PHÂN TÍCH THỰC CHẤT CUỘC CÁCH MẠNG TRIẾT HỌC CỦA MÁC ĂNGHEN VÀ Ý NGHĨA

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHÂN TÍCH THỰC CHẤT CUỘC CÁCH MẠNG TRIẾT HỌC CỦA MÁC ĂNGHEN VÀ Ý NGHĨA":

Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do mác ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó

PHÂN TÍCH THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRÊN LĨNH VỰC TRIẾT HỌC DO MÁC ĂNGGHEN THỰC HIỆN – Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ ĐÓ

Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do mác ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do mác ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do mác ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do mác ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do mác ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó
Xem thêm

15 Đọc thêm

 “PHÂN TÍCH THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRÊN LĨNH VỰC TRIẾT HỌC DO MÁC - ĂNGGHEN THỰC HIỆN – Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ ĐÓ”

“PHÂN TÍCH THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRÊN LĨNH VỰC TRIẾT HỌC DO MÁC - ĂNGGHEN THỰC HIỆN – Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ ĐÓ”

Triết học ra đời và phát triển cho đến nay đã có lịch sử gần 3000 năm. Sự phát triển những tư tưởng triết học của nhân loại là một quá trình không đơn giản. Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, và gắn với nó là cuộc đấu tranh giữa các phương pháp nhận thức hiện thực – phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình - tuy là cái trục xuyên suốt lịch sử triết học, làm nên cái “logic nội tại khách quan” của sự phát triển, song lịch sử diễn biến của nó lại hết sức phức tạp.
Triết học Mác là một hệ thống triết học khoa học và cách mạng, chính vì vậy nó đã trở thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học của giai cấp công nhân và nhân loại tiến bộ trong thời đại mới. Triết học Mác đã kế thừa những tinh hoa, từ đó đưa ra những nguyên lý khoa học giúp con người nhân thức đúng và cải tạo thế giới.
Sự ra đời triết học Mác tạo nên sự biến đổi có ý nghĩa cách mạng trong lịch sử phát triển triết học của nhân loại. C.Mác và Ph.Ăngghen đã kế thừa một cách có phê phán những thành tựu tư duy nhân loại, sáng tạo nên chủ nghĩa duy vật triết học triệt để, không điều hoà với chủ nghĩa duy tâm và phép siêu hình. Để xây triết học duy vật biện chứng, Mác đã phải cải cả chủ nghĩa duy vật cũ và cả phép biện chứng duy tâm của Hêghen. Đó là một cuộc cách mạng thật sự trong học thuyết về xã hội, một trong những yếu tố chủ yếu của bước ngoặt cách mạng mà Mác và Ăngghen đã thực hiện trong triết học. Vì vậy em nghiên cứu vấn đề “Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác - Ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó” cho bài tiểu luận của mình.
Xem thêm

16 Đọc thêm

THỰC CHẤT, Ý NGHĨA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG TRIẾT HỌC DO C MÁC VÀ PH ANGGHEN THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CAO HỌC

THỰC CHẤT, Ý NGHĨA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG TRIẾT HỌC DO C MÁC VÀ PH ANGGHEN THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CAO HỌC

