CÔNG TÁC QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÔNG TÁC QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN":

SKKN BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN

SKKN BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN

Trên cơ sở các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về việcđổi mới chương trình giáo dục trung học phổ thông, đổi mới phương phápdạy học, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học, đặc biệt với chủđề “ đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng dạy học” thì quản lýhoạt động tổ chuyên môn ở các trường trung học phổ thông A trong nhữngnăm qua đã có những bước chuyển biến tích cực và đã đạt được một số kếtquả nhất định nhiều TCM được tặng danh hiệu tập thể LĐTT, tập thể LĐXS..Tuy nhiên, vẫn còn những nhược điểm mang tính cần thiết phải khắcphục, đó là:- Công tác quản lý việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức, sinhhoạt tổ chuyên môn còn mang tính hình thức, lỏng lẻo, sinh hoạt mang tínhđơn điệu, máy móc theo các đề mục có sẵn, chỉ chú ý đến triển khai công tácmới, ít tổng kết, rút kinh nghiệm chuyên môn. Khi sinh hoạt còn nể nang,theo một lối mòn, ít bàn các biện pháp sinh hoạt chuyên đề, giúp đỡ, thúc đẩygiáo viên, tận dụng kinh nghiệm của giáo viên già, sức bật của giáo viên trẻ,sinh hoạt nhóm, chưa kích thích được giáo viên tham gia đọc sách, nghiên7cứu tài liệu. Cho nên nghiên cứu một cách khoa học, hệ thống các nhu cầucủa các trường trung học phổ thông về đổi mới nội dung, phương pháp dạyhọc, kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học trong đó việc đầu là hoạt động tổchuyên môn ở các trường trung học phổ thông là một việc làm rất cần thiết vàcấp bách để có được thầy giỏi dẫn tới trò giỏi, quản lý tốt tổ chuyên môn thìchất lượng dạy học sẽ đi lên.Với những lý do trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Biện pháp tăngcường quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trưởng ở trường trunghọc phổ thông A, tỉnh Hải Dương”.2.Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu
Xem thêm

62 Đọc thêm

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS

MỤC LỤC STT Nội dung Trang 1 Trang bìa 1 2 Mục lục 2 3 I. Phần mở đầu I.1. Lý do chọn đề tài I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài I.3. Đối tượng nghiên cứu I.4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu I.5. Phương pháp nghiên cứu 3 3 4 4 5 5 4 II. Phần nội dung II.1: Cơ sở lý luận II.2: Thực trạng a. Thuận Lợi khó khăn b. Thành cônghạn chế c. Mặt mạnh mặt yếu d. Các nguyên nhân các yếu tố tác động e. Phân tích, đánh giá các vấn đề….. II.3. Giải pháp, biện pháp a. Mục tiêu thực hiện các giải pháp, biện pháp b. Nội dung và cách thức thực hiện các giải pháp, biện pháp c. Điều kiện để thực hiện các giải pháp, biện pháp d. Mối quan hệ giữa các các giải pháp, biện pháp II.4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học… 5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 11 18 19 19 5 III. Phần kết luận kiến nghị III.1. Kết luận III.2. Kiến nghị 20 21 22 6 Tài liệu tham khảo 23 I. Phần mở đầu I.1. Lý do chọn đề tài. Đất nước ta đang bước vào một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên đánh dấu một thời kì cả dân tộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đại hội Đảng IX đã khẳng định nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển đất nước trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá nên cần tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện về GDĐT. Đến Đại hội Đảng X tiếp tục chỉ rõ: Giáo dục phải nhằm đào tạo những con người Việt Nam có lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có phẩm chất tốt đẹp của dân tộc, có năng lực, bản lĩnh để thích ứng với những biến đổi của xã hội trong kinh tế thị trường, những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Như vậy chỉ có phát triển giáo dục thì mới mở ra tương lai tươi sáng cho đất nước. Bởi lẽ giáo dục nói chung, dạy học nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Đó là những người lao động có kỹ thuật, có tay nghề thành thạo, có khả năng thích ứng, khả năng giao tiếp được đào tạo và bồi dưỡng bởi nền giáo dục tiên tiến gắn với khoa học công nghệ hiện đại. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và nòng cốt trong các nhà trường nói chung, nhà trường THCS nói riêng tổ chuyên môn phải xây dựng một nền giáo dục theo định hướng: “Chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá”. Muốn thực hiện định hướng này phải giải quyết nhiều vấn đề, trong đó đổi mới công tác quản lý giáo dục là một giải pháp quan trọng. Có thể nói, hoạt động chủ yếu trong nhà trường là hoạt động chuyên môn. Các tổ chuyên môn là tổ chức quan trọng là đơn vị cơ sở gắn bó với người giáo viên giảng dạy, ở đây diễn ra mọi hoạt động có liên quan đến toàn bộ hoạt động nghề nghiệp của người giáo viên. Tổ chuyên môn cũng là nơi người giáo viên có thể chia sẻ mọi tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề có liên quan đến nghề nghiệp, đời sống vật chất và tinh thần của mình. Hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường có vai trò quyết định cho sự phát triển của nhà trường nói riêng và sự phát triển giáo dục nói chung, là nhân tố quyết định trực tiếp đến chất lượng dạy học của các trường THCS hiện nay. Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn là một hoạt động của tổ trưởng vô cùng khó khăn, phức tạp và diễn ra trong một thời gian dài. Do đó, để có thể quản lý tốt các hoạt động của tổ mình, người tổ trưởng phải biết dựa vào những cánh tay đắc lực của mình như: phó tổ trưởng và các giáo viên giỏi có nhiều kinh nghiệm. Hoạt động tổ chuyên môn ở trường THCS là một yêu cầu bắt buộc và hết sức cần thiết, là một qui định trong điều lệ trường trung học do Bộ GDĐT ban hành cũng như sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Phòng Giáo dục nói riêng. Vấn đề quản lý hoạt động tổ chuyên môn của ở trường THCS sao cho hiệu quả thiết thực để từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục trong các nhà trường THCS chưa được các cấp quản lý của ngành giáo dục tổng kết. Tổ trưởng tổ chuyên môn phần lớn chưa được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý tổ chuyên môn một cách có hệ thống, vì vậy trong những năm học trước hoạt động của các tổ chuyên môn của các trường THCS chưa được đồng bộ, nội dung hoạt động của một vài tổ chuyên môn chưa đi vào chiều sâu, còn hạn chế trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc bàn bạc thảo luận về đổi mới nội dung chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa, soạn giảng, đổi mới phương pháp dạy học, phát huy sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy và giáo dục của từng thành viên trong tổ chuyên môn. Xuất phát từ lý do trên, bản thân đã chọn đề tài “Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường THCS”.
Xem thêm

