HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI":

Phương pháp tính dự phòng nợ phải thu khó đòi ảnh hưởng như thế nào đến giá cổ phiếu trên thị trường

PHƯƠNG PHÁP TÍNH DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG

Phương pháp tính dự phòng nợ phải thu khó đòi ảnh hưởng như thế nào đến giá cổ phiếu trên thị trường
NỘI DUNG
1. Các phương pháp tính dự phòng phải thu khó đòi
2. Cách xác định giá chứng khoán
3. Tác động của phương pháp tính dự phòng nợ phải thu khó đòi đến giá thị trường chứng khoán.
Khái niệm: DP nợ phải thu khó đòi là dự phòng phần giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách nợ không có khả năng thanh toán
Xem thêm

15 Đọc thêm

Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ PHÂN LOẠI NỢ VÀ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM

Trong những năm gần đây hệ thống ngân hàng của Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể về cả chiều rộng và chiều sâu. Trong đó hoạt động tín dụng vẫn chiếm một tỷ trọng lớn đem lại nguồn lợi nhuận lớn nhất cũng như tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất đối với ngân hàng. Để hạn chế ảnh hưởng cũng như bù đắp những tổn thất do rủi ro tín dụng gây ra đối với hoạt động kinh doanh, một trong những biện pháp hữu hiệu là phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Tuy nhiên hiện nay các tiêu chí phân loại nợ và tỷ lệ trích lập dự phòng tại Việt Nam còn kém hiệu quả, do vậy chưa phản ánh được chính xác mức độ rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng.Sau thời gian thực tế làm việc, nghiên cứu tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn (NHTMCP) Hàng Hải Việt Nam tôi nhận thấy việc phân loại nợ và trích lập dự phòng tại NHTMCP Hàng Hải Việt Nam vẫn còn nhiều tồn tại chưa nghiên cứu kĩ lưỡng. Do vậy tôi quyết định chọn đề tài: “Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận văn của mình mong đóng góp thêm cho sự phát triển của hệ thống các NHTMCP tại Việt Nam nói chung và NHTMCP Hàng Hải Việt Nam nói riêng.
Xem thêm

119 Đọc thêm

KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI.

KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI.

- Khi có thể thu được một số lợi ích kinh tế thì doanh nghiệp phải trình bày tóm tắt về bản chất của các tài sản tiềm tàng tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, và khi có thể trình bày ước t[r]

29 Đọc thêm

BÀN VỀ KẾ TOÁN DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

BÀN VỀ KẾ TOÁN DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

- Phó phòng: là trợ lí giúp việc cho trưởng phòng và thay mặt trưởng phòng xử lí mọi việc trong thời gian trưởng phòng vắng mặt… - Nhân viên kinh doanh: 2 nhân viên kinh doanh thực hiện [r]

19 Đọc thêm

“BÀN VỀ KẾ TOÁN DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI”

“BÀN VỀ KẾ TOÁN DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI”

- Khi có thể thu được một số lợi ích kinh tế thì doanh nghiệp phải trình bày tóm tắt về bản chất của các tài sản tiềm tàng tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, và khi có thể trình bày ước t[r]

21 Đọc thêm

“BÀN VỀ KẾ TOÁN DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI”

“BÀN VỀ KẾ TOÁN DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI”

- Khi có thể thu được một số lợi ích kinh tế thì doanh nghiệp phải trình bày tóm tắt về bản chất của các tài sản tiềm tàng tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, và khi có thể trình bày ước t[r]

21 Đọc thêm

BÀN VỀ DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI VÀ DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

BÀN VỀ DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI VÀ DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

Tuyển dụng được những người thực sự phù hợp với yêu cầu của công việc đảm bảo cho tổ chức có đội ngũ lao động tốt đáp ứng yêu cầu công việc giảm bớt chi phí đào tạo, giúp người lao động [r]

29 Đọc thêm

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ACCT (91)

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ACCT (91)

Trích lập các khoản dự phòng nợ khó đòi.Bài tập cá nhân – Môn: Kế toán tài chính.

