ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI CẨM TRƯỚNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI CẨM TRƯỚNG":

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY ĐẠI NAM

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY ĐẠI NAM

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: Lý luận Chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 3 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 3 1.1.1 Vị trí, vai trò của nguyên vật liệu 3 1.1.2 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 4 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 6 1.2 Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 7 1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu. 7 1.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu. 9 1.2.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 13 1.2.4 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. 18 1.3 Tổ chức phân tích tình hình cung cấp và sử dụng nguyên vật liệu 26 1.3 Tổ chức phân tích tình hình cung cấp và sử dụng nguyên vật liệu 27 1.3.1 Phân tích tình hình cung cấp nguyên vật liệu. 27 1.3.2 Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu 30 Chương 2: Tình hình thực tế về tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty 33 2.1 Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty. 33 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty. 33 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 35 2.2 Tình hình thực tế về tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty 40 2.2 Tình hình thực tế về tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty 41 2.2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu của Công ty. 41 2.2.2 Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu. 41 2.2.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 42 2.2.4 Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu tại Công ty 44 2.2.5 – Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu tại Công ty 49 2.2.6 Thực trạng công tác phân tích tình hình cung cấp và sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty 52 Chương 3: Một sè ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty 53 3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty 53 3.1.1 Ưu điểm 53 3.1.2 – Hạn chế 55 3.2 Mét sè ý kiến đÒ xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty . 55
Xem thêm

67 Đọc thêm

Tổ chức quản lý và công tác kế toán của Xí nghiệp lương thực thành phố Phủ Lý.

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA XÍ NGHIỆP LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ PHỦ LÝ.

Phần I: Tổng quan về Xí nghiệp lương thực thành phố Phủ Lý. Phần II: Thực trạng một số phần hành kế toán của Xí nghiệp lương thực thành phố Phủ Lý. Phần III: Nhận xét và kiến nghị về tổ chức quản lý và công tác kế toán của Xí nghiệp lương thực thành phố Phủ Lý.

83 Đọc thêm

Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đại Tân.

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠI TÂN.

MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT 4 Lời mở đầu 5 CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIÊU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 6 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất................................................................................................................6 1.1.1.Khái niệm, đặc điểm, vai trò của NVL. 6 1.1.1.1.Khái niệm. 6 1.1.1.2.Đặc diểm của nguyên vật liệu. 6 1.1.1.3.Vai trò của nguyên vật liệu. 7 1.1.2.Yêu cầu của công tác quản lý nguyên vật liệu. 8 1.1.3: Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 9 1.1.4: Nhiệm vụ của kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất. 9 1.2. Phân loại và tính giá NVL. 10 1.2.1. Phân loại NVL. 10 1.2.2. Tính giá NVL. 13 1.2.2.1. Đối với NVL Nhập kho. 13 1.2.2.2. Đối với NVL xuất kho. 14 1.3. Kế toán chi tiết NVL trong các doanh nghiệp sản xuất. 20 1.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng. 20 1.3.2. Phương pháp hạch toán chi tiết. 21 1.3.2.1. Kế toán chi tiết NVL theo phương pháp ghi thẻ song song. 21 1.4. Kế toán tổng hợp NVL. 25 1.4.1. Tài khoản sử dụng; 26 1.4.2. Phương pháp hạch toán kế toán tổng hợp NVL. 26 1.4.2.1. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên. 26 1.4.2.2. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 32 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠI TÂN. 36 2.1. Đặc điểm chung của Công ty TNHH Đại Tân. 36 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đại Tân. 36 2.1.1.1. Quá trình phát triển Công ty TNHH Đại Tân 38 2.1.2. Đặc điểm kinh doanh và Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty: 38 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 38 2.1.4.Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 41 2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đại Tân 47 2.2.1. Đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu TNHH Đại Tân 47 2.2.1.1. Đặc điểm của NVL tại công ty: 47 2.2.1.2. Phân loại NVL của Công ty. 47 2.2.2. Tính giá NVL tại Công ty. 47 2.2.2.1.Đối với nguyên vật liệu nhập kho: 47 2.2.2.2. Đối với NVL xuất kho: 48 2.3. Tổ chức thu mua và thủ tục nhập, xuất NVL tại Công ty TNHH Đại Tân. 48 2.3.1. Tổ chức thu mua. 48 2.3.2. Thủ tục nhập kho. 49 2.3.2. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty. 57 2.3.3. Tổ chức kế toán tổng hợp NVL tại Công ty. 63 2.3.3.1. Tổ chức hạch toán tổng hợp các nghiệp vụ nhập NVL. 63 Địa chỉ: Quế Võ Bắc Ninh 74 2.3.3.2. Tổ chức hạch toán tổng hợp các nghiệp vụ xuất NVL.....................74 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠI TÂN 78 3.1 Nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đại Tân: 78 3.1.1 Thành tích đạt được 79 3.1.2 Ưu điểm, công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đại Tân: 80 3.1.3. Nhược điểm công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đại Tân: 80 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Đại Tân. 81 Kết luận ..................................................................83
Xem thêm

82 Đọc thêm

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Giầy Barotex

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP GIẦY BAROTEX

Chương một: “Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp sản xuất” Chương hai: “ Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Giầy Barotex“ Chương ba: “ Một số ý kiến đóng góp để hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Giầy Barotex”

