CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ":

Đào tạo Quản trị Nhân sự dành cho Lãnh đạo và Quản lý

ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Đào tạo về Quản trị nhân sự
Khóa học Quản trị Nhân sự dành cho Doanh nghiệp
Thành công với Quản trị nhân sự
Quản lý nhân sự chuyên nghiệp
Nghề quản trị nhân sự
Nhà Quản trị nhân sự thành công
Đào tạo quản trị nhân sự chuyên nghiệp
Đào tạo quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
Thành công nhờ quản trị nhân sự chuyên nghiệp
Nhà quản trị nhân sự tài ba
Quản trị nhân sự dành cho lãnh đạo

17 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG VÀ AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA

PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG VÀ AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA

phân tích công tác tuyển dụng và đào tạo trong quản lý nhân sự tại trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA

72 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế athena

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG VÀ AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA

Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế athena

41 Đọc thêm

một số GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NHÂN sự t

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ T

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒSƠ ĐỒ 1.1: Sơ đồ quản trị nhân sự6SƠ ĐỒ 1.2: Sơ đồ mô tả công việc8SƠ ĐỒ 1.3: Sơ đồ sự chu chuyển thông tin trong nội bộ doanh nghiệp10SƠ ĐỒ 1.4: Sơ đồ các Bước tuyển dụng nhân sự12SƠ ĐỒ 2.1: Sơ đồ tổ chức của Nhà máy thuốc lá Thanh Hóa29Bảng 2.1: Sản lượng thuốc lá bán ra thời kỳ 20022007.36Bảng 2.2. Báo cáo tài chính các năm 2004 200738Bảng 2.3 : Kế hoạch dài hạn39Bảng 2.4: Tổng mức đầu tư 2002 – 200844Bảng 2.5: Vốn đầu tư cho TSCĐ phân theo lĩnh vực giai đoan 2004 – 200845 TỪ VIẾT TẮT•ĐVT: Đơn vị tính•Tr.đ: Triệu đồng•Tỷ.đ: Tỷ đồng•TSCĐ: Tài sản cố định•Tr.bao: Triệu bao•BQ: Bình quân•KL: Không lương•Ng.đ: Nghìn đồng MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANiLỜI CẢM ƠNiiNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPiiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNivNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNvDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒviTỪ VIẾT TẮTviiLỜI NÓI ĐẦU11.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI12.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU13.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU14.NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI GỒM 3 CHƯƠNG1CHƯƠNG 1: KHÁI LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ21.1. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP21.1.1.Khái niệm và các chức năng của quản trị doanh nghiệp21.1.1.1.Khái niệm quản trị doanh nghiệp21.1.1.2.Các chức năng của quản trị doanh nghiệp21.1.2.Công tác quản trị nhân sự31.1.2.1.Khái niệm quản trị nhân sự31.1.2.2.Tầm quan trọng của quản trị nhân sự41.1.2.3. Các nội dung chủ yếu của quản trị nhân sự51.1.3. Một vài học thuyết về quản trị nhân sự61.1.3.1. Thuyết X: Thuyết con người kinh tế(Taylor, Gant, Ghinbert, Fayol…).61.1. 3.2. Thuyết Y: Thuyết con người xã hội(Gregor, Maslow, Likest).71.1. 3.3. Thuyết Z: Của các xí nghiệp Nhật Bản.71.2. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ71.2.1. Phân tích công việc71.2.1.1. Khái niệm và mục đích của việc phân tích công việc71.2.1.2. Nội dung của phân tích công việc81.2.2.Tuyển dụng nhân sự101.2.2.1. Nguồn tuyển dụng111.2.2.2. Nội dung của tuyển dụng nhân sự121.2.3. Đào tạo và phát triển nhân sự141.2.3.1.Đào tạo nhân sự141.2.3.2.Phát triển nhân sự161.2.4.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự161.2.4.1.Đánh giá thành tích công tác161.2.4.2.Đãi ngộ nhân sự181.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ211.3.1.Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự211.3.1.1.Nhân tố môi trường kinh doanh211.3.1.2.Nhân tố con người231.3.1.3.Nhân tố nhà quản trị241.3.2.Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự24CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY26PHẦN I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY261.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty261.1.1. Giai đoạn 19661978: Thời kỳ thành lập.261.1.2. Giai đoạn 19791987: Một bước phát triển mới.271.1.3. Giai đoạn 19881995: Thời kỳ đổi mới.271.1.4. Giai đoạn 1996 đến nay: Thời kỳ gia nhập tổng công ty thuốc lá Việt Nam.281.2. Cơ cấu tổ chức291.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban301.3.1. Giám đốc Công Ty301.3.2. Phó giám đốc Công Ty:301.3.3. Phòng Kế Hoạch301.3.4. Phòng Kế ToánTài Chính311.3.5. Phòng thị trường311.3.6. Phòng Tiêu Thụ321.3.7. Phòng kỹ thuật cơ điện321.3.8. Phòng kỹ thuật công nghệ321.3.9. Phòng quản lý chất lượng331.3.10. Phòng tổ chức nhân sự331.3.11. Phòng hành chính341.3.12. Phân xưởng34PHẦN II: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY.352.1. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của công352.1.1. Sản lượng hàng năm352.1.2. Sản phẩm362.1.3. Tình hình tài chính372.2. Thực trạng công tác quản lý hoạt động đầu tư ở công ty392.2.1. Xác định chiến lược kinh doanh và chiến lược đầu tư392.2.1.1. Chiến lược kinh doanh392.2.1.2. Chiến lược đầu tư392.2.2. Công tác lập dự án đầu tư402.2.2.1. Nội dung402.2.2.2. Quy trình412.2.3. Công tác thẩm định422.2.3.1. Nội dung422.2.3.2. Quy trình thẩm định432.2.3.3. Phương pháp thẩm định dự án đầu tư:432.2.4. Quản lý quá trình thi công dự án đầu tư432.2.4.1. Quản lý nhân sự432.2.4.2. Quản lý sử dụng vốn432.2.4.3. Giám sát quá trình thi công432.3. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ442.3.1. Tổng mức đầu tư qua các năm442.3.2. Nguồn vốn đầu tư442.3.2.1. Vốn tự có442.3.2.2. Vốn ngân sách442.3.2.3. Vốn vay ngân hàng442.3.3. Sử dụng vốn đầu tư452.3.3.1. Tài sản cố định452.3.3.2. Đầu tư phát triển vùng nhiên liệu472.3.3.3. Đầu tư hoạt động marketing482.4. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY.502.5. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Ở CƠ SỞ:572.5.1 Thành tựu572.5.2. Khó khăn58KẾT LUẬN60TÀI LIỆU THAM KHẢO61 LỜI NÓI ĐẦU1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀIQuản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “ mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. Thật vậy quản trị nhân sự có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào, nó có mặt ở tất cả các phòng ban, các đơn vị.Tầm quan trọng của yếu tố con người trong bất cứ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào dù chúng có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong bất cứ một lĩnh vực nào cũng là một thực tế hiển nhiên không ai phủ nhận được. Trong doanh nghiệp mỗi con người là một thế giới riêng biệt nếu không có hoạt động quản trị thì ai thích làm gì thì làm, mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật, công tác quản trị nhân sự sẽ giúp giải quyết vấn đề này, nó là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp.Chính vì cảm nhận thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết phải có công tác quản trị nhân sự trong bất cứ một doanh nghiệp nào cho nên tôi đã lựa chon đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa”.2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨUTrong thời gian thực tập tại công ty, qua nghiên cứu công tác quản trị nhân sự của công ty, Em nhận thấy công tác này được công ty thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên do còn có một vài khó khăn cho nên công ty vẫn còn một số điểm hạn chế nhất định trong công tác này, qua đó dựa vào những kiến thức, sự hiểu biết của mình, em đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty. 3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUBài báo cáo này được thực hiện theo một số phương pháp sau:Phương pháp tổng hợp phân tíchPhương pháp tìm hiểu, thu thập tài liệuPhương pháp chuyên gia4.NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI GỒM 3 CHƯƠNGChương 1: Khái luận chung về quản trị nhân sự.Chương 2: Phân tích tình hình thực tế về công tác quản trị nhân sự tại công tyChương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty
Xem thêm

69 Đọc thêm

MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG tác đào tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại và đầu tư xây DỰNG ĐÔNG đô

