94
3.3.2.3 Kiến nghị về chi phí sản xuất chung. 95
Kết luận 96
Xem thêm

101 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng công ty CTGT 1 Thanh Hoá Công ty cổ phần

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH XÂY LẮP SỐ 8 – TỔNG CÔNG TY CTGT 1 THANH HOÁ CÔNG TY CỔ PHẦN

MỤC LỤC

Chương 1 Tổng quan đề tài nghiên cứu 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
1.4 Ý nghĩa lí luận, thực tiễn của đề tài 2
1.5 Phương pháp thực hiện đề tài 2
1.5.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 3
1.5.2 Phương pháp điều tra, đánh giá 3
1.5.3 Các phương pháp khoa học của kế toán 3
1.5.4 Phương pháp quan sát trực tiếp 3
1.5.5 Phương pháp phỏng vấn trực tiếp 4
1.6 Tổng quan đề tài nghiên cứu 4
1.7 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp 11
Chương 2 Cơ sở lý luận của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 12
sản phẩm xây lắp 12
2.1 Lý luận chung về chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 12
2.1.1 Chi phí sản xuất 12
2.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất và bản chất của chi phí sản xuất 12
2.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 13
2.1.1.3 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 15
2.1.1.4 Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất 16
2.1.2 Giá thành sản phẩm 17
2.1.2.1 Khái niệm giá thành và bản chất của giá thành 17
2.1.2.2 Phân loại giá thành 17
2.1.2.3 Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm 19
2.1.2.4 Phương pháp tính giá thành 20
2.1.3 Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 22
2.1.3.1 Sự cần thiết của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 22
2.1.3.2 Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 22
2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 23
2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CP NVLTT) 23
2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp (CP NCTT) 25
2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 26
2.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuât chung 27
2.2.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 28
2.2.5.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 28
2.2.5.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 28
2.2.6 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 29
2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 30
Chương 3 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa – Công ty cổ phần 32
3.1 Đặc điểm chung về Chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa – Công ty cổ phần 32
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 32
3.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa Công ty cổ phần 34
3.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ 34
3.1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh 34
3.1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa. 35
3.1.3 Tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất – kinh doanh của Chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa Công ty cổ phần. 36
3.1.4 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa Công ty cổ phần 38
3.1.4.1 Kết quả kinh doanh 38
3.1.4.2 Tình hình tài chính 39
3.2 Tổ chức hệ thống kế toán tại chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa Công ty cổ phần. 40
3.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng Công ty CTGT 1 Thanh Hoá Công ty cổ phần 40
3.2.2 Các chính sách kế toán chung 42
3.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 43
3.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 43
3.2.5 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 44
3.2.6 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 46
3.3 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa Công ty cổ phần 46
3.3.1 Kế toán chi phí sản xuất tại Chi nhánh xây lắp số 8 46
3.3.1.1 Phân loại chi phí sản xuất tại Chi nhánh xây lắp số 8 46
3.3.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí tại Chi nhánh xây lấp số 8 47
3.3.1.3 Phương pháp tập hợp chi phí tại Chi nhánh xây lắp số 8 47
3.3.2 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 62
3.3.2.1 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 62
3.3.2.2 Tính giá thành sản phẩm 63
Chương 4 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa Công ty cổ phần 67
4.1 Đánh giá khái quát về tình hình tổ chức bộ máy quản lý và công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa – Công ty cổ phần. 67
4.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý và công tác kế toán hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa – Công ty cổ phần. 71
4.2.1 Hoàn thiện công tác quản lý 73
4.2.1.1 Hoàn thiện bộ máy quản lý 73
4.2.1.2 Hoàn thiện về vấn đề quản lý vốn cho sản xuất 73
4.2.2 Hoàn thiện hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 74
4.2.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 74
4.2.2.2 Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 75
4.2.2.3 Hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp 76
4.2.2.4 Hoàn thiện kế toán chi phí sử dụng máy thi công 76
4.2.2.5 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất chung 77
4.2.2.6 Hoàn thiện về phương pháp kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 77
4.2.2.7 Một số biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm 78
KẾT LUẬN 80
Xem thêm

81 Đọc thêm

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thực phẩm sao ta

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

... Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành. .. 4.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 36 4.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 36 4.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất Công ty Cổ phần Thực. .. để thực kế hoạch phát triển bền vững tương lai 33 CHƯƠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA 4.1 QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM Để tính giá thành
Xem thêm

187 Đọc thêm

Cùng chủ đề