ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH":

Các hình thức xử phạt chính trong xử phạt vi phạm hành chính

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT CHÍNH TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Các hình thức xử phạt chính trong xử phạt vi phạm hành chính

Trong xử phạt vi phạm hành chính có hai hình thức là xử phạt chính và xử phạt bổ sung.Hình thức xử phạt chính có nét khác biệt so với hình phạt bổ sung ở chức năng áp dụng một cách độc lập của hình thức xử phạt và phạm vi áp dụng hình thứ xử phạt.Hình thức xử phạt chính bao gồm có cảnh cáo và phạt tiền.Vậy hai hình thức này có những đặc điểm gì? Trong phạm vi bài viết này tôi xin trình bày vấn đề “các hình thức xử phạt chính trong xử phạt vi phạm hành chính.”

NỘI DUNG

1.Khái niệm xử phạt vi phạm hành chính:

Xử phạt vi phạm hành chính là hoạt động của các chủ thể có thẩm quyền căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành quyết định các biện pháp xử phạt hành chính và các biện pháp cưỡng chế hành chính khác theo những trình tự thủ tục do pháp luật quy định đối với các nhân,tổ chức vi phạm hành chính.

2.Các hình thức xử phạt chính trong xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (sửa đổi,bổ sung năm 2008).

Khoản 1 điều 12 pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính sử đổi bổ sung năm 2008 quy định “Đối với mỗi vi phạm hành chính cá nhân,tổ chức vi phạm hành chính phải chịu j trong các hình thức xử phạt chính sau đây:
a. Cảnh cáo
b. Phạt tiền

Như vậy theo quy định này thì hình thức xử phạt chính bao gồm hình thức cảnh cáo và phạt tiền.

2.1.Cảnh cáo:

Phạt cảnh cáo là một trong hai hình thức phạt chính trong xử phạt vi phạm hành chính.So với hình thức phạt tiền thì cảnh cáo là hình thức xử phạt nhẹ hơn,mang ý nghĩa giáo dục nhiều hơn là trừng phạt. Điều 13 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định “Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân,tổ chức vi phạm hành chính nhỏ,lần đầu,có tình tiết giảm nhẹ hoặc đối với hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện với lỗi cố ý.”Như vậy từ quy định trên chúng ta có thể thấy điều kiện để áp dụng hình phạt cảnh cáo đó là:

Về chủ thể: hình phạt cảnh cáo đước áp dụng đối với tổ chức,cá nhân(đối với cá nhân phải từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực chịu trách nhiệm hành chính).Đối với người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo đối với lỗi cố ý.

Cơ sở thực tế: có hành vi vi phạm hành chính xảy ra.

Cơ sở pháp lý:hành vi vi phạm mà các tổ chức,cá nhân thực hiện được văn bản pháp luật quy định là có thể áp dụng hình thức phạt cảnh cáo.(Dựa vào quy định của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính)

Việc áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo đối với tổ chức,cá nhân vi phạm hành chính chỉ được thực hiện khi đó là vi phạm nhỏ,lần đầu và có tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

2.2. Phạt tiền:

Phạt tiền cũng được pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định là một trong những hình thức xử phạt chính.Trong hai hình thức này thì phạt tiền được áp dụng phổ biến hơn.Phạt tiền là việc tước bỏ của cá nhân,tổ chức vi phạm một khoản tiền nhất định để sung quỹ nhà nước.Phạt tiền tác động trực tiếp đến lợi ích vật chất,kinh tế của cá nhân,tổ chức vi phạm cho nên mang lại hiệu quả rất lớn trong việc đấu tranh phòng chống vi phạm hành chính.

Chủ thể áp dụng: là tổ chức,cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực chịu trách nhiệm hành chính.Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính chỉ bị phạt cảnh cáo mà không bị phạt tiền.

Về mức phạt tiền:khoản 1 điều 14 pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định mức phạt tiền thấp nhất là 10.000.000 đồng và cao nhất là 500.000.000 triệu đồng.

Cơ sở để phạt tiền: khi có hành vi vi phạm hành chính xảy ra và căn cứ vào quy định của pháp luật xem hành vi vi phạm đó có áp dụng hình thức phạt tiền hay không.

Xác định mức phạt tiền: chủ thể có thẩm quyền xử phạt phải căn cứ vào tính chất,mức độ vi phạm và quy định của pháp luật để xác định mức phạt tiền cho phù hợp. Khoản 2 điều 57 pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định:“Khi phạt tiền,mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó.Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt tiền có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung phạt tiền,nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.”

Phạt tiền đối với chủ thể là người chưa thành niên có hành vi vi phạm hành chính.Điều 7 pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định việc xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính “Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi vi phạm hành chính thì có thể bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 12 của pháp lệnh này.Khi phạt tiền đối với họ thì mức tiền phạt không được quá 12 mức phạt đối với người thành niên”.

Ngoài ra hình phạt trục xuất cũng có thể được xem là hình phạt chính khi nó được áp dụng một cách độc lập hoặc áp dụng cùng với hình phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép,chứng chỉ hành nghề;tịch thu tang vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Kết luận

Các hình thức xử phạt thể hiện sự răn đe,trừng phạt của pháp luật đối với những cá nhân,tổ chức có hành vi vi phạm các nguyên tắc quản lý nhà nước thông qua việc buộc người vi phạm phải gánh chịu những hậu quả bất lợi về vật chất hoặc tinh thần.Ngoài ra nócòn mang tính giáo dục đối với cá nhân,tổ chức bị xử phạt góp phần nâng cao ý thức của công dân trong việc chấp hành pháp luật và các quy tắc quản lý nhà nước qua đó bảo vệ và duy trì trật tự quản lý nhà nước.
Xem thêm