I. Lý do chọn đề tài
Triết học là môn khoa học có lịch sử lâu đời và có rất nhiều đóng góp cho kho tàng tri thức nhân loại. Sự phát triển những tư tưởng triết học của nhân loại là một quá trình không đơn giản. Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, và gắn với nó là cuộc đấu tranh giữa các phương pháp nhận thức hiện thực – phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình tuy là cái trục xuyên suốt lịch sử triết học,song lịch sử diễn biến của nó lại hết sức phức tạp.
Triết học Mác là một hệ thống triết học khoa học và cách mạng, chính vì vậy nó đã trở thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học của giai cấp công nhân và nhân loại tiến bộ trong thời đại mới. Triết học Mác đã kế thừa những tinh hoa, từ đó đưa ra những nguyên lý khoa học giúp con người nhân thức đúng và cải tạo thế giới.
Sự ra đời triết học Mác tạo nên sự biến đổi có ý nghĩa cách mạng trong lịch sử phát triển triết học của nhân loại. C.Mác và Ph.Ăngghen đã kế thừa một cách có phê phán những thành tựu tư duy nhân loại, sáng tạo nên chủ nghĩa duy vật triết học triệt để, không điều hoà với chủ nghĩa duy tâm và phép siêu hình. Để xây triết học duy vật biện chứng, Mác đã cải tạo chủ nghĩa duy vật cũ và cả phép biện chứng duy tâm của Hêghen. Đó là một cuộc cách mạng thật sự trong học thuyết về xã hội, một trong những yếu tố chủ yếu của bước ngoặt cách mạng mà Mác và Ăngghen đã thực hiện trong triết học.
Vì vậy em đã chọn đề tài : “.Thực chất, ý nghĩa cuộc cách mạng trong triết học do C.Mác và PH. Angghen thực hiện” cho bài tiểu luận của mình.
Xem thêm

21 Đọc thêm

PHÂN TÍCH THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRÊN LĨNH VỰC TRIẾT HỌC DO MÁC - ĂNGGHEN THỰC HIỆN – Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ ĐÓ

PHÂN TÍCH THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRÊN LĨNH VỰC TRIẾT HỌC DO MÁC - ĂNGGHEN THỰC HIỆN – Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ ĐÓ

Mác còn viết: nghiên cứu của ông đã dẫn ông đến kết luận rằng, những quan hệ pháp quyền, cũng như các hình thức nhà nước, không thể hiểu từ bản thân chúng, từ cái gọi là sự phát triển ch[r]

17 Đọc thêm

PHÂN TÍCH THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRÊN LĨNH VỰC TRIẾT HỌC DO MÁC - ĂNGGHEN THỰC HIỆN – Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ ĐÓ

PHÂN TÍCH THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRÊN LĨNH VỰC TRIẾT HỌC DO MÁC - ĂNGGHEN THỰC HIỆN – Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ ĐÓ

Luận chứng một cách duy vật vai trò của lý luận tiên tiến trong mối quan hệ của nó với thực tiễn cách mạng, Mác viết “ Vũ khí của sự phê phán cố nhiên không thể thay thế đợc sự phên phán[r]

16 Đọc thêm

 “PHÂN TÍCH THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRÊN LĨNH VỰC TRIẾT HỌC DO MÁC - ĂNGGHEN THỰC HIỆN – Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ ĐÓ”

“PHÂN TÍCH THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRÊN LĨNH VỰC TRIẾT HỌC DO MÁC - ĂNGGHEN THỰC HIỆN – Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ ĐÓ”

Luận chứng một cách duy vật vai trò của lý luận tiên tiến trong mối quan hệ của nó với thực tiễn cách mạng, Mác viết “ Vũ khí của sự phê phán cố nhiên không thể thay thế đợc sự phên phán[r]

16 Đọc thêm

“PHÂN TÍCH THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRÊN LĨNH VỰC TRIẾT HỌC DO MÁC - ĂNGGHEN THỰC HIỆN – Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ ĐÓ”

“PHÂN TÍCH THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRÊN LĨNH VỰC TRIẾT HỌC DO MÁC - ĂNGGHEN THỰC HIỆN – Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ ĐÓ”

Luận chứng một cách duy vật vai trò của lý luận tiên tiến trong mối quan hệ của nó với thực tiễn cách mạng, Mác viết “ Vũ khí của sự phê phán cố nhiên không thể thay thế đợc sự phên phán[r]

16 Đọc thêm

“PHÂN TÍCH THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRÊN LĨNH VỰC TRIẾT HỌC DO MÁC - ĂNGGHEN THỰC HIỆN – Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ ĐÓ”

