GIAI VO BAI TAP LICH SU LOP 5 BAI 19

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIAI VO BAI TAP LICH SU LOP 5 BAI 19":

GIAI BAI TAP SGK TIENG ANH LOP 9 UNIT 2 WRITE LANGUAGE FOCUS

GIAI BAI TAP SGK TIENG ANH LOP 9 UNIT 2 WRITE LANGUAGE FOCUS

giai bai tap sgk tieng anh lop 9 unit 2 write language focus giai bai tap sgk tieng anh lop 9 unit 2 write language focus giai bai tap sgk tieng anh lop 9 unit 2 write language focus giai bai tap sgk tieng anh lop 9 unit 2 write language focus giai bai tap sgk tieng anh lop 9 unit 2 write language focus giai bai tap sgk tieng anh lop 9 unit 2 write language focus giai bai tap sgk tieng anh lop 9 unit 2 write language focus giai bai tap sgk tieng anh lop 9 unit 2 write language focus

7 Đọc thêm

BAI 19 BAI TAP ANDEHIT VA XETON

BAI 19 BAI TAP ANDEHIT VA XETON

Bài 3: Cho 0,1 mol anđehit X tác d ng v i l ng d AgNO3 trong dung d ch NH3, đun nóng thu đ c43,2 gam Ag. Hiđro hoá X thu đ c Y, bi t 0,1 mol Y ph n ng v a đ v i 4,6 gam Na. Công th c c ut o thu g n c a X làA. HCHO.B. CH3CHO.C. OHC-CHO.D. CH3CH(OH)CHO.Bài 4: Hiđro hoá hoàn toàn h n h p M g m hai anđehit X và Y no, đ n ch c, m ch h , k ti p nhautrong dãy đ ng đ ng (MX gam.t cháy hoàn toàn M thu đ c 30,8 gam CO2. Công th c và ph n tr m kh i l ng c a X l n l tlàA. HCHO và 50,56%.B. CH3CHO và 67,16%.C. CH3CHO và 49,44%.D. HCHO và 32,44%.Bài 5: Hiđro hoá hoàn toàn m gam h n h p X g m hai anđehit no, đ n ch c, m ch h , k ti p nhau trongdãy đ ng đ ng thu đ c (m + 1) gam h n h p hai ancol. M t khác, khi đ t cháy hoàn toàn c ng m gam Xthì c n v a đ 17,92 lít khí O2 ( đktc). Giá tr c a m làA. 17,8.B. 24,8.C. 10,5.D. 8,8.Bài 6: Cho m gam h n h p X g m hai ancol no, đ n ch c, k ti p nhau trong dãy đ ng đ ng tác d ngv i CuO (d ) nung nóng, thu đ c m t h n h p r n Z và m t h n h p h i Y (có t kh i h i so v i H2 là13,75). Cho toàn b Y ph n ng v i m t l ng d dung d ch AgNO3 trong NH3 đun nóng, sinh ra 64,8gam Ag. Giá tr c a m làA. 7,8.B. 8,8.C. 7,4.
Xem thêm

3 Đọc thêm

test 9 english 9 part 1

TEST 9 ENGLISH 9 PART 1

de thi tieng anh danh cho hoc sinh lop 9 on thi hoc sinh gioi va thi tot nghiep cap2, thi vao 10 voi day du kien thuc trong tam, ren luyen kha nang tu duy va kinh nghiem trong lam bai tap tieng anh, nang cao trinh do nhan thuc

4 Đọc thêm

test6 english 9 part 1

TEST6 ENGLISH 9 PART 1

de thi tieng anh danh cho hoc sinh lop 9 on thi hoc sinh gioi va thi tot nghiep cap2, thi vao 10 voi day du kien thuc trong tam, ren luyen kha nang tu duy va kinh nghiem trong lam bai tap tieng anh, nang cao trinh do nhan thuc

4 Đọc thêm

Chinh phục bài tập điện xoay chiều

CHINH PHỤC BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU

bo tai lieu bai tap dien xoay chieu giup cac ban lop 11,12 hoac dang on thi dai hoc co the tiep can sau hon vao chuyen de .tai lieu mang den cho doc gia nen tang kien thuc vung chac nhat de chinh phuc bai tap dien xoay chieu chi trong thoi gian ngan.tong hop day du kien thuc co ban va nang cao ,giup ren luyen ky nang thanh thao trong giai cac bai tap dien xoay chieu .chuc cac ban chinh phuc thanh cong chuyen de nay

45 Đọc thêm

test 3 english 9 part 1

TEST 3 ENGLISH 9 PART 1

de thi tieng anh danh cho hoc sinh lop 9 on thi hoc sinh gioi va thi tot nghiep cap2, thi vao 10 voi day du kien thuc trong tam, ren luyen kha nang tu duy va kinh nghiem trong lam bai tap tieng anh, nang cao trinh do nhan thuc

4 Đọc thêm

test 5 english 9 part 1

TEST 5 ENGLISH 9 PART 1

de thi tieng anh danh cho hoc sinh lop 9 on thi hoc sinh gioi va thi tot nghiep cap2, thi vao 10 voi day du kien thuc trong tam, ren luyen kha nang tu duy va kinh nghiem trong lam bai tap tieng anh, nang cao trinh do nhan thuc

4 Đọc thêm

THƠ NGUYỄN BÍNH và tất cả kiến thức

THƠ NGUYỄN BÍNH VÀ TẤT CẢ KIẾN THỨC

Thơ nguyễn bính hay và đặc sắc robot tránh vật cảnhệ thống tất cả công thức toán cần nhớbai tap tom tat va ghi nho kien thuc co ban bai 15 sinh hoctat ca cong thuc hinh hoc lop 5tat ca cong thuc hoa hoc lop 9nguyễn đình huyhìn tượng người nghệ sĩ trong vă thơ nguyễn trãidiemthi giao luu hoc sinh gioi lop 8 monnguvan buithi ha truong hoc co so quangngoc so bao danh 246 va tat ca diem thibiểu hiện nguồn gốc kinh điển và giá trị nghệ thuật trong thơ nguyễn công trứđề thi tuyển sinh lowpa 10 môn toán bình định năm 2002 2003
Xem thêm

11 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN ÔN LUYỆN THI THPT MÔN SINH HỌC

HƯỚNG DẪN ÔN LUYỆN THI THPT MÔN SINH HỌC

• Sinh thaiTrong moi chii de, cac tac gia trinh bay thong nhat theo cac muc: Tom tat kien thucCO ban; Bai tap minh hoa; Mot so luu y; Mot so bai tap minh hoa; Bai tap tu luyen. Cuoichii de la dap an va huong din giai ph§n bai tap tu luyen.Cuon sach con la tai lieu tham khao huu ich cho cac thay, c6 giao giup hgc sinhon luyen hieu qua mon Sinh hgc trong ki thi trung hgc pho thong quoc gia.Cac tac gia mong muon nhan dugc nhirng gop y ciia dgc gia va cac dong nghiep denang cao chat lugng cuon sach trong cac Ian xuat ban sau. Mgi y kien gop y cho cuon sachxin gui ve dia chi:Phong Bien tap, Nha xuat ban Dai hgc Su pham, Truong Dai hgc Su pham Ha Ngi So 136, Duong Xuan Thuy, Quan Cau Giay, Thanh pho Ha Ngi.Cac tac giaPhan motDjNH HadNG CHUNG Kl THITRUNG HOC PHO THONG QUOC GIA MON SINH HOCNgay 09/9/2014, Bo truong Bp Giao due va Dao tao da ban hanh QuySt dinh s63538/QD-BGDDT v^ viec phe duyet phifong an thi tot nghiep trung hoc pho thong vatuyin sinh dqi hoc, cao dang tic nam 2015 (goi la ki thi trung hoc pho thong quoc gia),trong do quy dinh thi sinh phai thi 4 mon toi thieu gom: 3 mon bat buoc la Toan, Ngii van,Ngoai ngu va 1 mon tu chon trong cac mon Sinh hoc, Hoa hoc, Sinh hoc, Lich sii va Dia li.Ngoai 4 mon thi noi tren, thi sinh c6 quydn dang ki thi them cac mon thi con lai ciia kithi de su dimg cho viec dang ki tuyen sinh dai hoc, cao dang theo yeu cau cua cac nganhdao tao do tvmg truong dai hoc, cao dang quy dinh trong De an tuyen sinh cua truong do.D§ thi trung hoc pho thong quoc gia nam 2015 mon Sinh hoc se c6 cau true tuomg tunhu d^ thi t6t nghiep trung hoc pho thong va de thi tuyen sinh vao dai hoc, cao dangnam 2014. Noi dung de thi bam sat chuong trinh trung hoc pho thong, chii yeu la lop 12,tang cucmg do phan hoa va c6 nhieu cau hoi mo. De thi c6 phan kiem tra kien thiic ca ban,dung dk xet t6t nghiep; va phkn nang cao, dung de sang loc thi sinh trong tuyen sinh
Xem thêm