2 Đọc thêm

Luận văn xác định và hạch toán các khoản dự phòng trong doanh nghiệp

LUẬN VĂN XÁC ĐỊNH VÀ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP

Phần I: Các phương pháp xác định và hạch toán các khoản dự phòng trong hệ thống kế toán Việt Nam
Phần II: Kế toán các khoản dự phòng trong hệ thống kế toán Pháp và Mỹ
Phần III: Một số suy nghĩ về trích lập các khoản dự phòng trong hệ thống kế toán Việt Nam

22 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ 1
CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP 1
1.1. Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng 1
1.1.1 Khái niệm về bán hàng 1
1.1.2. Một số khái niệm liên quan đến bán hàng 1
1.1.3. Vai trò bán hàng: 2
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng 3
1.1.5. Phương pháp kế toán bán hàng. 3
1.1.6. Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng. 4
1.2. Cơ sở lý luận chung về kế toán các khoản phải thu khách hàng. 5
1.2.1. Khái niệm các khoản phải thu 5
1.2.2. Phân loại: 5
1.2.3. Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng. 5
1.2.4. Nguyên tắc hạch toán các khoản phải thu khách hàng 5
1.2.5. Nhiệm vụ của kế toán các khoản phải thu: 6
1.2.6. Phân tích và quản lý công nợ phải thu 6
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH 8
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH 8
1.1. Khái quát chung về công ty TNHH Ngân Hạnh 8
1.1.1. Thông tin giao dịch 8
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển. 9
1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 9
1.1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 9
1.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ 11
1.2. Hoạt động kinh doanh 13
1.2.1 Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh 13
1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây. 15
1.3. Công tác kế toán 16
1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 16
1.3.2 Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán 17
1.3.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu 20
1.3.3.1. Kế toán vốn bằng tiền 20
1.3.3.2.Kế toán tài sản cố định 23
1.3.3.3 Kế toán hàng tồn kho 27
1.3.3.4 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 30
PHẦN 2: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU 32
TẠI CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH. 32
2.1. Các phương thức bán hàng và hình thức thanh toán của công ty. 32
2.1.1.Phương thức bán hàng 32
2.1.2. Các phương thức thanh toán: 32
2.2. Kế toán hoạt động bán hàng trong công ty 32
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng: 32
2.2.1.1.Nguyên tắc xác định thời điểm ghi nhận doanh thu 32
2.2.1.2.Tài khoản sử dụng: 33
2.2.1.3 Trình tự hạch toán 34
2.2.1.4. Tổ chức ghi sổ kế toán 35
2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 42
2.2.2.1. Tài khoản sử dụng. 42
2.2.2.2. Sơ đồ hạch toán: 43
2.2.2.3. Trình tự ghi sổ và sơ đồ hạch toán 44
2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán: 48
2.2.3.1. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán 48
2.2.3.2 Trình tự ghi sổ 49
2.3 Kế toán các khoản phải thu tại công ty TNHH Ngân Hạnh 57
2.3.1. Kế toán phải thu khách hàng. 57
2.3.1.1. Khái niệm 57
2.3.1.2. Hệ thống chứng từ công ty sử dụng 57
2. 3.1.3. Tài khoản sử dụng 63
2.3.1.4. Sơ đồ hạch toán phải thu khách hàng 64
2.3.1.5. Tổ chức ghi sổ kế toán 65
2.3.2. Kế toán các khoản phải thu khác 71
2.3.2.1. Khái niệm 71
2.3.2.2. Hệ thống chứng từ ghi sổ mà công ty sử dụng 71
2.3.2.3. Tài khoản sử dụng 71
2.3.2.4. Sơ đồ hạch toán khoản phải thu khác 72
2.3.2.5. Tổ chức ghi sổ kế toán 72
2.3.3.Dự phòng khoản phải thu khó đòi. 76
2.3.3.1. Đối tượng và điều kiện lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 76
2.3.3.2. Phương pháp lập dự phòng 76
2.3.3.3. Xử lí khoản dự phòng 77
2.3.3.4. Tài khoản sử dụng 77
2.3.3.5. Sơ đồ hạch toán 78
2.3.3.6. Tổ chức ghi sổ. 78
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC 79
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG 79
TẠI CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH 79
3.1. Ưu điểm, nhược điểm và một số kiến nghịchung của công ty. 79
3.1.1. Ưu điểm 79
3.1.2. Nhược điểm 79
3.1.3. Một số kiến nghị 79
3.2. Ưu điểm, nhược điểm và kiến nghị về công tác kế KT HĐ bán hàng 80
3.2.1. Ưu điểm 80
3.2.2. Nhược điểm của công tác kế toán hoạt động bán hàng 80
3.2.3 Một số kiến nghị 81
3.3. Ưu nhược điểm, 1 số kiến nghị của công tác kế toán các khoản phải thu. 82
3.3.1. Ưu điểm 82
3.3.2. Nhược điểm 84
3.3.3. Một số kiến nghị 84
Xem thêm

