TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LÝ CỦA QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LÝ CỦA QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH":

PHÂN TÍCH TÍNH HỢP PHÁP , HỢP LÍ CỦA QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÍ CỦA QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

PHÂN TÍCH TÍNH HỢP PHÁP , HỢP LÍ CỦA QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÍ CỦA QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

Quyết định hành chính chiếm vị trí trung tâm trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Và được nhiều chủ thể thực hiện quyền hành pháp trong hệ thống cơ quan Nhà nước thực hiện trên cơ sở luật và để thi hành luật. Vì vậy, để đảm bảo các quan hệ pháp luật hành chính diễn ra trong khuôn khổ luật đị[r]

2 Đọc thêm

KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo
Bài tập học kỳ môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo.

phần a: lời nói đầu

Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới[r]

20 Đọc thêm

Quy định của pháp luật hiện hành về đối tượng khiếu nại quyết định hành chính

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ ĐỐI TƯỢNG KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Quy định của pháp luật hiện hành về đối tượng khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo
Bài tập học kỳ Thanh tra khiếu tố có đáp án.

Lời mở đầu


Quyền khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận[r]

8 Đọc thêm

TÍNH HỢP PHÁP VÀ TÍNH HỢP LÝ CỦA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TÍNH HỢP PHÁP VÀ TÍNH HỢP LÝ CỦA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

những vấn đề có tính chất lý luận và thực tiễn có liên quan đến chất lượng và hiệu2quả của văn bản quy phạm pháp luật. Tìm ra các nguyên nhân khách quan và chủquan của những tồn tại để từ đó có các giải pháp mang tính đột phá giải quyết triệtđể vấn đề còn tồn tại. Đây là một vấn đề mang tí[r]

87 Đọc thêm

Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xét xử các vụ án hành chính ở Việt Nam

BẢO ĐẢM QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TRONG XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁNBảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong hoạt động xét xử hành chính của Tòa án là việc Tòa án trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tiến hành xem xét và phán quyết tính hợp pháp (hay bất hợp pháp) đối với các hành vi[r]

166 Đọc thêm

Tiểu luận QLNN “Quyết định Hành chính chưa hợp lý dẫn đến khiếu kiện của người dân khi Nhà nước thu hồi đất”

TIỂU LUẬN QLNN “QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CHƯA HỢP LÝ DẪN ĐẾN KHIẾU KIỆN CỦA NGƯỜI DÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT”

Vấn đề quản lý nhà nước trong việc giải quyết chế độ đền bù, chi phí di dời nhà, trợ cấp để ổn định sản xuất và đời sống, bố trí tái định cư cho những trường hợp phải di dời đi nơi khác khi Nhà nước thu hồi đất luôn là vấn đề cấp thiết. Nhằm để hiểu thêm về vấn đề này, bản thân tôi quyết định chọn[r]

18 Đọc thêm

Cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ Y Tế

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN BỘ Y TẾ

1. Sự cấp thiết của đề tài
Trong nhiều năm nay, để tăng cường năng lực quản lý của Nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng ta chủ trương cải cách hành chính một cách mạnh mẽ, toàn diện.
Cải cách hành chính nhằm góp phần xây dựn[r]

163 Đọc thêm

Chuyên đề 3 bộ máy hành chính nhà nước

CHUYÊN ĐỀ 3 BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

I. BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC1. Khái niệmBộ máy hành chính nhà nước được thiết lập để thực thi quyền hành pháp (quyền tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của Nhà nước). Hệ thống các cơ quan nhà nước đứng đầu là Chính phủ và thực hiện q[r]

19 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VICIMEX

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VICIMEX

Ban kiểm soát có ba thành viên, nhiệm vụ của Ban là kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính; Thẩm địn[r]

50 Đọc thêm

CHƯƠNG 7 RA QUYẾT ĐỊNH

CHƯƠNG 7 RA QUYẾT ĐỊNH

3. Căn cứ và quy trình ra quyết định4. Một số phương pháp ra quyết địnhKHÁI LƯỢC VỀ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH Một số khái niệm Yêu cầu đối với việc ra quyết đinhMỘT SỐ KHÁI NIỆM Ra quyết định là kĩ năng chủ yếu và quan trọngđối với bất cứ nhà quản trị nào để thự[r]

31 Đọc thêm

Mẫu đơn khởi kiện hành chính

MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN HÀNH CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
_______________________________________