26 Đọc thêm

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS

thành trí tuệ của tập thể giúp cho giáo viên nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớpmà nâng dần trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các giáo viên trong tổ.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.- Phương pháp quản lý hoạt động của các tổ chuyên môn là tổ hợp nhữngcách thức tiến hành hoạt động quản lý của hiệu trưởng để thực hiện nhữngnhiệm vụ quản lý nhằm đạt được mục tiêu quản lý.- Thực chất của phương pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệutrưởng đó là phương thức tác động của nguời hiệu trưởng tới nhận thức, tìnhcảm và hành vi của tổ trưởng chuyên môn, các giáo viên trong tổ chuyên mônnhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy - giáo dục trong nhàtrường.II: NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM .A. Cơ sở lí luận .1.Thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng ởtrường THCS Hoằng Đông1.1 Khái quát tình hình kinh tế – xã hội của xã Hoằng Đông.Là xã nghèo công việc chính chủ yếu là nông nghiệp nên đời sống nhândân gặp rất nhiều khó khăn nên nhìn chung trình độ dân trí, trình độ, sản xuấtcòn thấp, phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, mức thu nhập tương đối thấp, đời sốngdân cư rất khó khăn, nhiều gia đình còn hiện tượng đứt bữa, ăn ở tạm bợ.Tất cảnhững điều đó tác động không ít tiêu cực đến công tác giáo dục của xã, và hạnchế các nhà trường trong quá trình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ giáo dục, đặcbiệt với trường THCS, dẫn tới nhiều học sinh phải tham gia lao động nuôi sốngbản thân và phụ giúp gia đình, đã bỏ học giữa chừng, gây khó khăn cho việcduy trì sĩ số học sinh, và ảnh hưởng đến tỉ lệ phổ cập THCS.Từ kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp, việc nhận thức về tầm quantrọng của giáo dục bị hạn chế nhiều, khả năng và ý thức đầu tư vào việc học củacon cái chưa được đúng mức. Vì vậy, khả năng chuyên cần và năng lực tiếp thu6
Xem thêm

21 Đọc thêm

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THCS

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THCS

định của Điều lệ trường trung học và các quy định khác của Luật giáo dục. Các tổ chứctrong trường gồm có: Chi bộ, Công Đoàn, Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khenthưởng, hội đồng tư vấn, Đoàn TN CS HCM, Đội TN TP HCM, các tổ chuyên môn,tổ văn phòng. Tất cả các tổ chức trong đơn vị có nội qui, có xây dựng kế hoạch hoạtđộng, mục tiêu hoạt động cụ thể, có đánh giá kiểm tra và giám sát,… Nhằm mục đíchcuối cùng thúc đẩy và nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục trong nhà trường.Về đội ngũ CB, GV, NV có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, giáo viên đạtchuẩn đang từng bước học tập nâng cao theo hướng trên chuẩn. Số giáo viên đứnglớp đầy đủ theo các bộ môn quy định.Là đơn vị sự nghiệp thuộc 100% kinh phí do nhà nước cấp nên công tác quảnlý tài chính được thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đầy đủ báo cáo định kỳBáo cáo tự đánh giá trường THCS Giá Rai A / Trang 11.theo hướng dẫn của tài chính. Hằng năm được nhà trường công khai dân chủ về cáchoạt động tài chính đối với tập thể CB, GV, NV và phụ huynh toàn trường thông quabáo cáo cuối năm của nhà trường, qua bảng tin công khai.Về chất lượng thấy rõ sựtiến bộ qua 5 năm đánh giá, chất lượng của giáo viên và chất lượng của học sinh, cụthể qua từng năm học chất lượng giáo viên thể hiện qua các cuộc thi giáo viên dạygiỏi các cấp đều tăng ( năm học 2010 – 2011 có 9 giáo viên giỏi huyện, năm học2014 – 2015 có 11 giáo viên dạy giỏi huyện), chất lượng học sinh qua khảo sát củacác cấp quản lý PGD&ĐT và Sở GD&ĐT đều đạt và vượt, học sinh giỏi huyện, tỉnhnăm nào củng có, năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá giỏihằng năm tăng (trong đó giỏi trên 20%). Tỷ lệ lên lớp trung bình qua các năm đạt99%, học sinh tốt nghiệp THCS đạt trên 98% và thi đậu vào các trường THPT đạtkhá cao, các cuộc thi phong trào của Đoàn, Đội, chuyên môn được đánh giá cao vàđược khen thưởng của cấp huyện, tỉnh. Đặc biệt trong năm học 2011 – 2012, 2012 –2013, 2013 - 2014 tập thể đơn vị được UBND tỉnh tặng bằng khen Hoàn thành xuấtsắc nhiệm vụ năm học. Về các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường qua các năm
Xem thêm

85 Đọc thêm

Luận văn Quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng các trường THPT Thị Xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

LUẬN VĂN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT THỊ XÃ CHÍ LINH TỈNH HẢI DƯƠNG

Luận văn Quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng các trường THPT Thị Xã Chí Linh tỉnh Hải Dương MỤC LỤC MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 1.Lý do chọn đề tài............................................................................................ 1 2. Mục đích nghiên cứu..................................................................................... 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .............................................................. 3 4. Giả thuyết khoa học ...................................................................................... 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................... 3 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài ....................................................... 4 7. Phương pháp nghiên cứu............................................................................... 4 8. Cấu trúc của luận văn :.................................................................................. 5 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THPT ......................................... 6 1.1 Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề .......................................................... 6 1.2. Các khái niệm cơ bản................................................................................. 9 1.2.1. Khái niệm Quản lý .............................................................................. 9 1.2.2 Quản lý giáo dục ................................................................................ 11 1.2.3.Quản lý trường THPT ........................................................................ 12 1.3 Hoạt động chuyên môn ở trường THPT ................................................... 25 1.3.1. Khái niệm Hoạt động chuyên môn ở trường THPT ......................... 25 1.3.2 Nội dung của hoạt động chuyên môn ở trường THPT ...................... 29 1.4 Quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng trường THPT ........... 31 1.4.1 Nội dung quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng trường THPT31 1.4.2 Biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng trường THPT ....................................................................................................36 1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động chuyên môn ở trường THPT ... 38 1.5.1. Các yếu tố chủ quan. ......................................................................... 38 1.5.2. Các yếu tố khách quan ...................................................................... 40 Tiêu kết chương 1........................................................................................... 42 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN Đề tài: Quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng các trường THPT Thị Xã Chí Linh tỉnh Hải Dương 2 CỦA HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG THPT THỊ XÃ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƢƠNG...................................................................................... 43 2.1 Khái quát về địa lý, văn hóa – xã hội Thị xã Chí Linh ,tỉnh Hải Dương.. 43 2.1.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên và kinh tế - xã hội...................................... 43 2.1.2 Đặc điểm văn hóa - giáo dục............................................................. 44 2.1.3. Bậc học THPT ở thị xã Chí Linh ...................................................... 45 2.2. Thực trạng giáo dục các trường THPT Thị xã Chí Linh ........................ 46 2.2.1. Về đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên............................................. 46 2.2.2 Quy mô phát triển học sinh ................................................................ 49 2.2.3 Thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho hoạt động dạy và học .............................................................................................................. 50 2.2.4. Thực trạng và kết quả học tập của học sinh trường các THPT......... 51 2.3. Thực trạng quản lý hoạt động chuyên môn của Hiệu trưởng các trường THPT thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. ......................................................... 53 2.3.1. Phân công dạy học ...................................................................................53 2.3.2 Công tác quản lý thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ...... 54 2.4. Đánh giá chung ........................................................................................ 75 Tiểu kết chương 2........................................................................................... 79 CHƢƠNG 3. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG THPT THỊ XÃ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƢƠNG..................................... 80 3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp........................................................... 80 3.2. Các biện pháp đề xuất .............................................................................. 81 3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn ................................................................................ 81 3.2.2. Biện pháp 2: Kế hoạch hóa việc tổ chức hoạt động của tổ chuyên môn .84 3.2.3. Biện pháp 3: Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của mỗi học sinh................. 85 Đề tài: Quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng các trường THPT Thị Xã Chí Linh tỉnh Hải Dương 3 3.2.4. Biện pháp 4: Thường xuyên phân loại học sinh để bồi dưỡng học sinh giỏi và phù đạo học sinh tiếp thu chậm..................................... 89 3.2.5. Biện pháp 5: Tăng cường chỉ đạo giáo dục toàn diện cho học sinh. 91 3.2.6. Biện pháp 6: Chỉ đạo đổi mới công tác kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học của giáo viên và kết quả học tập của học sinh. ................... 94 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp .............................................................. 97 3.4. Khảo sát tính cần thiết và khả thi của các biện pháp. .............................. 99 Tiểu kết chương 3......................................................................................... 102 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ............................................................. 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................... 106 Luận văn Quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng các trường THPT Thị Xã Chí Linh tỉnh Hải Dương Luận văn Quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng các trường THPT Thị Xã Chí Linh tỉnh Hải Dương Luận văn Quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng các trường THPT Thị Xã Chí Linh tỉnh Hải Dương Luận văn Quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng các trường THPT Thị Xã Chí Linh tỉnh Hải Dương Luận văn Quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng các trường THPT Thị Xã Chí Linh tỉnh Hải Dương Luận văn Quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng các trường THPT Thị Xã Chí Linh tỉnh Hải Dương Luận văn Quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng các trường THPT Thị Xã Chí Linh tỉnh Hải Dương Luận văn Quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng các trường THPT Thị Xã Chí Linh tỉnh Hải Dương Luận văn Quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng các trường THPT Thị Xã Chí Linh tỉnh Hải Dương
Xem thêm

111 Đọc thêm

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜ

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜ

I. PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài* Cơ sở lý luậnCông tác sinh hoạt chuyên môn là một hoạt động hết sức quan trọngtrong tất cả các hoạt động của trường học nói chung và trường tiểu học nóiriêng. Sinh hoạt chuyên môn không chỉ giúp mỗi người giáo viên nâng caonăng lực chuyên môn cho bản thân mà còn là hoạt động tạo điều kiện cho tất cảcác giáo viên trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác. Qua các buổi sinh hoạtchuyên môn, giáo viên được bổ sung và nâng cao những kiến thức chuyên môntrong thực tiễn, những kỹ năng mềm dẻo trong công tác giảng dạy và quản lýhọc sinh.Do đó vấn đề sinh hoạt chuyên môn hiện nay đang được các cấp quản lýgiáo dục quan tâm và tìm giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng của buổisinh hoạt chuyên môn thông qua đó nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.* Cơ sở thực tiễnTrong những năm qua, công tác sinh hoạt chuyên môn ở các trường họcnói chung và Trường Tiểu học Nguyễn văn Siêu nói riêng đã được tổ chức thựchiện thường xuyên. Song các buổi sinh hoạt chuyên môn thường diễn ra theohai hình thức: Hội thảo theo chuyên đề và dự giờ trao đổi, rút kinh nghiệm. Vớicác nội dung như triển khai học tập các văn bản chỉ đạo về chuyên môn của cấptrên, tập huấn phương pháp dạy học thường do Ban giám hiệu triển khai. Bêncạnh đó là việc tổ chức thảo luận, dự giờ trao đổi kinh nghiệm về một số bàihọc. Cả hai hình thức trên đã được thực hiện khá tốt góp phần nâng cao chấtlượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Tuy nhiên các buổi sinh hoạt chuyênmôn hiện nay còn bộc lộ nhiều vấn đề bất cập cần phải thay đổi. Còn có tìnhtrạng đơn điệu cả về hình thức và nội dung, chưa đạt hiệu quả cao, một số giáoviên còn chưa chú trọng tự học tự bồi dưỡng chuyên môn. Đó là, chất lượng cácbuổi sinh hoạt chuyên môn còn chưa cao. Nội dung sinh hoạt chuyên đề chưađược chú trọng, còn nhiều hạn chế.Trong một trường học nói chung và trong các tổ chuyên môn nói riêng,do đặc thù nội dung sinh hoạt của từng tổ khối khác nhau nên khối lượng công
Xem thêm

16 Đọc thêm

TIỂU LUẬN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHƯỚC A

TIỂU LUẬN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHƯỚC A

MỤC LỤC TT NỘI DUNG TRANG 1. Mục lục 2. I. LÝ DO CHỌN CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN 1 3. 1. Lý do php lý 1 4. 2. Lý do về lý luận 1 5. 3. Lý do thực tiễn 2 6. 4. Tính cấp thiết của đề tài đ chọn 2 7. II. PHN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHƯỚC A 2 8. 1. Giới thiệu khái quát về trường Tiểu học Bình Phước A 2 9. 2. Thực trạng tổ chuyên môn của Trường Tiểu học Bình Phước A 3 10. 3. Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của cc tổ chuyn mơn 5 11. 4. Những việc lm của bản thân để quản lí hoạt động tổ chuyn mơn. 4 12. III. CC KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ĐỂ VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỀU Đ HỌC TRONG CƠNG VIỆC ĐƯỢC GIAO 10 13. 1. Cc hoạt động dự kiến trong 1 thng tới 10 14. 2. Cc hoạt động dự kiến trong 3 thng tới 13 15. 3. Cc hoạt động dự kiến trong 1 năm tới 15 16. IV. KẾT LUẬN V KIẾN NGHỊ 17 17. 1. Kết luận 17 18. 2. Kiến nghị 18 19. V. TI LIỆU THAM KHẢO 19 I. LÝ DO CHỌN CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN 1. Lý do php lý Có thể nói, hoạt động chủ yếu trong nhà trường là hoạt động chuyên môn. Các tổ chuyên môn là tổ chức quan trọng và nịng cốt trong cc nh trường nói chung, nhà trường tiểu học nói riêng. Tổ chuyên môn là đơn vị cơ sở gắn bó với người giáo viên giảng dạy. Ở đây diễn ra mọi hoạt động có liên quan đến toàn bộ hoạt động nghề nghiệp của người giáo viên. Tổ chuyên môn cũng là nơi người giáo viên có thể chia sẻ mọi tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề có liên quan đến nghề nghiệp, đời sống vật chất và tinh thần của mình. Hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường có vai trị quyết định cho sự phát triển của nhà trường nói riêng và sự phát triển giáo dục nói chung. Có thể nói hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường là nhân tố quyết định trực tiếp đến chất lượng dạy học của các trường tiểu học. Do đó, quản lí hoạt động chuyên môn là nhiệm vụ hàng đầu, là trọng tâm trong quá trình quản lí của người hiệu trưởng. Điều 18: Điều lệ Trường Tiểu học quy định nhiệm vụ của tổ chuyên môn như sau: 1. Tổ chuyn mơn bao gồm gio vin, vin chức làm công tác thư viện, thiết bị gio dục. Mỗi tổ cĩ ít nhất 3 thnh vin. Tổ chuyn mơn cĩ tổ trưởng, nếu cĩ từ 7 thnh vin trở ln thì cĩ một tổ phĩ. 2. Nhiệm vụ của tổ chuyn mơn: a) Xy dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học v hoạt động gio dục; b) Thực hiện bồi dưỡng chuyn mơn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, gio dục v quản lí sử dụng sch, thiết bị của cc thnh vin trong tổ theo kế hoạch của nhà trường; c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp gio vin tiểu học v giới thiệu tổ trưởng, tổ phĩ. 3. Tổ chuyn mơn sinh hoạt định kì hai tuần một lần v cc sinh hoạt khc khi cĩ nhu cầu cơng việc. 2. Lý do về lý luận Tổ chuyn mơn l tổ chức hình thức nghề nghiệp đ cĩ từ lâu trong nhà trường. Đây là cơ sở trực tiếp nhất với cc hoạt động của gio vin. Tổ chuyn mơn l một tổ chức trong nhà trường, tập hợp cc gio vin cĩ cng chuyn mơn gip họ hành động theo mục tiu thống nhất. Hoạt động của tổ chuyn mơn l tạo điều kiện cho gio vin hồn thnh nhiệm vụ của mình trong qu trình dạy học – gio dục. Thơng qua hoạt động chuyn mơn, hiệu trưởng sẽ nắm được su st hoạt động của giáo viên, phát huy cao độ sự thống nhất giữa hiệu trưởng với cc thnh vin trong tập thể sư phạm. Vì vậy tăng cường chỉ đạo hoạt động của tổ chuyn mơn l mối quan tâm thường xuyn của hiệu trưởng.
Xem thêm