85 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI

GIỚI THIỆU KẾT CẤU ĐỀ TÀI


PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG.
I TIỀN LƯƠNG
1. Khái niệm và bản chất kinh tế của tiền lương
2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương
3. Phân loại tiền lương
Phân loại theo thời gian lao động
Phân loại theo đối tượng lao động
Phân loại theo tính chất kinh tế
II CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP
1. Hình thức tiền lương theo thời gian
Khái niệm
Công thức tính
2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm
Khái niệm
Công thức tính
3. Hình thức trả lương khoán theo khối lượng công việc
4. Hình thức khoán quỹ lương
5. Quỹ tiền lương
III QUỸ BHXH
1. Khái niệm
2. Quỹ BHXH
3. Chế độ thu nộp BHXH
4. Chi tiêu quỹ BHXH
IV QUỸ BHYT
1.Khái niệm
2. Quỹ BHYT
3. Chế độ thu nộp BHYT
4. Chi tiêu quỹ BHYT
V QUỸ KPCĐ
1. Khái niệm
2. Quỹ KPCĐ
3. Chế độ thu nộp KPCĐ
4. Chi tiêu quỹ KPCĐ

VI QUỸ DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM
1) Khái niệm
2) Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
3) Thời gian trích lập
4) Chi tiêu quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
VII TRÍCH TRƯỚC LƯƠNG NGHỈ PHÉP
1) Điều kiện trích
2) Xác định mức trích trước (m)
VIII HẠCH TOÁN SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN VÀ KẾT QUẢ LAO ĐỘNG
1. Hạch toán số lượng lao động
2. Hạch toán thời gian lao động
3. Hạch toán kết quả lao động
IX HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương
2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
Tài khoản kế toán sử dụng
Trình tự kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu
Trình tự kế toán về tiền lương
Trình tự kế toán về KPCĐ, BHXH, BHYT
Trình tự kế toán về trích trước lương nghỉ phép
Trình tự kế toán về quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY ÔTÔ HOA MAI
1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty ôtô Hoa Mai
2) Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Công ty ôtô Hoa Mai
I 3) Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ khi thành lập cho đến nay
4) Tình hình tài chính của Công ty
II ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI
1) Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty lắp giáp ôtô Hoa Mai
2) Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty lắp giáp ôtô Hoa Mai
Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán
Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI
I ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TAI CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI
II CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TAI CÔNG TY LẮP GIÁP ÔTÔ HOA MAI
1) Các yêu cầu để hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty lắp giáp ôtô Hoa Mai
2) Giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
III KẾT LUẬN
Xem thêm

45 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2008 - CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2008 - CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

+ Khấu hao của TSCð ñược ghi nhận ngay trong tháng: sẽ ñược tính nguyên tháng nếu tăng trướcngày 15, và khấu hao ½ tháng nếu ghi nhận tăng sau ngày 15.+ TSCð vô hình là quyền sử dụng ñất vô thời hạn không áp dụng trích khấu hao. Phần mềm máyvi tính ñược khấu hao trong 3 năm.6.Nguyên tắc ghi nhận các khoản ñầu tư tài chính:+ Các khoản ñầu tư vào chứng khoán, công ty con, công ty liên doanh, liên kết và cơ sở kinh doanh ñồngkiểm soát ñược ghi nhận theo giá gốc.+ Dự phòng giảm giá chứng khoán ñược lập cho từng loại chứng khoán ñược niêm yết trên thị trường vàcó giá thị trường giảm so với giá ñang hạch toán trên sổ sách.+ Dự phòng tổn thất cho các khoản ñầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác ñược trích lập khi các tổchức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch ñã ñược xác ñịnh trong phương án kinh doanhtrước khi ñầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Công ty trong các tổ chức kinh tếnày.+ Khi thanh lý một khoản ñầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ ñược hạchtoán vào doanh thu tài chính hoặc chi phí tài chính trong kỳ.7.Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí ñi vay:+ Chi phí ñi vay ñược ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.+ ðối với trường hợp chi phí ñi vay liên quan trực tiếp ñến việc ñầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dởdang cần có một thời gian ñủ dài (trên 12 tháng) ñể có thể ñưa vào sử dụng theo mục ñích ñịnh trướchoặc bán thì chi phí ñi vay này ñược vốn hóa.+ ðối với các khoản vốn vay chung trong ñó có sử dụng cho mục ñích ñầu tư xây dựng hoặc sản xuấtkinh doanh trong kỳ, tài sản dở dang thì chi phí ñi vay vốn hóa ñược xác ñịnh theo tỷ lệ vốn hóa ñốivới chi phí sản xuất kinh doanh lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc ñầu tư xây dựng cơ bản
Xem thêm