61 Đọc thêm

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CENSTAF GROUP ĐH KHÁO 7

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CENSTAF GROUP ĐH KHÁO 7

Tổng hợp quá trình hình thành và phát triển công ty. Đặc điểm quản lý và đặc điểm kinh doanh của Censtaf Group tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long, tổng hợp đặc điểm chung về công tác kế toán tại Censtaf Group với kết cấu nội dung 4 phần Chương 1 : Đặc điểm tổ chức kinh doanh và quản lý tổ chức kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long. Chương 2: Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán trong công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long. Chương 3:Đặc điểm một số phần hành kế toán tại công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long. Chương 4: Nhận xét về tình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long.
Xem thêm

44 Đọc thêm

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP CỔ PHẦN ĐẠI LÝ FORD HÀ NỘI

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP CỔ PHẦN ĐẠI LÝ FORD HÀ NỘI

Khái niệm kế toán đã được nhắc tới từ lâu, và bất kỳ một hoạt động kinh tế nào cũng cần tới công tác kế toán để đánh giá kết quả của hoạt động đó. Ở Việt Nam, trong thời kỳ thực hiện nền kinh tế kế hoạch thì công tác kế toán chưa được quan tâm một cách đúng mức. Tuy nhiên, từ năm 1986, khi Nhà Nước thực thi chính sách mở cửa, nền kinh tế đất nước chuyển sang giai đoạn kinh tế thị trường, các doanh nghiệp bắt đầu thực hiện công tác hạch toán kinh doanh độc lập thì cũng từ đây, công tác tổ chức hạch toán kế toán được các doanh nghiệp chú trọng hơn, bởi chỉ có kế toán mới cung cấp được các thông tin về hoạt động kinh tế, tài chính của công ty, giúp Ban lãnh đạo công ty đưa ra được các quyết định kịp thời và đúng đắn, có lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Ý thức được ý nghĩa quan trọng của công tác kế toán với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nên tại Xí nghiệp cổ phần Đại lý Ford Hà Nội_ một đại lý chính thức của Công ty TNHH ô tô Ford Việt Nam, các nhà lãnh đạo của công ty luôn chú trọng xây dựng bộ máy kế toán sao cho vừa gọn nhẹ, vừa hiệu quả. Phòng kế toán sẽ trợ giúp một cách đắc lực cho Ban giám đốc công ty nắm được tình hình sản xuất kinh doanh , từ đó đưa ra các quyết sách phù hợp, để công ty ngày một phát triển hơn. Là một doanh nghiệp kinh doanh thương mại nên h¬n ai hÕt, Ban gi¸m đốc cña Hµ Néi Ford hiÓu r»ng ®Ó gi÷ v÷ng vµ cñng cè uy tÝn cña doanh nghiÖp trong lßng kh¸ch hµng th× ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt lµ ph¶i cã nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c, ®Æc biÖt lµ nh÷ng th«ng tin vÒ doanh thu, chi phÝ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. Tæ chøc h¹ch to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ®ãng vai trß quan träng vµo bËc nhÊt trong viÖc t¹o dùng hÖ thèng th«ng tin tµi chÝnh cho nhµ qu¶n lý. Tæ chøc h¹ch to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kh«ng nh÷ng gióp cho Ban gi¸m đèc cña Hµ Néi Ford cã ®­îc nh÷ng th«ng tin tæng hîp vÒ t×nh h×nh tài chính của hoạt động s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, mµ cßn x¸c ®Þnh ®­îc doanh thu, chi phÝ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña tõng lo¹i ho¹t ®éng kinh doanh.Để hiểu rõ hơn về công tác tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại nói chung và cụ thể là tại Xí nghiệp cổ phần Đại lý Ford Hà Nội, em chọn đề tài “Hoàn thiện tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp cổ phần Đại lý Ford Hà Nội”.Luận văn được kết cấu thành 3 chương như sau:Chương I : Lý luận chung về tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại.Chương II : Thực trạng tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Xí nghiệp cổ phần Đại lý Ford Hà Nội.Chương III : Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Xí nghiệp cổ phần Đại lý Ford Hà Nội.Do thời gian thực tập tại Xí nghiệp có hạn, kiến thức còn hạn chế nên luận văn tốt nghiệp không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô, của các bạn sinh viên để luận văn được hoàn thiện hơn.
Xem thêm

94 Đọc thêm

Hoàn thiện tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp cổ phần Đại lý Ford Hà Nội

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP CỔ PHẦN ĐẠI LÝ FORD HÀ NỘI

