SINH HOẠT HÈ NĂM 2012

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "SINH HOẠT HÈ NĂM 2012":

ảnh hưởng của các mức độ bón phân lân lên năng suất giống bắp nếp lai f1mx10 (zea mays l.) tại xã mỹ an, huyện chợ mới, tỉnh an giang trong vụ xuân hè năm 2012

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐỘ BÓN PHÂN LÂN LÊN NĂNG SUẤT GIỐNG BẮP NẾP LAI F1MX10 (ZEA MAYS L.) TẠI XÃ MỸ AN, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG TRONG VỤ XUÂN HÈ NĂM 2012

... THẠCH TÊN ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC ĐỘ BÓN PHÂN LÂN LÊN NĂNG SUẤT GIỐNG BẮP NẾP LAI F1MX10 (ZEA MAYS L.) TẠI XÃ MỸ AN, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG TRONG VỤ XUÂN HÈ NĂM 2012 LUẬN VĂN TỐT... đưa liều lượng phân lân bón phù hợp nên đề tài Ảnh hưởng mức độ bón phân lân lên suất giống bắp nếp lai F1MX10 (zea mays l.) xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vụ xuân hè năm 2012 thực CHƯƠNG... Ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vụ năm 2011 – 2012 28 VŨ HOÀNG SINH NGUYỄN HOÀNG SANG, 2012 Hiệu phân lân đến suất giống bắp nếp lai F1MX10 (Zea mays L.) Ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh
Xem thêm

61 Đọc thêm

Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại công ty Cổ phần Sông Đà 9

Vốn lưu động và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại công ty Cổ phần Sông Đà 9

MỤC LỤC Trang bìa…………………………………………………………………………….i Lời cam đoan ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt vi Danh mục các bảng viii MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 3 1.1. Vốn lưu động của doanh nghiệp 3 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò Vốn lưu động 3 1.1.2. Phân loại và kết cấu Vốn lưu động 5 1.1.2.1. Phân loại Vốn lưu động 5 1.1.2.2. Kết cấu Vốn lưu động 7 1.1.3. Nhu cầu Vốn lưu động thường xuyên cần thiết của doanh nghiệp 7 1.1.4. Nguồn Vốn lưu động của doanh nghiệp 10 1.1.5. Nội dung quản lý Vốn lưu động 12 1.1.5.1. Quản lý Vốn bằng tiền 12 1.1.5.2. Quản lý khoản phải thu 12 1.1.5.3. Quản lý Hàng tồn kho 13 1.2. Hiệu quả sử dụng Vốn lưu động của doanh nghiệp 14 1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng Vốn lưu động 14 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng Vốn lưu động 14 1.2.2.1. Các chỉ tiêu hiệu suất 14 1.2.2.2. Các chỉ tiêu hiệu quả 16 Ngoài ra còn có các chỉ tiêu về khả năng thanh toán: 17 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp.. 18 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9 20 2.1. Tổng quan về tình hình hoạt động của Công ty 20 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 20 2.1.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty 22 2.1.2.1. Chức năng, ngành nghề kinh doanh 22 2.1.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty 22 2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 24 2.1.3.1. Đặc điểm quy trình công nghệ 24 2.1.3.2. Trình độ cơ sở vật chất kỹ thuật 25 2.1.4. Tình hình thị trường và đối thủ cạnh tranh 25 2.1.4.1. Tình hình thị trường 25 2.1.4.2. Đối thủ cạnh tranh 26 2.1.5. Khái quát tình hình tài chính của Công ty năm 2011, 2012 26 2.1.5.1. Kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2011 và 2012 26 2.1.5.2. Tình hình tài chính chủ yếu của Công ty năm 2011, 2012 27 2.2. Thực trạng VLĐ và hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty CP Sông Đà 9 một số năm qua 29 2.2.1. Thực trạng Vốn lưu động của Công ty năm 2012 29 2.2.2.1. Tình hình đảm bảo VLĐ của Công ty năm 2012 29 2.2.1.2. Bố trí nguồn Vốn lưu động của công ty năm 2012 34 2.2.1.3. Phân tích tình hình các khoản phải thu của Công ty năm 2012 36 2.2.1.4. Phân tích tình hình Hàng tồn kho của Công ty năm 2012 39 2.2.1.5. Phân tích tình hình quản lý Vốn bằng tiền và khả năng thanh toán của Công ty năm 2012 43 2.2.1.6. Phân tích tình hình quản lý tài sản ngắn hạn khác của Công ty năm 2012 46 2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng Vốn lưu động của Công ty năm 2012 46 2.3. Đánh giá về công tác quản lý và sử dụng VLĐ tại Công ty 49 2.3.1. Những kết quả đạt được của công ty trong năm 2012 49 2.3.2. Những vấn đề còn tồn tại của Công ty năm 2012 50 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9 53 3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty Cổ phần Sông Đà 9 trong thời gian tới. 53 3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9 trong thời gian tới 55 3.2.1. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu VLĐ 55 3.2.2. Thực hiện cơ cấu nguồn tài trợ VLĐ đảm bảo an toàn, hiệu quả 56 3.2.3. Xác định, bố trí nguồn Vốn lưu động hợp lý 57 3.2.4. Quản lý Hàng tồn kho và các biện pháp xử lý Hàng tồn kho 58 3.2.5. Quản lý Nợ phải thu và các giải pháp đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ 59 3.2.6. Hoàn thiện công tác quản lý Vốn bằng tiền 61 3.2.7. Các giải pháp khác 63 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC………………………………………………………………………….67
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Chuyển sang hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần, Công ty đã không ngừng nổ lựcnâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị phần, gia tăng giá trị doanh nghiệp, ngày càng chứng tỏ1được năng lực của mình trong cạnh tranh trên đường hội nhập và góp phần vào việc thực hiệnnhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.Niêm yết:Ngày 29/11/2006, cổ phiếu của Công ty đã chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứngkhoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung sau:Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thôngMã chứng khoán: SFNMệnh giá cổ phiếu:10.000 đồng/ cổ phiếuSố lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch:3.000.000 cổ phiếuTổng giá cổ phiếu được niêm yết theo mệnh giá:30.000.000.000 đồng Việt Nam.Cổ phiếu quỹ hiện giữ ( tính ñeán 31/12/2012) : 135.850 cổ phiếuCổ phiếu của Công ty được chuyển sàn giao dịch và niêm yết tại sàn Giao dịch Chứng KhoánHà Nội từ ngày 11/06/2009 theo Quyết định của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.Ngành nghề kinh doanh chính- Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác : Chi tiết : Nhập khẩu các loại máy móc,thiết bị, vật tư, nguyên liệu cho nhu cầu sản xuất và kinh doanh.- Bán lẻ hình thức khác: Kinh doanh hàng mây tre lá.- Sản xuất các loại dây bện và lưới. Chi tiết : Sản xuất và nhận gia công các loại chỉ cước, cácloại lưới phục vụ đánh bắt thủy sản, nông nghiệp, thể thao, nuôi rong, bảo hộ lao động dùng trongxây dựng, trong các ngành chăn nuôi, trồng trọt đối với các khách hàng trong nước và xuất khẩu.
Xem thêm