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG ĐÔ

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂUDANH MỤC SƠ ĐỒSơ đồ 1.1 Sơ đồ tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.8Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức công ty.19DANH MỤC BẢNGBảng 2.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2011 – 201321Bảng 2.2 Tình hình phân bổ nhân sự của công ty từ năm 2011 201323Bảng 2.3 Cơ cấu tuổi qua các năm.24Bảng 2.4 Cơ cấu trình độ cán bộ công nhân viên của Công ty qua các năm25Bảng 2.5 Số lao động theo giới tính qua các năm.26Bảng 2.6 Đào tạo nhân sự của công ty năm 2011 201327Bảng 2.7 Chương trình đào tạo nhân lực của công ty năm 2013.31Bảng 2.8 Kinh phí đào tạo công nhân viên qua các năm.34Bảng 2.9 Kết quả đào tạo tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Đông Đô35Bảng 2.10 Bảng đánh giá chất lượng học viên đào tạo năm 2013.36Bảng 2.11 Khả năng làm việc sau khóa đào tạo, bồi dưỡng của học viên37năm 2013.37Bảng 2.12 Số lượng nhân viên đề bạt năm 2011 2013.38 MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNDANH MỤC VIẾT TẮTDANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂUMỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12.Mục đích nghiên cứu23. Đối tượng nghiên cứu24. Phạm vi nghiên cứu25.Phương pháp nghiên cứu.26. Kết cấu đề tài.2CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP41.1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGUỒN NHÂN LỰC41.1.1. Khái niệm41.1.2. Đặc điểm của nguồn nhân lực41.1.3. Tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế51.2. NỘI DUNG CỦA ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP61.2.1. Mục đích của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực61.2.1.1. Khái niệm61.2.1.2. Mục đích của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp71.2.2. Nội dung của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp81.2.2.1. Tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp81.2.2.2. Các hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp111.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP131.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp131.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp15CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG ĐÔ172.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG ĐÔ.172.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.17Thông tin chung.172.1.3. Đặc điểm kinh doanh của công ty182.1.4 Cơ cấu tổ chức182.1.5. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm qua202.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG ĐÔ232.2.1. Nguồn nhân lực tại công ty từ năm 2011 2013232.2.1.1. Tình hình phân bổ nhân sự tại công ty232.2.1.2.Cơ cấu theo độ tuổi242.2.1.3. Cơ cấu trình độ252.2.2. Tình hình công tác ĐTPT nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Đông Đô262.2.2.1. Số lượng đào tạo qua các năm262.2.2.2. Đào tạo trong công ty272.2.2.3. Đào tạo ngoài công ty272.2.3. Tổ chức công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Đông Đô282.2.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo282.2.3.2. Mục tiêu đào tạo292.2.3.3. Đối tượng đào tạo, yêu cầu với đối tượng đào tạo302.2.3.4. Chương trình đào tạo302.2.3.5 Phương pháp đào tạo322.2.3.6. Kinh phí đào tạo332.2.3.7. Lựa chọn và đào tạo giáo viên342.2.3.8. Đánh giá chương trình đào tạo và kết quả đào tạo342.2.4. Tình hình phát triển nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Đông Đô và những biện pháp phát triển372.2.4.1. Số lượng nhân viên được đề bạt qua các năm và nhận xét372.2.4.2. Chính sách phát triển nguồn nhân lực392.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG ĐÔ TRONG 3 NĂM QUA402.3.1. Những ưu điểm trong công việc thực hiện công tác đào tạo và phát triển nhân sự của Công ty402.3.2 Những hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại Công ty41CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG ĐÔ433.1. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI433.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHẤT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY443.2.1. Giải pháp tổng quát443.2.2. Giải pháp cụ thể453.2.2.1. Hoàn thiện bộ máy tổ chức làm công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực453.2.2.2. Xác định đúng nhu cầu và đối tượng cần được đào tạo453.2.2.3 Xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể473.2.2.3. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho công tác này503.2.2.4. Vấn đề kinh phí cho học viên và bồi dưỡng giáo viên503.2.2.5. Lựa chọn phương pháp thích hợp, làm tốt công tác bố trí sử dụng lao động khi được đào tạo và phát triển513.2.2.6. Thực hiện tốt công tác đánh giá hiệu quả sau khoá đào tạo và phát triển513.2.3 Một số giải pháp khác52KẾT LUẬN55TÀI LIỆU THAM KHẢO56 LỜI NÓI ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiBất cứ một sự phát triển nào cũng đều phải có một động lực thúc đẩy. Phát triển kinh tế xã hội được dựa trên nhiều nguồn lực: nhân lực (nguồn lực con người), vật lực (nguồn lực vật chất, công cụ lao động, đối tượng lao động, tài nguyên thiên nhiên, v.v...), tài lực (nguồn lực về tài chính, tiền tệ) v.v.. song chỉ có nguồn lực con người mới tạo ra động lực cho sự phát triển, những nguồn lực khác muốn phát huy được tác dụng chỉ có thể thông qua nguồn lực con người.Nguồn lực con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực và đóng vai trò quyết định đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của bất kì quốc gia nào. Bên cạnh những nguồn lực vật chất, tài nguyên thiên nhiên… thì nguồn nhân lực luôn là điểm khởi đầu để các nguồn lực khác sử dụng một cách có khoa học và hiệu quả. Cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, con người ngày càng có điều kiện để tăng năng suất lao động, thúc đẩy kinh tế phát triển.Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Đông Đô, qua nghiên cứu công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty, em thấy rằng công ty đã và đang tích cực tiến hành một cách có hiệu quả công tác này. Tuy nhiên do điều kiện có hạn nên công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở công ty có nhiều hạn chế đòi hỏi công ty phải có biện pháp giải quyết.Do tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân sự nói chung và đào tạo phát triển nhân sự nói riêng cộng với lòng say mê mong muốn tìm hiểu về nhân sự và mong muốn góp một phần nhỏ của mình vào việc giải quyết những thực tế của công tác đào tạo và phát triển nhân sự còn tồn tại của công ty, em mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Đông Đô. Em hy vọng một phần nào sẽ giúp cho công ty đạt được hiệu quả cao trong thời gian tới.2.Mục đích nghiên cứuNắm rõ hệ thống lí luận cơ bản về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.Phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Đông Đô thấy rõ những điểm đã làm được và những hạn chế.Đề xuất một số giải pháp để cải tiến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty.3. Đối tượng nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là đặc điểm, tình hình nhân sự Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Đông Đô và vấn đề lý luận và thực tiễn về quản trị nhân sự của công ty.4. Phạm vi nghiên cứuDo giới hạn về thời gian và năng lực, em không thể nghiên cứu bao quát tổng thể mọi hoạt động kinh doanh của công ty mà chỉ tập trung nghiên cứu công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công tác kinh doanh các loại máy móc, vật tư, trang thiết bị phục vụ ngành xây dựng, công nghiệp, thuỷ lợi, giao thông vận tải , môi trường, thiết bị phòng cháy chữa cháy, vật tư thiết bị ngành nước ... tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Đông Đô. Đồng thời tìm hiểu một số hoạt động khác nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của bản thân. 5.Phương pháp nghiên cứu.Báo cáo thực tập được hoàn thành bằng cách thu thập thông tin, xử lý số liệu, nhằm đưa ra những giải pháp tối ưu nhất, đồng thời sử dụng những phương pháp như quan sát, thu thập, thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá số liệu.6. Kết cấu đề tài.Kết cấu đề tài gồm 3 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận chung về công tác đào tạo và phát triển nhân sự.Chương 2: Phân tích đánh giá công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Đông Đô.Chương 3: Một số kiến nghị nhằm cải tiến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Đông Đô.
Xem thêm

66 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT REN QUẢNG TRỊ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT REN QUẢNG TRỊ

doanh nghiệp.ng- Khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ cùng với sự phát triển kinh tế “mở”buộc các nhà quản trị phải thích nghi một cách kịp thời. Vì vậy, việc tuyển chọn,ườsắp xếp, đào tạo, điều động nhân sự là vấn đề quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp.- Nghiên cứu quản trị giúp cho các nhà quản trị học được cách giao dịch vớiTrngười khác, biết cách lắng nghe tìm ra ngôn ngữ chung với nhân viên, biết cáchnhạy cảm với nhu cầu của nhân viên, biết cách đánh giá nhân viên chính xác. Đồngthời biết cách lôi kéo nhân viên say mê với công việc, tránh được sai lầm trong việctuyển chọn và sử dụng lao động, nâng cao chất lượng công việc và hiệu quả chodoanh nghiệp.8- Quản trị nhân sự là một lĩnh vực rất phức tạp vì nó liên quan đến conngười. Vì vậy, quản trị nhân sự không những là một khoa học mà còn là một nghệthuật – nghệ thuật lãnh đạo – chỉ huy, nó bao gồm nhiều vấn đề tâm sinh lý, xã hộihọc, triết học, đạo đức học thậm chí cả dân tộc học. Nếu là một khoa học, thì rấtuế
Xem thêm

147 Đọc thêm

Hoàn thành công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần bê tông thương phẩm thanh hóa

HOÀN THÀNH CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM THANH HÓA

Trong quá trình đổi mới và phát triển, nguồn nhân sự được thừa nhận là yếu tố quan trọng có tính quyết định đến sự thành bại uy thế, địa vị, khả năng phát triển và phát triển bền vững của tổ chức của doanh nghiệp. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay hội nhập kinh tế mới với những cơ hội và thách thức lớn khi nền kinh tế Việt Nam đang trên con đường phát triển thì chúng ta phải chú trọng nhiều tới quản trị nguồn nhân sự, vì nguồn nhân sự là yếu tố quyết định trong quá trình phát triển đó.


1.1.1. Khái niệm.
Quản trị nhân sự (còn được gọi là quản trị nguồn nhân lực, quản trị lao động) là lĩnh vực theo dõi, hướng dẫn, điều chỉnh, kiểm tra sự trao đổi chất ( năng lượng, tinh thần) giữa con người với yếu tố vật chất của tự nhiên (công cụ, đối tượng lao động). Trong quá trình tạo ra của cải vật chất, tinh thần để thõa mãn nhu cầu của con người nhằm duy trì bảo vệ, sử dụng và phát triển tiềm năng vô tận của con người.

1.1.3. Vai trò.
Quản trị nhân sự giữ vai trò đặc biệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đối với nhà quản trị nó giúp họ đạt được mục đích của mình thông qua người khác. Nguồn nhân sự là một yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh, nó thể hiện qua lại các loại chi phí (tri lương, tri phúc lợi, dịch vụ, tri đào tạo, phát triển và các chi phí khác liên quan đến nguồn nhân lực) và kết quả của quá trình sử dụng nguồn nhân lực (thước đo chủ yếu là năng suất lao động) ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Xem thêm

31 Đọc thêm

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY IN VÀ THƯƠNG MẠI TÂY ĐÔ

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY IN VÀ THƯƠNG MẠI TÂY ĐÔ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘIBÁO CÁO THỰC TẬPcủa chức năng quản trị, nó có gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong mọitổ chức. Quản trị nhân sự hiện diện ở khắp các phòng ban, bất cứ cấp quản trịnào cũng có nhân viên dưới quyền vì thế đều phải có quản trị nhân sự. Cungcách quản trị tạo ra không khí văn hoá cho một doanh nghiệp. Đây cũng là mộttrong những yếu tố tạo ra quyết định sự thành bại của doanh nghiệp.Quản trị nhân sự có vai trò to lớn đối với hoạt động kinh doanh của mộtdoanh nghiệp, nó là hoạt động bề sâu chìm bên trong doanh nghiệp nhưng lạiquyết định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.II. Chức năng và các nguyên tắc cơ bản của Quản trị nhân sự1. Chức năng:Tại các tổ chức, các doanh nghiệp hiện nay việc bố trí phòng nhân sự làkhông thể thiếu. Giám đốc nhân sự hoặc Trưởng phòng nhân sự có trách nhiệmthực hiện một số chức năng sau.* Trực tiếp lãnh đạo những nhân viên phòng nhân sự.* Có quyền hành đối với các vị giám đốc điều hành của doanh nghiệp vềlĩnh vực nhân sự như: kiểm tra, trắc nghiệm, phê chuẩn nhiệm vụ …* Phối hợp các hoạt động về nhân sự với các giám đốc nhân sự và phòngnhân sự, hoạt động như cánh tay phải của lãnh đạo cao nhất Công ty nhằm đảmbảo cho các chính sách, mục tiêu, thủ tục, nhiệm vụ của doanh nghiệp được cácQuản trị gia trực tiếp thuyết phục thực hiện nghiêm chỉnh.* Thực hiện việc giúp đỡ và cố vấn cho các Quản trị gia trực tuyến về cácvấn đề nhân sự như: Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, thăng cấp chonhân viên, cho nghỉ việc, cố vấn cho các nhân viên ở mọi cấp đồng thời thựchiện quản lý các chương trình phúc lợi khác nhau của doanh nghiệp như: Bảohiểm, tai nạn, nghỉ phép, nghỉ hưu …
Xem thêm