23 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TẠI CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN ỨNG HÒA TP HÀ NỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TẠI CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN ỨNG HÒA TP HÀ NỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 5. Giả thuyết khoa học 3 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3 7. Phương pháp nghiên cứu 3 8. Cấu trúc luận văn 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 5 1.1. Vài nét về lịch sử vấn đề nghiên cứu 5 1.2. Một số khái niệm cơ bản 9 1.2.1. Quản lý 9 1.2.2. Quản lý giáo dục 11 1.2.3. Quản lý nhà trường 12 1.2.4. Hoạt động chuyên môn 15 1.2.5. Quản lý hoạt động chuyên môn 16 1.3. Trường THPT trong hệ thống giáo dục quốc dân 17 1.3.1. Vị trí, nhiệm vụ trường THPT 17 1.3.2. Vị trí, vai trò của Hiệu trưởng trường THPT 19 1.4. Nội dung hoạt động chuyên môn của giáo viên trong nhà trường THPT 20 1.4.1. Thực hiện quy chế chuyên môn 20 1.4.2. Sinh hoạt tổ chuyên môn 21 1.4.3. Giảng dạy 21 1.4.4. Bồi dưỡng chuyên môn 22 1.4.5. Kiểm tra, đánh giá môn học 23 1.4.6. Viết Sáng kiến kinh nghiệm chuyên môn 24 1.4.7. Giao lưu, trao đổi chuyên môn 25 1.5. Nội dung quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng trường THPT (theo tiếp cận phối hợp chức năng và đối tượng quản lý) 25 1.5.1. Xây dựng kế hoạch chuyên môn của toàn trường và chỉ đạo các tổ chuyên môn lập kế hoạch chuyên môn của tổ 25 1.5.2. Xây dựng và hoàn thiện quy chế chuyên môn 28 1.5.3. Tổ chức bộ máy quản lý chuyên môn 28 1.5.4. Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện quy chế và kế hoạch hoạt động chuyên môn 29 1.5.5. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học 29 1.5.6. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên 30 1.5.7. Chỉ đạo viết sáng kiến kinh nghiệm, giao lưu trao đổi chuyên môn 31 1.5.8. Kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 32 1.6. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động chuyên môn 34 1.6.1. Yếu tố chủ quan 34 1.6.2. Yếu tố khách quan.................................................................................36 Tiểu kết chương 1 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TẠI CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN ỨNG HÒA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 39 2.1. Khái quát về địa lý, kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục huyện Ứng Hòa thành phố Hà Nội 39 2.1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội 39 2.1.2. Đặc điểm văn hóa giáo dục 39 2.2. Thực trạng giáo dục trường THPT huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 40 2.2.1 Quy mô phát triển học sinh 40 2.2.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên 41 2.2.3. Thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện dạy và học 42 2.3. Thực trạng hoạt động chuyên môn của giáo viên các trường THPT huyện Ứng Hoà – thành phố Hà Nội 45 2.3.1. Thực hiện quy chế chuyên môn 46 2.3.2. Sinh hoạt tổ chuyên môn 46 2.3.3 Giảng dạy 49 2.3.4. Bồi dưỡng chuyên môn 50 2.3.5. Kiểm tra, đánh giá môn học 52 2.3.6. Viết sáng kiến kinh nghiệm chuyên môn 54 2.3.7. Giao lưu, trao đổi chuyên môn 55 2.4. Thực trạng quản lý hoạt động chuyên môn của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Ứng Hoà – thành phố Hà Nội 56 2.4.1. xây dựng kế hoạch chuyên môn của toàn trường và chỉ đạo các tổ chuyên môn lập kế hoạch chuyên môn của tổ 57 2.4.2. xây dựng và hoàn thiện quy chế chuyên môn 59 2.4.3. Tổ chức bộ máy quản lý chuyên môn 60 2.4.4. Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện quy chế và kế hoạch hoạt động chuyên môn 62 2.4.5. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học 64 2.4.6. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên 66 2.4.7. Chỉ đạo viết sáng kiến kinh nghiệm, giao lưu trao đổi chuyên môn 68 2.4.8. Kiểm tra đánh giá hoạt động chuyên môn và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 70 2.4.9. Tạo động lực cho giáo viên tự học, tự phát triển chuyên môn 73 2.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động chuyên môn các trường THPT huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội 74 2.6. Đánh giá thực trạng 77 2.6.1. Thành công 77 2.6.2. Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế 78 Tiểu kết chương 2 80 CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ỨNG HÒA – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 81 3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp 81 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ 81 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và phát triển 82 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 82 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 82 3.2. Các biện pháp nâng cao quản lý hoạt động chuyên môn tại các trường THPT huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội 83 3.2.1. Nâng cao nhận thức của CBQL, giáo viên về vai trò của quản lý hoạt động chuyên môn ở trường THPT 83 3.2.2. Hoàn thiện quy chế chuyên môn bắt kịp với yêu cầu của đổi mới giáo dục trung học 84 3.2.3. Nâng cao năng lực của bộ máy quản lý chuyên môn (phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn) 85 3.2.4. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh và dạy học phân hóa 92 3.2.5. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 94 3.2.6. Đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá chuyên môn và đánh giá kết quả học tập của HS 99 3.2.7. Tạo động lực, môi trường thuận lợi cho giáo viên tự học, tự bồi dưỡng phát triển chuyên môn 105 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 108 3.4. Kết quả đánh giá mức độ về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 108 3.4.1.Kết quả khảo nghiệm nhận thức về tính cần thiết 109 3.4.2. Kết quả khảo nghiệm nhận thức về tính khả thi 109 3.4.3. Mối tương quan giữa sự cần thiết và tính khả thi của từng biện pháp 110 Tiểu kết chương 3 113 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 114 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 117 PHỤ LỤC
Xem thêm

