XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM NĂM 2011

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM NĂM 2011":

BÀI 2 NGHIÊN cứu TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU cà PHÊ của VIỆT NAM và đề XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP CHIẾN lược XUẤT KHẨU cà PHÊ TRONG THỜI GIAN tới

BÀI 2 NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TRONG THỜI GIAN TỚI

MỤC LỤC
DANH SÁCH NHÓM
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN 2
1. Mục đích nghiên cứu : 2
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 2
3. Nội dung và kết cấu bài tiểu luận gồm 3 chương: 2
NỘI DUNG 3
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VỀ XUẤT KHẨU 3
1.1: ĐỊNH NGHĨA XUẤT KHẨU 3
1.2: KHÁI QUÁT CHUNG. 3
1.3: VAI TṚÒ CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 3
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CAFÉ CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 4
2.1: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU CAFÉ CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 4
2.1.1: Tiềm năng sản xuất cà phê của Việt Nam. 4
2.1.1.1: Về khí hậu. 4
2.1.1.2: Về thổ nhưỡng 4
2.1.1.3. Về lao động 4
2.1.1.4: Về kỹ thuật và công nghệ 4
2.1.1.5: Về nguồn vốn 5
2.1.2: Các giống cà phê chủ yếu ở Việt Nam hiện nay. 5
2.1.2.1: Diện tích, năng suất, sản lượng 5
2.1.2.2 Công nghệ chế biến cà phê. 6
2.2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CAFÉ CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 7
2.2.1: Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê qua các năm 7
2.2.2: Chủng loại mặt hàng cà phê qua các năm: 8
2.2.3: Trị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam 8
2.2.4: Chất lượng cà phê xuất khẩu. 11
2.2.5: Giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam so với thế giới 12
2.3: NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI XUẤT KHẨU 13
2.3.1: Những thuận lợi của Việt Nam khi xuất khẩu cà phê ra nước ngoài. 13
2.3.1.1: Về khách quan 13
2.3.1.2: Về chủ quan 14
2.3.2. Những khó khăn của Việt Nam khi xuất khẩu cà phê ra nước ngoài 14
2.3.2.1: Về chủ quan 14
2.3.2.2: Về khách quan : 15
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU CAFÉ CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM TỚI 17
3.1: NHỮNG GIẢI PHÁP TUỪ PHÍA NHÀ NƯỚC 17
3.1.1: Quy hoạch, tạo đất trồng cà phê cho nông dân 17
3.1.2: Xây mới và nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật 17
3.1.3: Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 18
3.1.4: Thu hút vốn đầu tư trong nước và ngoài nước 19
3.1.5: Hỗ trợ về vốn: 19
3.2: GIẢI PHÁP CHO CÁC DOANH NGHIỆP: 20
3.2.1: Chọn và lai tạo giống cà phê chất lượng tốt, năng suất cao. 20
3.2.2: Giải pháp về vốn : 21
3.2.3: Tăng cường hoạt động marketing, mở rộng thị trường: 21
3.2.3.1: Tổ chức công tác thăm dò, tìm hiểu thị trường: 22
3.2.3.2: Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, khuếch trương sản phẩm 22
3.2.4: Đa dạng hóa sản phẩm 23
3.2.5: Xây dựng thương hiệu cho mặt hàng cà phê Việt Nam 24
3.3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 25
KẾT LUẬN 27
TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

LỜI MỞ ĐẦU
Với chính sách đa phương hoá các hoạt động kinh tế quốc tế và thực hiện chủ trương khuyến khích xuất khẩu của Đảng và nhà nước, hoạt động xuất khẩu thời gian qua đã có những bước tiến vượt bậc.Vừa qua trong đại hội Đảng lần thứ X, Đảng ta đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xuất, nhập khẩu hàng hoá.Đến nay sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam đã có mặt trên thị trường của 150 nước thuộc khắp các châu lục. Đặc biệt, trong lĩnh vực xuất khẩu cà phê đã đạt được những kết quả khả quan. Cà phê trở thành mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau gạo, khối lượng xuất khẩu tăng với tốc độ khá nhanh, là một trong những mặt hàng chủ lực của cả nước. Sự phát triển của ngành cà phê đã đóng vai tṛò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. Nó mang lại kim ngạch xuất khẩu lớn, tạo vốn đầu tư, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần vào quá tŕnh phủ xanh đất trồng, đồi trọc, chuyển đổi tích cực cơ cấu cây trồng …Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam c̣òn có những khó khăn và hạn chế nhất định. Và dưới đây là một góc nh́ìn về việc xuất khẩu cafe, với những vấn đề cần đặt ra và giải pháp phát triễn.CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Mục đích nghiên cứu :
Làm rõ vị trí,vai trò của xuất khẩu cà phê trong chiến lược xuất khẩu, cũng như trong tổng thể nền kinh tế quốc dân Việt Nam.
Đánh giá đúng tình hình thị trường cà phê thế giới và lợi thế canh tranh xuất khẩu của cà phê Việt Nam.
Phân tích thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam những năm qua, thuận lơi và khó khăn trong xuất khẩu cà phê của Việt Nam.
Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam trong thời gian sắp tới.
Xem thêm

30 Đọc thêm

NGHIÊN cứu TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU cà PHÊ của VIỆT NAM và đề XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP CHIẾN lược XUẤT KHẨU cà PHÊ TRONG THỜI GIAN tới