36 Đọc thêm

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN PHƯƠNG PHÁP TÍNH DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN PHƯƠNG PHÁP TÍNH DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN


DANH SÁCH NHÓM 6 52DN1
• 1. Nguyễn Thị Phương Huyền
• 2. Lê Thị Hường
• 3. Vũ Như Quỳnh
• 4. Nguyễn Đoàn Minh Trang
• 5. Lê Thị Hồng
• 6. Phan Thị Thu Hằng
• 7. Nguyễn Thị Thương
• 8. Đào Nguyễn Hà Trang
• 9. Vũ Thị Kim Dung
• 10. Nguyễn Thị Hoàng AnhCHỦ ĐỀ:
PHƯƠNG PHÁP TÍNH DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO
Nội dung :
I. Khái niệm và tác động
II. Kết cấu
III. Nguyên tắc trích lập
IV. Ảnh hưởng
V. Ưu, nhược điểm
VI. Ví dụ
I: Khái niệm và tác động
A. Khái niệm:
1. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập khi có những bằng chứng tin cậy về sự giảm giá của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc của hàng tồn kho.
2. Dự phòng là khoản dự tính trước để đưa vào chi phí sản xuất, kinh doanh phần giá trị bị giảm xuống thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán của hàng tồn kho. Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm bù đắp các khoản thiệt hại thực tế xảy ra do vật tư, sản phẩm, hàng hoá tồn kho bị giảm giá; đồng thời cũng để phản ánh đúng giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho của doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ hạch toán.
3. Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ () chi phí ước
Xem thêm

12 Đọc thêm

VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

Trong thu thập thông tin, trước hết cần vận dụng tối đa nguồn tài liệu đã có songkhi cần thiết vẫn phải có những biện pháp điều tra bổ xung. Nguồn thông tin có thể dokhách hàng cung cấp hoặc Công ty thu thập thông qua nguồn sơ cấp như: đặt câu hỏi,gọi điện phỏng vấn, thực hiện khảo sát… hoặc nguồn thứ cấp như: báo chí, internet,ngân hàng, chính phủ…Các thông tin cần thu thập bao gồm:Tìm hiểu về ngành nghề, môi trường hoạt động kinh doanh của khách hàng:Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 300, đòi hỏi KTV phải tìm hiểu vềngành nghề và hoạt động kinh doanh của khách hàng đủ để nhận thức và xác định cácdữ kiện, nghiệp vụ và thực tiễn hoạt động của đơn vị được kiểm toán mà đánh giá củaKTV có thể ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC, đến việc kiểm tra của KTV hoặc đến báocáo kiểm toán.Để thu thập được những thông tin này, CPA VIETNAM lập bảng câu hỏi với cácnội dung:• Các nghị quyết có liên quan đến hoạt động của khách hàng như: hình thức sởhữu và cơ cấu tổ chức, ban giám đốc…• Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng tới hoạt động của khách hàng: môi trườngkinh doanh, đối thủ cùng ngành, các quy định pháp lý liên quan• Các mục tiêu, kế hoạch, dự toán, dự báo có liên quanTìm hiểu về hệ thống kế toán:Hệ thống kế toán mà khách hàng áp dụng có ảnh hưởng rất lớn tới việc lập kếhoạch, chương trình kiểm toán.Khi tìm hiểu về hệ thống kế toán của khách hàng, CPA VIETNAM dựa trên 3mục lớn:• Nhân sự và phân công nhiệm vụ phòng kế toán• Chính sách kế toán: Cơ sở lập báo cáo tài chính, năm tài chính, hình thức kếtoán áp dụng.• Các chính sách kế toán chủ yếu: ước tính kế toán, tiền và các khoản tươngđương tiền, các khoản phải thudự phòng phải thu khó đòi, hàng tồn kho, TSCĐhữu hình và hao mòn, TSCĐ vô hình, các khoản trả trước dài hạn, các khoản phải trả,
Xem thêm

