GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI":

“Nâng cao vai trò của các đoàn thể và tổ chức xã hội trong xây dựng Nông thôn mới xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An”

“NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÁC ĐOÀN THỂ VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ QUỲNH VĂN, HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN”

Để thích ứng kịp với quá trình phát triển của đất nước, tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Quỳnh Lưu nói riêng, trong đó có xã Quỳnh Văn đã tiến hành xây dựng, cải thiện bộ mặt nông thôn theo các tiêu chí NTM mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ngày 1642009. Để góp phần xây dựng NTM xã Quỳnh Văn, vấn đề[r]

122 Đọc thêm

BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI UBND XÃ KHÁNH TRUNG, HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH

BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI UBND XÃ KHÁNH TRUNG, HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH

phương. Đã khẳng định được chủ trương lấy xã làm thí điểm xây dựng mô hìnhNTM là đúng đắn và phù hợp với yêu cầu và điều kiện nước ta hiện nay và đápứng được nguyện vọng của dân cư nông thôn, đúng với quan điểm, đường lốiCNH-HĐH nông nghiệp nông thôn của Đảng thời kỳ 2011-2020.[r]

68 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG (LV THẠC SĨ)

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG (LV THẠC SĨ)

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nô[r]

95 Đọc thêm

Giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ))

Giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))[r]

120 Đọc thêm

GIẢI PHÁP CHỦ YẾU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ (LV THẠC SĨ)

GIẢI PHÁP CHỦ YẾU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ (LV THẠC SĨ)

Giải pháp chủ yếu xây dựng nông thôn mới ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Giải pháp chủ yếu xây dựng nông thôn mới ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Giải pháp chủ yếu xây dựng nông thôn mới ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Giải pháp chủ yếu xây dựng nông thôn mới ở hu[r]

138 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN (LV THẠC SĨ)

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN (LV THẠC SĨ)

Thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải ph[r]

83 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ VĨNH SƠN HUYỆN VĨNH TƯỜNG TỈNH VĨNH PHÚC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ VĨNH SƠN HUYỆN VĨNH TƯỜNG TỈNH VĨNH PHÚC

MỤC LỤC


MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2
3. Nội dung và mục tiêu của chuyên đề nghiên cứu 2
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 4
I. CƠ SỞ THỰC TẬP 4
II. Tài liệu, số liệu thu thập tại địa phương 5
III. Phương pháp nghiên cứu 6
IV. Thuận lợi và k[r]

72 Đọc thêm

Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN MỸ HÀO TỈNH HƯNG YÊN

Nhận thấy được vai trò và trách nhiệm trong công cuộc xây dựng nông mới huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng yên cũng đã bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Với kết cấu gồm 12 xã và một thị trấn Mỹ Hào đã thực hiện một cách nghiêm túc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn[r]

27 Đọc thêm

GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)

GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)

Giải pháp huy động vốn đầu tư trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Lương tỉnh Thái nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp huy động vốn đầu tư trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phú Lương tỉnh Thái nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp huy động vốn đầu tư trong chương trình xây dựng nô[r]

132 Đọc thêm

xã hội hoá trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai

XÃ HỘI HOÁ TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN THEO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN BẢO THẮNG TỈNH LÀO CAI

PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam là một nước đang phát triển, nguồn vốn cho tái cơ cấu xã
hội không nhiều, vì thế nguồn lực dành cho đầu tư cơ sở hạ tầng chưa được
cao. Thực trạng kết cấu hạ tầng nông thôn (điện, đường, trường, trạm, chợ,
thủy lợi,...) còn nhiều yếu kém, thiếu đ[r]

116 Đọc thêm

Nghiên cứu xây dựng nông thôn mới các huyện phía tây thành phố hà nội

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CÁC HUYỆN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ên luận án: Nghiên cứu xây dựng nông thôn mới các huyện phía Tây thành phố Hà Nội2. Thông tin về nghiên cứu sinh Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Mậu Thái Năm nhập học: 2011 Năm tốt nghiệp: 2015 Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 62 62 01 15[r]

203 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ THÀNH LONG, HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ THÀNH LONG, HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN1MỤC LỤC2DANH MỤC VIẾT TẮT4DANH MỤC CÁC BẢNG5MỞ ĐẦU11.Tính cấp thiết của đề tài12.Mục đích nghiên cứu23.Yêu cầu nghiên cứu:24.Ý nghĩa của đề tài34.1.Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu34.2.Ý nghĩa trong thực tiễn3CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU41.1.Cơ sở lý luận41.1.1. Khá[r]

89 Đọc thêm

Luận văn đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã trực đại huyện trực ninh tỉnh nam định

LUẬN VĂN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TRỰC ĐẠI HUYỆN TRỰC NINH TỈNH NAM ĐỊNH

Phạm vi nghiên cứuVề không gian: Tại xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định.Về thời gian:+ Số liệu được lấy trong 4 năm 20112014.+ Thời gian thực hiện đề tài từ 012015052015Nội dung nghiên cứuĐặc điểm cơ bản của xã Trực ĐạiThực trạng xây dựng nông thôn mới của xã Trực Đại.Những thuận lợi và khó[r]

101 Đọc thêm

Vai trò của chính quyền địa phương cấp tỉnh trong phát triển du lịch bền vững tỉnh ninh bình (TT)

VAI TRÒ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỈNH NINH BÌNH (TT)

Đề tài luận án: Vai trò của chính quyền địa phương cấp tỉnh trong phát triển du lịch bền vững tỉnh Ninh Bình
Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị
Mã số: 62310102
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Cường
Cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS Đào Thị Phương Liên 2. TS.Hà Văn Siêu

Những đóng góp mới về mặt học thuật,[r]

14 Đọc thêm

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ GIÁP SƠN, HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ GIÁP SƠN, HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG

MỞ BÀI
1.1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam là một nước có nền kinh tế nông nghiệp, lực lượng lao động tập trung chủ yếu ở nông thôn. Có tới 70,37 % dân số sống trong khu vực nông thôn (khoảng trên 60 triệu người, theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009). Cùng với tốc độ đô thị hóa ngày càng cao thì[r]

45 Đọc thêm

Sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội trong xây dựng mô hình nông thôn mới ở xã song phượng, huyện đan phượng, thành phố hà nội

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ SONG PHƯỢNG, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MỤC LỤC
Lời cam đoan i
Lời cảm ơn ii
Mục lục iii
Danh mục chữ viết tắt vi
Danh mục bảng vii
Danh mục hình ix
MỞ ĐẦU 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài. 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 3
PHẦN 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ THAM GIA
CỦA NGƯỜI DÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 5
2.1 Cơ[r]

131 Đọc thêm

Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới ở huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình

VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH THÁI BÌNH

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................... iLỜI CẢM ƠN ......................................................................................................... iiMỤC LỤC ..................................................[r]

133 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử nghiên cứu 2
3. Mục tiêu nghiên cứu 4
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
6. Giả thuyết nghiên cứu 5
7. Phương pháp nghiên cứu 5
8. Kết cấu khóa luận 6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN[r]

74 Đọc thêm

Đảng bộ huyện chương mỹ, thành phố hà nội lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa từ năm 1998 đến năm 2013

ĐẢNG BỘ HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TỪ NĂM 1998 ĐẾN NĂM 2013

Chương Mỹ là huyện ngoại thành Hà Nội có truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng. Chương Mỹ là một địa phương có phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới từ ngay sau cách mạng tháng Tám (năm 1945), trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, sau hòa bình lập lại trên miền B[r]

108 Đọc thêm

Cùng chủ đề