CÁCH VIẾT ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁCH VIẾT ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI":

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN

TRANG 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN Kính gửi: Bảo hiểm xã hội.. , là cha/người nuôi dưỡng của.[r]

1 Đọc thêm

MẪU 14-HSB: ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP BHXH MỘT LẦN

MẪU 14-HSB: ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP BHXH MỘT LẦN

Mẫu số 14-HSBCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊHƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦNKính gửi: Bảo hiểm xã hội ..............................................Tên tôi là: .........................................[r]

1 Đọc thêm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN

TRANG 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện/quận .... Có thời gian tham gia BHXH là ….[r]

2 Đọc thêm

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP MỘT LẦN

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP MỘT LẦN

, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày….tháng…..năm…..đến ngày…..tháng….năm…..Hiện nay, tôi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tháng...năm..., nhưng, vì lý do để được hưởng trợ cấp t[r]

1 Đọc thêm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

Ngời viết đơn Ký, ghi rõ họ tên Xác nhận của Trởng thôn, xác nhận trờng hợp ông bà.... nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện xem xét cho ...[r]

1 Đọc thêm

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN

tôi làm đơn này đề nghị quý Trung_ tâm xem xét và làm các thủ tục cho tôi được hưởng trợ cấp một lần của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại nếu người lao động có nguyện [r]

1 Đọc thêm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

tháng Sau thời gian chấp hành xong hình phạt tù hoặc xuất cảnh trở về nước định cư hợp pháp hoặc được toà án tuyên bố mất tích trở về, tôi làm đơn này đề nghị được hưởng trợ cấp bảo hiểm[r]

2 Đọc thêm

ĐỀ NGHỊ KHÔNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

ĐỀ NGHỊ KHÔNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------***-------ĐỀ NGHỊ KHÔNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆPKính gửi: Trung tâm dịch vụ việc làm .........................................Tên tôi là:....................................................... Sinh ngày:[r]

1 Đọc thêm

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN

MỤC LỤC
NỘI DUNG TRANG
I. Nội dung, quy trình, thẩm quyền và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính 4 6
1. Xác nhận là sinh viên đang học tại trường
2. Xác nhận để vay vốn ngân hàng
3. Xác nhận sổ ưu đãi trong giáo dục
4. Xác nhận để sinh viên mua vé tháng xe buýt
5. Giấy giới thiệu sinh viên[r]

30 Đọc thêm

MẪU ĐỀ NGHỊ KHÔNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

MẪU ĐỀ NGHỊ KHÔNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

_ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC --- ĐỀ NGHỊ KHÔNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố……….. Hiện nay, tôi khô[r]

1 Đọc thêm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

NGƯỜI VIẾT ĐƠN TRANG 2 GHI CHÚ: _- Mẫu này áp dụng đối với thân nhân của người lao động đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân_ _chưa được hưởng trợ cấp tuất;_.[r]

2 Đọc thêm

PHÂN TÍCH PHẠM VI ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN

PHÂN TÍCH PHẠM VI ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN

Phân tích phạm vi và điều kiện, đối tượng hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho A
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Luật An sinh xã hội
Bài tập học kỳ tình huống Luật An sinh xã hội 8 điểm

Đề số 10: Bài tập học kỳ Luật An sinh xã hội.

1. Phân tích phạm vi và điều kiện,[r]

18 Đọc thêm

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội Việt Nam Bài tập học kỳ Luật An sinh xã hội
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Luật An sinh xã hội
Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội Việt Nam là những tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt và chi phối toàn bộ hệ thống các quy phạm pháp luật bảo hiểm xã hội. bảo hiểm xã h[r]

11 Đọc thêm

MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ………………

MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ………………

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH Căn cứ đề nghị của ông/bà……… đối với trường hợp người lao động đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp; Theo đề nghị của G[r]

1 Đọc thêm

GIẤY xác NHẬN hộ NGHÈO

GIẤY XÁC NHẬN HỘ NGHÈO

giấy xác nhận hộ nghèo cho học sinh sinh viên vùng đặc biệt khó khăn.
UBND HUYỆN ..............................
UBND XÃ ...................................

Số: UBVX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

..............., ngày ...... tháng ...... năm 20......


GIẤY[r]

1 Đọc thêm

HOÀN THIỆN AN SINH XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH

HOÀN THIỆN AN SINH XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH

Có thể tìm hiểu luận văn tại:- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng1MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiSau hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, côngtác bảo đảm an sinh xã hội ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả quantrọng[r]

26 Đọc thêm

Tình huống về chế độ an sinh xã hội dành cho thương binh và gia đình

TÌNH HUỐNG VỀ CHẾ ĐỘ AN SINH XÃ HỘI DÀNH CHO THƯƠNG BINH VÀ GIA ĐÌNH

13042015
Tình huống về chế độ an sinh xã hội dành cho thương binh và gia đình
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Luật An sinh xã hội
Tình huống: Anh C là thương binh, có mẹ là bà mẹ Việt Nam anh hung. Do sức khỏe yếu nên anh C không đi làm. Tháng 22014, anh C bị ốm phải vào bệnh viện điều trị, nhưng do bệnh[r]

5 Đọc thêm

LUẬT BHXH 2014 CÓ HIỆU LỰC 2016

LUẬT BHXH 2014 CÓ HIỆU LỰC 2016

khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chấtma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốmđau.2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07[r]

47 Đọc thêm

Chuyên đề ôn tập văn bản hành chính công vụ lớp 9

CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ LỚP 9

1. Cách viết đơn theo mẫu và không theo mẫu 2. Khái niệm về văn bản hành chính, mục đích, nội dung, yêu cầu và các loại văn bản hành chính thường gặp trong cuộc sống. Cụ thể là: Nắm được đặc điểm của văn bản đề nghị, văn bản báo cáo. Hiểu tình huống cần viết văn bản đề ng[r]

11 Đọc thêm

Hợp Đồng Trách nhiệm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công

HỢP ĐỒNG TRÁCH NHIỆM CHI TRẢ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG

HỢP ĐỒNG TRÁCH NHIỆM CHI TRẢ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG (1)
Số: …………………….HĐCTTCNCC

Hôm nay ngày....... tháng....... năm …… Tại địa điểm: .........................................................
Chúng tôi gồm có:
Một bên là Phòng LĐTBXH quận, huyện, thị xã gọi tắt là Bên A.
Ông (bà): ...........[r]

2 Đọc thêm