185 Đọc thêm

BAI TAP DAI SO TUYEN TINH

BAI TAP DAI SO TUYEN TINH

(12 3 5 4 1(chi) 9 la pile)) nhtin cae chuydn tri dude thuc hign tii phaisang trai nhu hap thanh cua the Anh xa).Vay sgna = (-1) s = -1Co the lam each khan: Cam nghich the cua a la (1, 5), (2, 5),(3, 5), (4, 5), (3, 4).Vay a có 5 nghich the nen sgna = -1.b) Ta hay tinh sS nghich the cua boa)) vi (1, 4, 7... 3n-2, 2,1 khong tham gia vao nghich the4 tham gia yen 2 nghich the voi the s6 thing sau no.7 tham gia van 4 nghich the.3n - 2 tham gia vao 2(n - 1) nghich the voi the se dung sau no.2 khong tham gia vao nghich the nao vdi the se dung sau no.5 tham gia yen 1 nghich the voi the se dung sau n6.S tham gia vao 2 nghich the vdi cae s6 dUng sau n6.3n - 1 tham gia vim (n - 1) nghich the voi the s6 thing sau no.Cae s6 3, 6, 9..., 3n khong tham gia vao nghich the nao voithe s6 (hang saumatheducare.com 13MATHEDUCARE.COMMATHEDUCARE.COMVay co tat ca 2 + 4 +2(n-1) + 1 + 2... + (n 1) - 3(n -1)n
Xem thêm

188 Đọc thêm

BAI 4 BAI TAP PHUONG PHAP GIAI BAI TAP ANCOL PHENOL TB

BAI 4 BAI TAP PHUONG PHAP GIAI BAI TAP ANCOL PHENOL TB

Câu 3: Pha a gam ancol etylic (d = 0,8 g/ml) v̀o n c đ c 80 ml ancol 25o. Gí tr a l̀A. 16.B. 25,6.C. 32.D. 40.Câu 4: Cho Na tác d ng v a đ v i 1,24 gam h n h p 3 ancol đ n ch c X, Y, Z th y thoát ra 0,336 lít khíH2 (đkc). Kh i l ng mu i natri ancolat thu đ c làA. 2,4 gam.B. 1,9 gam.C. 2,85 gam.D. 3,8 gam.Câu 5: Cho 7,8 gam hôn h p 2 ancol đ n ch c kê tiêp nhau trong day đông đ ng tac dung hêt v i 4,6 gamNa đ c 12,25 gam chât r n. o la 2 ancolA. CH3OH va C2H5OH.B. C2H5OH va C3H7OH.C. C3H5OH va C4H7OH.D. C3H7OH va C4H9OHCâu 6: Cho 12,8 gam dung d ch ancol A (trong n c) có n ng đ 71,875% tác d ng v i l ng Na d thuđ c 5,6 lít khí (đktc). Công th c c a ancol A làA. CH3OH.B. C2H4 (OH)2.C. C3H5(OH)3.D. C4H7OH.Câu 7: Ancol A tac dung v i Na d cho sô mol H 2 b ng sô mol A đa dung .t ch́y hòn tòn A đ cmCO2 = 1,833mH2O. A co câu tao thu gon laA. C2H4(OH)2.B. C3H6(OH)2.C. C3H5(OH)3.D. C4H8(OH)2.
Xem thêm

3 Đọc thêm

KG BAI 7 BAI TAP PHUONG PHAP GIAI CAC BAI TAP DIEN PHAN

KG BAI 7 BAI TAP PHUONG PHAP GIAI CAC BAI TAP DIEN PHAN

phân hoà tan v a đ 1,6 gam CuO và anot c a bình đi n phân có 448 ml khí bay ra (đktc).Th i gian đi nphân là:A. 19 phút 6 giây.B. 18 phút 16 giây.C. 9 phút 8 giây.D. 19 phút 18 giây.Câu 30: Th c hi n ph n ng đi n phân dung d ch ch a m gam h n h p CuSO4 và NaCl v i c ng đdòng đi n là 5A. n th i đi m t, t i 2 đi n c c n c b t đ u đi n phân thì ng t dòng đi n. Dung d ch sauđi n phân hoà tan v a đ 1,6 gam CuO và anot c a bình đi n phân có 448 ml khí bay ra (đktc). Kh il ng h n h p 2 mu i NaCl và CuSO4 là:A. 3,785 gam.B. 5,785 gam.C. 4,8 gam.D. 5,97 gam.Câu 31: i n phân dung d ch CuCl2 v i đi n c c tr , sau m t th i gian thu đ c 0,32 gam Cu catot vàm t l ng khí X anot. H p th hoàn toàn l ng khí X nói trên vào 200 ml dung d ch NaOH ( nhi t đth ng). Sau ph n ng, n ng đ NaOH còn l i là 0,05M (gi thi t th tích dung d ch không thay đ i).N ng đ ban đ u c a dung d ch NaOH là:A. 0,15M.B. 0,2M.C. 0,1M.D. 0,05M.(Trích đ thi tuy n sinh H – C kh i A – 2007)Câu 32: Khi đi n phân 1 lít dung d ch NaCl (d = 1,2 g/ml). Trong quá trình đi n phân ch thu đ c 1 ch tkhí đi n c c. Sau khi quá trình đi n phân k t thúc, l y dung d ch còn l i trong bình đi n phân cô c n choh t h i n c thu đ c 125 gam ch t r n khan. em ch t r n đó nhi t phân thì th y kh i l ng gi m đi 8gam. Hi u su t quá trình đi n phân là:A. 46,8%.B. 20,3%.C. 56,8%.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tổng hợp văn mẫu lớp 11, Văn mẫu THPT

TỔNG HỢP VĂN MẪU LỚP 11, VĂN MẪU THPT

Tổng hợp văn mẫu lớp 11, Văn mẫu THPT,nhung bai van hay lop 11 hoc ki 2,bai van mau lop 11 hoc ki 2,phan tich kho tho dau bai voi vang,cac bai van phan tich lop 11 ki2,van 11,nhung bai van hay lop 11 ve nghi luan van hoc,bài văn cảm nhận thiên nhiên và cái tôi trữ tình của xuân diệu trong 11 câu thơ đầu bài thơ vội vàng,nhan đề bài thơ tràng giang (18) phân tích nhan đề tràng giang (13) nhan đe trang giang (12) ý nghĩa nhan đề bài thơ trang giang (11) giải thích nhan đề tràng giang (10) phan tich loi de tu trong bai trang giang (8) nhung bai van hay lop 11 hk2 (3) phan tich kho tho dau tac pham vội vàng (3) đời thừa (47) đời thừa nam cao (35) phân tích đời thừa (17) doi thua cua nam cao (15) doi thua nam cao (12) Doi thừa (12) những bài văn hay 11 (11) phan tích khổ đầu bài thơ vội vàng (3)
Xem thêm

51 Đọc thêm

Phuong phap giai 19 dang bai tap va bai tap chuong dao dong co hoc

PHUONG PHAP GIAI 19 DANG BAI TAP VA BAI TAP CHUONG DAO DONG CO HOC

các bài tập về dao động cơ chiếm 1 cơ số điểm khá cao trong đề thi đại học và với tài liệu này các bạn có thể tham khảo và nâng cấp kiến thức của mình về dao động cơ

38 Đọc thêm

test 8 english 9 part 1

TEST 8 ENGLISH 9 PART 1

de thi tieng anh danh cho hoc sinh lop 9 on thi hoc sinh gioi va thi tot nghiep cap2, thi vao 10 voi day du kien thuc trong tam, ren luyen kha nang tu duy va kinh nghiem trong lam bai tap tieng anh, nang cao trinh do nhan thuc

4 Đọc thêm

test2 english 9 part 1

TEST2 ENGLISH 9 PART 1

de thi tieng anh danh cho hoc sinh lop 9 on thi hoc sinh gioi va thi tot nghiep cap2, thi vao 10 voi day du kien thuc trong tam, ren luyen kha nang tu duy va kinh nghiem trong lam bai tap tieng anh, nang cao trinh do nhan thuc

4 Đọc thêm

Kháng chiến ba lần chông quân xâm lược Nguyên Mông Thế kỉ XIII

KHÁNG CHIẾN BA LẦN CHÔNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN MÔNG THẾ KỈ XIII

ii cuộc kháng lần thứ 2 chống quân xâm lược nguyênii cuộc kháng lần thứ 2 chống quân xâm lược nguyên nhà trần chuẩn bị kháng chiếncuộc kháng chiến chống quân xâm lược nguyên lần 3cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược nguyêngiaoan lich su lop 7 bai 14 3 lan chong quan xam luoc mong nguyencuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược nguyêngiáo án lịch sử lớp 7 tên bài dạy cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược nguyên 12871288ptngô quyền đã chủng bị chống quân xâm lược hán như thế nàoba lần chiến thắng quân xâm lược nguyên mông
Xem thêm

27 Đọc thêm

MỘT SỐ BÀI TẬP LÝ SINH 2015

MỘT SỐ BÀI TẬP LÝ SINH 2015

bai tap ly sinh nam 1 bao gom nhieu bai tap hay va sat voi de thi. Ben canh do cung co nhieu dang bai gan voi kien thuc pho thong. mot so bai tap ly thuyet nhom. mot so bai tap nang cao.mot so bai lien quan den de thi ly sinh cua truong qua cac nam

6 Đọc thêm

Struct bài tập kiểu cấu trúc lớp 11

Struct bài tập kiểu cấu trúc lớp 11

các bài tập kiểm môn toán lớp 11×bai tap ve cau truc lap tin hoc 11×bài giảng kiểu cấu trúc× Từ khóa bai tap ve cau truc tiep gian tiep lop 9bai tap chuyen cau truc tiep sang cau gian tiep lop 8bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp lớp 9bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp lớp 8bài tập toán hình học lớp 11

Đọc thêm

Tron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong Gap

Tron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong Gap

Tron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong GapTron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong GapTron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong GapTron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong GapTron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong Gap

Đọc thêm