5 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 1852004NĐCP NGÀY 4112004 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 392011NĐCP NGÀY 2652011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 1852004NĐCP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 1852004NĐCP NGÀY 4112004 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 392011NĐCP NGÀY 2652011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 1852004NĐCP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 1852004NĐCP NGÀY 4112004 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 392011NĐCP NGÀY 2652011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 1852004NĐCP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN
Căn cứ Luật Kế toán số 032003QH11 ngày 1762003;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 442002PLUBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 042008PLUBTVQH12 ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định 372005NĐCP ngày 1832005 của Chính phủ về việc quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 1182008NĐCP ngày 27112008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 1852004NĐCP ngày 04112004 và Nghị định số 392011NĐCP ngày 2652011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 1852004NĐCP của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán;
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 1852004NĐCP ngày 04112004 và Nghị định số 392011NĐCP ngày 2652011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 1852004NĐCP của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, như sau:
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng Thông tư này là các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (dưới đây gọi tắt là cá nhân, tổ chức) có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kế toán mà không phải là tội phạm theo quy định tại Nghị định số 1852004NĐCP ngày 04112004 và Nghị định số 392011NĐCP ngày 2652011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 1852004NĐCP của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán (dưới đây gọi tắt là Nghị định số 1852004NĐCP sửa đổi, bổ sung).
2. Cá nhân là đối tượng áp dụng Thông tư này gồm: Người làm kế toán, người hành nghề kế toán, người khác có liên quan đến kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước và thuộc hoạt động kinh doanh.
3. Cơ quan, tổ chức là đối tượng áp dụng Thông tư này gồm:
a) Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước quy định tại Điều 2 của Nghị định số 1282004NĐCP ngày 3152004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước;
b) Các tổ chức hoạt động kinh doanh quy định tại Điều 2 của Nghị định số 1292004NĐCP ngày 3152004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong hoạt động kinh doanh.
Điều 2. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
1. Mọi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay. Việc xử lý vi phạm hành chính phải được tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để; hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.
2. Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán khi có hành vi vi phạm quy định tại các điều từ Điều 7 đến Điều 16 Chương II của Nghị định số 1852004NĐCP sửa đổi, bổ sung và Điều 1 của Thông tư này.
3. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải do người có thẩm quyền tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.
4. Một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán chỉ bị xử phạt hành chính một lần. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.
5. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng được quy định tại Điều 6, Nghị định 1852004NĐCP để quyết định hình thức và mức xử phạt tiền, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả thích hợp. Mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính được xác định theo quy định tại Điều 5 và các điều từ Điều 7 đến Điều 16 Chương II của Nghị định số 1852004NĐCP sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn tại Chương II của thông tư này.
6. Không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đối với các trường hợp sau:
a) Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 1852004NĐCP sửa đổi, bổ sung.
b) Vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm, bao gồm:
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán có dấu hiệu tội phạm đã chuyển hồ sơ đến cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền giải quyết;
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán có dấu hiệu tội phạm mà cơ quan tiến hành tố tụng đang xem xét, giải quyết;
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán có dấu hiệu tội phạm, cơ quan tiến hành tố tụng có văn bản đề nghị chuyển hồ sơ để xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chương 2.
Xem thêm

16 Đọc thêm

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính

NGUYÊN TẮC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính

Xử phạt vi phạm hành chính là hoạt động của các chủ thể có thẩm quyền, căn cứ vào cá quy định của pháp luật hiện hành, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và các biện pháp cưỡng chế hành chính khác (trong trường hợp cần thiết, theo quyết định của pháp luật) đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính. Khi tiến hành hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ những nguyên tắc xử phạt đã được quy định trong Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Theo tinh thần của Điều 3 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, hoạt động xử lý vi phạm hành chính phải tuân theo các nguyên tắc sau:

Việc xử phạt vi phạm hành chính phải do người có thẩm quyền tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định

Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay. Việc xử lý phải dược tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần

Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng để quyết định hình thức, biện pháp xử lý thích hợp

Không xử phạt vi phạm hành chính trong những trường hợp thuộc tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ….

Đối với mỗi vi phạm hành chính, tổ chức cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền, ngoài ra còn có thể có hình thức trục xuất

1. Cảnh cáo

Hình thức này được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính nhỏ, lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi thực hiện, khỉ xử phạt cảnh cáo, người có thẩm quyền quyết định xử phạt bằng văn bản.

Như vậy, chỉ có thể áp dụng hình thưc xử phạt cảnh cáo đối với cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên hoặc tổ chức vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện sau:

Hành vi vi phạm mà tổ chức, cá nhân thực hiện được văn bản pháp luật quy định là có thể áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo

Việc áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính chỉ được thực hiện khi đó là vi phạm lần đầu và có tình tiết giảm nhẹ theo quy định của Điều 8 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Ví dụ: Khoản 1 Điều 8 Nghị định của Chính phủ số 1502005NĐCP ngày 12122005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự có quy định:

Điều 8. Hành vi gây ảnh hưởng đến sự yên tĩnh chung

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau;

b) Không thực hiện các quy định về giữ yên tĩnh của bệnh viện, nhà điều dưỡng, trường học hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung.

Theo đó, người nào có hành vi gây ảnh hưởng đến sự yên tĩnh chung sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đông. Người thực hiện loại vi phạm hành chính này có thể bị xử phạt cảnh cáo với điều kiện họ thực hiện vi phạm lần đầu và có nhiều tình tiết giảm nhẹ hoặc họ là người chưa đủ 16 tuổi

2. Phạt tiền

Phạt tiền là hình thức xử phạt chính được quy định tại Điều 14 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002. Nhìn chung, các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính nế không thuộc trường hợp bị xử phạt cảnh cáo thì bị xử phạt bằng hình thức phạt tiền. Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002 quy định mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính là từ 10.000 đồng đến 500.000.000 đồng. Đồng thời Pháp lệnh cũng quy định rõ các mức phạt cụ thể, tối đa đối với các hành vi vi phạm hành chính, căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm.