17 Đọc thêm

tiểu luận công tác đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường tiểu học

tiểu luận công tác đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường tiểu học

1.Lý do chọn đề tài.Công tác chuyên môn là hoạt động quan trọng, chủ yếu, quyết định sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Một nhà trường chỉ có thể thay đổi bằng chính nội lực của mình. Động lực quan trọng để giúp nhà trường phát triển chính là mối quan hệ, sự tương tác, giúp đỡ lẫn nhau trong khối đoàn kết và sự nỗ lực vươn lên của mỗi cá nhân.Thực hiện chủ đề năm học 2011 – 2012 “ Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Và cũng là năm học đầu tiên Sở GDĐT Lào Cai đã triển khai việc thực hiện sinh hoạt chuyên môn mới tới tất cả các huyện trong tỉnh. Thực hiện theo kế hoạch xây dựng về đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại trường Tiểu học của phòng GDĐT Bảo Yên. Ban giám hiệu trường Tiểu học số 1 Long Khánh đã đổi mới công tác quản lý sinh hoạt chuyên môn nhằm giúp giáo viên trong trường có đủ điều kiện tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Để việc sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường đi đúng hướng, đạt được mục tiêu theo chuẩn kiến thức kỹ năng trường Tiểu học số 1 Long Khánh đã xây dựng kế hoạch đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên môn. Đây là một vấn đề hết sức mới mẻ được triển khai và thực hiện trong năm học này chính vì vậy tôi đã chọn đề tài “ Công tác chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường Tiểu học” làm tiểu luận môn học của mình
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá phần mềm ELIS và TMV LIS trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

Đánh giá phần mềm ELIS và TMV LIS trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

Đất đai là một loại tài nguyên thiên nhiên đặc biệt có mối quan hệ chặt chẽ với hầu hết các yếu tố kinh tế, chính trị, có ý nghĩa thiết thực và quan trọng đối với các hoạt động sản suất, kinh doanh, sinh hoạt và phát triển không chỉ giới hạn một cá nhân, một đơn vị hành chính và còn là của cả một nền kinh tế, của tất cả các quốc gia. Trong giai đoạn hiện nay, sử dụng đất đai đang là nhu cầu thiết yếu ngày càng tăng của con người, kéo theo đó là yêu cầu về sự quản lý chặt chẽ và có hệ thống của Nhà nước nhằm mục đích sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên hữu hạn này. Ngày 30 tháng 10 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai” giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan chủ quản và Tổng cục Quản lý đất đai làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2012 đến 2018 theo quy định tại Quyết định số 1892QĐTTg, ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành quản lý đất đai giai đoạn 2011 2020”. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai bao gồm các cơ sở dữ liệu thành phần sau: Cơ sở dữ liệu địa chính; Cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất; Cơ sở dữ liệu giá đất; Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.Trong đó cơ sở dữ liệu địa chính là thành phần cơ bản của cơ sở dữ liệu đất đai, làm cơ sở để xây dựng và định vị không gian các cơ sở dữ liệu thành phân khác. Hiện nay ở Việt Nam có 3 bộ phần mềm đủ điều kiện ứng dụng trong công tác xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai được Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua là phần mềm VILIS, ELIS và TMV.LIS. Trên cơ sở đó, tôi đã lựa chọn đề tài:“Đánh giá phần mềm ELIS và TMV.LIS trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính”
Xem thêm

Đọc thêm

118KH UBND Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em, hoạt động thiếu nhi Hè quận Hoàng Mai năm 2016 KH118201601_signedKH118201601_signed.pdf

118KH UBND Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em, hoạt động thiếu nhi Hè quận Hoàng Mai năm 2016 KH118201601_signedKH118201601_signed.pdf