73 Đọc thêm

chuyên dệ tốt nghiệp một số giải pháp nâng cao quản trị nhân sự

CHUYÊN DỆ TỐT NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

DANH SÁCH SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂUSơ đồ 1.1: Các bước thực hiện công việc6Sơ đồ 1.3: Các bước tuyển dụng nhân sự8Sơ đồ 1.4: Hình thức và kết cấu của tiền lương.15Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy28Bảng 2.1: Các lĩnh vực hoạt động của Công ty25Bảng 2.3: Số lượng CBCNV của Công ty qua các năm32Bảng 2.4: Công nhân kỹ thuật của Công ty năm 201336Bảng 2.5: Lao động theo độ tuổi ở Công ty qua các năm37 MỤC LỤCNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNLỜI CẢM ƠNDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH SÁCH SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂUMỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu13. Phạm vi nghiên cứu24. Phương pháp nghiên cứu25. Kết cấu đề tài2CHƯƠNG 13CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ31.1. Lý luận chung về quản trị nhân sự31.1.1. Khái niệm và các chức năng của quản trị nhân sự31.1.1.1. Khái niệm quản trị nhân sự31.1.1.2. Các chức năng của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp31.1.2. Tầm quan trọng của quản trị nhân sự51.2. Nội dung của quản trị nhân sự61.2.1. Khái niệm và mục đích phân tích công việc61.2.1.1. Khái niệm61.2.1.2. Mục đích61.2.2. Các bước thực hiện công việc61.2.2.1. Tuyển dụng và phát triển nhân sự71.2.2.1.1. Nguồn tuyển dụng71.2.2.1.2. Đào tạo và phát triển nhân sự101.3. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự141.3.1. Đãi ngộ vật chất141.3.1.1. Yếu tố tiền lương141.3.1.2. Khen thưỏng161.3.2. Đãi ngộ tinh thần171.4. Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự181.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự181.4.1.1. Nhân tố môi trường kinh doanh181.4.1.2. Nhân tố con người201.4.1.3. Nhân tố nhà quản trị201.4.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự211.4.3. Yếu tố đào tạo lao động sản xuất kinh doanh22CHƯƠNG 224THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ DUY PHÁT LỢI242.1. Qúa trình hình thành của công ty TNHH TM dich vụ và thiết bị điện Duy Phát Lợi242.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty272.2.1. Chức năng272.2.2. Nhiệm vụ272.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty282.4. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty302.5. Tình hình về nguồn nhân lực và chất lượng lao động của Công ty312.6. Đánh giá chung về chất lượng lao động ở Công ty.362.7. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ lao động ở Công ty382.7.1. Công tác đào tạo382.7.2. Công tác tuyển chọn nhân lực ở Công ty392.7.3. Tiền lương và chế độ đãi ngộ của Công ty392.7.3.1. Tiền lương cho người lao động392.7.3.2. Chế độ đãi ngộ412.8. Nhận xét về thuận lợi và khó khăn của Công ty422.8.1.Thuận lợi422.8.2.Khó khăn43CHƯƠNG 3:44PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN DUY PHÁT LỢI443.1 Phương hướng443.1.1. Đối mới hoạt động kinh doanh và công tác quản lý nhân lực443.1.1.1. Đối mới hoạt động kinh doanh443.1.1.2. Công tác quản lý nhân lực453.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự của công ty TNHH TM Dịch vụ Thiết Bị Điện Duy Phát Lợi463.2.1. Giải pháp 1: Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực463.2.2. Giải pháp 2: Các hình thức khuyến khích cho người được đào tạo463.2.3. Giải phápr 3: Mở rộng các hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực473.2.4. Giải pháp 4: Giải pháp tạo động lực tinh thần cho người lao động483.2.5. Giải pháp 5: Nâng cao chế độ thù lao và chế độ khen thưởng483.2.6. Giải pháp 6: Nâng cao chất lượng môi trường làm việc493.2.7. Giải pháp 7: Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả đào tạo và phát triển chi tiết, chính xác503.2.8. Một số biện pháp khác513.3. Một sồ kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động quản trị nhân sự tại Công ty TNHH TM Dịch vụ Thiết Bị Điện Duy Phát Lợi52KẾT LUẬN.54TÀI LIỆU THAM KHẢO55 LỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiTrong tình hình kinh tế thị trường chuyển đổi của Việt Nam từ nhiều thập kỉ qua luôn kéo theo sự thay đổi sâu sắc trong các doanh nghiệp nhất là trong phương thức tổ chức quản lý, hình thức công tác. Thêm vào đó đất nước ta đang chuyển dần sang nền kinh tế thị trường nhiều thành phần kinh tế tự do cạnh tranh, cùng với xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng. Tất yếu bất kỳ doanh nghiệp thuộc loại hình nào cũng phải đối mặt với những khó khăn và thử thách trước mắt và phải chịu đào thải từ phía thị trường. Ngày nay, trước yêu cầu của cuộc cách mạng KHKT, yếu tố con người trở thành nhân tố quyết định để phát triển KTXH. Xét ở góc độ doanh nghiệp, quản trị nhân sự trong doanh nghiệp là một hoạt động cần nhiều thời gian, tiền bạc, công sức, là một điều kiện để nâng cao năng suất lao động.Trước những khó khăn của nền kinh tế, để đứng vững trong môi trường cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề nhân sự, sử dụng con người thế nào cho có hiệu quả, để khai thác được hết tiềm năng có của họ, phải có phương pháp tiếp cận khoa học, có cách thức nắm bắt năng khiếu, hiểu được tâm lý từng người trên cơ sở đó bố trí sắp xếp họ vào công việc thích hợp để tận dụng khả năng sáng tạo của người lao động, tinh thần say mê và lòng nhiệt tình của họ.Công tác quản trị nhân sự giữ một vai trò hết sức quan trọng và trở thành công tác thường xuyên được quan tâm đúng mức để công ty ngày càng phát triển mạnh hơn. Công tác tổ chức quản trị nhân sự tốt thì khả năng đạt doanh thu mong muốn càng cao và khả năng đứng vững trên thị trường càng lớn. Nắm bắt được tầm quan trọng đó, nên em đã quyết định chọn đề tài: “Giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH TM Dịch Vụ Thiết bị Điện Duy Phát Lợi”.2. Mục tiêu nghiên cứuTrên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản và thực trạng của công tác quản trị nhân sự của công ty. Tìm ra những ưu điểm và mặt hạn chế để đưa ra một số giải pháp phù hợp, giúp công ty có đội ngũ nhân lực đạt chất lượng cao.3. Phạm vi nghiên cứuĐề tài nghiên cứu việc hoach định và phân bố nguồn nhân lực trong Công ty dựa vào những số liệu do Công ty cung cấp và việc thu thập thông tin thực tế để có sự nhìn nhận một cách khách quan. Từ đó phân tích đánh giá và so sánh lý thuyết đã học và thực tế trong việc quản lý và điều hành nguồn nhân lực.4. Phương pháp nghiên cứuĐề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:Phương pháp phân tích, tổng hợp: nghiên cứu sách báo, các báo cáo về thực trạng quản lý nhân lực.Phương pháp thống kê và phân tích thống kê: dựa trên các số liệu thống kê về hoạt động sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM Dịch Vụ Thiết bị Điện Duy Phát Lợi.Phương pháp chuyên gia, điều tra tổng kết thực tiễn5. Kết cấu đề tàiNgoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm có 4 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận chung về quản trị nhân sự của công ty TNHH TM dịch vụ và thiết bị điện Duy Phát LợiChương 2: Thực trạng nguồn nhân lực của công ty TNHH TM Dịch Vụ Thiết bị Điện Duy Phát LợiChương 3: Phương hướng và một số giải pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH TM Dịch Vụ Thiết bị Điện Duy Phát Lợi
Xem thêm

61 Đọc thêm

Công tác quản trị nhân sự trong công ty cổ phần Hoàng Thái

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG THÁI

Lời Mở Đầu 4
Chương I:Giới thiệu về công ty cổ phần Hoàng Thái 7
1.1 Giới thiệu chung về công ty cổ phần Hoàng Thái 7
1.1.1: thông tin về địa điểm kinh doanh. 7
1.1.2: Các nghành nghề kinh doanh của công ty. 8
1.1.3: Năng lực của công ty. 11
1.1.4: vốn điều lệ của công ty 12
1.1.5: Danh sách cổ đông sáng lập 11
1.1.6: Chức năng , Nhiệm vụ của công ty. 14
1.1.7: vị trí và vai trò của công ty trong lĩnh vực ngành. 14
1.2: Sơ đồ tổ chức , nhiệm vụ của các phòng ban. 15
1.2.1:Sơ đồ tổ chức. 16
1.2.2: chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 17
1.3: kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 18
Chương II: Công tác quản trị nhân sự trong công ty cổ phần Hoàng Thái 20
2.1: Những vấn đề chung về công tác quản trị nhận sự trong công ty cổ phần Hoàng Thái. 20
2.1.1: cơ cấu quản lý nguồn nhân sự của công ty cổ phần điện Hoàng Thái 20
2.1.2: công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Hoàng Thái. 23
2.1.3: Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự. 26
2.1.4: công tác đánh giá nhân sự 31
2.1.5: chế độ đãi ngộ trong công ty cổ phần Hoàng Thái. 32
2.1.5.1: công tác trả lương cho nhân viên. 32
2.1.5.3: Việc thực hiện quy chế làm việc 35
2.2: thực trạng vấn đề quản trị nhân sự tại công ty cổ phần Hoàng Thái 36
a) kết quả đạt được. 36
b)Một số tồn tại cần khắc phục. 37
c) Nguyên nhân 39
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức quản lý nguồn nhân sự trong công ty cổ phần điện Hoàng Thái 40
3.1: đánh giá tổng quát về công tác quản trị nhân sự trong công ty cổ phần Hoàng Thái. 40
3.1.1: Cơ hội đối với công ty trong vấn đề quản trị nhân sự. 40
3.1.2: Nguy cơ trong vấn đề quản trị nhân sự của công ty. 41
3.2: một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty cổ điện Hoàng Thái 42
3.2.1: Mục tiêu và yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự. 42
a) Mục tiêu. 42
b)yêu cầu. 42
3.2.2: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự của công ty. 43
3.2.2.1:Hoạch định và thu hút nguồn nhân sự. 43
3.2.2.2:Tuyển chọn nhân viên 43
3.2.2.3: Đào tạo và phát triển 44
3.2.2.4: Trả lương lao động. 45
Xem thêm