Việc lựa chọn áp dụng mức tiền phạt đối với người vi phạm phải trong khung phạt cụ thể được văn bản pháp luật quy định cho loại vi phạm đã thực hiện theo cách: Khi phạt tiền, mức phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

Việc lựa chọn, áp dụng mức tiền phạt đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính có những nét đặc thù riêng biệt đã được pháp luật quy định, cụ thể là:

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính chỉ bị phạt cảnh cáo, không bị phạt tiền.

Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi vi phạm hành chính thì có thể áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điều 12 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002. Khi phạt tiền đối với họ thì mức phạt tiền không được quá một phần hai mức phạt đối với người thành niên, trong trường hợp họ không có tiền nọp phạt thì cha mẹ hoặc người giám hộ phải nộp phạt thay.

Ngoài ra, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 quy định:

Khi quyết định xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền chỉ ra một quyết định xử phạt trong đó quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm, nếu các hình thức xử phạt là phạt tiền thì được cộng lại thành mức phạt chung.

Cá nhân, tổ chức vi phạm bị phạt tiền có thể nộp tiền phạt tại chỗ hoặc tại khi bạc nhà nước theo đúng quy định của pháp lệnh và được nhận biên lai thu tiền phạt

Ngoài 2 hình thức phạt trên, có thể kể đến hình thức trục xuất. Trục xuất là việc buộc người nước ngoài vi phạm hành chính trên lãnh thổ Việt Nam phải rời khỏi Việt Nam. Trục xuất vừa là hình thức phạt chính vừa là hình thức phạt bổ sung. Trục xuất là hình thức phạt chính khi được áp dụng độc lập hoặc áp dụng cùng với hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. Hình thức này là hình thức phạt bổ sung khi được áp dụng kèm theo hình thức phạt chính khác.

Tóm lại, các hình thức xử phạt trong xử lý vi phạm hành chính gồm có cảnh cáo và phạt tiền, ngoài ra còn có thể có hình thức trục xuất. Các biện pháp trên đều mang tính giáo dục, răn đe, quy trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính.
Xem thêm

5 Đọc thêm

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

hội, Chính phủ cần phải cụ thể hóa các nội dung có thể được trong luật,nghị định, hạn chế đến mức thấp nhất ban hành thông tư cũng như vănbản hướng dẫn dưới luật hoặc nghị định, thì các văn bản về xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực y tế cũng cần phải được tổng kết đánhgiá trong quá trình thực hiện để đưa ra những nội dung thực hiện mangtính ổn định, thống nhất trong một văn bản có tính pháp lý cao hơn,tránh tình trạng phải hướng dẫn quá nhiều nội dung của nghị định tạithông tư. Thực hiện được nội dung này, một mặt để minh bạch, côngkhai hóa các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ytế, mặt khác cũng thể hiện được tinh thần cải cách hành chính, cải cáchthể chế trong giai đoạn hiện nay.3.2.2. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực y tếPhổ biến, giáo dục pháp luật nhằm xây dựng ý thức pháp luật dướidạng lòng tin, thói quen, động cơ của hành vi tích cực pháp luật của conngười. Thực hiện pháp luật đòi hỏi phải triển khai mạnh mẽ công tác tuyêntruyền và giáo dục pháp luật; huy động lực lượng của các đoàn thể chínhtrị, xã hội, nghề nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia cácđợt vận động thiết lập trật tự kỷ cương và các hoạt động thường xuyên xâydựng nếp sống và làm việc trong cơ quan nhà nước và trong xã hội.3.2.3. Củng cố tổ chức thanh tra chuyên ngành về y tế và nâng caochất lượng đội ngũ thanh tra viên y tếTăng cường số lượng thanh tra viên, công chức thanh tra y tế, để phùhợp với chính sách hạn chế tăng biên chế, trước mắt điều tiết trong phạmvi của Ngành Y tế để điều động bổ nhiệm thanh tra viên đối với cán bộ cóđủ trình độ, kinh nghiệm chuyên môn phù hợp cho thanh tra y tế.223.2.4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, các điều kiện
Xem thêm

26 Đọc thêm

Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính Luật Hành Chính
Chuyên mục Bài tập cá nhân, Luật Hành chính
Trước khi đi vào nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, ta cần hiểu khái niệm vi phạm hành chính (VPHC): “Vi phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện với lỗi cố ý hoặc vô ý, vi phạm các quy định của pháp luật về quản lí Nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.” So với tội phạm thì VPHC có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn.

Tuy nhiên chính vì vậy nên ta dễ có thái độ xem thường và bất cứ ai xem thường nghĩa vụ pháp lí bắt buộc đều có thể là chủ thể thực hiện vi phạm hành chính. Do đó, vi phạm hành chính xảy ra hàng ngày, hàng giờ trong tất cả các lĩnh vực thuộc các ngành, các cơ quan khác nhau quản lí. Có VPHC ắt phải có cơ quan đứng ra xử phạt, và để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lí vi phạm hành chính được nhanh chóng, kịp thời pháp luật hiện hành đã quy định rất nhiều chủ thể có thẩm quyền xử lí vi phạm hành chính (quy định tại điều 42 “nguyên tắc xác định thẩm quyền xử li vi phạm hành chính” Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002). Nguyên tắc này được xây dựng dựa trên ba tiêu chí: thẩm quyền quản lí, mức tối đa của khung phạt tiền và hình thức xử phạt.