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TRONG THỜI GIAN TỚI

MỤC LỤC
DANH SÁCH NHÓM
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN 2
1. Mục đích nghiên cứu : 2
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 2
3. Nội dung và kết cấu bài tiểu luận gồm 3 chương: 2
NỘI DUNG 3
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VỀ XUẤT KHẨU 3
1.1: ĐỊNH NGHĨA XUẤT KHẨU 3
1.2: KHÁI QUÁT CHUNG. 3
1.3: VAI TṚÒ CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 3
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CAFÉ CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 4
2.1: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU CAFÉ CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 4
2.1.1: Tiềm năng sản xuất cà phê của Việt Nam. 4
2.1.1.1: Về khí hậu. 4
2.1.1.2: Về thổ nhưỡng 4
2.1.1.3. Về lao động 4
2.1.1.4: Về kỹ thuật và công nghệ 4
2.1.1.5: Về nguồn vốn 5
2.1.2: Các giống cà phê chủ yếu ở Việt Nam hiện nay. 5
2.1.2.1: Diện tích, năng suất, sản lượng 5
2.1.2.2 Công nghệ chế biến cà phê. 6
2.2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CAFÉ CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 7
2.2.1: Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê qua các năm 7
2.2.2: Chủng loại mặt hàng cà phê qua các năm: 8
2.2.3: Trị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam 8
2.2.4: Chất lượng cà phê xuất khẩu. 11
2.2.5: Giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam so với thế giới 12
2.3: NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI XUẤT KHẨU 13
2.3.1: Những thuận lợi của Việt Nam khi xuất khẩu cà phê ra nước ngoài. 13
2.3.1.1: Về khách quan 13
2.3.1.2: Về chủ quan 14
2.3.2. Những khó khăn của Việt Nam khi xuất khẩu cà phê ra nước ngoài 14
2.3.2.1: Về chủ quan 14
2.3.2.2: Về khách quan : 15
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU CAFÉ CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM TỚI 17
3.1: NHỮNG GIẢI PHÁP TUỪ PHÍA NHÀ NƯỚC 17
3.1.1: Quy hoạch, tạo đất trồng cà phê cho nông dân 17
3.1.2: Xây mới và nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật 17
3.1.3: Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 18
3.1.4: Thu hút vốn đầu tư trong nước và ngoài nước 19
3.1.5: Hỗ trợ về vốn: 19
3.2: GIẢI PHÁP CHO CÁC DOANH NGHIỆP: 20
3.2.1: Chọn và lai tạo giống cà phê chất lượng tốt, năng suất cao. 20
3.2.2: Giải pháp về vốn : 21
3.2.3: Tăng cường hoạt động marketing, mở rộng thị trường: 21
3.2.3.1: Tổ chức công tác thăm dò, tìm hiểu thị trường: 22
3.2.3.2: Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, khuếch trương sản phẩm 22
3.2.4: Đa dạng hóa sản phẩm 23
3.2.5: Xây dựng thương hiệu cho mặt hàng cà phê Việt Nam 24
3.3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 25
KẾT LUẬN 27
TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

LỜI MỞ ĐẦU
Với chính sách đa phương hoá các hoạt động kinh tế quốc tế và thực hiện chủ trương khuyến khích xuất khẩu của Đảng và nhà nước, hoạt động xuất khẩu thời gian qua đã có những bước tiến vượt bậc.Vừa qua trong đại hội Đảng lần thứ X, Đảng ta đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xuất, nhập khẩu hàng hoá.Đến nay sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam đã có mặt trên thị trường của 150 nước thuộc khắp các châu lục. Đặc biệt, trong lĩnh vực xuất khẩu cà phê đã đạt được những kết quả khả quan. Cà phê trở thành mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau gạo, khối lượng xuất khẩu tăng với tốc độ khá nhanh, là một trong những mặt hàng chủ lực của cả nước. Sự phát triển của ngành cà phê đã đóng vai tṛò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. Nó mang lại kim ngạch xuất khẩu lớn, tạo vốn đầu tư, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần vào quá tŕnh phủ xanh đất trồng, đồi trọc, chuyển đổi tích cực cơ cấu cây trồng …Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam c̣òn có những khó khăn và hạn chế nhất định. Và dưới đây là một góc nh́ìn về việc xuất khẩu cafe, với những vấn đề cần đặt ra và giải pháp phát triễn.
Xem thêm

30 Đọc thêm

CHUYÊN đề KINH tế THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU cà PHÊ của VIỆT NAM

CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VIỆT NAM

CHUYÊN đề KINH tế THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU cà PHÊ của VIỆT NAM CHUYÊN đề KINH tế THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU cà PHÊ của VIỆT NAM CHUYÊN đề KINH tế THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU cà PHÊ của VIỆT NAM CHUYÊN đề KINH tế THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU cà PHÊ của VIỆT NAM CHUYÊN đề KINH tế THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU cà PHÊ của VIỆT NAM CHUYÊN đề KINH tế THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU cà PHÊ của VIỆT NAM CHUYÊN đề KINH tế THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU cà PHÊ của VIỆT NAM CHUYÊN đề KINH tế THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU cà PHÊ của VIỆT NAM CHUYÊN đề KINH tế THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP XUẤT KHẨU cà PHÊ của VIỆT NAM
Xem thêm

23 Đọc thêm

Tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM

Khái quát lịch sử cây cà phê Thế Giới, Thuận lợi và khó khăn trong trồng trọt cây cà phê, Diện tích trồng cà phê qua các năm, Tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam trong các năm, Phân tích nguyên nhân của sự biến động xuất khẩu cà phê từng năm, Thuận lợi và khó khăn trong xuất khẩu cà phê Việt Nam, và Đề xuất giải pháp

12 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM MÙA VỤ 2014 2015 VÀ GIẢI PHÁP

CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM MÙA VỤ 2014 2015 VÀ GIẢI PHÁP

Đề tài: thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam mùa vụ 20142015 và giải pháp
Sv: hoàng thị yến
Mssv: 11016783
Lớp: đhqt7th
Gvhd: nguyễn ngọc thức

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để sinh viên chúng em có một môi trường học tập thoải mái tiện nghi với cơ sở vật chất đầy đủ. Em xin cảm ơn các thầy, cô đã không ngừng bồi dưỡng một lượng kiến thức về kinh tế khá lớn cho chúng em. Tìm hiểu về xuất nhập khẩu là cơ hội cho chúng em trao dồi kiến thức. Qua đó em có thể hiểu biết sâu hơn về xuất nhập nhẩu cũng như hiểu biết về những quy định và pháp luật liên quan xuất nhập khẩu. Em cũng chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Thức đã tận tình dạy dỗ cung cấp cho em nguồn kiến thức quý giá, và đã hướng dẫn tận tình để em hoàn thành chuyên đề này.
Hi vọng thông qua những nỗ lực tìm hiểu của em sẽ giúp những ai quan tâm có thể hiểu rõ hơn về xuất nhập khẩu, đặc biệt là xuất khẩu cà phê. với những giới hạn về kiến thức khả năng và thời gian, trong quá trình tìm hiểu em không tránh khỏi thiếu sót, mong thầy cô và những ai đang có nhu cầu tìm hiểu tận tình góp ý đểem hoàn thiện hơn nữa chuyên đề này.

…......... Em xin chân thành cảm ơn............


NHẬN XÉT CỦA GIẢN VIÊN HƯỚNG DẪN
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
1. CAD: Đổi chứng từ lấy tiền.
2. ICC: Phòng Thương mại Quốc tế.
3. NNPTNT: Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
4. FASUSDA: mạng thông tin nông nghiệp toàn cầu
5. GTA: bản đồ thương mại toàn cầu
6. PTNNNT: Phát triển nông nghiệp nông thôn.
7. ICO: Tổ chức cà phê quốc tế.