KÉ HOẠCH Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em, hoạt động thỉếu nhi Hè quận Hoàng Mai năm 2016 Thực hiện Kế hoạch số 89KHƯBND ngày 0552016 của ƯBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2016; ƯBND quận Hoàng Mai xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em và hoạt động thiếu nhi Hè quận Hoàng Mai năm 2016, cụ thể nhu sau: I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CÀU 1. Mục đích Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung, công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em nói riêng.
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Trong khi nhiều doanh nghiệp kinh doanh phảithành cơng vượt qua năm 2012 đầy sóng gió vớihoạt động cầm chừng, thu hẹp quy mơ, Becamexchính sách tiền tệ và tài khóa thắt chặt, tổng cầuACC vẫn tạo được vị thế vững chắc trong ngành.sụt giảm, thị trường xây dựng và bất động sảnĐó là một thành cơng đáng kể của Becamex ACCđóng băng… Với chính sách quản trị thận trọng,trong năm 2012.chưa sử dụng đến vốn vay ngân hàng và nhận địnhNăm 2013, nền kinh tế được nhận định còn nhiềutình hình hợp lý, Becamex ACC đã hồn thànhxuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012mà Đại Hội đồng Cổ đơng đã giao phó.khó khăn với nhiều thách thức đặt ra. Tuy nhiên,Ban lãnh đ ạo Cơng ty cùng tồn bộ cán bộ cơngnhân viên với lòng nhiệt huyết và quyết tâm ln
Xem thêm

84 Đọc thêm

Đề thi thử THPTQG môn Địa THPT chuyên Hoàng Lê Kha 2015

Đề thi thử THPTQG môn Địa THPT chuyên Hoàng Lê Kha 2015

Đề thi thử THPTQG môn Địa 2015 THPT chuyên Hoàng Lê Kha  Câu I (2,0 điểm)  1. Trình bày sự phân hóa đất theo đai cao ở nước ta. Tại sao ở miền Nam không có đai ôn đới gió mùa trên núi ? 2. Chứng minh rằng cơ cấu lao động theo ngành của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng tiến bộ.  Câu II (3,0 điểm)  1. Phân tích những chuyển biến tích cực của hoạt động ngoại thương ở nước ta trong những năm qua. Tại sao trong những năm qua nước ta luôn nhập siêu ? 2. Chứng minh rằng nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm?  Câu III (2,0 điểm)  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, trình bày sự phân bố các loại đất ở Đồng bằng sông Cửu Long. Giải thích tại sao ở đây diện tích đất phèn, đất mặn lớn.  Câu IV (3,0 điểm)  Cho bảng số liệu sau: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2010 Năm Diện tícH (nghìn ha) Năng suất Tổng số Lúa Hè thu (tạ/ha) 2005 7329,2 2349,3 48,9 2008 7422,2 2368,7 52,3 2009 7437,5 2358,4 52,4 2010 7491,4 2436 53,4 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2012, nhà xuất bản thống kê, 2013) 1. Vẽ biểu đồ kết hợp (đường và cột) thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 2005 -2010. 2. Nhận xét tình hình sản xuất lúa của nước ta từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. Đáp án đề thi thử THPTQG môn Địa THPT chuyên Hoàng Lê Kha 2015 
Xem thêm

Đọc thêm

Đồ án cấp nước thị xã Sầm Sơn Thanh Hóa đến năm 2030

Đồ án cấp nước thị xã Sầm Sơn Thanh Hóa đến năm 2030

Trước thế kỷ 20, Sầm Sơn chưa xuất hiện trên bản đồ địa lý Việt Nam, vùng đất này thuộc huyện Quảng Xương và chỉ có dãy núi Gầm án ngữ phía Nam vùng đất mà ngư dân đi biển quen gọi là Mũi Gầm, sau dần dần đổi thành núi Sầm (Sầm Sơn), địa danh này cũng còn được gọi là núi Trường Lệ (làng chân núi này cũng gọi là Làng Núi hay làng Trường Lệ). Từ năm 1907, người Pháp đã nhận thấy và bắt đầu khai thác giá trị du lịch của Sầm Sơn để xây dựng thành nơi nghỉ mát phục vụ người Pháp và vua quan Triều Nguyễn. Đây là thời điểm đánh dấu sự ra đời của du lịch Sầm Sơn6. Từ ngày 17 đến 19 tháng 7 năm 1960, trong lần về thăm và làm việc với tỉnh Thanh Hóa và nghỉ lại chùa Cô Tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định hướng phát triển khu vực này thành một địa điểm du lịch nghỉ mát sau này. Thị xã Sầm Sơn chính thức được thành lập ngày 18 tháng 12 năm 1981 theo quyết định số 157QÐHÐBT trên cơ sở tách thị trấn Sầm Sơn, 3 xã: Quảng Tường, Quảng Cư, Quảng Tiến và xóm Vinh Sơn (xã Quảng Vinh) thuộc huyện Quảng Xương7. Ngày 29 tháng 9 năm 1983, thành lập 2 phường: Bắc Sơn và Trường Sơn trên cơ sở giải thể thị trấn Sầm Sơn8. Ngày 6 tháng 12 năm 1995, chuyển xã Quảng Tường thành phường Trung Sơn. Hè năm 2007, Sầm Sơn đã kỷ niệm 100 năm du lịch Sầm Sơn6. Ngày 8 tháng 12 năm 2009, chuyển xã Quảng Tiến thành phường Quảng. Từ tháng 4 năm 2012 thị xã Sầm Sơn được công nhận là đô thị loại Ngày 14 tháng 5 năm 2015, thị xã Sầm Sơn được mở rộng thêm trên cơ sở sáp nhập thêm 6 xã: Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại thuộc huyện Quảng Xương
Xem thêm

Đọc thêm

GIẤY GIỚI THIỆU SINH HOẠT HÈ

GIẤY GIỚI THIỆU SINH HOẠT HÈ

Giấy Sinh Hoạt HèTrường THPT Mạc Đĩnh Chi Chư Pah Gia Lai Giấy Giới Thiệu Sinh Hoạt Hè mẩu phiếu Giấy Giới Thiệu Sinh Hoạt Hè cho học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Chư Pah Gia Lai tải về và in ra để sử dụng.