Xác định thẩm quyền xử phạt theo thẩm quyền quản lí: Pháp luật quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính dựa theo thẩm quyền quản lí nhằm tạo điều kiện để việc xử lí vi phạm hành chính có thể tiến hành nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Tuy nhiên, không phải bất kì chủ thể nào cũng có thẩm quyền quản lí cũng đều có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính mà chỉ có các chủ thể được quy định tại Điều 28 đến Điều 40 của Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính năm 2002 mới có thẩm quyền xử phạt VPHC. Theo thẩm quyền quản lí thì “chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt hành chính trong các lĩnh vực quản lí nhà nước ở địa phương. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 31 đến Điều 40 của pháp lệnh này có thẩm quyền xử lí vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực, ngành mình quản lí.” Việc quy định nhiều chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có thể dẫn đến trường hợp trong một vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều chủ thể. Trường hợp này thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được pháp luật xác định thuộc về người thụ lí đầu tiên.( theo khoản 3 điều 3 PLXLVPHC năm 2002 “ Một vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần”) tránh trường hợp nhiều người cùng xử phạt một vi phạm hành chính.

+ Ví dụ: Thẩm quyền xử lí VPHC của Hải quan thuộc về: đội trưởng đội nghiệp vụ thuộc chi cục hải quan, Chi cục trưởng Hải quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Cục Hải quan), Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu và Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan

Xác định thẩm quyền xử phạt theo mức tối đa của khung phạt tiền. Việc xác định thẩm quyền xử phạt theo mức tối đa của khung phạt tiền quy định đối với từng vi phạm cụ thể nhằm phân định thẩm quyền xử phạt giữa những người có thẩm quyền xử phạt trong cùng một lĩnh vực, một ngành quản lí. Mức tối đa của khung phạt tiền quy định đối với từng hành vi là một trong những tiêu chí làm căn cứ để xác định thẩm quyền xử phạt, bởi lẽ phạt tiền là biện pháp xử phạt hành chính được áp dụng đối với hầu hết các VPHC trong tất cả các lĩnh vực trong QLHC Nhà nước. Hơn nữa tất cả các chủ thể có thẩm quyền đều có quyền áp dụng hình thức phạt tiền chỉ khác nhau ở mức phạt. Trong việc xử phạt hành chính, mức phạt tiền thể hiện sự đánh giá của Nhà nước đối với tính chất, mức độ nguy hiểm của hanh vi, qua đó thể hiện sự nghiêm khắc và tính giáo dục ý thức pháp luật đối với người vi phạm và đối với xã hội nói chung. K2 Điều 42 PLXLVPHC 2002 quy định: “Thẩm quyền xử phạt của những người từ Điều 28 đến Điều 40 pháp lệnh này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt được xác định căn cứ vào mức tối đa của khung phạt tiền quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể” quy định này ta có thể hiểu: thẩm quyền xử phạt xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt đối với từng hành vi vi phạm cụ thể chứ không phải căn cứ vào mức phạt tiền thực tế đã áp dụng với người vi phạm. Và người có thẩm quyền xử phạt chỉ được coi là đã áp dụng hình thức phạt tiền đúng thẩm quyền khi các quyết đinh phạt tiền đó áp dụng với đối với những người đã thực hiện hành vi vi phạm có mức tối đa của khung tiền phạt do pháp luật quy định không vượt quá thẩm quyền của người đó được áp dụng đối với một hành vi vi phạm.

+ Ví dụ: chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành nhiệm vụ chỉ có thể phạt cao nhất là 100.000 đồng (K1 Điều 31 PLXLVPHC 2002).

Xác định thẩm quyền xử phạt theo hình thức xử phạt: Mỗi VPHC đều được quy định đồng thời với các hình thức xử phạt tương ứng. Chủ thể có thẩm quyền xử phạt đối với vi phạm hành chính phải là chủ thể có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt đã được quy định cho hành vi đó. Hình thức xử phạt là một trong những tiêu chí xác định thẩm quyền xử phạt được thể hiện rõ nét đối với các trường hợp một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính. K3 Điều 42 quy định: “Trong trường hợp xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì thẩm quyền xử phạt được xác định theo nguyên tắc sau đây”: a) Nếu hình thức, mức xử phạt được quy định đối với từng hành vi đều thuộc thẩm quyền của người xử phạt, thì thẩm quyền xử phạt vẫn thuộc người đó; b) Nếu hình thức, mức xử phạt được quy định đối với một trong các hành vi vượt quá thẩm quyền của người xử phạt, thì người đó phải chuyển vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử phạt; c) Nếu các hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người thuộc các ngành khác nhau, thì quyền xử phạt thuộc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảy ra vi phạm.” Việc quy định thẩm quyền xử phạt trong trường hợp này phụ thuộc vào hình thức, mức phạt đối với từng hành vi chứ không phụ thuộc vào số tiền đối với hành vi vi phạm đó. Nếu một trong các hành vi có hình thức, mức phạt được quy định vượt quá thẩm quyền của người xử phạt thì người đó phải chuyển đến cấp có thẩm quyền xử phạt.

+ Ví dụ: A bị xử phạt hành chính vì 2 lỗi đã gây cho anh B( ở xã C) và chị H (ở xã G). Vậy lúc này thẩm quyền xử phạt sẽ không thuộc về chủ tịch ủy ban nhân dân xã C hay xã G, mà thuộc thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nơi có 2 xã C và G. nếu 2 xã C và G thuộc hai huyện khác nhau thì thẩm quyền xử phạt lúc này lại thuộc về chủ tịch tỉnh nơi có 2 huyện trên.
Xem thêm

4 Đọc thêm

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH MẪU 01 VÀ 02

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH MẪU 01 VÀ 02

…………………….(1)
…………………….(2)
Số:............QĐXPKLBB
Quyển số:…………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

…….……(3)……., ngày……. tháng……. năm……….
QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản
Căn cứ Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số…………………….. ngày ….….…. quy định:(4) ….….….….……...………….….
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….………………
Tôi: ….….….….….….….….….…. Cấp bậc, chức vụ: ….….….…. Đơn vị: ….….….….………..………
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt bằng hình thức:(5)
….….….…. theo thủ tục không lập biên bản đối với:

Ông(Bà)Tổ chức: ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..
Sinh ngày: ….….…. Quốc tịch: ….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..….….….…..
Nghề nghiệpLĩnh vực hoạt động: ….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….….….…..
Địa chỉ: ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…….….……
CMND hoặc hộ chiếuQĐ thành lập hoặc ĐKKD số: ….….….….….….….….….….….……….….….….
Ngày cấp: ….….….….….….….….….….…. Nơi cấp: ….….….….….….….….….….….……….….……
Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính (ghi tóm tắt hành vi vi phạm) ….….….….….….….….….……
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. quy định tại:
+ Điểm….….…. Khoản….….…. Điều….….….…. Mức tiền phạt: ….….….….….….….….
+ Điểm….….…. Khoản….….…. Điều….….….…. Mức tiền phạt: ….….….….….….….….
+ Điểm….….…. Khoản….….…. Điều….….….…. Mức tiền phạt: ….….….….….….….….
+ Điểm….….…. Khoản….….…. Điều….….….…. Mức tiền phạt: ….….….….….….….….
Địa điểm xảy ra vi phạm: ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……
Các tình tiết liên quan đến giải quyết vi phạm (nếu có): ….….….….….….….….….….…..
Tổng mức tiền phạt chung là: ….….….….….….…. Bằng chữ:
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÍ CỦA CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH.

Đánh giá tính hợp lí của các quy định hiện hành về thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.

12 Đọc thêm

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG CÂY TRỒNG, BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Nghị định số 312016NĐCP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật
SốKý hiệu 312016NĐCP
Ngày ban hành 06052016
Ngày có hiệu lực 25062016
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

41 Đọc thêm

MẪU QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUỐC

MẪU QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUỐC

Xét thấy cần thiết phải tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế để tránh hậu quả xảy ra; Tôi: ……… 2 Chức vụ .[r]

2 Đọc thêm

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH (LV THẠC SĨ)

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH (LV THẠC SĨ)

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ – Từ thực tiễn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ – Từ thực tiễn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ – Từ thực tiễn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ – Từ thực tiễn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ – Từ thực tiễn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ – Từ thực tiễn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ – Từ thực tiễn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)
Xem thêm

103 Đọc thêm

MẪU QUYẾT ĐỊNH SỐ 05 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

MẪU QUYẾT ĐỊNH SỐ 05 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

9 Ghi cụ thể từng điều, khoản, mức phạt của Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm.. 10 Ghi rõ h[r]

3 Đọc thêm

BÀI THỰC HÀNH THẢO LUẬN MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

BÀI THỰC HÀNH THẢO LUẬN MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

nghiệp, nhà ở hay sản phẩm tri thức; những sai phạm mang tính chuyên môn nhưthiên vị thân nhân, không công bằng trong điểm số, đạo văn; trốn thuế và gian lậntrong việc sử dụng tài sản của trường đại học.Trong môi trường giáo dục nước ta hiện nay các hiện tượng như đổi chác,phong bì, chạy điểm, chạy trường, … đang phản ánh tình trạng đáng báo động vềsự lệch chuẩn trong mối quan hệ thầy trò, về sự “ô nhiễm” trong môi trường giáodục”. Chính vì vậy, sinh viên nói chung và sinh viên trường Đại học Kinh tế vàQuan trị Kinh doanh nói riêng có thể tham gia tích cực vào công tác phòng, chốngtham nhũng. Sự chung tay của các em sinh viên có thể đẩy lùi tham nhũng tronggiảng đường. Sự tham gia của các em có thể được thể hiện trước hết ở thái độnghiêm túc trong học tập, tự phấn đấu bằng chính năng lực của bản thân. Trongmôi trường giáo dục sinh viên cần có những cách ứng xử như thế nào cho phù hợpđể xây dựng mối quan hệ thầy – trò minh bạch, trong sáng, lành mạnh, góp phầnphòng, chống tham nhũng trong giáo dục.Câu 3: Phân tích các nguyên tắc xử lí vi phạm hành chính theo Luật xử lí vi phạmhành chính năm 2012.Trả lời:1. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính và nguyên tắc áp dụng hình thức xửphạt vi phạm hành chính.− Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính: Trên cơ sở kế thừa những nguyên tắccủa pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002. Luật XLVPHC quyđịnh bổ sung 4 nguyên tắc mới làm cơ sở cho việc xây dựng và áp dụngpháp luật trong thực tiễn. Một là: Nguyên tắc bảo đảm công bằng, công khai,khách quan, tôn trọng quyền giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hànhchính. Tôn trọng quyền giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính
Xem thêm

17 Đọc thêm

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH

phương tránh cho các cơ quan trung ương phải làm những công việc thuộcquyền của địa phương .Các cơ quan hành chính nhà nước cấp trên tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vịcấp dưới cụ thể là những khuyến khích sản xuất ra của cải vật chất bảo hộ quyềnsở hữu các tài sản hợp pháp. quyền lực chung của các đơn vị cơ sở. Giúp đỡ vềmặt vật chất hướng dẫn hoạt động .3/ Sự phụ thuộc 2 chiều của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương:Chiều dọc là phụ thuộc các cơ quan hành chính cấp trên để cơ quan hành chínhcấp trên có thể tập trung quyền lực để chỉ đạo cấp dưới phát huy thế mạnh địaphương hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.Câu 6: ý nghĩa của việc quy định thời hiệ trong sử phạt vi phạm hành chính.Trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính thời hiệu dùng để biểu thị một khoảngthời gian nhất định do pháp luật do pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính quyđịnh, mà hết hạn đó không được xử phạt đối với cá nhân tổ chức vi phạm hànhchính.việc quy đinh thời hiệu có ý nghĩa rất quan trọng. Bơi nó tạo cơ sở pháp lýthốnh nhất trong việc xử phạt và thi hành quyết định xử phạt hành chính, gópphần đề cao trách nhiệm của cơ quan, của người có thẩm quyền xử phạt hànhchính trong việc phát hiện kịp thời.Xử lý nhanh chóng, công minh, đúng phápluật những vụ việc vi phạm hành chính, bảo đảm hiệu lực thi hành và tác dụnggiáo dục phòng ngừa của quyết định xử phạt vi phạm hành chính.Theo điều 9 điều 48 điều 56 của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính thì thời hiệucủa xử lý vi phạm hành chính nói chung là 1 năm kể từ ngày vi phạm hành chínhđược thực hiện đối với các vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tài chính, xaydựng, môi trường nhà ở .... Thì thời hiệu trên được tính là 2 năm .Trường hợp vụ án có quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án và hành vi sửphạt vi phạm hành chính thì thời hiệu xử phạt là 3 tháng kể từ ngày có quyết địnhđình chỉ .Các trường hợp nói trên không áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hànhchính cố tình trốn tránh cản trở việc xử phạt hoặc lại vi phạm hành chính mới khichưa hết thời hiệu xử phạt cũng như trường hợp trốn tránh thi hành quyết định
Xem thêm

46 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ - VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI Ở THÁI BÌNH - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

LUẬN VĂN THẠC SĨ - VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI Ở THÁI BÌNH - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

liên quan đến việc thực hiện một mệnh lệnh khẩn cấp của cơ quan nhà nướccó thẩm quyền hoặc những sự kiện xảy ra ngoài ý chí và khả năng của ngườisử dụng đất (tình thế cấp thiết hay sự kiện bất ngờ).- Hậu quả (sự thiệt hại của xã hội) do hành vi trái pháp luật đất đai gâyra. Tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi trái pháp luật đất đai thể hiện ở chỗnó xâm hại quyền sở hữu của Nhà nước đối với đất đai hoặc xâm hại đếnquyền lợi của người sử dụng đất. Cụ thể:Sự xâm phạm quyền sở hữu của Nhà nước đối với đất đai thường thểhiện trong việc định đoạt một cách bất hợp pháp số phận pháp lý của đất đainhư không tuân theo những thủ tục cấp đất do pháp luật quy định, giao đấtkhông đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, mua, bán, chuyển nhượngquyền sử dụng đất trái phép dưới nhiều hình thức như núp dưới danh nghĩathanh lý tài sản, thanh lý nhà cửa hoặc thu tiền bán đất trên danh nghĩa đền bùnhưng sử dụng số tiền đó không đúng mục đích, hoặc tự tiện chuyển giao đấtcho người thừa kế, hoặc sử dụng đất không đúng mục đích được giao, tự ýthay đổi mục đích sử dụng đất khi chưa có sự đồng ý của cơ quan nhà nướccó thẩm quyền...Xâm phạm quyền lợi của người sử dụng đất như mượn tạm đất sửdụng trong một thời gian nhất định khi hết thời hạn không trả lại chủ cũ màchiếm luôn để sử dụng, hoặc tự tiện chuyển dịch ranh giới ra ngoài phần đấtđược giao, hoặc lấy quá mức đất mà Nhà nước giao cho mình...Mức độ hậu quả của hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đấtđai được xác định theo nguyên tắc quy đổi giá trị quyền sử dụng đối với diệntích đất bị vi phạm thành tiền theo giá đất do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất đó quy định.- Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm hành chính về đất đaivới hậu quả mà nó gây ra cho xã hội thể hiện sự thiệt hại cho xã hội là dochính hành vi vi phạm hành chính về đất đai gây ra. Song không phải mọi vi
Xem thêm

135 Đọc thêm

GẦN 100 câu TRẮC NGHIỆM và bài tập LUẬT đất ĐAI

GẦN 100 CÂU TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP LUẬT ĐẤT ĐAI

Câu 1:
Tất cả các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh của hộ gia đình, cá nhân, được lựa chọn hình thức chứng thực tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc công chứng tại các Phòng Công chứng của tỉnh. Đúng hay sai?
Trả lời: Sai
Câu 2:
Nghị định số 1052009NĐCP ngày 11112009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (có hiệu lực từ ngày 01012010, thay thế Nghị định số 1822004NĐCP) quy định: Mức độ hậu quả của hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được xác định theo nguyên tắc quy đổi giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm thành tiền theo giá đất tại thời điểm xử phạt do UBND tỉnh nơi có đất đó quy định và được chia thành 3 mức.
Việc chia thành 3 mức như vậy là đúng hay sai?
Trả lời: Sai
Câu 3:
Theo Nghị định số 1052009NĐCP ngày 11112009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (có hiệu lực từ ngày 01012010, thay thế Nghị định số 1822004NĐCP), thì hành vi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phi nông nghiệp mà không thực hiện đúng thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai thì bị phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 5 triệu đồng (tại khu vực nông thôn), từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng (tại khu vực đô thị).
Mức phạt như vậy đúng hay sai?
Xem thêm

13 Đọc thêm

11 cơ chế thi hành quyết định của trọng tài theo pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 2

11 CƠ CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI THEO PHÁP LỆNH TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 2003 2

quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính×quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế×công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài tại việt nam×biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế×mẫu quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất×cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế×quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính×quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế×công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài tại việt nam×biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế×mẫu quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất×cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế×
Xem thêm