Khái niệm kế toán đã được nhắc tới từ lâu, và bất kỳ một hoạt động kinh tế nào cũng cần tới công tác kế toán để đánh giá kết quả của hoạt động đó. Ở Việt Nam, trong thời kỳ thực hiện nền kinh tế kế hoạch thì công tác kế toán chưa được quan tâm một cách đúng mức. Tuy nhiên, từ năm 1986, khi Nhà Nước thực thi chính sách mở cửa, nền kinh tế đất nước chuyển sang giai đoạn kinh tế thị trường, các doanh nghiệp bắt đầu thực hiện công tác hạch toán kinh doanh độc lập thì cũng từ đây, công tác tổ chức hạch toán kế toán được các doanh nghiệp chú trọng hơn, bởi chỉ có kế toán mới cung cấp được các thông tin về hoạt động kinh tế, tài chính của công ty, giúp Ban lãnh đạo công ty đưa ra được các quyết định kịp thời và đúng đắn, có lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Ý thức được ý nghĩa quan trọng của công tác kế toán với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nên tại Xí nghiệp cổ phần Đại lý Ford Hà Nội_ một đại lý chính thức của Công ty TNHH ô tô Ford Việt Nam, các nhà lãnh đạo của công ty luôn chú trọng xây dựng bộ máy kế toán sao cho vừa gọn nhẹ, vừa hiệu quả. Phòng kế toán sẽ trợ giúp một cách đắc lực cho Ban giám đốc công ty nắm được tình hình sản xuất kinh doanh , từ đó đưa ra các quyết sách phù hợp, để công ty ngày một phát triển hơn. Là một doanh nghiệp kinh doanh thương mại nên h¬n ai hÕt, Ban gi¸m đốc cña Hµ Néi Ford hiÓu r»ng ®Ó gi÷ v÷ng vµ cñng cè uy tÝn cña doanh nghiÖp trong lßng kh¸ch hµng th× ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt lµ ph¶i cã nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c, ®Æc biÖt lµ nh÷ng th«ng tin vÒ doanh thu, chi phÝ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. Tæ chøc h¹ch to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ®ãng vai trß quan träng vµo bËc nhÊt trong viÖc t¹o dùng hÖ thèng th«ng tin tµi chÝnh cho nhµ qu¶n lý. Tæ chøc h¹ch to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kh«ng nh÷ng gióp cho Ban gi¸m đèc cña Hµ Néi Ford cã ®­îc nh÷ng th«ng tin tæng hîp vÒ t×nh h×nh tài chính của hoạt động s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, mµ cßn x¸c ®Þnh ®­îc doanh thu, chi phÝ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña tõng lo¹i ho¹t ®éng kinh doanh. Để hiểu rõ hơn về công tác tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại nói chung và cụ thể là tại Xí nghiệp cổ phần Đại lý Ford Hà Nội, em chọn đề tài “Hoàn thiện tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp cổ phần Đại lý Ford Hà Nội”. Luận văn được kết cấu thành 3 chương như sau: Chương I : Lý luận chung về tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Chương II : Thực trạng tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Xí nghiệp cổ phần Đại lý Ford Hà Nội. Chương III : Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Xí nghiệp cổ phần Đại lý Ford Hà Nội. Do thời gian thực tập tại Xí nghiệp có hạn, kiến thức còn hạn chế nên luận văn tốt nghiệp không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô, của các bạn sinh viên để luận văn được hoàn thiện hơn.
Xem thêm

92 Đọc thêm

Báo cáo tổng hợp về công tác hạch toán kế toán của Xí nghiệp Chế biến thuỷ đặc sản Hà Nội

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ ĐẶC SẢN HÀ NỘI

Sự đổi mới sâu sắc về cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi nền kinh tế quốc gia phải được tiếp tục đổi mới một cách toàn diện nhằm tạo ra sự ổn định về môi trường kinh tế hệ thống pháp luật tài chính lành mạnh hoá các quan hệ và hoạt động kinh tế. Khi nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước các doanh nghiệp được coi là các chủ thể độc lập được quyền tự chủ về mặt tài chính tự chủ xác định phương án sản xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm đảm bảo dùng thu nhập bù đắp chi phí có lãi và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Trong kinh doanh các doanh nghiệp được tự do theo khuôn khổ pháp luật tự do chuyển hướng kinh doanh lấy thị trường làm cơ sở cho việc xây dựng các kế hoạch tác nghiệp. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển không có con đường nào khác là phải chú ý đến hiệu quả sản xuất kinh doanh coi trọng chất lượng sản phẩm và giữa chữ tín với khách hàng. Các vấn đề này liên quan trực tiếp đến công tác kế toán. Trong cơ chế quản lý kinh tế mới hạch toán kế toán luôn là tổng hoà các mối quan hệ tổng thể các nội dung và giải pháp tài chính nhất là trong nền sản xuất hàng hoá sản xuất ra sản phẩm là nhiệm vụ quan trọng của các ngành sản xuất vật chất nói chung nhằm thoả mãn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng ngày càng tăng của xã hội. Hiện nay chúng ta đang trong quá trình chuyển đổi và từng bước hoàn thiện một nền kinh tế thị trường có điều tiết việc thực hiện chế độ hạch toán kinh tế và kinh doanh mới theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đòi hỏi các doanh nghiệp một mặt phải tự trang trải được toàn bộ các chi phí bằng thu nhập đồng thời phải có lãi. Do vậy việc hạch toán tổng hợp có một ý nghĩa vô cùng quan trọng để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của công ty trong sự cạnh tranh của nền kinh tế thị trường đòi hỏi các công ty phải tăng cường các biện pháp quản lý kinh tế trong sản xuất kinh doanh để cho quá trình sản xuất kinh doanh đó đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế với tư cách là công cụ quản lý kinh tế: Hạch toán kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế đảm nhiệm tạo lập và cung cấp thông tin có ích cho các giai đoạn kinh tế. Nhận thức được vai trò quan trọng của hạch toán kế toán tổng hợp đối với ngành công nghiệp nước ta một ngành sản xuất giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, sự phát triển của nó có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp xây dựng đất nước là xây dựng nền sản xuất hiện đại quản lý theo phương thức tiên tiến. Ngày nay các công ty đang từ cơ cấu tài chính bao cấp chuyển sang môi trường kinh tế mới hoạt động theo cơ chế thị trường cho nên nó chịu ảnh hưởng sâu sắc của các quy luật kinh tế thị trường qui luật cung cầu, quy luật cạnh tranh gay gắt. Những năm gần đây do nền kinh tế phát triển và sự đổi mới của cơ chế quản lý, hệ thống kế toán doanh nghiệp cũng đã kịp thời có những thay đổi và bổ xung không ngừng hoàn thiện góp phần phục vụ tốt yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế của đất nước. Hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo quyết định 1141 - TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 của bộ tài chính quy định cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực mọi thành phần kinh tế được thực hiện thống nhất trong cả nước từ ngày 01/1/1996. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp nói riêng và các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên các bộ ngành đơn vị tiến hành nghiên cứu cụ thể hoá và vận dụng phù hợp với đặc điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý của tửng ngành từng lĩnh vực hoạt động từng thành phần kinh tế. Trong đó xuất nhập, xuất nhập khẩu thuỷ đặc sản Hà Nội là một đơn vị thuộc ngành sản xuất hạch toán kế toán độc lập vừa là nơi sản xuất vừa là nơi giao dịch, nó là một xí nghiệp thuộc công ty Thuỷ sản Hà Nội, công ty Nhà nước, vận dụng hệ thống kế toán cho toàn bộ công ty phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. Trong quá trình thực tập ở xí nghiệp, em đã tìm hiểu quá trình hạch toán kế toán tại Xí nghiệp Chế biến thuỷ đặc sản Hà Nội bao gồm: "Báo cáo tổng hợp về công tác hạch toán kế toán của Xí nghiệp Chế biến thuỷ đặc sản Hà Nội" Nội dung báo cáo thực tập gồm: - Khái quát về Xí nghiệp Chế biến thuỷ đặc sản Hà Nội . - Báo cáo kế toán tổng hợp. - Một số ý kiến nhận xét đánh giá tình hình tổ chức hạch toán kế toán và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán ở công ty.
Xem thêm