“PHÂN TÍCH THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRÊN LĨNH VỰC TRIẾT HỌC DO MÁC - ĂNGGHEN THỰC HIỆN – Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ ĐÓ”

Luận chứng một cách duy vật vai trò của lý luận tiên tiến trong mối quan hệ của nó với thực tiễn cách mạng, Mác viết “ Vũ khí của sự phê phán cố nhiên không thể thay thế đợc sự phên phán[r]

16 Đọc thêm

MỐI QUAN hệ GIỮA TRIẾT học và KHOA học, ý NGHĨA của nó TRONG sự PHÁT TRIỂN của KHOA học và TRIẾT học HIỆN NAY

MỐI QUAN HỆ GIỮA TRIẾT HỌC VÀ KHOA HỌC, Ý NGHĨA CỦA NÓ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC VÀ TRIẾT HỌC HIỆN NAY

Triết học và khoa học là những hình thái ý thức xã hội đặc thù phản ánh các lĩnh vực khác nhau của thế giới. Chúng xuất hiện, tồn tại, vận động và phát triển trên cơ sở của những điều kiện kinh tế xã hội và chịu sự chi phối của những quy luật nhất định. Đồng thời, giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Trong những năm gần đây, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển như vũ bão, cũng như những biến động cách mạng lớn lao làm thay đổi tận gốc rễ bộ mặt của đời sống xã hội, đòi hỏi các nhà triết học và các nhà khoa học chuyên môn giải quyết đúng đắn và kịp thời những yêu cầu lý luận và thực tiễn cấp bách. Sự giải đáp này chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở nắm vững và vận dụng một cách đúng đắn và sáng tạo thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác Lênin. Do đó việc nghiên cứu những vấn đề về mối quan hệ giữa triết học và khoa học, vấn đề về chức năng phương pháp luận của triết học đối với các khoa học có ý nghĩa quan trọng.
Xem thêm

12 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ TRONG TÁC PHẨM “HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC”

TIỂU LUẬN CAO HỌC CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ TRONG TÁC PHẨM “HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC”

Trong sự hình thành và phát triển triết học Mác, “Hệ tư tưởng Đức” (tháng 11 năm 1845 tháng 4 năm 1846) là tác phẩm chiếm vị trí đặc biệt quan trọng và mang một ý nghĩa lớn lao. Trong tác phẩm này, những tư tưởng cơ bản về một thế giới quan mới thế giới quan duy vật biện chứng đã được C.Mác và Ph.Ăngghen trình bày một cách tương đối hoàn chỉnh. Cũng ở đây, một trong hai phát kiến vĩ đại tạo nên bước ngoặt lịch sử trong các học thuyết xã hội và làm nên thực chất của cuộc cách mạng trong lịch sử tư tưởng triết học nhân loại quan niệm duy vật về lịch sử lần đầu tiên đã được các ông trình bày một cách toàn diện chi tiết. Và với việc đề xuất một thế giới quan triết học mới, với việc phát hiện ra quan niệm duy vật về lịch sử, các ông đã bước đầu đặt ra cơ sở lý luận cho chủ nghĩa cộng sản khoa học chủ nghĩa duy vật thực tiễn. Chính vì vậy, 160 năm qua, kể từ khi ra đời đến nay, “Hệ tư tưởng Đức” đã đi vào lịch sử hình thành và phát triển triết học Mác với tư cách nền tảng, bước ngoặt cách mạng và cùng với nhiều tác phẩm khác của C.Mác và Ph.Ăngghen, làm nên cơ sở lý luận, phương pháp luận khoa học và trở thành vũ khí tinh thần không thế thiếu của giai cấp vô sản toàn thế giới trong công cuộc cải tạo xã hội bằng thực tiễn cách mạng. Giờ đây, trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, ý nghĩa lớn lao này của “Hệ tư tưởng Đức” vẫn còn nguyên giá trị.
Xem thêm

15 Đọc thêm

4 CÂU HỎI ÔN TẬP TRIẾT HỌC CAO HỌC

4 CÂU HỎI ÔN TẬP TRIẾT HỌC CAO HỌC

4 CÂU HỎI ÔN TẬP TRIẾT HỌC CAO HỌC
Câu 1: Phân tích thực chất cuộc cách mạng trong triết học do Mác và Ănghen thực hiện?
Câu 2: Trình bày nội dung và bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng.
Câu 3: Trình bày những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật và sự vận dụng những nguyên tắc đó vào sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.