40 Đọc thêm

Giới thiệu Chiến lược Nhân sự FPT

GIỚI THIỆU CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ FPT

Giới thiệu Chiến lược Nhân sự FPTGiới thiệu Chiến lược Nhân sự FPTHR DayHà nội, 31102009Tự giới thiệuHọ tên: Phan Phương ĐạtSinh năm 1971Tốt nghiệp Phó tiến sỹ, ngành Toán ứng dụng, ĐHTHQG Moldova (Liên xô cũ)Vào FPT năm 1999Phụ trách Nhân sự và Đào tạo tại FPT Software từ 1999 đến 2007 (quân số tăng từ 20 lên 2000 người)Trưởng Ban Nhân sự FPT từ 2007 đến nayTham gia và quản trị các dự án lấy chứng chỉ CMM, CMMI về phát triển phần mềm (20012006)Triển khai phần mềm PeopleSoft cho FPT (20072008)Liên hệ:datppfpt.com.vn www.linkedin.comindatppwww.facebook.comdatppMục lụcGiới thiệu Hệ thống Nhân sự FPTChiến lược Nhân sự FPT 20082010QAHệ thống Nhân sự FPTĐịnh nghĩaHệ thống Quản trị Nhân sự FPT (đôi khi ngắn gọn là Hệ thống Nhân sự FPT): bao gồm mô hình hoạt động, các chính sách, quy định, quy trình, hệ thống thông tin và những CBNV tham gia tương tác trong quá trình thu hút, tổ chức, đào tạo và phát triển, khuyến khích và giữ chân các tài năng của Tập đoàn.Định vịĐối tượngKhách hàng ngoài:Bộ máy Nhân sự không làm việc trực tiếp với khách hàng bên ngoài nhưng phải luôn bảo đảm các hoạt động của mình đem lại lợi ích thiết thực và trực tiếp nhất có thể cho khách hàng. Điều này yêu cầu Bộ máy Nhân sự phải luôn giữ liên lạc với khách hàng, nắm thông tin, và luôn dùng nó để đối chiếu với các nhu cầu của khách hàng nội bộ, bảo đảm rằng các nhu cầu của KH nội bộ không xa rời yêu cầu của KH bên ngoài.Phân loại nghiệp vụ theo vai trò (role), hay mức độ ảnh hưởngPhân loại nghiệp vụ theo vai trò (role), hay mức độ ảnh hưởngPhân cấp HR FunctionCác Nhóm chức năng (ví dụ)Hạ tầng Hệ thống QTNS FPTHệ thống Truyền thông NSCơ sở thiết kếCơ sở thiết kế:Chiến lược của Tập đoàn FPTNguyên lý quản trị nhân sự FPTChiến lược của các Đơn vị thành viênNguyên tắc:Theo các Tầng: phân công công việc trong Bộ máy NS.Theo các Nhóm chức năng: mỗi nhóm đều có các loại nghiệp vụ Admin, Services, StrategicMô hình QTNSMô hình hiện tại xuất phát từ thực tiễn phát triển FPTCác mô hình được tham khảo:PeopleSoft: hệ thống thông tin nhân sự hàng đầu, tích hợp các chuẩn mực và knowhow về QTNSPCMM: mô hình trưởng thành về năng lựcMô hình học được của các Công ty trên Thế giới (Microsoft, Infosys, IBM, Hitachi, v.v.)Vừa học vừa làmMột số khó khănXác định công việc ở mức Tập đoàn (Head Quarters)Thống nhất chuẩn trong toàn Tập đoàn, ví dụ:Cách thức phân loại CBNVChính sách đãi ngộHệ thống chức danh công việcThông tin, báo cáoXác định vai trò, trách nhiệm CBQL trong QTNS và đào tạo họTrách nhiệm trong tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên, cho thôi việc, v.v.Chiến lược Nhân sự FPT 200820105 Chiến lược 9 Chương trình hành động5 Mục tiêu Chiến lược9 Chương trình Hành động (1)9 Chương trình Hành động (2)QAKhông hạn chế trong khuôn khổ các nội dung trên
Xem thêm

21 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ TỈNH LÀO CAI

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ TỈNH LÀO CAI

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN 3
LỜI CẢM ƠN 4
BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT 5
MỞ ĐẦU 1
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 4
1.1 Khái niệm quản trị nhân sự 4
1.2. Mục tiêu của quản trị nhân sự 5
1.3Vai trò của công tác quản trị nhân sự 6
1.4 Tính chất của quản trị nhân sự 7
1.5 Nội dung cơ bản của quản trị nhân sự 8
1.5.1 Phân tích công việc 8
1.5.2 Tuyển dụng lao động, thuyên chuyển và đề bạt người lao động 8
1.5.3 Đào tạo và phát triển nhân sự 11
1.5.4 Thù lao – lao động, chế độ khen thưởng 11
Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ 14
2.1 Giới thiệu về công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà 14
2.1.1 Khái quát về sự hình thành và phát triển của công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà 14
2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận chức năng của công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà 15
2.1.3 Các mặt hoạt động kinh doanh của công ty 19
2.1.4 Tình hình hoạt động của công ty 20
2.2 Khái quát về phòng Tổ chức hành chính CTCP thủy điện Bắc Hà 21
2.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của phòng Tổ chức hành chính 21
2.3 Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại CTCP thủy điện Bắc Hà 26
2.3.1 Tổ chức công tác nhân sự 26
2.3.2 Các mặt hoạt động cụ thể về công tác quản trị nhân sự tại công ty. 30
2.5 Đánh giá công tác quản trị nhân sự công ty 35
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ 37
3.1 Đánh giá về thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà 37
3.1.1 Ưu điểm 37
3.1.2 Nhược điểm 38
3.2 Các giải pháp nâng cao hiêu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà 39
KẾT LUẬN 45
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 46
PHỤ LỤC
Xem thêm

55 Đọc thêm

MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY TNHH THỌ THANH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THỌ THANH

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu13. Phạm vi nghiên cứu24. Phương pháp nghiên cứu25. Kết cấu đề tài2CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ31.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ31.1.1. Khái niệm và các chức năng của quản trị nhân sự31.1.1.1. Khái niệm quản trị nhân sự31.1.1.2. Các chức năng của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp31.1.2. Tầm quan trọng của quản trị nhân sự51.2. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ61.2.1. Khái niệm và mục đích phân tích công việc61.2.1.1. Khái niệm61.2.1.2. Mục đích61.2.2. Nội dung của phân tích công việc61.2.2.1. Tuyển dụng và phát triển nhân sự91.3. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ161.3.1. Đãi ngộ vật chất171.3.1.1. Yếu tố tiền lương171.3.1.2. Khen thưỏng181.3.2. Đãi ngộ tinh thần191.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ201.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự201.4.1.1. Nhân tố môi trường kinh doanh201.4.1.2. Nhân tố con người211.4.1.3. Nhân tố nhà quản trị221.4.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự231.4.3. Yếu tố đào tạo lao động sản xuất kinh doanh24CHƯƠNG 2:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VÀ THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH THỌ THANH262.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY262.1.1. Đặc điểm hoạt động của công ty262.1.2. Chức năng và nhiệm vụ hiện nay262.1.2.1. Chức năng:262.1.2.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban:272.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty282.2. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY312.2.1. Công tác đào tạo312.2.2. Công tác tuyển chọn nhân lực ở công ty312.3. TIỀN LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ CỦA CÔNG TY322.3.1. Tiền lương cho người lao động322.3.2. Chế độ đãi ngộ342.4. NHẬN XÉT VỀ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY352.4.1. Thuận lợi352.4.2.Khó khăn35CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY363.1 PHƯƠNG HƯỚNG363.1.1. Đối mới hoạt động kinh doanh và công tác quản lý nhân lực363.1.1.1. Đối mới hoạt động kinh doanh363.1.1.2. Công tác quản lý nhân lực373.2. MỘT SÔ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TNHH THỌ THANH383.2.1. Giải pháp 1: Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân lực383.2.2. Giải pháp 2: Các hình thức khuyến khích cho người được đào tạo383.2.3. Giải phápr 3: Mở rộng các hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực393.2.4.Giải pháp 4: Giải pháp tạo động lực tinh thần cho người lao động403.2.5. Giải pháp 5: Nâng cao chế độ thù lao và chế độ khen thưởng403.2.6. Giải pháp 6: Nâng cao chất lượng môi trường làm việc413.2.7. Giải pháp 7: Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả đào tạo và phát triển chi tiết, chính xác423.2.8. Một số biện pháp khác423.3. MỘT SỒ KIẾN NGHỊ NHẰM NANG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT DỘNG QUẢN TRỊ NHAN SỰ TẠI CONG TY TNHH THỌ THANH44KẾT LUẬN.45 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂUDANH MỤC SƠ ĐỒSơ đồ 1.1: Các bước thực hiện công việc6Sơ đồ 1.2: Sự chu chuyển thông tin trong nội bộ8Sơ đồ 1.3: Các bước tuyển dụng nhân sự11Sơ đồ 1.4: Hình thức và kết cấu của tiền lương.18Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy27DANH MỤC BẢNGBảng 2.2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty28 LỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiTrong tình hình kinh tế thị trường chuyển đổi của Việt Nam từ nhiều thập kỉ qua luôn kéo theo sự thay đổi sâu sắc trong các doanh nghiệp nhất là trong phương thức tổ chức quản lý, hình thức công tác. Thêm vào đó đất nước ta đang chuyển dần sang nền kinh tế thị trường nhiều thành phần kinh tế tự do cạnh tranh, cùng với xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng. Tất yếu bất kỳ doanh nghiệp thuộc loại hình nào cũng phải đối mặt với những khó khăn và thử thách trước mắt và phải chịu đào thải từ phía thị trường. Ngày nay, trước yêu cầu của cuộc cách mạng KHKT, yếu tố con người trở thành nhân tố quyết định để phát triển KTXH. Xét ở góc độ doanh nghiệp, quản trị nhân sự trong doanh nghiệp là một hoạt động cần nhiều thời gian, tiền bạc, công sức, là một điều kiện để nâng cao năng suất lao động.Trước những khó khăn của nền kinh tế, để đứng vững trong môi trường cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề nhân sự, sử dụng con người thế nào cho có hiệu quả, để khai thác được hết tiềm năng có của họ, phải có phương pháp tiếp cận khoa học, có cách thức nắm bắt năng khiếu, hiểu được tâm lý từng người trên cơ sở đó bố trí sắp xếp họ vào công việc thích hợp để tận dụng khả năng sáng tạo của người lao động, tinh thần say mê và lòng nhiệt tình của họ.Công tác quản trị nhân sự giữ một vai trò hết sức quan trọng và trở thành công tác thường xuyên được quan tâm đúng mức để công ty ngày càng phát triển mạnh hơn. Công tác tổ chức quản trị nhân sự tốt thì khả năng đạt doanh thu mong muốn càng cao và khả năng đứng vững trên thị trường càng lớn. Nắm bắt được tầm quan trọng đó, nên em đã quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Thọ Thanh”2. Mục tiêu nghiên cứuTrên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản và thực trạng của công tác quản trị nhân sự của công ty. Tìm ra những ưu điểm và mặt hạn chế để đưa ra một số giải pháp phù hợp, giúp công ty có đội ngũ nhân lực đạt chất lượng cao.3. Phạm vi nghiên cứuĐề tài nghiên cứu việc hoach định và phân bố nguồn nhân lực trong Công ty dựa vào những số liệu do Công ty cung cấp và việc thu thập thông tin thực tế để có sự nhìn nhận một cách khách quan. Từ đó phân tích đánh giá và so sánh lý thuyết đã học và thực tế trong việc quản lý và điều hành nguồn nhân lực.4. Phương pháp nghiên cứuĐề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:Phương pháp phân tích, tổng hợp: nghiên cứu sách báo, các báo cáo về thực trạng quản lý nhân lực.Phương pháp thống kê và phân tích thống kê: dựa trên các số liệu thống kê về hoạt động sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thọ ThanhPhương pháp chuyên gia, điều tra tổng kết thực tiễn5. Kết cấu đề tàiNgoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm có 4 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận chung về quản trị nhân sựChương 2: Giới thiệu khái quát về công ty và thực trạng nguồn nhân lực của công ty TNHH Thọ ThanhChương 3: Phương hướng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty
Xem thêm

51 Đọc thêm

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự tại công ty TNHH đào tạo tư vấn thương mại vân nguyên