84 Đọc thêm

Báo cáo tổng hợp tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Kinh Bắc

BÁO CÁO TỔNG HỢP TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KINH BẮC

Phương châm giáo dục và đào tạo của Đảng, của Nhà trường đó là “học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với sản xuất”. Từ yêu cầu cơ bản đó, sau khi kết thúc học lý thuyết về chuyên ngành kế toán, sinh viên chúng em được đi thực tập nhằm tiếp cận thực tế hoạt động kinh doanh và công tác hạch toán kế toán tại doanh nghiệp. Vừa củng cố vận dụng những lý thuyết về chuyên môn vừa làm chủ được công việc sau này sau khi tốt nghiệp ra trường về công tác tại các cơ quan, xí nghiệp. Trong giai đoạn thực tập tổng hợp sinh viên khảo sát các vấn đề chung về hoạt động kinh doanh và quản lý tại cơ sở thực tập, tìm hiểu các vấn đề thuộc lĩnh vực kế toán tại cơ sở thực tập. Qua thời gian thực tập tai Công ty cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Kinh Bắc em có điều kiện tiếp cận thực tế, làm quen với công tác kế toán hiện nay, giảm sự bỡ ngỡ sau khi rời ghế nhà trường được giao nhiệm vụ thực tế. Giúp em trau dồi kiến thức, vốn kinh nghiệm làm việc cho bản thân, hiểu được tình hình khái quát chung của Công ty và quy trình vận hành của các phần hành kế toán, quy trinh quản lý hoạt đông tổ chức của Công ty. Kết hợp những kiến thức được trang bị trong nhà trường em, cùng với sự hướng dẫn của cô giáo TS.NGUYỄN THỊ MAI ANH và các anh chị Phòng kế toán tại công ty Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Kinh Bắc em đã hoàn thành bài báo cáo tổng hợp. Nội dung báo cáo thực tập tổng hợp ngoài Lời mở đầu và Kết luận gồm 3 phần chính như sau: Phần 1: Tổng quan về đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Kinh Bắc Phần 2: Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Kinh Bắc Phần 3: Đánh giá thực trạng về tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Kinh Bắc Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên tiếp xúc với việc tìm hiểu và công việc thực tế và hạn chế về nhận thức nên không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình tìm hiểu, trình bày và đánh giá về Công ty, em rất mong được sự góp ý của cô giáo và các bạn Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

39 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI

Mục lục I. Tổng quan về công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội 1 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 1 2. Đặc điểm hoạt đọng sản xuất kinh doanh của Công ty 1 a. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 1 b. Phương hướng phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty 2 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 3 II. Thực trạng công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội 9 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 9 a. Chức năng và nhiệm vụ của phòng Tài chính – Kế toán 9 b. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 12 2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 15 a. Thông tin chung về tổ chức công tác kế toán tại công ty 15 b. Hệ thóng chứng từ kế toán 16 c. Hệ thống tài khoản áp dụng 17 d. Hệ thống sổ kế toán áp dụng 17 e. Hệ thống báo cáo kế toán 21 3. Đặc điểm kế toán một số phần hành chủ yếu tại công ty 22 a. Phần hành kế toán vốn bằng tiền 22 b. Phần hành kế toán chi phí – giá thành 24 c. Phần hành kế toán doanh thu và xác định kết quả 27 d. Phần hành kế toán thuế và các khoản phải nép Nhà nước 29 III. Đánh giá công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội 30 1. Uu điểm 30 2. Nhược điểm 31 Phô lục
Xem thêm

35 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỀ XÍ NGHIỆP TRANG TRÍ BỀ MẶT TRUNG VĂN

THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỀ XÍ NGHIỆP TRANG TRÍ BỀ MẶT TRUNG VĂN

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP TRANG TRÍ BỀ MẶT TRUNG VĂN 2 I.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp trang trí bề mặt Trung Văn 2 I.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 3 I.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh 5 I.3.1. Phân xưởng ép 5 I.3.2. Tại phân xưởng mộc 6 I.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của xí nghiệp 8 I.5. Những thành tích đã đạt được và một số mặt còn tồn tại trong quá trình phát triển của Xí nghiệp trang trí bề mặt Trung Văn 11 PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP TRANG TRÍ BỀ MẶT TRUNG VĂN 13 II.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán xí nghiệp trang trí bề mặt Trung Văn 13 II.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán 13 II.1.3. Mối quan hệ giữa các bộ phận kế toán 15 II.1.4. Liên hệ giữa tổ chức bộ máy kế toán với bộ máy quản lý chung của xí nghiệp 16 II.2. Tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp 16 II.2.1. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp 16 II.2.2.Về chế độ kế toán áp dụng 18 I.2.2.1. Chế độ kế toán chung 18 II.2.2.2. Các chính sách kế toán áp dụng cụ thể 19 II.2.3. Hình thức ghi sổ kế toán vận dụng trong xí nghiệp 21 II.3. Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán một số phần hành kế toán chủ yếu tại xí nghiệp 22 II.3.1. Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 22 II.3.2. Kế toán vật tư, thành phẩm, hàng hoá 23 II.3.3. Kế toán lao động tiền lương, TSCĐ 25 II.3.4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 27 II.3.5. Kế toán thanh toán và xác định kết quả kinh doanh 32 II.4. Thực trạng công tác lập, trình bày và sử dụng các báo cáo kế toán trong công tác quản lý tại Xí nghiệp trang trí bề mặt Trung Văn 33 II.5. Thực trạng công tác kiểm tra, kiểm soát, phân tích tài chính tại xí nghiệp 39 PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP TRANG TRÍ BỀ MẶT TRUNG VĂN 40 III.1. Những thành tựu đạt được trong công tác tổ chức hạch toán kế toán 40 III.2. Những mặt còn tồn tại trong công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp 42 III.3. Một số kiến nghị 43 III.3.1. Về thực hiện hạch toán kế toán 43 III.3.2. Tổ chức và hoàn thiện công tác kế toán quản trị 43 III.3.3. Về công tác kiểm tra, kiểm soát, phân tích tài chính 44 KẾT LUẬN 45
Xem thêm

54 Đọc thêm

THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ HẢI DƯƠNG

THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ HẢI DƯƠNG

Mục lục Danh mục các sơ đồ bảng biểu Danh mục các từ viết tắt Lời nói đầu 1 1.Tổng quan về Công ty cổ phần Sứ Hải Dương 3 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty cố phần Sứ Hải Dương 3 1.2.Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Sứ Hải Dương 8 1.3Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Sứ Hải Dương 10 2.Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán của Công ty cổ phần Sứ Hải Dương 11 2.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần Sứ Hải Dương 11 2.2.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần Sứ Hải Dương 14 2.2.1Thông tin chung về tổ chức công tác kế toán 14 2.2.2Hệ thống chứng từ kế toán 15 2.2.3 Hệ thống tài khoản kế toán 15 2.2.4 Hệ thống sổ kế toán 15 2.2.5 Hệ thống báo cáo kế toán 17 2.3.Đặc điểm kế toán một số phần hành chủ yếu tại Công ty cổ phần Sứ Hải Dương 18 2.3.1Kế toán phần hành NVL 18 2.3.2.Kế toán phần hành lương và các khoản trích theo lương 23 2.3.3.Kế toán phần hành tài sản cố định tại Công ty cổ phần Sứ Hải Dương 31 2.3.4.Kế toán phần hành chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 38 2.3.5 Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả 42 3.Đánh giá công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần sứ hải dương 48 Kết luận 53 Nhận xét của đơn vị thực tập Phụ lục
Xem thêm

55 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH TM và SX Hoàng Gia

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TM VÀ SX HOÀNG GIA

MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT 4 Lời mở đầu 5 CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIÊU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 6 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất................................................................................................................6 1.1.1.Khái niệm, đặc điểm, vai trò của NVL. 6 1.1.1.1.Khái niệm. 6 1.1.1.2.Đặc diểm của nguyên vật liệu. 6 1.1.1.3.Vai trò của nguyên vật liệu. 7 1.1.2.Yêu cầu của công tác quản lý nguyên vật liệu. 8 1.1.3: Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 9 1.1.4: Nhiệm vụ của kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất. 10 1.2. Phân loại và tính giá NVL. 11 1.2.1. Phân loại NVL. 11 1.2.2. Tính giá NVL. 13 1.2.2.1. Đối với NVL Nhập kho. 13 1.2.2.2. Đối với NVL xuất kho. 15 1.3. Kế toán chi tiết NVL trong các doanh nghiệp sản xuất. 20 1.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng. 20 1.3.2. Phương pháp hạch toán chi tiết. 22 1.3.2.1. Kế toán chi tiết NVL theo phương pháp ghi thẻ song song. 22 1.4. Kế toán tổng hợp NVL. 23 1.4.1. Tài khoản sử dụng; 23 1.4.2. Phương pháp hạch toán kế toán tổng hợp NVL. 26 1.4.2.1. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên. 26 1.4.2.2. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 32 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HOÀNG GIA. 36 2.1. Đặc điểm chung của Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất Hoàng Gia. 36 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất Hoàng Gia. 36 2.1.1.1. Quá trình phát triển Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất Hoàng Gia 38 2.1.2. Đặc điểm kinh doanh và Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty: 39 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 39 2.1.4.Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 44 2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất Hoàng Gia 49 2.2.1. Đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu TNHH Thương Mại và Sản xuất Hoàng Gia 49 2.2.1.1. Đặc điểm của NVL tại công ty: 49 2.2.1.2. Phân loại NVL của Công ty. 49 2.2.2. Tính giá NVL tại Công ty. 50 2.2.2.1.Đối với nguyên vật liệu nhập kho: 50 2.2.2.2. Đối với NVL xuất kho: 50 2.3. Tổ chức thu mua và thủ tục nhập, xuất NVL tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất Hoàng Gia. 51 2.3.1. Tổ chức thu mua. 51 2.3.2. Thủ tục nhập kho. 51 2.3.2. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty. 65 2.3.3. Tổ chức kế toán tổng hợp NVL tại Công ty, 71 2.3.3.1. Tổ chức hạch toán tổng hợp các nghiệp vụ nhập NVL. 71 136_Cầu giấy_Hà Nội. 75 2.3.3.2. Tổ chức hạch toán tổng hợp các nghiệp vụ xuất NVL. 75 136_Cầu giấy_Hà Nội. 79 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HOÀNG GIA 85 3.1 Nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất Hoàng Gia: 85 3.1.1 Thành tích đạt được 85 3.1.2 Ưu điểm, công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất Hoàng Gia: 86 3.1.3. Nhược điểm công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất Hoàng Gia: 88 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất Hoàng Gia. 88 Kết luận 91
Xem thêm

91 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH EDD

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH EDD

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Phần I: khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty tnhh edd 2 I.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNN EDD 2 1. Quá trình hình thành và phát triển. 2 2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 4 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 8 4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 9 5. Mối quan hệ giữa bộ máy kế toán và các phòng ban 9 II.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công TNHH EDD 10 1.Tổ chức bé máy kế toán trong công ty 10 2.Hình thức ghi sổ kế toán. 12 3.Chính sách kế toán áp dụng kế toán tại công ty 20 Phần 2: Một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty TNHH EDD 23 1.Kế toán hàng nhập khẩu 23 1.1.Chứng từ sử dụng 24 1.2 Quy trình luân chuyển chứng từ 24 1.3.Tài khoản sử dụng. 24 1.4.Quy trình hạch toán và ghi sổ 24 2. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá 25 2.1. Đặc điểm tổ chức phần hành kế toán mua hàng: 26 2.1.1. Các chứng từ sử dụng 26 2.1.2. Các tài khoản sử dụng: 27 2.1.3. Sổ kế toán và quy trình ghi sổ kế toán 27 Phần 3: Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty TNHH Edd 31 1.Ưu điểm. 31 1.1 Về mặt tổ chức công tác kế toán: 31 1.2. Về tổ chức công tác kế toán 32 1.2.1. Về tổ chức chứng từ. 32 1.2.2. Về hệ thống tài khoản sử dụng 32 1.2.3. Về trình tự hạch toán 33 1.2.4. Về hệ thống sổ sách. 33 2. Nhược điểm 33 2.1. Hạn chế về thời điểm hạch toán kế toán. 33 2. 2. Hạn chế về việc hạch toán ngoại tệ và chênh lệch ngoại tệ. 34 2.3. Hạn chế trong việc không trích lập các khoản dự phòng. 34 2.4 Hạn chế trong công tác Marketing và khuyến khích khách hàng mua hàng hoá của công ty. 35 Kết luận 36
Xem thêm

41 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty Cổ phần May Hưng yên

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN

LỜI MỞ ĐẦU3DANH MỤC VIẾT TẮT4DANH MỤC BẢNG BIỂU5PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN61.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may Hưng Yên61.1.1. Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty Cổ phần May Hưng Yên61.1.2. Quá trình hình thành và phát triển61.2. Chức năng, nhiệm vụ chính, quyền hạn81.2.1. Chức năng nhiệm vụ81.2.2. Ngành nghề kinh doanh:91.3. Đặc điểm về sản xuất91.3.1 Cơ cấu tổ chức sản xuất91.3.2. Năng lực sản xuất và cơ cấu sản phẩm101.3.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm101.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp121.4.1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp121.4.2. Cơ cấu tổ chức quản lý131.5. Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty161.5.1 Quy mô lao động:161.5.2. Công tác tổ chức đào tạo nguồn nhân lực161.5.3. Công tác chăm lo đời sống cho công nhân171.6. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ171.7. Tình hình hoạt động kinh doanh17PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN192.1. Giới thiệu chung về chuẩn mực kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công ty cổ phần may Hưng Yên192.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần may Hưng Yên202.3. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán242.4. Đặc điểm về chứng từ kế toán được sử dụng262.5. Đặc điểm về sử dụng tài khoản kế toán26PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN284.1. Những thuận lợi và khó khăn chung284.1.1. Thuận lợi284.1.2. Khó khăn294.2. Đánh giá khái quát về công tác quản trị294.2.1. Về cơ cấu bộ máy quản lý294.2.2. Về phát triển thị trường304.3. Đánh giá về bộ máy Kế toán314.3.1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy Kế toán314.3.2. Về hình thức sổ314.3.3. Về phân công lao động kế toán.324.3.4 Về trang thiết bị324.4. Đánh giá về công tác kế toán NVL, CCDC334.4.1. Ưu điểm334.4.2. Nhược điểm36PHẦN V: ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP395.1. Lý do chon đề tài395.2. Vấn đề cần giải quyết395.3. Phương hướng giải quyết39KẾT LUẬN40DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO41PHỤ LỤC42
Xem thêm

44 Đọc thêm

Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp công ty cổ phần xây dựng và thương mại 423

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 423

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 I.Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 2 II.Đặc điểm quy trình công nghệ 5 2.1.Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh của công ty 5 2.2.Đặc điểm quy trình công nghệ 6 III.Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty 8 IV.Đặc điểm tổ chức quản lý 10 V. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 14 5.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 14 5.2 Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty 17 VI. Đặc điểm tổ chức kế toán một số phần hành kế toán chủ yếu 28 KẾT LUẬN 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46
Xem thêm

47 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CHÈ PHÚ ĐA

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CHÈ PHÚ ĐA

MỤC LỤC PHẦN I: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY CHÈ PHÚ ĐA 1 1.1 Quá trình hình thành và phát triển 1 1.2 Nhiệm vụ kinh doanh của Công ty chè Phú Đa. 1 1.3 Quy mô và đặc điểm vốn góp. 2 1.4 Tổ chức bộ máy quản lý 2 1.5 Tình hình lao động 4 1.6 Đặc điểm quy trình công nghệ chế biến sản phẩm. 6 1.7 Đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ 7 1.8 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây (2004 2006) 8 1.9 Xu hướng phát triển của Công ty trong những năm tới. 10 PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CHÈ PHÚ ĐA 12 2.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại Công ty chè Phú Đa 12 2.2.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán 12 2.1.2 Hình thức kế toán áp dụng tại đơn vị 12 2.2 Tổ chức luân chuyển xử lý chứng từ, hoá đơn và chế độ sổ kế toán 14 2.3 Tổ chức thực hiện và vận dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp 16 2.4 Phân công nhiệm vụ phòng kế toán 17 2.5 Tổ chức hạch toán kế toán một số phần hành chủ yếu tại Công ty chè Phú Đa. 20 2.5.1 Hạch toán tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng tại Công ty Chè Phú Đa 20 2.5.2 Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 22 2.5.3 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 27 2.5.4 Kế toán tài sản cố định. 29 2.5.5 Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. 33 2.5.6 Hạch toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả 36 2.5.7 Lập và trình bày báo cáo tài chính 39 PHẦN III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CHÈ PHÚ ĐA. 51 3.1.Ưu điểm 51 3.1.1.Về tổ chức bộ máy kế toán. 51 3.1.2 Tổ chức luân chuyển xử lý chứng từ, hoá đơn và chế độ sổ kế toán 51 3.1.3 Về công tác tổ chức thực hiện và vận dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp, tổ chức vận dụng hình thức kế toán, phân công nhiệm vụ trong phòng kế toán. 51 3.1.4 Về việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và việc mở các sổ kế toán. 52 3.1.5 Về công tác lập và trình bày báo cáo tài chính. 52 3.2 Hạn chế 52 3.2.1 Về tổ chức bộ máy kế toán. 52 3.2.2 Về công tác tổ chức thực hiện và vận dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp 53 3.2.3 Về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành , sản phẩm của công ty. 53 3.2.4 Về công tác lập và trình bày báo cáo tài chính 54 3.2.5 Về tin học hoá bộ máy kế toán 54
Xem thêm

55 Đọc thêm

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại quốc tế

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 6 LỜI NÓI ĐẦU 7 CHƯƠNG I 8 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 8 1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trong DN 8 1.1.1.Quá trình bán hàng, kết quả bán hàng. 8 1.1.2.Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng, kết quả bán hàng. 9 1.1.3.Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 10 1.2. Lý luận cơ bản về bán hàng và kết quả bán hàng 11 1.2.1.Phương thức bán hàng 11 1.2.2.Doanh thu bán hàng 12 1.2.4. Giá vốn hàng tiêu thụ, giá vốn hàng xuất bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho hàng tiêu thụ 14 1.2.5 Doanh thu hoạt động tài chính, chi phí hoạt động tài chính. 18 1.2.6. Kế toán các khoản chi phí và thu nhập khác 19 1.2.7. Xác định kết quả kinh doanh. 19 1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 20 1.3.1. Chứng từ tài khoản kế toán sử dụng 20 1.3.2. Trình tự kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 24 1.3.3. Sổ và báo cáo kế toán sử dụng 26 CHƯƠNG II 29 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 29 2.1. Đặc điểm chung của công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế 29 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 29 2.1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại quốc tế 32 2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. 32 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động quản lý của công ty ICT. 2.1.3.1 Mô hình tổ chức bộ máy công ty 33 2.1.3.2 Đặc điểm quản lý và chức năng nhiệm vụ vủa từng phòng ban 35 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 36 2.1.4.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán. 36 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế là công ty thương mại có quy mô lớn và mạng lưới chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc trải dài khắp cả nước, công ty áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung phân tán. 36 2.1.4.2. Nhiệm vụ của các bộ phận kế toán trong phòng kế toán. 37 2.1.5. Hình thức sổ kế toán áp dụng ở công ty. 39 2.1.6. Vận dụng chế chính sách kế toán tại công ty 41 2.1.6.1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 41 2.1.6.2. Chính sách kế toán 41 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hâng ở công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế. 43 2.2.1. Tổ chức kế toán hàng hoá xuất kho và phương pháp xác định giá vốn hàng xuất bán. 44 2.2.1.1. Phương pháp xác định trị giá vốn thực tế hàng mua vào. 44 2.2.1.2. Phương pháp xác định trị giá vốn thực tế hàng xuất bán 45 2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 65 2.2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng 65 2.2.2.2. Ké toán các khoản giảm trừ doanh thu 69 2.2.3. Kế toán thuế GTGT đầu ra và thuế xuất nhập khẩu 69 2.2.4. Kế toán CPBH và CPQLDN 70 2.2.4.1. Kế toán CPBH 70 2.2.4.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp 75 2.2.5.Kế toán chi phí hoạt động tài chính và doanh thu hoạt động tài chính 78 2.2.5.1. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 78 2.2.5.2.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 80 2.2.6Kế toán xác định kết quả bán hàng 81 CHƯƠNG III 86 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 86 3.1.Nhận xét 86 3.1.1.Ưu điểm 86 3.1.2. Những điểm cần hoàn thiện 87 3.2. Một số ý kiến cần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và XĐKQ bán hàng của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại quốc tế 88 3.2.1. Công ty cần xây dựng hệ thống danh mục khách hàng thống nhất toàn công ty 88 3.2.2 Công ty nên xem xét mở thêm sổ kế toán để hoàn thiện hệ thống sổ kế toán 89 3.2.3. Việc áp dụng phần mềm kế toán máy vào công tác kế toán 90 KẾT LUẬN 91 Tài liệu tham khảo 92
Xem thêm

