CÁC KHÁI NIỆM VỀ LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC KHÁI NIỆM VỀ LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG":

Chuyên đề 1 lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước

CHUYÊN ĐỀ 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNGChuyên đề 1KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC1. Khái niệm và đặc điểm của quản lýCó nhiều cách giải thích khác nhau cho thuật ngữ hành chính và luật hành chính. Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất ở một điểm chung: Luật Hành[r]

30 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Một số giải pháp tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động ở nước ta.

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở NƯỚC TA.

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nước ta bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế trong điều kiện có xuất phát điểm là nền sản xuất nhỏ tư duy quản lý hành chính, quan liêu, bao cấp nên bước vào công cuộc khôi phục và phát triển đất nước, cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập tru[r]

58 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp về Sở lao động thương binh xã hội Bắc Ninh

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI BẮC NINH

1. Sở lao động thương binh xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh; về các dịch vụ công thuộclĩnh vực lao động thương binh và xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo[r]

26 Đọc thêm

Môn Luật Lao Động CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM

MÔN LUẬT LAO ĐỘNG CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM

I ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT LAO ĐỘNG1Đối tượng điều chỉnh của luật lao độngĐối tượng điều chỉnh của một ngành luật là những nhóm quan hệ xã hội cùng loại có cùng tính chất cơ bản giống nhau được các quy phạm của ngành luật ấy điều chỉnh.Đối tượng điều chỉnh của Luật lao động là m[r]

12 Đọc thêm

Tìm hiểu về luật lao động và dạy nghề của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

TÌM HIỂU VỀ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ DẠY NGHỀ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
1.Lý do chọn đề tài 1
2.Mục đích nghiên cứu. 1
3.Phương pháp nghiên cứu 1
NỘI DUNG 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ DẠY NGHỀ CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2
I. LUẬT LAO ĐỘNG 2
1: Khái quát chung về luật lao động 2
1.1.Khái niệm về luật lao 2
1.2.Đối tượng điều[r]

19 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ XÃ HỘI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ XÃ HỘI

Câu 1: Khái niệm kinh tế thị trường? Các đặc trưng của nền kinh tế thị trường 2
Câu 2: Phân tích đặc trưng nền kinh tế thị trường? So sánh nền kinh tế kế hoạch
hóa tập trung với nền kinh tế thị trường? 3
Câu 3: Phân tích nội dung ỌLNN về kinh tế? Liên hệ trong quản lý kinh tế hiện
nay? 9
Câu 4: Khái[r]

31 Đọc thêm

PHÂN BIỆT SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA CÁC KHÁI NIỆM QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY

PHÂN BIỆT SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA CÁC KHÁI NIỆM QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY

Hoạt động này đều là tác động điều khiển có hướng đích, có mục tiêu xác định, thể hiện mối quan hệ giữa hai bộ phận đó là: chủ thể là cá nhân hoặc tổ chức làm nhiệm vụ quản lý, lãnh đạo[r]

3 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY RITEK VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY RITEK VIỆT NAM

Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC1.1 khái niệm nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực1.1.1 khái niệm nguồn nhân lựcTheo nghĩa rộng: nguồn nhân lực là tổng thể các tiềm năng lao động của một quốc gia, một địa phương là nguồn lao động được chuẩn[r]

80 Đọc thêm

Nâng cao năng suất lao động tại Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Vạn Thành

NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG VẠN THÀNH

MỤC LỤC

TÓM LƯỢC i
LỜI CẢM ƠN ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vii
DANH MỤC VIẾT TẮT ix
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1
1.1.Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2.Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2
1.3.Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trinh năm trước 2
1.4.Các mụ[r]

78 Đọc thêm

Nâng cao năng suất lao động tại Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Vạn Thành.

NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG VẠN THÀNH.

MỤC LỤC

TÓM LƯỢC i
LỜI CẢM ƠN ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vii
DANH MỤC VIẾT TẮT ix
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1
1.1.Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2.Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 2
1.3.Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trinh năm trước 2
1.4.Các mụ[r]

76 Đọc thêm

KHÓA LUẬN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÁY TÍNH QUỐC ĐẠT

KHÓA LUẬN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÁY TÍNH QUỐC ĐẠT

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử nghiên cứu 2
3. Mục tiêu nghiên cứu 4
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
6. Giả thuyết nghiên cứu 5
7. Phương pháp nghiên cứu 5
8. Kết cấu khóa luận 5
PHẦN NỘI DUNG 7
CHƯƠNG1: CƠ S[r]

105 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cầu I Thăng Long

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CẦU I THĂNG LONG

Trong kinh tế thị trường sức lao động trở thành hàng hoá, người có sức lao động có thể tự do cho thuê (bán sức lao động của mình cho người sử dụng lao động: Nhà nước, chủ doanh nghiệp...) thông qua các hợp đồng lao động. Sau quá trình làm việc, chủ doanh nghiệp sẽ trả một khoản tiền có liên quan chặ[r]

70 Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn Tâm lý học lao động

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TÂM LÝ HỌC LAO ĐỘNG

- Các phương pháp quản lý tập thể lao động: + Phương pháp đề ra yêu cầu cho tập thể: có tác dụng làm thay đổi hiện trạng của cá nhân và của tập thể • Yêu cầu của lãnh đạo muốn các thành [r]

12 Đọc thêm

Thực trạng công tác thanh tra ATVSLĐ tại các DN FDI ở VN hiện nay

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA ATVSLĐ TẠI CÁC DN FDI Ở VN HIỆN NAY

Những năm qua, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, với lực lượng lao động ngày một tăng cao thì tỷ lệ thuận với đó là số vụ tai nạn lao động. Đây thực sự là vấn đề đáng lo ngại của toàn xã hội. Những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, những cái chết thương tâm, những tổn thất nặng nề[r]

10 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VAI TRÒ CỦA NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Lý thuyết chung về vấn đề nguồn nhân lực trong CNHHĐH phát triển kinh tế ở thành phố Hà Nội
1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực
1.1.1. Định nghĩa nguồn nhân lực
Trước khi tìm hiểu khái niệm nguồn nhân lực, chúng ta tìm hiểu các khái niệm nguồn lao động và lực lượng lao động.
Nguồn lao động là toàn b[r]

27 Đọc thêm

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

PHẦN I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.
I. LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.
1.Tiền lương:
1.1. Khái niệm:
Trong kinh tế thị trường sức lao động trở thành hàng hoá, người có sức lao động có thể tự do cho thuê(bán sức lao độn[r]

47 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thương mại va xây dựng hoa Tùng

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VA XÂY DỰNG HOA TÙNG

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3
CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 5
1.1. Một số vấn đề cơ bản về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp 5
1.1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực 5
1.1.1.1. Khái niệm 5
1.1.1.2. Đặc điểm của lao động trong doanh nghiệp 5
1.1.1.3. Phân loại lao động trong doanh[r]

42 Đọc thêm

GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY GAS PETROLIMEX ĐÀ NẴNG

GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY GAS PETROLIMEX ĐÀ NẴNG

CHƯƠNG 1:
NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ
TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1.1. Các khái niệm cơ bản về quản trị nguồn nhân lực và tạo động lực lao động
1.1.1. Quản trị nguồn nhân lực
1.1.1.1. Khái niệm
“Quản trị nguồn nhân lực là thiết kế các chính sách và thực hiện các lĩnh vực hoạt động nhằm l[r]

36 Đọc thêm

LÝ THUYẾT BÀI TẬP VÀ TIỂU LUẬN MÔN ĐỊNH MỨC KINH TẾ KĨ THUẬT HUMG

LÝ THUYẾT BÀI TẬP VÀ TIỂU LUẬN MÔN ĐỊNH MỨC KINH TẾ KĨ THUẬT HUMG

Định mức kinh tế kĩ thuật: Là tổng thể những công tác mà bộ máy quản lý kinh tế nhà nước hay bộ máy quản trị doanh nghiệp phải thực hiện để xác định nên các mức kinh tế kỹ thuật.
Môn học định mức kinh tế kĩ thuật được TS Phan Thị Thái trường ĐH Mỏ địa chất giảng dạy với nội dung ôn tập:
PHẦN 1: LÝ[r]

26 Đọc thêm

Bài tập phân tích Mối quan hệ giữa thỏa ước lao động tập thể với pháp luật lao động và hợp đồng lao động

BÀI TẬP PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỚI PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Phân tích mối quan hệ giữ thỏa ước lao động tập thể với pháp luật lao động. Phân tích mối quan hệ giữa lao động tập thể với hợp đồng lao đồng. Phân tích khái niệm về thỏa ước lao động tập thể, các khái niệm về thỏa ước lao động tập thể.

8 Đọc thêm