151 Đọc thêm

TỔ CHUYÊN MÔN VÀ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG THPT

TỔ CHUYÊN MÔN VÀ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG THPT

1. Quan niệm về tổ chuyên môn Theo thông tư số 122011QĐBGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học, quy định ở Điều 16: “Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, GV, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác tư vấn cho HS của trường trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học, nhóm môn học hoặc nhóm các hoạt động ở từng cấp học THCS, THPT. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở giới thiệu của tổ chuyên môn và giao nhiệm vụ vào đầu năm học” Như vậy theo qui định của Điều lệ có thể hiểu: Tổ chuyên môn là một bộ phận của nhà trường, gồm một nhóm GV (từ 3 người trở lên) cùng giảng dạy về một môn học hay một nhóm môn học hay một nhóm viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, tư vấn học đường…được tổ chức lại để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ theo qui định tại khoản 2 điều 16 của Điều lệ nhà trường. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng và từ 12 tổ phó do hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học Trong trường trung học có 2 loại tổ chuyên môn phổ biến: Tổ đơn môn và tổ ghép môn, như: Tổ Văn, tổ Toán, tổ Ngoại ngữ, tổ Lí, Hóa, Thể dục, tổ Sử Địa giáo dục công dân,… trong mỗi tổ chuyên môn bao gồm các nhóm chuyên môn. 2. Vị trí và vai trò tổ chuyên môn Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong trong bộ máy tổ chức, quản lý của trường THCS, THPT. Trong trường, các tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường, chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục và các hoạt động khác hướng tới mục tiêu giáo dục. Tổ chuyên môn là một bộ phận, một đơn vị trong hệ thống cơ cấu tổ chức của nhà trường. Tổ chuyên môn là nơi trực tiếp triển khai các mặt hoạt động của nhà trường, trong đó trọng tâm là hoạt động giáo dục và dạy học. Tổ chuyên môn có mối quan hệ cộng đồng, hợp tác, phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ và các tổ chức đoàn thể khác trong nhà trường. Tổ chuyên môn là đầu mối quản lý mà Hiệu trưởng nhất thiết phải tập trung dựa vào đó để quản lý nhà trường trên nhiều phương diện, nhưng cơ bản nhất là hoạt động giáo dục, dạy học và hoạt động sư phạm của GV. Đặc biệt, tổ chuyên môn là nơi có điều kiện sâu sát để hiểu biết tâm tư, tình cảm và những khó khăn trong đời sống của các GV trong tổ, kịp thời động viên, giúp đỡ nhau. Chính vì thế tổ chuyên môn có vai trò tập hợp, đoàn kết các thành viên trong tổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người GV trong trường trung học. 3. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn Theo qui định tại khoản 2, điều 16 Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, tổ chuyên môn có các nhiệm vụ chính sau đây: Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ. Hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho GV thuộc tổ quản lý. Tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp GV trung học và các quy định khác hiện hành. Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với GV. Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu. Căn cứ theo qui định này, mỗi trường có thể qui định cụ thể hơn các nhiệm vụ của tổ chuyên môn phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ từng năm học. 4. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động tổ chuyên môn Theo Thông tư số 122009TTBGDĐT ngày 1252009 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS và Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường THPT ban hành theo Quyết định số 802008QĐBGDĐT ngày 30122008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tổ chuyên môn của nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định. a) Có kế hoạch công tác và hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường trung học. Được đánh giá qua các minh chứng: C ó kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần tháng, học kì và cả năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác; Kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, tự chọn, dạy ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng HS yếu kém; Kế hoạch cụ thể về sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình; Văn bản của lãnh đạo nhà trường về việc nhận xét thực hiện các nhiệm vụ năm học của tổ chuyên môn; Các minh chứng khác (nếu có). Ở nội dung này cần so sánh những hoạt động của tổ chuyên môn với các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ trường trung học; so sánh những hoạt động của tổ chuyên môn với các nhiệm vụ do lãnh đạo nhà trường giao ? b) Sinh hoạt ít nhất hai tuần một lần về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác: Minh chứng là các biên bản sinh hoạt chuyên môn của tổ hoặc nhóm chuyên môn; Sổ nhật ký hoặc biên bản đánh giá chất lượng về hiệu quả hoạt động giáo dục của các thành viên trong tổ; Biên bản đánh giá, xếp loại GV; Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. Chú ý đánh giá chất lượng của các buổi sinh hoạt chuyên môn. c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công: Minh chứng là các biên bản rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao của tổ chuyên môn, biên bản chỉnh sửa, bổ sung các nội dung mới, các biện pháp mới vào kế hoạch. Chú ý đánh giá hiệu quả các hoạt động cải tiến, điều chỉnh tăng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của tổ.
Xem thêm

20 Đọc thêm

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2015 2016 Họ và tên giáo viên: Trình độ chuyên môn: Tổ chuyên môn: Tổ 4 + 5 Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: I. Mục tiêu của việc BDTX: Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm của nhà giáo, nhằm thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ năm học 2015 2016, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo trong tình hình mới; tạo cơ hội cho giáo viên được giao lưu trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm dạy học. Nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ năm học 2015 2016 cho giáo viên cấp tiểu học; duy trì và tiếp tục phát huy kết quả các hoạt động bồi dưỡng đã thực hiện. Hỗ trợ giáo viên tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
Xem thêm

4 Đọc thêm

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN

dân tỉnh và thành phố Thanh Hoá.2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nướccủa ngành và của thành phố phát động bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả,gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lốisống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cườngphân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tíchcực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vậndụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành vàphát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạtđộng trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụngcông nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.4.Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thi, kiểm tra,đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, kháchquan; phối hợp đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối nămhọc; kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của họcsinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và cộng đồng.5. Tăng cường việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ quản lý,quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủnhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viênchủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quảnlý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.II. Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2015- 2016+ Hạnh kiểm: Tốt: 85%, Khá: 13%, TB: 1,5%, Yếu: 0.5%.+ Học lực: Giỏi: 25%, Khá: 41%, TB: 30%, Yếu: 4%, Kém: 0%.+ Tốt nghiệp: THCS: 99.7%;+ PCGDTHCS: 96,6%.+ Thi vào lớp 10: điểm trung bình mỗi môn: 6.0 điểm trở lên. Xóa điểm 0.+ Vào lớp 10 THPT Lam Sơn: đạt trên 1-2 học sinh.
Xem thêm

14 Đọc thêm

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÙNG VƯƠNG QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÙNG VƯƠNG QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

tâm, đóng một vai trò quan trọng và góp phần trực tiếp trong việc bồi dƣỡngvà đào tạo con ngƣời. Giáo dục đào tạo mang trong mình sứ mạng cao cả làđào tạo nhân tài, phát triển nguồn nhân lực cho đất nƣớc. Lịch sử nhân loại đãchứng minh chân lý: Ở quốc gia nào và ở giai đoạn nào giáo dục và đào tạođƣợc quan tâm đúng đắn thì khi đó xã hội phát triển lành mạnh, bền vững.Đảng và Nhà nƣớc ta luôn xác định giáo dục là chiến lƣợc, là quốc sáchhàng đầu. Lúc sinh thời Bác Hồ nói: “Nâng cao dân trí là nhiệm vụ hết sứcquan trọng, nó có tính chất quyết định đến sự thành bại của đất nước”. Quanđiểm giáo dục toàn diện đƣợc quán triệt xuyên suốt ngay từ khi nền giáo dụccách mạng ra đời. Trong thời kì đổi mới, Nghị quyết hội nghị lần thứ hai Banchấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sảnViệt Nam khóa VIII khẳng định: “Thựchiện giáo dục toàn diện đức dục, trí dục, thể dục, mỹ dục ở tất cả các bậc học(hết sức coi trọng giáo dục đạo đức)”. Đại hội XI, Đảng ta tiếp tục nhấnmạnh: “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức; cơchế quản lý; nội dung; phương pháp dạy và học; thực hiện chuẩn hóa, hiệnđại hóa, xã hội hóa chất lượng nền giáo dục Việt Nam”. Nghị quyết 29 củaBan chấp hành trung ƣơng Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI ngày23/11/2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêucầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã đặt ra yêu cầu cấp bách chogiáo dục đạo đức hiện nay là: “ Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lốisống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị cơbản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại,giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí1Minh. Tăng cường giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh và hướngnghiệp”.
Xem thêm

