NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI ĐƠN VỊ XÂY LẮP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI ĐƠN VỊ XÂY LẮP":

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh Công ty Cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựngTDC11.Sau đây em xin giới thiệu nội dung luận văn bao gồm 3 chương:Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp.Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh Công ty CP Phát triển kỹ thuật Xây dựngTDC11.Chương3: Nhận xét và một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh Công ty CP Phát triển kỹ thuật Xây dựngTDC11.
Xem thêm

99 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LAI CHÂU

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LAI CHÂU

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Một số đề tài nghiên cứu có liên quan. 1
1.2.1. Nhận xét một số đề tài có liên quan 1
1.4. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu 9
1.5. Những kết quả dự kiến đạt được 13
1.6. Kết cấu nội dung khóa luận 13
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP 15
2.1. Sự cần thiết tổ chức công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 15
2.1.1. Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng tới công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành 15
2.1.2. Chi phí sản xuất và giá thành trong doanh nghiệp xây lắp 16
2.1.3. Yêu cầu quản lý đối với công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 17
2.1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 17
2.2. Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 18
2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất 18
2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 19
2.3. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 19
2.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 19
2.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 20
2.3.3. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 20
2.3.4. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 21
2.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 21
2.3.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 22
2.3.7. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp toàn doanh nghiệp. 23
2.4. Trình bày phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cho doanh nghiệp xây lắp. 23
2.5.Tính giá thành sản phẩm hoàn thành trong doanh nghiệp xây lắp 24
2.5.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 24
2.5.2. Kỳ tính giá thành 24
2.5.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm chủ yếu 25
2.6. Sổ kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 26
CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LAI CHÂU 28
3.1. Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Lai Châu 28
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 28
3.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 31
3.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 31
3.1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 32
3.1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty. 32
3.1.3. Đăc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 33
3.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 35
3.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 35
3.1.4.2. Các chế độ kế toán chung. 37
3.1.4.3. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. 38
3.1.4.4. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán tại công ty. 38
3.1.4.5. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 39
3.1.4.6. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán. 40
3.2. Thực trạng công tác kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 41
3.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty 41
3. 2.2. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 42
3.2.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 44
3.2.4. Chi phí nhân công trực tiếp. 48
3.2.5. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 51
3.2.6 Kế toán chi phí sản xuất chung: 53
3.2.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 57
3.2.8. Đánh giá sản phẩm dở dang 58
3.2.9. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành 59
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP, KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LAI CHÂU 60
4.1. Đánh giá về công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Lai Châu: 60
4.1.1. Ưu điểm 60
4.1.1.1. Ưu điểm chung của công ty 60
4.1.1.2. Ưu điểm về tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tai công ty 63
4.1.2 Nhược điểm 64
4.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Lai Châu 66
KẾT LUẬN 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Xem thêm

72 Đọc thêm

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Xây Dựng Vinaconex 1

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 1

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Xây Dựng Vinaconex 1
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Xây Dựng Vinaconex 1
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Xây Dựng Vinaconex 1
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Xây Dựng Vinaconex 1

98 Đọc thêm

thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà nam

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY XÂY LẮP HÀ NAM

thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà nam
Xem thêm

48 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp kế toán đề tài Công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty phát triển đô thị Sơn La

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN ĐỀ TÀI CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SƠN LA

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây đất nước ta đang chuyển mình hoạt động theo cơ chế mới công cuộc Công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đang trong thời gian gấp rút hoàn thành mục tiêu kinh tế xã hội. Vì vậy cùng với sự ra đời của những chính sách và chế độ mới thích hợp của Nhà nước. Bộ mặt của đất nước đang đổi thay từng ngày, từng giờ trong sự thay đổi này có một phần đóng góp không nhỏ là của ngành công nghiệp nói chung và ngành cơ bản nói riêng.
Đối với các doanh nghiệp mà nhiệm vụ kinh doanh chính là sản xuất ra sản phẩm để cung cấp cho xã hội thì việc đánh giá hiệu quả kinh doanh chủ yếu thông qua chi phí và tính giá thành. Chi phí là giai đoạn khởi đầu của quá trình sản xuất kinh doanh. Thông qua chi phí và giá thành thì doanh nghiệp có thể biết được số vốn bỏ ra và biểu hiện dưới hình thức là lợi nhuận. Giúp co doanh nghiệp quyết định các phương án đầu tư, các phương án tiết kiệm tối đa các khoản chi phí nhằm mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn cung cấp những số liệu quan trọng để doanh nghiệp căn cứ vào đó thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với Nhà nước.
Từ ý nghĩa thiết thực của kế toán chi phí và tính giá thành vốn dĩ đã là một phần cơ bản của công tác kế táon lại càng có ý nghĩa quan trọng đối với công ty phát triển đô thị Sơn La. Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là cơ sở để giám sát các hoạt động để từ đó khắc phục những tồn tại, phát huy những tiềm năng mới đảm bảo cho công ty tồn tại và phát triển trong cơ chế hạch toán kinh doanh của nền kinh tế thị trường đồng thời là cơ sở để Nhà nước kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên. Qua thời gian thực tập tại công ty Phát triển đô thị Sơn La, được sự giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn Cô Dương Hải Oanh và cô Nhung phòng tài vụ kế toán trưởng công ty đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài: Công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lặp tại công ty phát triển đô thị Sơn La.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp này ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 phần sau:
Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp.
Phần II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Đô thị phát triển Sơn La
Phần III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Phát triển đô thị Sơn La.
Trong quá trình nghiên cứu mặc dù em đã cố gắng và được sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo Dương Hải Oanh, cô Nhung cùng nhân viên phòng kế toán của công ty. Do thời gian và trình độ có hạn nhất là bước dầu tiếp cận với thực tế nên bài của em còn nhiều hạn chế và thiết xót em rất mong nhận được sự giúp đỡ, tiếp thu những ý kiến đóng góp bổ sung nhằm hoàn thiện hơn nữa về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm của mình.
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thành viên trong công ty. Nhất là cô Nhung phòng tài vụ kế toán của công ty đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.
Sơn La, ngày...tháng...năm …
Sinh viên
Nguyễn Thị Phượng
PHẦN I
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN
TẬP HỢP CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XÂY LẮP.