18 Đọc thêm

TÀI LIÊU ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TÀI LIÊU ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

với tổ chức, cá nhân có hành vi vphc ở mức độ nhẹ, lần đầu, có tình tiếtgiảm nhẹ hoặc đối với nọi hành vi vphc do người chưa thành niên từ đủ 14tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. phạt tiền được áp dụng dối với các tổ chức,cá nhân vphc và không thuộc trường hợp bị xử phạt cảnh cáo.+xử phạt bổ sung gồm: tướt quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề,tịch tu tang vật, phương tiện được sử dụng để vphc+trục xuất là hình thức xử phạt đối với người nước ngoài có hvi vphc. Trụcxuất có thể được áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung.Đối với mỗi hvi vphc, cá nhân , tổ chức vi phậm chỉ dduowcj xử phạt mộtlần bằng một trong các hình thức xử phạy chính. Tuỳ theo tính chất mức độvi phạm mà cơ quan hoặc người có thẩm quyền áp dụng kèm theo hình phạtbổ xung.+ biện pháp khắc phục hậu quả: ngoài việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chứcvphc, cơ quan có thẩm quyền xử phạt vphc còn có thể áp dụng 1 hoặc nhiềubiện pháp khắc phục hậu quả như: buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đãbị thay đổi do vphc gây ra hoặc buộc tháo dỡ công trình xd trái phép; buộcthực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây landịch bệnh do vphc gây ra,….-Các biện pháp xử lí hành chính khác: chỉ được áp dụng đối với các cá nhânlà công dân việt nam vppl về trật tự, an toàn xh(như cờ bạc, mại dâm,ma túy,gây rối trật tự công cộng,….)như ng chưa đến mức phải xử lí hình sự. mụcđích của việt áp dụng các biện pháp này là nhằm giáo dục ý thức chấp hànhpháp luật của dối tượng vi phạm, giáo dục và tạo điều kiện cho người viphạm pháp luật trở thành công dân lương thiện , có ích cho xh, ngăn ngừakhả năng tái phạm của họ.các biện pháp xử lí hành chính khác bao gồm:+giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Xem thêm

19 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

1. Tổ chức hành chính nhà nước Trung ươnga. Khái niệm tổ chức hành chính nhà nước Trung ươngb. Cấu trúc tổ chức hành chính nhà nước Trung ương2. Tổ chức hành chính địa phươnga. Khái niệm tổ chức hành chính địa phươngb. Cấu trúc của tổ chức hành chính địa phươngc. Đặc điểm của tổ chức hành chính địa phươngd. Nhiệm vụ của tổ chức hành chính địa phươngIII. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ SỞ1. Khái niệm cán bộ, công chức cơ sởa. Khái niệm và chức danh cán bộ cơ sởb. Khái niệm và chức danh công chức cơ sở2. Phân loại cán bộ, công chức cơ sởa. Phân loại cán bộ cơ sởb. Phân loại công chức cấp cơ sở3. Vai trò của cán bộ, công chức cơ sởa. Là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dânb. Vai trò trong quản lý và tổ chức công việc của chính quyền cơ sởc. Vai trò trong xây dựng, hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở, hoạt động thi hànhnhiệm vụ, công vụ4. Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chứca. Các nguyên tắc chung về quản lý cán bộ, công chứcb. Các nguyên tắc cụ thể về quản lý cán bộ, công chức cơ sở5. Liên hệ với việc quản lý cán bộ, công chức ở đơn vị hoặc nơi cư trú.6. Nội dung quản lý cán bộ, công chức cơ sởa. Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức2b. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, công chức theo sự lãnh đạo của Đảng,
Xem thêm

6 Đọc thêm

BÀI LỚN HÀNH CHÍNH

BÀI LỚN HÀNH CHÍNH

xử phạt hành chính đối với người chưa thành niên được đề cập đến trong Luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012 chưa đáp ứng được những yêu cầu đặt ra trong quan hệ pháp luật này. Bởi xuất phát từ tâm sinh lí của lứa tuổi này có nhiều điểm khác biệt so với người đã thành niên như: Dễ bị cám dỗ, muốn thể hiện mình....hậu quả là vi phạm dẫn tới bị xử phạt. Bài tiểu luận này với cách phân tích các điều luật trong luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012 để thấy được vẫn còn tồn tại nhiều bất cập và cần phải nhanh chóng có hướng hoàn thiện để pháp luật thực sự là một công cụ hữu hiệu điều chỉnh các quan hệ xã hội làm cuộc sống tốt đẹp hơn bằng việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhữn mầm non tương lai của đất nước.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Ngân hàng câu hỏi có đáp án môn luật hành chính

NGÂN HÀNG CÂU HỎI CÓ ĐÁP ÁN MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH

Ngân hàng câu hỏi có đáp án môn luật hành chính
chính.
Câu 4. Trình bầy nguyên tắc Đảng lãnh đạo.
Câu 5: Trình bầy nguyên tắc tập trung dân chủ .
Câu 6: ý nghĩa của việc quy định thời hiệu trong sử phạt vi phạm hành chính.
Câu7 : phân biệt hoạt động quản lý hành chinh nhà nước với hoạt động quan lý của tổ chức xã hội .
Câu 8: X làm đơn khiếu lại với cơ quan có thẩm quyền về việc làm trái pháp luật của một nhân viên nhà nước, cơ quan có thẩm quyền không giải quyết khiếu lại của X. Hỏi trong trường hợp này giữa X và cơ quan có phát sinh ra pháp luật hành chính không? Tại sao?
Câu 9: Những trường hợp công dân tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính, để tham gia vào quân hệ phát luật hành chính công dân có điều kiện gì ? Hãy phân tích điều kiện đó.
Câu 10: những người được bầu giữ các chức vụ theo nhiệm kỳ không phải là công chức.
Câu 11: bất cứ cá nhân nào đang ở trên lãnh thổ nước ChxhcnVN hay người ở nước ngoài ,Không quốc tịch ... đều là đối tượng của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính .
Câu 12 : các chủ thể có thẩm quyền phạt hành chính được phép áp dụng biện pháp hành chính tạm giữ người theo thủ tục hành chính
Câu 13 : các tổ chức xã hội có quyền ban hành các quy phạm pháp luật .
Câu 14: cưỡng chế hành chính chỉ được áp dụng khi có vi phạm hành chính xảy ra.
Câu 15: Viện trưởng viện kiểm sát của các cấp có thể ban hành các văn bản quản lý hành chính nhà nc
Câu 16: hành khách Việt Nam đi trên máy bay của Xingapo tuyến bay Hà Nội Xingapo nếu có hành khách vi phạm hành chính trên máy bay ở đoạn Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ được xử lý theo pháp luật hành chính Việt Nam .
Câu 17: trong mọi trường hợp việc truy cwus trách nhiệm hành chính không cần xét đến thực tế là hậu quả đã xảy ra hay chưa xảy ra ?
Câu 18 : hành vi pháp lý hành chính hợp pháp không phải là sử kiện pháp lý hành chính làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính .
Câu 19 : Quan hệ pháp luật mà một bên chủu thể là cơ quan hành chính nhà nước mà quan hệ pháp luật hành chính .
Câu 20: Văn bản quản lý hành chính chỉ đạo cơ quan hành chính nhà nước ban hành.
Câu21: Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước mới thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước.
Câu 22: Các nghị quyết của Đảng (của đại biểu toàn quốc ban chính tri trung ương) có phải là nguồn luật hành chính hay không ? Tại sao ?
Câu 23: mọi quan hệ pháp luật có sự tham gia của các cơ quan hành chính nhà nước đều là quuan hệ pháp luật hành chính .
Câu 24: Tất cả các văn bản do cơ quan nhà nước có thâm quyền ban hành đều là văn bản quản lý hành chính nhà nước.
Câu 25: các biện pháp xử lý hành chính khác chỉ áp dụng đối với người chưa thành niên từ độ tuổi 14 trở lên.
Câu 26: Các quan hệ phát sinh trong quá trình quản lý hành chính nhà nước có phải điều là quan hệ pháp luật hành chính hay không?
Câu 27: Mọi chủ thể của quản lý hành chính nhà Nhà nước đều là chủ thể của quan hệ pháp luật
Câu 28: Các cá nhân hoặc các tổ chức thực hiện quyền hành pháp đều là cơ quan hành chính nhà nước
Câu 29: Trong trường hợp vi phạm hành xảy ra đã hết thời hạn xử phạt hành chính thì cơ quan hoặc cán bộ nhà nước có thẩm quyền có được phép áp dụng các biện pháp xử lý phạt vi phạm hành chính hay không? tai sao?trong trường hợp nào?
Câu 30: Nguyên tắc phụ thuộc hai chiều đối với cơ quan hành chính nhà nước
Câu 31: Mọi cán bộ thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, đều có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính .
Câu 32: Hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người chưa thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính không phải thi hành nữa .
Câu 33: Mọi văn bản quản lý hành chính nhà nước đều là nguồn của luật hành chính .
Câu 34: Người lao động làm việc trong cơ quan nhà nứơc đều là viên chức nhà nước
Câu 35: Người nước ngoài ở Việt Nam được hưởng các quy chế pháp lý hành chính một cách thống nhất .
Câu 36: áp dụng quy phạm pháp luật hành chính có thể thực hiện bằng không hành động.

Câu 37: Mọi nghị định của chính phủ ban hành đều là nguồn của luật hành chính.
Câu 38: Cơ quan hành chính nhà nước là loại cơ quan duy nhất trong bộ máy nhà nước có hệ thống các đơn vị trực thuộc.
Câu 39: Các tổ chức hoạt động cho lợi ích công đều là cơ quan hành chính nhà nước.
Câu 40: Mọi công dân đều là chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính.
Câu 41: “So sánh quản lý nhà nước với quản lý”.
Câu 42: “ So sánh giữa quản lý hành chính nhà nước và quản lý nhà nước”
Câu 43: “tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước ”
Câu 44: “ trình bày đối tượng của luật hành chính, trong các nhóm nào là cơ bản quan trọng nhất ? tại sao?”
Câu 45: “Chứng minh rằng phương pháp điều chỉnh của luật hành chính là phương pháp mệnh lệnh đơn phương bắt buộc”.
Câu 46: có phải trong mọi trường hợp 2 cơ quan hành chính nhà nước ngang cấp có cùng địa vị pháp lý đều phát sinh quan hệ pháp luật hành chính hay không?
Câu 47: “ Hãy phân tích các yêu cầu của việc áp dụng quy phạm pháp luật hành chính trong xử phạt vi phạm hành chính”.
Câu 48: “ Có phải mọi quan hệ pháp luật co cơ quan hành chính nhà nước tham gia đều phải là quan hệ pháp luật hành chính ?hay không ” .
Câu 49: “ Mỗi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều là chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính, mệnh đề trên đúng hay sai? Tại sao ”
Câu 50: Phân tích đặc trưng của quan hệ pháp luật hành chính sau: “Trong quan hệ pháp luật hành chính, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bao giờ cũng gắn với hoạt động chấp hành và điều hành ”.
Câu 51: Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ ? Tại sao biểu hiện phụ thuộc hai chiếu chỉ có cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ?
Câu 52: Tại sao hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật hành chính là chính thức cơ bản của hành chính nhà nước, hoạt động ban hành văn bản áp dụng là chủ yếu của quản lý hành chính nhà nước.
Câu 53: Mối quan hệ giữa thuyết phục và cưỡng chế.
Câu 54: “ Phân biệt cưỡng chế hành chính và trách nhiệm hành chính ”
Câu 55: Phân biệt xử phạt hành chính và biện pháp ngăn chặn hành chính
Câu 56: “Phân biệt văn bản quản lý hành chính với văn bản là nguồn của luật hành chính”.
Xem thêm

36 Đọc thêm

Cùng chủ đề