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÂN NGUYÊN

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 2
PHẦN MỞ ĐẦU 3
1. Lý do chọn đề tài. 3
2. Mục tiêu nghiên cứu. 3
3. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3
4. Phạm vi nghiên cứu. 4
5. Phương pháp nghiên cứu. 4
6. Ý nghĩa, đóng góp của đề tài. 4
7. Kết cấu đề tài. 5
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN SỰ. 6
1.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Đào tạo tư vấn thương mại Vân Nguyên. 6
1.2. Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân sự. 8
1.2.1. Khái niệm và các vấn đề về đào tạo và phát triển nguồn nhân sự. 8
1.2.2. Mô hình hệ thống về chu trình đào tạo. 11
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN SỰ 12
2.1. Tình hình quản lý nhân sự trong công ty. 12
2.2. Tình hình đào tạo và phát triển của công ty. 13
2.2.1. Các phương thức đào tạo. 13
2.2.1.1. Luân chuyển thuyên chuyển công việc. 13
2.2.1.2. Đào tạo ngắn hạn để nâng cao trình độ chuyên môn. 14
2.2.1.3. Bồi dưỡng nâng cao bậc lương. 14
2.2.1.4. Các cuộc thi về kỹ năng xử lý tình huống trong công việc. 15
2.2.2. Xác định nhu cầu đào tạo. 15
2.2.3. Thực hiện chương trình đào tạo. 16
2.2.4. Đánh giá chương trình đào tạo. 16
2.2.5. Bố trí sử dụng lao động. 16
2.2.5.1. Bố trí sử dụng lao động trước khi đào tạo: 16
2.2.5.2. Chế độ chính sách cho người lao động đi đào tạo: 16
2.2.5.3. Bố trí sử dụng lao động sau đào tạo: 17
2.2.6. Chính sách duy trì nguồn nhân lực tại công ty. 17
2.2.6.1. Chính sách về tiền lương: 17
2.2.6.2. Các khuyến khích: 18
2.2.6.3. Các phúc lợi: 18
2.3. Thành tựu công ty đạt được 18
2.3.1.1. Kết quả kinh doanh của công ty từ năm 2009 đến năm 2012 18
2.3.1.2. Hiệu quả về công tác đào tạo và phát triển nhân sự: 19
2.3.1.3. Kinh nghiệm của công ty liên quan đến đào tạo: 19
2.3.2. Hạn chế: 20
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÂN NGUYÊN. 22
3.1. Định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân sự của công ty trong tương lai. 22
3.1.1. Chiến lược kinh doanh của công ty. 22
3.1.2. Nhu cầu đào tạo: 23
3.1.3. Phương thức đào tạo và phát triển nguồn nhân sự. 23
3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự tại công ty TNHH Đào tạo tư vấn thương mại Vân Nguyên. 25
3.2.1. Nâng cao nhận thức về vai trò nguồn nhân lực. 25
3.2.2. Tổ chức sử dụng hợp lý nguồn nhân lực. 25
3.2.3. Đối với xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo. 26
3.2.4. Thực hiện kế hoạch đào tạo đối với một số lao động trong công ty. 26
3.2.5. Hoàn thiện hệ thống đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo. 26
3.2.6. Một số giải pháp khác. 27
3.3.Khuyến nghị. 28
3.1.1. Khuyến nghị về vấn để tuyển dụng trong công ty: 28
3.1.2. Khuyến nghị về vấn đề đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty: 28
3.4. Nhận xét: 28
3.4.1. Nhận xét về tình hình hoạt động của công ty. 28
3.4.2. Nhân xét quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân sự tại công ty TNHH Đào tạo tư vấn thương mại Vân Nguyên. 29
KẾT LUẬN 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO 31
Xem thêm

34 Đọc thêm

bài 1 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN hệ THỐNG PHÂN PHỐI sản PHẨM HÀNG TIÊU DÙNG tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại LONG ANH

BÀI 1 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM HÀNG TIÊU DÙNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG ANH

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNHDANH MỤC SƠ ĐỒSơ đồ 1.1: Nội dung chủ yếu của quản trị nhân sự8Sơ đồ 1.2: Nội dung phân tích công việc11Sơ đồ 1.3: Sự chu chuyển thông tin trong nội bộ doanh nghiệp13Sơ đồ 1.3: Nội dung chủ yếu của tuyển dụng nhân sự16Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức quản lý của Công ty35DANH MỤC BIỂU ĐỒBiểu 2.1: Phân tích tình hình Tài sản của Công ty năm 2010 – 201137Biểu 2.2: Phân tích tình hình Tài sản của Công ty năm 2011 – 201238Biểu 2.3: Phân tích tình hình Nguồn vốn của Công ty năm 2010 – 201138Biểu 2.4: Phân tích tình hình Nguồn vốn của Công ty năm 2011 – 201239Biểu2. 5: Phân tích các chỉ tiêu tài chính năm 2010– 201139Biểu2. 6: Báo cáo kết quả hoạt dộng kinh doanh năm 201042Biểu 2.7: Báo cáo kết quả hoạt dộng kinh doanh năm 201144Biểu 2.8: Báo cáo kết quả hoạt dộng kinh doanh năm 201246Biểu 2.9 :Cơ cấu nguồn nhân lực48Biểu 2.10: Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi của tổng công ty50Biểu 2.11: Tình hình tuyển dụng qua các năm51Biểu 2.12: Tổng hợp chung ( Năm 2010)55Biểu 2.13: Đội ngũ lãnh đạo56Biểu 2.14: Tình hình thu nhập của cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty61 MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNiNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNiiiDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTivDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNHvMỤC LỤCvi1.Lý do chọn đề tài12. Mục đích nghiên cứu của đề tài13. Phạm vi nghiên cứu của đề tài24. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu25. Các đề tài tương tự36. Nội dung nghiên cứu4CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ61.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÂN SỰ61.1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự61.1.1.1. Khái niệm quản trị nhân sự61.1.1.2. Vai trò của quản trị nhân sự61.1.1.3. Các nội dung chủ yếu của quản trị nhân sự71.1.2.Một vài học thuyết về quản trị nhân sự81.1.2.1. Thuyết X: Thuyết con người kinh tế (Taylor, Gant, Ghinbert, Fayol…).81.1.2.2. Thuyết Y: Thuyết con người xã hội (Gregor, Maslow, Likest).91.1.2.3. Thuyết Z: Của các xí nghiệp Nhật Bản.91.1.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự101.1.3.1. Khái niệm101.1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân sự101.2. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRI NHÂN SỰ111.2.1. Phân tích công việc111.2.1.1. Khái niệm và mục đích của việc phân tích công việc111.2.1.2. Nội dung của phân tích công việc111.2.2. Tuyển dụng nhân sự141.2.2.1.Nguồn tuyển dụng141.2.2.2. Nội dung của tuyển dụng nhân sự161.2.3. Đào tạo và phát triển nhân sự181.2.3.1.Đào tạo nhân sự181.2.3.2.Phát triển nhân sự201.2.4. Sắp xếp và sử dụng lao động211.2.5. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự221.2.5.1.Đánh giá thành tích công tác221.2.5.2.Đãi ngộ nhân sự241.2.5.2.1.Đãi ngộ vật chất241.2.5.2.2.Đãi ngộ tinh thần261.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ SỰ CẦN THIẾT QUẢN TRỊ NHÂN SỰ271.3.1.Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự271.3.1.1.Nhân tố môi trường kinh doanh271.3.1.2.Nhân tố con người291.3.1.3.Nhân tố nhà quản trị301.3.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện quản trị nhân sự31CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT DỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG ANH332.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM LONG ANH332.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương mại Long Anh332.2: ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐƠN VỊ.342.2.1: Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh.342.2.1.1: Chức năng:342.2.1.2: Nhiệm vụ:342.2.1.3: Ngành nghề kinh doanh342.2.2: Đặc điểm tổ chức kinh doanh, quy trình công nghệ:352.2.3: Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý :352.3: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.372.3.1: Phân tích tình hình Tài sản và Nguồn vốn.372.3.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính392.3.3. Tình hình kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH thương mại Long Anh.412.4. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG ANH482.4.1.Tình hình quản trị nhân sự tại công ty482.4.1.1. Phân tích công việc, nội dung đặc điểm cùa từng công việc.502.4.2. Thực trạng tuyển dụng nhân sự tại Tổng công ty512.4.2.1 Đánh giá về thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự của công ty542.4.3. Thực trạng đào tạo và phát triển nhân sự542.4.3.1.Đào tạo nhân sự542.4.3.2.Phát triển nhân sự582.4.4.Thực trạng đãi ngộ nhân sự trong Tổng công ty592.4.4.1.Đãi ngộ vật chất592.4.4.2. Đánh giá thực trạng về công tác quản trị nhân sự của công ty61CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CONG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH63THƯƠNG MẠI LONG ANH633.1. TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY633.1.1. Phân tích công việc653.1.2. Tuyển dụng nhân sự653.1.3. Đào tạo và phát triển nhân sự663.1.3.1. Đào tạo663.1.3.2. Phát triển nhân sự673.1.4. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự673.1.4.1. Đánh giá nhân sự673.1.4.2. Đãi ngộ nhân sự683.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI693.2.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới693.2.2. Định hướng quản trị nhân sự của công ty trong thời gian tới703.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI LONG ANH713.3.1. Các giải pháp đối với công ty713.3.2. Giải pháp đối với nhà nước82KẾT LUẬN84TÀI LIỆU THAM KHẢO85 LỜI MỞ ĐẦU1.Lý do chọn đề tàiTrong cơ chế quản lí hiện nay đều có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp là mỗi doanh nghiệp phải tự tìm cho mình một phương thức quản lí mới vừa phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.Tăng cường công tác quản lí lao động là một trong những công tác quan trọng trong hệ thông quản lí. Đứng trước một nền kinh tế mới đây là một vấn đề lớn hiện nay đang được đặt ra bức xúc hơn bao giờ hết, là một trong những điều kiện tự nhiên cần được đổi mới cải tiến kịp thời để phù hợp với tình hình mới và để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời thực hiện tốt hiệu quả công tác này sẽ góp phần to lớn việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần và phúc lợi của người lao động, tạo động lực lôi cuốn và động viên người lao động hăng hái trên mặt trận sản xuất kinh doanh.Chính vì vậy, quản trị nhân sự có ý nghĩa hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Con người là nguồn lực đóng vai trò quan trọng nhất, là nguồn tài nguyên và là yếu tố quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp.Xuất phát từ thực tiễn như vậy, là một sinh viên khoa quản trị kinh doanh nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết phải đổi mới hơn nữa công tác quản trị nhân sự trong hệ thống doanh nghiệp. Với mong muốn góp một phần nhỏ trong công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Thương mại Long Anh, kết hợp lí luận đã nghiên cứu về công tác quản trị nhân sự cùng với một số kinh nghiệm ít ỏi trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Thương mại Long Anh em đã chọn đề tài: “ Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Thương Mại Long Anh”.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài Mục tiêu chung: Xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tai công ty TNHH Thương mại Long Anh đáp ứng nhu cầu đổi mới của doanh nghiệp. Mục tiêu cụ thể+ Hệ thông hóa những vấn đề lí luận về nhân sự và quản trị nhân sự của doanh nghiệp.+ Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân sự tai công ty TNHH Thương mại Long Anh trong những năm qua.+ Đề xuất định hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Thương Mại Long Anh trong thời gian tới.3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài Về không gian : công ty TNHH thương mại Long Anh và các trụ sở,văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Về thời gian : Giới hạn trong hoạt động của công ty TNHH thương mại Long Anh từ năm 20102012Tuy nhiên do thời gian nghiên cứu hạn hẹp, bài báo cáo sẽ đề cập đế những vấn đề cơ bản trong hoạch định nguồn nhân sự, phân tich công việc, tuyển chọn và phân công bố trí lao động , đào tạo và phát triển, đánh gia lao động và trả lương, khen thưởng và kỉ luật, thuyên chuyền và đề bạt nhân sự của công ty TNHH thương mại Long Anh.4. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là của báo cáo là những vấn đề hoạch định, tuyển dụng, bố trí và sử dụng, tạo động lực, khuyến khích, đào tạo và phát triển tại công ty TNHH thương mại Long Anh.Phương pháp nghiên cứu Phương pháp duy vật biện chứng Phương pháp thông kê Phương pháp điều tra phỏng vấn ( bảng câu hỏi). Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu kết hợp phương pháp so sánh để làm sáng tỏ các quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của công ty.5. Các đề tài tương tự Đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự ở Công ty May xuất khẩu 32 Hoà Bình” của tác giả Nguyễn ThịMỹ Phương (năm 2010), người hướng dẫn khoa học TS. Đỗ ThịThanh Vinh. Tác giả áp dụng phương pháp nghiên cứu dựa trên dữ liệu sẵn có, thống kê và thu thập thêm thông tin thực tế tại công ty từ đó hệ thống hóa và phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về nhân sự và quản trị nhân sự. Phân tích những nguyên nhân và thực tế xung đột trong tổ chức. Phân tích, lựa chọn chiến lược quản trị nhân sự phù hợp với bối cảnh của công ty Công ty May xuất khẩu 32 Hòa Bình. So sánh lý luận với thực tế, đề ra những giải pháp thích hợp và đồng bộ nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự phù hợp với điều kiện của công ty và môi trường làm việc trong tương lai.Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu”,của học viên Hoàng Hoài Nam thực hiện.tác giả đã sử dụng các phương pháp phân tích định tính và định lượng thông qua việc phân tích, điều tra, khảo sát, phỏng vấn gián tiếp; phương pháp luận, phương pháp chuyên gia, chuyên khảo, phương pháp phân tích thống kê để đưa ra giải pháp tổchức và hoàn thiện công tác quản trị nhân sự cho công ty. Trên cơ sở vận dụng các lý luận và phương pháp phân tích khoa học, tác giả nghiên cứu thực trạng quá trình phân phối và từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện kênh phân phối tại đơn vị. Từ những tài liệu tham khảo, chúng tôi nhận thấy: + Mục đích chung để hoàn thiện công tác quản trị nhân sự là các doanh nghiệp phân tích cấu trúc của công tác quản trị nhân sự hiện tại của doanh nghiệp mình xem có phù hợp với không gian, thời gian và ngành kinh doanh cụ thể của công ty hay không. + Nhận diện được các nguyên nhân và thực tế xung đột trong kênh đồng thời nắm rõ những cách thức vận dụng các yếu tố trong quản trị nhân sự.+ Rút ra những bài học kinh nghiệm, nâng cao năng lực nhận dạng, phân tích, lựa chọn được giải pháp hữu hiệu, đồng thời chia sẻkinh nghiệm thu nhận được với các doanh nghiệp khác cùng nhau hỗtrợ phát triển công tác quản trị nhân sự của công ty. Đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp xe máy Đống Đa Hà Nội” của tác giả Nguyễn thị Thu Trang, tác giả đã dựa trên dữa liệu sẵn có của công ty cung với các phương pháp thu thập thống kê để phân tích thực trạng sử dụng lao động tao công ty, từ đó đề ra các giải pháp tối ưu nhất nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp – xe máy Đống Đá – Hà Nội.Trước khi vào công ty thực tập cũng đã có rất nhiều sinh viên của các trường khác nhau như Trường đại học Hồng Đức, Trường trung cấp thương mại TW5 Thanh Hóa rồi sinh viên khóa trước của trường và rất nhiều luận văn của các trang tài liệu… cũng đã chọn đề tài “ Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự” để nghiên cứu và làm báo cáo thực tập tốt nghiệp cho mình. Được kế thừa và tham khảo áp dụng đúng với thực tế mà công tác quản trị nhân sự của công ty đang thực hiện em đã phát triển thêm và viết đề tài của riêng mình. Đề tài: “ Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Thương mại Long Anh”là một đề tài tương đối mới tại công ty, hiện chưa được nghiên cứu, nhưng được sự tư vấn và giúp đỡ tận tình củaThầy giáo hướng dẫn Nguyễn Ngọc Thức em đã mạnh dạn chọn đề tài này cho mình. Do giới hạn về mặt thời gian và trình độ còn hạn chế nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong được nhận được những đóng góp, chỉ bảo của thầy cô cùng ban lãnh đạo công ty để bài viết này được hoàn thiện hơn.6. Nội dung nghiên cứuChương 1: Cơ sở lí luận về công tác quản trị nhân sựChương 2 : Tình hình hoạt dộng kinh doanh và Thực trạng về công tác quản trị nhân sự của công ty TNHH thương mại Long AnhChương 3: Một số Giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của công ty TNHH thương mại Long Anh.Sau thời gian thực tập tại công ty TNHH Thương mại Long Anh với sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thức cùng với sự quan tâm của ban giám đốc, các phòng ban trong công ty đặc biệt là phòng kinh doanh đã giúp em hoàn thành được chuyên đề thực tập này.Do thời gian thực tập ngắn kinh nghiệm thực tế của bản thân còn hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong được sự quan tâm đóng góp ý kiến của các thầy cô và ban lãnh đạo công ty để em tiếp thu bổ sung kiến thức đã học nâng cao nghiệp vụ phục vụ tốt cho công tác chuyên môn.Em xin chân thành cảm ơn..
Xem thêm

108 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI VĂN PHÒNG ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI VĂN PHÒNG ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I. KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 3
I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam 3
1. Vài nét về Đài tiếng nói Việt Nam 3
2. Vị trí và chức năng 3
3. Nhiệm vụ, quyền hạn 3
4. Cơ cấu tổ chức 5
5. Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam 6
II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam 7
1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng 7
2. Bản mô tả nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng và các vị trí khác trong bộ máy Văn phòng 12
III. Công tác Văn thư – Lưu trữ của Đài Tiếng nói Việt Nam 15
1. Hệ thống các văn bản quản lý về công tác Văn thư – Lưu trữ của Đài Tiếng nói Việt Nam 15
2. Công tác xây dựng Chương trình – Kế hoạch công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam 17
3. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản của Đài tiếng nói Việt Nam 18
4. Nhận xét quy trình quản lý và giải quyết văn bản 22
5. Tìm hiểu về tổ chức lưu trữ của cơ quan 25
IV. Tìm hiểu công tác sử dụng trang thiết bị văn phòng trong cơ quan 27
1. Tìm hiểu, nhận xét trang thiết bị văn phòng, cơ sở vật chất của văn phòng 27
2. Sơ đồ hóa cách bố trí, sắp xếp trang thiết bị trong một phòng làm việc của văn phòng (hiện tại). Đề xuất văn phòng mới tối ưu 28
3. Thống kê cụ thể tên các phần mềm đang được sử dụng trong công tác văn phòng của cơ quan. Nhận xét bước đầu về những hiệu quả mang lại 29
PHẦN II. CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP 30
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG VĂN PHÒNG 30
I. Lý do chọn đề tài 30
II. Mục tiêu nghiên cứu 31
III. Đối tượng nghiên cứu và giới hạn phạm vi nghiên cứu 31
IV. Phương pháp nghiên cứu 31
V. Những đóng góp của đề tài 32
VI. Cấu trúc đề tài 32
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 33
I. Khái niệm, vai trò, chức năng của quản trị nhân sự 33
1. Khái niệm 33
2. Vai trò của quản trị nhân sự 34
3. Chức năng của quản trị nhân sự 34
II. Nội dung chủ yếu của công tác quản trị nhân sự trong văn phòng 35
1. Hoạch định nhân lực 35
2. Phân tích công việc 35
3. Tuyển dụng nhân sự 36
4. Đào tạo và phát triển nhân lực 36
5. Đánh giá kết quả công việc 37
6. Tiền lương và chế độ đãi ngộ 37
7. Quan hệ lao động 39
III. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự 40
1. Yếu tố bên trong 40
2. Các yếu tố bên ngoài 40
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI VĂN PHÒNG ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 42
I. Cơ cấu tổ chức 42
II. Quy mô và cơ cấu nhân sự 42
1. Thống kê tổng số nhân sự Văn phòng qua các năm 42
2. Đặc điểm cơ cấu nhân sự của Văn phòng 42
III. Thực trạng công tác quản trị nhân sự của Văn phòng Đài 45
1. Hoạch định nhân sự 45
2. Phân tích công việc 46
3. Tuyển dụng 46
4. Tổ chức đào tạo 46
5. Đánh giá kết quả thực hiện công việc 48
6. Tiền lương và phụ cấp 48
7. Quan hệ lao động 48
IV. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản trị nhân sự tại Văn phòng Đài 49
V. Đánh giá công tác quản trị nhân sự tại Văn phòng Đài 50
1. Ưu điểm 50
2. Hạn chế 50
CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHO VĂN PHÒNG ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 52
I. Định hướng mục tiêu phát triển nhân sự 52
II. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự trong Văn phòng 52
KẾT LUẬN 56
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
PHẦN III. PHỤ LỤC
Xem thêm

67 Đọc thêm

QUẢN TRỊ NHÂN sự tại CÔNG TY TNHH tư vấn đầu tư xây DỰNG và THƯƠNG mại HƯNG CƯỜNG