79 Đọc thêm

Bàn về chế độ hạch toán chi phí dự phòng trong doanh nghiệp

BÀN VỀ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN CHI PHÍ DỰ PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA HẠCH TOÁN CHI PHÍ DỰ PHÒNG HIỆN NAY ....................................................................31.1Khái niệm dự phòng:............................................................................31.2Bản chất của dự phòng:......................................................................31.3Xác định và phân loại dự phòng ........................................................31.4Vai trò của dự phòng:.........................................................................51.5 Thời điểm và nguyên tắc xác lập các khoản dự phòng....................61.5.1 Thời điểm:.............................................................................................61.5.2 Nguyên tắc chung trong trích lập dự phòng:.........................................71.6Kế toán chi phí dự phòng trong chế độ kế toán hiện hành .............81.6.1Dự phòng phải thu khó đòi ...................................................................81.6.2Dự phòng giảm giá hàng tồn kho........................................................141.6.3Dự phòng giảm giá chứng khoán và các khoản đầu tư dài hạn ..........181.6.4 Dự phòng phải trả bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp......231.6.5Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp ........................................................27PHẦN II: THỰC TRẠNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH VỀ DỰ PHÒNG TẠI DOANH NGHIỆP .....................................................312.1. Về văn bản pháp lý về dự phòng .....................................................312.2Đánh giá về chế độ kế toán dự phòng hiện hành............................312.2.1 Chưa nhận diện đầy đủ các khoản dự phòng ......................................322.2.2 Sự không thống nhất giữa quy định của Thông tư dự phòng và quy định của Chế độ kế toán hiện hành về hoàn nhập dự phòng...............32
Xem thêm

45 Đọc thêm

Bao cao Thực tập kế toán thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty THÔNG TIN DI ĐỘNG CHI NHÁNH THANH HÓA

BAO CAO THỰC TẬP KẾ TOÁN THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG CHI NHÁNH THANH HÓA

Trong những năm vừa qua, công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Thông Tin Di Động – Chi Nhánh Thanh Hóa đã không ngừng hoàn thiện về nhiều mặt, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như : công ty chưa lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi, một số hóa đơn, chứng từ của công ty còn chưa đầy đủ của các cấp lãnh đạo trình tự luân chuyển chứng từ còn chậm.Công ty còn chưa mở số chi tiết theo dõi doanh thu của từng mắt hàng.Công ty Thông Tin Di Động – Chi Nhánh Thanh Hóa với đặc thù là doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh các mặt hàng như : các gói cước trả trước, gói cước trả sau, dịch vụ, sim, thẻ điện thoại…Qua thời gian tìm hiểu thực tế tai công ty được sự chỉ bảo nhiệt tình của các anh chị kế toán và cô giáo hướng dẫn em xin đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “ thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty THÔNG TIN DI ĐỘNG CHI NHÁNH THANH HÓA” để viết báo cáo thực tập tốt nghiệp với hy vọng đề ra một giải pháp góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.
Xem thêm

87 Đọc thêm

TÌM HIỀU HỆ THỐNG KẾ TOÁN CỦA PHÁP MỸ VÀ MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ TRÍCH LẬP CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM

TÌM HIỀU HỆ THỐNG KẾ TOÁN CỦA PHÁP MỸ VÀ MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ TRÍCH LẬP CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM

Kinh doanh là hoạt động chứa đựng những rủi ro tiềm ẩn do nhiều nguyên nhân khác nhau. Để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì ta phải dự phòng, hạn chế những rủi ro có thể dự đoán trước.Trong kinh doanh, hoạt động tài chính ngày nay đã trở thành một hoạt động không thể thiếu, nó vừa hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh vừa góp phần để tạo ra lợi nhuận cho Doanh nghiệp. Hoạt động tài chính các Doanh nghiệp chủ yếu thường là đầu tư vào chứng khoán để tìm kiếm lợi nhuận, tuy nhiên giá cả chứng khoán trên thị trường luôn biến động. Ngoài ra dự trữ hàng hoá của Doanh nghiệp, đặc biệt là Doanh nghiệp thương mại là lực lượng vật chất chủ yếu để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nền kinh tế quốc dân một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ. Hàng tồn kho, các khoản nợ phải thu là bộ phận tài sản có giá trị lớn tại doanh nghiệp. Ngoài ra, hoạt động đầu tư vào các loại chứng khoán là hoạt động đầu tư nhằm khai thác và sử dụng nguồn lực tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp cũng chứa đựng không ít rủi ro. Xuất phát từ nguyên tắc thận trọng của kế toán, việc trích lập dự phòng cho các khoản này trong doanh nghiệp là việc rất cần thiết.Nhờ việc trích lập dự phòng này doanh nghiệp có thể hạn chế những rủi ro về mất ổn định nếu hàng tồn kho, các loại chứng khoán doanh nghiệp đã đầu tư bị giảm giá trên thị trường hoặc có những khoản nợ phải thu khách hàng không thể thu được.Xuất phát từ những suy nghĩ đó, em đã chọn đề tài: Xác định và hạch toán các khoản dự phòng trong Doanh nghiệp làm đề án môn học của mình.Đề tài gồm có 3 phần:Phần I : Các phương pháp xác định và hạch toán các khoản dự phòng trong hệ thống kế toán Việt NamPhần II : Kế toán các khoản dự phòng trong hệ thống kế toán Pháp và MỹPhần III : Một số suy nghĩ về trích lập các khoản dự phòng trong hệ thống kế toán Việt NamMặc dù rất cố gắn, nhưng do hạn chế về thời gian cũng như kiến thức của bản thân về vấn đề này, nên chắc chắn đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp ý kiến và giúp đỡ của các thầy cô để đề tài này được hoàn thiện hơn. Em xin trân thành cám ơn cô
Xem thêm

42 Đọc thêm

KẾ TOÁN vốn BẰNG TIỀN và các KHOẢN PHẢI THU

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU

BÀI TẬP CHƯƠNG 2 : kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu
1) Kế toán vốn bằng tiền cần tuân thủ theo các quy định gì ? Trình bày đặc điểm
hình thành, sự vận động, yêu cầu quản lý các loại vốn bằng tiền
2) Nội dung và phương pháp kế toán các loại tiền mặt; tiền gửi ngân hàng và tiền
đang chuyển
3) Nguyên tắc và phương pháp kế toán các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền về
ngoại tệ (Tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển )và hạch toán chênh lệch tỷ giá
ngoại tệ
4) Thế nào là đầu tư tài chính ? đầu tư tầi chính ngắn hạn ? các loại hình đầu tư
tài chính ngắn hạn hiện nay
5) Chứng khoán là gì ? Các loại chứng khoán ? nội dung và đặc diểm của từng
loại chứng khoán ? Trình bày nguyên tắc và phương pháp kế toán đầu tư chứng
khoán ngắn hạn .
6) Nguyên tắc và phương pháp kế toán đầu tư ngắn hạn hạn khác
7) Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
8) Nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán Phải thu của khách hàng
9) Thế nào là Thuế GTGT được khấu trừ ? Trình bày nội dung và phương pháp
kế toán thế GTGT được khấu trừ
10) Nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu nội bộ
11) Nội dung , nguyên tắc và phương pháp kế toán phait thu khác
12) Sự cần thiết, nguyên tắc, và phương pháp kế toán dự phòng phait thu khó đòi
13) Nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản tạm ứng
14) Nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản chi phí trả trước
15) Nội dung , nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản cầm cố, ký cược
ký quỹ ngắn hạn
Bài số 1 :
Xem thêm

76 Đọc thêm

KẾ TOÁN BÁN HÀNG SƠN TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI PHÁT ĐẠT

KẾ TOÁN BÁN HÀNG SƠN TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI PHÁT ĐẠT