….(1).ngày…..tháng…..năm

ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Kính gửi: Tòa án nhân dân (2)…………………….
Họ và tên người khởi kiện, năm sinh (3)
Địa chỉ (t[r]

1 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán trong điều kiện ứng dụng máy vi tính ở cty TNHH hoàng và thắng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG MÁY VI TÍNH Ở CTY TNHH HOÀNG VÀ THẮNG

Yêu cầu hội nhập và sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước đòi hỏi các thông tin tài chính phải có chất lượng ngày càng cao đó là: Tính trung thực, tính chính xác, mức độ tin cậy, hợp lý, hợp pháp và tính cấp thiết. Để đảm bảo việc xử lý thông tin với khối lượng ngày càng lớn, mức độ phức tạ[r]

87 Đọc thêm

Tiểu luận cuối khoá chương trình Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: phân biệt hành chính điều hành và hành chính tài phán để làm rõ công việc của hành chính nhà nước.

TIỂU LUẬN CUỐI KHOÁ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN: PHÂN BIỆT HÀNH CHÍNH ĐIỀU HÀNH VÀ HÀNH CHÍNH TÀI PHÁN ĐỂ LÀM RÕ CÔNG VIỆC CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

Lời mở đầu 3
I. Tình huống 4
1. Hoàn cảnh ra đời của tình huống: 4
2. Diễn biến của tình huống: 4
II. Giải quyết tình huống: 9
1. Phân tích xử lý tình huống: 9
2. Cơ sở lý luận: 10
III. Những kiến nghị 16
Kết luận 18

TIEU LUAN: TAI PHAN HANH CHINH TRONG QUAN LY HANH CHINH NHA NUOC[r]

15 Đọc thêm

bài tập tình huống pháp luật đại cương

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự? Hãy so sánh hai loại trách nhiệm pháp lý này về tính chất, đối tượng bị áp dụng?Phân tích các điều kiện của tổ chức có tư cách pháp nhân được quy định trong Bộ luật dân sự 2005? Cho ví dụ minh họa?Thứ nhất: ví dụ: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được[r]

14 Đọc thêm

Phân tích khái niệm và đặc điểm công sở

PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CÔNG SỞ

Phân tích khái niệm và đặc điểm công sở
1.Khái niệm công sở

Điều đầu tiên ta hiểu khái niệm về Công sở hành chính Nhà nước: “Công sở hành chính nhà nước (sau đây viết tắt là công sở): Là tổ chức của hệ thống bộ máy nhà nước hoặc tổ chức công ích được Nhà nước công nhận, bao gồm cán bộ, công chức đư[r]

2 Đọc thêm

bài tập tình huống pháp luật đại cương (p2)

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (P2)

Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự? Hãy so sánh hai loại trách nhiệm pháp lý này về tính chất, đối tượng bị áp dụng?Phân tích các điều kiện của tổ chức có tư cách pháp nhân được quy định trong Bộ luật dân sự 2005? Cho ví dụ minh họa?Thứ nhất: ví dụ: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được[r]

10 Đọc thêm

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CÔNG TY VINACONEX 6

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CÔNG TY VINACONEX 6

Ban kiểm soát 3 thành viên : Có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ghi chép sổ sách và báo cáo tài chính.. Các [r]

8 Đọc thêm

LUẬN VĂN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU QUỐC TẾ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 VINACONEX

LUẬN VĂN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU QUỐC TẾ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 VINACONEX

ngày càng lớn. Tuy là khoản viện trợ nhng các nớc nhận đợc viện trợ cũng sẽphải chịu nhiều điều kiện ràng buộc rất chặt chẽ, trong đó có điều kiện là khisử dụng nguồn vốn này, bên vay buộc phải tổ chức đấu thầu quốc tế. Và việctổ chức đấu thầu thờng phải tuân theo những quy định của họ và chịu sự qu[r]

104 Đọc thêm

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM VICIMEX

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - VICIMEX

Ban kiểm soát có ba thành viên, nhiệm vụ của Ban là kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính; Thẩm địn[r]

50 Đọc thêm

11 cơ chế thi hành quyết định của trọng tài theo pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 2

11 CƠ CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI THEO PHÁP LỆNH TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 2003 2

quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính×quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế×công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài tại việt nam×biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế×mẫu quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất[r]

18 Đọc thêm

Cùng chủ đề