139 Đọc thêm

KẾ HOẠCH TỔ

KẾ HOẠCH TỔ

đã có từ trớc và phát huy những hoạt động có tầm cao về mặt chất lợng sâu về khoa học đa tổ đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc năm học2012- 2013.2.1. Chế độ sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn:- Các tuần sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn vào chiều thứ 2.- Nội dung sinh hoạt :+ Dự 1-2 giờ thao giảng và rút kinh nghiệm kịp thời. Sauđó cả tổ tập trung trao đổi bài dạy khó trong tuần. Còn lại giành thờigian cho các khối bàn nội dung các tiết dạy (về trọng tâm, phơngpháp lên lớp, các kỹ năng cần rèn luyện cho từng đối tợng học sinh) trongtuần.Để các buổi sinh hoạt có chất lợng thì các nhóm trởng phải chuẩn bị trớc nội dung cần bàn. Đặc biệt phải chọn những bài thực sự có vấn đềđể bàn bạc có hiệu quả.1Kế hoạch hoạt động tổ GIO DC CễNG DN năm học 2012-2013+ Thực hiện tốt các chuyên đề đã đợc phân công, nội dungchuyên đề theo quy định của ban chuyên môn .+ Thống nhất chơng trình dạy định hớng, bồi dỡng học sinhgiỏi.2.2. Chế độ soạn bài:- Toàn tổ thống nhất soạn bài theo phơng pháp mới . Bài soạn phảithống nhất theo nội dung, phơng pháp mà tổ đã bàn dựa theo Sáchchuẩn kiến thức của Bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,khuyến khích soạn giáo án trên máy tính.2.3. Chế độ kiểm tra, ra đề , cho điểm và tổng kết cho họcsinh:Đề kiểm tra là đề đã có cải tiến theo phơng pháp mới. Đề kiểmtra ra tự luận. Chấm trả bài kịp thời, từ đó kịp thời sữa chữa những
Xem thêm

16 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ Nâng cao năng lực công chức quản lý của thanh tra chính phủ

LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG CHỨC QUẢN LÝ CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ

Thanh tra Chính phủ cơ quan ngang bộ của Chính phủ, có chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng đã có nhiều chính sách, biện pháp không ngừng nâng cao năng lực đội ngũ công chức quản lý thông qua công tác đào tạo và tuyển dụng cán bộ. Với những thay đổi, cải tiến trong công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ, cơ quan Thanh tra Chính phủ cũng đã đào tạo và tìm kiếm được những cán bộ có trình độ chuyên môn với 72% công chức có trình độ đại học, 17% có trình độ thạc sĩ và hơn 10% có trình độ tiến sĩ trở lên. Qua kinh nghiệm công tác và qua đào tạo kỹ năng chuyên môn, công chức quản lý của Thanh tra Chính phủ đều được đánh giá có kỹ năng quản lý tốt chiếm 92%, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng chiếm 89%, có nhiều kinh nghiệm công tác thực tế và có khả năng độc lập trong công tác, thích nghi nhanh với nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những cán bộ, công chức quản lý chưa phát huy hết khả năng, năng lực của mình trong công tác, chưa sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao, vẫn còn tư tưởng ỷ lại, chống đối và chưa thực hiện tốt công tác chống tham nhũng ngay chính trong nội bộ cơ quan Thanh tra Chính phủ… Xuất phát từ những phân tích trên, tác giả luận văn lựa chọn đề tài “Nâng cao năng lực công chức quản lý của Thanh t
Xem thêm

167 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: Công tác hòa giải ở cơ sở

BÁO CÁO THỰC TẬP: CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Công tác hòa giải cơ sở được thực hiện nhằm giúp các bên tự giải quyết các mâu thuẫn, vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ, giữ gìn củng cố đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Phát huy đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình dòng họ và cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Giảm bớt khiếu kiện phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật phổ biến. Giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và giữ gìn trật tự xã hội. Góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư. Nâng cao kết quả giải quyết những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân ở cơ sở, góp phần phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giảm bớt các vụ việc phải xét xử tại tòa án.Trong quá trình thực tập và viết báo cáo có gì sai sót kính mong nhà trường, giáo viên hướng dẫn thực tập tiếp tục giúp đỡ để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn. PHẦN ICƠ SỞ LÝ LUẬN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH1.Tổ chức thực hiện công tác tư pháp xã, phường, thị trấnHệ thống chính quyền của bộ máy nhà nước là cơ quan tư pháp nằm trong cơ quan hành pháp, trong đó:+ Bộ tư pháp là cơ quan chuyên môn của chính phủ+ Sở tư pháp là cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh+ Phòng tư pháp là cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện.+ Công chức tư pháp là cơ quan chuyên môn của UBND cấp xãCăn cứ vào Điều 7 thông tư số: 012009TTLTBTPBNV ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Bộ tư pháp hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở tư pháp, phòng Tư pháp và công chức tư pháp của UBND cấp xã về công tác tư pháp ở địa phương.Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn có các nhiệm vụ quyền hạn sau:+ Ban hành và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch, quyết định, chỉ thị về công tác tư pháp ở cấp xã. Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.+ Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân vè dự án luật, pháp lệnh theo hướng dẫn của UBND cấp huyện và cơ quan tư pháp cấp trên.+ Tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra các quyết định, chỉ thị do UBND xã ban hành. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành. Chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng quy ước, hương ước thôn, tổ dân phố phù hòa giảiợp với quy định pháp luật hiện hành.+ Theo dõi báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Phát hiện, đề xuất biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật ở cấp xã với phòng tư pháp cấp huyện.+ Tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý khai thác sử dụng tủ sách pháp luật ở cấp xã.+ Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; bồi dưỡng cung cấp tài liệu nghiệp vụ cho tổ viên của tổ hòa giải trên địa bàn theo sự hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên.+ Thực hiện việc đăng kí, đăng kí lại việc sinh, tử, kết hôn, nhân nuôi con nuôi, thay đổi cải chính bộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi; đăng kí khai sinh, khai tử quá hạn theo quy định của pháp luật. Quản lý sử dụng các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định của Bộ tư pháp. Lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.
Xem thêm