12 Đọc thêm

13 câu hỏi và đáp án ôn thi môn Triết học Mac Anggen

13 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC MAC ANGGEN

13 câu hỏi và đáp án ôn thi môn Triết học Mac Anggen

Câu 1: Tính tất yếu và thực chất của cuộc cách mạng trong triết học do Mác – Ănggen thực hiện? (nghiên cứu tập)

Câu 2. Cơ sở lý luận, yêu cầu của quan điểm khách quan? Ý nghĩa của nó đối với việc khắc phục bệnh chủ quan duy ý chí?

Câu 3. Cơ sở lý luận, yêu cầu, ý nghĩa của quan điểm toàn diện, phát triển.....

23 Đọc thêm

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TIỂU LUẬN CAO HỌC

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TIỂU LUẬN CAO HỌC

A MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiSứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học. Việc phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một bước tiến quan trọng trong lý luận chính trị, đây cũng được coi là một luận thuyết quan trọng của chủ nghĩa xã hội khoa học mà C.Mác Ph.Anghen và sau đó đến Lênin hoàn thiện, là một trong những cống hiến vĩ đại cho nhân loại về mặt tư tưởng lý luận chính trị. Bởi, trong khi các trào lưu tư tưởng chính trị khác không nhìn thấy vai trò của giai cấp công nhân “Không nhận thấy ở giai cấp vô sản một tính chủ động lịch sử nào, một cuộc vận động chính trị nào của bản thân giai cấp vô sản cả” thì lần đầu tiên Mác Ănghen cùng Lênin đã chứng minh một cách khoa học về sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân và tuyên bố rằng giai cấp vô sản là lực lượng đào huyệt chôn sâu giai cấp tư sản, xoá bỏ xã hội cũ, xây dựng một xã hội kiểu mới. Hàng loạt các tác phẩm macxit của Mác, Ănghen trước đó đã dưa ra những luận chứng đầy đủ, sắc sảo về vai trò của tư tưởng sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân. Tất cả những sự phân tích về giai cấp công nhân cũng như khẳng định tính tất yếu về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân qua các tác phẩm của chủ nghĩa MácLênin vẫn còn nguyên giá trị đến tận hôm nay. Đó là những giá trị về cơ sở lý luận và phương pháp luận để nghiên cứu về giai cấp công nhân hiện đại. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân là điều cực kỳ cần thiết và quan trọng đối với công việc xây dựng cải tạo xã hội cũng như tiến hành các cuộc cách mạng xã hội trong lịch sử nhân loại. Lênin đã từng khẳng định trong tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô Viết”.“Sự xuất hiện của một giai cấp mới trên vũ đại lịch sử với tư cách là người lãnh tụ và người lãnh đạo xã hội. Không bao giờ diễn ra mà không có một thời kỳ “tròng trành”, hết sức dữ dội, 1 thời kỳ chấn động, đấu tranh và bão táp, đó là một mặt, mặt khác không bao giờ diễn ra mà không có 1 thời kỳ mò mẫm thí nghiệm, do dự, ngả nghiêng trong việc lựa chọn ra những phương pháp mới, đáp ứng với tình thế, khách quan mới. Qua đó, có thể thấy việc nghiên cứu tư tưởng sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân qua các thời kỳ là điều cực kỳ quan trọng để tìm ra giai cấp lãnh đạo cách mạng trong từng thời kỳ. Lịch sử là ai và như thế nào?Những lý luận về bản chất giai cấp công nhân là sự phát triển mang tính quy luật đã được các nhà macxit kinh điển đúc rút, cô đọng một cách đầy đủ qua các thời kỳ lịch sử. Và sự vận dụng tư tưởng đó ở các nước trong từng thời kỳ là điều quan trọng trong các cuộc cách mạng xã hội trong vấn đề tìm ra lực lượng lãnh đạo cách mạng triệt để nhất, mang tính giai cấp nhất. Mặt khác, việc nghiên cứu tìm hiểu học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cũng nhằm hoàn thiện khối đại đoàn kết toàn dân ở nước ta hiện nay. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ ý nghĩa, nội dung căn bản, thể hiện cụ thể của sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn mới là: “Lợi ích giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích của toàn dân tộc trong mục tiêu chung là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh. Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa..Chính do tầm quan trọng mang tính lịch sử của giai cấp công nhân cũng như sự ra đời của học thuyết sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân. Đối với lịch sử đấu tranh của nhân loại. Nên việc nghiên cứu tìm hiểu, phân tích bản chất cách mạng của giai cấp công nhân có ý nghĩa lâu dài và mang tính chiến lược đối với sự phát triển chung của xã hội. Do đó, từ chọn đề tài nghiên cứu của mình là tìm hiểu về học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân qua một số tác phẩm maxit của Mác, Ănghen, Lênin đặc biệt là trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”, vấn đề sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân đã được khẳng định nhìn nhận một cách khái quát, hệ thống về nội dung đặc điểm.
Xem thêm

36 Đọc thêm

TIỂU LUẬN THỰC CHẤT CỦA ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG TRÊN QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MAC

TIỂU LUẬN THỰC CHẤT CỦA ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG TRÊN QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MAC

triết học pháp quyền của Hêghen. Mác còn viết: nghiên cứu củaông đã dẫn ông đến kết luận rằng, những quan hệ pháp quyền, cũngnh các hình thức nhà nớc, không thể hiểu từ bản thân chúng, từ cáigọi là sự phát triển chung của tình thần con ngời, mà ngợc lại,chúng ta có nguồn gốc từ những quan hệ vật chất của đời sống.Cũng trong Lời mở đầu này, Mác đã giải thích trên cơ sở chủnghĩa duy vật vấn đề nhà nớc, pháp quyền, triết học, tôn giáo. Khácvới những nhà triết học trớc Mác, ông đã hiểu một cách hoàn toànmới những nhiệm vụ của triết học do ông đề ra, ông đã coi triết họclà thứ vũ khí để cải tạo thế giới, nó có nhiệm vụ phục vụ cho thựctiễn đấu tranh chính trị xã hội. Cung với việc phê phán triết họcpháp quyền của Hêghen, Mác đã phê phán trên quan điểm chính trịtthực tiễn cái mà nhà nớc đơng thời, cái hiện thực tồn tại là hợp lýcủa Hêghen, Mác đã kiên quyết phủ định cả cái hình thức đang tồntại của ý thức pháp quyền và nền chính trị Đức đang tồn tại lúc đó.Đồng thời, Mác nhấn mạnh đến ý nghĩa to lớn của t tởng tiên tiếntrong cải tạo xã hội và nhà nớc. Ông chỉ ra sự tất yếu phải phát triểnnhững t tởng tiên tiến trong quần chúng nhân dân, để nó trở thànhmột động lực thúc đẩy sự tiến bộ xã hội. Luận chứng một cách duyvật vai trò của lý luận tiên tiến trong mối quan hệ của nó với thựctiễn cách mạng, Mác viết Vũ khí của sự phê phán cố nhiên khôngthể thay thế đợc sự phên phán của vũ khí, lực lợng vật chất chỉ cóthể bị đánh đổ bằng lực lợng vật chất; nhng lý luận cũng sẽ trởthành lực lợng vật chất, một khi nó thâm nhập vào quần chúngý nghĩa lớn lao của Lời mở đầu trong tác phẩm Phê phán triếthọc pháp quyền của Hêghen là ở chỗ, lần đầu tiên, Mác đã phátbiểu với t cách là nhà các mạng, trực tiếp hớng tới giai cấp vô sản,với tính cách là lãnh tụ của quần chúng nhân dân, và coi triết họccủa ông là triết học của giai cấp vô sản, là vũ khí t tởng của cuộc12
Xem thêm

17 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC GIÁ TRỊ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT, Ý NGHĨA TRONG LĨNH VỰC QUÂN SỰ HIỆN NAY

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC GIÁ TRỊ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT, Ý NGHĨA TRONG LĨNH VỰC QUÂN SỰ HIỆN NAY

Sự ra đời chủ nghĩa Mác là một bước ngoặc cách mạng trong triết học. Nội dung quan trọng nhất của cuộc cách mạng khoa học này là việc xây dựng chủ nghĩa duy vật biện chứng, một triết học hoàn toàn mới về nguyên tắc, khác về căn bản tất cả các triết học trước đó. Triết học Mác đã mở ra cách nhìn nhận mới về thế giới vật chất và xem xét các sự vật hiện tượng theo một hướng mới là trong mối liên hệ, tác động lẫn nhau, đối lập nhau cùng phát triển. Cuộc khoa học cách mạng này không chỉ là phá vỡ cái cũ, mà chủ yếu là sáng tạo, xây dựng cái mới, kế thừa, phát triển di sản triết học nhân loại, xây dựng nên triết học mới đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng.
Xem thêm

30 Đọc thêm

58 câu hỏi và trả lời môn triết học

58 CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI MÔN TRIẾT HỌC

 Câu 1: Triết học là gì? Trình bày nguồn gốc, đặc điểm và đối tượng của triết học. Câu 2: Vấn đề cơ bản của triết học. Cơ sở để phân biệt chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong triết học? Câu 3: Giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình có sự khác biệt căn bản gì? Câu 4: Vai trò của triết học trong đời sống xã hội. Vai trò của triết học Mác – Lênin đối với hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người. Câu 5: Vì sao sự ra đời của triết học Mác là một tất yếu lịch sử và là một cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học? Câu 6: Trình bày những tư tưởng triết học cơ bản của Phật giáo nguyên thủy. Câu 7: Trình bày quan niệm về đạo đức – chính trị – xã hội của Nho gia nguyên thủy Câu 8: Trình bày những tư tưởng triết học cơ bản của Đạo gia Câu 9: Trình bày những tư tưởng pháp trị của Hàn Phi  Câu 10: Trình bày những nội dung cơ bản của triết học Đêmôcrít Câu 11: Trình bày những nội dung cơ bản của triết học Platông Câu 12: Trình bày những nội dung cơ bản của triết học Ph. Bêcơn Câu 13: Trình bày những nội dung cơ bản của triết học R. Đềcáctơ  Câu 14: Trình bày khái quát về hệ thống triết học của Ph. Hêghen  Câu 15: Trình bày những nội dung cơ bản của triết học L. Phoiơbắc  Câu 16: Trình bày các quan niệm cơ bản của triết học duy vật về vật chất? Câu 17: Trình bày quan niệm duy vật biện chứng về vận động và không gian, thời gian? Câu 18: Trình bày quan niệm duy vật biện chứng về nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức? Câu 19: Phân tích vai trò và tác dụng của ý thức. Trình bày tóm tắt nội dung nguyên lý về tính thống nhất vật chất của thế giới và nguyên tắc khách quan mácxít?  Câu 20: Nêu định nghĩa, nguồn gốc, chức năng và phân loại nguyên lý, quy luật và phạm trù. Câu 21: Phân tích nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý này.  Câu 22: Phân tích nội dung nguyên lý về sự phát triển. Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý này? Câu 23: Phân tích nội dung qui luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này? Câu 24: Phân tích nội dung qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này? Câu 25: Phân tích nội dung qui luật phủ định của phủ định. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này? Câu 26: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cái riêng và cái chung. Ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù này? Câu 27: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả. Ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù này? Câu 28: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu nhiên. Ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù này? Câu 29: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù này? Câu 30: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng. Ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù này? Câu 31: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực. Ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù này? Câu 32: Trình bày các quan niệm khác nhau về bản chất của nhận thức? Câu 33: Thực tiễn là gì? Phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức? Câu 34: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa các giai đoạn, cấp độ của quá trình nhận thức?  Câu 35: Chân lý là gì? Các đặc tính cơ bản và tiêu chuẩn của chân lý?  Câu 36: Phương pháp là gì? Hãy trình bày các phương pháp nhận thức khoa học. Câu 37: Sản xuất vật chất và vai trò của nó đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người? Câu 38: Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Sự vận dụng quy luật này trong công cuộc đổi mới ở nước ta? Câu 39: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng? Sự vận dụng mối quan hệ này trong công cuộc đổi mới ở nước ta? Câu 40: Hình thái kinh tế xã hội là gì? Vì sao nói sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên? Câu 41: Phân tích các đặc trưng cơ bản trong định nghĩa giai cấp của V.I.Lênin? Câu 42: Phân tích nguồn gốc, kết cấu của giai cấp ? Câu 43: Đấu tranh giai cấp là gì ? Tại sao nói đấu tranh giai cấp là động lực phát triển chủ yếu của xã hội có giai cấp ? Câu 44: Phân tích mối quan hệ giai cấp dân tộc và mối quan hệ giai cấp – nhân loại ?  Câu 45: Phân tích nguồn gốc, bản chất, đặc trưng và chức năng cơ bản của nhà nước.  Câu 46: Trình bày các kiểu và hình thức nhà nước đã có trong lịch sử. Nêu đặc điểm của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.  Câu 47: Cách mạng xã hội là gì? Vai trò của nó trong sự phát triển của xã hội? Câu 48: Tính chất, lực lượng và động lực của cách mạng xã hội là gì. Phân tích điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan của cách mạng xã hội? Câu 49: Bạo lực cách mạng là gì? Vai trò của nó trong cách mạng xã hội.  Câu 50: Khái niệm tồn tại xã hội? Khái niệm và kết cấu của ý thức xã hội? Câu 51: Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội? Câu 52: Phân tích nội dung hình thái ý thức chính trị, ý thức pháp quyền và ý thức đạo đức.  Câu 53: Phân tích nội dung hình thái ý thức thẩm mỹ, ý thức tôn giáo và ý thức khoa học. Câu 54: Trình bày các quan niệm khác nhau về con người trong triết học trước Mác? Câu 55: Phân tích vấn đề bản chất con người theo quan niệm của triết học Mác – Lênin. Câu 56: Phân tích mối quan hệ giữa cá nhân tập thể – xã hội. Ý nghĩa của vấn đề này ở nước ta hiện nay? Câu 57: Trình bày vai trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử. Ý nghĩa của vấn đề này trong việc quán triệt bài học “Lấy dân làm gốc”. Câu 58: Tại sao nói quần chúng nhân dân là lực lượng sáng tạo chân chính ra lịch sử? Phê phán những quan điểm sai lầm về vấn đề này?
Xem thêm

452 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT CON NGƯỜI CÁ NHÂN XÃ HỘI

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT CON NGƯỜI CÁ NHÂN XÃ HỘI

Vấn đề con người là nội dung phức tạp và luôn luôn là vấn đề trung tâm của mọi triết học, triết học nào cũng hướng về con người và quay trở lại con người. Nhận thức và giải quyết vấn đề con người là nội dung cơ bản trong mọi học thuyết chính trị xã hội, tư tưởng. Tuy nhiên, trước khi triết học Mác ra đời, những nhà triết học, nhà tư tưởng giải thích vấn đề con người có sự khác nhau, nhưng về cơ bản không khoa học. Chỉ đến khi triết học Mác ra đời, vấn đề con người mới được luận giải một cách khoa học tạo ra bước ngoặt cách mạng trong nhận thức và giải thích con người, hướng đến giải phóng con người. Để hiểu sâu sắc thực chất con người là gì? Con người có nguồn gốc từ đâu? Bản chất con người ra sao? chúng ta nghiên cứu chủ đề: “Con người, cá nhân và xã hội”
Xem thêm

22 Đọc thêm

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VÂT, SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VÂT, SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

PBCDV là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng, là linh hồn của triết học Mác Lênin, nghiên cứu những quy luật phổ quát của tự nhiên, xã hội và tư duy. Nó là chìa khoá giúp con người cải tạo và chinh phục thế giới. Nắm vững thực chất PBCDV không những là một trong những nhân tố cơ bản để hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học mà còn là điều kiện tiên quyết cho sự sáng tạo của chính đảng cách mạng.

66 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰC LIÊN HỆ VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰC LIÊN HỆ VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

LỜI MỞ ĐẦU

Triết học từ xa xưa đã được coi là khoa học về trí tuệ. Nó được xem là một bộ môn tổng hợp bao gồm mọi sự hiểu biết của con người về thế giới. Có những hiểu biết có tính chất chung khái quát. Có những hiểu biết có tính chất cụ thể về những lĩnh vực riêng mà ngày nay ta gọi là toán, lý, hóa, lịch sử… cũng vẫn được xem đó là triết học.
Triết học Mác là một hệ thống triết học khoa học và cách mạng, chính vì vậy nó đã trở thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học của giai cấp công nhân và nhân loại tiến bộ trong thời đại mới. Triết học Mác đã kế thừa những tinh hoa, từ đó đưa ra những nguyên lý khoa học giúp con người nhân thức đúng và cải tạo thế giới.
Sự ra đời triết học Mác tạo nên sự biến đổi có ý nghĩa cách mạng trong lịch sử phát triển triết học của nhân loại. C.Mác và Ph.Ăngghen đã kế thừa một cách có phê phán những thành tựu tư duy nhân loại, sáng tạo nên chủ nghĩa duy vật triết học triệt để, không điều hoà với chủ nghĩa duy tâm và phép siêu hình. Có thể nói triết học Mác – Lênin là phương pháp luận chứng duy nhất đúng đắn đối với khoa học tự nhiên và xã hội. Lênin viết: “Triết học của Mác là một chủ nghĩa duy vật triết học hoàn bị, nó cung cấp cho loài người và nhất là cho giai cấp công nhân những công cụ nhận thức vĩ đại”.
Một trong những nội dung quan trọng cần tìm hiểu của Triết học Mác –Lênin đó là về các cặp phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật. Phạm trù là loại khái niệm chung nhất phản ánh những mối liên hệ bản chất của sự vật và hiện tượng của thế giới khách quan và tư duy. Đối với chủ nghĩa duy vật biện chứng thì phạm trù được nghiên cứu với tính cách là những liên hệ đối lập biện chứng để tạo ra những cặp phạm trù. Ở bài tiểu luận này, em xin chọn chủ đề nghiên cứu về:
“ Mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực. Liên hệ với một số vấn đề thực tiễn”.
Bài tiểu luận của em trong quá trình làm còn nhiều sai sót, mong nhận được sự góp ý của thầy cô để bài làm được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Đức Luận đã chỉ bảo, hướng dẫn giúp em hoàn thành bài tiểu luận này.
Xem thêm

14 Đọc thêm