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC HOẠCH TOÁN KẾ TOÁN
Sản phẩm của ngành xây lắp có những đặc điểm sau
Sản phẩm xây lắp là những công trình, hạng mục công trình, vật kiến trúc… có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc thời gian thi công lâu dài và phân tâm… Mặt khác có rất nhiều phương thức kỹ thuật thi công khác nhau dẫn đến giá trị công trình khác nhau. Vì vậy đòi hỏi việc quản lý hạch toán sản phẩm xây lắp nhất thiết phải được hạch toán, giá thành sản xuất phải được hạch toán, quá trình sản xuất phải so sánh với dự toán và lấy dự toán làm thước đo.
Sản phẩm xây lắp hoàn thành không thể nhập kho mà được tiêu thụ sử dụng ngay theo giá dự toán hoặc giá thầu đã được thoả thuận với chủ đầu tư từ trước. Do vậy tính chất hàng hoá của sản phẩm không được thể hiện rõ.
Thời gian sử dụng sản phẩm lâu dài đòi hỏi chất lượng công trình phải đảm bảo đặc điểm này đòi hỏi công tác kế toán phải được tổ chức tốt sao cho chất lượng sản phẩm như dự toán phải được tổ chức tốt kế toán tạo điều kiện cho việc bàn giao công trình ghi nhận doanh thu và thu hồi vốn.
Từ những đặc điểm riêng của sản phẩm xây lắp tổ chức sản xuất tại doanh nghiệp xây lắp cũng có những nét riêng.
Hoạt động xây lắp được diễn ra với tính chất của công việc không ổn định luôn biến đổi theo địa điểm công trình và điều kiện thi công.
Do vậy phải luôn thay đổi lựa chọn phương án thi công thích hợp để đảm bảo chất lượng và tiến độ.
Chu kỳ sản xuất xây lắp kéo dài làm cho nguồn đầu tư ứ đọng, do vậy các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư này sẽ gặp rủi ro ngẫu nhiên theo thời gian như:
Hao mòn vô hình, điều kiện tự nhiên.
Quá trình sản xuất diễn ra trên 1 phạm vi hẹp với số lượng công nhân và vật liệu lớn, đòi hỏi công tác tổ chức xây lắp sắp xếp hợp lý, có sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ giữa các bộ phận vào các giai đoạn công việc.
Sản xuất xây lắp diễn ra ngoài trời nên chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện tự nhiên điểm này đòi hỏi kế hoạch thi công phải được vạch ra theo một tiến độ thích hợp để tránh các thiệt hại có thể xảy ra.
Từ những đặc điểm trên trong các đơn vị sản xuất kinh doanh xây lắp công tác kế toán bắt buộc phải đảm bảo yêu cầu phản ánh chung của một đơn vị sản xuất là ghi chép, tính toán đầy đủ các ghi chép giá thành sản phẩm thực hiện phù hợp với ngành nghề, đúng chức năng, cung cấp thông tin và các số liệu chính xác phục vụ quản lý doanh nghiệp.
Xem thêm

58 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bình Hạnh Đan

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH HẠNH ĐAN

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Chương 1: Những lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất phim 3
1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sản xuất phim. 3
1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
1.1.2. Vai trò, nhiệm vụ, ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất phim 3
1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5
1.1.4. Sự cần thiết của việc tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DN sản xuất phim 6
1.2 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại DN SX phim 7
1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất 7
1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 8
1.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại DN SX phim 9
1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 9
1.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 10
1.4. Kỳ tính giá thành 11
1.5. Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DN sản xuất phim 12
1.5.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại DN sản xuất phim 12
1.5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong doanh nghiệp sản xuất 18
1.5.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phim 19
1.6. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại DN sx phim trong điều kiện áp dụng ké toán máy……………………………………30
Chương 2: Thực trang về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của công ty TNHH BHD 20
2.1. Khái quát chung về tình hình SXKD tại công ty TNHH BHD 20
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH BHD 20
2.1.2. Đặc điểm tổ chức, quản lí và nhiệm vụ công ty TNHH BHD 22
2.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty BHD 26
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty BHD 27
2.2. Tình hình thực tế về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phim của công ty TNHH BHD 32
2.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm phim 32
2.2.2. Kỳ tính giá thành 33
2.2.3. Kế toán tâp hợp chi phí sản xuất phim tại công ty TNHH BHD 33
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty TNHH BHD 51
2.2.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm phim tại công ty TNHH BHD 52
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH BHD 53
3.1. Nhận xét về công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng 53
3.1.1. Ưu điểm 53
3.1.2. Nhược điểm 55
3.2. Sự cần thiết của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 58
3.3. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH Bình Hạnh Đan 59
Kết luận 65
Xem thêm

90 Đọc thêm

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH BT

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH BT

Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp cơ khí xây lắp.
Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH BT.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH BT.

102 Đọc thêm

kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH BT

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH BT

Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp cơ khí xây lắp.
Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH BT.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH BT.

98 Đọc thêm

CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG, XÂY DỰNG AP

CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG, XÂY DỰNG AP

Tác giả chưa có những đánh giá tổng quan về đề tài nghiên cứu: mục tiêu,phạm vi, phương pháp, cơ sở các tài liệu tham khảo, cũng như sự cần thiếtphải tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công tytrong bài báo cáo.Tác giả chưa có những ví dụ liên quan đến đề tài khiến cho người đọc khóhình dung ra quy trình làm việc của những phần hành đó.19CHƯƠNG 2:NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONGDOANH NGHIỆP SẢN XUẤT2.1: Đặc điểm của sản phẩm xây lắp, vai trò và nhiệm vụ của công tác kế toán tập hợpchi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.2.1.1: Đặc điểm của sản phẩm xây lắpTrong những năm thực hiện chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế mới cũng như tấtcả các ngành sản xuất kinh doanh trong cả nước, ngành xây dựng cơ bản ngày càngthích nghi và phát triển. Với mục tiêu hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, Xây dựng cơ bản lạicàng khẳng định được vị trí của mình trong lĩnh vực kinh doanh.Do tính chất ngành XDCB là ngành sản xuất vật chất, có vai trò quan trọng trongviệc xây dựng, cải tạo, đổi mới cơ sở hạ tầng nhưng sản phẩm lại mang những đặc điểmriêng biệt so với sản phẩm của các ngành khác. Vì vậy tổ chức hạch toán ở các doanhnghiệp kinh doanh xây lắp phải dựa trên những đặc điểm chính của nó.Sản phẩm xây lắp là các công trình, hạng mục công trình có quy mô lớn, kết cấuphức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian thi công kéo dài và phân tán... Vì vậy trong khi
Xem thêm