1 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VIỆC LÀM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN

PHÁP LUẬT VIỆC LÀM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN

định, nếu cao hơn thì khi sản xuất kinh doanh gặp khó khăn hoặc có dự án phát triểnsản xuất sẽ được xét cho vay vốn với lãi suất thấp hoặc được xét hỗ trợ từ quỹ việclàm (Nghị định 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về việc quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động làngười tàn tật). Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ sẽ được hưởng các chínhsách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước.Trong quá trình sản xuất kinh doanh và hoạt động dịch vụ, người sử dụng laođộng phải đảm bảo công việc thường xuyên liên tục theo hợp đồng lao động và thỏaước lao động tập thể; phải có trách nhiệm tổ chức nâng cao trình độ nghiệp vụ chongười lao động theo kịp tiến bộ khoa học kỹ thuật và làm việc có trách nhiệm, hiệuquả cao; đồng thời phải đào tạo lại trước khi chuyển người lao động sang làm việcmới trong doanh nghiệp. Ngoài ra, khi có sự thay đổi về cơ cấu hoặc công nghệ màcần phải cho người lao động thôi việc, người sử dụng lao động căn cứ vào nhu cầucủa công việc và thâm niên làm việc, tay nghề, hoàn cảnh gia đình và những yếu tốkhác của từng người để chấm dứt hợp đồng lao động sau khi đã trao đổi nhất trí vớiBan chấp hành công đoàn cơ sở và phải công bố danh sách cho người lao động đểngười lao động có sự chuẩn bị trước cũng như công khai, minh bạch đảm bảo côngbằng. Trước khi quyết định chấm dứt hợp đồng với người lao động phải báo cho cơquan quản lý về lao động ở địa phương biết để cơ quan này nắm được tình hình laođộng của địa phương và có kế hoạch hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp hoặc tạođiều kiện giải quyết việc làm cho người lao động mất việc làm.* Quyền và nghĩa vụ của người lao động trong lĩnh vực việc làmSong song với những nghĩa vụ mà người sử dụng lao động phải thực hiệnnhằm đảm bảo quyền của người lao động, người lao động cũng đồng thời phải cótrách nhiệm trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với người sử dụng laođộng trên cơ sở hợp đồng lao động được điều chỉnh bởi pháp luật lao động. Cụ thể,trong các nội dung tại Bộ luật Lao động năm 2012 về nghĩa vụ của người lao độngkhi đang làm việc, đang thực hiện các nội dung của hợp đồng lao động như: “…thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể; chấp hành kỷ luật lao
Xem thêm

92 Đọc thêm

tuyển tập đề thi đại học cao đẳng từ 2008 2012 môn sinh học

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG TỪ 2008 2012 MÔN SINH HỌC

Tuyển tập các đề thi vào đại học từ năm 2008 2012.Tuyển tập các đề thi vào đại học từ năm 2008 2012.Tuyển tập các đề thi vào đại học từ năm 2008 2012.Tuyển tập các đề thi vào đại học từ năm 2008 2012.Tuyển tập các đề thi vào đại học từ năm 2008 2012.Tuyển tập các đề thi vào đại học từ năm 2008 2012.Tuyển tập các đề thi vào đại học từ năm 2008 2012.

148 Đọc thêm

TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA CHỊU MẶN VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỂ SẢN XUẤT LÚA CHỊU MẶN Ở QUẢNG NAM

TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA CHỊU MẶN VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỂ SẢN XUẤT LÚA CHỊU MẶN Ở QUẢNG NAM

1MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiBiến đổi khí hậu làm gia tăng tần suất lũ lụt, hạn hán, nƣớc biển dâng và thay đổiquy luật mùa vụ gây ảnh hƣởng đến đời sống nhân sinh và tác động trực tiếp đến sảnxuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa nƣớc. Trong 10 năm (1992 - 2002) mựcnƣớc biển đã tăng nhanh chóng. Theo dự báo, đến năm 2100 mực nƣớc biển sẽ dângcao 1m và sẽ có khoảng 2,5% diện tích đất nông nghiệp ven biển miền Trung bị ngậplụt, GDP giảm 10%, tác động trực tiếp đến 8,9% dân số và đói nghèo sẽ tăng từ 21,2 35,0% (Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, 2012) [4]. Nƣớc biển dâng là một trong nhữngnguyên nhân chính làm tăng nhanh diện tích đất nhiễm mặn và là một thách thức lớnđối với sản xuất lúa bền vững (Hossain và cs, 2012) [94].Lúa là một trong những cây lƣơng thực quan trọng trên thế giới, là nguồn lƣơngthực chính nuôi sống hơn 1/3 dân số thế giới. Việt Nam với trên 75% dân số phụ thuộcchủ yếu vào sản xuất nông nghiệp và 100% ngƣời Việt Nam sử dụng lúa gạo làmlƣơng thực chính. Diện tích đất trồng lúa của Việt Nam là 7,78 triệu ha, năng suấttrung bình đạt 5,72 tấn/ha và tổng sản lƣợng đạt 44,48 triệu tấn (FAO, 2015) [81]. Tuynăng suất trung bình tăng nhƣng năng suất trên các vùng đất nhiễm mặn bị giảm, thậmchí nhiều nơi bị mất trắng. Do đó, đất trồng lúa bị xâm nhiễm mặn đang là trở ngại vàkhó khăn lớn đối với nông dân và cũng là vấn đề gây tác động đến an ninh lƣơng thực.Tỉnh Quảng Nam có 87.396 ha diện tích đất trồng lúa, trong đó có 7.816 ha bịnhiễm mặn. Đây là một trong những địa phƣơng có diện tích đất trồng lúa bị nhiễmmặn lớn nhất ở miền Trung. Điển hình nhƣ huyện Duy Xuyên với diện tích trồng lúalà 7.761 ha nhƣng có đến 2.258 ha bị nhiễm mặn, chiếm 29,1% diện tích đất trồng lúacủa toàn huyện (Sở NN và PTNT Quảng Nam, 2014) [34]. Hầu hết các vùng trồng lúacủa tỉnh tập trung ở các huyện n m dọc ven biển và ven sông, nên đều bị tác động lớncủa chế độ triều cƣờng. Đặc biệt vào mùa hè, nguy cơ nhiễm mặn là rất nghiêm trọng,nên đã ảnh hƣởng không nhỏ đến sản xuất lúa. Một số nơi do đất đã bị mặn tiềm tàng,cộng thêm xâm thực của nƣớc biển nên nguồn nƣớc tƣới cho lúa cũng bị nhiễm mặn,thậm chí ngay cả trong các tháng mùa mƣa.Lúa là cây trồng mẫn cảm với mặn, do đó mặn là một trong những nguyên nhân
Xem thêm

165 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỶ

3. Về các mặt hoạt động khác :Chính sách đào tạo nhân sự luôn được Doanh nghiệp quan tâm, trong năm qua ngoàiviệc tuyển dụng nhân sự mới, cán bộ nhân viên còn được cử tham gia các khoá đào tạo nghiệpvụ ngắn hạn về an toàn lao động, kiến thức quản trị, luật . . . nhằm cập nhật kiến thức mới đápứng kịp thời cho sự phát triển của Công ty.Trang 14/32KIẾN NGHỊ1. Từ các nhận định về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2012 của Công ty,Ban Kiểm Soát đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinhdoanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty đã trình trước Đại hội.2. Để công ty ngày càng phát triển và ổn định, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trìnhđiều hành hoạt động, Ban Kiểm Soát có một số đề nghị công ty cần quan tâm: Bên cạnh nguồn nhân lực hiện có, Công ty nên có chương trình tăng cường nguồnnhân lực trẻ có tài, có năng lực chuyên môn cao để bổ sung kịp thời trong giai đoạnphát triển của doanh nghiệp hiện nay. Nghiên cứu kỹ các dự án xây lắp, hạn chế tối đa rủi ro về nguồn vốn, thanh khoản Trong dự án đầu tư hợp tác liên doanh có yếu tố bất động sản cần lưu ý tính pháp lýcủa các hồ sơ dự án.Trong năm qua, Ban Kiểm Soát đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông tínnhiệm giao phó; giúp Công ty kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót trong quản trị, điều hành, hạnchế rủi ro trong việc sử dụng vốn. Tại Đại hội thường niên hôm nay, Ban Kiểm Soát trântrọng báo cáo trước Đại hội, và xác nhận các số liệu trình bày trên Bảng cân đối kế toán, Báocáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2012 đã được soát xét là trung thực và hợp lý.Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.TM.BAN KIỂM SOÁT
Xem thêm

33 Đọc thêm

CẢM NGHĨ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG HÈ TẠI CHI ĐOÀN CÂU LÂU ĐÔNG

CẢM NGHĨ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG HÈ TẠI CHI ĐOÀN CÂU LÂU ĐÔNG

rất hay, rất sáng tạo. Tiếc là không ở lại đêm được cùng mọi người để có thể “quẩy” nhiều hơn. Trại kết thúc, Chi đoàn đứng thứ 3, ai cũng hứa sẽ cố gắng hơnnữa ở năm sau. Nghỉ ngơi được vài ngày thì 31/7, lại lên đường đi làm tình nguyệnở xã Duy Thu. Đi lao động mà chẳng thấy ai than mệt mà toàn khoe là quen đượcbạn ni, bạn kia “ cute” lắm. Không để các bạn thấy buồn lâu, đầu tháng 8, các anhchị đã liên hệ với trường Cao đẳng Công nghệ để tổ chức các buổi giao lưu vănnghệ cho các bạn thể hiện tài năng của bản thân, siết chặt tình đoàn kết, sự tự tin,...Đêm tối ngày 16/8 đã có 15 phần quà đã được trao đến tay 15 bạn đoàn viên thamgia xuất sắc các hoạt động. Lại nhớ đến mấy năm trước, mình cũng được chọn làĐoàn viên ưu tú , giờ bị “giành” mất rồi,huhu. Đùa thôi chứ hôm đó cũng là ngàyTổng kết kì sinh hoạt của các Đoàn viên tại địa phương. Tuy đã tổng kết nhưngchưa phải là hết, Ban chấp hành thôn lại tiếp tục tổ chức cho các bạn chương trìnhsinh hoạt “ Mùa hè trong tim tôi”. Hoạt động này em không tham gia được nhưngnghe các bạn kể lại xem ra rất vui và ý nghĩa. Các bạn chia sẽ đẫ rất ấn tượng vớihoạt động này.Ngày 27/8 cả chi đoàn cùng tham gia Tổng kết Sinh hoạt do Đoàn xã tổ chức.Để có cái gọi là mừng kìa nghỉ hè kết thúc tốt đẹp, hôm 3/9 đã có một buổi partinho nhỏ để các bạn được dip “ quẩy” hết mình.Chi đoàn đã kết thúc khóa sinh hoạt bằng một buổi đi gặt lúa giúp cho cụ bàTrần Thị Miên, các bạn tuy chỉ mới cấp 2, cấp 3, ở nhà chẳng bao giờ làm gì vậymà lại làm rất tốt, rất nhiệt tình, không hề kêu than . Thật đáng khen.Một mùa hè đi qua, tất cả bây giờ chỉ còn là kỉ niệm, là kí ức , kí ức đẹp xinh.Những gì còn lưu lại là những tấm hình “ chu choe” các kiểu của các bạn, để dànhđó lúc nhớ lấy ra xem. Bản thân em cảm thấy hài lòng với kì nghỉ này, mong muốnnăm sau, và các năm sau nữa, Chi đoàn mình sẽ tổ chức được các hoạt động hấpdẫn hơn, bổ ích hơn. Mong cho Chi đoàn mình ngày càng vững mạnh.Chào đoàn kết và quyết thắng.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội

MỤC LỤCMỞ ĐẦU11.Đặt vấn đề12.Mục tiêu nghiên cứu23.Nội dung nghiên cứu2CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU41.1.Tổng quan về chất thải rắn sinh hoạt41.1.1.Các khái niệm41.1.2.Sự hình thành chất thải rắn sinh hoạt51.1.3Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 151.1.4Phân loại chất thải rắn sinh hoạt 161.1.5Thành phần chất thải rắn sinh hoạt71.1.6Ảnh hưởng của chất thả rắn sinh hoạt tới môi trường và sức khỏe cộng đồng81.1.7.Các phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt91.2.Cơ sở pháp lý111.3.Tình hình quản lý, xử lýchất thải rắn sinh hoạt trên Thế giới và tại Việt Nam121.3.1 Tại các nước trên Thế giới121.3.2 Tại Việt Nam141.4: Tổng quan về địa bàn nghiên cứu181.4.1. Điều kiện tự nhiên quận Thanh Xuân181.4.2. Điều kiện tự nhiên – xã hội23CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU252.1.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu252.2.Phương pháp nghiên cứu252.2.1.Phương pháp thu thập số liệu252.2.2.Phương pháp điều tra khảo sát252.2.3.Phương pháp dự báo262.2.4.Phương pháp SWOT262.2.5.Phương pháp thống kê và xử lý thông tin26CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU273.1.Tình hình chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Thanh Xuân273.1.1.Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại quận Thanh Xuân273.1.2 Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tại quận Thanh Xuân283.1.3Thành phần chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Thanh Xuân323.2Ảnh hưởng của chất thải rắn sinh hoạt đối với môi trường353.3 Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Thanh Xuân373.3.1 Cơ cấu tổ chức và nhân lực quản lý CTR sinh hoạt tại quận Thanh Xuân373.3.2. Tình hình thu gom CTRSH trên địa bàn quận Thanh Xuân403.3.3: Đánh giá hiện trạng xử lý CTRSH trên địa bàn quận Thanh Xuân473.3.4 Đánh giá nhận thức của cộng đồng dân cư về công tác quản lý CTRSH trên địa bàn quận Thanh Xuân483.4. Dự báo tốc độ phát sinh dân số và chất thải rắn sinh hoạt tại xã Phù Đổng đến năm 2025563.4.1Dự báo dân số tại quận Thanh Xuân đến năm 2025563.4.2Dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tại quận Thanh Xuân đến năm 2025573.5. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Thanh Xuân593.5.1. Giải pháp về đối với nhà quản lý593.5.2. Giải pháp đối với cộng đồng60KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ621.Kết luận622.Kiến nghị62TÀI LIỆU THAM KHẢO64Phụ lục65 DANH MỤC VIẾT TẮTUBND: Uỷ ban nhân dânCTRSH: Chất thải rắn sinh hoạtCTR: Chất thải rắnBVMT: Bảo vệ môi trường3R: Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chếKT XH: Kinh tế xã hội DANH MỤC BẢNGBảng 1.1: Thành phần chất thải rắn sính hoạt ở một số vùng năm 2000 (tính theo % trọng lượng)7Bảng 1.2: Diện tích các phường của quận Thanh Xuân (Theo Nghị định số 74CP ngày 22111996 của Thủ tướng Chính phủ)19Bảng 1.3: Các chỉ tiêu khí hậu thành phố Hà Nội các tháng năm 2012 (số liệu trạm đo Láng, Hà Nội. Nguồn Tổng cục Thống Kê)21Bảng 1.4: Tổng lượng các chỉ tiêu khí hậu thành phố Hà Nội từ năm 2006 đến 2012(số liệu trạm đo Láng, Hà Nội.Nguồn Tổng cục Thống Kê)21Bảng 3.1 Hệ số phát sinh CTRSH tại 4 phườngquận nghiên cứu28Bảng 3.2 Lượng CTRSH phát sinh từ các hộ gia đình tại khu vực nghiên cứu29Bảng 3.3 Lượng CTRSH được thu gom trên thực tế tại khu vực nghiên cứu29Bảng 3.4: Khối lượng và tỷ lệ các nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt tại địa bàn quận Thanh Xuân.31Bảng 3.5: Thành phần CTRSH của các hộ gia đình trên địa bàn nghiên cứu32Bảng 3.6: Cơ cấu tổ chức lao động tại quận Thanh Xuân39Bảng 3.7. Số lượng công nhân thu gom tại các phường trên địa bàn nghiên cứu39Bảng 3.8: Phương tiện thu gom tại khu vực nghiên cứu41Bảng 3.9 Bảng tỷ lệ % cách xử lý chất thải rắn sinh hoạt của người dân tại 4 phường trên địa bàn quận Thanh Xuân50Bảng 3.10. Tỷ lệ thu gom CTRSH 4 phường trên địa bàn quận Thanh Xuân51Bảng 3.11. Dự báo dân số của quận Thanh Xuân đến năm 202556Bảng 3.12. Dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạttại quận Thanh Xuân đến năm 202558 DANH MỤC HÌNHHình 1.1. Sự hình thành chất thải rắn sinh hoạt 5.5Hình 1.2. Các nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 1.6Hình 1.3: Vị trí địa lý quận Thanh Xuân,thành phố Hà Nội.20Hình 3.1. Sơ đồ nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại quận Thanh Xuân27Hình 3.2: Tỷ lệ phát thải rác thải sinh hoạt từ các nguồn phát sinh tại địa bàn quận Thanh Xuân31Hình 3.3: Biểu đồ thành phần rác thải phường Nhân Chính33Hình 3.4: Biểu đồ thành phần rác thải phường Khương Trung34Hình 3.5: Biểu đồ thành phần rác thải phường Khương Đình34Hình 3.6: Biểu đồ thành phần rác thải phường Hạ Đình35Hình 3.7. Sơ đồ tổ chức bộ máy Hợp tác xã Thành Công38Hình 3.8. Số lượng công nhân thu gom tại các phường khu vực nghiên cứu40Hình 3.9: Hình thức thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạtcủa quận Thanh Xuân42Hình 3.10: Sơ đồ tuyến thu gom sơ cấp tại phường Nhân Chính43Hình 3.11: Sơ đồ tuyến thu gom sơ cấp tại phường Hạ Đình44Hình 3.12: Sơ đồ tuyến thu gom sơ cấp tại phường Khương Đình45Hình 3.13: Sơ đồ tuyến thu gom sơ cấp tại phường Khương Trung46Hình 3.14:Biểu đồ đánh giá về những khó khăn trong công tác quản lý49Hình 3.15. Đánh giá của người dân về thời gian thu gom rác51Hình 3.16: Biểu đồ về đánh giá của người dân về mức phí vệ sinh môi trường52Hình 3.17: Biểu đồ đánh giá chất lượng thu gom rác sinh hoạt53Hình 3.18: Biểu đồ về đánh giá công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường tại địa phương54Hình 3.19. Biểu đồ gia tăng dân số quận Thanh Xuân tới năm 2025.57Hình 3.20 Dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạttại quận Thanh Xuân đến năm 202559
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

