NGUỒN GỐC LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÀ GÌ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NGUỒN GỐC LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÀ GÌ":

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VỀ NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ TRI THỨC

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VỀ NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ TRI THỨC

đảm bảo được an ninh của dân tộc. Do đó, hơn bao giờ hết trí tuệ Việt Namđòi hỏi vận dụng và phát huy cao độ. Một dân tộc thông minh là phải biết sửdụng trí thông minh của mình cũng như của người đúng lúc, đúng chỗ vàđúng thời điểm.Tóm lại, trong nền kinh tế tri thức, yếu tố quyết định nhất đối với[r]

18 Đọc thêm

Lý luận của chủ nghĩa mác lênin về hình thái kinh tế xã hội công sản chủ nghĩa

LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CÔNG SẢN CHỦ NGHĨA

Lý luận, hình thái kinh tế xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận Lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ có lý luận hình thái kinh tế[r]

32 Đọc thêm

BÀI GIẢNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 1

BÀI GIẢNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 1

BÀI GIẢNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 1Môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin đƣợc biên soạn thành hai tập bài giảng : Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin (I) gồm các nội dung của phần thứ nhất là Thế giới quan và phƣơng pháp luận triết học của chủ ng[r]

94 Đọc thêm

BÀI tập CUỐI kỳ môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH phân tích nguồn gốc lý luận quan trọng nhất hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

BÀI TẬP CUỐI KỲ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH NGUỒN GỐC LÝ LUẬN QUAN TRỌNG NHẤT HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Chủ nghĩa Mác – Lênin là nhân tố ảnh hưởng và tác động quyết định đến quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là cơ sở hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học của Hồ Chí Minh, nhờ đó mà Hồ Chí Minh đã có bước phát triển về chất từ một người yêu nước trở thành mộ[r]

9 Đọc thêm

Tiểu luận triết học Học thuyết hình thái kinh tế xã hội và việc vận dụng vào xây dựng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

I. Tính cấp thiết của đề tài
Lý luận hình thái kinh tế xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C.Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ[r]

32 Đọc thêm

vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn vào việc phát huy nguồn nhân lực ở tỉnh Quảng Bình hiện nay

VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀO VIỆC PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC Ở TỈNH QUẢNG BÌNH HIỆN NAY

vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn vào việc phát huy nguồn nhân lực ở tỉnh Quảng Bình hiện nay.
Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn một trong những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin. Lần đầu tiên trong lịch sử triết học Các Mác đã phát hiện ra sức mạnh của lý luận[r]

75 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC

Mở đầu:Nghiên cứu lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa để thấy quá trình phát triển các nguyên lý, lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học là quá trình liên tục, luôn có sự bổ sung, phát triển phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Sự phát triển đó, phù thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. L[r]

27 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG VÀ SOẠN MÔN TƯ TƯỞNG HCM TRƯỜNG BÁCH KHOA TPHCM

ĐỀ CƯƠNG VÀ SOẠN MÔN TƯ TƯỞNG HCM TRƯỜNG BÁCH KHOA TPHCM

ề cương và có soạn cho các bạn ôn thi Tư Tưởng Hồ Chí Minh
​1. Định nghĩa:

Dựa trên các định hướng cơ bản trên của Đảng, định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh là :

“Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn
đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộ[r]

25 Đọc thêm

Tập bài giảng môn triết

TẬP BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT

Nhập môn những nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa mác lê nin

I. Khái lược về chủ nghĩa mác lênin
1. Chủ nghĩa Mác Lênin và ba bộ phận cấu thành
Chủ nghĩa Mác Lênin “ là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự phát triể[r]

97 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Câu 1: Làm rõ nguồn gốc giá trị thặng dư? Cần phê phán những quan điểm nào?
Trả lời:
1 Đặt vấn đề:
Trên cơ sở lý luận giá trị, Mác đã phân tích khám phá ra thực chất của nền sản xuất TBCN và bản chất bóc lột của nó. Lý luận giá trị thặng dư của Mác chỉ ra qui luật kinh tế cơ bản của CNTB, qui luật[r]

17 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN(HỌC PHẦN 2).

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN(HỌC PHẦN 2).

1) Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Hồ Quế Hậu
Chức danh, học vị: Giảng viên thỉnh giảng, Tiến sĩ
Nơi công tác: UBND Tỉnh Đồng Nai.
Chức vụ: Phó trưởng ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0919093157 Email: hoquehau57yahoo.com.vn
2[r]

8 Đọc thêm

PHÉP BIỆN CHỨNG DUY TÂM HÊGHEN & VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC MÁC

PHÉP BIỆN CHỨNG DUY TÂM HÊGHEN & VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC MÁC

PHÉP BIỆN CHỨNG DUY TÂM HÊGHEN & VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC MÁC

Một trong những cống hiến vĩ đại của Mác, Ănghen là để lại cho nhân loại một di sản lý luận đồ sộ. Mục tiêu của Đảng ta hiện nay là: nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cho học thuyết[r]