MỤC LỤC


PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ
Xu thế toàn cầu hoá và hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn thế cầu, có rất nhiều nước trên thế giới tham gia.Việt Nam cũng đang nỗ lực hết sức để có thể hoà mình vào tiến trình này một cách nhanh nhất. Hoạt động xuất nhập khẩu sẽ là cầu nối hết sức quan trọng để đẩy nhanh nền kinh tế giúp phát triển và hòa nhập. Chính vì vậy mà hoạt động xuất khẩu ngày càng trở nên quan trọng trong chính sách và chiến lược phát triển kinh tế của bất kì quốc gia nào trong đó Việt Nam không ngoại lệ.
Cà phê là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, là mặt hàng nông sản xuất khẩu đứng thứ hai về kim ngạch sau gạo. Chính vì thế ngành cà phê đã có một vai trò rất lớn trong nền kinh tế quốc dân. Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất cây cà phê nhưng vẫn chưa phải là một nước có sản lượng xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, còn nhiều vấn đề cần được giải quyết. Để đẩy mạnh xuất khẩu cà phê và để có những bước phát triển bền vững thì cần có những nhận định đúng đắn và những biện pháp hợp lý. Đó là lý do vì sao em chọn đề tài “Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2014 và giải pháp” làm đề tài nghiên cứu và phát triển thành chuyên đề môn học.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu sơ lược về quá trình hình thành nghành cũng như sản xuất xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường các nước trong những năm gần đây và đặc biệt là năm 2014, xem xét những thành tựu đạt được và những hạn chế còn tồn tại từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cũng như nâng cao hiệu quả xuất khẩu cà phê Việt Nam trong những năm tới.
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
 Đề tài nghiên cứu đến hoạt động xuất nhập khẩu cà phê.
 Thực trạng hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2014.
 Nghiên cứu những giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Việt Nam.
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Về nội dung: nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến trình độ và khả năng xuất khẩu cà phê của Việt Nam.
Về thời gian: số liệu thu thập và nghiên cứu chủ yếu mùa vụ cà phê 20142015 và một số số liệu mùa vụ 20132014
Về không gian: tại Việt Nam
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 Vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử để nghiên cứu các vấn đề vừa toàn diện, vừa cụ thể, có hệ thống để đảm bảo tính logic của đề tài nghiên cứu.
 Sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như phương pháp quy nạp, diễn giải, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp phân tích so sánh… để phân tích, đánh giá vấn đề và rút ra kết luận.
Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá, phân tích cũng như những giải pháp phù hợp với thực tế của chuyên đề.
6. KẾT CẤU ĐỀ TÀI
Đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận
Chương 2: Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2014 và giải pháp
Chương 3: Nhận xét và đánh giá môn học Quản trị Xuất nhập khẩu
Xem thêm

42 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÀ PHÊ HÒA TAN G7 (TRUNG NGUYÊN) THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ VIỆT

TIỂU LUẬN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÀ PHÊ HÒA TAN G7 (TRUNG NGUYÊN) THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ VIỆT

LỜI NÓI ĐẦU

“Thương hiệu cà phê Việt bao giờ xứng với tiềm năng” ??? “ Làm thương hiệu không phải là dễ” ??? Đó là hai trong số rất nhiều những câu hỏi, những suy nghĩ băn khoăn của mỗi người dân Việt khi nhắc đến ngành nông sản cà phê nước nhà. Xuất phát từ mâu thuẫn thực tiễn, Việt Nam là nước đứng thứ hai về xuất khẩu cà phê trên thế giới, nhưng giá trị xuất khẩu của chúng ta lại rất thấp. Hay chúng ta thấy việc ra đời hàng loạt sản phẩm cà phê trên thị trường thực chất mới chỉ là nhãn hiệu sản phẩm. Từ nhãn hiệu đến phát triển một thương hiệu là một vấn đề đòi hỏi các doanh nghiệp phải có tiềm lực tài chính, con người, chiến lược kinh doanh, tiếp thị hiệu quả…Quả thực, bài toán để có thương hiệu Việt khẳng định trên thị trường quốc tế vẫn còn vô cùng khó.

Bên cạnh đó, theo kết quả của nhiều cuộc điều tra, thị trường cà phê Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng. Tiêu biểu như theo Hiệp hội cà phê thế giới, sản lượng tiêu thụ cà phê nội địa của Việt Nam chiếm khoảng 5% (năm 2009), còn rất thấp so với mức tiêu thụ 25,16% của các quốc gia sản xuất cà phê trên thế giới Mặt khác, Việt Nam là cường quốc cà phê thứ 2 trên thế giới nhưng thực tế chưa có nhiều sản phẩm chế biến từ cà phê được giới thiệu trên thị trường. Do vậy thị trường này còn rất thu hút các doanh nghiệp trong nước lại đẩy mạnh đầu tư xây dựng thương hiệu trên thị trường sản phẩm cà phê nói chung.

Ngoài ra, theo cuộc khảo sát của Công ty Nghiên cứu thị trường Euromonitor, thị trường cà phê hòa tan Việt Nam tăng trưởng mạnh trong những năm trở lại đây, bình quân 7,9%năm trong giai đoạn 20032008 và được dự báo sẽ tăng trưởng 10,5%năm trong giai đoạn 20082013. Chính vì thế, các nhà sản xuất cà phê hòa tan trong nước đã không tiếc kinh phí đầu tư cũng như quảng bá sản phẩm của mình để chiếm lĩnh thị trường. Thị trường cà phê hoà tan Việt Nam hiện nay thị phần chủ yếu của thương hiệu chính: hàng đầu là Vincafe Biên Hoà, Nescafe, G7 của Trung Nguyên, Moment của Vinamilk và một số nhãn hàng khác....

Vâng, có một thương hiệu đã khó, để giữ và phát triển một thương hiệu còn khó hơn. Dù cho có tốn chi phí, nguồn lực thế nào thì công tác nghiên cứu, quảng bá sản phẩm giờ đây cũng được các doanh nghiệp đẩy mạnh làm lợi thế cạnh tranh bền vững hơn nhiều. Tiêu biếu, chúng ta không thể không nhắc tới Tập đoàn Trung Nguyên, có một “thương hiệu Việt”. Chiến lược marketing hiệu quả vẫn là một trong những yếu tố quyết định thành công của thương hiệu nổi tiếng này.

Bởi lý do thời gian và nguồn lực có hạn nên bài tiểu luận của nhóm Light Star chúng em xin dành phần lớn tập trung hướng tới công tác marketing cho sản phẩm cà phê hoà tan G7 Trung Nguyên.
Xem thêm

35 Đọc thêm

BÁO CÁO THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬA CHỮA CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG

BÁO CÁO THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬA CHỮA CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG

Tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP) sáu tháng đầu năm 2012 ƣớc tính tăng 4.38% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó quý I tăng 4.00%; quý II tăng 4.66%. Trong mức tăng trƣởng chung của toàn nền kinh tế sáu tháng đầu năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2.81%, đóng góp 0.48 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3.81%, đóng góp 1.55 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5.57%, đóng góp 2.35 điểm phần trăm. Tăng trƣởng kinh tế sáu tháng đầu năm nay đạt mức thấp do nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhƣng kết quả tăng thấp. Tuy nhiên, từ quý II nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với khu vực công nghiệp và xây dựng: Giá trị tăng thêm của khu vực này quý I năm nay chỉ tăng 2.94% so với cùng kỳ năm trƣớc, sang quý II đã tăng lên 4.52%, trong đó công nghiệp tăng từ 4.03% lên 5.40%. Về xuất khẩu hàng hóa, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng sáu ƣớc tính đạt 9.8 tỷ USD, tăng 0.6% so với tháng trƣớc và tăng 13.6% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung sáu tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 53.1 tỷ USD, tăng 22.2% so với cùng kỳ năm trƣớc, bao gồm: Khu vực kinh tế trong nƣớc đạt 20.5 tỷ USD, tăng 4%; khu vực có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài (kể cả dầu thô) đạt 32.6 tỷ USD, chiếm 61.5% tổng kim ngạch (Cùng kỳ năm 2011 chiếm 54.7%) và tăng 37.3%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu sáu tháng đầu năm ƣớc tính đạt 52.9 tỷ USD, tăng 21,7%. Điều này cho thấy mức tăng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu sáu tháng đầu năm nay chủ yếu do lƣợng xuất khẩu tăng, yếu tố giá hầu nhƣ không đóng góp vào mức tăng chung và đây là điểm khác biệt với sáu tháng đầu năm 2011. Lƣợng cao su xuất khẩu sáu tháng đầu năm tăng 41% so với cùng kỳ năm trƣớc; sắn và sản phẩm của sắn tăng 73.5%; hạt điều tăng 44.8%; cà phê tăng 22.3%.; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2.2 tỷ USD, tăng 24.4%. Với những hạn chế cũng nhƣ kết quả đạt đƣợc thì nhìn chung kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2012 gặp nhiều khó khăn, nhà nƣớc cần có những biện pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh tăng trƣởng kinh tế. Giới phân tích cho rằng mục tiêu giữ tỷ lệ lạm phát ở tỷ lệ 1 con số và duy trì tăng trƣởng kinh tế khoảng 6% trong năm đòi hỏi phải nỗ lực rất nhiều.
Xem thêm

41 Đọc thêm

Dự báo sản lượng xuất khẩu cafe của Việt Nam năm 2009”

DỰ BÁO SẢN LƯỢNG XUẤT KHẨU CAFE CỦA VIỆT NAM NĂM 2009”

Việt Nam là một nước nông nghiệp (nông nghiệp chiếm 49,5% GDP), vấn đề sản xuất và xuất khẩu nông sản (XKNS) giữ vị trí quan trọng đối với tăng trưởng nông nghiệp nói riêng và tăng trưởng kinh tế nói chung. Sự phát triển của cây cà-phê nước ta là thành tựu lớn trong thế kỷ 20. Từ chỗ không được ghi vào bản đồ các nước trồng cà-phê, đến nay, diện tích cà-phê của Việt Nam đã đứng vị trí thứ hai chỉ sau Brasil về cà-phê xuất khẩu trên thị trường thế giới, và là nước duy nhất có năng suất cà-phê vối cao kỷ lục. Với tổng diện tích trồng đạt trên 500.000 ha, và sản lượng 10 triệu bao mỗi năm, cà phê hiện nay được xếp thứ 2 sau gạo trong danh mục hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Ngành cà phê Việt Nam mỗi năm thu hút khoảng 300.000 hộ gia đình, với trên 600.000 lao động, đặc biệt vào 3 tháng thu hoạch, con số này có thể lên tới 700.000 hoặc 800.000. như vậy vai trò của ngành cafe với tăng trưởng và phát triển việt nam là rất to lớn. Việc dự báo được sản lượng xuất khẩu cafe trong những năm tiếp theo là rất quan trọng cho người nông dân, các công ty kinh doanh, và cơ quan quản lý nhà nước có kế hoạch sản xuất, kinh doanh, và phân bổ đầu tư hợp lý cho ngành sản xuất tiềm năng này. Vì những lý do trên em đã chọn đề tài “ Dự báo sản lượng xuất khẩu cafe của Việt Nam năm 2009”
Xem thêm

19 Đọc thêm

Phân tích thực trạng kinh doanh xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệp tỉnh đăk lăk vào thị trường đức và một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2015

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NHÂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH ĐĂK LĂK VÀO THỊ TRƯỜNG ĐỨC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU ĐẾN NĂM 2015

Hiện nay, hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê nhân tại tỉnh Đăk Lăk diễn ra sôi động và phát triển khá mạnh mẽ với kim ngạch xuất khẩu cà phê cao nhất Việt Nam. Tuy nhiên hoạt độngHiện nay, hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê nhân tại tỉnh Đăk Lăk diễn ra sôi động và phát triển khá mạnh mẽ với kim ngạch xuất khẩu cà phê cao nhất Việt Nam. Tuy nhiên hoạt động

101 Đọc thêm

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NHÂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH ĐĂK LĂK VÀO THỊ TRƯỜNG ĐỨC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NHÂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH ĐĂK LĂK VÀO THỊ TRƯỜNG ĐỨC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU 7
1.1. Khái niệm xuất khẩu 7
1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ của xuất khẩu 7
1.3. Vai trò của hoạt động kinh doanh xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân 7
1.3.1. Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu phục vụ công nghiệp hóa đất nước 8
1.3.2. Xuất khẩu góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển 8
1.3.3. Xuất khẩu tác động tích cực đến việc giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân. 9
1.3.4. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại 10
1.4. Các loại hình xuất khẩu 10
1.4.1. Xuất khẩu trực tiếp 10
1.4.2. Xuất khẩu gián tiếp 11
1.4.3. Buôn bán đối lưu 11
1.4.4. Xuất khẩu tại chỗ 12
1.4.5. Tái xuất khẩu 12
1.4.6. Xuất khẩu theo nghị định thư 12
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến kinh doanh xuất khẩu của các doanh nghiệp 12
1.5.1. Các nhân tố bên ngoài 12
1.5.1.1. Nhân tố chính trị luật pháp 12
1.5.1.2. Nhân tố kinh tế 13
1.5.1.3. Nhân tố văn hóa, xã hội 14
1.5.1.4. Nhân tố khoa học công nghệ 15
1.5.1.5. Nhân tố cạnh tranh quốc tế 15
1.5.2. Các nhân tố bên trong 15
1.5.2.1. Nguồn nhân lực 15
1.5.2.2. Khả năng tài chính của các doanh nghiệp 16
1.5.2.3. Khả năng nghiên cứu phát triển 16
1.5.2.4. Hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật hiện có của doanh nghiệp 16
1.6. Nội dung của hoạt động kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp xuất khẩu 17
1.6.1. Nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường, đối tác xuất khẩu 17
1.6.1.1. Nghiên cứu thị trường 17
1.6.1.2. Lựa chọn thị trường xuất khẩu 17
1.6.1.3. Lựa chọn đối tác xuất khẩu 18
1.6.2. Lập phương án kinh doanh hàng xuất khẩu 18
1.6.3. Giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng xuất khẩu 18
1.6.4. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu 19
1.6.4.1. Kiểm tra LC ( nếu thanh toán theo L C) 19
1.6.4.2. Xin giấy phép xuất khẩu 19
1.6.4.3. Chuẩn bị hàng xuất khẩu 19
1.6.4.4. Kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu 20
1.6.4.5. Thuê phương tiện vận tải 20
1.6.4.6. Mua bảo hiểm 20
1.6.4.7. Làm thủ tục hải quan 20
1.6.4.8. Giao hàng xuất khẩu 20
1.6.4.9. Làm thủ tục thanh toán 21
1.6.4.10. Giải quyết khiếu nại ( nếu có) 21
1.6.5. Đánh giá hiệu quả xuất khẩu 21
1.7. Một số vấn đề cơ bản thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu của các doanh nghiệp 22
1.7.1. Vấn đề về sản xuất 21
1.7.2. Nghiên cứu mở rộng thị trường 22
1.7.3. Xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế 22
1.7.4. Vấn đề nguồn vốn 23
1.7.5. Vấn đề nguồn nhân lực 23
Chương 2. THỊ TRƯỜNG ĐỨC VỀ SẢN PHẨM CÀ PHÊ NHÂN 24
2.1. Tồng quan về hợp tác giữa Việt Nam và Đức 24
2.1.1. Về thương mại 24
2.1.2. Về đầu tư 26
2.1.3. Hợp tác phát triển của Đức với Việt Nam 26
2.2. Giới thiệu sản phẩm cà phê nhân 27
2.3. Tình hình cung cầu cà phê nhân tại thị trường Đức 28
2.4. Tình hình xuất nhập khẩu cà phê nhân ở thị trường Đức 29
2.5. Tình hình xuất khẩu cà phê nhân Việt Nam vào thị trường Đức 31
2.6. Cơ hội và thách thức khi xuất khẩu cà phê nhân Việt Nam vào thị trường Đức 32
2.6.1. Cơ hội 32
2.6.2. Thách thức 33
Chương 3. THỰC TRẠNG KINH DOANH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM CÀ PHÊ NHÂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH ĐĂK LĂK VÀO THỊ TRƯỜNG ĐỨC 34
3.1. Tổng quan về sản phẩm cà phê nhân và vai trò của xuất khẩu cà phê trong nền kinh tế quốc dân của tỉnh Đăk Lăk 34
3.1.1. Tổng quan về sản phẩm cà phê nhân của tỉnh Đăk Lăk 34
3.1.1.1. Chủng loại cà phê 35
3.1.1.2. Quy trình chế biến cà phê nhân 34
3.1.1.3. Các lợi thế trong sản xuất và kinh doanh xuất khẩu cà phê của tỉnh Đăk Lăk. 36
3.1.1.3.1. Lợi thế trong sản xuất 36
3.1.1.3.2. Lợi thế trong xuất khẩu 37
3.1.2. Vị trí của ngành cà phê trong nền kinh tế quốc dân tỉnh Đăk Lăk 37
3.1.2. Vai trò xuất khẩu cà phê nhân đối với nền kinh tế quốc dân tỉnh Đăk Lăk 38
3.1.2.1. Tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu máy móc, khoa học công nghệ, vật tư phục vụ quá trình công nghiệp hóa Hiện đại hóa tỉnh. 38
3.1.2.2. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất và các ngành kinh tế khác của tỉnh phát triển. 38
3.1.2.3. Tích cực trong việc giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận lớn nông dân và cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân trong tỉnh. 39
3.1.2.4. Mở rộng và thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại của tỉnh nói riêng, của nước ta nói chung với các nước trên thế giới. 39
3.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến kinh doanh xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk 39
3.1.4.1. Nhân tố bên ngoài 39
3.1.4.2. Nhân tố bên trong 41
3.2. Thực trạng sản xuất kinh doanh cà phê nhân của các doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk 43
3.2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh cà phê nhân của các doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk 43
3.2.1.1. Kết quả sản xuất 43
3.2.1.2. Kết quả kinh doanh 45
3.2.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh đến năm 2015 50
3.3. Thực trạng xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk vào thị trường Đức 51
3.3.1. Kết quả xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk vào thị trường Đức 51
3.3.2. Phân tích kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp tỉnh 52
3.3.2.1. Theo cơ cấu chủng loại 52
3.3.2.2. Theo cơ cấu thị trường 55
3.3.2.3. Theo phương thức xuất khẩu 56
3.3.3. Đánh giá chung về kinh doanh xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk vào thị trường Đức 56
3.3.3.1. Thành tựu 56
3.3.3.2. Tồn tại 57
Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NHÂN VÀO THỊ TRƯỜNG ĐỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH ĐĂK LĂK ĐẾN NĂM 2015 58
4.1. Mục tiêu, cơ sở đề xuất giải pháp 58
4.2. Dự báo thị trường cà phê nhân trong nước và thị trường Đức đến năm 2015 59
4.2.1. Đối với thị trường trong nước 59
4.2.2. Đối với thị trường thế giới và Đức 59
4.3. Định hướng chiến lược xuất khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk vào thi trường Đức đến năm 2015 60
4.4. Một số giải pháp cụ thể thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường Đức của các doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk đến năm 2015 62
4.4.1. Nâng cao sản lượng, chất lương cà phê 62
4.4.2. Đào tạo nguồn nhân lực 63
4.4.3. Xây dựng, phát triển thương hiệu cà phê Đăk Lăk 63
4.4.4. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại 64
4.4.5. Sử dụng thương mại điện tử trong kinh doanh xuất khẩu 65
KIẾN NGHỊ 66
KẾT LUẬN 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
PHỤ LỤC 70
Xem thêm

75 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Tăng cường quản trị rủi ro trong kinh doanh xuất khẩu cà phê của công ty Vinacafe Buôn Ma Thuột

LUẬN VĂN THẠC SỸ: TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA CÔNG TY VINACAFE BUÔN MA THUỘT

Ngành cà phê Việt Nam chủ yếu dựa vào việc xuất khẩu cà phê nhân sống chính, tiêu thụ nội địa khoảng 5 đến 6%, việc xuất khẩu cà phê qua chế biến nhằm làm tăng thêm giá trị sản phẩm chưa phát triển mạnh thị trường. Có một thực tế đáng buồn là việc phát triển sản xuất và xuất khẩu cà phê chứa đựng nhiều rủi ro và bất trắc. Có những lúc giá cà phê dưới giá thành sản xuất, người nông dân vẫn phải bán, nhiều ha cà phê bị chặt phá hoặc bỏ hoang không chăm sóc. Dù vậy, các nhà kinh doanh xuất khẩu cà phê vẫn bị lỗ và không hiệu quả, rất nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn về tài chính mà vẫn chưa hồi phục được trong đó có công ty Vinacafe Buôn Ma Thuột. Điều đó nói lên có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê hiện nay. Do đó quản trị hiệu quả rủi ro trong kinh doanh xuất khẩu cà phê là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển bền vững về phương diện lý thuyết và thực tiễn của các nhà xuất khẩu cà phê Việt Nam nói chung và Công ty Vinacafe Buôn Ma Thuột nói riêng trong xu thế hội nhập quốc tế. Hiện nay một trong số những vấn đề quan trọng nhất của công ty Vinacafe Buôn Ma Thuột là làm thế nào để quản trị được rủi ro và hoàn thiện hơn nữa quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê, hạn chế rủi ro trong tất cả các khâu từ đầu ra, đầu vào và ngay cả trong quá trình vận chuyển. Muốn làm được điều này thì việc áp dụng công nghệ thông tin và xây dựng ISO 31000 vào là điều cấp thiết.Tại công ty Vinacafe Buôn Ma Thuột mặc dù đã đưa ra rất nhiều biện pháp hạn chế rủi ro nhưng vẫn chủ yếu là bằng công tác giám sát từ con người và bằng sự phán đoán chưa có tính khoa học, nhất là chưa áp dụng một số biện pháp như thống kê nhằm làm cơ sở dự đoán giá hay áp dụng công nghệ thông tin vào công tác giám sát cân, đo, đong, đếm hay chưa áp dụng hệ tống GPS để giám sát quá trình vận chuyển v.v Điều cần thiết của đề tài này nữa là tìm ra nguyên nhân tại sao các doanh nghiệp nước ngoài tại Đắk Lắk lại kinh doanh xuất khẩu cà phê có hiệu quả trong khi đó các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu cà phê trong nước lại bị thua lỗ trong những năm vừa qua.
Xem thêm

93 Đọc thêm

Thiết kế trạm xử lý nước thải cho nhà máy chế biến cà phê công ty TNHH hồ phượng tại huyện đức trọng, tỉnh lâm đồng công suất 400m3 ngày đêm

THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÀ PHÊ CÔNG TY TNHH HỒ PHƯỢNG TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG CÔNG SUẤT 400M3 NGÀY ĐÊM

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, cây cà phê đang trở thành một cây trồng thế mạnh và thu hút đƣợc nhiều ngƣời trồng bởi giá trị kinh tế to lớn. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam hiện đang nằm trong những nƣớc đứng đầu thế giới. Nông dân ở các tỉnh trồng nhiều cà phê nhƣ Dalak, Lâm Đồng, Quảng Trị, Sơn La, Điện Biên … cũng giàu lên nhờ cây cà phê. Cũng chính vì vậy mà ngành công nghiệp chế biến cà phê của nƣớc ta không ngừng phát triển theo sự gia tăng của diện tích trồng cây cà phê.
Theo số liệu thống kê trong những năm qua cho thấy nhu cầu tiêu thụ cà phê trên toàn cầu đã tăng liên tục trong 3 năm gần đây. Cụ thể mức tiêu thụ năm 2008 là 130 triệu bao (60kgbao), mức tiêu thụ năm 2009 là 132 triệu bao và năm 2010 là 134 triệu bao. Theo dự đoán của các chuyên gia, tình hình tiêu thụ cà phê sẽ tăng tiếp tục tăng mạnh trong năm 2011.
Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến cà phê thì các vấn đề về môi trƣờng của ngành công nghiệp này gây ra cũng ngày càng trầm trọng. Đặt biệt là vấn đề xử lý nƣớc thải. Trƣớc thực trạng đó, đề tài tốt nghiệp “Thiết kế trạm xử lý nước thải cho nhà máy chế biến cà phê Công ty TNHH Hồ Phượng tại huyện Đức Trọng Tỉnh Lâm Đồng với công suất là 400 m3ngày đêm” đƣợc lựa chọn sẽ góp phần làm giảm mức độ ô nhiễm của ngành công nghiệp chế biến cà phê đến môi trƣờng, góp phần tạo ra môi trƣờng ngày càng xanh, sạch hơn.
2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
Thiết kế trạm xử lý nƣớc thải cho nhà máy chế biến cà phê Công ty TNHH Hồ Phƣợng tại huyện Đức Trọng Tỉnh Lâm Đồng với công suất là 400 m3ngày đêm, đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2009BTNMT, loại B
Xem thêm

199 Đọc thêm

Xuất khẩu cà phê của VN sang thị trường anh

XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA VN SANG THỊ TRƯỜNG ANH

Thị trường Anh là thị trường phát triển và là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại Liên minh châu Âu. Trong những năm qua, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Anh có xu hướng không ngừng gia tăng; trong đó, cà phê là một trong những mặt hàng có tiềm năng lớn khi xuất khẩu sang thị trường này. Theo số liệu thu thập từ Tổ chức Cà phê thế giới, bình quân đầu người tại anh tiêu thụ khoảng 3 kg cà phê trong năm 2010. Hơn nữa, nhu cầu nhập khẩu cà phê của Anh là rất lớn do điều kiện tự nhiên tại quốc gia này không đáp ứng tốt cho việc canh tác cà phê. Hiện Anh đang nhập khẩu ròng về cà phê từ các quốc gia như Đức, Colombia, Brazil, Netherlands, và Việt Nam. Nhìn chung, thị trường Anh không tồn tại nhiều rào cản thương mại, ngoại trừ các luật lệ và quy định áp dụng chung cho các thành viên thuộc khối Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, Anh đặc biệt chú trọng đến vấn đề chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, và bao gói, nhãn mác cho hàng hóa nhập khẩu. Điều đáng mừng là Việt Nam cho đến nay chưa gặp phải nhiều vướng mắc từ những quy định nêu trên. Từ những đặc điểm nêu trên, thị trường Anh sẽ là một trong những thị trường mục tiêu đầy tiềm năng cho cà phê Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.
Xem thêm

86 Đọc thêm

Thiết kế nhà máy chế biến cà phê nhân theo phương pháp ướt năng suất 50 tấn nguyên liệu ca

THIẾT KẾ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÀ PHÊ NHÂN THEO PHƯƠNG PHÁP ƯỚT NĂNG SUẤT 50 TẤN NGUYÊN LIỆU CA

Từ năm 1986, khi ngành cà phê Việt Nam bắt đầu phát triển thì việc thưởng thức cà phê đã dần dần trở thành một thói quen trong cuộc sống. Tuy nhiên ít ai biết được để có một ly cà phê như thế phải trải qua một quá trình tìm hiểu.
Trên thế giới cây cà phê được trồng ở các nước: Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Barazin, Ethiopia...với nhiều giống cà phê khác nhau như: Cà phê Arabica (cà phê chè), Cà phê Robuta (cà phê vối), Cà phê Excelsa ( cà phê mít)...
Ở Việt Nam với khí hậu nhiệt đới rất thích hợp cho việc trồng và phát triển cây cà phê và nó trở thành một trong mười mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trải qua hơn 100 năm đến nay cây cà phê đã có mặt gần như khắp các vùng trong cả nước với quy mô lớn như vùng Bắc Bộ ( Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang), Trung Bộ ( Nghệ An, Quảng Trị...), Nam Bộ ( Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu), Tây Nguyên ( Gia Lai, Kontum, Buôn Ma Thuột, Lâm Đồng ), chính vì vậy Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu cà phê đứng thứ hai trên thế giới sau Barazin.
Cùng với sự phát triển của việc trồng cây cà phê thì kỹ thuật chế biến đòi hỏi ngày càng cao và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thành phẩm. Hiện nay có nhiều cơ sở chế biến cà phê nhân để phục vụ cho các doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu sang nước ngoài tuy nhiên chất lượng sản phẩm chưa cao do công nghệ chế biến cũng như phương thức thực hiện còn thủ công và nhỏ lẻ dẫn đến tình trạng bị ép giá, giảm đáng kể giá trị của sản phẩm cũng như khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực.
Để cho chất lượng cà phê tốt hơn thì một trong các phương pháp mà doanh nghiệp sử dụng đó là chế biến cà phê theo phương pháp ướt. Với phương pháp này không những cho cà phê có chất lượng tốt hơn mà còn giúp cho doanh nghiệp chủ động và rút ngắn thời gian sản xuất. Để tạo ra những mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao cũng như các sản phẩm chế biến tiếp theo từ cà phê nhân đạt chất lượng đòi hỏi chúng ta phải có những nhà máy chế biến công nghệ hiện đại với quy mô lớn.Xuất phát từ tình hình thực tế đó, em được giao nhiệm vụ Thiết kế nhà máy chế biến cà phê nhân theo phương pháp ướt năng suất 50 tấn nguyên liệu ca
Xem thêm

115 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ SANG THỊ TRƯỜNG MỸ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ SANG THỊ TRƯỜNG MỸ

Do tác động của thuế nhập khẩu sau khi Hiệp định Thương mại Việt Nam Hoa Kỳ (BTA) được ký kết vào năm 2001 có hiệu lực nên các mặt hàng Việt Nam đã và sẽ thâm nhập thị trường Hoa Kỳ có thể tạm được phân thành hai nhóm: nhóm có thuế nhập khẩu thấp hoặc bằng 0, và nhóm có thuế nhập khẩu cao hơn. Cà phê hạt các loại là mặt hàng được hưởng mức thuế suất bằng 0 cho dù nước xuất khẩu được hay không được hưởng quy chế Tối huệ quốc (Đãi ngộ Tối huệ quốc (Most Favoured Nation, viết tắt là MFN) là một trong những quy chế pháp lý quan trọng trong thương mại mại quốc tế hiện đại. Quy chế này được coi là một trong những nguyên tắc nền tảng của hệ thống thương mại đa phương của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)). Tuy nhiên, Việt Nam không nằm trong số những nước được ưu tiên về thuế quan đối với các sản phẩm cà phê hoà tan.Các chính sách, luật lệ của Hoa Kỳ khi tham gia thương mại với Việt Nam trong ngành cà phê. Theo báo The Wall Streets Journal ngày 972007, ngành công nghiệp cà phê Hoa Kỳ đã có những cố gắng nhằm thi hành các biện pháp để làm tăng thêm sức ép đối với những người trồng và xuất khẩu cà phê châu Á, trong đó có Việt Nam, gây trở ngại cho hoạt động phát triển cà phê chất lượng cao của nước ta. Giờ đây, ngoài đòi hỏi nhà xuất khẩu phải có giấy chứng nhận về quá trình chấp hành qui định hải quan và tờ khai về các nơi cung cấp cà phê, nhà xuất khẩu còn phải cung cấp thông tin nhằm bảo đảm có thể dễ dàng tìm ra xuất xứ của từng lô cà phê. Người ta dự kiến quá trình này sẽ làm tăng thêm ít nhất 1% chi phí xuất khẩu, tức là khoảng 10 đến 15 USD cho mỗi tấn cà phê. Về mối quan hệ với bạn hàng, hầu hết các doanh nghiệp, công ty Hoa Kỳ không thích làm việc qua trung gian, coi trọng luật lệ và luôn đòi hỏi mọi việc phải được trả lời nhanh chóng, rõ ràng. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hoa Kỳ thường có nhu cầu xuất nhập hàng hóa rất lớn. Đây mới chính là các đối tác chủ yếu của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt NamMặc dù tự do thương mại nhưng ở Hoa Kỳ hiện có rất nhiều luật lệ quy định về kỹ thuật và chất lượng, tạo thành các rào cản kỹ thuật đối với sản phẩm cà phê nước ngoài. Ngoài ra, hoạt động của hàng chục hiệp hội ngành hàng tại Hoa Kỳ trong đó có Hiệp hội cà phê là điều mà các doanh nghiệp Việt Nam phải tìm hiểu khi tham gia xuất khẩu ở thị trường này. Hiện chi phí mà một công ty thành viên phải đóng hàng năm cho hiệp hội chỉ vào khoảng từ 700800 USD.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Phân tích thực trạng và chiến lược Marketing – Mix đối với sản phẩm cà phê của Tổng công ty cà phê Việt Nam

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÀ PHÊ CỦA TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM

Nước ta là một nước nông nghiệp vì thế xuất khẩu nông sản là một phần quan trọng không thể thiếu trong chiến lược phát triển nền nông nghiệp nước nhà. Và cà phê là một mặt hàng quan trọng trong các mặt hàng xuất khẩu của nước ta. Hàng năm, xuất khẩu cà phê đóng góp một phần rất lớn vào GDP của cả nước. Trong các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê ở nước ta, chúng ta không thể không nhắc đến Tổng công ty cà phê Việt Nam, một doanh nghiệp lớn trong ngành cà phê nước ta. Hàng năm tổng công ty cà phê Việt Nam xuất khẩu một lượng lớn tới 20 – 25 % sản lượng cà phê của cả nước. Có thể nói Tổng công ty cà phê Việt Nam khá thành công trong chiến lược xuất khẩu cà phê. Thành công của Tổng công ty cà phê Việt Nam do rất nhiều yếu tố và chúng ta không thể phủ nhận vai trò của yếu tố Marketing, nhất là chiến lược Marketing Mix. Để tìm hiểu xem Tổng công ty cà phê Việt Nam đã áp dụng chiến lược Marketing – Mix thế nào, em quyết định tìm hiểu đề tài :”Phân tích thực trạng và chiến lược Marketing – Mix đối với sản phẩm cà phê của Tổng công ty cà phê Việt Nam”.
Xem thêm

16 Đọc thêm

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Việt Nam

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM

Việt Nam là một nước nông nghiệp có nhiều lợi thế và tiềm năng về đất đai, lao động và điều kiện sinh thái... cho phép phát triển sản xuất nhiều loại nông sản hàng hoá xuất khẩu có giá trị kinh tế lớn. Sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, kinh tế nông nghiệp và nông thôn đã có những bước phát triển đáng kể. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng cao và khá ổn định (bình quân tăng 4-4,5%/năm).
Trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao đó, chúng ta không thể không nhắc tới cà phê - một mặt hàng nông sản của Việt Nam đang được nhiều thị trường trên thế giới ưa chuộng. Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập chung của thế giới đang diễn ra "sôi nổi", ngành cà phê xuất khẩu của ta lại đang đứng trước rất nhiều khó khăn về mọi mặt như : sự cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, thị trường tiêu thụ... . Vậy để khắc phục được những khó khăn này nhằm đẩy mạnh xuất khẩu cà phê của Việt Nam thì Nhà nước cũng như các doanh nghiệp Việt Nam cần phải có những định hướng để phát triển như thế nào là phù hợp ?
Xem thêm

13 Đọc thêm

Giải pháp đẩy mạnh Xuất khẩu cà phê sang thị trường EU

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ SANG THỊ TRƯỜNG EU

Hiện nay Việt Nam đang là một nước nông nghiệp, nên các sản phẩm xuất khẩu chủ lực là các sản phẩm nông nghiệp như : gạo, chè, cao su, cà phê, hạt tiêu, hạt điều….Trong đó cà phê là một trong những mặt hàng chủ lực.
Cà phê chiếm một tỉ trọng tương đối lớn , góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động , tăng nguồn thu ngoại tê, và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia.
Và Việt Nam đang là quốc gia lớn trong lĩnh vực xuất khẩu cà phê cho thị trường thế giới, đặc biệt là các thị trường: Hoa kỳ, EU, Nhật bản, Hàn quốc…Trong đó, EU là thị trường giàu tiềm năng nhất với nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh theo từng năm.
Nhận thấy được vị trí của việc xuất khẩu cà phê sang thị trường EU trong thời gian tới và nhằm đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam trong những năm tiếp theo cần phải có những giải pháp cần thiết. Với những lý do trên, em xin đưa ra đề tài: “Giải pháp đẩy mạnh Xuất khẩu cà phê sang thị trường EU”
Xem thêm

42 Đọc thêm

Nghiên cứu thị trường đồ uống – Cà phê Trung Nguyên

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐỒ UỐNG – CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

Từ năm 2006, Việt Nam gia nhập WTO đã mở cửa và tạo nhiều cơ hội cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế có những bước phát triển vượt bậc, thương mại quốc tế trên đà phát triển hoạt động xuất khẩu chính vì thế cũng có rất nhiều cơ hội.
Trong những năm qua Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và là mặt hàng năng xuất đứng thứ hai về kim nghạch sau gạo. Hàng năm, cà phê đóng tới 10% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Nhờ sản xuất và xuất khẩu cà phê, Việt Nam đã dần quyết định được việc làm đối với người lao động đồng thời mở rộng phát triển kinh tế hộ gia đình trang trại từ việc thu mua, sản xuất cà phê cho xuất khẩu và cũng đóng góp một nguồn thu lớn vào doanh thu cả nước. Nhiều doanh nghiệp trong nước sản xuất và chế biến cà phê đã duy trì và phát triển theo sự phát triển chung của thị trường cà phê, từng bước trưởng thành cạnh tranh với các thương hiệu cà phê của các công ty nước ngoài đang có mặt tại Việt Nam như Nestle hay Starbucks. Có thể kể đến một số thương hiệu cà phê Việt như: Trung Nguyên, Vinacafe, Wakeup...
Với tình hình trên nhóm đã thực hiện tìm hiểu đề tài: “ Nghiên cứu thị trường đồ uống – Cà phê Trung Nguyên” với mong muốn làm rõ hơn phần nào về thực trạng của thị trường cà phê trong nước nói chung và thương hiệu cà phê Trung Nguyên nói riêng.
Xem thêm

33 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CHO XK VINACAFE

TIỂU LUẬN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CHO XK VINACAFE

MỤC LỤCMỤC LỤC1I. ĐẶT VẤN ĐỀ21.1 Tính cấp thiết21.2 Mục tiêu nghiên cứu21.2.1 Mục tiêu chung21.2.2 Mục tiêu cụ thể2II. NỘI DUNG42.1 Sơ lược về Tổng công ty cà phê Việt Nam42.2 Chiến lược sản phẩm của Tổng công ty cà phê Việt Nam.62.2.1 Quyết định về lợi ích và nhãn hiệu sản phẩm cà phê của Tổng công ty cà phê Việt Nam62.2.2 Quyết định về bao gói72.2.3 Quyết định về chủng loại và danh mục hàng hóa82.3 Chiến lược xúc tiến hỗ trợ92.3.1 Quảng cáo92.3.2 Tuyên truyền10III. NHẬN XÉT CỦA BẢN THÂN12TÀI LIỆU THAM KHẢO13 I. ĐẶT VẤN ĐỀ1.1 Tính cấp thiếtNước ta là một nước nông nghiệp vì thế xuất khẩu nông sản là một phần quan trọng không thể thiếu trong chiến lược phát triển nền nông nghiệp nước nhà. Và cà phê là một mặt hàng quan trọng trong các mặt hàng xuất khẩu của nước ta. Hàng năm, xuất khẩu cà phê đóng góp một phần rất lớn vào GDP của cả nước. Trong các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê ở nước ta, chúng ta không thể không nhắc đến Tổng công ty cà phê Việt Nam, một doanh nghiệp lớn trong ngành cà phê nước ta. Hàng năm tổng công ty cà phê Việt Nam xuất khẩu một lượng lớn tới 20 – 25 % sản lượng cà phê của cả nước. Có thể nói Tổng công ty cà phê Việt Nam khá thành công trong chiến lược xuất khẩu cà phê. Thành công của Tổng công ty cà phê Việt Nam do rất nhiều yếu tố và chúng ta không thể phủ nhận vai trò của yếu tố Marketing, nhất là chiến lược Marketing Mix. Để tìm hiểu xem Tổng công ty cà phê Việt Nam đã áp dụng chiến lược Marketing – Mix thế nào, em quyết định tìm hiểu đề tài :”Chiến lược Marketing – Mix đối với việc xuất khẩu sản phẩm cà phê của Tổng công ty cà phê Việt Nam”.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Cùng chủ đề