120 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cụng Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xõy Dựng số 1 Hà Nội

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CỤNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÕY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm ba chương:
Chương 1: Những vấn đề về lý luận cơ bản về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp .
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Tư và Xây Dựng số 1 Hà Nội.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Tư và Xây Dựng số 1 Hà Nội
Xem thêm

143 Đọc thêm

“Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng”

“HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG”

LỜI NÓI ĐẦUQuá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là động lực thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển, hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới, hoàn thiện hệ thống các công cụ quản lý kinh tế mà trong đó kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng. Kế toán có vai trò quan trọng đối với quản lý tài sản, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng Doanh nghiệp, là nguồn thông tin, số liệu tin cậy để Nhà nước điều hành nền kinh tế vĩ mô, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các Doanh nghiệp, các khu vực. Vì vậy, đổi mới, hoàn thiện công tác kế toán để phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhận định của quá trình đổi mới cơ chế quản lý là một vấn đề thực sự bức xúc và cần thiết. Cùng với sự đổi mới, phát triển chung của nền kinh tế, với chính sách mở cửa, sự đầu tư của nước ngoài và để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá các Doanh nghiệp xây lắp đã có sự chuyển biến, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, phương thức quản lý, không ngừng phát triển và khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong nền KTQD. Tuy nhiên trong các Doanh nghiệp xây lắp hiện nay, công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng còn bộc lộ những tồn tại chưa đáp ứng yêu cầu quản lý và quy trình hội nhập. Do đó việc hoàn thiện công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nhằm phản ánh đúng chi phí, làm cơ sở cho việc tính toán chính xác giá thành sản phẩm xây lắp, cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều hành, kiểm tra chi phí và hoạch định chiến lược của Doanh nghiệp là nhu cầu cần thiết.Nhận thức được vấn đề nêu trên, sau thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng, được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Minh Phương cùng các anh chi Phòng kế toán của Công ty, kết hợp với kiến thức đã học ở nhà trường, tôi đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng” làm luận văn tốt nghiệp. Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm ba chương:Chương 1: Những vấn đề về lý luận cơ bản về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp .Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng.Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thàn h sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng.
Xem thêm

99 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH một thành viên cầu, phà Quảng Ninh 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẦU, PHÀ QUẢNG NINH 

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH một thành viên cầu, phà Quảng Ninh 

+ Chương 1: Cơ sở lý luận của công tác hạch toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm trong đơn vị xây lắp.
+ Chương 2: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm tại Công ty TNHH 1 thành viên cầu, phà Quảng Ninh.
+ Chương 3: Đánh giá thực trạng và một số giải pháp, kiến nghị nhằm
hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công
ty TNHH 1 thành viên cầu, phà Quảng Ninh.
Xem thêm

100 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Vinaconex 1

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 1

Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Vinaconex 1.Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của chuyên đề thực tập gồm hai phần với kết cấu như sau:Phần I: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Vinaconex 1.Phần II: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Vinaconex 1.
Xem thêm

72 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚ.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚ.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚ.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚ.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚ.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚ.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚ.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚ.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚ.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚ.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XD TÂN PHÚ.
Xem thêm

93 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG tác kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH tại CÔNG TY CP tư vấn và đầu tư xây DỰNG á CHÂU

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU

LỜI NÓI ĐẦU81.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp101.1.1. Chi phí sản xuất trong Doanh Nghiệp xây dựng.101.1.2. Phân loại chi phí sản xuất xây dựng.101.1.3. Giá thành sản phẩm, các loại giá thành sản phẩm xây dựng.121.1.4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.131.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.141.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp.141.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.141.2.3. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.151.2.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.241.3. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.251.3.1. Đối tượng tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp.251.3.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp.261.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm.26CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU312.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU312.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Á Châu.312.1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất tại Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây dựng Á Châu.322.1.2.1. Đặc hoạt động sản xuất kinh doanh322.1.2.2. Quy trình tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty.332.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây dựng Á Châu.342.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty.372.1.5. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán.392.2.TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU.442.2.1.Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty.442.2.2.Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.452.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.512.2.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công.582.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung.642.2.6. Tổng hợp chi phí sản xuất.712.2.7. Xác định chi phí sản xuất dở dang và tính giá thành sản phẩm.722.3. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY.802.3.1.Những mặt đạt được.802.3.2.Những hạn chế còn tồn tại.82CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU.863.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HẠCH TOÁN CHÍNH XÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.863.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CUẢ VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.873.3. MỘ SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOAN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY.883.3.1. Đề xuất thứ nhất: Về công tác luân chuyển chứng từ.893.3.2. Đề xuất thứ hai: Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.893.3.3. Đề xuất thứ ba: Sử dụng bảng chấm công làm thêm giờ.913.3.4. Đề xuất thứ 4: Về chi phí nhân công.923.3.5. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên kế toán.933.3.6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học vòa công tác kế toán.94
Xem thêm