97 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần gạch ngói Sông Đà

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI SÔNG ĐÀ

Phần 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI SÔNG ĐÀ. 4 1.1. Khái quát về Công Ty Cổ Phần gạch ngói Sông Đà. 6 1.1.1. Giới thiệu về Công Ty Cổ Phần gạch ngói Sông Đà. 6 1.1.1.1. Quá trình hình thành Công Ty Cổ Phần gạch ngói Sông Đà 6 1.1.1.2 Sự phát triển của Công Ty Cổ Phần gạch ngói Sông Đà. 6 1.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của Công Ty Cổ Phần gạch ngói Sông Đà. 8 1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 8 1.1.4. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh. 11 1.1.4.1 Phương thức hoạt động kinh doanh. 11 2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 11 2.1.5.1 Tổ chức công tác kế toán – Bộ máy kế toán: 11 2.1.5.2. Hình thức kế toán mà công ty sử dụng 13 2.1.5.3 Các chính sách kế toán chung áp dụng tại Công Ty Cổ Phần gạch ngói Sông Đà. 15 2.1.6 Tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần gạch ngói Sông Đà trong 3 năm gần đây. 16 phần 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI SÔNG ĐÀ ..........................................................................................18 2.1. Các phương thức tiêu thụ và hình thức thanh toán tại công ty 18 2.1.1 Phương thức tiêu thụ 18 2.1.2 Các phương thức thanh toán 19 2.2.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 21 2.2.1. Tài khoản sử dụng 21 2.2.2. Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển 21 2.2.3 Ghi nhận doanh thu 22 2.2.3Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 37 2.2.4 Kế toán thuế GTGT 37 2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 41 2.2.4.1 Tài khoản sử dụng: 41 2.2.4.2 Các chứng chứng từ sử dụng: 41 2.2.4.3 Phương pháp tính giá sản phẩm xuất kho 41 2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng 50 2.2.6.1 Tài khoản sử dụng: 50 2.2.6.2 Chứng từ sử dụng: 50 2.2.7 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 58 2.2.7.1 Tài khoản sử dụng: 58 2.2.7.2. Chứng từ sử dụng 58 2.2.8. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính 63 2.2.8.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 63 2.2.9. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 64 3.1 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 68 3.2.kế toán phân phối kết quả kinh doanh…………………………………… 3.3.báo cáo tài chính Phần 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI SÔNG ĐÀ 74 3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần gạch ngói Sông Đà 74 3.1.1. Ưu điểm 74 3.1.2 Hạn chế 77 3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 79 3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 80 KẾT LUẬN 85
Xem thêm

105 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp tổ chức hạch toán kế toán tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG THÀNH CÔNG

Hiện nay trước sự phát triển của nền kinh tế thế giới cũng như sự biến động không ngừng của nền kinh tế nước nhà các doanh nghiệp, công ty đã phải cố gắng thay đổi, cải tiến và nâng cao chất lượng sản xuất để có thể đứng vững trên thị trường. Các doanh nghiệp xây dựng cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nhiều năm gần đây ngành xây dựng cơ bản đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, đóng vai trò vô cùng quan trọng cho việc phát triển nền kinh tế quốc dân cũng như thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội và tạo ra tài sản cố định cho nền kinh tế đất nước. Để đạt được điều đó, một biện pháp không thể thiếu là doanh nghiệp phải tổ chức, ghi chép, theo dõi tình hình tài chính của mình một cách khoa học, liên tục và hợp lý mọi giai đoạn của quá trình kinh doanh. Điều đó cũng có nghĩa là doanh nghiệp phải tạo cho mình một bộ phận kế toán có hiệu quả cao. Vai trò của bộ phận kế toán, qua công tác kế toán họ đã phản ánh kịp thời với lãnh đạo công ty để đưa ra được những quyết định đũng đắn. Trong quá trình học tập tại trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân với những kiến thức được trang bị cùng với thời gian thực tập tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công. Nhờ sự giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn TS Phạm Đức Cường, và các anh chị trong phòng kế toán của công ty giúp em hiểu thêm về vai trò quan trọng của công tác kế toán đối với sự phát triển của doanh nghiệp và đã hoàn thành bài báo cáo thực tập. Nội dung Báo cáo thực tập của em gồm 3 phần: Phần 1: Khái quát chung về Xí nghiệp xây dựng Thành Công. Phần 2: Tình hình thưc tế công tác kế toán tại xí nghiệp Phần 3: Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Xí nghiệp xây dựng Thành Công Tuy nhiên thời gian thực tập chưa nhiều nên cũng không tránh khỏi những sai sót và bài làm còn hạn chế. Em kính mong sự chỉ bảo của anh chị phòng kế toán và đặc biệt là thầy giáo hướng dẫn em để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em chân thành cảm ơn thầy và Xí nghiệp xây dựng Thành Công.
Xem thêm

43 Đọc thêm

Cùng chủ đề