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG CƯỜNG

DANH MỤC BẢNG BẢNG, SƠ ĐỒSƠ ĐỒ 1.1: Sơ đồ quản trị nhân sự7SƠ ĐỒ 1.2: Sơ đồ mô tả công việc9SƠ ĐỒ 1.3: Sơ đồ sự chu chuyển thông tin trong nội bộ doanh nghiệp11SƠ ĐỒ 1.4: Sơ đồ các Bước tuyển dụng nhân sự13SƠ ĐỒ 2.2: Mô hình bộ máy phòng kế hoạch  kinh doanh29Bảng 2.1. Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh31Bảng 2. 2: Tình hình biến động tài sản của Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và Thương Mại Hưng Cường 201133Bảng 2. 3: Cơ cấu nguồn vốn của Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và Thương Mại Hưng Cường201134Bảng 2. 4: Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và Thương Mại Hưng Cường35Bảng 2.5: Cơ cấu tổ chức nhân sự36Bảng 2.6: Tình hình tuyển dụng nhân sự của công ty năm 2010 201138Bảng 2.7: tình hình thu nhập của cán bộ công nhân viên trong công ty43 MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANiLỜI CẢM ƠNiiNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPiiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNivNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNvDANH MỤC BẢNG BẢNG, SƠ ĐỒviMỤC LỤCviiLỜI NÓI ĐẦU1CHƯƠNG 1: KHÁI LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ31.1. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP31.1.1. Khái niệm và các chức năng của quản trị doanh nghiệp31.1.1.1. Khái niệm quản trị doanh nghiệp31.1.1.2. Các chức năng của quản trị doanh nghiệp31.1.2. Công tác quản trị nhân sự41.1.2.1. Khái niệm quản trị nhân sự41.1.2.2. Tầm quan trọng của quản trị nhân sự51.1.2.3. Các nội dung chủ yếu của quản trị nhân sự61.1.3. Một vài học thuyết về quản trị nhân sự71.1.3.1. Thuyết X: Thuyết con người kinh tế(Taylor, Gant, Ghinbert, Fayol…).71.1. 3.2. Thuyết Y: Thuyết con người xã hội(Gregor, Maslow, Likest).81.1.3.3. Thuyết Z: Của các xí nghiệp Nhật Bản.81.2. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ81.2.1. Phân tích công việc81.2.1.1. Khái niệm và mục đích của việc phân tích công việc81.2.1.2. Nội dung của phân tích công việc91.2.2.Tuyển dụng nhân sự111.2.2.1. Nguồn tuyển dụng121.2.2.2. Nội dung của tuyển dụng nhân sự131.2.3. Đào tạo và phát triển nhân sự151.2.3.1. Đào tạo nhân sự151.2.3.2. Phát triển nhân sự171.2.4. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự181.2.4.1. Đánh giá thành tích công tác181.2.4.2. Đãi ngộ nhân sự191.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ221.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự221.3.1.1. Nhân tố môi trường kinh doanh221.3.1.2. Nhân tố con người241.3.1.3. Nhân tố nhà quản trị241.3.2. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự25CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG CƯỜNG.262.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY262.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty262.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty272.1.2.1. Chức năng nhiệm vu:272.1.2.2. Tổ chức bộ máy của Công ty :282.1.2.3. Chức năng nhiệm vụ của phòng Kế hoạch  kinh doanh:282.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY (2009 2010 2011)302.2.1. Phân tích tình hình biến động tài sản của Công ty332.2.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn của Công ty trong năm 2011:342.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn:352.2.4. Phân tích tình hình mua bán một số mặt hàng chính của Công ty:352.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG CƯỜNG.362.3.1. Tình hình Tổ chức Hành chính362.3.1.1. Cơ cấu nhân sự của công ty362.3.1.2. Tình hình tuyển dụng nhân sự trong công ty382.3.2. Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty402.3.2.1. Đào tạo nhân sự trong công ty412.3.2.2. Phát triển nhân sự trong công ty422.3.3. Tình hình đãi ngộ nhân sự trong công ty422.3.3.1 .Đãi ngộ vật chất422.3.3.2. Đãi ngộ tinh thần442.3.4. Hiệu quả sử dụng lao động của công ty trong 3 năm(2009 – 2011)442.3.5. Tổng hợp đánh giá về hoạt động quản trị nhân sự của công ty45CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG CƯỜNG.473.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THỜI GIAN TỚI473.1.1. Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của công ty trong thời gian tới.473.1.2. Định hướng công tác quản trị nhân sự của công ty trong thời gian tới.493.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG CƯỜNG.503.2.1. Phân tích công việc513.2.2. Tuyển dụng nhân sự513.2.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự533.2.4. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự553.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ57KẾT LUÂN58TÀI LIỆU THAM KHẢO59 LỜI NÓI ĐẦUTính cấp thiết của đề tài: Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “ mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. Thật vậy quản trị nhân sự có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào, nó có mặt ở tất cả các phòng ban, các đơn vị.Tầm quan trọng của yếu tố con người trong bất cứ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào dù chúng có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong bất cứ một lĩnh vực nào cũng là một thực tế hiển nhiên không ai phủ nhận được. Mục tiêu nghiên cứu: Trong doanh nghiệp mỗi con người là một thế giới riêng biệt nếu không có hoạt động quản trị thì ai thích làm gì thì làm, mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật, công tác quản trị nhân sự sẽ giúp giải quyết vấn đề này, nó là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tương nghiên cứu là các quá trình hoạt động quản trị nhân sự và các yếu tố hợp thành của nội dung quản trị trong công ty tác nghiệp.Phương pháp nghiên cứu: Dựa trên phương pháp tiếp cận hệ thống, biện chứng, lô gisc và lịch sử. Các phương pháp cụ thể là phân tích – tổng hợp, các phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, mô sơ đồ hóa, sơ đồ hóa.Chính vì cảm nhận thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết phải có công tác quản trị nhân sự trong bất cứ một doanh nghiệp nào cho nên tôi đã lựa chon đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Cường”.Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Cường, qua nghiên cứu công tác quản trị nhân sự của công ty tôi thấy công tác này được công ty thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên do còn có một vài khó khăn cho nên công ty vẫn còn một số điểm hạn chế nhất định trong công tác này. Vì thế cho nên tôi đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty.Đề tài của tôi gồm 3 chương:Chương 1: Khái luận chung về quản trị nhân sự.Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Hưng CườngChương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Hưng CườngTrong quá trình hoàn thành bài báo cáo này tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo LÊ DUY THÀNH và sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ nhân viên công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Cường.
Xem thêm

68 Đọc thêm

Báo cáo thực tập quản trị nhân lực: Một số giải pháp nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại sở nội vụ tỉnh hải dương

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH HẢI DƯƠNG

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT
LỜI CẢM ƠN 1
LỜI NÓI ĐẦU 2
PHẦN MỞ ĐẦU 3
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH HẢI DƯƠNG 6
1.1 Khái quát chung về Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 6
1.2 Cơ sở lý luận về đạo tạo và phát triển nguồn nhân lực 21
1.2.1 Các khái niệm cơ bản 21
1.2.1.1 Nguồn nhân lực 21
1.2.1.2 Khái niệm cán bộ, công chức 22
1.2.1.3 Yếu tố cấu thành chất lượng nguồn nhân lực 22
1.2.2 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 23
1.2.2.1 Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 23
1.2.2.2 Khái niêm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 23
1.2.2.3 Sự cần thiết của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 25
1.2.2.4 Tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay 27
1.2.3 Nội dung và hình của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 29
1.2.3.1 Nội dung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 29
1.2.3.2 Các hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức, doanh nghiệp 31
Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH HẢI DƯƠNG 32
2.1 Thực trạng nguồn nhân sự 32
2.1.1 Quy mô cơ cấu các bộ phận 32
2.1.2 Nhân sự của Sở 32
2.2 Bộ máy đảm nhận công tác quản trị nhân sự 34
2.3. Cách thức tổ chức nghiệp vụ liên quan đến công tác quản trị nhân sự 35
2.3.1 Tổ chức công tác quản trị nhân sự 35
2.3.2 Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương (2010 – 2014) 35
2.4 Bộ phận phụ trách công tác đào tạo tại Sở 37
2.4.1 Xác định nhu cầu đào tạo 37
2.4.2 Xác định mục tiêu đào tạo và phát triển tại Sở Nội vụ 38
2.4.3 lựa chọn phương pháp đào tạo 39
2.4.4 Xây dựng chương trình đào tạo và đội ngũ giáo viên 40
2.4.5 Chi phí cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 40
2.4.6 đánh giá chương trình đào tạo 41
2.4.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nguồn nhân lực tại Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương 42
2.5 Đánh giá chung về công tác đào tạo tại Sở 43
Chương 3. GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 45
3.1 Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo 47
3.1.1 Dựa theo phương hướng hoạt động của Sở 47
3.1.2 Tiến hành hoạt động phân tích công việc, cụ thể, khoa học 47
3.2 Hoàn thiện công tác quản lý về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 49
3.2.1 Hoàn thiện hệ thống các chương trình đào tạo, bồi dưỡng 50
3.2.2 Đối với cán bộ, công chức 50
3.2.3 Đối với đội ngũ giáo viên 51
3.3 Nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 51
3.3.1 Nội dung đào tạo, bồi dưỡng 51
3.3.2 Hình thức đào tạo, bồi dưỡng 52
KẾT LUẬN 53
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54
Xem thêm

58 Đọc thêm

MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NHÂN sự tại CÔNG TY TNHH tư vấn đầu tư xây DỰNG và THƯƠNG mại HƯNG CƯỜNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG CƯỜNG

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒDANH MỤC BẢNGBiểu 2. 1: Tình hình biến động tài sản của Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và Thương Mại Hưng Cường 201143Biểu 2. 2: Cơ cấu nguồn vốn của Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và Thương Mại Hưng Cường201144Biểu 2. 3: Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và Thương Mại Hưng Cường45Biểu 2.4: Cơ cấu tổ chức nhân sự46Biểu 2.5: Tình hình tuyển dụng nhân sự của công ty năm 2010 201148Biểu 2.6: tình hình thu nhập của cán bộ công nhân viên trong công ty53DANH MỤC SƠ ĐỒSƠ ĐỒ 1.1: Sơ đồ quản trị nhân sự15SƠ ĐỒ 1.2: Sơ đồ mô tả công việc17SƠ ĐỒ 1.3: Sơ đồ sự chu chuyển thông tin trong nội bộ doanh nghiệp19SƠ ĐỒ 1.4: Sơ đồ các Bước tuyển dụng nhân sự21SƠ ĐỒ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty TNHH tư vấ đầu tư xây dựng và Thương Mại Hưng Cường40SƠ ĐỒ 2.2: Mô hình bộ máy phòng kế hoạch  kinh doanh41 MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANiLỜI CẢM ƠNiiNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPiiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNivNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNvDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒviMỤC LỤCviiLỜI NÓI ĐẦU10CHƯƠNG 1: KHÁI LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ111.1. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP111.1.1.Khái niệm và các chức năng của quản trị doanh nghiệp111.1.1.1.Khái niệm quản trị doanh nghiệp111.1.1.2.Các chức năng của quản trị doanh nghiệp111.1.2.Công tác quản trị nhân sự121.1.2.1.Khái niệm quản trị nhân sự121.1.2.2.Tầm quan trọng của quản trị nhân sự131.1.2.3. Các nội dung chủ yếu của quản trị nhân sự141.1.3. Một vài học thuyết về quản trị nhân sự151.1.3.1. Thuyết X: Thuyết con người kinh tế(Taylor, Gant, Ghinbert, Fayol…).151.1. 3.2. Thuyết Y: Thuyết con người xã hội(Gregor, Maslow, Likest).161.1. 3.3. Thuyết Z: Của các xí nghiệp Nhật Bản.161.2. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ161.2.1. Phân tích công việc161.2.1.1. Khái niệm và mục đích của việc phân tích công việc161.2.1.2. Nội dung của phân tích công việc171.2.2.Tuyển dụng nhân sự191.2.2.1. Nguồn tuyển dụng201.2.2.2. Nội dung của tuyển dụng nhân sự211.2.3. Đào tạo và phát triển nhân sự231.2.3.1.Đào tạo nhân sự231.2.3.2.Phát triển nhân sự251.2.4.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự261.2.4.1.Đánh giá thành tích công tác261.2.4.2.Đãi ngộ nhân sự271.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ311.3.1.Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự311.3.1.1.Nhân tố môi trường kinh doanh311.3.1.2.Nhân tố con người331.3.1.3.Nhân tố nhà quản trị331.3.2.Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự34CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG CƯỜNG.362.1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY362.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty362.1.2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty392.1.2.1.Chức năng nhiệm vu:392.1.2.2.Tổ chức bộ máy của Công ty :392.1.2.3.Chức năng nhiệm vụ của phòng Kế hoạch  kinh doanh:402.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY (2010 2011)412.2.1. Phân tích tình hình biến động tài sản của Công ty432.2.2.Phân tích cơ cấu nguồn vốn của Công ty trong năm 2011:442.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn:452.2.4.Phân tích tình hình mua bán một số mặt hàng chính của Công ty:452.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG CƯỜNG.462.3.1.Tình hình Tổ chức Hành chính462.3.1.1.Cơ cấu nhân sự của công ty462.3.1.2.Tình hình tuyển dụng nhân sự trong công ty482.3.2.Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty502.3.2.1.Đào tạo nhân sự trong công ty502.3.2.2.Phát triển nhân sự trong công ty522.3.3.Tình hình đãi ngộ nhân sự trong công ty522.3.3.1.Đãi ngộ vật chất522.3.3.2.Đãi ngộ tinh thần54CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG CƯỜNG.563.1.TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY.563.1.1.Ưu điểm:563.1.2.Nhược điểm583.2. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC583.2.1. Tuyển dụng nhân sự593.2.2.Đào tạo và phát triển nhân sự603.2.2.1.Đào tạo nhân sự603.2.2.2.Phát triển nhân sự603.2.3.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự613.2.3.1.Đánh giá nhân sự613.2.3.2.Đãi ngộ nhân sự613.3.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THỜI GIAN TỚI623.3.1.Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của công ty trong thời gian tới.623.3.2.Định hướng công tác quản trị nhân sự của công ty trong thời gian tới.653.4.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG CƯỜNG.663.4.1.Phân tích công việc663.4.2.Tuyển dụng nhân sự673.4.3.Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự693.4.4.Đánh giá và đãi ngộ nhân sự713.5.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ733.5.1.Những kiến nghị của công ty73KẾT LUẬN74TÀI LIỆU THAM KHẢO75
Xem thêm

70 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒBảng 1.1: Đối tượng và hình thức đào tạo và phát triển nhân sự12Bảng 2.1 Cơ cấu lao động:21Bảng 2.2 Bảng cơ cấu lao động của Công ty25Bảng 2.3 Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 27Bảng 2.4: Cơ cấu lao động tại Công ty năm 201130Bảng 2.5: Cơ cấu cán bộ quản lý của Công ty năm 201131Bảng 2.6 : Cơ cấu lao động theo độ tuổi của Công ty31Bảng 2.7 : Cơ cấu trình độ lao động của công ty32Bảng 2.8: Tình hình tăng giảm lao động của Công ty33Bảng 2.9: Trình độ quản lý hành chính và quản lý kinh tế của Công ty33Bảng 2.10 : Tình hình đào tạo và phát triển cán bộ quản lý35Bảng 2.11: Tình hình đào tạo và phát triển công nhân ở Công ty37Bảng 2.12: Các bậc thợ sản xuất của Công ty Cổ phần Thiện Xuân39Bảng 2.13: Chất lượng học tập của các học viên năm 201140Bảng 2.14: Sự phù hợp giữa ngành nghề đào tạo với yêu cầu của công việc40Bảng 2.15: Khả năng làm việc sau khóa đào tạo, bồi dưỡng của Công ty41Bảng 2.16 : Bảng phù hợp giữa thời gian khóa học với kiến thức cần học năm 201142Bảng 2.17 : Bảng cơ cấu trình độ lao động của công ty43Bảng 2.18 : Bảng công tác đề cử, bổ nhiệm nhân sự của Công ty Cổ phần Thiện Xuân.44Sơ đồ 1.1: Xây dựng tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự14Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức của công ty:22Biểu đồ 2.1: Doanh thu hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ28Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh29 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT1.CP: Cổ phần2.PR: Pulic relations3.OMA: Object management architecture4.VNĐ: Việt nam đồng5.CBCNV: Cán bộ công nhân viên6.TC – KH: Tài chính – Kế hoạch7.TC – HC:Tổ chức – Hành chính8.KCS: Kiểm tra chất lượng9.KHKT: Khoa học kĩ thuật10.CNKT:Công nhân kỹ thuật MỤC LỤCNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPiNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNiiNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆNiiiDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒivDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTvLỜI NÓI ĐẦU1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP41.1.TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP.41.1.1.Khái niệm về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp.41.1.2.Tầm quan trọng của quản trị nhân lực41.2. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP51.2.1.Khái niệm và tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nhân sự51.2.1.1.Khái niệm51.2.1.2.Tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nhân sự61.2.2.Các hình thức đào tạo và phát triển nhân sự.71.2.2.1. Các hình thức đào tạo nhân sự.71.2.2.2.Các hình thức phát triển nhân sự.91.2.3.Các phương pháp đào tạo và phát triển nhân sự101.2.3.1.Đối với cán bộ quản lý và chuyên viên101.2.3.2.Các hình thức đào tạo công nhân trực tiếp sản xuất121.2.4.Nội dung đào tạo và phát triển nhân sự.131.2.5.Tổ chức công tác đào tạo và phát triển nhân sự141.2.5.1.Bộ phận chịu trách nhiệm141.2.5.2.Tổ chức công tác xây dựng và các bước của chương trình đào tạo và phát triển nhân sự15CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN202.1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN.202.1.1.Giới thiệu tổng quan về Công ty202.1.2.Cơ cấu tổ chức của công ty222.1.2.1.Đặc điểm về nhân sự của công ty222.1.2.2.Cơ cấu tổ chức của công ty232.1.3.Nghành nghề,chức năng nhiệm vụ của công ty252.1.3.1.Nghành nghề của công ty.252.1.3.2.Chức năng,nhiệm vụ của công ty252.1.4.Đặc điểm kinh doanh của Công ty262.1.4.1.Đặc điểm nhân sự của Công ty262.1.4.2.Đặc điểm về mặt hàng kinh doanh của Công ty262.2.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3 NĂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN.272.3.TÌNH HÌNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN302.3.1.Phân tích tình hình tổ chức lao động của Công ty302.3.2.Các hình thức đào tạo và phát triển nhân sự áp dụng tại Công ty362.3.2.1.Các hình thức đào tạo và phát triển cán bộ quản lý – nâng cao năng lực quản lý362.3.2.2.Các hình thức đào tạo và phát triển với đội ngũ công nhân – nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật372.3.3.Phương pháp đào tạo và phát triển nhân sự áp dụng tại Công ty392.3.3.1.Đào tạo nâng cao năng lực quản trị392.3.2.2.Phương pháp đào tạo trình độ chuyên môn cho công nhân392.3.4.Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở Công ty412.3.4.1.Thực trạng công tác đào tạo nhân sự ở Công ty412.3.4.2.Thực trạng công tác phát triển nhân sự ở Công ty43CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN483.1.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN483.1.1.Những ưu điểm trong công tác đào tạo và phát triển nhân sự483.1.2.Những hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nhân sự493.2.MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN.49TÀI LIỆU THAM KHẢO59 LỜI NÓI ĐẦU1.Lý do chọn đề tàiTheo nhiều nhà kinh tế thế kỷ XXI là thế kỷ của nền kinh tế tri thức, nền công nghiệp tri thức. Một thế kỷ mà ở đó không còn lệ thuộc chủ yếu vào trữ lượng tài nguyên thiên nhiên của nước đó, mà phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ các nhà khoa học, đội ngũ người lao động, hay phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực của quốc gia đó. Vì thế yếu tố của con người trong bất kỳ cơ quan , tổ chức doanh nghiệp nào đều là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của cơ quan, tổ chức doanh nghiệp đó.Đó cũng là thế kỷ mà vị thế cạnh tranh dựa trên nguồn lực rẻ mạt của các nước đang phát triển, trong đó có nước ta. Nhận thức được điều này các nhà quản trị mới nhận ra rằng: Chính con người các nhân viên của mình – mới chính là nguồn nhân lực quan trọng nhất của doanh nghiệp hay cơ quan đó.Ở nước ta, từ khi chuyển sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước thì nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực. Nhà quản trị qua thực tế kinh doanh đã có cách nhìn mới hơn, thực tế hơn, hiện đại hơn về công tác quản trị. Công tác quản trị đã thay đổi để phù hợp với cơ chế mới, tuy nhiên công tác quản trị nhân sự còn gặp phải một số yếu kém. Các nhà quản trị chưa biết tận dụng nguồn nhân lực con người một cách có hiệu quả so với những gì họ đã làm, với các yếu tố sản xuất khác. Chính vì vậy họ phải thay đổi cách nhìn con người là lực lượng thừa hành sang cách nhìn toàn diện hơn.Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân, qua nghiên cứu nhu cầu đào tạo và phát triển nhân sự tại Công ty, em thấy rằng Công ty đã và đang tích cực tiến hành một cách có hiệu quả công tác này. Tuy nhiên do điều kiện hạn chế nên nhu cầu đào tạo và phát triển nhân sự ở Công ty chưa thực sự đạt hiệu quả cao, đòi hỏi Công ty phải có phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác này trong thời gian tới.Do nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân sự nói chung và đào tạo, phát triển nhân sự nói riêng cùng với niềm say mê tìm hiểu về nhân sự và mong muốn góp phần hiểu biết của mình vào việc giải quyết những thực tế đào tạo và phát triển nhân sự còn tồn tại của Công ty. Vì vậy em chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân” làm đề tài thực tập.2. Mục tiêu nghiên cứuNhìn theo tình hình thực tế của công ty nói riêng và của các doanh nghiệp hiện nay nói chung,vấn đề nhân sự trong doanh nghiệp đang là một vấn đề quan trọng cần được quan tâm.Tại công ty Thiện Xuân thì nhân sự là điểm mấu chốt để làm tiền đề cho các hoạt động.Vì vậy em chọn đề tài này làm đề tài nghiên cứu.Em hi vọng sẽ giúp Công ty đạt hiệu quả cao trong việc đào tạo và phát triển nhân sự góp phần vào sự phát triển kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu : nghiên cứu về lĩnh vực nhân sự của công ty Cổ phần Thiện Xuân nói riêng và của một số doanh nghiệp hiện nay nói chung. Phương pháp nghiên cứu : lý luận, phân tích,đánh giá và so sánh4. Bố cụcNội dung bài báo cáo gồm 3 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong doanh nghiệpChương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở Công ty Cổ phần Thiện Xuân.Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại Công ty Cổ phần Thiện Xuân.Trong quá trình thực hiện đề tài này, em đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy giáo trong Khoa Quản trị kinh doanh đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của Giảng viên LÊ ĐỨC LÂM đồng thời em cũng nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của ban lãnh đạo, đặc biệt là trưởng phòng Tài chính Kế Hoạch đã tạo điều kiện cho em được tiếp cận với thực tế, thu thập tài liệu, gặp gỡ các phòng ban để hoàn thiện bài báo cáo này.Do còn nhiều hạn chế về mặt kiến thức cũng như thời gian thực tập nên bài báo cáo của em còn nhiều hạn chế. Vì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ các thầy giáo trong khoa cũng như toàn thể các bạn để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ MAI
Xem thêm

69 Đọc thêm