96 Đọc thêm

Nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Từ sau khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, cùng với xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới, mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là thực hiện bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh với mục đích cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận. Để đạt được mục đích này thì các Doanh nghiệp phải áp dụng đồng thời nhiều biện pháp quản lý, đặc biệt trong công tác quản lý doanh nghiệp thì “chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” là những chỉ tiêu hết sức quan trọng luôn được các nhà doanh nghiệp quan tâm. Chính vì vậy việc tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có tác dụng lớn đối với công tác quản lý và là khâu quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Phấn đấu để không ngừng tiết kiệm chi phí và hạ thấp giá thành sản phẩm, đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của công tác quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp.
Mặt khác, thông qua số liệu do bộ phận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành cung cấp, các nhà quản lý doanh nghiệp biết được chi phí để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện định mức, dự toán chi phí, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn tiết kiệm hay lãng phí, tình hình thực hiện kế hoạch, giá thành sản phẩm, từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu, kịp thời nhằm hạ thấp chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm để có quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị của doanh nghiệp.
Qua thời gian học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam với chuyên ngành là Kế toán em đã có những kiến thức cơ bản về chuyên ngành của mình. Em nhận thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, được sự giúp đỡ tận tình của Th.s Bùi Thị Minh Nguyệt giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp và các cán bộ trong phòng Kế toán của công ty em quyết định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long làm đề tài nghiên cứu tốt nghiệp của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1 Mục tiêu tổng quát
Nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm từ đó đề xuất góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long.
2.2 Mục tiêu cụ thể
+ Hệ thống hóa được những cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp.
+ Đánh giá được thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty.
+ Đề xuất được một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi về thời gian:
+ Phân tích số liệu thu thập năm 2011 – 2013.
+ Công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty ....
Phạm vi về không gian: Công ty CP xây dựng Thăng Long, Số 207 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh.
4. Nội dung nghiên cứu
Cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp.
Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty.
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
5.Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập số liệu
+ Kế thừa số liệu từ báo cáo, internet, các chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
+ Khảo sát, thu thập số liệu từ các sổ cái, sổ chi tiết, chứng từ ghi sổ…của Công ty.
Phỏng vấn trực tiếp hoặc quan sát, lấy ý kiến thêm những thông tin có liên quan đến vấn đề nghiên cứu qua các cán bộ, nhân viên của Công ty.
Phương pháp thống kê kinh tế dùng để tổng hợp, xử lý phân tích những thông tin để đưa ra kết quả và nhận xét.
Phương pháp kế toán: Phân tích bảng biểu, sơ đồ thu thập được.
6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp
Chương I: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp.
Chương II: Khái quát chung của Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long.
Chương III: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long.
Chương IV: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long.
Xem thêm

67 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng công ty CTGT 1 Thanh Hoá Công ty cổ phần

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH XÂY LẮP SỐ 8 – TỔNG CÔNG TY CTGT 1 THANH HOÁ CÔNG TY CỔ PHẦN

MỤC LỤC

Chương 1 Tổng quan đề tài nghiên cứu 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
1.4 Ý nghĩa lí luận, thực tiễn của đề tài 2
1.5 Phương pháp thực hiện đề tài 2
1.5.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 3
1.5.2 Phương pháp điều tra, đánh giá 3
1.5.3 Các phương pháp khoa học của kế toán 3
1.5.4 Phương pháp quan sát trực tiếp 3
1.5.5 Phương pháp phỏng vấn trực tiếp 4
1.6 Tổng quan đề tài nghiên cứu 4
1.7 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp 11
Chương 2 Cơ sở lý luận của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 12
sản phẩm xây lắp 12
2.1 Lý luận chung về chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 12
2.1.1 Chi phí sản xuất 12
2.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất và bản chất của chi phí sản xuất 12
2.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 13
2.1.1.3 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 15
2.1.1.4 Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất 16
2.1.2 Giá thành sản phẩm 17
2.1.2.1 Khái niệm giá thành và bản chất của giá thành 17
2.1.2.2 Phân loại giá thành 17
2.1.2.3 Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm 19
2.1.2.4 Phương pháp tính giá thành 20
2.1.3 Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 22
2.1.3.1 Sự cần thiết của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 22
2.1.3.2 Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 22
2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 23
2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CP NVLTT) 23
2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp (CP NCTT) 25
2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 26
2.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuât chung 27
2.2.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 28
2.2.5.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 28
2.2.5.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 28
2.2.6 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 29
2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 30
Chương 3 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa – Công ty cổ phần 32
3.1 Đặc điểm chung về Chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa – Công ty cổ phần 32
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 32
3.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa Công ty cổ phần 34
3.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ 34
3.1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh 34
3.1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa. 35
3.1.3 Tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất – kinh doanh của Chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa Công ty cổ phần. 36
3.1.4 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa Công ty cổ phần 38
3.1.4.1 Kết quả kinh doanh 38
3.1.4.2 Tình hình tài chính 39
3.2 Tổ chức hệ thống kế toán tại chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa Công ty cổ phần. 40
3.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng Công ty CTGT 1 Thanh Hoá Công ty cổ phần 40
3.2.2 Các chính sách kế toán chung 42
3.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 43
3.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 43
3.2.5 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 44
3.2.6 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 46
3.3 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa Công ty cổ phần 46
3.3.1 Kế toán chi phí sản xuất tại Chi nhánh xây lắp số 8 46
3.3.1.1 Phân loại chi phí sản xuất tại Chi nhánh xây lắp số 8 46
3.3.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí tại Chi nhánh xây lấp số 8 47
3.3.1.3 Phương pháp tập hợp chi phí tại Chi nhánh xây lắp số 8 47
3.3.2 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 62
3.3.2.1 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 62
3.3.2.2 Tính giá thành sản phẩm 63
Chương 4 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa Công ty cổ phần 67
4.1 Đánh giá khái quát về tình hình tổ chức bộ máy quản lý và công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa – Công ty cổ phần. 67
4.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý và công tác kế toán hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa – Công ty cổ phần. 71
4.2.1 Hoàn thiện công tác quản lý 73
4.2.1.1 Hoàn thiện bộ máy quản lý 73
4.2.1.2 Hoàn thiện về vấn đề quản lý vốn cho sản xuất 73
4.2.2 Hoàn thiện hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 74
4.2.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 74
4.2.2.2 Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 75
4.2.2.3 Hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp 76
4.2.2.4 Hoàn thiện kế toán chi phí sử dụng máy thi công 76
4.2.2.5 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất chung 77
4.2.2.6 Hoàn thiện về phương pháp kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 77
4.2.2.7 Một số biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm 78
KẾT LUẬN 80
Xem thêm

