MỐI QUAN HỆ GIỮA TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MỐI QUAN HỆ GIỮA TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ...":

MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM

MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM

Như vậy, rủi ro kiểm toán và bằng chứng kiểm toán có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau và có thể được khái quát bằng sơ đồ sau: SƠ ĐỒ QUAN HỆ GIỮA RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁ[r]

31 Đọc thêm

Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính

ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính

19 Đọc thêm

 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VẬN DỤNG KHÁI NIỆM TRỌNG YẾU TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VẬN DỤNG KHÁI NIỆM TRỌNG YẾU TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Kiểm toán và đặc biệt là kiểm toán tài chính xuất hiện và phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý của các doanh nghiệp. Ở Việt nam, hoạt động kiểm toán xuất hiện[r]

37 Đọc thêm

CÂU hỏi lý THUYẾT KIỂM TOÁN căn bản

CÂU HỎI LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN CĂN BẢN

Câu 1: Khái niệm và bản chất của kiểm toán. Mối quan hệ giữa kế toán và kiểm toán.Sự cần thiết khách quan của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường?
Trả lời
Kiểm toán là quá trình các kiểm toán viên độc lập và có năng lực tiến hành thu thập bằng chứng về các thông tin cần được kiểm toán của một tổ[r]

15 Đọc thêm

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục TSCĐ trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế IFC thực hiện

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ IFC THỰC HIỆN

1.Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay khái niệm “Kiểm toán” không còn quá mới mẻ tại Việt Nam.Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, lĩnh vực kiểm toán đã và đang không ngừng phát triển và được công nhận như là một nhân tố không thể thiếu trong nền kinh tế hội nhập. Kiểm toán độc lập chính[r]

114 Đọc thêm

thiết kế thử nghiệm kiểm soán cho chu trình kiểm toán hàng tồn kho năm 2014

THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁN CHO CHU TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO NĂM 2014

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2
1.1. CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO VỚI VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN 2
1.1.1. Bản chất và chức năng của chu trình hàng tồn kho ảnh hưởng tới công tác Kiểm toán. 2
1.1.1.1. Đặc điểm chung về chu trình hàng[r]

21 Đọc thêm

áp dụng thủ tục kiểm toán hàng hóa tại công ty kiểm toán và tư vấn tài chính sài gòn afc – chi nhánh hà nội năm 2014

ÁP DỤNG THỦ TỤC KIỂM TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH SÀI GÒN AFC – CHI NHÁNH HÀ NỘI NĂM 2014

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN HÀNG HÓA 2
1.1 Đặc điểm của hàng hóa với tổ chức kiểm toán hàng hóa 2
1.1.1 Những đặc điểm chung về kiểm toán hàng hóa 2
1.1.2. Tổ chức công tác kế toán hàng hóa. 3
1.1.2. 1. Tổ chức chứng từ kế toán 3
1.1.2. 2 Tổ chức tài khoản kế to[r]

96 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đơn vị khách hàng trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế A.T.A.X

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐƠN VỊ KHÁCH HÀNG TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ A.T.A.X

Trong giai đoạn phát triển không ngừng của nền kinh tế thế giới, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập hiện nay của Việt Nam thì nhu cầu của ngành nghề kiểm toán cũng như vai trò của nó trong nền tài chính hiện đại đang ngày càng phát triển và trở nên quan trọng. Trong kiểm toán báo cáo tài chính thì qu[r]

68 Đọc thêm

tiểu luận hoàn thành kiểm toán bài số 2

TIỂU LUẬN HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN BÀI SỐ 2

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
CHƯƠNG I. CHUẨN BỊ HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN 2
1.1. Xem xét các khoản nợ tiềm tàng 2
1.2. Xem xét sự kiện xảy ra sau ngày khóa sổ kế toán lập báo cáo tài chính 3
1.3. Xem xét về giả định hoạt động liên tục 5
CHƯƠNG II. BÁO CÁO KIỂM TOÁN 6
2.1. Khái niệm, vai trò 6
2.2. Cá[r]

36 Đọc thêm

KIỂM TOÁN DOANH THU và nợ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Báo cáo tài chính là một bằng chứng phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tất cả các nghiệp vụ giao dịch của doanh nghiệp đều được đúc kết, thể hiện trên các khoản mục được trình bày trên báo cáo tài chính, vì thế, để hoàn thành tốt nhất mục đích kiểm toán, kiểm toán viên cần phải[r]

64 Đọc thêm

Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”

ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO THỰC HIỆN”

Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”.
Nội dung ch[r]

85 Đọc thêm

Quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Ernst Young Việt Nam thực hiện

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH ERNST YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

Nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển, cùng với đó là sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các doanh nghiệp. Đây cũng chính là bài toán khó của các doanh nghiêp khi muốn tồn tại và đứng vững trên thương trường. Để làm được điều này, các doanh nghiệp phải[r]

63 Đọc thêm

hãy thiết kế một chương trình kiểm toán cho khoản mục công nợ phải thu phải trả năm 2014

HÃY THIẾT KẾ MỘT CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN CHO KHOẢN MỤC CÔNG NỢ PHẢI THU PHẢI TRẢ NĂM 2014

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 3
CHƯƠNG 1: CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN CHO KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG 3
1.1. Các công việc thực hiện trong giai đoạn lập kế hoạch 3
1.2. Thiết kế chương trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng 3
1.3. Giải pháp hoàn thiện chương trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu[r]

23 Đọc thêm

thảo luận môn kiểm toán

THẢO LUẬN MÔN KIỂM TOÁN

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
 
TỔNG QUAN VỀ KTBCTC
 1. Đối tượng kiểm toán Báo cáo tài chính là:
A. Bảng khai tài chính
B. Cơ cấu tổ chức của đơn vị được kiểm toán.
C. Thực trạng hoạt động tài chính
D. Cả 3 câu trên đều sai.
=> Đáp án: A
2. Trình tự rà soát các thông tin về giá trị trong hành tự kế toán[r]

63 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An Chi nhánh Hà Nội thực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VẠN AN CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN

Trong những năm gần đây, với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã được hình thành và nhanh chóng phát triển ở Việt Nam. Kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và góp phần nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp. Hoạt động kiểm toán thông qua[r]

76 Đọc thêm

Vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, ngành kiểm toán ở nước ta đã đạt được những thành công nhất định và khẳng định được vai trò qua trọng trong hệ thống các công cụ quản lý và sự phát triển của nền kinh tế. Mặt khác, cùng với công tác quản lý ngày càng phức tạp đòi hỏi kiểm toán cũng phải[r]

78 Đọc thêm

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG và THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTCI. Những vấn đề chung về kiểm toán BCTC doanh nghiệp:1. Khái niệm về kiểm toán báo cáo tài chính: “Kiểm toán là một quá trình mà qua đó một người độc lập, có thẩm quyền thuthập và đánh giá các bằng chứng về các t[r]

66 Đọc thêm

TRAC NGHIEM BAI TAP MON KIEM

TRAC NGHIEM BAI TAP MON KIEM

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1.1 Điều nào sau đây không phải là lý do chính của việc kiểm toán báo cáo tài chính:
a. Do mâu thuẫn quyền lợi giữa nhà quản lý của đơn vị được kiểm toán với kiểm toán viên độc lập.
b. Sự phức tạp của các vấn đề lien quan[r]

148 Đọc thêm

RỦI RO KIỂM TOÁN và HOẠT ĐỘNG LIÊN tục

RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: RỦI RO KIỂM TOÁN 2
1.1. Các khái niệm về rủi ro kiểm toán. 2
1.2. Các loại rủi ro kiểm toán 2
1.2.1 Rủi ro tiềm tàng ( Inherent Risk IR ) 2
1.2.2. Rủi ro kiểm soát (control RiskCK) 4
1.2.3 Rủi ro phát hiện (Detection RiskDR) 7
1.3. Đánh giá rủi ro trong kiểm soát nộ[r]

35 Đọc thêm

BÀI 2 rủi RO KIỂM TOÁN và HOẠT ĐỘNG LIÊN tục

BÀI 2 RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1: RỦI RO KIỂM TOÁN21.1. Các khái niệm về rủi ro kiểm toán.21.2. Các loại rủi ro kiểm toán21.2.1 Rủi ro tiềm tàng ( Inherent Risk IR )21.2.2. Rủi ro kiểm soát (control RiskCK)41.2.3 Rủi ro phát hiện (Detection RiskDR)71.3. Đánh giá rủi ro trong kiểm soát nội bộ91.3.1 Nhậ[r]

35 Đọc thêm

Cùng chủ đề