có bằng chứng về tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán.Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suấtáp dụng.CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG187B Giảng Võ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà NộiBÁO CÁO TÀI CHÍNHQuý I-2012THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính)THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)6.CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (Tiếp theo)ThuếThuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác vớilợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh vì không bao gồm các khoản thunhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) vàngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quyđịnh này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tuỳ thuộc vàokết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.Các loại thuế khác được áp dụng theo các Luật thuế hiện hành tại Việt Nam.Lãi trên cổ phiếuLãi cơ bản trên cổ phiếu đối với các cổ phiếu phổ thông được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ thuộcvề cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông cho số lượng bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông lưu hành
Xem thêm

16 Đọc thêm

Bài Báo Cáo Kiến Tập Công Ty TNHH Thương Mại Nam Khánh Hà Nội

BÀI BÁO CÁO KIẾN TẬP CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM KHÁNH HÀ NỘI

Trong phần file đính kèm gồm bảng mẫu chấm công và Bảng cân đối kế toán năm 2011- 2012 - 2013 Bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011- 2012 - 2013 Bảng chấm công tháng 5/2014 - 6/2014

52 Đọc thêm

Những điểm mới về tranh chấp lao động tập thể về lợi ích cà giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích trong BLLĐ 2012 so với luật sửa đổi bổ sung BLLĐ 2006

Những điểm mới về tranh chấp lao động tập thể về lợi ích cà giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích trong BLLĐ 2012 so với luật sửa đổi bổ sung BLLĐ 2006