81 Đọc thêm

Giải pháp hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH quang tuấn

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH QUANG TUẤN

LỜI CẢM ƠN

Ngành xây dựng cùng với các ngành sản xuất khác đã góp sức đưa đất nước ta vốn là một nước nghèo trở thành một nước đang phát triển hội nhập nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế ngày càng phát triển thì công tác quản lý kinh tế càng có vai trò quan trọng trong việc quản lý các nghành sản xuất nói chung và nghành xây dựng nói riêng. Hiện nay đang trong cơ chế thị trường, đặc biệt trước sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, đã mở ra cho các doanh nghiệp trong nước rất nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn. Đòi hỏi các ngành Doanh Nghiệp thương mại cần phải hoạt động hết sức nhạy bén linh hoạt nắm bắt nhu cầu thị trường và tìm cho mình một chỗ đứng, đông thời thực hiện mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.
Bộ phận kế toán tài chính là bộ phận hết sức quan trọng, nó cần phải hoạt động một cách chính xác nắm bắt thông tin nhạy bén, kịp thời tạo điều kiện cho Doanh Nghiệp phát triển kéo theo sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập đi đôi với tiếp cận thực tế, BGH và các giảng viên trường Đại Học Công nghiệp Tp.HCM đã hết sức tạo điều kiện cho sinh viên học tập rèn luyện và trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ, ngoài ra nhà trường còn tổ chức cho sinh viên đi thực tập vnghiệp vụ tại các doanh nghiệp, từ đó giúp cho sinh viên tiếp cận được nhiều với thực tế để vận dụng những kiến thức đã học.
Được sự giúp đỡ tận tình của Th.s Võ Thị Minh và các cán bộ công nhân viên tại đơn vị, em đã hiểu thêm được nhiều kiến thức từ thực tế về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị. Em mong rằng, sau đợt thực tập tại đơn vị chúng em sẽ tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn. Em xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo Công ty TNHH Quang Tuấn cũng như các anh chị trong phòng kế toán đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành nhiệm vụ thực tập lần này.
Em xin chân thành cảm ơn Th.s Võ Thị Minh, cũng như các thầy cô trong khoa
kinh tế đã nhiệt tình giúp đỡ chúng em hoàn thành bài chuyên đề này.

Em xin chân thành cảm ơn !
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN i
MỤC LỤC vi
DANH MỤC VIẾT TĂT xi
DANH MỤC SƠ ĐỒ xii
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
1.1. Tính cấp thiết của đê tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1
1.3 Phương pháp nghiên cứu 1
1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 2
1.3.2 Hệ thống phương pháp kế toán 2
1.3.3 Phương pháp so sánh 2
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
1.5 Kết cấu của chuyên đề 2
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 3
2.1 Đặc điểm của hoạt động xây lắp có ảnh hưởng tới kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 3
2.2 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 4
2.2.1 Chi phí sản xuất 4
2.2.1.1 Khái niệm 4
2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 4
2.2.2 Giá thành sản phẩm xây lắp 7
2.2.2.1 Khái niệm 7
2.2.2.2 Dự toán xây lắp và kết cấu giá thành sản phẩm xây lắp trong kế toán 8
2.2.2.3 Phân loại 9
2.2.3 Quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 11
2.3 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 12
2.4 Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 12
2.4.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 12
2.4.2 Đối tượng tính giá thành xây lắp 13
2.4.3 Kỳ tính giá thành 13
2.4.4 Phân biệt đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 14
2.4.5 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 14
2.4.6 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 16
2.4.6.1 Phương pháp giản đơn 16
2.4.6.2. Phương pháp tính giá theo đơn đặt hàng. 17
2.4.6.3 Phương pháp tính giá thành theo tổng cộng chi phí 17
2.4.6.4 Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 17
2.4.6.5 Phương pháp tính giá thành theo định mức 18
2.4.7 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 19
2.5 Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 19
2.5.1 Hạch toán chi phí sản xuất 19
2.5.1.1 Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp KKTX 19
2.5.1.2 Hạch toán CPSX theo phương pháp KKĐK 27
2.5.3 Kế toán chi phí sửa chữa và bảo hành công trình 30
2.5.4 Tính giá thành sản phẩm xây lắp 32
2.5.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì 32
2.5.6. Mối quan hệ chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 33
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH QUANG TUẤN 35
3.1 Khái quát chung về Công ty TNHH Quang Tuấn 35
3.1.1 Lịch sử hình thành 35
3.1.1.1 Tên công ty 35
3.1.1.2 Vốn điều lệ 35
3.1.1.3 Quyết định thành lập 35
3.1.1.4 Nghành nghề kinh doanh 35
3.1.2 Tình hình tổ chức của công ty 35
3.1.2.1 Cơ cấu tổ chức của công ty 35
3.1.2.2 Cơ cấu tổ chức phòng kế toán Bộ máy kế toán của công ty được thể hiện qua sơ đồ sau: 37
3.1.3 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 38
3.1.3.1 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: CHỨNG TỪ GHI SỔ 38
3.1.3.2 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty: 40
3.1.3.3 Phương pháp kế toán hàng tồn kho: 40
3.1.3.4 Một số chế độ kế toán khác áp dụng trong công ty 40
3.1.4 Quy trình công nghệ sản xuất 40
3.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động của công ty 43
3.1.5.1 Chính sách nhà nước 43
3.1.5.2 Các nhân tố môi trường 43
3.1.5.3 Yếu tố con người 43
3.1.5.4 Đối thủ cạnh tranh 43
3.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Quang Tuấn 44
3.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và yêu cầu quản lí 44
3.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 45
3.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Quang Tuấn. 45
3.2.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 46
3.2.3.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 51
3.2.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 55
3.2.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 60
3.2.4 Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Quang Tuấn 65
3.2.4.1 Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang 65
3.2.4.2 Tính giá thành sản phẩm xây lắp 65
CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH QUANG TUẤN 71
4.1 Đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quang Tuấn 71
4.1.1 Ưu điểm 71
4.1.1.1 Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp 72
4.1.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 72
4.1.1.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 73
4.1.1.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 73
4.1.2 Hạn chế 73
4.1.2.1. Kế toán chi phí NVLTT 73
4.1.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp 73
4.1.2.3. Chi phí sử dụng máy thi công 74
4.1.2.4. Chi phí sản xuất chung 74
4.2 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Quang Tuấn 74
4.2.1 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lí và sử dụng nguyên vật liệu trong thi công công trình 75
4.2.2 Giải pháp quản lí chấm công bằng việc sử dụng sổ theo dõi ngày công cho từng công trình 76
4.2.3 Giải pháp khoán ca máy, khoán nhiên liệu cho máy thi công 76
4.2.4 Giải pháp hạch toán chi tiết khoản mục chi phí sản xuất chung 76
4.2.5 Giải pháp lập chi tiết hệ thống tài khoản và sổ chi tiết 77
4.2.6 Giải pháp sử dụng phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 77
4.2.7 Giải pháp lưu chuyên chứng từ nhanh chóng phù hợp xử lí số liệu và ghi sổ 78
4.2.8 Giải pháp sử dụng chương trình kế toán máy hiệu quả 78
4.2.9 Một số vấn đề khác 78
4.3 Một số biện pháp đề xuất để giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 79
4.3.1 Tiết kiệm nguyên vật liệu 79
4.3.2 Tăng năng suất lao động 79
4.3.3 Tiết kiệm chi phí sử dụng máy thi công 80
4.3.4 Tiết kiệm chi phí sản xuất chung 80
KẾT LUẬN 81
TÀI LIỆU THAM KHẢO 82


DANH MỤC VIẾT TĂT

BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp
BHXH: Bảo hiểm xã hội
BHYT: Bảo hiểm y tế
CCDC: Công cụ dụng cụ
CP NVLTT: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
CP SXKD: Chi phí sản xuất kinh doanh
CT, HMCT: Công trình, hạng mục công trình
CP SXC: Chi phí sản xuất chung
DDDK, DDCK: Dở dang đầu kì, dở dang cuối kì
HĐ GTGT : Hóa đơn giá trị gia tăng KPCĐ: Kinh phí công đoàn
NCTT: Nhân công trực tiếp
PKT: Phiếu kế toán
PXK: Phiếu xuất kho
XDCB: Xây dựng cơ bản
TSCĐ: Tài sản cố định
TNHH: Trách nhiệm hữu hạn

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 2.1: sơ đồ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 20
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ kế toán chi phí nhân công trực tiếp 21
Sơ đồ2.3: Sơ đồ chi phí sử dụng máy thi công 23
Sơ đồ 2.4: Sơ đồ chi phí sản xuất chung 25
Sơ đồ 2.5: Sơ đồ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 29
Sơ đồ 3.1 : Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty 34
Sơ đồ 3.2: Bộ máy kế toán Công ty Thành Công 35
Sơ đồ 3.3 : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức “ CHỨNG TỪ GHI SỔ” 38
Sơ đồ 3.4: Quy trình chung sản xuất sản phẩm xây lắp của công ty 39
Sơ đồ 3.5: Quy trình thi công nhà ở 40
Sơ đồ 3.6: Quy trình thi công đường giao thông 40
Sơ đồ 3.7: Quy trình thi công kênh thủy lợi 41

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Tính cấp thiết của đê tài
Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp thể hiện các mặt sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là thước đo mức chi phí tiêu hao để bù đắp trong quá trình sản xuất và là căn cứ để xây dựng giá bán của sản phẩm.Trong nền kinh tế thị trường gay gắt như hiện nay, các doanh nghiệp luôn quan tâm tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp mình, làm sao để sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất. Để đạt được mục đích này, các doanh nghiệp phải sử dụng nhiều biện pháp khác nhau. Một trong những biện pháp hiệu quả mà hầu hết các doanh nghiệp đều áp dụng là tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Chính vì vậy mà công tác kế toán cũng như việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành được các nhà quản lí hết sức quan tâm. Việc xác định đúng đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành hiệu quả, giúp cho doanh nghiệp xác định giá thành một cách chính xác, từ đó giúp doanh nghiệp có thể giảm bớt được chi phí từng phần và đưa ra giá thành hợp lí nhằm làm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Xuất phát từ vị trí và tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Quang Tuấn được sự chỉ dẫn tận tình của Th.s Võ Thị Minh cùng với sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo và phòng kế toán của Công ty, em đã chọn và đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Giải pháp hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Quang Tuấn” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
- Hệ thống hóa các vấn đề lí luận có liên quan đến công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng.
- Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Quang Tuấn
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Quang Tuấn.
1.3 Phương pháp nghiên cứu
1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
- Điều tra, thống kê các nghiệp vụ tại phòng kế toán thông qua các bảng biểu, báo cáo
đổi được công bố về những kết quả đạt được.
- Phỏng vấn, trao với những người có liên quan là các kế toán viên đặc biệt là kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành.
- Phương pháp trực quan là quan sát công việc của kế toán.
1.3.2 Hệ thống phương pháp kế toán
- Phương pháp chứng từ - kiểm kê.
- Phương pháp ghi sổ kép.
- Phương pháp tính giá.
- Phương pháp tổng hợp - cân đối.
1.3.3 Phương pháp so sánh
So sánh các chỉ tiêu kì gốc với kì báo cáo, kì kế hoạch với kì báo cáo như : tổng giá thành, tổng chi phí, giá thành đơn vị sản phẩm…
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• Đối tượng: Công tác kế toán của doanh nghiệp
• Phạm vi
- Không gian: Nghiên cứu tại Công ty TNHH Quang Tuấn
- Thời gian: Các số liệu được khảo sát, thu thập năm 2012, và đề xuất giải pháp cho các năm tiếp theo.
1.5 Kết cấu của chuyên đề
Nội dung chính của chuyên đề gồm 4 chương:
Chương 1 : Tổng quan về đề tài nghiên cứu
Chương 2: Cơ sở lí luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại doanh nghiệp vừa và nhỏ
Chương 3: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Quang Tuấn
Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Quang Tuấn.

CHƯƠNG 2
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
2.1 Đặc điểm của hoạt động xây lắp có ảnh hưởng tới kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
Xây lắp là một ngành sản xuất mang tính công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất kĩ thuật cho nền kinh tế quốc dân, góp phần hoàn thiện cơ cấu kinh tế, tạo tiền đề thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Tuy nhiên, ngành xây dựng có những đặc điểm riêng biệt khác với các ngành sản xuất khác, ảnh hưởng đến công tác quản lí và hạch toán.
- Sản phẩm xây lắp là những công trình hoặc vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc. Mỗi sản phẩm được xây lắp theo thiết kế kĩ thuật và
Xem thêm

93 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HÀ

MỤC LỤCLời mở đầu7Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất91.1 Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm91.1.1 Chi phí sản xuất91.1.2 Giá thành sản phẩm111.1.3 Mối quan hệ giữa chi sản xuất và giá thành sản phẩm131.1.4 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm141.2 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm141.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất141.2.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất151.2.3 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất151.2.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp151.2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp171.2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung181.2.4 Kế toán giá thành sản phẩm hoàn thành201.2.4.1 Theo phương pháp kê khai thường xuyên201.2.4.2 Theo phương pháp kiểm kê định kỳ211.2.5 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang221.3 Tính giá thành sản phẩm241.3.1 Đối tượng tính giá thành241.3.2 Các phương pháp tính giá thành241.4 Các hình thức kế toán sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm311.4.1 Hình thức Nhật ký chung311.4.2 Hình thức Nhật ký – Sổ cái331.4.3 Hình thức Chứng từ ghi sổ351.4.4 Hình thức Nhật ký chứng từ371.4.5 Hình thức Kế toán máy39Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà412.1 Tổng quan chung về công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà…..412.1.1 Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty412.1.2 Đặc điểm về bộ máy tổ chức quản lý của công ty432.1.3Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty452.1.4 Tổ chức bộ mỏy kế toỏn tại cụng ty472.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà522.2.1 Phân loại chi phí, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất522.2.2 Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất532.2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp532.2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp632.2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung672.2.2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp712.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang742.2.4 Tính giá thành sản phẩm74Chương 3: Một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà813.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công tyTNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà813.1.1 Ưu điểm813.1.2 Hạn chế833.2 Kiến nghị85Tài liệu tham khảo91
Xem thêm

93 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp kế toán đề tài hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây lắp H36

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP H36

PHẦN MỞ ĐẦU

1.Sự cần thiết của đề tài
Hoà nhập cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp cũng đã và đang nỗ lực để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mình thông qua các chiến lược và kết quả sản xuất kinh doanh. Khi phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại một doanh nghiệp sản xuất, thì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Để có được những số liệu trên chúng ta không thể không nhắc tới vai trò to lớn của hạch toán kế toán. Việc tổ chức kế toán đúng, hợp lý, chính xác chi phí sản xuất và tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí, giá thành sản phẩm, trong việc kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chi phí phát sinh ở doanh nghiệp nói chung và ở các phân xưởng, tổ, đội sản xuất nói riêng. Thông qua số liệu do bộ phận kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành cung cấp, nhà quản lý doanh nghiệp biết được chi phí và giá thành thực tế của từng loại sản phẩm, nhóm sản phẩm, của hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác trong doanh nghiệp. Qua đó, nhà quản lý có thể phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả, để từ đó có đề ra các quyết định phù hợp với sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị doanh nghiệp.
Việc phân tích đánh giá đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ có thể dựa trên giá thành sản phẩm chính xác. Về phần mình, tính chính xác của giá thành sản phẩm lại chịu ảnh hưởng của kết quả tổng hợp chi phí sản xuất. Do vậy tổ chức tốt công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm để đảm bảo xác định đúng nội dung, phạm vi chi phí cấu thành trong giá thành, xác định đúng lượng giá trị các yếu tố chi phí đã dịch chuyển vào sản phẩm hoàn thành là yêu cầu cấp bách và ngày càng phải hoàn thiện đổi mới công tác đó là rất cần thiết đối với doanh nghiệp.
Như chúng ta đã biết, xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất độc lập có chức năng tái sản xuất tài sản cố định cho tất cả các ngành cho nền kinh tế quốc dân. Nó tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất, tăng tiềm lực kinh tế và Quốc phòng của đất nước. Góp phần quan trọng trong vịêc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Tuy nhiên so với các ngành khác, ngành xây dựng cơ bản có những đặc điểm kinh tế kĩ thuật khác, điều này được thể hiện ở quá trình tạo ra sản phẩm của ngành, đó là sản phẩm xây lắp.
Sản phẩm xây lắp là công trình, vật liệu kiến trúc …có quy mô lớn, kết cấu phức tạp thời gian sản xuất kéo dài, do đó việc vậy việc tổ chức quản lý và hạch toán nhất thiết phải có các dự toán thiết kế, thi công…
Sản phẩm xây lắp thường cố định tại nơi sản xuất còn các điều kiện sản xuất phải di chuyển theo địa điểm đặt công trình, từ đó mà công tác quản lý, sử dụng, hạch toán vật tư, tài sản cũng trở nên phức tạp.
Quá trình từ khi khởi công công trình đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng là khoảng thời gian tương đối dài, nó phụ thuộc vào quy mô, tính chất phức tạp về kỹ thuật của từng công trình. Quá trình thi công được chia làm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại bao gồm nhiều công việc khác nhau. Các công việc chủ yếu thực hiện ở ngoài trời nên nó chịu ảnh hướng lớn của điều kiện thiên nhiên, thời tiết làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, vì vậy quá trình tập hợp chi phí kéo dài, phát sinh nhiều chi phí ngoài dự toán, chi phí không ổn định và phụ thuộc vào từng giai đoạn thi công.
Sản phẩm xây lắp rất đa dạng nhưng lại mang tính đơn chiếc. Mỗi công trình được tiến hành thi công theo theo đơn đặt hàng cụ thể, phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng và theo thiết kế kỹ thuật của công trình đó. Khi thực hiện các đơn vị xây lắp phải bàn giao đúng tiến độ, đúng thiết kế kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình.
Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá trị dự toán hoặc giá thoả thuận với chủ đầu tư từ khi ký kết hợp đồng, do đó tính chất hàng hoá của sản phẩm xây lắp thể hiện không rõ. Nếu quản lí tốt chi phí thì doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí và tăng lợi nhuận.
Chính những đặc trưng riêng của ngành xây dựng cơ bản đã có tác động lớn đến việc tổ chức kế toán. Và việc kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp không nằm ngoài tầm quan trọng trong công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm nói chung. Ngoài ra nó còn đòi hỏi những yêu cầu khắt khe hơn nhiều vì những sản phẩm đó mang trong mình giá trị và giá trị sử dụng rất lớn.
Nhận thức rõ được điều này, em đã chọn nghiên cứu đề tài:
“Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây lắp H36Công ty xây lắp hoá chất” trong thời gian thực tập của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Em hy vọng rằng qua thời gian nghiên cứu em có dịp tiếp cận với thực tế công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng trong doanh nghiệp, cụ thể là doanh nghiệp xây lắp để em có thể hiểu rõ hơn, trau dồi và bổ sung thêm về những kiến thức mà em đã học tập được trong nhà trường.
3. Đối tượng nghiên cứu
Với đề tài này, em sẽ nghiên cứu về cách kế toán tập hợp chi phí sản xuất như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công và chi phí sản xuất chung; nghiên cứu về cách đánh giá sản phẩm dở dang, phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp nói chung. Sau đó em sẽ nghiên cứu cụ thể hoá vào Xí nghiệp thông qua một hoặc vài công trình đã thi công để xem xem trong thực tế Xí nghiệp hạch toán như thế nào, từ hoá đơn chứng từ cho đến cách lên sổ. Qua đó có thể thấy được các ưu điểm và hạn chế trong phần hành kế toán này, để mạnh dạn đề ra phương hướng khắc phục.
4. Phương pháp nghiên cứu
Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học, kết hợp với những kiến thức được trang bị từ nhà trường nói chung và kiến thức về hach toán kế toán nói riêng, để dựa vào các hoá đơn, chứng từ phát sinh xem cách hạch toán của đơn vị về các chỉ tiêu chi phí xem xét về mặt giá trị và nguồn gốc phát sinh, để biết chi phí nào thì được hạch toán vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công chi phí sản xuất chung; tại sao lại được hạch toán như vậy và các chi phí đó đã cấu thành lên sản phẩm như thế nào để từ đó có thể rút ra các kết luận cụ thể hơn, tổng quát hơn.