38 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI KHÁCH SẠN KEANGNAM HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI KHÁCH SẠN KEANGNAM HÀ NỘI

dày kinh nghiệm 60 năm trong lĩnh vực xây dựng và cùng sự tham gia của các công tykiến trúc và thiết kế nổi tiếng thế giới như HOK(Mỹ), ARUP(Anh), EDAW(Mỹ), HEERIM,SAMOO, AUM&LEE(Hàn Quốc) dự án này sẽ làm thay đổi bộ mặt kiến trúc của thủ đôHà Nội và đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia có những tòa nhà cao nhất thếgiới. Keangnam Hanoi Landmark Tower sẽ là nơi hội tụ khách sạn 5 saoIntercontinental, trung tâm mua sắm cao cấp và văn phòng hiện đại bậc nhất Việt Nam.Được xây dựng với mục đích kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (2010), tòa nhàKeangnam Hà Nội Landmard Tower gồm 70 tầng trên mặt đất và 2 tầng ngầm sẽ trởthành tòa nhà chọc trời cao nhất Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, tòa nhà caonhất Việt Nam là tòa tháp chung cư Vinaconex 34 tầng.Khách sạn 5 sao được ủy thác cho tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giớiInterContinental quản lý.b) Sự phát triển của khách sạn Keangnam Ha Noi LandmarkTowerVới tầm nhìn:“Keangnam 72 là kết quả của tinh thần vượt qua thử thách củaKeangnam, chúng tôi sẽ không ngừng khám phá để hoàn thiện và giữ chỗ đứng củamình trên thế giới”.Trong suốt thời gian dài xây dựng và từng bước trưởng thànhKeangnan đã đạt dược những sự phát triển bền vững là tiền đề cho sự phát triển lâudài sau này,khẳng định vị thế của mình trên thị trường nước nhà nói riêng và trên thịtrường thế giới nói chung.Mỗi bước phát triển của Keangnam là những bước tiếnmới,đầy triển vọng,đầy tiềm năng đóng góp những cơ hội mới cho ngành du lịch ViệtNam phát triển.Keangnam Hanoi Landmark là biểu tượng cho sự tăng trưởng kinh tế của Việt Namthông qua việc khai trương Đài quan sát 72 Sky Landmark dự kiến sẽ thu hút hơn 40.000 ngườiở khu vực xung quanh cùng 5.000 người trong tòa nhà. Theo đó, Tổ hợp Keangnam HanoiLandmark Tower sẽ mang đến một khái niệm mới - văn hóa One – Stop với ý nghĩa tất cả mọithứ đều có thể giải quyết ở một nơi, như kinh doanh, sinh hoạt và chỗ ở đều ở cùng một địađiểm. Tòa nhà của hình thái tổ hợp thúc đẩy hiệu quả điều phối các tiện ích trong tòa nhà vànâng cao tính hiệu quả sử dụng với việc bố trí lắp đặt các trang thiết bị đa dạng tạo đột phá cho
Xem thêm

36 Đọc thêm

SỔ THEO DÕI TỔ CHUYÊN MÔN

SỔ THEO DÕI TỔ CHUYÊN MÔN

Sổ theo dõi, kiểm tra chuyên mônNăm học 2014 -2015PHẦN IĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA TỔI. Đội ngũ:- Tổng số CB – GV: 9Trong đó: Nữ: 7,+ Quản lý: 1+ Giáo viên giảng dạy: 8- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cao đẳng: 3II. Sơ lược lý lịch của tổ viên:Dân tộc: 1,Đảng viên: 3Đại học: 6TT Họ và tênNamnữNơi cư trúMôn dạyMônđào tạo

27 Đọc thêm

tiểu luận công tác đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường tiểu học

TIỂU LUẬN CÔNG TÁC ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

1.Lý do chọn đề tài.Công tác chuyên môn là hoạt động quan trọng, chủ yếu, quyết định sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Một nhà trường chỉ có thể thay đổi bằng chính nội lực của mình. Động lực quan trọng để giúp nhà trường phát triển chính là mối quan hệ, sự tương tác, giúp đỡ lẫn nhau trong khối đoàn kết và sự nỗ lực vươn lên của mỗi cá nhân.Thực hiện chủ đề năm học 2011 – 2012 “ Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Và cũng là năm học đầu tiên Sở GDĐT Lào Cai đã triển khai việc thực hiện sinh hoạt chuyên môn mới tới tất cả các huyện trong tỉnh. Thực hiện theo kế hoạch xây dựng về đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại trường Tiểu học của phòng GDĐT Bảo Yên. Ban giám hiệu trường Tiểu học số 1 Long Khánh đã đổi mới công tác quản lý sinh hoạt chuyên môn nhằm giúp giáo viên trong trường có đủ điều kiện tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Để việc sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường đi đúng hướng, đạt được mục tiêu theo chuẩn kiến thức kỹ năng trường Tiểu học số 1 Long Khánh đã xây dựng kế hoạch đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên môn. Đây là một vấn đề hết sức mới mẻ được triển khai và thực hiện trong năm học này chính vì vậy tôi đã chọn đề tài “ Công tác chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường Tiểu học” làm tiểu luận môn học của mình
Xem thêm

15 Đọc thêm

Quản lí sinh hoạt chuyên môn của tổ tự nhiên theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

Quản lí sinh hoạt chuyên môn của tổ tự nhiên theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

Quản lí sinh hoạt chuyên môn của tổ tự nhiên theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lí sinh hoạt chuyên môn của tổ tự nhiên theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lí sinh hoạt chuyên môn của tổ tự nhiên theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lí sinh hoạt chuyên môn của tổ tự nhiên theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lí sinh hoạt chuyên môn của tổ tự nhiên theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lí sinh hoạt chuyên môn của tổ tự nhiên theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lí sinh hoạt chuyên môn của tổ tự nhiên theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lí sinh hoạt chuyên môn của tổ tự nhiên theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lí sinh hoạt chuyên môn của tổ tự nhiên theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lí sinh hoạt chuyên môn của tổ tự nhiên theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lí sinh hoạt chuyên môn của tổ tự nhiên theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lí sinh hoạt chuyên môn của tổ tự nhiên theo nghiên cứu bài học ở các trường THCS thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

TRƯỜNG THCS AN THỊNH

TRƯỜNG THCS AN THỊNH

Trần Diệu LinhNguyễn Thị ÚtNguyễn Thị Hồng HạnhHoàng Thị HuếNguyễn Bá Quang3. Đề nghị nhà trường xem xét, công nhận kết quả bồi dưỡng của giáo viên tổVăn – Sử năm học 2014-2015.Biên bản đã được thông qua trước tổ chuyên môn.Cuộc họp kết thúc hồi ngày tháng năm 2015.Tổ trưởng chuyên môn:Thư kí cuộc họp:Nguyễn Thị Thanh MaiTrần Diệu Linh

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề