TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC CHỈ CÓ MỘT ĐẢNG LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC CHỈ CÓ MỘT ĐẢNG LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY":

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội.Thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Thanh niên, LuậtCông đoàn..., quy chế dân chủ mọi cấp để Mặt trận, các tổ chức chínhtrị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chínhquyền và hệ thống chính trị; th[r]

20 Đọc thêm

tính tất yếu, nội dung và hình thức của đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ ở nước ta hiện nay

TÍNH TẤT YẾU, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA ĐẤU TRANH GIAI CẤP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

MỞ ĐẦU1.Lý do chọn đề tàiThời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay là một xã hội có giai cấp, mà trong xã hội có giai cấp tất yếu nảy sinh đấu tranh giai cấp. V.I.Lênin định nghĩa đấu tranh giai cấp là “cuộc đấu tranh của quần chúng bị tước hết quyền, bị áp bức và lao động, chống bọn có[r]

15 Đọc thêm

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

I. Phương thức lãnh đạo của Đảng1. Khái niệm phương thức lãnh đạo của ĐảngPhương thức lãnh đạo của Đảng là tổng thể các hình thức, phương pháp, cách thức, quy chế, quy định, quy trình, phong cách, lề nối làm việc mà Đảng sử dụng để tác động vào hệ thống chính trị nhằm thực hiện tốt nội dung lãnh đạo[r]

23 Đọc thêm

TIỂU LUẬN QUAN NIỆM, CƠ SỞ, NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG CHÂM, CHIẾN LƯỢC, SÁCH LƯỢC, NỘI DUNG, CƠ CHẾ, PHƯƠNG THỨC CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TIỂU LUẬN QUAN NIỆM, CƠ SỞ, NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG CHÂM, CHIẾN LƯỢC, SÁCH LƯỢC, NỘI DUNG, CƠ CHẾ, PHƯƠNG THỨC CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

71 năm qua, kể từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhất là 30 năm đổi mới, với vị thế là đảng cầm quyền, Đảng ta đã tích lũy và làm phong phú hơn không ít kinh nghiệm trên bình diện cơ bản và quan trọng này. Song, thực tế cầm quyền của Đảng vẫn đang đặt ra không ít vấn đề hết sức cơ bản cả trên phương[r]

10 Đọc thêm

vai trò của đảng cộng sản việt nam đối với việc xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn đổi mới

VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG GIAI ĐOẠN ĐỔI MỚI

A. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua 80 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã kiên trì thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đảm bảo cho nhân dân lao động có quyền làm chủ, quyền được hưởng tự do và hạnh phúc. Vì vậy, vấn đề xây dựng, thực hiện, phát huy dân[r]

70 Đọc thêm

học thuyết mác lênin và tư tưởng hồ chí minh về đảng và xây dựng đảng tiểu luận cao học

HỌC THUYẾT MÁC LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG TIỂU LUẬN CAO HỌC

Điều có ý nghĩa quyết định của Đảng cầm quyền đối với Nhà nước là đưa tư tưởng của Đảng thâm nhập vào chính sách, quyết sách của Nhà nước. Con đường cơ bản để dảng cầm quyền củng cố, duy trì vị trí cầm quyền của mình là người đại diện cho Đảng cầm quyền đang giữ vai trò lãnh đạo trong bộ máy cơ quan[r]

28 Đọc thêm

VẤN ĐỀ BỎ QUA CHẾ ĐỘ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

VẤN ĐỀ BỎ QUA CHẾ ĐỘ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Vấn đề “bỏ qua” chế độ tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỀ TÀI

Ngay khi ra đời, Đảng ta đã xác định con đường phát triển của dân tộc là quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đó là đường lối tiến hành cách mạng nhất quán suốt hơn 73 n[r]

15 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TT HCM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ, SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TIỂU LUẬN CAO HỌC TT HCM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ, SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

MỞ ĐẦU

Thế giới đã từng biết đến với một tư tưởng lý luận Mác Lênin khoa học, biện chứng, phù hợp với đầy tính thuyết phục. Bằng việc tìm ra, nghiên cứu, học hỏi và phát triển nó cho phù hợp với lịch sử của đất nước ta, Hồ Chí Minh cùng với tư tưởng của Người thông qua sự lãnh đạo của Đảng Cộng sả[r]

23 Đọc thêm

Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay

BẰNG KIẾN THỨC VỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ, ĐỒNG CHÍ HÃY LÀM RÕ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI XHCN LÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN TẤT YẾU CỦA CÁCH MẠNG VN GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay.
Sau những sai lầm trong thời kỳ đầu quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dẫn đến khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng giai đoạn trước 1986, bắt đầ[r]

8 Đọc thêm

PHẬN TÍCH CẤU TRÚC HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC TA HIỆN NAY TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA NHÓM VỀ VĂN HÓA CHÍNH TRỊ CỦA GIỚI TRẺ HIỆN NAY

PHẬN TÍCH CẤU TRÚC HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC TA HIỆN NAY TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA NHÓM VỀ VĂN HÓA CHÍNH TRỊ CỦA GIỚI TRẺ HIỆN NAY

1.1.1. Khái niệm
Hệ thống chính trị là một bộ phận kiến trúc thượng tầng xã hội, bao gồm các tổ chức, các thiết chế có quan hệ với nhau về mặt mục đích, chức năng trong việc thực hiện, tham gia thực hiện quyền lực chính trị hoặc đưa ra quyết định chính trị.
Hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay bao g[r]

24 Đọc thêm

CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ HIẾN PHÁP 1992

CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ HIẾN PHÁP 1992

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992:
(Đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 1541992)
I: Quá trình hình thành hiến pháp 1992
Vào những năm cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 tình hình thế giới có những biến động lớn. Chiến tranh lạnh kết[r]

22 Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2015

TÀI LIỆU ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2015

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2015 Bộ tài liệu gồm nhiều phần, mỗi phần 1 file văn bản phục vụ công tác ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Nhà nước năm 2015I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAMHệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là một chỉnh thể thống nhất, gắn bó hữu cơ b[r]

23 Đọc thêm

luận văn thạc sĩ Báo chí với việc xây dựng và quảng bá thương hiệu việt

LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ VỚI VIỆC XÂY DỰNG VÀ QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU VIỆT

1. Tính cấp thiết của đề tài
Về phương diện nhận thức khoa học
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng nước ta vẫn tiếp tục khẳng định sứ mệnh lịch sử của mình trên mặt trận tư tưởng – văn hóa. Chuyển sang cơ chế thị trường, cùng với sự “trăn trở” của đất nước,[r]

114 Đọc thêm

Chiến lược trồng người trong công tác giáo dục đào tạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

CHIẾN LƯỢC TRỒNG NGƯỜI TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới hiện nay là một tất yếu khách quan, với quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước coi giáo dục là quốc sách hàng đầu và coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, tạo điều kiện cho giáo dục đi trước một bước và p[r]

31 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC HỆ THỐNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC HỆ THỐNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Trong các hình thái xã hội thì chủ nghĩa xã hội là một hình thái xây dựng xã hội công bằng nhất, mà đặc trưng của nó là bảo vệ giai cấp vô sản đặc biệt là tầng lớp Công – Nông. Đây là một xã hội lý tưởng bởi xã hội đó sự phát triển tự do của một người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả[r]

31 Đọc thêm

TIỂU LUẬN LIÊN MINH CÔNG NÔNG TRÍ Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN LIÊN MINH CÔNG NÔNG TRÍ Ở VIỆT NAM

A LỜI MỞ ĐẦU

Sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, xây dựng CNXH và công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ nhưng đã đạt được những thành tựu to lớn, rất quan trọng và vẻ vang. Một trong những nhân tố quyết định thắng lợi c[r]

20 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ - XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN LÃO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ - XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Ở DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN LÃO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG HIỆN NAY

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là yếu tố cực kỳ quan trọng, quyết định đến chất lượng hiệu quả lãnh đạo và sự sống còn của Đảng ta qua các thời kỳ cách mạng; là quy luật tất yếu trong suốt quá trình tồn tại, trưởng thành, phát triển của Đảng, là một nội dung trọng tâm, then chốt trong đổ[r]

101 Đọc thêm

tiểu luận cao học quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở việt nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000

TIỂU LUẬN CAO HỌC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÝ LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1986 – 2000

1.Lý do cấp thiết của đề tàiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12 1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống. Để đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết phải đổi mới tư duy. Thực tiễn xã hội đã khách quan hóa vai trò và[r]

46 Đọc thêm

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI BÁO CHÍ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI BÁO CHÍ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Bài luận án chính trị ĐỘC QUYỀN gồm 107 trang, bản đẹp, dễ dàng chỉnh sửa và tách trang làm tài liệu tham khảo bằng phần mềm Adobe Pro DC.
MỤC LỤC MỞ ĐẦU................................................................................................. Chương 1. PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI B[r]

107 Đọc thêm

Cùng chủ đề