Những điểm mới về tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích trong BLLĐ năm 2012 so với Luật sửa đổi bổ sung BLLD năm 2006 Những điểm mới trong Phần chung về tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Bộ Luật Lao Động năm 2012 so với Luật sửa đổi bổ sung BLLĐ năm 2006. a. Về mặt hình thức. Các Điều luật ở Bộ Luật Lao Động năm 2012 (BLLĐ 2012) nói chung đều được đặt tên dễ dàng cho việc tra cứu. Các khái niệm, định nghĩa về Tranh chấp lao động; tranh chấp lao động tập thể về quyền, hay tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và các khái niệm khác được tách riêng và quy định trong BLLĐ 2012 tại Điều 3. Giải thích từ ngữ. b. Về nội dung. Trong định nghĩa về Tranh chấp lao động tập thể lao động về lợi ích tại BLLĐ 2012 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của BLLĐ năm 2006 thì đều có thuật ngữ “điều kiện lao động mới”. Trong Luật sửa đổi bổ sung một số điều của BLLĐ năm 2006 thì có quy định khái niệm về Điều kiện lao động mới tại Khoản 5 Điều 157 để giải thích bổ sung cho Khoản 3 – Điều 157 (Luật sửa đổi bổ sung một số điều của BLLĐ năm 2006). Tuy nhiên, đến BLLĐ năm 2012 thì hoàn toàn không có điều khoản nào giải thích về Điều kiện lao động mới như trước đây. Mà BLLĐ 2012 chỉ có quy định về Sửa đổi bổ, sung chấm dứt hợp đồng lao động tại Mục 3 Chương III. Về nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của BLLĐ năm 2006 thì chỉ có quy định 4 nguyên tắc tại Điều 158; còn BLLĐ 2012 thì quy định 6 nguyên tắc, và các nguyên tắc này có 1 số sự khác biệt so với Luật sửa đổi bổ sung một số điều của BLLĐ năm 2006. Hòa giải viên: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của BLLĐ năm 2006 tại Điều 163 có quy định: “Hoà giải viên lao động do cơ quan lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cử để tiến hành hoà giải các tranh chấp lao động quy định tại Điều 157 của Bộ luật này, tranh chấp về thực hiện hợp đồng học nghề và chi phí dạy nghề.”; tuy nhiên đến BLLĐ 2012 có sự khác biệt: “Điều 198. Hòa giải viên lao động: 1. Hoà giải viên lao động do cơ quan quản lý nhà nước về lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cử để hoà giải tranh chấp lao động và tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề. 2. Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền bổ nhiệm hòa giải viên lao động.” Hòa giải viên theo Luật sửa đổi bổ sung BLLĐ năm 2006 thì ngoài việc hòa giải các tranh chấp lao động (cá nhân, tập thể tại Điều 157) thì có thể hòa giải tranh chấp về thực hiện hợp đồng học nghề và chi phí học nghề nhưng đến BLLĐ 2012 ngoải việc hòa giải tranh chấp lao động thì chỉ còn quy định hòa giải tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề, không giống với Luật sửa đổi bổ sung BLLĐ năm 2006. Về tiêu chuẩn Hòa giải viên, hiện nay Chính phủ quy định cũng có thay đổi (Nghị định số 462013NĐCP, Chương 2), và các quy định khác về Hòa giải viên cũng có sự thay đổi (Thông tư 082013NĐCP). Về Hội đồng hòa giải lao động cơ sở: Luật sửa đổi bổ sung BLLĐ năm 2006 có quy định về Hội đồng hòa giải lao động cơ sở, nhưng đến BLLĐ 2012 thì đã bỏ quy định về Hội đồng hòa giải lao động cơ sở. Về Hội đồng trọng tài lao động, thì Luật sửa đổi bổ sung BLLĐ năm 2006 có quy định nhiệm kỳ là 3 năm, nhưng BLLĐ năm 2012 tại Điều 199. Hội đồng trọng tài lao động thì không quy định nhiệm kỳ. 2. Những điểm mới về thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. a. Những điểm mới về thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Theo Luật sửa đổi bổ sung BLLĐ năm 2006 (Điều 169) thì Hòa giải viên và Hội đồng hòa giải lao động cơ sở (Doanh nghiệp có sử dụng từ 10 NLĐ trở lên thì phải thành lập Hội đồng hòa giải lao động), Hội đồng trọng tài lao động có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Tuy nhiên đến BLLĐ năm 2012 thì chỉ còn Hòa giải viên và Hội đồng trọng tài lao động có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Do thực tế Hội đồng hòa giải lao động cơ sở (trước đây) làm việc không hiệu quả trong việc giải quyết các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích, không có tính chuyên môn, không ổn định, không đạt được niềm tin của NLĐ nên đến BLLĐ 2012 đã bỏ quy định về Hội đồng hòa giải cơ sở. b. Những điểm mới về trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích trước hết sẽ được Hòa giải viên hoặc Hội đồng hòa giải lao động cơ sở giải quyết đối Luật sửa đổi bổ sung BLLĐ năm 2006; đối với BLLĐ 2012 thì chỉ còn thông qua Hòa giải viên. Điểm mới về thời hạn hòa giải: Theo Luật sửa đổi bổ sung BLLĐ năm 2006 thì Hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc Hòa giải viên tiến hành hòa giải trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cẩu hòa giải. Đến BLLĐ 2012 thì Hòa giải viên sẽ có 05 ngày để kết thúc hòa giải. Rõ ràng là thời gian hòa giải đã được kéo dài hơn so với trước đây tạo điều kiện hơn cho Hòa giải viên. Khi mà hòa giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành về tranh chấp lao động tập thể về lợi ích thì các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết. Điểm mới trong giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài: Luật sửa đổi bổ sung BLLĐ năm 2006 quy định: “Tại phiên họp giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích phải có mặt đại diện có thẩm quyền của hai bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết, Hội đồng trọng tài lao động mời đại diện công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở và đại diện cơ quan, tổ chức hữu quan tham dự phiên họp.” nhưng đến BLLĐ năm 2012 tại Khoản 2 – Điều 206 quy định: “…Trường hợp cần thiết, Hội đồng trọng tài mời đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự phiên họp”. Tiếp theo, tại Khoản 2 – Đoạn 2 – Điều 206 của BLLĐ 2012 thì Hội đồng trọng tài lao động có trách nhiệm hỗ trợ các bên tự thương lượng, nếu các bên thỏa thuận được thì Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải thành đồng thời ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên; đối với Luật sửa đổi bổ sung BLLĐ năm 2006 thì không quy định Hội đồng trọng tài lao động hỗ trợ các bên thương lượng mà Hội đồng trọng tài lao động sẽ đưa ra luôn phương án hòa giải để hai bên xem xét. BLLĐ 2012 tại Khoản 3 Điều 206 có quy định: “3. Sau thời hạn 05 ngày, kể từ ngày Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải thành mà một trong các bên không thực hiện thỏa thuận đã đạt được thì tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công.Trong trường hợp Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải không thành thì sau thời hạn 03 ngày, tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công.”; còn với Luật sửa đổi bổ sung BLLĐ năm 2006 thì tại Khoản 3 Điều 171 quy định trường hợp Hội đồng trọng tài lao động hoà giải không thành hoặc hết thời hạn giải quyết quy định tại khoản 1 Điều này mà Hội đồng trọng tài lao động không tiến hành hoà giải thì tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công ngay sau đó.
Xem thêm

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ GDP VIỆT NAM NĂM 2012

ĐÁNH GIÁ GDP VIỆT NAM NĂM 2012

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Đánh giá GDP Việt Nam năm 2012 dưới đây để nắm bắt được tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước 9 tháng đầu năm 2012, đánh giá chung kinh tế 9 tháng đầu năm và chính sách chung ngắn hạn cho các tháng cuối năm, phác thảo mục tiêu ban đầu cho kinh tế vĩ mô năm 2013,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Kinh tế.

3 Đọc thêm