18 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

quan điểm hết sức đặc sắc về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hồ Chí Minh ý thức được rõ ràng giá trịcủa chủ nghĩa xã hội về mặt lý luận là quan trọng, nhưng vấn đề quan trọng hơn là tìm ra con đườngđể thực hiện những giá trị này.Vào những năm hai mươi thế kỷ XX, Hồ Chí Minh xác địn[r]

15 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC PHONG TRÀO XÃ HỘI DÂN CHỦ

TIỂU LUẬN CAO HỌC PHONG TRÀO XÃ HỘI DÂN CHỦ

nhất định. Đây chính là cơ hội cho sự ra đời và phát triển của trào lưu xãhội dân chủ, xuất hiện trong phong trào công nhân, lúc đầu chịu ảnh hưởng4tích cực của chủ nghĩa Mác, về sau xa dần mục tiêu đấu tranh của phongtrào công nhân, thực hiện những thoả hiệp chính trị[r]

22 Đọc thêm

Định hướng trả lời các vấn đề ôn tập môn nguyên lý mác lênin 1

ĐỊNH HƯỚNG TRẢ LỜI CÁC VẤN ĐỀ ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ MÁC LÊNIN 1

1. Những điều kiện và tiền đề ra đời của chủ nghĩa Mác
Gợi ý:
Thứ nhất: Điều kiện về kinh tế xã hội
Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX
PTSX TBCN phát triển > Mâu thuẫn trong lòng CNTB diễn ra ngày càng gay gắt...
Phong trào công nhân nổ ra mạnh mẽ nhưng lần lư[r]

1 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ PHÊ PHÁN TRIẾT HỌC ĐỨC CỦA C MÁC VÀ PH ĂNG GHEN TRONG TÁC PHẨM HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ PHÊ PHÁN TRIẾT HỌC ĐỨC CỦA C MÁC VÀ PH ĂNG GHEN TRONG TÁC PHẨM HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC

Trên con đường xây dựng những cơ sở lý luận của thế giới quan vô sản và phân biệt ranh giới giữa C.Mác, Ph. Ăng ghen với các nhà triết học trước C. Mác cũng như các địch thủ tư tưởng của hai ông. Tác phẩm Hệ tư tưởng Đức được C.Mác và Ph.Ăng ghen soạn thảo vào những năm 18451846 nhằm chứng minh một[r]

17 Đọc thêm

Môn tác phẩm kinh điển tư tưởng của lê nin về xây dựng đảng vô sản kiếu mới trong tác phấm một bước tiến, hai bước lùi

Môn tác phẩm kinh điển tư tưởng của lê nin về xây dựng đảng vô sản kiếu mới trong tác phấm một bước tiến, hai bước lùi

PHẦN A. MỞ ĐẦU

Ke tục sự nghiệp của c. Mác Ph Anghen, các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học, Lênin không chỉ vận dụng sáng tạo học thuyết của các ông vào hoàn cảnh cụ thể của nước Nga, thực hiện thắng lợi cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, mà còn bảo vệ và phát triển xuât sắc toàn d[r]

Đọc thêm

Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Tôn Giáo

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN GIÁO

in đã nêu nhiều quan niệm có giá trị về tôn giáo. Một quanniệm tiêu biểu của C.Mác cho rằng: “ Tôn giáo là sự tự ý thức và sự tự cảm giáccủa con người chưa tìm được bản thân mình hoặc đã lại để mất bản thân mìnhmột lần nữa”.Ph.Ăng ghen có quan niệm: “ Nhưng tất cả mọi tôn giáo chẳng qua chỉlà sự phả[r]

11 Đọc thêm

Lý luận của C.Mác –Ph. Ăngghen về chuyên chính vô sản trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và ý nghĩa của nó đối với cách mạng Việt Nam

LÝ LUẬN CỦA C.MÁC –PH. ĂNGGHEN VỀ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN TRONG TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Cách đây đúng 163 năm, tháng 2 năm 1848, “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” – do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo – ra đời là một sự kiện trọng đại trong lịch sử. Với việc công bố tác phẩm được thừa nhận là một đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tạo lý luận của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác, là “ khúc ca tuyệt[r]

61 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN ĐIỂM CỦA LÊNIN VỀ VẬT CHẤT TRONG TÁC PHẨM CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CNKNPP VÀ Ý NGHĨA HIỆN THỜI CỦA NÓ

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN ĐIỂM CỦA LÊNIN VỀ VẬT CHẤT TRONG TÁC PHẨM CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CNKNPP VÀ Ý NGHĨA HIỆN THỜI CỦA NÓ

Lênin là một nhà lý luận thiên tài, đồng thời lại là một nhà chỉ đạo thực tiễn tài ba, xuất chúng, Lênin đã đấu tranh bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác trong điều kiện, hoàn cảnh mới; đồng thời cũng là người đầu tiên đưa lý luận của chủ nghĩa Mác trở thành hiện thực bằng cuộc cách mạng thá[r]

20 Đọc thêm