5.Sự đóng góp của luận văn
Em hy vọng rằng qua bài luận văn này, em sẽ đóng góp một phần nhỏ bé cuả mình vào công việc nâng cao chất lượng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của Xí nghiệp.
6.Bố cục luận văn
Trong bài này, ngoài phần mở đầu kết luận, các bảng biểu phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương:
Chương 1: Những vấn đề lí luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp H36
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp H36
Chương 1:
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN
VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

1.1 SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1.1 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp
Chúng ta biết rằng, một trong những yếu tố cần thiết đem lại thành công cho doanh nghiệp, đó là khâu quản lí. Không những yêu cầu quản lí tốt về mặt tình hình chung mà còn cả đối với các mặt cụ thể diễn ra trong quá trình hoạt động kinh doanh. Trong đó yêu cầu đối với chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất đóng vai trò rất quan trọng vì chúng thể hiện hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, do đó chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải được quản lí chặt chẽ, linh hoạt từ khâu lập dự toán, trong giai đoạn phát sinh đến khi tổng hợp cuối kì để vừa đầu tư chi phí hợp lí cơ sở để tính giá thành sản phẩm xây lắp vừa đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.
1.1.2 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.2.1 Vai trò
Nền kinh tế thị trường với những đổi mới thực sự trong cơ chế quản lý kinh tế tài chính đã khẳng định vai trò, vị trí của kế toán trong quản trị doanh nghiệp. Bằng những số liệu cụ thể, chính xác, khách quan và khoa học, kế toán được coi là một công cụ để điều hành, quản lý các hoạt động, tính toán hiệu quả kinh tế và kiểm tra bảo vệ, sử dụng tài sản vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và tự chủ về tài chính. Trong đó vai trò kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cũng không kém phần quan trọng.
Thông qua số liệu hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành do bộ phận kế toán cung cấp, các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp biết được chi phí và giá thành thực tế từng công trình, hạng mục công trình, để phân tích và đánh giá tình hình thực hiện các định mức, dự toán chi phí, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn, tiết kiệm hay lãng phí, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm, từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu kịp thời nhằm hạ thấp chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp đồng thời đảm bảo được yêu cầu kĩ thuật của sản phẩm.
1.1.2.2 Nhiệm vụ
Để đáp ứng được yêu cầu quản lý kinh tế, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành có các nhiệm vụ cụ thể sau:
Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành phù hợp với đặc điểm quy trình công nghệ đặc điểm tổ chức sản xuất của doanh nghiệp.
Tổ chức tập hợp và phân bổ từng loại chi phí sản xuất theo đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất để xác định bằng phương pháp thích hợp đã chọn.
Xác định chính xác chi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ.
Thực hiện tính giá thành sản phẩm kịp thời, chính xác theo đúng đối tượng tính giá thành và phương pháp tính giá thành hợp lý.
Định kỳ, cung cấp các báo cáo về chi phí sản xuất và tính giá thành cho lãnh đạo doanh nghiệp và tiến hành phân tích tình hình thực hiện định mức, dự toán chi phí sản xuất, tình hình thực hiện kế hoạch, giá thành, đề xuất các kiến nghị cho lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các quyết định thích hợp, trước mắt cũng như lâu dài đối với sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.
Xem thêm

101 Đọc thêm