MỤC LỤC

TÓM LƯỢC i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ v
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1, Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 1
2, Mục tiêu nghiên cứu: 2
3, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. 2
4, Phương pháp thực hiện đề tài 3
5, Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp 4
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 5
1.1 Cơ sở lý luận kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 5
1.1.1 Một số khái niệm cơ bản liên quan đến kế toán bán hàng 5
1.1.2 Một số vấn đề lý thuyết liên quan đến kế toán bán hàng 7
1.2. Nội dung kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 12
1.2.1 Kế toán bán hàng theo chuẩn mực Kế Toán Việt Nam: 12
1.2.2 Kế toán bán hàng theo chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa (ban hành theo quyết định 482006QĐBTC): 17
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG SƠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI PHÁT ĐẠT 26
2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng các yếu tố môi trường đến kế toán bán nhóm hàng sơn tại Công ty cổ phần công nghệ thương mại Phát Đạt 26
2.1.1. Tổng quan tình hình kế toán bán hàng trong các DNTM ở VN hiện nay 26
2.1.2. Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán bán hàng tại công ty CP công nghệ và thương mại Phát Đạt 36
2.2 Thực trạng kế toán bán nhóm hàng sơn tại Công ty CP công nghệ và thương mại Phát Đạt 38
2.2.1.Tổng quan kế toán bán nhóm hàng sơn tại công ty 38
2.2.2 Phương pháp kế toán bán mặt hàng sơn tại Công ty CP công nghệ thương mại Phát Đạt 40
CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG SƠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI PHÁT ĐẠT 52
3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 52
3.1.1 Những kết quả đã đạt được trong kế toán bán nhóm hàng sơn tại Công ty cổ phần công nghệ thương mại Phát Đạt 52
3.1.2 Những tồn tại trong kế toán bán nhóm hàng sơn tại Công ty cổ phần công nghệ thương mại Phát Đạt 53
3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán nhóm hàng sơn tại Công ty: 56
3.2.1.Giải pháp 1: Hoàn thiện kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: 56
3.2.2.Giải pháp 2: Giải pháp về áp dụng chiết khấu thanh toán: 57
3.2.3.Giải pháp 3: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 58
3.2.4.Giải pháp 4: Tiến hành lập dự phòng phải thu khó đòi. 60
3.2.5. Giải pháp 5:Về phần mềm và hạch toán trên phần mềm kế toán: 62
3.2.6. Giải pháp 6: Hoàn thiện chứng từ về bán hàng 62
3.2.7. Giải pháp 7: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán nhóm hàng sơn tại Công ty: 63
3.3. Điều kiện thực hiện 64
KẾT LUẬN 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO 67
PHỤ LỤC
Xem thêm

69 Đọc thêm

TÀI LIỆU HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN DOC

TÀI LIỆU HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN DOC

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích lập, sử dụng và hoàn nhập khoản dự phòngcác khoản phải thu khó đòi hoặc có khả năng không đòi được vào cuối niên độ kế toán.HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU1. Cuối niên độ kế toán hoặc cuối kỳ kế toán giữa niên độ (Đối với đơn vị có lập báo cáo tài chính giữa niên độ) doanh nghiệp xác định các khoản nợ phải thu khó đòi hoặc có khả năng không đòi được để trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi tính vào hoặc ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp của kỳ báo cáo.2. Về nguyên tắc, căn cứ lập dự phòng là phải có những bằng chứng đáng tin cậy về các khoản nợ phải thu khó đòi (Khách hàng bị phá sản hoặc bị tổn thất, thiệt hại lớn về tài sản,… nên không hoặc khó có khả năng thanh toán, đơn vị đã làm thủ tục đòi nợ nhiều lần vẫn không thu được nợ). Theo qui định hiện hành thì các khoản phải thu được coi là khoản phải thu khó đòi phải có các bằng chứng chủ yếu dưới đây:- Số tiền phải thu phải theo dõi được cho từng đối tượng, theo từng nội dung, từng khoản nợ, trong đó ghi rõ số nợ phải thu khó đòi;- Phải có chứng từ gốc hoặc giấy xác nhận của khách nợ về số tiền còn nợ chưa trả bao gồm: Hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, bản thanh lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ…3. Căn cứ để được ghi nhận là một khoản nợ phải thu khó đòi là:- Nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, bản cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ, doanh nghiệp đã đòi nhiều lần nhưng vẫn chưa thu được;- Nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn.4. Mức lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi theo quy định của chế độ tài chính doanh nghiệp hiện hành.5. Đối với những khoản phải thu khó đòi kéo dài trong nhiều năm, doanh nghiệp đã cố gắng dùng mọi biện pháp để thu nợ nhưng vẫn không thu được nợ và xác định khách nợ thực sự không có khả năng thanh toán thì doanh nghiệp có thể phải làm các thủ tục bán nợ cho Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng hoặc xoá những khoản nợ phải thu khó đòi trên sổ kế toán. Nếu làm thủ tục xoá nợ thì đồng thời phải theo dõi chi tiết ở TK 004 “Nợ khó đòi đã xử lý” (Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán). Việc xoá các khoản nợ phải thu
Xem thêm

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề