TIÕT 17 CHIA ®A THØC MÉT BIÕN ®· S¾P XÕP 1 PHÐP CHIA HÕT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TIÕT 17 CHIA ®A THØC MÉT BIÕN ®· S¾P XÕP 1 PHÐP CHIA HÕT":

Giáo án đại số 10 cơ bản đẹp về hình thức. nội dung chất lượng download về chỉ cẩn chỉnh sửa ngày tháng và in

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN ĐẸP VỀ HÌNH THỨC. NỘI DUNG CHẤT LƯỢNG DOWNLOAD VỀ CHỈ CẨN CHỈNH SỬA NGÀY THÁNG VÀ IN

Ch­¬ng I: mÖnh ®Ò tËp hîp §1: mÖnh ®Ò Ngµy so¹n: 1882015. PPCT: TiÕt 1. I. Môc tiªu. 1 VÒ kiÕn thøc. HiÓu ®­îc kn mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò chøa biÕn, mÖnh ®Ò phñ ®Þnh. N¾m ®­îc kÝ hiÖu phæ biÕn ( ), kÝ hiÖu tån t¹i ( ). N¾m ®­îc mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ì t­ơng ®­¬ng. Ph©n biÖt ®­îc kiÖn cÇn vµ ®iÒu kiÖn ®ñ, gi¶ thiÕt vµ kÕt luËn. 2 VÒ kü n¨ng. BiÕt lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò, X§ ®­îc tÝnh ®óng, sai cña mét mÖnh ®Ò trong nh÷ng tr­êng hîp ®¬n gi¶n. Nªu ®­îc VD vÒ mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. BiÕt lËp mÖnh ®Ò ®¶o cña mét mÖnh ®Ò cho tr­íc. 3 VÒ t­ duy th¸i ®é. RÌn luyÖn t­ duy l«gÝc, t­ duy lËp luËn CÈn thËn, chÝnh x¸c trong tÝnh to¸n vµ trong lËp luËn II. ChuÈn bÞ. 1 Gi¸o viªn: Th­íc kÎ + compa + b¶ng phô + phiÕu häc tËp. 2 Häc sinh: Th­íc kÎ + compa III. Ph­¬ng ph¸p. Chñ yÕu sö dông ph­¬ng ph¸p d¹y häc nªu vÊn ®Ò, ph¸p vÊn, gîi më. IV. TiÕn tr×nh bµi häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò: Nªu mét sè lo¹i c©u ®• häc. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu Kn mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò chøa biÕn. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Cho HS ®äc vµ so s¸nh c¸c c©u trong hai bøc tranh. C¸c c©u ë bøc tranh bªn tr¸i lµ nh÷ng c©u kh¼ng ®Þnh (cã thÓ ®óng hoÆc sai) ®­îc gäi lµ c¸c mÖnh ®Ò. C¸c c©u cña bøc tranh bªn ph¶i kh«ng ph¶i lµ c¸c mÖnh ®Ò. LÊy thªm VD ®Ó HS hiÓu râ h¬n ? Yc HS nªu Kn mÖnh ®Ò. HS lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò. §äc vµ so s¸nh Nghe vµ hiÓu c¸ch cho mét mÖnh ®Ò. T×m c¸ch ph¸t biÓu Kn mÖnh ®Ò. LÊy VD vÒ mÖnh ®Ò. MÖnh ®Ò . (SGK) VÝ dô: +) MÖnh ®Ò. a) Hµ néi lµ thñ ®« cña ViÖt Nam. (MÖnh ®Ò ®óng) b) 2 3 = 5. (MÖnh ®Ò sai) +) Kh«ng ph¶i mÖnh ®Ò a) Trêi h«m nay n¾ng qu¸ b) Chñ nhËt nµy cËu cã r¶nh kh«ng? Trong to¸n häc ta th­êng gÆp c¸c ph¸t biÓu nh­: +) “n chia hÕt cho 3” +) “ 2 + x = 5” Tuy ch­a kh¼ng ®Þnh ®­îc tÝnh ®óng, sai cña c¸c kh¼ng ®Þnh trªn. Nh­ng nÕu ta g¸n cho n (hoÆc x) mét gi¸ trÞ cô thÓ th× sÏ nhËn ®­îc mét mÖnh ®Ò. Yc HS chän cho n (hoÆc x) nh÷ng gi¸ trÞ cô thÓ ®Ó xÐt tÝnh ®óng, sai cña mÖnh ®Ò Yc HS so s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a mÖnh ®Ò vµ mÖnh ®Ò chøa biÕn. Yc HS lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò chøa biÕn. Cho HS lµm BT trong H§ 3 ®Ó cñng cè lý thuyÕt Nghe vµ hiÓu c¸ch cho mÖnh ®Ò chøa biÕn LÊy VD kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng, sai cña mÖnh ®Ò. So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a mÖnh ®Ò vµ mÖnh ®Ò chøa biÕn. LÊy VD vÒ mÖnh ®Ò chøa biÕn. Lµm BT trong H§ 3 ®Ó cñng cè lý thuyÕt MÖnh ®Ò chøa biÕn. VÝ dô. a) n chia hÕt cho 3 b) 2 + x = 5 Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu Kn mÖnh ®Ò phñ ®Þnh. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Cho HS t×m hiÓu VD1 SGK. ? Dùa vµo VD1 h•y lËp mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña c¸c mÖnh ®Ò sau. a) A “Pari lµ thñ ®« cña ViÖt Nam” b) B: “3 lµ sè nguyªn tè”. c) C: “15 lµ mét sè ch½n”. ? Tõ ®ã t×m mèi quan hÖ gi÷a mÖnh ®Ò phñ ®Þnh vµ mÖnh ®Ò ®• cho. §äc vµ hiÓu c¸ch lËp mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò. Suy nghÜ lËp mÖnh ®Ò cña mét mÖnh ®Ò theo yc cña GV T×m mèi quan hÖ gi÷a mÖnh ®Ò phñ ®Þnh vµ mÖnh ®Ò ®• cho. Th«ng b¸o kq t×m ®­îc Phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò. KÝ hiÖu mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mÖnh ®Ò P lµ . Ta cã: +) ®óng th× P sai. +) sai th× P ®óng. Yc HS tù lÊy VD. Yc HS lµm BT trong H§4 SGK Lµm BT cñng lý thuyÕt Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu c¸ch lËp mÖnh ®Ò kÐo theo. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Nªu vÊn ®Ò: Cho hai mÖnh ®Ò P: “ Tr¸i ®Êt kh«ng cã n­íc” Q: “Tr¸i ®Êt kh«ng cã sù sèng” ? H•y nèi hai mÖnh ®Ò trªn b»ng côm tõ “NÕu… th×…”. Tõ ®ã nªu nhËn xÐt vÒ mÖnh ®Ò võa lËp. Ta nãi mÖnh ®Ò d¹ng: “NÕu P th× Q” gäi lµ mÖnh ®Ò kÐo theo. LÊy VD thÓ hiÖn tÝnh ®óng, sai cña mÖnh ®Ò P => Q. ? MÖnh ®Ò P => Q chØ ®óng khi nµo. Yc HS lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò kÐo theo. Nèi hai mÖnh ®Ò ®• cho thµnh mét mÖnh ®Ò vµ nhËn xÐt. Ghi nhí c¸ch lËp mÖnh ®Ò kÐo theo: nèi hai mÖnh ®Ò trªn b»ng côm tõ “NÕu … th×…” NhËn xÐt tÝnh ®óng, sai cña m®. Suy nghÜ t×m VD. MÖnh ®Ò kÐo theo. +) MÖnh ®Ò “NÕu P th× Q” gäi lµ mÖnh ®Ò kÐo theo KÝ hiÖu: P => Q. +) MÖnh ®Ò P => Q chØ sai khi P sai vµ Q ®óng vµ ®óng trong c¸c tr­êng hîp cßn l¹i Nªu vÊn ®Ò: Ta cã ®Þnh lÝ sau: NÕu cã hai c¹nh bªn b»ng nhau th× c©n. ? H•y t×m gi¶ thiÕt, kÕt luËn cña ®Þnh lÝ trªn. Ta thÊy r»ng ®Þnh lÝ trªn ®­îc ph¸t biÓu d­íi d¹ng m® P => Q ®óng, khi ®ã ta nãi: P lµ gt, Q lµ kl cña ®Þnh lÝ, hay P lµ ®k ®ñ ®Ó cã Q, hay Q lµ ®k cÇn ®Ó cã P Suy nghÜ t×m gi¶ thiÕt, kÕt luËn cña bµi to¸n. NhËn diÖn c¸c ®Þnh lÝ th­êng ®­îc ph¸t biÓu d­íi d¹ng m® ®óng P => Q. Ghi nhí c¸ch gäi tªn cña P vµ Q trong ®Þnh lÝ d¹ng P => Q Trong to¸n häc ta th­êng gÆp c¸c ®Þnh lÝ cã d¹ng P => Q. Khi ®ã ta nãi: P lµ gt, Q lµ kl cña ®Þnh lÝ, hay P lµ ®k ®ñ ®Ó cã Q, hay Q lµ ®k cÇn ®Ó cã P Cho HS lµm BT trong H§6 SGK Lµm BT cñng cè lý thuyÕt Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu c¸ch lËp mÖnh ®Ò ®¶o, hai mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Cho HS lµm BT trong H§7 SGK C¸c m® Q => P gäi lµ mÖnh ®Ò ®¶o cña m® P => Q Yc HS lÊy VD Suy nghÜ lµm BT . Th«ng b¸o kq t×m ®­îc. Ghi nhí c¸ch cho mét m® ®¶o. Suy nghÜ t×m VD. MÖnh ®Ò ®¶o. MÖnh ®Ò Q => P gäi lµ mÖnh ®Ò ®¶o cña mÖnh ®Ò P => Q Chó ý: P => Q ®óng kh«ng nhÊt thiÕt Q => P ph¶i ®óng ë trong H§7b ta thÊy r»ng c¶ hai m® P => Q vµ Q => P ®Òu ®óng. Khi ®ã ta nãi m® P => Q t­¬ng ®­¬ng víi m® Q => P L­u ý HS c¸c tr­êng hîp kh¸c kh¸c kh«ng gäi lµ mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. LÊy VD vÒ hai mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. Yc HS tù lÊy VD vÒ hai m® Ghi nhí c¸ch cho mét m® t­¬ng ®­¬ng . Suy nghÜ t×m VD MÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng NÕu c¶ hai m® P => Q vµ Q => P ®Òu ®óng ta nãi r»ng P vµ Q lµ hai mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. KÝ hiÖu: vµ ®äc lµ: P t­¬ng ®­¬ng Q, hoÆc P lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó cã Q, hoÆc P khi vµ chØ khi Q
Xem thêm

148 Đọc thêm

TUYỆT ĐỈNH

TUYỆT ĐỈNH

VÝ dô 1: Chøng minh r»ng víi mäi sè thùc d­¬ng x,y,z ta cã: Gi¶i Do ®ã ta cã: DÊu “=” x¶y ra khi x=y=z VÝ dô 2: Chøng minh r»ng: Gi¶i Theo bÊt ®¼ng thøc Becnuli ta cã: V×: VÝ dô 3: Cho Chøng minh r»ng: Gi¶i ¸p dông bÊt ®¼ng thøc Bunhiacopxki cho 4sè 1,1,a,b ta cã: ¸p dông bÊt ®¼ng thøc Bunhiacopxki cho 4sè 1,1,a2,b2 ta cã: VÝ dô 4: Cho a,b,c>0 Chøng minh r»ng: Gi¶i Ta cã: V× : Nªn: VÝ dô 5: Cho 4 sè d­¬ng a,b,c,d chøng minh r»ng: Gi¶i ¸p dông bÊt ®¼ng thøc phô: Ta cã: T­¬ng tù: Céng vÕ theo vÕ ta cã: Ta chøng minh: Bµi tËp ¸p dông: Bµi 1: Cho x,y,z tho• m•n Chøng minh r»ng: Bµi 2: Cho a>mark>c>0 vµ .Chøng minh r»ng Bµi 3: Cho x , y lµ 2 sè thùc tho¶ m•n x2 + y2 = Chøng minh r»ng : 3x + 4y 5 Bµi 4: Cho a, b, c 0 ; a + b + c = 1 . Chøng minh r»ng: Bµi 5:Cho a, b, c lµ ®é dµi 3 c¹nh mét tam gi¸c, p lµ nöa chu vi. Chøng minh r»ng: Bµi 6: Cho a, b,c lµ 3 sè kh¸c 0. Chøng minh r»ng: Bµi 7 Cho ba sè .Tho¶ m•n Chøng minh r»ng: (*) D¹ng 3 – sö dông bÊt ®¼ng thøc Cauchy §©y lµ ph­¬ng ph¸p chøng minh B§T mµ häc sinh THCS dÔ nhËn d¹ng ®Ó chøng minh ®ã lµ sö dông BÊt ®¼ng thøc Cauchy . Ta cÇn ph¶i chó ý ®Õn dÊu cña B§T ®Ó cã thÓ sö dông bÊt ®¼ng thøc nµo ®Ó chøng minh. Khi ¸p dông c¸c B§T ®• ®­îc chøng minh lµ ®óng th× b¹n nªn t¸ch nhá B§T cÇn chøng minh ra thµnh c¸c vÕ nhá sau ®ã céng vÕ theo vÕ ®Ó ®­îc B§T cÇn chøng minh. VÝ dô 1: Cho 3 sè d­¬ng a,b,c chøng minh r»ng: Gi¶i VËn dông bÊt ®¼ng thøc C«si, ta cã: Céng vÕ theo vÕ (1) (2) vµ (3) ta cã: VËy: VÝ dô 2: Cho a,b,c >0 tho¶ m•n Chøng minh r»ng: Gi¶i Ta cã: ¸p dông bÊt ®¼ng thøc C«si: Nh©n l¹i ta ®­îc: VÝ dô 3: Gi¶ sö a,b,c d, lµ 4 sè d­¬ng tho• m•n: Chøng minh r»ng: Gi¶i Tõ gi¶ thiÕt ta cã: ¸p dông bÊt ®¼ng thøc C«si ta cã:
Xem thêm

30 Đọc thêm

giáo án hoá học 10 cơ bản 2 cột không cần sửa

GIÁO ÁN HOÁ HỌC 10 CƠ BẢN 2 CỘT KHÔNG CẦN SỬA

TiÕt 01. Bµi ¤n TËpNgµy so¹n:Ngày dạy: I Môc tiªu bµi häc:1 VÒ kiÕn thøc:Gióp häc sinh hÖ thèng l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n ®• ®­îc häc ë tr­êng THCS cã liªn quan trùc triÕp ®Õn ch­¬ng tr×nh líp 10.Ph©p biÖt c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vµ trõu t­îng: nguyªn tö, ph©n tö, nguyªn tè ho¸ häc.2 VÒ kÜ n¨ng:RÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng lËp c«ng thøc, tÝnh theo ph­¬ng tr×nh ph¶n øng, tû khèi chÊt khÝ,.RÌn luyÖn kÜ n¨ng chuyÓn ®æi gi÷a khèi l­îng mol (M), khèi l­îng chÊt (m), sè mol (n), thÓ tÝch khÝ ë ®iÒu kiÖn tiªu chÈn (V) vµ sè ph©n tö khÝ (A).3 VÒ th¸i ®é:Say mª nghiªn cøu khoa häc, rÌn luyÖn tÝnh chÝnh x¸c, nghiªm tóc trong nghiªn cøu khoa häc.II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh:GV: HÖ thèng bµi tËp vµ c©u hái gîi ý.HS: ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc th«ng qua ho¹t ®éng gi¶ bµi tËp.III. phương pháp dạy học. Đàm thoại, làm việc nhómIV TiÕn tr×nh d¹y häc:1 æn ®Þnh líp2 TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinhNéi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1:GV: Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i kh¸i niÖn nguyªn tö, ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña nguyªn tö.HS: Ph¸t biÓu.GV: ChuÈn kiÕn thøc, ®­u ra s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö vµ l­u ý c¸c em trong nguyªn tö sè h¹t proton b»ng sè h¹t electron.HS: ChÐp bµi.GV: Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa ph©n tö.HS: Ph¸t biÓu.GV: ChuÈn kiÕn thøc.GV: Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i kh¸i niÖm vÒ nguyªn tè ho¸ häc.HS: Ph¸t biÓu.GV: ChuÈn kiÕn thøc.GV: Yªu cÇu häc sinh nªu lªn ®Þnh nghÜa mol, khèi l­îng mol.HS: Ph¸t biÓu.GV: ChuÈn kiÕn thøc.GV: Yªu cÇu häc sinh nªu lªn c¸c mèi quan hÖ: + Khèi l­îng chÊt  khèi l­îng mol.+ Khèi l­îng chÊt  sè mol.+ Khèi l­îng mol  sè mol.+ Sè mol khÝ vµ thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc.+ Sè mol  sè ph©n tö, nguyªn tö chÊt.HS: ph¸t biÓu, lªn b¶ng ghi c¸c biÓu thøc.GV: chuÈn kiÕn thøc, ®­a ra s¬ ®å thiÕt lËp mèi qua hÖ gi÷a c¸c ®¹i l­îng.HS: ChÐp bµi.GV: Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i kh¸i niÖm vÒ ho¸ trÞ vµ c¸ch x¸c ®Þnh ho¸ trÞ mµ c¸c em ®• ®­îc häc.HS: Ph¸t biÓu.GV: ChuÈn kiÕn thøc.GV: Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa vÒ tû khèi h¬i cña chÊt khÝ.HS: Ph¸t biÓu.GV: ChuÈn kiÕn thøc vµ yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng viÕt biÓu thøc tÝnh tû khèi h¬i cña khÝ A so víi khÝ B.HS: Lªn b¶ng.GV: ChuÈn kiÕn thøc. Ho¹t ®éng 2:GV: Yªu cÇu häc sinh lµm mét sè bµi tËp sau:Bµi 1: a H•y ®iÒn vµo « trèng cña b¶ng sau c¸c sè liÖu thÝch hîp:Nguyªn töSè pSè nSè eNguyªn tö 12019Nguyªn tö 21718Nguyªn tö 31921Nguyªn tö 42017b Trong nh÷ng nguyªn tö trªn, nh÷ng cÆp nguyªn tö nµo thuéc cïng mét nguyªn tè? T¹i sao?Bµi 2: X¸c ®Þnh khèi l­îng mol cña hîp chÊt h÷u c¬ X. BiÕt khi ho¸ h¬i 3 gam X thu ®­îc thÓ tÝch ®óng b»ng thÓ tÝch cña 1,6g O2 ë cïng ®iÒu kiªn.Bµi 3: X¸c ®Þnh tû khèi h¬i cña khÝ A so víi hi®ro. BiÕt ë ®ktc 5,6 lÝt khÝ A cã khèi l­îng 7,5g.Bµi 4: Mét hçn hîp khÝ A gåm O2 vµ SO2 cã tû khèi h¬i so víi H2 lµ 3. Trén V lÝt O2 víi 20 lÝt A thu ®­îc hçn hîp khÝ B cã tû khèi h¬i so víi H2 lµ 2,5. TÝnh V?HS: Lªn b¶ng lµm bµi.GV: ChuÈn kiÕn thøc. Ho¹t ®éng 3:GV: Nh¾c nhë häc sinh vÒ nhµ «n l¹i
Xem thêm

154 Đọc thêm

Đề kiểm tra môn toán lớp 12

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 12

§Ò KiÓm Tra M«n To¸n líp 12 Đề 2 A.PhÇn tr¾c nghiÖm (2 ®iÓm): 1) Tõ mét danh s¸ch 10 häc sinh ­u tó, cã bao nhiªu c¸ch chän ra 5 häc sinh ®Ó lËp ban c¸n bé líp gåm 1 líp tr­ëng, 1 líp phã, 1 bÝ th­ ®oµn vµ 2 c¸n sù. H•y x¸c ®Þnh c«ng thøc tÝnh ®óng trong c¸c c«ng thøc tÝnh sau: A. B. C. D. 2) Cho : . H•y chän kÕt qu¶ ®óng trong c¸c kÕt qu¶ sau: A. 0 B. 1 C. 1 D. .

3 Đọc thêm

giáo án hoá học 12 cơ bản không cần chỉnh sửa

GIÁO ÁN HOÁ HỌC 12 CƠ BẢN KHÔNG CẦN CHỈNH SỬA

Tiết 1: ¤n tËp ®Çu n¨m. Ngµy so¹n: Ngày dạy I.Môc tiªu bµi häc: 1.Học sinh nắm vững đ¬ược khái niệm đồng đẳng, đồng phân,xác định đ¬ược các chất là đồng đẳng ,đồng phân của nhau. 2.Tìm ra mối liên hệ giữa cấu tạo và tính chất của hiđrocacbon 3.HS hiểu rõ về nhóm chức, từ đó xét đ¬ợc tính chất của các hợp chất hữu cơ thông qua nhãm chøc. II. chuẩn bị. Giáo viên: giáo án hệ thống câu hỏi Học sinh: ôn tập kiến thức III. phương pháp. Đàm thoại, làm việc nhóm IVNéi dung bµi gi¶ng Ho¹t ®éng cña GVHS Néi dung Ho¹t ®éng 1 Nghiªn cøu c¸c néi dung cña thuyÕt cÊu t¹o ho¸ häc Nªu c¸c luËn ®iÓm cña thuyÕt Gi¶i thÝch c¸c luËn ®iÓm I.Néi dung cña thuyÕt cÊu t¹o ho¸ häc 1.Trong ph©n tö HCHC c¸c nguyªn tö liªn kÕt víi nhau theo ®óng ho¸ trÞ vµ theo mét thø tù nhÊt ®Þnh gäi lµ cÊu t¹o ho¸ häc.Sù thay ®æi thø tù liªn kÕt sÏ t¹o ra chÊt míi 2.Trong ph©n tö HCHC C cã ho¸ trÞ 4, C kh«ng nh÷ng liªn kÕt trùc tiÕp víi nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè kh¸c mµ chóng cßn liªn kÕt víi nhau t¹o ra m¹ch C kh¸c nhau 3.TÝnh chÊt cña chÊt h÷u c¬ phô thuéc thµnh phÇn ph©n tö vµ cÊu t¹o ho¸ häc. Ho¹t ®éng 2 GV cho 2 c«ng thøc ph©n tö vµ sau ®ã cho thªm 2 c«ng thøc cÊu t¹o.Yªu cÇu häc sinh x¸c ®Þnh chóng cã ph¶i lµ ®ång ®¼ng cña nhau kh«ng? VD: CH4O vµ C2H6O II.§ång ®¼ng CH4O vµ C2H6O cã thÓ lµ ®ång ®¼ng hoÆc kh«ng lµ tuú thuéc vµo cÊu t¹o. KÕt luËn: §ång ®¼ng lµ nh÷ng chÊt cã cÊu t¹o vµ tÝnh chÊt t¬¬ng tù nhau nh¬ng thµnh phÇn ph©n tö h¬n kÐm nhau 1 hay nhiÒu nhãm CH2 Ho¹t ®éng3 HS cho vÝ dô vÒ ®ång ph©n.Tõ ®ã kÕt luËn vÒ hiÖn t¬îng ®ång ph©n III.§ång ph©n §ång ph©n lµ nh÷ng chÊt cã cïng c«ng thøc ph©n tö nh¬ng c«ng thøc cÊu t¹o kh¸c nhau nªn tÝnh chÊt lµ kh¸c nhau. Ho¹t ®éng 4 GV yªu cÇu HS: T×m hiÓu vÒ mèi liªn quan gi÷a cÊu t¹o vµ tÝnh chÊt cña hi®rocacbon tõ ®ã suy ra c¸c lo¹i hîp chÊt h÷u c¬ kh¸c. IV. Mèi liªn quan gi÷a cÊu t¹o vµ tÝnh chÊt cña hi®rocacbon 1.Hi®rocacbon no cho ph¶n øng ®Æc trng lµ ph¶n øng thÕ. 2.Hi®rocacbon kh«ng no cho ph¶n øng céng,trïng hîp. Ph¶n øng víi dd KMnO4 3.Hi®rocacbon th¬m cho c¶ ph¶n øng thÕ vµ céng. Rót kinh nghiÖm: Ch­¬ng 1: Este lipit (TiÕt 2) Bµi 1: ESTE Ngµy so¹n: Ngày dạy : I Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: kh¸I niÖm, ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ph©n tö, danh ph¸p cña este tinhs chÊt ho¸ häc: ph¶n øng thuû ph©n vµ ph¶n øng víi dung dÞch kiÒm ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ b»ng ph¶n øng este ho¸ øng dông cña mét sè este tiªu biÓu 2. KÜ n¨ng: viÕt ®­îc c«ng thøc cÊu t¹o cña este cã tèi ®a 4 nguyªn tö cacbon viÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc minh ho¹ tÝnh chÊt ho¸ häc cña este no ®¬n chøc ph©n biÖt ®­îc este víi c¸c hîp chÊt kh¸c tÝnh khèi l­îng c¸c chÊt trong ph¶n øng xµ phßng ho¸ II ChuÈn bÞ: GV: chuÈn bÞ mì ®éng vËt, ddH2SO4; dd NaOH; èng nghiÖm; ®Ìn cån,... Häc sinh: ®äc tr­íc bµi míi. IIIPh­¬ng ph¸p: KÕt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p : ®µm thäai, vÊn ®¸p, gîi më, trùc quan IV. KĨ THUẬT DẠY HỌC: Khăn phủ bàn, sơ đồ tư duy V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ho¹t ®éng GV Häc sinh Néi dung Ho¹t ®éng 1: Gv ýªu cÇu hs viÕt mét vµi pthh cña axit axetic víi ancol vµ nªu c¸c s¶n phÈm h÷u c¬ thuéc lo¹i este? (Häc sinh tr¶ lêi vµ lªn b¶ng viÕt pthh) Tõ este häc sinh ®• viÕt, gv giíi thiÖu CTCT cña este , c¸ch viÕt gän CTCT . C¸ch lËp CTTQ cña este t¹o bëi r­îu no ®¬n chøc vµ axit no ®¬n chøc? Tõ ®ã h­íng dÉn häc sinh suy luËn ra c«ng thøc cÊu t¹o chung? (Häc sinh tr¶ lêi) GV më réng giíi thiÖu thªm vÒ este cña r­îu vµ axit kh«ng no. GV gíi thiÖu c¸ch gäi tªn th«ng th­êng cña este sau ®ã yªu cÇu häc sinh vËn dông ®Ó gäi tªn? (Häc sinh tr¶ lêi) Ho¹t ®éng 2: GV yªu cÇu häc sinh nªu? (Häc sinh tr¶ lêi) GV h­íng dÉn hs gi¶i thÝch mét sè tÝnh chÊt ®ã dùa vµo kiÕn thøc vÒ liªn kÕt hi®ro? Ho¹t ®éng 3: GV h­íng dÉn hs ph©n tÝch ph¶n øng este ho¸ ë bµi tr­íc ®Ó dÉn ®Õn ph¶n øng thuû ph©n trong m«i tr­êng axit .ViÕt PTHH cña ph¶n øng thuû ph©n? (Häc sinh tr¶ lêi vµ viÕt pt) Gv nhÊn m¹nh cho häc sinh vÒ ®Æc ®iÓm p­. GV giíi thiÖu p­ . yªu cÇu häc sinh viÕt ptp­? (Häc sinh tr¶ lêi) Ho¹t ®éng 4: Cho biÕt ph­¬ng ph¸p vµ nguyªn liÖu ®iÒu chÕ este? L­u ý tr­êng hîp ngo¹i lÖ? Este cã nh÷ng øng dông g×?Cho vÝ dô? (Häc sinh tr¶ lêi) I Kh¸i niÖm vµ danh ph¸p: 1. Kh¸i niÖm: SGK Este cña axit h÷u c¬ no ®¬n chøc víi r­îu no ®¬n chøc cã CTCT chung. C¬nH2n+1COOCmH2m+1 hoÆc RCOOR R1, R2 cã thÓ gièng hoÆc kh¸c nhau C«ng thøc chung lµ: CnH2nO2(n ≥2) 2. Danh ph¸p: Tªn = tªn gèc hi®r«cacbon R+ tªn gèc axit cã ®u«i at. VD: HCOOCH3: Metyl fomiat CH3COOCH3: Metyl axetat. CH3COOC2H5: Etyl axetat IITÝnh chÊt vËt lý: (SGK) IIITÝnh chÊt ho¸ häc: 1. Trong dung dÞch axit: CH3COOC2H5+ HOH C2H5OH + CH3COOH Ph¶n øng tõ tr¸i sang ph¶i gäi lµ ph¶n øng thuû ph©n este. Cßn theo chiÒu ng­îc l¹i lµ ph¶n øng este ho¸. VËy: ph¶n øng thuû ph©n este trong dung dÞch axit lµ ph¶n øng thuËn nghÞch. 2. Trong dung dÞch baz¬: CH3COOCh3 + NaOH CH3COONa + CH3OH → ®©y lµ ph¶n øng mét chiÒu. Cßn gäi lµ ph¶n øng xµ phßng ho¸. IV§iÒu chÕ: Tõ ancol vµ axit cacboxylic b»ng ph¶n øng este ho¸. V øng dông: (sgk) Ho¹t ®éng 5: Cñng cè vµ dÆn dß. Yªu cÇu hs lµm bµi tËp 1 vµ mét phÇn bµi tËp 6 SGK ( 2 Häc sinh lªn b¶ng tr¶ lêi) Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i SGK vµ s¸ch bµi tËp. Rót kinh nghiÖm : (TiÕt 3) Bµi 2: LipÝt Ngµy so¹n: Ngày dạy : I Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh biÕt kh¸i niÖm LipÝt? C¸c lo¹i lipit. kh¸I niÖm chÊt bÐo, tÝnh chÊt vËt lÝ, tÝnh chÊt ho¸ häc, øng dông cña chÊt bÐo c¸ch chuyÓn chÊt bÐod láng thµnh chÊt bÐo r¾n. 2. KÜ n¨ng: viÕt ®­îc c¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc minh ho¹ tÝnh chÊt ho¸ häc cña chÊt bÐo ph©n biÖt ®ùoc dÇu ¨n vµ më b«I tr¬n tÝnh khèi l­­îng chÊt bÐo trong ph¶n øng xad phßng ho¸ IIChuÈn bÞ: MÉu dÇu ¨n, cèc, n­íc, etanol.....®Ó lµm thÝ nghiÖm xµ phßng ho¸ chÊt bÐo IIIPh­¬ng ph¸p: Trùc quan, ®µm tho¹i, gîi më, nªu vÊn ®Ò. IV. KĨ THUẬT DẠY HỌC: Khăn phủ bàn, sơ đồ tư duy V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ho¹t ®éng cu¶ GV Häc sinh Néi dung Ho¹t ®éng 1: Gv lÊy vÝ dô vÒ lipit.Nghiªn cøu SGK cho biÕt kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i? Ta chØ xÐt vÒ chÊt bÐo Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm chÊt bÐo, cÊu t¹o vµ tÝnh chÊt vËt lÝ: + Gv m« t¶ khi thuû ph©n chÊt bÐo t¹o ra glixerin vµ axit bÐo. Ng­îc l¹i: khi ®un nãng glixerin víi c¸c axit bÐo l¹i thu ®­îc chÊt bÐo. Tõ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®ã chøng tá ®iÒu g×? + Yªu cµu hs cho biÕt sù kh¸c nhau vÒ cÊu t¹o gi÷a ph©n tö chÊt bÐo láng vµ chÊt bÐo r¾n. Tõ ®ã biÕt c¸ch chuyÓn ho¸ chÊt bÐo láng thµnh chÊt bÐo r¾n.? Häc sinh tr¶ lêi Gv gíi thiÖu thªm vÒ CTCT cña chÊt bÐo vµ c¸c axit bÐo th­êng gÆp Tõ cÊu t¹o suy ra tÝnh chÊt vËt lÝ cña chÊt bÐo? Ho¹t ®éng 3: So s¸nh ®Æc ®iÓm cÊu t¹o víi este. Dù ®o¸n tÝnh chÊt ho¸ häc cña chÊt bÐo? Häc sinh tr¶ lêi ViÕt ptp­ thuû ph©n ë c¶ 2 m«i tr­êng? Häc sinh lªn b¶ng Hs biÕt ®­îc t¹i sao ph¶n øng thuû ph©n trong m«i tr­êng kiÒm ®­îc gäi lµ ph¶n øng xµ phßng ho¸? Ho¹t ®éng 4: Gv giíi thiÖu nh÷ng tiÖn lîi cña viÖc dïng chÊt bÐo r¾n trong CN. Yªu cÇu häc sinh t×m biÖn ph¸p thùc hiÖn chuyÓn ho¸ chÊt bÐo láng thµnh chÊt bÐo r¾n, lÊy vÝ dô vµ viÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc? Häc sinh lªn b¶ng Gv l­u ý hiÖn t­îng «i thiu dÇu mì Ho¹t ®éng 5: Liªn hÖ ®Õn viÖc sö dông chÊt bÐo trong nÊu ¨n vµ sx xµ phßng.Tõ ®ã hs rót ra nh÷ng øng dông cña chÊt bÐo? I Kh¸i niÖm: II ChÊt bÐo: 1. Kh¸i niÖm: ChÊt bÐo lµ tri este cña glixerol víi axit bÐo gäi chung lµ triglierit hay lµ triaxylglixerol Cã thÓ viÕt c«ng thøc cÊu t¹o: R1; R2; R3 lµ gèc cña axit bÐo cã thÓ no hoÆc ko no,cã thÓ gièng hoÆc kh¸c nhau C¸c axit bÐo no nh­: C17H35COOH : Axit stearic C15H31COOH : Axit panmitic C¸c axit bÐo ko no nh­: C17H33COOH : Axit oleic C17H31COOH : Axit linoeic 2. TÝnh chÊt vËt lÝ: (sgk) 3. TÝnh chÊt ho¸ häc: a. Ph¶n øng thuû ph©n vµ ph¶n øng xµ phßng ho¸: Ph¶n øng thuû ph©n: R COOCH2 R COOCH + H2O R COOCH2 §Æc ®iÓm ph¶n øng: lµ p­ thuËn nghÞch Ph¶n øng xµ phßng ho¸: R COOCH2 R COOCH + NaOH R COOCH2 §Æc ®iÓm ph¶n øng: p­ mét chiÒu b. Ph¶n øng céng hi®r« ( Hi®ro ho¸ chÊt bÐo láng) C17H33 COOCH2 C17H33 COOCH + H2 C17H33 COOCH2 4. øng dông: ( sgk) Ho¹t ®éng 6: Cñng cè vµ dÆn dß: NhÊn m¹nh kiÕn thøc träng t©m: tÝnh chÊt ho¸ häc cña chÊt bÐo Lµm c¸c bµi tËp sgk : 1, 2, 3 trong SGK ®Ó cñng cè .......................................................... Rót kinh nghiÖm: (tiÕt 4) Bµi 4: LuyÖn tËp: Este Ngµy so¹n: Ngày dạy I. Môc tiªu cña bµi häc 1. KiÕn thøc cñng cè kiÕn thøc vÒ este vµ chÊt bÐo 2. KÜ n¨ng Gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ este. II. ChuÈn bÞ HS chuÈn bÞ c¸c bµi tËp trong SGK vµ s¸ch bµi tËp. GV chuÈn bÞ phiÕu häc tËp III. KĨ THUẬT DẠY HỌC: Khăn phủ bàn, sơ đồ tư duy IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung Ho¹t ®éng 1 B»ng ph­¬ng ph¸p ®µm tho¹i ýªu cÇu hs «n l¹i kh¸i niÖm este vµ chÊt bÐo?§Æc ®iÓm cÊu t¹o?CTPT? Hs tr¶ lêi Ho¹t ®éng 2: Tõ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, hs vËn dông ®Ó viÕt pthh cña ph¶n øng thuû ph©n este vµ chÊt bÐo? ViÕt mét vµi pthh minh ho¹ tÝnh chÊt ho¸ häc cña este cô thÓ? Hs lªn b¶ng Ho¹t ®éng 3: Chia nhãm yªu cÇu hs chuÈn bÞ c¸c bµi tËp SGK bµi: 3, 4, 5, 6. C¸c nhãm cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy? Gv nhËn xÐt vµ söa sai Ho¹t ®éng 4: Ho¹t ®éng cñng cè GV h­íng dÉn HS gi¶i bµi tËp bæ sung vµ mét sè bµi tËp trong SGK vµ s¸ch bµi tËp. I. C¸c kiÕn thøc cÇn nhí 1. Kh¸i niÖm: 2. TÝnh chÊt ho¸ häc: Ph¶n øng thû ph©n: (RCOO)3C3H5 + 3HOH →3RCOOH + C3H5(OH)3 Ph¶n øng xµ phßng ho¸: (RCOO)3C3H5 + 3NaOH→ 3RCOONa + C3H5(OH)3 Ph¶n øng hi®ro ho¸ chÊt bÐo láng: (C17H31COO)3C3H5 + 3H2 → (C17H33COO)3C3H5 II. Bµi tËp Bµi 3: §. ¸n B Bµi 4: a) CTPt cña A lµ C3H6O2 b) CTCT vµ gäi tªn cña A: HCOOC3H7 lµ propyl fomiat bµi 5: a= 8,82 g m = 6,08 g X lµ: C17H31COOC3H5(C17H33COO)2 Bµi 6: §. ¸n C H­íng dÉn mét sè bµi tËp Bµi 1 ; Bµi 7 ; bµi 8 SGK Rót kinh nghiÖm Tiết 5. LUYỆN TẬPØ CHAÁT BEÙO Ngµy so¹n: Ngày dạy I. Môc tiªu cña bµi häc 1. KiÕn thøc cñng cè kiÕn thøc vÒ este vµ chÊt bÐo 2. KÜ n¨ng Gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ este. II. ChuÈn bÞ HS chuÈn bÞ c¸c bµi tËp trong SGK vµ s¸ch bµi tËp. GV chuÈn bÞ phiÕu häc tËp III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1. OÅn ñònh 2. Kieåm tra baøi cuõ: 3. Vaøo baøi môùi: Hoaït ñoäng thaày troø Kieán thöùc caàn ñaït Hoaït ñoäng 1 Hs: Nhaéc laïi khaùi nieäm este, chaát beùo. Coâng thöùc phaân töû. Hs: Nhôù laïi tính chaát hoaù hoïc ñaëc tröng cuûa este, chaát beùo: thuyû phaân trong MT axit vaø trong MT bazô (xaø phoøng hoaù), phaûn öùng coäng hiñro vaøo goác HC chöa no ñv chaát beùo loûng. I. KIEÁN THÖÙC CAÀN NHÔÙ 1. Khaùi nieäm: 2. Tính chaát hoaù hoïc: Hoaït ñoäng 2 Gv: Höôùng daãn cho hs maãu so saùnh Hs: So saùnh trình baøy leân baûng phuï Gv vaø hs: nhaän xeùt boå xung Hs: Vieát phöông trình phaûn öùng bt 2 Hs: Trình bay ptpö bt 3, sau ñoù choïn phöông aùn ñuùng. Gv vaø hs: nhaän xeùt boå xung Baøi taäp lí thuyeát: Baøi taäp 1: So saùnh chaát beùo vaø este veà: Thaøn phaàn ng.toá, ñ.ñ caáu taïo phaân töû vaø tc hh. Baøi taäp 2,3(sgk trang 18) Hoaït ñoäng 3 Gv: Höôùng daãn cho hs phöông phaùp giaûi baøi taäp Hs: Vieát ptpö, giaûi toaùn hoaù hoïc Gv vaø hs: nhaän xeùt boå xung Gv: Höôùng daãn cho hs phöông phaùp giaûi baøi taäp Hs: Vieát ptpö, giaûi toaùn hoaù hoïc, sau ñoù choïn phöông aùn ñuùng Gv vaø hs: nhaän xeùt boå xung Baøi toaùn Baøi taäp4(sgk – trang 18) Baøi taäp 6, 8(sgk – trang 18) Daën doø: Baøi taäp veà nhaø: 5, 7 (sgk – trang 18) Chuaån bò kieán thöùc chöông môùi Ch­¬ng 2 Cacbohi®rat (TiÕt 6) Bµi 5: Glucoz¬ Ngµy so¹n: Ngày dạy: I. Môc tiªu cña bµi häc 1. VÒ kiÕn thøc kh¸I niÖm, ph©n lo¹i cacbohidrat c«ng thøc c©u t¹o d¹ng m¹ch hë, tÝnh ch©t vËt lÝ, øng dông cña glucoz¬ HiÓu ®­îc tÝnh chÊt ho¸ häc cña glucozo 2. KÜ n¨ng viÕt c«ng thøc cÊu t¹o d¹ng m¹ch hë dù ®o¸n tÝnh chÊt ho¸ häc viÕt ph­­ong tr×nh ho¸ häc tÝnh khèi l­îng glucozo II. ChuÈn bÞ Dông cô: kÑp gç, èng nghiÖm, ®òa thuû tinh, ®Ìn cån, th×a, èng nhá giät, èng nghiÖm nhá. Ho¸ chÊt: glucoz¬, c¸c dung dÞch : AgNO3, NH3, CuSO4, NaOH. M« h×nh: h×nh vÏ, tranh ¶nh liªn quan ®Õn bµi häc. III. ph­¬ng ph¸p : Ph­¬mg ph¸p ®µm tho¹i vµ trùc quan IV. KĨ THUẬT DẠY HỌC: Khăn phủ bàn, sơ đồ tư duy V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TiÕt 1: Nghiªn cøu tÝnh chÊt vËt lÝ, tr¹ng th¸i tù nhiªn; cÊu tróc ph©n tö, tÝnh chÊt ho¸ häc cña nhãm an®ehit. TiÕt 2: Nghiªn cøu c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc cßn l¹i cña glucoz¬ vµ frutoz¬. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung Ho¹t ®éng 1 GV cho HS quan s¸t mÉu glucoz¬. HS tù nghiªn cøu SGK vÒ tÝnh chÊt vËt lÝ vµ tr¹ng th¸i thiªn nhiªn cña glucoz¬. Ho¹t ®éng 2 Sö dông phiÓu häc tËp sè 1 GV hái HS §Ó x¸c ®Þnh CTCT cña glucoz¬ ph¶i tiÕn hµnh c¸c thÝ nghiÖm nµo ? Ph©n tÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®Ó kÕt luËn vÒ cÊu t¹o cña glucoz¬. HS tr¶ lêi + Khö hoµn toµn Glucoz¬ cho n hexan. VËy 6 nguyªn tö C cña ph©n tö Glucoz¬ t¹o thµnh 1 m¹ch dµi + Ph©n tö Glucoz¬ cho ph¶n øng tr¸ng b¹c, vËy trong ph©n tö cã nhãm CH=O. + Ph©n tö Glucoz¬ t¸c dông víi Cu(OH)2 cho dung dÞch mµu xanh lam, vËy trong ph©n tö cã nhiÒu nhãm OH ë vÞ trÝ kÕ nhau. + Glucoz¬ t¹o este chøa 5 gèc axit CH3COO, vËy trong ph©n tö cã 5 nhãm OH. Ho¹t ®éng 3: Sö dông phiÕu häc tËp sè 2 HS Quan s¸t GV biÓu diÔn thÝ nghiÖm oxi ho¸ glucoz¬ b»ng AgNO3 trong dung dÞch NH3. Nªu hiÖn t­îng, gi¶i thÝch vµ viÕt PTHH. Hs lªn b¶n HS lµm t­¬ng tù víi thÝ nghiÖm glucoz¬ ph¶n øng víi Cu(OH)2. GV yªu cÇu HS viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng khö glucoz¬ b»ng H2. Hs viÕt pthh ã. I. TÝnh chÊt vËt lÝ vµ tr¹ng th¸i thiªn nhiªn SGK II. CÊu t¹o ph©n tö Glucoz¬ cã c«ng thøc ph©n tö lµ C6H12O6 1) C¸c d÷ kiÖn thùc nghiÖm Sgk 2) KÕt luËn Glucoz¬ cã cÊu t¹o cña an®ehit ®¬n chøc vµ ancol 5 chøc, cã c«ng thøc cÊu t¹o thu gän lµ CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCH=O. Trong thùc tÕ glucoz¬ tån t¹i chñ yªó ë hai d¹ng m¹ch vßng.  vµ  Glucoz¬ Glucoz¬ Glucoz¬ III. TÝnh chÊt ho¸ häc Glucoz¬ cã c¸c tÝnh chÊt cña nhãm an®ehit vµ ancol ®a chøc. 1. TÝnh chÊt cña nhãm an®ehit a) Oxi hãa Glucoz¬ b»ng phøc b¹c amoniac (AgNO3 trong dung dÞch NH3) ThÝ nghiÖm: sgk HiÖn t­îng: Thµnh èng nghiÖm l¸ng bãng. Gi¶i thÝch AgNO3+3NH3+H2OAg(NH3)2OH + NH4NO3 CH2OHCHOH4CHO+2Ag(NH3)2OH  CH2OHCHOH4COONH4 + 2Ag +3NH3 + H2O. b) Khö Glucoz¬ b»ng hi®ro CH2OHCHOH4CHO+H2 CH2OHCHOH4CH2OH Sobitol Ho¹t ®éng 8: Cñng cè Gv nhÊn m¹nh träng t©m vµ dïng c¸c bµi t©p 2, 3 ®Ó cñng cè H­íng dÉn hs lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i SGK trang 25 ................................ Rót kinh nghiÖm Ch­¬ng 2 Cacbohi®rat (TiÕt 7) Bµi 5: Glucoz¬ Ngµy so¹n: Ngày dạy: I. Môc tiªu cña bµi häc 1. VÒ kiÕn thøc kh¸I niÖm, ph©n lo¹i cacbohidrat c«ng thøc c©u t¹o d¹ng m¹ch hë, tÝnh ch©t vËt lÝ, øng dông cña glucoz¬ HiÓu ®­îc tÝnh chÊt ho¸ häc cña glucozo 2. KÜ n¨ng viÕt c«ng thøc cÊu t¹o d¹ng m¹ch hë dù ®o¸n tÝnh chÊt ho¸ häc viÕt ph­­ong tr×nh ho¸ häc tÝnh khèi l­îng glucozo II. ChuÈn bÞ Dông cô: kÑp gç, èng nghiÖm, ®òa thuû tinh, ®Ìn cån, th×a, èng nhá giät, èng nghiÖm nhá. Ho¸ chÊt: glucoz¬, c¸c dung dÞch : AgNO3, NH3, CuSO4, NaOH. M« h×nh: h×nh vÏ, tranh ¶nh liªn quan ®Õn bµi häc. III. Ph­¬ng ph¸p : Ph­¬mg ph¸p ®µm tho¹i vµ trùc quan IV. KĨ THUẬT DẠY HỌC: Khăn phủ bàn, sơ đồ tư duy V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TiÕt 1: Nghiªn cøu tÝnh chÊt vËt lÝ, tr¹ng th¸i tù nhiªn; cÊu tróc ph©n tö, tÝnh chÊt ho¸ häc cña nhãm an®ehit. TiÕt 2: Nghiªn cøu c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc cßn l¹i cña glucoz¬ vµ frutoz¬. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung Ho¹t ®éng 4: HS viÕt PTHH cña ph¶n øng gi÷a dung dÞch glucoz¬ vµ Cu(OH)2 d­íi d¹ng ph©n tö. HS nghiªn cøu SGK cho biÕt ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña este ®­îc t¹o ra tõ glucoz¬. KÕt luËn rót ra vÒ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña glucoz¬. Ho¹t ®éng 5 Sö dông phiÕu häc tËp sè 3 HS nghiªn cøu sgk vµ t×m hiÓu thùc tÕ nªu ph¶n øng lªn men. HS tù viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng. Ho¹t ®éng 6 HS nghiªn cøu sgk vµ t×m hiÓu thùc tÕ cuéc sèng Ho¹t ®éng 7 Sö dông phiÕu häc tËp sè 4 HS Nghiªn cøu sgk cho biÕt ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña ®ång ph©n quan träng nhÊt cña glucoz¬ lµ fructoz¬. HS cho biÕt tÝnh chÊt vËt lÝ vµ tr¹ng th¸i thiªn nhiªn cña fructoz¬. HS cho biÕt tÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc tr­ng cña fructoz¬. Gi¶i thÝch nguyªn nh©n g©y ra c¸c tÝnh chÊt ®ã. 2. TÝnh chÊt cña ancol ®a chøc (poliancol) a) T¸c dông víi Cu(OH)2 2C6H11O6H + Cu(OH)2(C6H11O6)2Cu + 2H2O b) Ph¶n øng t¹o este Glucoz¬ cã thÓ t¹o ra C6H7O(OCOCH3)5 3. Ph¶n øng lªn men C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 IV. §iÒu chÕ vµ øng dông 1. §iÒu chÕ (C6H10O5)n + nH2O nC6H12O6 2. øng dông SGK V §ång ph©n cña Glucoz¬: Fructoz¬ CH2OHCHOHCHOHCHOHCCH2OH || O Cïng víi d¹ng m¹ch hë fructoz¬ cã thÓ tån t¹i ë d¹ng m¹ch vßng 5 c¹nh hoÆc 6 c¹nh. D¹ng 5 c¹nh cã hai ®ång ph©n  vµ . TÝnh chÊt t­¬ng tù Glucoz¬. Glucoz¬ Fructoz¬ Ho¹t ®éng 8: Cñng cè Gv nhÊn m¹nh träng t©m H­íng dÉn hs lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i SGK trang 25 ................................ Rót kinh nghiÖm (tiÕt 8) Bµi 6: Saccaroz¬, tinh bét vµ xenlulozo Ngµy so¹n: Ngày dạy: I. Môc tiªu cña bµi häc 1. KiÕn thøc: BiÕt công thức phân tử, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hoá học của saccarozo 2. KÜ n¨ng quan sát mô hình ViÕt c¸c pthh minh ho¹ cho tÝnh chÊt ho¸ häc cña c¸c hîp chÊt trªn Gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan. II. ChuÈn bÞ Dông cô: èng nghiÖm, ®Ìn cån, èng nhá giät. Ho¸ chÊt: saccaroz¬ H×nh vÏ phãng to tranh ¶nh cã liªn quan. III. ph­¬ng ph¸p :§µm tho¹i, vÊn ®¸p, trùc quan IV. KĨ THUẬT DẠY HỌC: Khăn phủ bàn, sơ đồ tư duy V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung Ho¹t ®éng 1 HS quan s¸t mÉu saccaroz¬ (®­êng kÝnh tr¾ng) vµ t×m hiÓu SGK ®Ó biÕt nh÷ng tÝnh chÊt vËt lÝ vµ tr¹ng th¸i thiªn nhiªn cña saccaroz¬. Ho¹t ®éng 2 HS: Cho biÕt ®Ó x¸c ®Þnh CTCT cña saccaroz¬ ng­êi ta ph¶i tiÕn hµnh c¸c thÝ nghiÖm nµo. Ph©n tÝch c¸c kÕt qu¶ thu ®­îc rót ra kÕt luËn vÒ cÊu t¹o ph©n tö cña saccaroz¬. HS tr¶ lêi Dung dÞch saccaroz¬ lµm tan Cu(OH)2 thµnh dung dÞch xanh lam cã nhiÒu nhãm OH kÒ nhau. Dung dÞch saccaroz¬ kh«ng cã ph¶n øng tr¸ng b¹c, kh«ng khö Cu(OH)2 kh«ng cã nhãm CHO vµ kh«ng cßn OH hemixetan tù do. §un nãng dung dÞch saccaroz¬ cã mÆt axit v« c¬ ®­îc Glucoz¬ vµ Frcutoz¬ saccaroz¬ ®­îc hîp bëi ph©n tö Glucoz¬ vµ Fructoz¬ ë d¹ng m¹ch vßng b»ng liªn kÕt qua nguyªn tö oxi (COC ) gi÷a C1 cña Glucoz¬ vµ C2 cña fructoz¬. HS: ViÕt CTCT cña saccaroz¬. GV : Söa ch÷a cho HS c¸ch viÕt, chó ý c¸ch ®¸nh sè c¸c vßng trong ph©n tö saccaroz¬. Ho¹t ®éng 3 HS quan s¸t GV biÓu diÔn cña dung dÞch saccaroz¬ víi Cu(OH)2 ë nhiÖt ®é th­êng, nªu hiÖn t­îng, gi¶i thÝch, viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng. HS nghiªn cøu sgk. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng cña saccaroz¬ víi v«i s÷a, sau ®ã sôc CO2 vµo dung dÞch thu ®­îc. GV Cho HS biÕt øng dông quan träng cña c¸c ph¶n øng trªn trong c«ng nghiÖp s¶n xuÊt ®­êng (TÝnh chÊt nµy ®­îc ¸p dông trong viÖc tinh chÕ ®­êng). Ho¹t ®éng 4 HS gi¶i thÝch hiÖn t­îng thùc tÕ, c¸c xÝ nghiÖp tr¸ng g­¬ng ®• dïng dung dÞch saccaroz¬ víi axit sunfuric lµm chÊt khö trong ph¶n øng tr¸ng b¹c. GV gi¶i thÝch viÖc chän dung dÞch saccaroz¬ lµm nguyªn liÖu cho ph¶n øng tr¸ng g­¬ng. Ho¹t ®éng 5 HS nghiªn cøu SGK. HS theo dâi s¬ ®å s¶n xuÊt ®­êng saccaroz¬ trong CN trong SGK tãm t¾t c¸c giai ®o¹n chÝnh vµ ph©n tÝch giai ®o¹n 5 cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­êng saccaroz¬. GV ®¸nh gi¸ c©u tr¶ lêi cña HS. A. Saccaroz¬ I. TÝnh chÊt vËt lÝ SGK II. CÊu tróc ph©n tö Saccaroz¬ hîp bëi  Glucoz¬ vµ  Fruct¬z¬. III. TÝnh chÊt ho¸ häc Saccaroz¬ kh«ng cßn tÝnh khö v× kh«ng cßn nhãm CHO vµ kh«ng cßn OH hemixetan tù do nªn kh«ng cßn d¹ng m¹ch hë. V× vËy saccaroz¬ chØ cßn tÝnh chÊt cña ancol ®a chøc vµ ®Æc biÖt cã ph¶n øng thuû ph©n cña ®isaccarit. 1. Ph¶n øng cña ancol ®a chøc a) Ph¶n øng víi Cu(OH)2 ThÝ nghiÖm: sgk HiÖn t­îng: kÕt tña Cu(OH)2 tan ra cho dung dÞch mµu xanh lam. Gi¶i thÝch: saccaroz¬ cã nhiÒu nhãm OH kÒ nhau. 2C12H22O11+ Cu(OH)2 Cu(C12H21O11)2 + 2H2O b) Ph¶n øng víi Ca(OH)2 ThÝ nghiÖm vµ hiÖn t­îng: saccaroz¬ hoµ tan hÕt vÈn ®ôc. Khi sôc khÝ CO2 vµo dung dÞch canxi saccarat th× thÊy kÕt tña. Gi¶i thÝch: C12H22O11+Ca(OH)2+H2O C12H22O11.CaO. 2H2O C12H22O11.CaO. 2H2O + CO2 C12H22O11 + CaCO3+ 2 H2O 2. Ph¶n øng thuû ph©n C12H22O11+ H2O  C6H12O6 + C6H12O6 Glucoz¬ Fructoz¬ IV.øng dông vµ s¶n xuÊt ®­êng saccaroz¬ 1. øng dông sgk 2. S¶n xuÊt ®­êng saccaroz¬ Sgk Ho¹t ®éng 15: Cñng cè HS lµm bµi tËp 3, trang 33. SGK So s¸nh ®Æc ®iÓm cÊu tróc ph©n tö cña glucoz¬, saccaroz¬ Rút kinh nghiệm (tiÕt 9) Bµi 6: Saccaroz¬, tinh bét vµ xenluloz¬ Ngµy so¹n: Ngày dạy: I. Môc tiªu cña bµi häc 1. KiÕn thøc: BiÕt cÊu tróc ph©n tö vµ tÝnh chÊt ®iÓn h×nh cña,tinh bét 2. KÜ n¨ng ViÕt c¸c pthh minh ho¹ cho tÝnh chÊt ho¸ häc cña tinh bột Gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan. II. ChuÈn bÞ Dông cô: èng nghiÖm, ®Ìn cån, èng nhá giät. Ho¸ chÊt: dd I2tinh bét H×nh vÏ phãng to tranh ¶nh cã liªn quan. III. ph­¬ng ph¸p :§µm tho¹i, vÊn ®¸p, trùc quan IV. KĨ THUẬT DẠY HỌC: Khăn phủ bàn, sơ đồ tư duy V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung Ho¹t ®éng 6: HS quan s¸t mÉu tinh bét vµ nghiªn cøu SGK cho biÕt c¸c tÝnh chÊt vËt lÝ vµ tr¹ng th¸i thiªn nhiªn cña tinh bét. Ho¹t ®éng 7 Nghiªn cøu SGk, cho biÕt cÊu tróc ph©n tö cña tinh bét. Cho biÕt ®Æc ®iÓm liªn kÕt gi÷a c¸c m¾t xÝch glucoz¬ trong ph©n tö tinh bét. HS tr¶ lêi: Cã thÓ coi tinh bét lµ polime do nhiÒu m¾t xÝch glucoz¬ hîp l¹i vµ cã c«ng thøc (C¬6H10O5)n. Tinh bét lµ hçn hîp cña 2 lo¹i polisaccarit lµ amiloz¬ vµ amilopectin. Amiloz¬ lµ polime cã m¹ch xo¾n lß xo, kh«ng ph©n nh¸nh, ph©n tö khèi kho¶ng 200.000 ®vC. Amilopectin lµ polime cã m¹ch xo¾n lß xo, ph©n nh¸nh, ph©n tö khèi lín h¬n amiloz¬, kho¶ng 1000.000 ®vC. Trong ph©n tö amoloz¬, c¸c m¾t xÝch glucoz¬ liªn kÕt víi nhau gi÷a nguyªn tö C1 ë m¾t xÝch nµy vµ nguyªn tö C4 ë m¾t xÝch kia qua cÇu oxi, gäi lµ c¸c liªn kÕt 14 glicozit Ph©n tö amolipectin ®­îc cÊu t¹o bëi mét sè m¹ch amiloz¬, c¸c m¹ch nµy nèi víi nhau gi÷a nguyªn tö C1 ë m¾t xÝch ®Çu cña m¹ch nµy víi nguyªn tö C6 ë m¾t xÝch gi÷a cña m¹ch kia, qua nguyªn tö oxi, gäi lµ liªn kÕt 16 glicozit. Ho¹t ®éng 8 HS: Nªu hiÖn t­îng khi ®un nãng dung dÞch tinh bét víi axit v« c¬ lo•ng. ViÕt PTHH. Cho biÕt s¬ ®å tãm t¾t qu¸ tr×nh thuû ph©n tinh bét x¶y ra nhê enzim. GV biÓu diÔn: ThÝ nghiÖm gi÷a dung dÞch I2 vµ dung dÞch tinh bét ë nhiÖt ®é th­êng, ®un nãng vµ ®Ó nguéi. ThÝ nghiÖm gi÷a dung dÞch I2 cho lªn mÆt c¾t cña cñ khoai lang. HS nªu hiÖn t­îng. GV gi¶i thÝch vµ nhÊn m¹nh ®©y lµ ph¶n øng ®Æc tr­ng ®Ó nhËn ra tinh bét. Ho¹t ®éng 9 HS nghiªn cøu SGK, cho biÕt øng dông cña tinh bét? Hoạt động 10 HS quan s¸t mÉu xenluloz¬ (b«ng thÊm n­íc), t×m hiÓu tÝnh chÊt vËt lÝ vµ tr¹ng th¸i thiªn nhiªn cña xenluloz¬. Ho¹t ®éng 11 HS nghiªn cøu SGK cho biÕt: Cêu tróc cña ph©n tö xenluloz¬. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh vÒ cÊu t¹o ph©n tö cña xenluloz¬. So s¸nh víi cÊu t¹o cña ph©n tö tinh bét. Ho¹t ®éng 12 GV biÓu diÔn thÝ nghiÖm ph¶n øng thuû ph©n xenluloz¬ theo c¸c b­íc: Cho b«ng nân vµo dung dÞch H2SO¬4 70%. Trung hoµ dung dÞch thu ®­îc b»ng dung dÞch NaOH 10 %. Cho dung dÞch thu ®­îc t¸c dông víi dung dÞch AgNO3NH3, ®un nhÑ. HS quan s¸t, gi¶i thÝch vµ viÕt PTHH. GV liªn hÖ c¸c hiÖn t­îng thùc tÕ, vÝ dô: tr©u bß nhai l¹i. Ho¹t ®éng 13 GV biÓu diÔn thÝ nghiÖm ph¶n øng este ho¸ xenluloz¬ theo tr×nh tù sau: Cho vµo èng nghiÖm lÇn l­ît: + 4 ml dung dÞch HNO3 ®Æc + 8 ml dung dÞch H2SO4 ®Æc, ®Ó nguéi. + 1 nhóm b«ng + Lêy s¶n phÈm ra Ðp kh«. HS nhËn xÐt mµu s¾c cña s¶n phÈm thu ®­îc. Nªu hiÖn t­îng khi ®èt ch¸y s¶n phÈm. ViÕt PTHH. Ho¹t ®éng 14 HS liªn hÖ kiÕn thøc thùc tÕ vµ t×m hiÓu SGK cho biÕt c¸c øng dông cña xenluloz¬. B. Tinh bét I. TÝnh chÊt vËt lÝ sgk II. CÊu tróc ph©n tö Tinh bét ®­îc t¹o thµnh nhê qu¸ tr×nh quang hîp: 6nCO2 + 5n H2O (C6H10O5)n + 6nCO2 III. TÝnh chÊt ho¸ häc 1. Ph¶n øng thuû ph©n a) Thuû ph©n nhê xóc t¸c axit D÷ kiÖn : sgk Gi¶i thÝch (C6H10O5)n + nH2O n C6H12O6 Thùc ra tinh bét bÞ thuû ph©n tõng b­íc qua c¸c giai ®o¹n trung gian lµ ®etrin C6H10O5n, mantoz¬. b) Thuû ph©n nhê enzim 2. Ph¶n øng mµu víi dung dÞch iot a) ThÝ nghiÖm sgk b) Gi¶i thÝch sgk IV. øng dông: sgk C. Xen luloz¬ 4. TÝnh chÊt vËt lÝ. Tr¹ng th¸i thiªn nhiªn sgk 5. Cêu tróc ph©n tö Xenluloz¬ lµ mét polime hîp thµnh tõ c¸c m¾t xÝch (1,4)glucozit, cã c«ng thøc (C6H10O5)n, m¹ch kÐo dµi kh«ng ph©n nh¸nh. Mçi m¾t xÝch C6H10O5 cã 3 nhãm –OH tù do, nªn cã thÓ viÕt c«ng thøc cña xenluloz¬ lµ C6H7O2(OH)3n III. TÝnh chÊt ho¸ häc Xenluloz¬ lµ polisaccarit vµ mçi m¾t xÝch cã 3 nhãm –OH tù do nªn xenluloz¬ cã ph¶n øng thuû ph©n vµ ph¶n øng cña ancol ®a chøc. 1. Ph¶n øng thuû ph©n a) M« t¶ thÝ nghiÖm sgk b) Gi¶i thÝch sgk (C6H10O5)n+ nH2O nC6H12O6 2. Ph¶n øng víi HNO3 C6H7O2(OH)3n+3nHNO3 C6H7O2(ONO2)3n+ 3nH2O. IV. øng dông sgk. Ho¹t ®éng 15: Cñng cè HS lµm bµi tËp 4 trang 34. SGK So s¸nh ®Æc ®iÓm cÊu tróc ph©n tö cña glucoz¬, saccaroz¬, tinh bét Rút kinh nghiẹm (tiÕt 10) LuyÖn tËp CẤU t¹o vµ tÝnh chÊt cña mét sè cacbonhi®rat Ngày soạn: Ngày dạy: I. Môc tiªu cña bµi häc 1. KiÕn thøc BiÕt ®Æc ®iÓm cÊu tróc ph©n tö cña c¸c hîp chÊt cacbonhi®rat tiªu biÓu. HiÓu mèi liªn quan gi÷a cÊu tróc ph©n tö vµ tÝnh chÊt ho¸ häc cña c¸c hîp chÊt cacbonhi®rat tiªu biÓu. HiÓu mèi liªn hÖ gi÷a c¸c hîp chÊt cacbonhi®rat trªn. 2. KÜ n¨ng LËp b¶ng tæng kÕt ch­¬ng. Gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ c¸c hîp chÊt cacbonhi®rat. II. ChuÈn bÞ HS lµm b¶ng tæng kÕt vÒ ch­¬ng cacbonhi®rat theo mÉu thèng nhÊt. HS chuÈn bÞ c¸c bµi tËp trong SGK vµ s¸ch bµi tËp. GV chuÈn bÞ b¶ng tæng kÕt theo mÉu sau: ChÊt Môc Monosaccarit §isaccarit Polisaccarit Glucoz¬ Fructoz¬ Saccaroz¬ Tinh bét Xenluloz¬ CTPT Cêu tróc ph©n tö TÝnh chÊt ho¸ häc 1. TÝnh chÊt an®ehit 2.TÝnh chÊt cñaOH Hemiaxetal 3. TÝnh chÊt ancol ®a chøc 4. Ph¶n øng thuû ph©n 5. Ph¶n øng mµu 6. Ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung Ho¹t ®éng 1 GV gäi 3 HS lªn b¶ng. Mét HS viÕt cÊu tróc ph©n tö cña monosaccarit, mét HS viÕt cÊu tróc ph©n tö cña ®isaccarit, mét HS viÕt cÊu tróc ph©n tö cña polisaccarit vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña hîp chÊt nµy. Ho¹t ®éng 2 HS cho biÕt: Nh÷ng hîp chÊt cacbonat nµo t¸c dông ®­îc víi dd AgNO3 trong NH3, t¹i sao ? Nh÷ng hîp chÊt cacbonat nµo t¸c dông ®­îc víi CH3HCl, t¹i sao ? Nh÷ng hîp chÊt cacbonat nµo thuû ph©n trong m«i tr­êng H+ Nh÷ng hîp chÊt cacbonat nµo cã ph¶n øng víi dd I2 ? Ho¹t ®éng 3 Ho¹t ®éng cñng cè GV h­íng dÉn HS gi¶i bµi tËp bæ sung vµ mét sè bµi tËp trong SGK. Bµi tËp bæ sung: §i tõ c¸c hîp ch©t cacbonhi®rat tiªu biÓu, glucoz¬, fructoz¬, saccaroz¬, mantoz¬, tinh bét vµ xenluloz¬ h•y nªu s¬ ®å tæng hîp ra etanol. Ho¹t ®éng 4 GV yªu cÇu HS vÒ nhµ hoµn chØnh b¶ng tæng kÕt, sau ®ã nép cho GV, GV söa ch÷a tr¶ l¹i cho HS sö dông. HS lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i trong SGK vµ s¸ch bµi tËp. I. C¸c kiÕn thøc cÇn nhí 1.Cêu tróc ph©n tö a) Glucoz¬ Glucoz¬ Glucoz¬ Glucoz¬ b) Fructoz¬ Fructoz¬ Fructoz¬ c) Saccaroz¬ (C6H11O5C6H11O5) kh«ng cßn –OH hemixetal còng nh­ –OH hemiaxetal nªn kh«ng më vßng ®­îc. d) Tinh bét M¹ch vßng xo¾n do c¸c m¾t xÝch glucoz¬ liªn kÕt víi nhau. e) Xenluloz¬ M¹ch dµi do c¸c m¾t xÝch glucoz¬ liªn kÕt víi nhau. KÕt luËn: C¸c hîp chÊt cacbonhi®rat ®Òu cã cÊu tróc ph©n tö m¹ch vßng, nguyªn nh©n do sù kÕt hîp cña nhßm –OH víi nhãm C=O cña chøc an®ehit hoÆc xeton. Glucoz¬, fructoz¬, mantoz¬ cã chøa nhãm –OH hemiaxetal, hoÆc nhãm –OH hemixetal. 2. TÝnh chÊt ho¸ häc B¶ng tæng kÕt 7. Bµi tËp H­íng dÉn mét sè bµi tËp Ngày soạn: Ngày dạy: (tiÕt 11) Bµi 8: Bµi thùc hµnh sè 1 Mét sè tÝnh chÊt cña cabonhi®rat I. Môc tiªu: Cñng cè kiÕn thøc vÒ mét sè tÝnh chÊt ho¸ häc cña glucoz¬, saccaroz¬, tinh bét. RÌn luyÖn kÜ n¨ng tiÕn hµnh thÝ nghiÖm l­îng nhá ho¸ chÊt trong èng nghiÖm. II. ChuÈn bÞ 1. Dông cô thÝ nghiÖm èng nghiÖm Cèc thuû tinh 100ml CÆp èng nghiÖm gç §Ìn cån èng hót nhá giät Th×a xóc ho¸ chÊt Gi¸ ®Ó èng nghiÖm 2. Ho¸ chÊt Dung dÞch NaOH 10%. Dung dÞch CuSO4 5 % Dung dÞch glucoz¬ 1 % Axit sunfuric 10 % Natri hi®rocacbonat Tinh bét Dung dÞch iot 0,05 %. Ho¹t ®éng thùc hµnh Chia sè HS trong líp ra lµm 5 nhãm ®Ó tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. H­íng dÉn vµ l­u ý cña GV Ho¹t ®éng thùc hµnh cña HS 1) ThÝ nghiÖm1:§iÒu chÕ etyl axetat Gv yªu cÇu hs nªu c¸ch tiÕn hµnh?Gi¶i thÝch hiÖn t­îng?Viªt pthh? L­u ý: nh÷ng b­íc lµm ®Ó thÝ nghiÖm thµnh c«ng. 2) ThÝ nghiÖm 2: ph¶n øng cña glucoz¬ víi Cu(OH)2 Cã thÓ dïng èng hót nhá giät ®Ó ­íc l­îng ho¸ chÊt thùc hiÖn ph¶n øng. Cô thÓ: Cho vµo èng nghiÖm 3 giät dung dÞch CuSO4 5% vµ 6 giät NaOH 10%. L¾c nhÑ, g¹n bá phÇn dung dÞch, gi÷ l¹i kÕt tña Cu(OH)2. Cho thªm vµo èng nghiÖm 10 giät dung dÞch glucoz¬ 1%. 1) ThÝ nghiÖm 1:§iÒu chÕ etyl axetat Hs lªn tr×nh bµy c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm vµ viÕt pthh x¶y ra. 2) ThÝ nghiÖm 2: ph¶n øng cña glucoz¬ víi Cu(OH)2 C¸ch tiÕn hµnh: Cho vµo èng nghiÖm 0,5 ml dung dÞch CuSO4 5% vµ 1 ml NaOH 10%. L¾c nhÑ, g¹n bá phÇn dung dÞch, gi÷ l¹i kÕt tña Cu(OH)2. Cho thªm vµo èng nghiÖm 2 ml dung dÞch glucoz¬ 1%. L¾c nhÑ, nhËn xÐt hiÖn t­îng x¶y ra, gi¶i thÝch. Sau ®ã ®un nãng hçn hîp, ®Ó nguéi. NhËn xÐt hiÖn t­îng, gi¶i thÝch: Lóc ®Çu®­îc dd mµu xanh cña phøc ®ång glucoz¬. Khi®un nãng hçn hîp xuÊt hiÖn kÕt tña ®á cña Cu2O. §Ó nguéi Cu2O l¾ng xuèng ®¸y èng nghiÖm. 3) ThÝ nghiÖm 3: ph¶n øng thuû ph©n saccaroz¬ Cã thÓ dïng èng hót nhá giät ®Ó ­íc l­îng ho¸ chÊt thùc hiÖn ph¶n øng. Cô thÓ: Cho vµo èng nghiÖm 8 giät dung dÞch CuSO4 5% vµ 8 giät NaOH 10%. L¾c nhÑ, g¹n bá phÇn dung dÞch, gi÷ l¹i kÕt tña Cu(OH)2. a) Rãt 8 giät dung dÞch saccaroz¬ 1 % vµo èng nghiÖm chøa Cu(OH)2 quan s¸t hiÖn t­îng x¶y ra. §ung nãng dung dÞch thu ®­îc. Quan s¸t hiÖn t­îng x¶y ra vµ rót ra kÕt luËn. b) Rãt 10 giät dung dÞch saccaroz¬ 1% vµo èng nghiÖm vµ rãt vµo ®ã 3 giät H2SO4 10%. §un nãng dung dÞch trong 23 phót. §Ó nguéi cho tõ tõ NaHCO3 (tinh thÓ), (kho¶ng 1 th×a nhá) vµo vµ khuÊy ®Òu b»ng ®òa thuû tinh cho ®Õn khi ngõng t¸ch ra khÝ CO2. Rãt dung dÞch vµo èng nghiÖm ®ùng Cu(OH)2 (®iÒu chÕ tõ thÝ nghiÖm 1), l¾c ®Òu cho Cu(OH)2 tan ra. Saccaroz¬ ph¶i thËt tinh khiÕt, kh«ng cßn lÉn glucoz¬, frutoz¬ vµ SO2 trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 3) ThÝ nghiÖm 3: ph¶n øng thuû ph©n saccaroz¬ C¸ch tiÕn hµnh a) Rãt 1,5 ml dung dÞch saccaroz¬ 1 % vµo èng nghiÖm chøa Cu(OH)2 quan s¸t hiÖn t­îng x¶y ra. §un nãng dung dÞch thu ®­îc. Quan s¸t hiÖn t­îng x¶y ra vµ rót ra kÕt luËn. b) Rãt 1,5 ml dung dÞch saccaroz¬ 1% vµo èng nghiÖm vµ rãt vµo ®ã 0,5 ml H2SO4 10%. §un nãng dung dÞch trong 23 phót. §Ó nguéi cho tõ tõ NaHCO3 (tinh thÓ) vµo vµ khuÊy ®Òu b»ng ®òa thuû tinh cho ®Õn khi ngõng t¸ch ra khÝ CO2. Rãt dung dÞch vµo èng nghiÖm ®ùng Cu(OH)2 (®iÒu chÕ tõ thÝ nghiÖm 1), l¾c ®Òu cho Cu(OH)2 tan ra. §un nãng. NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch c¸c hiÖn t­îng x¶y ra: Rãt dung dÞch saccaroz¬ 1 % vµo èng nghiÖm chøa Cu(OH)2 kÕt tña tan ra mµu xanh lam. §un nãng dung dÞch thu ®­îc: kh«ng cã mµu ®á g¹ch xuÊt hiÖn. Nh­ vËy saccaroz¬ ch­a thuû ph©n kh«ng bÞ oxi ho¸ bëi Cu(OH)2 khi ®un nãng. b) Rãt dung dÞch saccaroz¬ 1% vµo èng nghiÖm vµ rãt vµo ®ã 0,5 ml H2SO4 10%. §un nãng dung dÞch trong 23 phót: ®­îc dd glucoz¬ vµ fructoz¬. §Ó nguéi cho tõ tõ NaHCO3 (tinh thÓ) vµo, cho ®Õn khi ngõng t¸ch ra khÝ CO2: ®Ó lo¹i H2SO4 d­. Rãt dung dÞch vµo èng nghiÖm ®ùng Cu(OH)2 (®iÒu chÕ tõ thÝ nghiÖm 1), l¾c ®Òu Cu(OH)2 tan ra thµnh dd mµu xanh lam cña phøc ®ång glucoz¬ vµ phøc ®ång fructoz¬. §un nãng dd, xuÊt hiÖn kÕt tña mµu ®á g¹ch cña Cu2O. vậy khi ®un nãng víi axit, saccaroz¬ bÞ thuû ph©n thµnh glucoz¬ vµ fructoz¬. Chóng bÞ oxi ho¸ bëi Cu(OH)2 vµ cho Cu2O kÕt tña mµu ®á g¹ch. 4) ThÝ nghiÖm 4: Ph¶n øng cña tinh bét víi iot. Gv yªu cÇu hs nªu c¸ch tiÕn hµnh?Gi¶i thÝch hiÖn t­îng?Viªt pthh? L­u ý: nh÷ng b­íc lµm ®Ó thÝ nghiÖm thµnh c«ng. 4) ThÝ nghiÖm 4: Ph¶n øng cña tinh bét víi iot. C¸ch tiÕn hµnh Cho vµo èng nghiÖm 2 ml hå tinh bét 2 % råi thªm vµo giät dung dÞch iot 0,05%, l¾c. §un nãng dung dÞch cã mµu ë trªn råi l¹i ®Ó nguéi. Quan s¸t hiÖn t­îng. Gi¶i thÝch. Cho vµo èng nghiÖm 2 ml hå tinh bét 2 % råi thªm vµo giät dung dÞch iot 0,05%, l¾c: Do cÊu t¹o ®Æc biÖt, tinh bét hÊp thô iot cho s¶n phÈm mµu xanh lam. §un nãng dung dÞch cã mµu ë trªn, iot bÞ gi¶i phãng ra khái ph©n tö tinh bét lµm mÊt mµu xanh lam. §Ó nguéi tinh bét l¹i hÊp thô iot dd l¹i cã mµu xanh lam nh­ cò. IV. ViÕt t­êng tr×nh 1. Hä vµ tªn häc sinh:.....................................Líp:................ 2. Tªn bµi thùc hµnh: Mét sè tÝnh chÊt cña cacbonhi®rat. 3. Néi dung t­êng tr×nh: (TiÕt 12) kiÓm tra viÕt Ngày soạn: Ngày kiểm tra: I. Mục tiêu bài kiểm tra Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh về chương 1, 2 II. Ma trận đề kiểm tra Møc ®é Chñ ®Ò NhËn biÕt TN TL Th«ng hiÓu TN TL VËn dông TN TL Tæng Este 2 1 1 2 2 1 1 2,0 2 1 7 7 cacbohdrat 1 3,0 1 3 Tæng 2 1 2 2 1 5 2 1 11 10 III. Đề kiểm tra ®Ò kiÓm tra 1 tiÕt khèi 12(t12) A. Phần tự luận(3điểm) 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Nếu cho 0,1 mol X tác dụng hết với NaOH thì được 8,2 g muối. CTCT của A là : A. HCOOCH3 B. CH3COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. HCOOC2H5 2. Đốt cháy một este no đơn chức thu được 1,8 g H2O. Thể tích khí CO2 (đktc) thu được là : A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 3,36 lít D. 1,12 lít 3. Thuỷ phân este etylaxetat thu được rượu. Tách nước khỏi rượu thu được etilen. Đốt cháy lượng etilen này thu được 11,2 lít CO2 (đktc). Khối lượng H2O thu được là : A. 4,5 g B. 9 g C. 18 g D. 8,1 g 4. Tờn gọi của Este có công thức CH3COOC2H5 là A.metyl axetat B. Etyl axetat C. Metyl propionat D. Metyl fomat 5 Este X tạo bởi rượu no đơn chức và axit không no (có 1 liên kết đôi) đơn chức. Đốt cháy a mol X thu được 44,8 lít CO2 (đktc) và 18 g H2O. a có giá trị là A. 0,5 mol B. 2 mol C. 1 mol D. 1,5 mol 6 Xà phòng hoá 22,2 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M. Thể tích dung dịch NaOH cần dùng là : A. 200ml B. 300ml C. 400ml D. 500ml B. Phần tự luận(7 điểm) câu 1. Có 2 este có đồng phân của nhau và đều do các axit no đơn chức và rượu no đơn chức tạo thành. Để xà phòng hoá 22,2 gam hỗn hợp 2 este nói trên phải dùng vừa hết 12 gam NaOH nguyên chất. Xác định ctct của 2 este câu 2. bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các chất sau: glucozơ, glixerol, tinh bột, andehit axetic Câu3. viết đồng phân cấu tạo của este X có công thức phân tử C4H8O2? Ch­¬ng 2 amin amino axit protein TiÕt 13, Bµi 9: amin Ngày soạn: Ngày dạy: I. Môc tiªu bµi häc 1. VÒ kiÕn thøc BiÕt kh¸i niÖm ph©n lo¹i amin, danh ph¸p cña amin. HiÓu cÊu t¹o ph©n tö, tÝnh chÊt vËt lÝ cña amin. 2. VÒ kÜ n¨ng ViÕt c«ng thøc c¸u t¹o cña c¸c amin, x¸c ®Þnh bËc cña amin. Quan s¸t, ph©n tÝch c¸c TN chøng minh. II. chuÈn bÞ Dông cô: èng nghiÖm, ®òa thuû tinh, èng nhá giät. Ho¸ chÊt: C¸c dd CH3NH2, HCl, anilin, n­íc Br2. M« h×nh ph©n tö anilin. III. phương pháp: đàm thoại IV. Kĩ thuật dạy học: khăn phủ bàn, đặt câu hỏi, mảnh ghép V Tiến trình dạy học TiÕt 1 : Nghiªn cøu ®Þnh nghÜa, ph©n lo¹i, danh ph¸p, ®ång ph©n cña amin. TÝnh chÊt vËt lÝ cña c¸c amin. TiÕt 2: CÊu t¹o vµ tÝnh chÊt ho¸ häc cña c¸c amin. §iÒu chÕ vµ øng dông cña c¸c amin. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung Ho¹t ®éng 1 GV viÕt CTCT cña NH3 vµ 4 amin kh¸c, yªu cÇu HS nghiªn cøu kÜ cho biÕt mèi liªn quan giøa cÊu t¹o cña NH3 vµ c¸c amin. GV yªu cÇu HS nªu c¸ch ph©n lo¹i amin HS tr×nh bµy c¸ch ph©n lo¹i vµ ¸p dông ph©n lo¹i c¸c amin trong thÝ dô ®• nªu ë trªn. Ho¹t ®éng 2 GV yªu cÇu HS theo dâi b¶ng 2.1 SGK tõ ®ã cho biÕt: Quy luËt gäi tªn amin theo danh ph¸p gècchøc. Quy luËt gäi tªn theo danh ph¸p thay thÕ. Trªn c¬ së quy luËt trªn, HS ¸p dông ®äc tªn víi mét sè thÝ dô kh¸c SGK Ho¹t ®éng 3 GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK. Cho HS xem mÊu anilin. Ho¹t ®éng 4 Cñng cè tiÕt 1 HS lµm bµi 1 (sgk) I. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i, danh ph¸p 1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i: Amin lµ nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬ ®­îc t¹o ra khi thay thÕ mét hoÆc nhiÒu nguyªn tö hi®ro trong ph©n tö NH3 b»ng mét hoÆc nhiÒu gèc hi®rocacbon. ThÝ dô: NH3 ; C6H5NH2 ; CH3NH2 CH3NHCH3 ; CH3NCH3 | CH3 Ph©n lo¹i Amin ®­îc ph©n lo¹i theo 2 c¸ch: Theo lo¹i gèc hi®rocacbon. Theo bËc cña amin 2. Danh ph¸p C¸ch gäi tªn theo danh ph¸p gècchøc: Ank + vÞ trÝ + yl + amin C¸ch gäi tªn theo danh ph¸p thay thÕ: Ankan+ vÞ trÝ+ amin Tªn th«ng th­êng ChØ ¸p dông cho mét sè amin nh­ : C6H5NH2 Anilin C6H5NHCH3 NMetylanilin Hîp chÊt Tªn gèc chøc Tªn thay thÕ CH3NH2 C2H5NH¬2 CH3CH2CH2NH2 CH3CH(NH2)CH3 C6H5NH2 C6H5 NHCH3 Metylamin Etylamin Prop1ylamin (npropyl amin) Prop2ylamin (isopropylamin) Phenylamin Metylphenylamin Metanamin Etanamin Propan1amin Propan2amin Benzenamin NMetylbenzenamin II. TÝnh chÊt vËt lÝ HS nghiªn cøu SGK, cho biÕt c¸c tÝnh chÊt vËt lÝ ®Æc tr­ng cña amin vµ chÊt tiªu biÓu lµ anilin. Ch­¬ng 2 amin amino axit protein TiÕt 14, Bµi 9: amin Ngày soạn : Ngày dạy : I. Môc tiªu bµi häc 1. VÒ kiÕn thøc HiÓu ®­îc tÝnh chÊt ho¸ häc cña amin lµ tÝnh baz¬. P¶hn øng thÕ nh©n th¬m cña anilin 2. VÒ kÜ n¨ng Dù ®o¸n tÝnh chÊt ho¸ häc cña amin. Quan s¸t, ph©n tÝch c¸c TN chøng minh. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹ II. chuÈn bÞ Dông cô: èng nghiÖm, ®òa thuû tinh, èng nhá giät. Ho¸ chÊt: C¸c dd CH3NH2, HCl, anilin, n­íc Br2. M« h×nh ph©n tö anilin. III. phương pháp: đàm thoại IV. Kĩ thuật dạy học: khăn phủ bàn, đặt câu hỏi, mảnh ghép V Tiến trình dạy học KiÓm tra bµi cò: 1. ViÕt c¸c ®ång ph©n amin cña hîp chÊt h÷u c¬ cã cÊu t¹o ph©n tö C4H11N. X¸c ®Þnh bËc vµ gäi tªn theo kiÓu tªn gèc chøc c¸c ®ång ph©n võa viÕt. Ho¹t ®éng 5 GV yªu cÇu HS: Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña anilin. Tõ CTCT vµ nghiªn cøu SGK, HS cho biÕt anilin cã nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc g× ? GV yªu cÇu: HS nghiên cứu thÝ nghiÖm t¸c dông cña CH3NH2 víi dd HCl, nªu c¸c hiÖn t­îng x¶y ra. ViÕt PTHH. HS nghiªn cøu SGK cho biÕt t¸c dông cña metylamin, anilin víi quú tÝm hoÆc phenolphtalein. HS so s¸nh tÝnh baz¬ cña metylamin, amoniac, anilin. Gi¶i thÝch. GV yªu cÇu: HS nghiên cứu thÝ nghiÖm t¸c dông cña anilin víi n­íc Br2, nªu c¸c hiÖn t­îng x¶y ra. ViÕt PTHH. Gi¶i thÝch t¹i sao nguyªn tö Brom l¹i thÕ vµo 3 vÞ trÝ 2, 4, 6 trong ph©n tö anilin. Nªu ý nghÜa cña ph¶n øng Ho¹t ®éng 6: Cñng cè KÕt thóc tiÕt 1 HS lµm bµi 1 (sgk) KÕt thóc tiÕt 2 HS lµm hµi 2, 3, 4, 7 (sgk) II. CÊu t¹o vµ tÝnh chÊt ho¸ häc 1. CÊu t¹o ph©n tö HS ph©n tÝch: Do cã ®«i electron ch­a liªn kÕt ë nguyªn tö nit¬ mµ amin cã biÓu hiÖn nh÷ng tÝnh chÊt cña nhãm amino nh­ tÝnh baz¬. Ngoµi ra anilin cßn biÓu hiÖn ph¶n øng thÕ rÊt dÔ dµng vµo nh©n th¬m do ¶nh h­ëng cña nhãm amino. 2. TÝnh chÊt ho¸ häc: a) TÝnh baz¬ CH3NH2 + HCl  CH3NH3+Cl Metylamin Metylaminclorua T¸c dông víi quú hoÆc phenolphtalein Metylamin Anilin Quú tÝm Xanh Kh«ng ®æi mµu PP Hång Kh«ng ®æi mµu So s¸nh tÝnh baz¬ CH3NH2 >NH3 > C6H5NH2 b) Ph¶n øng thÕ ë nh©n th¬m cña anilin: Ph¶n øng víi n­íc brom H2O C6H5NH2 + 3Br2  C6H2Br3NH2tr¾ng + 3HBr HS gi¶i thÝch: Do ¶nh h­ëng cña nhãm NH2 nguyªn tö Br dÔ dµng thay thÕ c¸c nguyªn tö H ë vÞ trÝ 2, 4, 6 trong nh©n th¬m cña ph©n tö anilin. HS nªu ý nghÜa cña p­: dïng ®Ó nhËn biÕt anilin. (TiÕt 15) Bµi 10 : Aminoaxit Ngày soạn: Ngày dạy: I. Môc tiªu bµi häc 1. VÒ kiÕn thøc BiÕt ®­îc : ®Þnh nghÜa, ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ph©n tö øng dông quan träng cña amino axit. HiÓu ®­îc : tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña aminoaxit. 2. KÜ n¨ng dù ®o¸n ®­îc tÝnh l­ìng tÝnh cña amino axit. ViÕt chÝnh x¸c c¸c PTHH cña amino axit. Quan s¸t, gi¶i thÝch c¸c thÝ nghiÖm chøng minh. II. ChuÈn bÞ Dông cô: èng nghiÖm, èng nhá giät. Ho¸ chÊt: dung dÞch glyxin 10 %, dung dÞch NaOH 10%. CH3COOH tinh khiÕt. C¸c h×nh vÏ, tranh ¶nh liªn quan ®Õn bµi häc. III. phương pháp: đàm thoại IV. Kĩ thuật dạy học: khăn phủ bàn, đặt câu hỏi, mảnh ghép V Tiến trình dạy học Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung Ho¹t ®éng 1 HS Nghiªn cøu SGK cho biÕt ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña c¸c hîp chÊt amino axit. Nªu c«ng thøc tæng qu¸t vÒ hîp chÊt amoni axit. Nªu ®Þnh nghÜa tæng qu¸t vÒ hîp chÊt amoni axit. HS Nghiªn cøu SGK cho biÕt quy luËt gäi tªn ®èi víi c¸c amino axit theo tªn thay thÕ vµ tªn b¸n hÖ thèng. Theo bè côc cña b¶ng tªn cña mét sè amino axit, sau khi viÕt CTCT cña mét sè amino axit, HS gäi tªn. GV lÊy thªm mét sè thÝ dô kh¸c. Ho¹t ®éng 2 HS Dù ®o¸n c¸c t­¬ng t¸c ho¸ häc cã thÓ x¶y ra trong ph©n tö amino axit. ViÕt c©n b»ng gi÷a d¹ng ion l­ìng cùc vµ d¹ng ph©n tö cña amino axit mµ ph©n tö chøa mét nhãm COOH, mét nhãm NH2. HS nghiªn cøu SGK cho biÕt nh÷ng tÝnh chÊt vËt lÝ cña c¸c amino axit. Ho¹t ®éng 3 HS Quan s¸t GV biÓu diÔn thÝ nghiÖm: nhá mét giät dung dÞch glyxin trªn giÊy quú, cho biÕt hiÖn t­îng x¶y ra. Gi¶i thÝch. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng gi÷a glyxin víi dung dÞch HCl vµ dung dÞch NaOH. HS viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng este gi÷a glyxin víi etanol, xóc t¸c lµ axit v« c¬ m¹nh. GV l­u ý s¶n phÈm muèi cña este. HS Nghiªn cøu sgk cho biÕt ®iÒu kiÖn vÒ cÊu t¹o ®Ó c¸c amoni axit thùc hiÖn ph¶n øng trïng ng­ng. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng trïng ng­ng aminocaproic. Cho biÕt ®Æc ®iÓm cña ph¶n øng trïng ng­ng. Ho¹t ®éng 4 HS nghiªn cøu SGK. Ho¹t ®éng 5: Nªu kÕt luËn vÒ tÝnh chÊt cña amino axit HS lµm c¸c BT 3, 6 SGK. HS lµm bµi tËp sè 5 sgk. I. kh¸i niÖm: Amino axit lµ nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬ mµ ph©n tö chøa ®ång thêi nhãm cacboxyl(COOH) vµ nhãm amino (NH2). Danh ph¸p Tªn thay thÕ axit + vÞ trÝ + tªn axit cacboxylic t­¬ng øng. Tªn b¸n hÖ thèng axit + vÞ trÝ ch÷ c¸i Hi L¹p + amino + tªn th«ng th­êng cña axit cacboxylic t­¬ng øng. ThÝ dô Tªn thay thÕ: Axit 2amino3metylbutanoic Tªn b¸n hÖ thèng: Axit aminoisovaleric Tªn th­êng: Valin ViÕt t¾t: Val II. CÊu t¹o ph©n tö vµ tÝnh chÊt ho¸ häc 1. CÊu tróc ph©n tö Nhãm COOH vµ nhãm NH2 trong amino axit t­¬ng t¸c víi nhau t¹o ra ion l­ìng cùc, ion nµy n»m c©n b»ng víi d¹ng ph©n tö. ThÝ dô: D¹ng ph©n tö D¹ng l­ìng cùc C¸c amino axit lµ c¸c chÊt r¾n kh«ng mµu, vÞ h¬i ngät, nhiÖt ®é nãng ch¶y cao, dÔ tan trong n­íc. 2. TÝnh chÊt ho¸ häc a. TÝnh chÊt l­ìng tÝnh Ph¶n øng víi axit m¹nh Ph¶n øng víi baz¬ m¹nh b. TÝnh axit baz¬ cña dung dÞch SGK c. Ph¶n øng este ho¸ cña nhãm COOH d. Ph¶n øng trïng ng­ng C¸c axit6aminohexanoic vµ 7aminoheptanoic cã ph¶n øng trïng ng­ng khi ®un nãng t¹o ra polime thuéc lo¹i poliamit. III. øng dông KÕt luËn Do amino axit cã chøa nhãm COOH nªn cã tÝnh chÊt ho¸ häc cña axit cacboxylic. T¸c dông víi baz¬ m¹nh. T¸c dông víi ancol thùc hiÖn ph¶n øng este ho¸. Trong ph¶n øng trïng ng­ng OH cña nhãm COOH ë ph©n tö axit nµy kÕt hîp víi H cña nhãm NH2 ë ph©n tö axit kia thµnh H2O sinh ra polime. TiÕt 16 Bµi 11: Peptit vµ protein Ngày soạn: Ngày dạy: I. Môc tiªu cña bµi häc 1. KiÕn thøc ®Þnh nghÜa, ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ph©n tö tÝnh chÊt ho¸ häc cña peptit 2. KÜ n¨ng  Gäi tªn peptit. Ph©n biÖt cÊu tróc bËc 1 vµ cÊu tróc bËc 2 cña protein. II. ChuÈn bÞ  Dông cô : èng nghiÖm, èng hót h vÏ phãng to liªn quan ®Õn bµi häc. III. phương pháp: đàm thoại IV. Kĩ thuật dạy học: khăn phủ bàn, đặt câu hỏi, mảnh ghép V Tiến trình dạy học Ho¹t ®éng GV HS Néi dung Ho¹t ®éng 1 GV yªu cÇu : HS nghiªn cøu SGK cho biÕt ®Þnh nghÜa peptit. HS nghiªn cøu SGK cho biÕt ®Þnh nghÜa peptit. GV ®­a ra mét thÝ dô vÒ m¹ch peptit vµ chØ ra liªn kÕt peptit. Cho biÕt nguyªn nh©n h×nh thµnh m¹ch peptit trªn. H•y nªu c¸ch ph©n lo¹i peptit. HS nghiªn cøu SGK cho biÕt c¸ch ph©n lo¹i peptit Khi sè ph©n tö aminoaxit t¹o ra peptit t¨ng lªn th× quy luËt t¹o ra c¸c ®ång ph©n peptit nh­ thÕ nµo. Nguyªn nh©n cña quy luËt ®ã ? Nªu quy luËt gäi tªn m¹ch peptit. ¸p dông cho thÝ dô cña SGK. HS nghiªn cøu SGK cho biÕt c¸ch ph©n lo¹i peptit GV lÊy thªm thÝ dô cho HS ®äc tªn. I. Kh¸i niÖm vÒ peptit vµ protein 1. Peptit Peptit lµ nh÷ng hîp chÊt polime ®­îc h×nh thµnh b»ng c¸ch ng­ng tô hai hay nhiÒu ph©n tö α–aminoaxit. Liªn kÕt peptit : nhãm –CO –NH–. H2NCHCO(NHCHCO)n2NHCHCOOH | | | R R R Amino axit ®Çu Amino axit ®u«i (§Çu N) (§u«i C) Tuú theo sè l­îng ®¬n vÞ aminoaxit chia ra : ®ipeptit, tripeptit... vµ polipeptit. Khi sè ph©n tö aminoaxit t¹o ra peptit t¨ng lªn n lÇn th× sè l­îng ®ång ph©n t¨ng nhanh theo giai thõa cña n (n). Tªn cña c¸c peptit ®­îc gäi b»ng c¸ch ghÐp tªn c¸c gèc axyl, b¾t ®Çu tõ aminoaxit ®Çu cßn tªn cña aminoaxit ®u«i C ®­îc gi÷ nguyªn vÑn. H2NCH2CONHCHCONHCHCOOH | | CH3 CH2CH(CH3)2 Glyxylalanylleuxin hay GlyAlaLeu Hoạt động 2 : tìm hiểu tính chất hoá học của peptỉt Gv: hãy nêu tính chất hoá học của pettit và viết các phương trình phản uáng minh hoạ? Hs: nghiên cứa sgk và trả lời câu hỏi 2. TÝnh chÊt ho¸ häc cña protein a) Ph¶n øng thuû ph©n Trong m«i tr­êng axit hoÆc baz¬, peptit bÞ thuû ph©n thµnh c¸c aminoaxit. H2NCHCONHCHCONHCHCO... | | | R1 R2 R3 + (n1)H2O ...NH2 CHCOOH + R1 + NH2CHCOOH + NH2CHCOOH + ... | | R2 R3 b) Ph¶n øng mµu  Khi t¸c dông víi Cu(OH)2, peptit t¹o mµu tÝm ®Æc tr­ng. Ho¹t ®éng 3. Ho¹t ®éng cñng cè kiÕn thøc. HS lµm c¸c bµi tËp 1,3, SGK. Rut kinh nghiệm: TiÕt 17 Bµi 11: Peptit vµ protein Ngày soạn: Ngày dạy: I. Môc tiªu cña bµi häc 1. KiÕn thøc  ®Þnh nghÜa, ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ph©n tö tÝnh chÊt ho¸ häc cña protein. Vai trò của protein đối với cuộc sống 2. KÜ n¨ng  Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của prtein  Phân biệt protein vớí chất lỏng khác II. ChuÈn bÞ  Dông cô : èng nghiÖm, èng hót h vÏ phãng to liªn quan ®Õn bµi häc. III. phương pháp: đàm thoại IV. Kĩ thuật dạy học: khăn phủ bàn, đặt câu hỏi, mảnh ghép V Tiến trình dạy học Ho¹t ®éng GV HS Néi dung Ho¹t ®éng 1 . GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK cho biÕt ®Þnh nghÜa vÒ protein vµ ph©n lo¹i. HS nªu ®Þnh nghÜa vÒ protein vµ ph©n lo¹i. I. Kh¸i niÖm protein Protein lµ nh÷ng polipeptit, ph©n tö cã khèi l­îng tõ vµi chôc ngµn ®Õn vµi chôc triÖu (®vC), lµ nÒn t¶ng vÒ cÊu tróc vµ chøc n¨ng cña mäi sù sèng. Protein ®­îc chia lµm 2 lo¹i : protein ®¬n gi¶n vµ protein phøc t¹p. Ho¹t ®éng 2 GV treo h×nh vÏ phãng to cÊu tróc ph©n tö protein cho HS quan s¸t, so s¸nh víi h×nh vÏ trong SGK. HS nghiªn cøu SGK cho biÕt cã 4 bËc cÊu tróc vµ nªu ®Æc ®iÓm cñacÊu tróc bËc 1. II. S¬ l­îc vÒ cÊu tróc ph©n tö protein Ng­êi ta ph©n biÖt 4 bËc cÊu tróc ph©n tö cña protein, cÊu tróc bËc 1 lµ tr×nh tù s¾p xÕp c¸c ®¬n vÞ α–aminoaxit trong m¹ch protein. ...NHCHCONHCHCONHCHCO... | | | R1 R2 R3 Ho¹t ®éng 3 GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK cho biÕt nh÷ng tÝnh chÊt vËt lÝ ®Æc tr­ng cña protein. Ho¹t ®éng 4. Ho¹t ®éng cñng cè. HS lµm bµi tËp 1, 2, 3 (a, b) SGK. III. TÝnh chÊt cña protein 1. TÝnh chÊt vËt lÝ cña protein  D¹ng tån t¹i: protein tån t¹i ë 2 d¹ng chÝnh lµ d¹ng sîi vµ d¹ng h×nh cÇu.  TÝnh tan cña protein kh¸c nhau: protein h×nh sîi kh«ng tan trong n­íc, protein h×nh cÇu tan trong n­íc.  Sù ®«ng tô : khi ®un nãng, hoÆc cho axit, baz¬, mét sè muèi vµo dung dÞch protein, protein sÏ ®«ng tô l¹i, t¸ch ra khái dung dÞch. Ho¹t ®éng 5 GV yªu cÇu : HS nghiªn cøu SGK cho biÕt quy luËt cña ph¶n øng thuû ph©n protein trong m«i tr­êng axit, baz¬ hoÆc nhê xóc t¸c enzim. HS viÕt PTHH thuû ph©n m¹ch peptit trong ph©n tö protein cã chøa 3 aminoaxit kh¸c nhau. GV yªu cÇu : HS quan s¸t GV biÓu diÔn thÝ nghiÖm khi cho vµo èng nghiÖm lÇn l­ît : 4 ml dung dÞch lßng tr¾ng trøng. 1 ml dung dÞch NaOH 30%. 1 giät CuSO4 2%. Nªu hiÖn t­îng x¶y ra trong thÝ nghiÖm trªn. HS nghiªn cøu SGK cho biÕt nguyªn nh©n. Hoạt động 6: Gv: hãy nêu vai trò của protein đối với sự sống? Hs: nghiên cứu sgk và trả lời cau hỏi Hoạt động 7: củng cố bài Làm bài tập 4,5,6 sgk 2. TÝnh chÊt ho¸ häc cña protein a) Ph¶n øng thuû ph©n Trong m«i tr­êng axit hoÆc baz¬, protein bÞ thuû ph©n thµnh c¸c aminoaxit. ...NHCHCONHCHCONHCHCO... | | | R1 R2 R3 + H2O ...NH2 CHCOOH + R1 + NH2CHCOOH + NH2CHCOOH + ... | | R2 R3 b) Ph¶n øng mµu  Khi t¸c dông víi Cu(OH)2, protein t¹o mµu tÝm ®Æc tr­ng. IV. Vai trò của protein đối với sự sống Rút kinh nghiệm: (TiÕt 18)Bµi 12: LuyÖn tËp CÊu t¹o vµ tÝnh chÊt cña amin, aminoaxit, protein Ngày soạn: Ngày dạy: I. Môc tiªu cña bµi häc 1. KiÕn thøc N¾m ®­îc tæng qu¸t vÒ cÊu t¹o vµ tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña amin, aminoaxit, protein. 2. KÜ n¨ng Lµm b¶ng tæng kÕt vÒ c¸c hîp chÊt trong ch­¬ng. ViÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc d­íi d¹ng tæng qu¸t cho c¸c hîp chÊt aminoaxit, protein. Gi¶i c¸c bµi tËp vÒ phÇn amin, aminoaxit, protein. II. ChuÈn bÞ Sau khi kÕt thóc bµi11, GV yªu cÇu HS «n tËp toµn bé ch­¬ng vµ lµm b¶ng tæng kÕt theo mÉu Amin Aminoaxit Protein CÊu t¹o (c¸c nhãm chøc ®Æc tr­ng) TÝnh chÊt hãa häc ChuÈn bÞ thªm 1 sè bµi tËp ®Ó cñng cè kiÕn thøc trong ch­¬ng . III. phương pháp: đàm thoại IV. Kĩ thuật dạy học: khăn phủ bàn, đặt câu hỏi, mảnh ghép V Tiến trình dạy học Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung Ho¹t ®éng 1 GV yªu cÇu: HS ®iÒn vµo b¶ng nh­ ë phÇn chuÈn bÞ. HS cho biÕt CTCT chung cña amin, aminoaxit, protein ®iÒn vµo b¶ng. I. Nh÷ng kiÕn thøc cÇn nhí 1. CÊu t¹o. C¸c nhãm ®Æc tr­ng Amin: NH2 RNH¬2 Aminoaxit: NH2 vµ COOH. Protein: NHCO .....NHCHCONHCHCO... | | R1 R2 Ho¹t ®éng 2 HS cho biÕt tÝnh chÊt ho¸ häc cña amin, aminoaxit, protein ®iÒn vµo b¶ng vµ viÕt ptp­ d¹ng tæng qu¸t. GV gäi HS lªn b¶ng viÕt ®ång thêi 3 chÊt. HS so s¸nh tÝnh chÊt ho¸ häc cña amin vµ aminoaxit. HS cho biÕt nguyªn nh©n g©y ra c¸c ph¶n øng ho¸ häc cña c¸c hîp chÊt amin, aminoaxit, protein. HS cho biÕt nh÷ng tÝnh chÊt gièng nhau gi÷a anilin vµ protein. Nguyªn nh©n cña sù gièng nhau cña tÝnh chÊt ho¸ häc ®ã. 2. TÝnh chÊt a. Amin: TÝnh chÊt cña nhãm NH2 TÝnh baz¬: RNH2 + H+  T¸c dông víi HNO2 RNH2 + HNO2 ROH + N2 + H2O Riªng amin th¬m ArNH2 + HNO2 + HCl C6H5NH2 + HNO2 + HCl + 2H2O T¸c dông víi CH3X RNH2 + CH3X RNHCH3 + HX b. Aminoaxit Cã tÝnh chÊt cña nhãm NH2 vµ nhãm COOH RCHCOOH+ NaOH RCHCOONa + H2O | | NH2 NH2 RCHCOOH+ ROH RCHCOOR + H2O | | NH2 NH2 Aminoaxit cã ph¶n øng chung cña 2 nhãm COOH vµ NH2. T¹o muèi néi (ion l­ìng cùc) vµ cã ®iÓm ®¼ng ®iÖn pI. Ph¶n øng trïng ng­ng: c. Protein cã ph¶n øng cña nhãm petit CONH Ph¶n øng thuû ph©n: .....NHCHCONHCHCONHCHCO....+ nH2O | | | R1 R2 R3 ...+NH2CHCOOH +NH2CHCOOH | | R1 R2 NH2CHCOOH + ..... | R3 Ph¶n øng mµu víiCu(OH)2 cho sp mµu tÝm Ph¶n øng víi HNO3 cho s¶n phÈm mµu vµng. d. Anilin vµ protein cã ph¶n øng thÕ dÔ dµng ë vßng benzen Ho¹t ®éng 3 HS lµm BT 4, 5 (sgk) GV gäi 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. II. Mét sè bµi tËp Bµi 4 .H­íng dÉn: a. LÊn l­ît dïng c¸c thuèc thö: Qu× t×m; dd HNO3 ; dd NaOH b. LÇn l­ît dïng c¸c thuèc thö: dd Br2; HNO3; qu× tÝm. Bµi 5. Ph­¬ng ¸n A. Ho¹t ®éng 4 GV yªu cÇu HS lµm bµi tËp 2.14 SBT. Gîi ý: A t¸c dông víi HCl, Na2O: A cã c¸c nhãm chøc g× ? B t¸c dông víi H ra B:B cã nhãm chøc g× B B B : B cã nhãm chøc g× ? C NH3 : gièng muèi nµo ? Ho¹t ®éng 5 GV yªu cÇu HS ch÷a bµi 2.44 SBT. HS chän D. Gi¶i thÝch. Ho¹t ®éng 6 H­íng dÉn BTVN 2.24 ; 2.25 ; 2.42 ; 2.45 ; 2.46 Rút kinh nghiệm: TiÕt 19 : Bµi 12: §¹i c­¬ng vÒ polime Ngày soạn: Ngày dạy: I. Môc tiªu cña bµi häc 1. VÒ kiÕn thøc BiÕt kh¸i niÖm chung vÒ polime: ®Þnh nghÜa, ph©n lo¹i, cÊu tróc, tÝnh chÊt. HiÓu ph¶n øng trïng hîp, trïng ng­ng vµ nhËn d¹ng ®­îc monome ®Ó tæng hîp polime. 2. KÜ n¨ng Ph©n lo¹i, gäi tªn c¸c polime. So s¸nh ph¶n øng trông hîp víi ph¶n øng trïng ng­ng. ViÕt c¸c PTHH tæng hîp ra c¸c polime. II. ChuÈn bÞ Nh÷ng b¶ng tæng kÕt, s¬ ®å, h×nh vÏ liªn quan ®Õn tiÕt häc. HÖ thèng c©u hái cña bµi. III. phương pháp: đàm thoại IV. Kĩ thuật dạy học: khăn phủ bàn, đặt câu hỏi, mảnh ghép V Tiến trình dạy học TiÕt 1: §Þnh nghÜa, ph©n lo¹i vµ danh ph¸p. CÊu tróc ph©n tö cña polime. TiÕt 2: TÝnh chÊt cña polime. §iÒu chÕ polime. TiÕt 1 Hoạt động của thầy và trò Néi dung Ho¹t ®éng 1 Yªu cÇu HS: Nghiªn cøu SGK cho biÕt ®Þnh nghÜa polime, t×m hiÓu mét sè thuËt ng÷ ho¸ häc trong ph¶n øng tæng hîp polime (monome, hÖ sè polime ho¸...) PhiÕu häc tËp sè 1 Nªu ®Þnh nghÜa Cho thÝ dô. Nªu mét sè thuËt ng÷ ho¸ häc trong ph¶n øng tæng hîp polime. HS nghiªn cøu SGK cho biÕt c¸ch ph©n lo¹i polime. B¶n chÊt cña ph©n lo¹i ®ã. Cho thÝ dô. HS nghiªn cøu SGK cho biÕt danh ph¸p cña polime. Ho¹t ®éng 2 GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK vµ cho biÕt §Æc ®iÓm cÊu t¹o ®iÒu hoµ cña ph©n tö polime. §Æc ®iÓm cÊu t¹o kh«ng ®iÒu hoµ cña ph©n tö polime. Cho mét sè thÝ dô ®Ó HS ph©n biÖt vÒ cÊu tróc. phiÕu häc tËp sè 2 Nghiªn cøu cÊu tróc cña mét sè polime. Ho¹t ®éng 3 Gv: Hãy nêu tính chát vật lí của polime? Hs: nghien cứu sgk và trả lời câu hỏi Cñng cè tiÕt 1 phiÕu häc tËp sè 3 HS lµm c¸c bµi tËp 1, 2 SGK I. §Þnh nghÜa, ph©n lo¹i vµ danh ph¸p 1. §Þnh nghÜa §Þnh nghÜa: SGK ThÝ dô: Trong ®ã: n: hÖ sè polime ho¸ CH2CH¬2 : m¾t xÝch CH2=CH2 : monome 2. Ph©n lo¹i Theo nguån gèc Theo c¸ch tæng hîp Theo cÊu tróc 3. Danh ph¸p Tªn cña c¸c polime xuÊt ph¸t tõ tªn cña monome hoÆc tªn cña lo¹i hîp chÊt céng thªm tiÒn tè poli. polietilen II. CÊu tróc C¸c d¹ng cÊu tróc m¹ch polime C¸c m¾t xÝch cña polime cã thÓ nèi víi nhau thµnh: M¹ch kh«ng nh¸nh. M¹ch ph©n nh¸nh. Mach m¹ng l­íi. BTVN: Nghiªn cøu tr­íc phÇn tÝnh chÊt vµ ®iÒu chÕ c¸c polime. So s¸nh ph¶n øng trïng hîp vµ ph¶n øng trïng ng­ng theo mÉu: Ph¶n øng trïng hîp Ph¶n øng trïng ng­ng ThÝ dô §Þnh nghÜa §iÒu kiÖn monome Ph©n lo¹i Rút kinh nghiệm: TiÕt 20 : Bµi 12: §¹i c­¬ng vÒ polime Ngày soạn: Ngày dạy: I. Môc tiªu cña bµi häc 1. VÒ kiÕn thøc HiÓu ph¶n øng trïng hîp, trïng ng­ng vµ nhËn d¹ng ®­îc monome ®Ó tæng hîp polime. 2. KÜ n¨ng So s¸nh ph¶n øng trông hîp víi ph¶n øng trïng ng­ng. ViÕt c¸c PTHH tæng hîp ra c¸c polime. II. ChuÈn bÞ Nh÷ng b¶ng tæng kÕt, s¬ ®å, h×nh vÏ liªn quan ®Õn tiÕt häc. HÖ thèng c©u hái cña bµi. III. phương pháp: đàm thoại IV. Kĩ thuật dạy học: khăn phủ bàn, đặt câu hỏi, mảnh ghép V Tiến trình dạy học TiÕt 2: TÝnh chÊt cña polime. §iÒu chÕ polime. TiÕt 2 Ho¹t ®éng cña GV và học sinh Néi dung Ho¹t ®éng 5 GV cho biÕt: Mét sè thÝ dô vÒ ph¶n øng trïng hîp. Ph©n lo¹i ph¶n øng trïng hîp. Cho thÝ dô. GV cho mét sè thÝ dô vÒ ph¶n øng trïng ng­ng ®Ó
Xem thêm

144 Đọc thêm

Thể dục 9 ky II CHUẨN

THỂ DỤC 9 KY II CHUẨN

giáo án thể dục 9 ky II soạn chuẩn theo kiến thức kỹ năng năm 2016 Ngµy So¹n: TiÕt 37 Nh¶y xa ®¸ cÇu ch¹y bÒn I. MỤC TIÊU 1 KiÕn thøc: Nh¶y xa : ¤n các động tác đã học lớp 6,7 ; mét sè ®éng t¸c bé trî bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n (do gi¸o viªn chän) Đá cầu: Ôn cá nội dung tâng cầu và di chuyển cầu bằng chân ,sự linh hoạt và khéo léo Chạy bền : Trò chơi 2 KÜ n¨ng N¾m vµ thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c bé trî bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n N¾m ®­îc kü thuËt ch¹y ®µ ,giËm nh¶y, nh¶y xa thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c RÌn luyÖn ý thøc ,kû c­¬ng tr­êng häc .tù gi¸c trong luyÖn tËp 3.Th¸i ®é : Nghiªm tóc,tù gi¸c häc, chÊp hµnh theo sù ®iÒu khiÓn cña gi¸o viªn Ii chuÈn bÞ cña gi¸o viªn häc sinh:
Xem thêm

58 Đọc thêm

BÀI TẬP HOÁ HỮU CƠ 12 THEO TỪNG CHƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP HOÁ HỮU CƠ 12 THEO TỪNG CHƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN

Ch­¬ng 1®¹i c­¬ng vÒ ho¸ h÷u c¬1.H·y chän ph¸t biÓu ®óng nhÊt vÒ ho¸ häc h÷u c¬ trong sè c¸c ph¸t biÓu sau :A. Ho¸ häc h÷u c¬ lµ ngµnh ho¸ häc chuyªn nghiªn cøu c¸c hîp chÊt cña cacbon.B. Ho¸ häc h÷u c¬ lµ ngµnh ho¸ häc chuyªn nghiªn cøu c¸c hîp chÊt cña cacbon, trõ cacbon (II) oxit, cacbon (IV) oxit muèi cacbonat, xianua, cacbua.C. Ho¸ häc h÷u c¬ lµ ngµnh ho¸ häc chuyªn nghiªn cøu c¸c hîp chÊt cña cacbon, trõ cacbon (II) oxit, cacbon (IV) oxit.D. Ho¸ häc h÷u c¬ lµ ngµnh ho¸ häc chuyªn nghiªn cøu c¸c hîp chÊt cña cacbon trõ muèi cacbonat.2.Thµnh phÇn c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt h÷u c¬ :A. bao gåm tÊt c¶ c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn.B. nhÊt thiÕt ph¶i cã cacbon, th¬­êng cã H, hay gÆp O, N sau ®ã ®Õn halogen, S, P... C. gåm cã C, H vµ c¸c nguyªn tè kh¸c.D. th¬­êng cã C, H hay gÆp O, N sau ®ã ®Õn halogen, S, P.3.Chän ®Þnh nghÜa ®ång ph©n ®Çy ®ñ nhÊt.§ång ph©n :A. lµ hiÖn t¬­îng c¸c chÊt cã cÊu t¹o kh¸c nhau.B. lµ hiÖn t¬­îng c¸c chÊt cã tÝnh chÊt kh¸c nhau.C. lµ hiÖn t­¬îng c¸c chÊt cã cïng c«ng thøc ph©n tö, nh­¬ng cã cÊu t¹o kh¸c nhau nªn cã tÝnh chÊt kh¸c nhau.D. lµ hiÖn t­¬îng c¸c chÊt cã cÊu t¹o kh¸c nhau nªn tÝnh chÊt kh¸c nhau.4.Liªn kÕt ®«i do nh÷ng liªn kÕt nµo h×nh thµnh ?A. Liªn kÕt sB. Liªn kÕt pC. Liªn kÕt s vµ pD. Hai liªn kÕt s5.Liªn kÕt ba do nh÷ng liªn kÕt nµo h×nh thµnh ?A. Liªn kÕt sB. Liªn kÕt pC. Hai liªn kÕt s vµ mét liªn kÕt pD. Hai liªn kÕt p vµ mét liªn kÕt s6.Theo thuyÕt cÊu t¹o hãa häc, trong ph©n tö c¸c chÊt h÷u c¬, c¸c nguyªn tö liªn kÕt víi nhau :A. theo ®óng hãa trÞB. theo mét thø tù nhÊt ®ÞnhC. theo ®óng sè oxi hãaD. theo ®óng hãa trÞ vµ theo mét thø tù nhÊt ®Þnh7.Trong ph©n tö c¸c hîp chÊt h÷u c¬, c¸c nguyªn tö cacbon liªn kÕt trùc tiÕp víi nhau theo c¸ch nµo ?A. M¹ch hë kh«ng nh¸nh C. M¹ch vßng B. M¹ch hë cã nh¸nhD. Theo c¶ 3 c¸ch A, B, C8.CÆp hîp chÊt nµo sau ®©y lµ hîp chÊt h÷u c¬ ?A. CO2, CaCO3B. CH3Cl, C6H5Br.C. NaHCO3, NaCND. CO, CaC29.§Ó biÕt râ sè l¬­îng nguyªn tö, thø tù kÕt hîp vµ c¸ch kÕt hîp cña c¸c nguyªn tö trong ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬ ng­¬êi ta dïng c«ng thøc nµo sau ®©y ?A. C«ng thøc ph©n töB. C«ng thøc tæng qu¸tC. C«ng thøc cÊu t¹oD. C¶ A, B, C10.T×m c©u tr¶ lêi sai. Trong hîp chÊt h÷u c¬ :A. c¸c nguyªn tö liªn kÕt víi nhau theo ®óng hãa trÞ vµ trËt tù nhÊt ®ÞnhB. cacbon cã hai hãa trÞ lµ 2 vµ 4C. c¸c nguyªn tö C liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh m¹ch C d¹ng th¼ng, vßng vµ nh¸nhD. tÝnh chÊt cña c¸c chÊt phô thuéc vµo thµnh phÇn ph©n tö vµ cÊu t¹o hãa häc11.D·y chÊt nµo sau ®©y thuéc d·y ®ång ®¼ng cã c«ng thøc chung CnH2n + 2A. CH4, C2H2, C3H8, C4H10, C6H12C. C4H10, C5H12, C6H12B. CH4, C3H8, C4H10, C5H12D. C¶ ba d·y trªn ®Òu sai12.Trong c¸c d·y chÊt sau ®©y, d·y nµo cã c¸c chÊt lµ ®ång ®¼ng cña nhau ?A. C2H6, CH4, C4H10C. CH3OCH3, CH3CHOB. C2H5OH, CH3CH2CH2OH D. C©u A vµ B ®óng.13.Trong nh÷ng cÆp chÊt sau ®©y, cÆp nµo lµ ®ång ph©n cña nhau ?A. C2H5OH, CH3OCH3C. CH3CH2CH2OH, C2H5OHB. CH3OCH3, CH3CHOD. C4H10¬, C¬6H614.Sè ®ång ph©n cña hîp chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C5H12 lµA. 4B. 3C. 2D. 515.Sè ®ång ph©n cña hîp chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C5H10 lµA. 4B. 5C. 6D. 716.Sè ®ång ph©n cña hîp chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C5H8 lµA. 9B. 6C. 7D. 1117.Sè ®ång ph©n cña hîp chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C4H9OH lµA. 6B. 7C. 8D. 918.Trong ph©n tö CH4, c¸c obitan hãa trÞ cña cacbon ë tr¹ng th¸i lai hãaA. sp3B. sp2C. sp3dD. sp19.Trong ph©n tö C2H4, c¸c obitan hãa trÞ cña cacbon ë tr¹ng th¸i lai hãa :A. sp3B. sp2C. sp3dD. sp20.Trong ph©n tö C2H2, c¸c obitan hãa trÞ cña cacbon ë tr¹ng th¸i lai hãa :A. sp3B. sp2C. sp3dD. sp21.T×m c©u tr¶ lêi sai. Liªn kÕt s bÒn h¬n liªn kÕt p lµ do :A. liªn kÕt s ®­îc h×nh thµnh do sù xen phñ trôc cña c¸c obitan hãa trÞ.B. liªn kÕt p ®­îc h×nh thµnh do sù xen phñ trôc cña c¸c obitan p cã 1electron.C. liªn kÕt p ®­îc h×nh thµnh do sù xen phñ bªn cña c¸c obitan hãa trÞ p.D. C©u A, B, C ®Òu sai.22.T×m c©u tr¶ lêi sai. Trong hîp chÊt h÷u c¬, gi÷a hai nguyªn tö cacbon :A. cã Ýt nhÊt mét liªn kÕt pC. cã thÓ cã mét liªn kÕt ®«iB. cã Ýt nhÊt mét liªn kÕt sD. cã thÓ cã mét liªn kÕt ba23.Ph©n tÝch 0,29 gam mét hîp chÊt h÷u c¬ (chøa C, H, O) t×m ®­îc %C = 62,06; % H = 10,34. VËy khèi l¬­îng oxi trong hîp chÊt lµA. 0,07 gB. 0,08 gC. 0,09 gD. 0,16 g24.§èt ch¸y hoµn toµn 1,68 g mét hi®rocacbon cã M = 84 g cho ta 5,28 g CO2. VËy sè nguyªn tö C trong hi®rocacbon lµA. 4B. 5C. 6D. 725.Mét hîp chÊt h÷u c¬ gåm cã C, H vµ ph©n tö khèi b»ng 58. Ph©n tÝch 1 gam chÊt h÷u c¬ nµy cho thÊy hîp chÊt cã gam hi®ro. VËy ph©n tö hîp chÊt nµy cã bao nhiªu nguyªn tö H ?A. 4 B. 5C. 8D. 1026.Thµnh phÇn % vÒ khèi l­îng cña hîp chÊt h÷u c¬ chøa C, H, O theo thø tù lµ 62,1 %; 10,3 %; 27,6 %. Khèi l­îng mol ph©n tö M = 60 g. C«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt nµy lµA. C2H4OB. C2H4O2C. C2H6OD. C3H6O27. Thµnh phÇn % cña mét hîp chÊt h÷u c¬ chøa C, H, O theo thø tù lµ 54,6%; 9,1%; 36,3%. VËy c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña hîp chÊt h÷u c¬ lµA. C3H6OB. C2H4OC. C5H9OD. C4H8O228. Muèn biÕt hîp chÊt h÷u cã cã chøa hi®ro hay kh«ng, ta cã thÓ : A. ®èt chÊt h÷u c¬ xem cã t¹o chÊt b· ®en hay kh«ng. B. oxi hãa hîp chÊt h÷u c¬ b»ng CuO, sau ®ã cho s¶n phÈm ®i qua n­íc v«i trong. C. cho chÊt h÷u c¬ t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 ®Æc. D. thùc hiÖn b»ng c¸ch kh¸c.29.NÕu tØ khèi cña A so víi nit¬ lµ 1,5 th× ph©n tö khèi cña A lµA. 21B. 42C. 84D. 6330. NhËn xÐt nµo ®óng vÒ c¸c chÊt h÷u c¬ so víi c¸c chÊt v« c¬ ? A. §é tan trong n­¬íc lín h¬n.C. Tèc ®é ph¶n øng nhanh h¬n.B. §é bÒn nhiÖt cao h¬n.D. NhiÖt ®é nãng ch¶y thÊp h¬n 31. §Æc tÝnh nµo lµ chung cho phÇn lín c¸c chÊt h÷u c¬ ?A. Liªn kÕt trong ph©n tö chñ yÕu lµ liªn kÕt ion.B. Dung dÞch cã tÝnh dÉn ®iÖn tèt.C. Cã nhiÖt ®é s«i thÊp.D. Ýt tan trong benzen.32.Nung mét chÊt h÷u c¬ A víi mét l­îng¬ chÊt oxi hãa CuO, ng¬­êi ta thÊy tho¸t ra khÝ CO2, h¬i H2O vµ khÝ N2. KÕt luËn nµo sau ®©y ®óng ?A. ChÊt A ch¾c ch¾n chøa cacbon, hi®ro, cã thÓ cã nit¬.B. A lµ hîp chÊt cña 3 nguyªn tè cacbon, hi®ro, nit¬.C. A lµ hîp chÊt cña 4 nguyªn tè cacbon, hi®ro, nit¬, oxi.D. A ch¾c ch¾n chøa cacbon, hi®ro, nit¬ cã thÓ cã hoÆc kh«ng cã oxi.33.Hai chÊt cã CTCT NhËn xÐt nµo sau ®óng ?A. CTPT vµ CTCT cña hai chÊt ®Òu gièng nhau.B. CTPT vµ CTCT cña hai chÊt ®Òu kh¸c nhau.C. CTPT cña hai chÊt gièng nhau, CTCT kh¸c nhau.D. CTPT cña hai chÊt kh¸c nhau vµ CTCT gièng nhau.34.Hai chÊt cã c«ng thøc NhËn xÐt nµo sau ®©y ®óng ?A. Hai chÊt cã cïng CTPT nh­ng cã CTCT kh¸c nhau.B. Hai chÊt cã cïng CTPT nh­ng cã CTCT t­¬ng tù nhau.C. Hai chÊt cã CTPT vµ CTCT ®Òu kh¸c nhau.D. Hai c«ng thøc trªn lµ cña mét chÊt v× CTPT vµ CTCT ®Òu gièng nhau.35.ChÊt nµo sau ®©y lµ ®ång ph©n cña CH3COOCH3 ?A. CH3CH2OCH3B. CH3CH2COOHC. CH3COCH3D. CH3CH2CH2OH36.Hai chÊt CH3 CH2 OH vµ CH3 O CH3 kh¸c nhau vÒ :A. c«ng thøc cÊu t¹oC. sè nguyªn tö cacbonB. c«ng thøc ph©n töD. tæng sè liªn kÕt céng hãa trÞ37.Ph¶n øng CH3COOH + CH º CH ® CH3COOCH = CH2 thuéc lo¹i ph¶n øng nµo sau ®©y ?A. Ph¶n øng thÕ C. Ph¶n øng t¸chB. Ph¶n øng céngD. Kh«ng thuéc vÒ ba lo¹i ph¶n øng trªn38. thuéc lo¹i ph¶n øng nµo sau ®©y ?A. Ph¶n øng thÕC. Ph¶n øng t¸chB. Ph¶n øng céngD. Kh«ng thuéc vÒ ba lo¹i ph¶n øng trªn39.Ph¶n øng 2CH3OH ® CH3OCH3 + H2O thuéc lo¹i ph¶n øng nµo sau ®©y ?A. Ph¶n øng thÕC. Ph¶n øng t¸chB. Ph¶n øng céngD. Kh«ng thuéc vÒ ba lo¹i ph¶n øng trªn40.Ph¶n øng CH º CH + 2AgNO3 + 2NH3 ® Ag C º C Ag + 2NH4NO3 thuéc lo¹i ph¶n øng nµo ?A. Ph¶n øng thÕC. Ph¶n øng t¸chB. Ph¶n øng céngD. Kh«ng thuéc vÒ ba lo¹i ph¶n øng trªn41.Ph¶n øng : thuéc lo¹i ph¶n øng nµo ?A. Ph¶n øng thÕC. Ph¶n øng t¸chB. Ph¶n øng céngD. Kh«ng thuéc vÒ ba lo¹i ph¶n øng trªn42.Cho d·y chÊt : CH4 ; C6H6 ; C6H5OH ; C2H5ZnI ; C2H5PH2. NhËn xÐt nµo sau ®©y ®óng ?A. C¸c chÊt trong d·y ®Òu lµ hi®rocacbon.B. C¸c chÊt trong d·y ®Òu lµ dÉn xuÊt cña hi®rocacbon.C. C¸c chÊt trong d·y ®Òu lµ hîp chÊt h÷u c¬.D. Cã c¶ chÊt v« c¬ vµ h÷u c¬ nh¬­ng ®Òu lµ hîp chÊt cña cacbon.43.Trong sè c¸c chÊt sau ®©y, chÊt nµo lµ ®ång ®¼ng cña 44.Trong c¸c chÊt sau ®©y, chÊt nµo kh«ng ph¶i lµ ®ång ph©n cña 45.Cho c¸c chÊt: 1) CH2=CHCH3 2) CH2=CHCH2 CH3 3) CH3CH=CHCH34) CH2=C(CH3)CH3 C¸c chÊt ®ång ®¼ng cña nhau lµA. 1, 2 B. 1, 3 C. 1, 4 D. C¶ A, B, C 46.Cho c¸c chÊt sau ®©y :C¸c chÊt ®ång ®¼ng cña nhau lµ A. I, II, III. B. I, IV, V C. I, IV, VI D. C¶ A, B, C47.Cho c¸c chÊt:CH2=CHCH=CH2 (I) CH2=C(CH3)CH=CH2 (II)CH2=CHCH2CH=CH2 (III) CH2=CHCH=CHCH3 (IV) C¸c chÊt ®ång ph©n cña nhau lµA. I, II B. I, III C. I, IV D. II, III, IV48.Cho c¸c chÊt sau ®©y : CH3CH(OH)CH3 (I) CH3CH2  OH (II) CH3CH2CH2  OH (III) CH3CH2CH(OH)CH3 (IV) CH3CH2CH2CH2OH (V) CH3 CH CH2 OH (VI)C¸c chÊt ®ång ®¼ng cña nhau lµA. I, II vµ VI. B. I, III vµ IV. C. I, III vµ V. D. I, II, III, IV, V, VI49.Cho c¸c chÊt sau ®©y: ChÊt ®ång ®¼ng cña benzen lµA. I, II, III B. II, III C. II, V D. II, III, IV50. Cho c¸c chÊt : C¸c chÊt ®ång ph©n cña nhau lµA. II, III B. I, IV, V C. IV, V D. I, II, III, IV, V51.Cho c¸c chÊt : CH2CHCH=CH2 (I); CHCCH2CH3 (II) CH2CCH CH3 (III) CH3 C  C CH3 (IV)C¸c chÊt ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau lµA. II, III B. I, II, III C. V, VI D. TÊt c¶ c¸c chÊt52.Nh÷ng chÊt nµo sau ®©y lµ ®ång ph©n h×nh häc cña nhau ? A. (I), (II) B. (I), (III) C. (II), (III) D. (I), (II), (III) 53.ChÊt nµo sau ®©y cã ®ång ph©n h×nh häc ?A. CH2= CHCH2CH3 C. B. CH3 CH = CHCH3 D. C¶ B vµ C54.ChÊt nµo sau ®©y kh«ng cã ®ång ph©n h×nh häc ?A. C3H6 B. C4H8 C. C6H6 D. C¶ A vµ C55.§ång ph©n nµo sau ®©y cña C4H8 lµ bÒn nhÊt ? A. CH2= CH CH2 CH3 B. CH3 CH = CH CH3 56.Sè ®ång ph©n cña C4H8 lµA. 5 B. 6 C. 7 D. KÕt qu¶ kh¸c57.Sè ®ång ph©n m¹ch vßng cña C5H10 lµA. 3 B. 4 C. 5 D. 258.Sè ®ång ph©n cña C6H14 lµA. 4 B. 5 C. 6 D. 359.Sè ®ång ph©n cña C4H6 lµA. 7 B. 8 C. 9 D. 6.60.Sè ®ång ph©n m¹ch nh¸nh cña C5H10 lµA. 3 B. 4 C. 2 D. 5.61.Sè ®ång ph©n bÒn cña C3H6O lµA. 4 B. 5 C. 6 D. 7.62.Sè ®ång ph©n m¹ch hë cña C3H6O2 lµA. 5 B. 6 C. 7 D. KÕt qu¶ kh¸c63.Sè ®ång ph©n cña C7H8O lµA. 3 B. 4 C. 5 D. KÕt qu¶ kh¸c64.Sè ®ång ph©n cña C4H10 lµA. 6 B. 7 C. 8 D. KÕt qu¶ kh¸c65.Sè ®ång ph©n cña C4H11N lµA. 6 B. 7 C. 8 D. KÕt qu¶ kh¸c66.Sè ®ång ph©n cÊu t¹o cña C5H10O lµA. 12 B. 13 C. 14 D. KÕt qu¶ kh¸c67.Sè ®ång ph©n cÊu t¹o cña C4H9Cl lµA. 3 B. 4 C. 5 D. KÕt qu¶ kh¸c68.X¸c ®Þnh CTCT ®óng cña C4H9OH biÕt khi t¸ch n­íc ë ®iÒu kiÖn thÝch hîp thu ®­îc 3 anken.A. CH3 CH2 CH2 CH2OH D. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh 69.Cã nh÷ng ®ång ph©n m¹ch hë nµo øng víi c«ng thøc tæng qu¸t CnH2nO ? A. R­îu ®¬n chøc kh«ng no vµ ete ®¬n chøc kh«ng no ( n  3 ) B. An®ehit ®¬n chøc no C. Xeton ®¬n chøc no (n  3) D. C¶ A, B, C70.Sè ®ång ph©n cÊu t¹o cña C6H10 khi hi®ro ho¸ thu ®­îc isohexan lµ A. 4 B. 5 C. 6 D. KÕt qu¶ kh¸c71.X lµ mét ®ång ph©n cã CTPT C5H8. X t¸c dông víi Br2 theo tØ lÖ mol 1 : 1 t¹o ra 4 s¶n phÈm. CTCT cña X lµA. CH2= C = CH2 CH2 CH3 B. CH2= C(CH3) CH = CH2 C. CH2= CH  CH2 CH=CH2D. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh72.Tæng sè ®ång ph©n kh«ng lµm mÊt mµu dung dÞch Br2 cña C5H10 lµA. 3 B. 4 C. 5 D. 673.§èt ch¸y hoµn toµn x mol mét hîp chÊt h÷u c¬ X thu ®­îc 3,36 lÝt CO2 (®ktc) vµ 4,5 gam H2O. Gi¸ trÞ cña X lµA. 0,05 mol B. 0,1 mol C. 0,15 mol D. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh74.§èt ch¸y hoµn toµn mét hi®rocacbon X thu ®­îc 4,48 lÝt CO2 (®ktc) vµ 5,4 g H2O. CTPT cña X lµ A. CH4 B. C2H6 C. C4H12 D. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh75.§èt ch¸y hÕt 2,3 g hîp chÊt h÷u c¬ X cÇn V lÝt O2 (®ktc). S¶n phÈm ch¸y cho hÊp thô hÕt vµo b×nh ®ùng dung dÞch n­íc v«i trong d­ thÊy cã 10 g kÕt tña xuÊt hiÖn vµ khèi l­îng b×nh ®ùng dung dÞch n­íc v«i t¨ng 7,1 g. Gi¸ trÞ cña V lµ A. 3,92 lÝt B. 3,36 lÝt C. 4,48 lÝt D. KÕt qu¶ kh¸c76.Mét hîp chÊt h÷u c¬ X chøa (C, H, O). TØ khèi h¬i cña X so víi He lµ 15. CTPT cña X lµ A. C3H8O B. C2H4O2 C. c¶ A vµ B D. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh 77.§èt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt h÷u c¬ X cÇn 6,72 lÝt O2 (®ktc). S¶n phÈm ch¸y gåm ch¸y gåm CO2 vµ H2O. Cho hÊp thô hÕt vµo b×nh ®ùng dung dÞch Ba(OH)2 thÊy cã 19,7 g kÕt tña xuÊt hiÖn vµ khèi l­îng dung dÞch gi¶m 5,5 g. Läc bá kÕt tña ®un nãng n­íc läc l¹i thu ®­îc 9,85 g kÕt tña n÷a. C«ng thøc ph©n tö cña X lµA. C2H6 B. C2H6O C. C2H6O2 D. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh78.§èt ch¸y hoµn toµn mét hi®rocacbon X. S¶n phÈm ch¸y thu ®­îc cho hÊp thô hÕt vµo 200 ml dung dÞch Ca(OH)2 1M thÊy cã 10 g kÕt tña xuÊt hiÖn vµ khèi l­îng b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)2 t¨ng 16,8 g. Läc bá kÕt tña, cho n­íc läc t¸c dông víi dung dÞch Ba(OH)2 d­ l¹i thu ®­îc kÕt tña, tæng khèi l­îng hai lÇn kÕt tña lµ 39,7 g. CTPT cña X lµA. C3H8 B. C3H6 C. C3H4 D. KÕt qu¶ kh¸c79.ChÊt h÷u c¬ X (chøa C, H, O) cã tØ khèi h¬i so víi H2 lµ 36. CTPT cña X lµA. C4H8O B. C3H4O2 C. C2H2O3 D. C¶ A, B, C 80.X¸c ®Þnh CTPT cña hi®rocacbon X biÕt mC = 4mH A. C2H6 B. C3H8 C. C4H10 D. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh81.ChÊt h÷u c¬ X (chøa C, H, O) cã tØ khèi h¬i so víi H2 lµ 37. CTPT cña X lµA. C4H10O B. C3H6O2. C. C2H2O3 D. C¶ A, B, C82.§èt ch¸y hoµn toµn 7,6 g chÊt h÷u c¬ X cÇn 8,96 lÝt O2 (®ktc). BiÕt . CTPT cña X lµA. C3H8O B. C3H8O2 C. C3H8O3 D. C3H883.§èt ch¸y hoµn toµn a mol hîp chÊt h÷u c¬ X (CxHyOz , x > 2) cÇn 4a mol O2 thu ®­îc CO2 vµ H2O víi m = m . CTPT cña X lµA. C3H6OB. C3H6O2. C. C3H6O D. C¶ A, B, C84.§èt ch¸y hoµn toµn 0,5 mol hçn hîp X gåm mét ankan A (CnH2n+2, n  1) vµ mét anken B (CmH2m, m  2), thu ®­îc 26,88 lÝt CO2 (®ktc) vµ 25,2 g H2O. CTPT cña A, B lÇn l­ît lµA. C2H6 vµ C3H6 B. C3H8 vµ C2H4 C. CH4 vµ C4H8 D. C¶ A, B, C85.Oxi ho¸ hoµn toµn mét hi®rocacbon X cÇn dïng 6,72 lÝt O2 (®ktc) thu ®­îc 4,48 lÝt CO2 (®ktc). C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C2H6 B. C2H4 C. C2H2 D. KÕt qu¶ kh¸c86.§èt ch¸y hoµn toµn hîp chÊt h÷u c¬ X (chøa C, H, O) cÇn dïng 8,96 lÝt O2 thu ®­îc 6,72 lÝt CO2 vµ 7,2 g H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc). C«ng thøc ph©n tö X lµA. C3H8O2. B. C3H8O C. C2H6O D. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh87.Oxi hoµn toµn hçn hîp X gåm 2 hi®rocacbon thuéc cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®­îc 6,6 g CO2 vµ 4,5 g H2O. C«ng thøc ph©n tö cña hai hi®rocacbon trong X lµA. CH4 vµ C2H6 B. CH4 vµ C3H8 C. CH4 vµ C4H10 D. C¶ A, B, C88.Oxi hoµn toµn hçn hîp X gåm 2 hi®rocacbon thuéc cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®­îc CO2 vµ H2O víi tØ lÖ khèi l­îng . CTPT cña hai hi®rocacbon trong X lµA. C2H4.vµ C3H6 B. C2H4 vµ C4H8 C. C3H4 vµ C4H8 D. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh89. Hçn hîp X gåm 2 hi®rocacbon kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. §èt ch¸y hoµn toµn X th× thÓ tÝch khÝ CO2 sinh ra b»ng thÓ tÝch O2 cÇn dïng ®Ó ®èt ch¸y hÕt X. CTPT cña 2 hi®rocacbon trong X lµA. C2H4.vµ C3H6 B. C2H2 vµ C3H4. C. C2H6 vµ C3H8 D. C¶ A, B, C90.Ho¸ h¬i hoµn toµn 30g chÊt h÷u c¬ X (chøa C, H, O) ë 1370C, 1atm th× X chiÕm thÓ tÝch 16,81 lÝt. CTPT cña X lµA. C3H8O B. C2H4O2 C. C¶ A vµ B D. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh91.Hîp chÊt h÷u c¬ X (chøa C, H, N). X¸c ®Þnh CTPT cña X biÕt 2,25 g h¬i X chiÕm thÓ tÝch ®óng b»ng thÓ tÝch cña 1,6 g O2 ®o ë cïng ®iÒu kiÖn t0, p.A. CH5N2 B. C2H7N C. C2H5N D. C¶ A, B vµ C92. §èt ch¸y hoµn toµn m gam chÊt h÷u c¬ X (chøa C, H, N) cÇn dïng15,68 lÝt O2 (®ktc). S¶n phÈm ch¸y cho léi thËt chËm qua b×nh ®ùng n­íc v«i trong d­ thÊy cã 40g kÕt tña xuÊt hiÖn vµ cã 1120 ml khÝ kh«ng bÞ hÊp thô. CTPT cña X lµ A. C3H9NB. C2H9N C. C4H9N D. KÕt qu¶ kh¸c93.§èt ch¸y hoµn toµn 0,1 mol hîp chÊt h÷u c¬ X cÇn 7,84 lÝt O2 thu ®­îc 5,6 g CO2, 4,5 g H2O vµ 5,3 g Na2CO3. CTPT cña X lµA. C2H3O2Na B. C3H5O2Na C. C3H3O2Na D. C4H5O2Na94. Oxi ho¸ hoµn toµn hçn hîp khÝ X gåm hai hi®rocacbon thuéc cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®­îc CO2 vµ H2O víi tØ lÖ khèi l­îng . CTPT cña hai hi®rocacbon trong X lµ A. CH4 vµ C4H10 hoÆc C2H6 vµ C4H10 B. C2H6 vµ C4H10 hoÆc C3H8 vµ C4H10 C. CH4 vµ C3H8 hoÆc C2H6 vµ C3H8 D. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh 95. Hîp chÊt h÷u c¬ A chøa c¸c nguyªn tè C, H, O cã MA = 89 g. §èt ch¸y 1 mol A thu ®­îc 3 mol CO2 , 0,5 mol N2 vµ h¬i n­íc. CTPT cña A lµA. C3H7O2N B. C2H5O2N C. C3H7NO2 D. TÊt c¶ ®Òu sai 96. ThÓ tÝch kh«ng khÝ (®ktc) cÇn ®Ó ®èt ch¸y hÕt 228 g C8H18 lµ A. 22,4 lÝt B. 2,5 lÝt C. 560 lÝt D. 1560 lÝt97. Mét hîp chÊt cã thµnh phÇn 40%C, 0,7% H, 53,3%O. C«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt lµ A. C2H4O2 B. C2H6O C. CH2O D. C2H5O 98. Nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬ cã tÝnh chÊt hãa häc t­¬ng tù nhau vµ cã thµnh phÇn ph©n tö h¬n kÐm nhau mét hay nhiÒu nhãm CH2 ®­îc gäi lµ A. §ång ph©n B. §ång ®¼ng C. §ång d¹ng D. §ång h×nh 99. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai ®èi víi c¸c hîp chÊt h÷u c¬ ? A. Liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö chñ yÕu lµ liªn kÕt céng hãa trÞB. Sè oxi hãa cña cacbon cã gi¸ trÞ kh«ng ®æiC. Cã d·y ®ång ®¼ng D. HiÖn t­îng ®ång ph©n kh¸ phæ biÕn 100.Hîp chÊt h÷u c¬ A cã 8 nguyªn tö cña 2 nguyªn tè vµ cã MA < 32 g. CTPT cña A lµ A. C4H4 B. C3H5 C. C2H6 D. KÕt qu¶ kh¸c
Xem thêm

186 Đọc thêm

IEC50602 phát điện dịch sàng tiếng việt

IEC50602 PHÁT ĐIỆN DỊCH SÀNG TIẾNG VIỆT

nhµ m¸y ph¸t ®iÖn. Mét thiÕt bÞ cã môc ®Ých ph¸t ®iÖn vµ bao gåm c¸c c«ng tr×nh kü thuËt d©n dông, thiÕt bÞ chuyÓn ®æi n¨ng l­îng vµ tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ phï trî cÇn thiÕt 6020102 hÖ thèng ph¸t ®iÖn. TËp hîp c¸c ph­¬ng tiÖn ph¸t ®iÖn trong mét hÖ thèng. Ghi chó. Ng­êi ta còng cã thÓ coi chØ mét ph©n nhãm nhÊt ®Þnh (vÝ dô hÖ thèng ph¸t nhiÖt ®iÖn) 6020103 sù l¾p ®Æt thuû ®iÖn. Mét sù x¾p xÕp cã thø tù c¸c c«ng tr×nh d©n dông, m¸y mãc vµ thiÕt bÞ nh»m môc ®Ých chñ yÕu lµ chuyÓn ®æi thÕ n¨ng cña n­íc thµnh ®iÖn n¨ng 6020104 nhµ m¸y thuû ®iÖn. Mét nhµ m¸y ®iÖn trong ®ã ®éng n¨ng cña n­íc ®­îc chuyÓn thµnh ®iÖn n¨ng 6020105 nhµ m¸y ®iÖn dßng ch¶y. Mét nhµ m¸y thuû ®iÖn dïng dßng ch¶y cña s«ng, thêi gian lµm ®Çy hå chøa thùc tÕ lµ kh«ng ®¸ng kÓ. 6020106 nhµ m¸y ®iÖn tÝch n­íc. Mét nhµ m¸y thuû ®iÖn mµ thêi gian lµm ®Çy hå n­íc dùa vµo nh÷ng dßng ch¶y cña n­íc tÝch l¹i cho phÐp gi÷ n­íc trong mét thêi gian nhiÒu nhÊt kh«ng qu¸ mét vµi tuÇn. Ghi chó: ®Æc biÖt, nhµ m¸y ®iÖn ©u n­íc cho phÐp dßng ch¶y ®­îc tr÷ l¹i trong thêi gian t¶i thÊp ®Ó cã thÓ vËn hµnh tua bin trong thêi gian t¶i cao trong cïng ngµy hay nh÷ng ngµy sau ®ã. 6020107 nhµ m¸y ®iÖn hå chøa. Mét nhµ m¸y thuû ®iÖn mµ hå chøa cã thêi gian tÝch ®Çy bëi n­íc ch¶y nhiÒu h¬n mét vµi tuÇn Ghi chó. Mét nhµ m¸y hå chøa th­êng cho phÐp tÝch n­íc trong thêi gian n­íc cao ®Ó cã thÓ vËn hµnh tua bin sau nµy trong thêi gian t¶i cao 6020108 nhµ m¸y ®iÖn thuû triÒu. Mét nhµ m¸y ®iÖn dïng chªnh lÖch ®é cao cña n­íc do thuû triÒu 6020109 tÝch n­íc b»ng b¬m. VËn hµnh b»ng c¸ch ®­a n­íc lªn b»ng b¬m vµ gi÷ l¹i ®Ó dïng vÒ sau cho mét hoÆc nhiÒu c«ng tr×nh thuû ®iÖn ®Ó ph¸t ®iÖn. 6020110 nhµ m¸y ®iÖn tÝch n­íc b»ng b¬m. Mét nhµ m¸y ®iÖn dïng mét bÓ chøa cao vµ mét bÓ chøa thÊp cho phÐp thùc hiÖn c¸c chu kú ph¸t vµ b¬m lÆp l¹i 6020111 cét n­íc th« cña nhµ m¸y thuû ®iÖn. Chªnh lÖch ®é cao gi÷a c¸c møc n­íc th­îng l­u vµ h¹ l­u trong c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh 6020112 cét n­íc tinh cña nhµ m¸y thuû ®iÖn. Cét n­íc th« cña nhµ m¸y thuû ®iÖn trõ ®i chiÒu cao t­¬ng ®­¬ng víi tæn thÊt thuû lùc kh«ng kÓ ®Õn nh÷ng tæn thÊt thuû lùc trong tua bin 6020113 dung l­îng n­íc cã Ých cña mét hå chøa. ThÓ tÝch n­íc cña hå chøa gi÷a møc thÊp nhÊt vµ cao nhÊt cho phÐp ®Ó vËn hµnh b×nh th­êng mét hå chøa 6020114 kh¶ n¨ng n¨ng l­îng mét hå chøa. L­îng ®iÖn n¨ng sÏ ®­îc s¶n xuÊt bëi mét hoÆc nhiÒu nhµ m¸y ph¸t ®iÖn ®­îc cung cÊp bëi mét hå chøa trong tr­êng hîp x¶ hÕt dung l­îng n­íc cã Ých 6020115 dù tr÷ n­íc cã Ých cña mét hå chøa. Khèi l­îng n­íc chøa trong hå trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh ë trªn møc thÊp nhÊt cho phÐp ®Ó vËn hµnh b×nh th­êng 6020116 dù tr÷ n¨ng l­îng cña mét hå chøa. L­îng ®iÖn n¨ng cã thÓ ®­îc s¶n xuÊt bëi c¸c nhµ m¸y ®iÖn ®­îc cung cÊp bëi mét hå chøa trong tr­êng häp x¶ hÕt n­íc dù tr÷ cã Ých 6020117 hÖ sè lµm ®Çy hå chøa. Tû sè cña dù tr÷ ®iÖn n¨ng cña mét hoÆc nhiÒu hå chøa, t¹i mét thêi ®iÓm ®• cho, víi kh¶ n¨ng n¨ng l­îng cña chóng 6020118 l­u l­îng n­íc vÒ. Khèi l­îng tæng céng cña n­íc ch¶y qua mét thiÕt diÖn ®• cho cña dßng n­íc trong mét kho¶ng thêi gian ®• cho 6020119 kh¶ n¨ng n¨ng l­îng (cña mét hay nhiÒu c«ng tr×nh thuû ®iÖn). L­îng ®iÖn n¨ng mµ l­u l­îng n­íc vÒ, ®­îc hiÖu chØnh bëi c¸c ®iÒu kiÖn th­îng nguån, cã thÓ s¶n xuÊt ra ®­îc trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tèi ­u trong kho¶ng thêi gian ®• cho 6020120 kh¶ n¨ng n¨ng l­îng trung b×nh (cña mét hay nhiÒu c«ng tr×nh thuû ®iÖn). Trung b×nh cña kh¶ n¨ng n¨ng l­îng cña mét hay nhiÒu c«ng tr×nh thuû ®iÖn trong mét thêi kú ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh, ®­îc x¸c ®Þnh trong cïng mét thêi kú vµ cho cµng nhiÒu n¨m cµng tèt 6020121 hÖ sè kh¶ n¨ng n¨ng l­îng (cña mét hay nhiÒu c«ng tr×nh thuû ®iÖn). Tû sè cña kh¶ n¨ng n¨ng l­îng qua mét thêi gian ®• cho víi kh¶ n¨ng n¨ng l­îng trung b×nh trong cïng mét thêi gian ®ã 6020122 nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn. Mét nhµ m¸y ®iÖn trong ®ã ®iÖn n¨ng ®­îc s¶n xuÊt ra b»ng c¸ch chuyÓn ®æi tõ nhiÖt n¨ng Ghi chó. nhiÖt n¨ng cã thÓ nhËn ®­îc tõ c¸c nguån kh¸c nhau 6020133 pin nhiªn liÖu. Mét m¸y ph¸t ®iÖn sö dông ho¸ n¨ng trùc tiÕp b»ng ion ho¸ vµ oxy ho¸ nhiªn liÖu TiÕt 60202  L¾p ®Æt vµ thiÕt bÞ ph¸t ®iÖn 6020201 nhãm m¸y ph¸t ®iÖn. Mét nhãm c¸c m¸y quay chuyÓn ®æi nhiÖt n¨ng hoÆc c¬ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng
Xem thêm

27 Đọc thêm

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TRUNG – DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TRUNG – DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG

Cïng víi sù ph¸t triÓn cña toµn hÖ thèng, NH §TPT Th¨ng Long còng ®• tranh thñ c¬ héi vµ b»ng sù nç lùc chñ quan lu«n v­¬n lªn ®ñ søc ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng th¸ch thøc míi, n¾m b¾t nh÷ng vËn héi míi, t¹o nªn nh÷ng b­íc tiÕn næi bËt. Trong ®ã, ph¶i kÓ ®Õn sù ph¸t triÓn theo h­íng tÝch cùc cña nghiÖp vô cho vay trung – dµi h¹n mét ho¹t ®éng ®• tõng b­íc ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ, gãp phÇn vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. Tuy nhiªn, cho vay trung – dµi h¹n lµ mét nghiÖp vô hÕt søc phøc t¹p, do vËy mét trong nh÷ng môc tiªu, ®Þnh h­íng quan träng cña ngµnh ng©n hµng nãi chung vµ NH §TPT Th¨ng Long nãi riªng trong thêi gian tíi lµ ph¶i hoµn thµnh, ph¸t triÓn nghiÖp vô nµy. XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc trªn, qua mét thêi gian thùc tËp t¹i NH §TPT Th¨ng Long, cïng víi viÖc nghiªn cøu lý luËn vµ t×nh h×nh thùc tÕ, t«i ®• m¹nh d¹n chän ®Ò tµi” C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng cho vay trung – dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Th¨ng Long”. Néi dung ®Ò tµi gåm c¸c phÇn nh­ sau: Ch­¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chÊt l­îng cho vay trung – dµi h¹n t¹i Ng©n hµng th­¬ng m¹i. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ chÊt l­îng cho vay trung – dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Th¨ng Long. Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt l­îng cho vay trung – dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Th¨ng Long.
Xem thêm

45 Đọc thêm

kĩ năng giải nhanh và chính xác bài tập cơ học lớp 8 ( bài thi tốt nghiệp )

KĨ NĂNG GIẢI NHANH VÀ CHÍNH XÁC BÀI TẬP CƠ HỌC LỚP 8 ( BÀI THI TỐT NGHIỆP )

Lêi c¶m ¬nTr­íc tiªn chóng em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi Ban gi¸m hiÖu khoa VËt lÝ, c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o vµ thÇy Ph¹m §ç Chung tr­êng §ai häc S­ Ph¹m Hµ Néi ®• gióp ®ì chóng em trong nh÷ng n¨m häc qua. C¸m ¬n nh÷ng thÕ hÖ häc sinh mµ chóng t«i ®• gi¶ng d¹y ®• nç lùc cè g¾ng häc tËp gãp phÇn ®ãng gãp vµo kinh nghiÖm gi¶ng d¹y, kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®Ó chóng t«i cã thÓ hoµn thµnh tèt néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy vµ mong r»ng ®Ò tµi cña t«i sÏ gãp mét phÇn nhá bÐ vµo c«ng cuéc ®æi míi n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc trong m«n VËt lÝ.Trong kho¶ng thêi gian cã h¹n vµ b­íc ®Çu nghiªn cøu ®Ò tµi nµy céng víi kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cßn Ýt nªn ®Ò tµi sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, kÝnh mong quý thÇy c« vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Th¸i B×nh, ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2009Ng­êi thùc hiÖnNguyÔn V¨n S¸ng Môc lôcNéi dungTrangI. PhÇn më ®Çu1. Lý do chän ®Ò tµi.2. Môc ®Ých chän ®Ò tµi.3. Ph­¬ng ph¸p vµ ph¹m vi nghiªn cøu.II. PhÇn lý luËn1. C¸c ­u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p kiÓm tra tr¾c nghiÖm.2. LiÖt kª c¸c d¹ng c©u hái tr¾c nghiÖm th­êng gÆp.III. PhÇn néi dung1. §Æc ®iÓm cÊu tróc cña néi dung kiÕn thøc.2. S¬ ®å néi dung kiÕn thøc.3. Néi dung cô thÓ cÇn n¾m ®­îc.4. C¸c kÜ n¨ng häc sinh cÇn cã.5. C¸c sai lÇm häc sinh th­êng m¾c ph¶i.6. HÖ thèng c©u hái.IV. PhÇn kÕt luËn. I. PhÇn më ®Çu1. Lý do chän ®Ò tµiNgµy nay tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi ph¸t triÓn nh­ vò b•o, nhu cÇu cña con ng­êi ngµy cµng ®ßi hái c¸c ngµnh khoa häc ph¶i ph¸t triÓn nhanh vµ m¹nh mÏ h¬n n÷a. Do ®ã viÖc n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc lµ v« cïng quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c nhµ tr­êng phæ th«ng.§øng tr­íc xu thÕ ph¸t triÓn cña gi¸o dôc thÕ giíi hiÖn nay ®ång thêi nghiªn cøu quan ®iÓm gi¸o dôc ë ViÖt Nam qua ba lÇn c¶i c¸ch gi¸o dôc, ®Æc biÖt lµ viÖc ®æi míi néi dung ch­¬ng tr×nh SGK thùc hiÖn tõ n¨m 2002 2003 ®Õn nay th× ®ßi hái viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi gi¸o dôc ®µo t¹o.Tr­íc sù bïng næ vÒ th«ng tin khoa häc cña loµi ng­êi trªn thÕ giíi ®ßi hái gi¸o dôc n­íc ta ph¶i nhanh chãng tiÕn kÞp c¸c n­íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi, ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o n­íc ta ph¶i ®µo t¹o ®­îc nh÷ng con ng­êi n¨ng ®éng tù chñ, s¸ng t¹o, n¾m b¾t vµ sö dông thµnh th¹o nh÷ng c«ng nghÖ cña khoa häc kÜ thuËt.Môc tiªu cña gi¸o dôc THCS lµ: “ Gióp häc sinh cñng cè vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ cña gi¸o dôc tiÓu häc, cã tr×nh ®é häc vÊn trung häc c¬ së vµ nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ kÜ thuËt h­íng vµ nghiÖp ®Ó tiÕp tôc häc trung häc phæ th«ng, trung häc chuyªn nghiÖp, häc nghÒ hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng”.LuËt gi¸o dôc n­íc céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt Nam nªu râ.“Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc tù gi¸c chñ ®éng, t­ duy s¸ng t¹o cña ng­êi häc, båi d­ìng n¨ng lùc tù häc, lßng say mª häc tËp vµ ý chÝ v­¬n lªn…”.(§iÒu 4 luËt gi¸o dôc)Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ë phæ th«ng ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc tù gi¸c, chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh, rÌn luyÖn kÜ n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn cuéc sèng t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m, ®em l¹i niÒm vui høng thó häc tËp cña häc sinh.NghÞ quyÕt trung ­¬ng ®• chØ râ “Gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu ph¸t tiÓn gi¸o dôc ®µo t¹o lµ mét ®éng lùc quan träng thóc ®Èy c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc lµ nguån lùc con ng­êi, yÕu tè c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn x• héi t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh vµ bÒn v÷ng”.Ho¹t ®éng d¹y häc cã vÞ trÝ quyÕt ®Þnh tíi viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch, n¨ng lùc cña häc sinh. V× vËy viÖc n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò toµn x• héi quan t©mmµ tr­íc hÕt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®µo t¹o th× ngµnh gi¸o dôc ®µo t¹o ph¶i cã nh÷ng ®æi míi vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®æi míi vÒ viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh, nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, t­ duy s¸ng t¹o cña häc sinh.VËt lÝ häc lµ c¬ së cña nhiÒu ngµnh kÜ thuËt quan träng. Sù ph¸t triÓn cña khoa häc vËt lÝ g¾n bã chÆt chÏ vµ cã t¸c ®éng qua l¹i trùc tiÕp víi sù tiÕn bé cña khoa häc kÜ thuËt. V× vËy nh÷ng hiÓu biÕt vµ nhËn thøc vËt lÝ cã gi¸ tri to lín trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹iho¸ ®Êt n­íc.M«n VËt lÝ cã vai trß quan träng trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu ®µo t¹o con ng­êi ë tr­êng trung häc nãi chung vµ bËc THCS nãi riªng. Môc tiªu cña m«n VËt lÝ THCS lµ trng bÞ cho häc sinh hÖ th«nggs kiÕn thøc vËt lÝ c¬ b¶n b­íc ®Çu h×nh thµnh cho häc sinh nh÷ng kÜ n¨ng c¬ b¶n phæ th«ng vµ thãi quen lµm viÖc khoa häc, gãp phÇn h×nh thµnh n¨ng lùc nhËn thøc vµ phÈm chÊt, nh©n c¸ch mµ môc tiªu gi¸o dôc THCS ®Ò ra.Trong ch­¬ng tr×nh vËt lÝ THCS hiÖn nay d­îc viÕt theo tinh thÇn ®æi míi néi dung cÊu tróc ch­¬ng tr×nh, néi dung SGK còng hoµn toµn thay ®æi so víi SGK cò. ChÝnh v× vËy cÇn ph¶i ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ®æi mí c¸ch kiÓm tra ®¸nh gi¸ cho phï hîp vµ ®¸p øng nhu cÇu viÖc h×nh thµnh con ng­êi míi x• héi chñ nghÜa.§Ó gióp c¸c em lÜnh héi kiÕn thøc mét c¸ch tèt nhÊt c¸c tri thøc khoa häc chóng ta nh÷ng nhµ s­ ph¹m nhÊt thiÕt ph¶i trang bÞ cho c¸c em mét ph­¬ng ph¸p häc tËp míi b»ng chÝnh sù nç lùc tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o vµ n¨ng lùc nghiªn cøu, tù t×m ra ch©n lý khoa häc. Cã nh­ vËy th× c¸c em míi më mang kiÕn thøc, vèn hiÓu biÕt cña m×nh, biÕt vËn dông tri thøc khoa häc vµo thùc tÕ vµ chÊt l­îng gi¸o dôc míi ®­îc n©ng lªn.X¸c ®Þnh ®­îc tÇm quan träng cña m«n VËt lÝ ®ßi hái ng­êi gi¸o viªn d¹y vËt lÝ ph¶i kh«ng ngõng tù häc hái vµ nghiªn cøu tù n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña m×nh, tÝch luü cho m×nh vèn kiÕn thøc vËt lÝ phong phó vµ biÕn nã trë thµnh kiÕn thøc cña m×nh, ®ång thêi biÕt sö dông vèn kiÕn thøc ®ã ®Ó ®¹t d­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. Mét trong nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cÇn thiÕt lµ phÈi rÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng gi¶i bµi tËp vËt lÝ nhanh, chÝnh x¸c vµ tèi ­u nhÊt. §ã chÝnh lµ yªu cÇu cña d¹ng bµi tËp “Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan”.2. Môc ®Ých cña ®Ò tµi. X©y dùng mét hÖ thèng c©u hái “tr¾c nghiÖm kh¸ch quan” trong phÇn c¬ häc cña VËt lÝ líp 8. HÖ thèng c©u hái ®­îc x©y dùng dùa trªn nh÷ng sai lÇm mµ häc sinh th­êng m¾c ph¶i trong khi lµm bµi tËp. HÖ thèng c©u hái trong ®Ò tµi ®­îc x©y dùng víi phÇn dÉn, phÇn ®¸p ¸n, ph©n môc ®Ých kiÓm tra kiÕn thøc, phÇn kiÕn thøc cÇn nhí, nh÷ng sai lÇm häc sinh cã thÓ m¸c ph¶i vµ ®¸p ¸n ®óng. D¹ng c©u hái lµ d¹ng c©u hái nhiÒu lùa chän “4 ®¸p ¸n”.3. Ph­¬ng ph¸p vµ ph¹m vi nghiªn cøu. Ph­¬ng ph¸p Môc ®Ých ®Ó kiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc n¾m kiÕn thøc cña häc sinh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ kh¸ch quan. PhÇn kiÕn thøc cÇn kiÓm tra ®­îc nhiÒu, n©ng møc hiÓu, møc biÕt, møc ¸p dông, møc ph©n tÝch, møc tæng hîp, møc thÈm ®Þnh lªn cao h¬n. Së dÜ chóng ta cã thÓ lµm ®­îc hÖ thèng c©u hái nµy v× häc sinh ®• cã mét sè kiÕn thøc ban ®Çu vÒ c¸c hiÖn t­îng vËt lÝ xung quanh. Vèn sèng thùc tÕ, vèn kiÕn thøc to¸n häc ®• d­îc n©ng cao mét b­íc, tr×nh ®é t­ duy trõu t­îng ®• ph¸t triÓn h¬n, ®• cã kinh nghiÖm vµ c«ng cô ho¹t ®éng nhËn thøc phong phó h¬n. Ph¹m vi nghiªn cøu PhÇn néi dung kiÕn thøc h­íng tíi ®Ó x©y dùng hÖ thèng c©u hái lµ toµn bé phÇn c¬ häc trong vËt lÝ líp 8. HÖ thèng c©u hái h­íng tí ®èi t­îng THCS.II. PhÇn lý luËn
Xem thêm

47 Đọc thêm

Do an tot nghiep lò nhiệt trong nhà máy bia

DO AN TOT NGHIEP LÒ NHIỆT TRONG NHÀ MÁY BIA

Môc ®Ých tr­íc hÕt khi thùc hiÖn ®Ò tµi nµy lµ ®Ó hoµn tÊt ch­¬ng tr×nh m«n häc ®Ó ®ñ ®iÒu kiÖn ra tr­êng . Cô thÓ khi nghiªn cøu thùc hiÖn ®Ò tµi lµ em muèn ph¸t huy nh÷ng thµnh qu¶ øng dông cña vi ®iÒu khiÓn nh»m t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm, nh÷ng thiÕt bÞ tiªn tiÕn h¬n, vµ ®¹t hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cao h¬n. MÆt kh¸c ®å ¸n nµy còng cã thÓ lµm tµi liÖu tham kh¶o cho nh÷ng sinh viªn khãa sau, gióp hä hiÓu râ h¬n vÒ nh÷ng øng dông cña vi ®iÒu khiÓn vµ giao tiÕp víi m¸y tÝnh. Ngoµi ra qu¸ tr×nh nghiªn cøu thùc hiÖn ®Ò tµi lµ mét c¬ héi ®Ó em tù kiÓm tra l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc ë tr­êng, ®ång thêi ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò theo yªu cÇu ®Æt ra. Vµ ®©y còng lµ dÞp ®Ó em tù kh¼ng ®Þnh m×nh tr­íc khi ra tr­êng ®Ó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña x· héi.
Xem thêm

81 Đọc thêm

Phân tých hä phân tích lý thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng

PHÂN TÝCH HÄ PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ LÀ HÒN ĐÁ TẢNG

Kinh tÕ chÝnh trÞ do C.M¸c vµ Ph.Angghen s¸ng lËp lµ sù thèng nhÊt gi÷a tÝnh khoa häc vµ tÝnh c¸ch m¹ng; lµ mét cuéc c¸ch m¹ng trong khoa häc kinh tÕ chÝnh trÞ v× nã dùa trªn ph­¬ng ph¸p biÖn chøng duy vËt, c«ng khai biÓu hiÖn lËp tr­êng cña giai cÊp c«ng nh©n. Từ khi xã hội phân chia giai cấp chưa có tác phẩm nào đạt được tầm vóc ý nghĩa to lớn đối với lịch sử phát triển loài người như bộ “ Tư Bản “ – Kiệt tác kết tinh trí tuệ và lao động gian khổ, sáng tạo của Các Mác trong suốt 40 năm. Nét nổi bật của tác phẩm là học thuyết về giá trị Thặng dư Hòn đá tảng của Kinh Tế Chính Trị Mác Xít. C¸c m¸c ®• v¹ch râ sù ph¸t sinh, ph¸t triÓn cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa, nªu lªn nh÷ng mÆt tiÕn bé, ®ång thêi còng v¹ch râ nh÷ng khuyÕt tËt vµ m©u thuÉn cña chñ nghÜa t­ b¶n. Chñ nghÜa t­ b¶n tÊt yÕu sÏ ®­îc thay thÕ bëi mét ph­¬ng thøc s¶n xuÊt míi, cao h¬n, tiÕn bé h¬n. Bộ Tư Bản từ lâu đã trở thành bó đuốc soi sáng đường cho các dân tộc cần lao.Toàn bộ nội dung của học thuyết Giá Trị Thặng Dư được Mác trình bày từ phần IV đến V trong quyển 1 từ IIII trong quyển 3 của bộ Tư Bản.
Xem thêm

17 Đọc thêm

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7 TUẦN 16

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7 TUẦN 16

TiÕt 61 ChuÈn mùc sö dông tõ A. Môc tiªu cÇn ®¹t 1) VÒ kiÕn thøc: Gióp HS: Nắm được các yêu cầu trong việc sử dụng từ. Trên cơ sở nhận thức được các yêu cầu đó, tự kiểm tra thấy được những nhược điểm của bản thân trong việc sử dụng từ, có ý thức dùng từ đúng chuẩn mực, tránh thái độ cẩu thả khi nói và viết. 2) Kü n¨ng: Sử dụng từ chuẩn mực khi nói và viết B. Ph­¬ng ph¸p Sö dông ph­¬ng ph¸p gîi më, nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn, ph©n tÝch … C. ChuÈn bÞ cña Gi¸o viªn vµ Häc sinh 1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn Gi¸o ¸n, B¶ng phô, t­ liÖu tham kh¶o, tranh ¶nh liªn quan ®Õn bµi 2.ChuÈn bÞ cña häc sinh So¹n bµi, D. TiÕn tr×nh BµI d¹y 1.Ổn ®Þnh tæ chøc (1p): GV gäi c¸n bé líp b¸o c¸c sÜ sè vµ viÖc chuÈn bÞ bµi 2. Kiểm tra bài cũ (3p): Thế nào là chơi chữ? Các loại chơi chữ? 3. Bµi míi(40p):
Xem thêm

15 Đọc thêm

Bai tap danh cho hoc sinh lop 9 tu hoc thi vao cap 3 (1)

BAI TAP DANH CHO HOC SINH LOP 9 TU HOC THI VAO CAP 3 (1)

a,1 so de thi thu vao hop 10 A.1. KiÕn thøc c¬ b¶n A.1.1. C¨n bËc hai a. C¨n bËc hai sè häc Víi sè d­¬ng a, sè ®­îc gäi lµ c¨n bËc hai sè häc cña a Sè 0 còng ®­îc gäi lµ c¨n bËc hai sè häc cña 0 Mét c¸ch tæng qu¸t: b. So s¸nh c¸c c¨n bËc hai sè häc Víi hai sè a vµ b kh«ng ©m ta cã:

153 Đọc thêm

Giáo án ngữ văn 6 học kỳ 2 Trường THCS Lê Quý Đôn

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 HỌC KỲ 2 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

bµi häc ®­êng ®êi ®Çu tiªn ( TrÝch DÕ MÌn phiªu l­u kÝ T« Hoµi) I. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp hs: 1 Kiến thức: Giúp HS: Hiểu được nội dung ý nghĩa bài học đường đời đầu tiên. Nắm được những đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả và kể chuyện của bài văn. 2 Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc truyện đồng thoại, đọc lời đối thoại ohù hợp với tính cách các nhân vật, tả vật. 3 Thái độ: Giáo dục ý thức sống thân ái đoàn kết với mọi người II. Chuẩn bị: 1 GV: Bảng phụ: Tóm tắt 3 sự việc chính. Chân dung của tác giả Tô Hoài 2 HS: Đọc, nghiên cứu nội dung SGK III. TiÕn tr×nh d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc(1p) 2. KiÓm tra bµi cò.(5p) KiÓm tra bµi cò (vë so¹n) 3.Bµi míi:(34p) Giíi thiÖu bµi míi: T« Hoµi lµ nhµ v¨n chuyªn viÕt truyÖn ng¾n cho thiÕu nhi. C¸c t¸c phÈm cña «ng ®Òu lµ nh÷ng t¸c phÈm mang mµu s¾c t­ëng t­îng phong phó. DÕ mÌn phiªu l­u kÝ còng lµ mét trong nh÷ng t¸c phÈm nh­ vËy. TruyÖn v« cïng hÊp dÉn nªn ®• ®­îc chuyÓn thµnh phim vµ dÞch ra nhiÒu thø tiÕng trªn thÕ giíi. Bµi häc ngµy h«m nay chóng ta sÏ cïng t×m hiÓu mét ®o¹n trÝch trong t¸c phÈm dµi nµy. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn H§1(10p) HD t×m hiÓu môc 1 H: H•y tr×nh bµy hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c gi¶? (GVgiíi thiÖu ¶nh ch©n dung tg ) H: Tr×nh bµy hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c phÈm ? GV : DÕ mÌn phiªu l­u kÝ lµ t¸c phÈm næi tiÕng ®Çu tiªn cña T« Hoµi, ®­îc s¸ng t¸c lóc «ng 21 tuæi ThÓ lo¹i cña t¸c phÈm lµ kÝ nh­ng thùc chÊt vÉn lµ mét truyÖn TiÓu thuyÕt ®ång tho¹i mét s¸ng t¸c chñ yÕu lµ t­ëng t­îng vµ nh©n ho¸ §©y lµ t¸c phÈm v¨n häc hiÖn ®¹i l¹i nhiÒu lÇn nhÊt ®­îc chuyÓn thÓ thµnh phim ho¹t h×nh, móa rèi ®­îc kh¸n gi¶, ®éc gi¶ n­íc ngoµi hÕt søc h©m mé. ? Nêu cách đọc văn bản ? GV : §o¹n: DÕ MÌn tù t¶ ch©n dung m×nh ®äc víi giäng hµo høng, kiªu h•nh, to, vang, chó nhÊn giäng ë c¸c tÝnh tõ, ®éng tõ miªu t¶. §o¹n trªu chÞ Cèc: + Giäng DÕ MÌn trÞch th­îng khã chÞu. + Giäng DÕ cho¾t yÕu ít, rªn rÈm. + Giäng chÞ Cèc ®¸o ®Ó, tøc giËn. §o¹n DÕ MÌn hèi hËn ®äc giäng chËm, buån, s©u l¾ng vµ cã phÇn bÞ th­¬ng. GV ®äc mÉu 1đoạn H: truyÖn ®­îc chia lµm mÊy phÇn? em h•y nªu néi dung chÝnh ®­îc kÓ trong mçi phÇn truyÖn? H: TruyÖn ®­îc kÓ b»ng lêi nh©n vËt nµo? ®­îc kÓ b»ng ng«i thø? GV: DÕ MÌn tù kÓ Ng«i thø nhÊt. H§2(20p) HD t×m hiÓu v¨n b¶n Gäi häc sinh ®äc ®o¹n 1 H: Khi xuÊt hiÖn ë ®Çu c©u chuyÖn, DÕ MÌn ®• lµ mét chµng DÕ thanh niªn c­êng tr¸ng. Chµng DÕ Êy ®• hiÖn lªn qua nh÷ng nÐt cô thÓ nµo vÒ:H×nh d¸ng? C¸ch miªu t¶ ©y gîi cho em h×nh ¶nh DÕ MÌn nh­ thÕ nµo? DÕ MÌn lÊy lµm h•nh diÖn víi bµ con vÒ vÎ ®Ñp cña m×nh. Theo em DÕ MÌn cã quyÒn h•nh diÖn nh­ thÕ kh«ng? GV:+ cã v× ®ã lµ t×nh c¶m chÝnh ®¸ng; + kh«ng v× nã t¹o thµnh thãi kiªu ng¹o h¹i cho DÕ MÌn sau nµy. H: T×m nh÷ng chi tiÕt miªu t¶ nh÷ng hµnh ®éng cña DÕ MÌn? H: §o¹n v¨n miªu t¶ ®• lµm hiÖn h×nh mét chµng DÕ nh­ thÕ nµo trong t­ëng t­îng cña em? H: TÝnh c¸ch cña DÕ MÌn ®­îc miªu t¶ qua c¸c chi tiÕt nµo vÒ hµnh ®éng vµ ý nghÜ? H: Qua nh÷ng chi tiÕt ®ã em thấy DMÌn lµ mét con ng­êi nh­ thÕ nµo? ? Cã ®iÒu g× ®Ñp vµ ch­a ®Ñp trong h×nh d¸ng vµ tÝnh c¸ch cña DÕ MÌn? GV : NÐt ®Ñp trong h×nh d¸ng cña DÕ MÌn lµ khoÎ m¹nh, c­êng tr¸ng, ®Çy søc sèng, thanh niªn; vÒ tÝnh nÕt: yªu ®êi, tù tin. NÐt ch­a ®Ñp: Kiªu c¨ng, tù phô, hîm hÜnh, thÝch ra oai... ? NhËn xÐt vÒ tr×nh tù miªu t¶ cña t¸c gi¶ GV: Tõ ng÷ chÝnh x¸c, s¾c c¹nh Tr×nh tù miªu t¶: tõng bé phËn cña c¬ thÓ, g¾n liÒn miªu t¶ h×nh d¸ng víi hµnh ®éng khiÕn h×nh ¶nh DÕ MÌn hiÖn lªn mçi lóc mét râ nÐt  đây cũng là một trình tự khi chúng ta vận dụng để miêu tả những sự vật con người xung quanh mình trong bài văn miêu tả . Gv nhËn xÐt, gi¶ng: §o¹n v¨n miªu t¶ h×nh d¸ng, tÝnh c¸ch cña DÕ MÌn lµ mét ®o¹n v¨n rÊt ®Æc s¾c, ®éc ®¸o vÒ nghÖ thuËt t¶ vËt.Bµng c¸ch nh©n hãa cao ®é, dïng nhiÒu tÝnh tõ, ®éng tõ , tõ l¸y, so s¸nh rÊt chän läc vµ chÝnh x¸c, T« Hoµi ®• ®Ó §ª MÌn tù häa bøc ch©n dung cña m×nh v« cïng sèng ®éng.Kh«ng ph¶I lµ mét con dÕ mÌn mµ lµ mét chµng DÕ mÌn cô thÓ ®Õn tõng bé phËn c¬ thÓ, cö chØ, hµnh ®éng,tÝnh c¸ch.TÊt c¶ l¹i rÊt phï hîp víi thùc tÕ, víi h×nh d¸ng vµ tËp tÝnh cña loµi dÕ còng nh­ cña mét sè thanh thiÕu niªn ®­¬ng thêi vµ nhiÒu thêi.DÕ mÌn c­êng tr¸ng, kháe m¹nh nh­ng kiªu c¨ng, hîm hÜnh, lè bÞch mµ kh«ng tù biÕt.§iÓm ®¸ng khen vµ ®¸ng chª cña DÕ MÌn lµ ë chç ®ã H® cña hs 1 hs tr¶ lêi 1hs nhËn xÐt. Hs trả lời HS nghe 1 hs nêu cách đọc, 2 hs ®äc, líp l¾ng nghe. 1 hs tr¶ lêi 1hs nhËn xÐt. H §äc ®o¹n 1 1 hs tr¶ lêi C¶ líp suy nghÜ, HS kh¸ tr¶ lêi. 1 hs tr¶ lêi H kh¸ tr¶ lêi . tr¶ lêi Th¶o luËn nhãm 3ph ®¹i diÖn tr×nh bµy HS phát hiện HS suy nghĩ, trả lời cá nhân HS thảo luận nhóm 4 HS khá trả lời HS trả lời HS nghe HS nghe và ghi bài Néi dung cÇn ®¹t I. Đọc – tìm hiÓu chung 1. T¸c gi¶: Tªn khai sinh lµ NguyÔn Sen sinh 1920, huyÖn Hoµi §øc, Hµ §«ng. Tù häc mµ thµnh tµi. ¤ng cã khèi l­îng t¸c phÈm phong phó: DÕ MÌn phiªu l­u kÝ, §µn chim g¸y, Vî chång A Phñ... 2. T¸c phÈm: a. Xuất xứ §o¹n trÝch trÝch trong t¸c phÈm DÕ MÌn phiªu l­u kÝ viÕt 1941. TruyÖn 10 ch­¬ng thuéc thÓ lo¹i TiÓu thuyÕt ®ång tho¹i. §o¹n trÝch ë ch­¬ng I. b. §äc, tóm tắt c. Bè côc: 2 phÇn P1: Tõ ®Çu  thiªn h¹: H×nh d¸ng tÝnh c¸ch cña dÕ MÌn. P2: PhÇn cßn l¹i: Bµi häc ®­êng ®êi ®Çu tiªn. II.Đọc hiÓu v¨n b¶n 1. Bøc ch©n dung tù ho¹ cña DÕ MÌn + Ngo¹i h×nh: Cµng: mÉm bãng Vuèt: nhän ho¾t c¸nh: dµi th©n ng­êi: mµu n©u bãng mê ®Çu: to, næi tõng m¶ng 2 r¨ng: ®en nh¸nh r©u: dµi, uèn cong.  Chµng DÕ thanh niªn c­êng tr¸ng, rÊt khoÎ mạnh, tù tin, yªu ®êi vµ rÊt ®Ñp trai. + Hµnh ®éng: ®¹p phµnh ph¹ch nhai ngoµm ngo¹m trÞnh träng vuèt r©u ¨n uèng ®iÒu ®é lµm viÖc chõng mùc. •Chµng dÕ: Hïng dòng, ®Ñp ®Ï, ®Çy søc sèng, tù tin, yªu ®êi, hÊp dÉn. + TÝnh c¸ch ®i ®øng oai vÖ nh­ con nhµ vâ,nhón ch©n, rung r©u cµ khÞa víi tÊt c¶ hµng xãm qu¸t mÊy chÞ cµo cµo ®¸ mÊy anh gäng vã t­ëng m×nh s¾p ®øng ®Çu thiªn h¹ chª bai kÎ kh¸c. • Dế Mèn kiªu c¨ng, tù phô, hîm hÜnh.
Xem thêm

157 Đọc thêm

45 bài TOÁN THI GIẢI TOÁN BẰNG máy TÍNH CASIO THÔNG DỤNG

45 BÀI TOÁN THI GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CASIO THÔNG DỤNG

1) a) Chiều rộng một hình chữ nhật tăng 3,6m còn chiều dài giảm đi 16%, kết quả là diện tích hình chữ nhật mới lớn hơn hình cũ 5%. Tính chiều rộng hình chữ nhật mới b) Giả sử n là một số tự nhiên cho trước. Để n3 có chữ số tận cùng là 1111 thì n phải có tận cùng là mấy (viết quy trình bấm phím liên tục) 2) Một người bán lẻ mua một món hàng với giá 24000 đồng giảm 12,5%, sau đó anh ta bán món hàng với số tiền bằng 1003 giá vốn sau khi đã giảm bớt 20% trên giá niêm yết. Hỏi anh ta niêm yết món hàng đó giá bao nhiêu. 3)Cho tam giác cân tại A có Â=320. Gọi I là trung điểm AB. Tính gần đúng số đo của góc ACI ( độ, phút, giây) 4)Tìm GTLN của biểu thức: f(x)=−1,32x2+(3,1−25√6,4−−−√−7,2)x−7,8+32√ 5)Biết x0=1003+2005−−−−√−−−−−−−−−−−√−1003−2005−−−−√−−−−−−−−−−−√ là nghiệm của phương trình ẩn x: với a,b thuộc R . Tìm a,b và các nghiệm còn lại của phương trình. 6)Tìm tất cả các số tự nhiên x,y có hai chữ số và thỏa mãn phương trình: x3−y2=xy 7)Tìm cặp số nguyên dương thỏa mãn phương trình: 3x5−19(72x−y)2=240677 8) Trục căn thức ở mẫu : M=21+22√−3√3−9√3 9)Tìm chữ số thập phân thứ 18 sau dấu phẩy của 37−−√3 10) Trục căn thức ở mẫu: Q=222√3+2+4√3 11) Cho phương trình: x3+ax2+bx−1=0 a)Tìm a,b thuộc Q biết phương trình có một nghiệm: x=5√−3√5√+3√ b)Tìm tất cả các nghiệm của phương trình với a,b vừa tìm dc. 12)Tìm 9 cặp số tự nhiên nhỏ nhất (kí hiệu a,b trong đó a là số lớn, b là số nhỏ) có tổng là bội của 2004 và thương của chúng bằng 5 13)Có bao nhiêu số tự nhiên n là ước của: N=1890.1930.1945.1954.1969.1975.2004 nhưng không chia hết cho 900 14)Cho P(x) là đa thức với hệ số nguyên có giá trị P(21)=17; P(37)=33. Biết P(N)=N+1. Tính N. 15)a)Giải phương trình sau, tính x theo a và b: a+b1−x−−−−√−−−−−−−−−−√=1+a−b1−x−−−−√−−−−−−−−−−√ b) cho biết a=260204, b=250204. Tìm x 16) a) Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho n2 là một số có 12 chữ số có dạng :n2=2525∗∗∗∗∗∗89. Tìm n và các b)Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho n3 là một số có 3 chữ số đầu và 4 chữ số cuối là 1 17) a) Cho a+b=2007 và ab=2007−−−−√. Tính giá trị biểu thức: M=1a3−1b3 b)Biết rằng (2+x+2x3)15=a1x1+a2x2+.......+a45x45. Tính S=a1+a2+a3+.........+a45 18)a)Tìm 3 chữ số tận cùng của : 299 b)Tìm 4 chữ số tận cùng của :16822655 19)Tính giá trị biểu thức: 1+12−−−−−√1+12+13−−−−−−−−−√1+12+13+14−−−−−−−−−−−−√......1+12+13+14+........+120−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−√ 20) Tìm nghiệm gần đúng của phương trình: x7−x45+5x20−10x12+4x−25=0 21)Tính tổng: 7+77+777+7777+....+7....7−29397236722( chỗ 7....7 có 17 số 7 và quan trọng bài này mọi người biết thì viết quy trình bấm phím dùm ) 22) Cho tam giác ABC có góc A=600, gọi H là hình chiếu của A trên BC sao cho BH=23√; CH=3√. Tính AH 23)Cho đa thức: Q(x)=x5−x4−20x3+57x2−40x−1 . Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho P(x)−1814 là một số chính phương. 24)Một dãy nhà có nhiều hơn 10 nhà trên một đường phố, tổng của các số nhà của dãy là 1334. Tìm các nhà 25)Tam giác ABC có độ dài cạnh a=11cm; b=13cm; đường trung tuyến thuộc cạnh c bằng 10cm. Tính diện tích tam giác. 26)Cho T=69. Xác định số chữ số của T và tìm giá trị nguyên dương lớn nhất của n sao cho T chia hết cho 10n 27)Cho hình thang ABCD (BC AD) có AB=11,2cm; BC=12,1cm; CD=8,8cm; AD=18,9cm. Tính diện tích hình thang ABCD 28)Cho dãy số dương (an) với a4=4 và a5=5 và: 1a1.a2.a3+1a2.a3.a4+.......+1an.an+1.an+2=(n+3)an4an+1.an+2 với n=1,2,3,..... Tính a_100 29)Cho dãy số (xn) với x1=5;xn+1−xn=3+4(n−1) với x=1,2,3,.......... Tính x20;x100 30)Cho số n=2000.2001.2002 Tìm các ước của n không chia hết cho 1001 và chia hết cho 176 31)Cho dãy số Un với Un+1=(−1)n+1.n−2Un với n=1,2,3,.......và U1=U101 Tính tổng S=U1+U2+U3+.........+U100 32)Cho hình chữ nhật ABCD, lấy M bên trong hình chữ nhật mà MA=2003, MB=2005, MD=2002. Tính MC 33)Xét số nguyên dương n=2002.2380.4320. Tìm các ước của n không chia hết cho 234 34)Cho hàm số y=f(x) biết displaystyle{left{{f(1)=0,73579}\{f(n+1)=dfrac{f(n)}{1+n.f(n)}}} với n thuộc Z+ Tính: 1f(2005) 35) Hãy cho biết 99.10 có tận cùng là bao nhiêu chữ số 0 36)Có bao nhiêu số nguyên dương là ước của 304 không kể 1 và 304 37)Tìm phân số mn xấp xỉ bằng 2√ trong đó m và n là hai số có hai chữ số 38)Cho g(x)=9x3+9x. Tính g(12003)+g(22004)+.....+g(20022003 39)Số 1999 có bao nhiêu chữ số 40)Số 3106 có bao nhiêu chữ số 41)Tính giá trị biểu thức: A=(5+5√2)25+(5−5√2)25+(5+5√2)26+(5−5√2)26 42)Cho A=2100+2101+2102+.........+22007. Tìm dư khi A chia cho 2007 43)Cho đa thức P(x)=ax4+bx3+cx2+dx+e. Tìm a,b,c,d,e biết P(x) chia hết cho x2−1, chia x2+2dư là x và P(2)=2012 44)Tìm số tự nhiên có ba chữ sao cho số đó bằng tổng các lập phương các chữ số của nó 45) Cho hình chữ nhật ABCD có AB=5 và AD=3. Trên AB lấy M sao cho AM=1,5 và trên BC lấy N sao cho BN= 1,8. Gọi I là giao điểm của CM và AN. Tính IA, IB, IC (chính xác đến 4 cữ số thập phân) THẤY HAY THÌ THANK NHA 1) a) Chiều rộng một hình chữ nhật tăng 3,6m còn chiều dài giảm đi 16%, kết quả là diện tích hình chữ nhật mới lớn hơn hình cũ 5%. Tính chiều rộng hình chữ nhật mới b) Giả sử n là một số tự nhiên cho trước. Để n3 có chữ số tận cùng là 1111 thì n phải có tận cùng là mấy (viết quy trình bấm phím liên tục) 2) Một người bán lẻ mua một món hàng với giá 24000 đồng giảm 12,5%, sau đó anh ta bán món hàng với số tiền bằng 1003 giá vốn sau khi đã giảm bớt 20% trên giá niêm yết. Hỏi anh ta niêm yết món hàng đó giá bao nhiêu. 3)Cho tam giác cân tại A có Â=320. Gọi I là trung điểm AB. Tính gần đúng số đo của góc ACI ( độ, phút, giây) 4)Tìm GTLN của biểu thức: f(x)=−1,32x2+(3,1−25√6,4−−−√−7,2)x−7,8+32√ 5)Biết x0=1003+2005−−−−√−−−−−−−−−−−√−1003−2005−−−−√−−−−−−−−−−−√ là nghiệm của phương trình ẩn x: với a,b thuộc R . Tìm a,b và các nghiệm còn lại của phương trình. 6)Tìm tất cả các số tự nhiên x,y có hai chữ số và thỏa mãn phương trình: x3−y2=xy 7)Tìm cặp số nguyên dương thỏa mãn phương trình: 3x5−19(72x−y)2=240677 8) Trục căn thức ở mẫu : M=21+22√−3√3−9√3 9)Tìm chữ số thập phân thứ 18 sau dấu phẩy của 37−−√3 10) Trục căn thức ở mẫu: Q=222√3+2+4√3 11) Cho phương trình: x3+ax2+bx−1=0 a)Tìm a,b thuộc Q biết phương trình có một nghiệm: x=5√−3√5√+3√ b)Tìm tất cả các nghiệm của phương trình với a,b vừa tìm dc. 12)Tìm 9 cặp số tự nhiên nhỏ nhất (kí hiệu a,b trong đó a là số lớn, b là số nhỏ) có tổng là bội của 2004 và thương của chúng bằng 5 13)Có bao nhiêu số tự nhiên n là ước của: N=1890.1930.1945.1954.1969.1975.2004 nhưng không chia hết cho 900 14)Cho P(x) là đa thức với hệ số nguyên có giá trị P(21)=17; P(37)=33. Biết P(N)=N+1. Tính N. 15)a)Giải phương trình sau, tính x theo a và b: a+b1−x−−−−√−−−−−−−−−−√=1+a−b1−x−−−−√−−−−−−−−−−√ b) cho biết a=260204, b=250204. Tìm x 16) a) Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho n2 là một số có 12 chữ số có dạng :n2=2525∗∗∗∗∗∗89. Tìm n và các b)Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho n3 là một số có 3 chữ số đầu và 4 chữ số cuối là 1 17) a) Cho a+b=2007 và ab=2007−−−−√. Tính giá trị biểu thức: M=1a3−1b3 b)Biết rằng (2+x+2x3)15=a1x1+a2x2+.......+a45x45. Tính S=a1+a2+a3+.........+a45 18)a)Tìm 3 chữ số tận cùng của : 299 b)Tìm 4 chữ số tận cùng của :16822655 19)Tính giá trị biểu thức: 1+12−−−−−√1+12+13−−−−−−−−−√1+12+13+14−−−−−−−−−−−−√......1+12+13+14+........+120−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−√ 20) Tìm nghiệm gần đúng của phương trình: x7−x45+5x20−10x12+4x−25=0 21)Tính tổng: 7+77+777+7777+....+7....7−29397236722( chỗ 7....7 có 17 số 7 và quan trọng bài này mọi người biết thì viết quy trình bấm phím dùm ) 22) Cho tam giác ABC có góc A=600, gọi H là hình chiếu của A trên BC sao cho BH=23√; CH=3√. Tính AH 23)Cho đa thức: Q(x)=x5−x4−20x3+57x2−40x−1 . Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho P(x)−1814 là một số chính phương. 24)Một dãy nhà có nhiều hơn 10 nhà trên một đường phố, tổng của các số nhà của dãy là 1334. Tìm các nhà
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 11

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 11

A. Môc ®Ých, yªu cÇu: Rµ so¸t, cñng cè l¹i ch­¬ng tr×nh TiÕng Anh 11 THPT (ban c¬ b¶n vµ n©ng cao), träng t©m lµ ch­¬ng tr×nh TiÕng Anh 11 (ban c¬ b¶n), nh»m môc ®Ých gióp c¸c em häc sinh chuÈn bÞ tèt cho viÖc häc chÝnh kho¸ n¨m häc 20102011 Ch­¬ng tr×nh b¸m s¸t víi kiÕn thøc phæ th«ng, c¬ b¶n dùa vµo bè côc cña s¸ch gi¸o khoa (SGK) TiÕng Anh 11 (ban c¬ b¶n). §Æc biÖt lµ ch­¬ng tr×nh ®i s©u nghiªn cøu, t×m hiÓu cÊu t¹o cña c©u vµ c¸c t×nh huèng bµi ®äc (Reading Passage) còng nh­ c¸c bµi tËp cã tÝnh thùc tiÔn cao. Ch­¬ng tr×nh «n tËp gióp c¸c em häc sinh cã thÓ tù ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña m×nh th«ng qua mét sè ®Ò kiÓm tra thö (h×nh thøc tr¾c nghiÖm). §Ó gióp c¸c em häc sinh hÖ thèng l¹i mét c¸ch ®Çy ®ñ nhÊt kiÕn thøc TiÕng Anh THPT (ban c¬ b¶n), t«i xin giíi thiÖu s¬ l­îc néi dung trong ch­¬ng tr×nh «n tËp hÌ nh­ sau: B. Néi dung: Ch­¬ng tr×nh ®­îc so¹n dùa trªn néi dung vµ chñ ®iÓm cña tõng ®¬n vÞ bµi häc (Unit) TiÕng Anh 11 cña Bé Gi¸o Dôc vµ §µo T¹o n¨m 2007. Víi ch­¬ng tr×nh nµy, häc sinh sÏ cã c¬ héi luyÖn vµ lµm c¸c d¹ng bµi tËp vÒ §äc hiÓu (Reading Comprehension), Ng÷ ph¸p (Grammar), Tõ vùng (Vocabulary), ViÕt (Writing), C¸ch ph¸t ©m (Pronunciation). C¸c bµi tËp ®­îc so¹n c«ng phu, dÔ hiÓu ®i tõ nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ ®iÓm ng«n ng÷ ®­îc tr×nh bµy trong SGK ®Õn c¸c bµi tËp øng dông n©ng cao dÇn. §iÒu nµy gióp c¸c em häc sinh kh«ng nh÷ng n¾m v÷ng kiÕn thøc ng«n ng÷ ®ang häc mµ cßn ph¸t triÓn kh¶ n¨ng sö dông ng«n ng÷ ®ã. Mçi mét bµi tËp ®Òu cã vÝ dô minh ho¹. Ch­¬ng tr×nh còng cã nh÷ng bµi tËp viÕt (Writing) mét kü n¨ng ®­îc coi lµ khã ®èi víi ®a sè häc sinh nh­ng l¹i rÊt h÷u Ých cho viÖc sö dông ng«n ng÷. Ngoµi ra, sau ba Unit, häc sinh sÏ cã c¬ héi lµm mét bµi kiÓm tra tr¾c nghiÖm ®Ó kiÓm tra kiÕn thøc ®• häc vµ ®Þnh h­íng cho ch­¬ng tr×nh häc kÕ tiÕp. Néi dung nªu trªn ®­îc tr×nh bµy râ rµng, khoa häc vµ b¸m s¸t SGK TiÕng Anh 11. Chóc c¸c em thµnh c«ng UNIT 1: FRIENDSHIP PHÇN I: READING I. Dùng những từ đã cho điền vào chỗ trống để hoàn thành câu: acquaintances mutual giveandtake loyal incapable selfish friendship intimate emotional constancy trust sympathy 1. I have a lot of ________ at work but I dont have any real friends. 2. Despite differences in background and outlook, their partnership is based on _________ respect, trust and understanding. 3. Our relationship can not last longer because he seems to be very __________. He only thinks about himself. 4. I met her at the school opening in 1990. We have been _________ friends since then. 5. To keep a friendship, you can not always resist on your own way there has to be some _________. 6. When all her other friends deserted her, Steve remained _________. 7. She is a brilliant mathematician, but as a lecturer, she is totally __________. 8. What do you know about a true _________? And what does it tell you? 9. You can _______ Jack to look after the money. Hes completely honest. 10. The ________ of your love for Indian food really amazes me. 11. They really want to send my warm _______ to the people who lost their relatives in the earthquake on December 13th. 12. That song is so ___________. It always brings a tear to my eye.
Xem thêm

65 Đọc thêm

CÂU HỎI ÔN THI MÔNĐIỀU TRA RỪNG

CÂU HỎI ÔN THI MÔNĐIỀU TRA RỪNG

H×nh d¹ng th©n c©y chÞu t¸c ®éng tæng hîp cña nhiÒu nh©n tè khiÕn cho viÖc c« lËp nghiªn cøu ¶nh h­ëng riªng rÏ cña tõng nh©n tè sÏ rÊt phøc t¹p, tèn kÐm vµ Ýt mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc. Ph¶i coi h×nh d¹ng th©n c©y lµ mét tån t¹i kh¸ch quan, mét hÖ qu¶ mµ khoa häc ®o c©y cÇn nghiªn cøu chø kh«ng nªn ®i vµo c¸c nguyªn nh©n t¹o ra h×nh d¹ng ®ã.1.1.2. H×nh d¹ng tiÕt diÖn ngang th©n c©y.Mét sè quan ®iÓm khi nghiªn cøu h×nh d¹ng tiÕt diÖn däc th©n c©y: Dùa trªn nh÷ng gi¶ thuyÕt c¬ lý ®Ó gi¶i thÝch h×nh d¹ng th©n c©y. Dùa trªn quan ®iÓm sinh lý häc víi lý luËn ph¸t t¸n. Nghiªn cøu trùc tiÕp ®­êng sinh th©n c©y qua ph­¬ng tr×nh tæng qu¸t ya = Cxb Nghiªn cøu trùc tiÕp h×nh d¹ng th©n c©y th«ng qua didj. Kh¸i niÖm: Dïng mÆt ph¼ng c¾t vu«ng gãc víi trôc däc th©n c©y sÏ ®­îc mét tiÕt diÖn gäi lµ tiÕt diÖn ngang th©n c©y. H×nh d¹ng tiÕt diÖn ngang th©n c©y biÕn ®æi rÊt phøc t¹p tõ gèc ®Õn ngän th©n c©y. §Æc biÖt phÇn gèc th©n c©y do ¶nh h­ëng cña b¹nh vÌ, tiÕt diÖn ngang kh«ng cã h×nh d¹ng chÝnh t¾c mµ t¹o thµnh c¸c thÓ h×nh sao.Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu h×nh d¹ng tiÕt diÖn ngang lµ nh»m t×m c¸ch ®o tÝnh diÖn tÝch cña nã sao cho ®¬n gi¶n vµ ®ñ ®é tin c©y lµm c¬ së cho nh÷ng tÝnh to¸n tiÕp theo.Qua nghiªn cøu ng­êi ta thÊy r»ng, dïng c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh trßn cã lµm t¨ng diÖn tÝch tiÕt diÖn so víi dïng c«ng thøc diÖn tÝch h×nh elÝp nh­ng viÖc tÝnh to¸n l¹i ®¬n gi¶n. Tuy nhiªn, sai sè nµy t­¬ng ®èi nhá n»m trong giíi h¹n sai sè cho phÐp trong ®iÒu tra rõng v× vËy §TR ®• chÊp nhËn sai sè nãi trªn vµ dïng c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh trßn ®Ó tÝnh diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang th©n c©y. §Ó ®¬n gi¶n, ng­êi ta ®• lËp s½n b¶ng tra diÖn tÝch vµ chu vi h×nh trßn øng víi c¸c trÞ sè ®­êng kÝnh kh¸c nhau. (xem sæ tay ®iÒu tra quy ho¹ch rõng NXB NN1995)
Xem thêm

35 Đọc thêm

GIÁO ÁN VĂN 9 MỚI NHẤT

GIÁO ÁN VĂN 9 MỚI NHẤT

Ngµy so¹n: 082016 Ngµy gi¶ng: 8206 TiÕt 1 Phong c¸ch Hå ChÝ Minh (TrÝch) Lª Anh Trµ A. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh: ThÊy ®­îc vÎ ®Ñp trong phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, d©n téc vµ nh©n lo¹i, thanh cao vµ gi¶n dÞ. Tõ lßng kÝnh yªu, tù hµo vÒ B¸c, häc sinh cã ý thøc tu d­ìng, häc tËp rÌn luyÖn theo g­¬ng B¸c. B. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: Tranh ¶nh, bµi viÕt vÒ n¬i ë, vµ n¬i lµm viÖc cña B¸c. Häc sinh: S­u tÇm tranh ¶nh, bµi viÕt vÒ n¬i ë vµ lµm viÖc cña B¸c. C. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng: 1Tæ chøc:9a: 9b: 2KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp cho m«n häc cña häc sinh. KiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña häc sinh. 3: Giíi thiÖu bµi: ë c¸c líp d­íi c¸c em ®• ®­îc t×m hiÓu mét sè v¨n b¶n viÕt vÒ Hå ChÝ Minh, giê h«m nay víi v¨n b¶n “Phong c¸ch Hå ChÝ Minh” chóng ta sÏ hiÓu râ h¬n phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña B¸c. Ho¹t ®éng 2: §äc, hiÓu v¨n b¶n H­íng dÉn HS ®äc: ChËm r•i, b×nh tÜnh, khóc triÕt (GV ®äc mÉuHS ®äc). NhËn xÐt c¸ch ®äc cña häc sinh. ? Dùa vµo phÇn chó thÝch (SGK7) h•y gi¶i thÝch ng¾n gän c¸c tõ khã? ? X¸c ®Þnh kiÓu v¨n b¶n cho v¨n b¶n nµy? ? V¨n b¶n ®­îc chia lµm mÊy phÇn? Nªu néi dung chÝnh cña tõng phÇn? Mét häc sinh ®äc l¹i ®o¹n 1. ? Trong ®o¹n v¨n nµy t¸c gi¶ ®• kh¸i qu¸t vèn tri thøc v¨n ho¸ cña B¸c Hå nh­ thÕ nµo? (ThÓ hiÖn qua c©u v¨n nµo?). ? NhËn xÐt g× vÒ c¸ch viÕt cña t¸c gi¶? ? T¸c dông cña biÖn ph¸p so s¸nh, kÓ vµ b×nh luËn ë ®©y? ? B¸c cã ®­îc vèn v¨n ho¸ Êy b»ng nh÷ng con ®­êng nµo? ? §iÒu kú l¹ nhÊt trong phong c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ Minh lµ g×? Ho¹t ®éng 3: ? NhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt cña t¸c gi¶ trong ®o¹n nµy? t¸c dông? Ho¹t ®éng 4: H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. I TiÕp xóc v¨n b¶n: 1 §äc, kÓ tãm t¾t: 2 T×m hiÓu chó thÝch (SGK7): BÊt gi¸c: Tù nhiªn, ngÉu nhiªn, kh«ng dù ®Þnh tr­íc. §¹m b¹c: S¬ sµi, gi¶n dÞ, kh«ng cÇu kú, bµy vÏ. 3 Bè côc: KiÓu v¨n b¶n: NhËt dông. V¨n b¶n trÝch chia lµm 3 phÇn: +§o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn “rÊt hiÖn ®¹i” Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ®iÒu kú l¹ cña phong c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ Minh. +§o¹n 2: TiÕp ®Õn “ H¹ t¾m ao” Nh÷ng vÎ ®Ñp cô thÓ cña phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña B¸c Hå. +§o¹n 3: Cßn l¹i: B×nh luËn vµ kh¼ng ®Þnh ý nghÜa cña phong c¸ch v¨n ho¸ HCM. II Ph©n tÝch v¨n b¶n: 1 Con ®­êng h×nh thµnh phong c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ Minh: Vèn tri thøc v¨n ho¸ cña B¸c: “Cã thÓ nãi Ýt cã vÞ l•nh tô nµo l¹i am hiÓu nhiÒu vÒ c¸c d©n téc vµ nh©n d©n thÕ giíi, v¨n ho¸ thÕ giíi s©u s¾c nh­ Hå ChÝ Minh.  So s¸nh mét c¸ch bao qu¸t ®an xen gi÷a kÓ vµ b×nh luËn.  Kh¼ng ®Þnh vèn tri thøc v¨n ho¸ cña B¸c rÊt s©u réng. Trong cuéc ®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng, Hå ChÝ Minh ®• ®i qua nhiÒu n¬i, tiÕp sóc víi nhiÒu nÒn v¨n ho¸. Cô thÓ lµ: + Nãi vµ viÕt th¹o nhiÒu thø tiÕng ngo¹i quèc:  N¾m v÷ng ph­¬ng tiÖn giao tiÕp lµ ng«n ng÷ c«ng cô giao tiÕp quan träng®Ó t×m hiÓu vµ giao l­u v¨n ho¸ víi c¸c d©n téc trªn thª giíi. Hä +Häc trong c«ng viÖc, trong lao ®éng ë mäi lóc mäi n¬i (“Lµm nhiÒu nghÒ kh¸c nhau”). + “Häc hái, t×m hiÓu v¨n ho¸, nghÖ thuËt®Õn mét møc kh¸ uyªn th©m”Häc hái t×m hiÓu ®Õn møc s©u s¾c. + “ChÞu ¶nh h­ëng cña tÊt c¶ c¸c nÒn v¨n ho¸, tiÕp thu mäi c¸c ®Ñp, c¸i hay”TiÕp thu cã chän läc. + “Phª ph¸n nh÷ng tiªu cùc cña CNTB”  “TÊt c¶ nh÷ng ¶nh h­ëng quèc tÕ ®ã ®• nhµo nÆn víi c¸i gèc v¨n ho¸ d©n téc, ®Ó trë thµnh mét nh©n c¸ch rÊt ViÖt Nam, rÊt hiÖn ®¹i”.  §ã chÝnh lµ ®iÒu kú l¹ v× Ng­êi ®• tiÕp thu mét c¸ch cã chän läc nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ n­íc ngoµi. Trªn nÒn t¶ng v¨n ho¸ d©n téc mµ tiÕp thu nh÷ng ¶nh h­ëng quèc tÕ. B¸c ®• kÕt hîp gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, gi÷a ph­¬ng §«ng vµ ph­¬ng T©y, x­a vµ nay, d©n téc vµ quèc tÕ NghÖ thuËt ®èi lËp =>Phong c¸ch Hå ChÝ Minh: KÕt hîp hµi hoµ. LuyÖn tËp: LÝ lÏ+ dÉn chøng,tù sù kÕt hîp víi b×nh luËn Tõ ng÷ h×nh ¶nh chon läc NT ®èi lËp. Cñng cè, dÆn dß: HÖ thèng bµi häc. Bµi tËp: Nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc vµ tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh? H­íng dÉn vÒ nhµ: Häc bµi + so¹n tiÕp tiÕt 2 cña v¨n b¶n. Ngµy so¹n :20082010 Ngµy gi¶ng: 82010 Tݪt 2 Phong c¸ch Hå ChÝ Minh (TiÕp) Lª Anh Trµ A. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh: ThÊy ®­îc vÎ ®Ñp trong phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, d©n téc vµ nh©n lo¹i, thanh cao vµ gi¶n dÞ. Tõ lßng kÝnh yªu, tù hµo vÒ B¸c, häc sinh cã ý thøc tu d­ìng, häc tËp rÌn luyÖn theo g­¬ng B¸c. B. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: Tranh ¶nh, c¸c bµi viÕt vÒ B¸c theo chñ ®Ò. Häc sinh: S­u tÇm tranh ¶nh, c¸c bµi viÕt vÒ B¸c theo sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn. C. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng: 1Tæ chøc:9a: 9b: 2KiÓm tra: C©u hái: Phong c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ Minh ®­îc h×nh thµnh nh­ thÕ nµo? §iÒu kú l¹ nhÊt trong phong c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ Minh lµ g×? KiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña häc sinh. 3 Giíi thiÖu bµi: (TiÕp tôc t×m hiÓu v¨n b¶n). Ho¹t ®éng 2: §äc, hiÓu v¨n b¶n: Mét häc sinh ®äc ®o¹n 2 vµ ®o¹n 3. ? Nh¾c l¹i néi dung chÝnh cña ®o¹n v¨n? ? Phong c¸ch sèng cña B¸c ®­îc t¸c gi¶ ®Ò cËp tíi ë nh÷ng ph­¬ng tiÖn nµo? Cô thÓ ra sao? (TÝch hîp víi v¨n b¶n: “§øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå”, vë kÞch “§ªm tr¾ng”, c¸c v¨n b¶n th¬ kh¸c). ? Häc sinh liªn hÖ víi nh÷ng bµi viÕt ®• s­u tÇm ®­îc. ? NhËn xÐt g× vÒ c¸ch ®­a dÉn chøng, c¸ch viÕt cña t¸c gi¶? ? Ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt trªn? ? Theo t¸c gi¶, lèi sèng cña B¸c chóng ta cÇn nh×n nhËn nh­ thÕ nµo cho ®óng? ? §Ó gióp b¹n ®äc hiÓu biÕt mét c¸ch s©u vµ s¸t vÊn ®Ò, t¸c gi¶ ®• sö dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt g×? ? Nªu t¸c dông cña c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt? ? Nªu c¶m nhËn cña b¶n th©n khi häc xong v¨n b¶n nµy? ? Nh÷ng ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt cña v¨n b¶n? ? Nªu néi dung chÝnh cña v¨n b¶n? Ho¹t ®éng 3: Ho¹t ®éng 4: I TiÕp xóc v¨n b¶n: II Ph©n tÝch v¨n b¶n: (TiÕp) 2VÎ ®Ñp cña phong c¸ch Hå ChÝ Minh: ThÓ hiÖn ë lèi sèng gi¶n dÞ mµ thanh cao cña Ng­êi. + N¬i ë, n¬i lµm viÖc: “ChiÕc nhµ sµn nhá b»ng gç”, “ChØ vÑn vÑn cã vµi phßng tiÕp kh¸ch, häp Bé ChÝnh trÞ, lµm viÖc vµ ngñ, ®å ®¹c rÊt méc m¹c, ®¬n s¬”. + Trang phôc: “Bé quÇn ¸o bµ ba n©u” “ChiÕc ¸o trÊn thñ”. “§«i dÐp lèp th« s¬” + T­ trang: “T­ trang Ýt ái, mét chiÕc vali con víi vµi bé quÇn ¸o, vµi vËt kû niÖm”. + ViÖc ¨n uèng: “RÊt ®¹m b¹c” Nh÷ng mãn ¨n d©n téc kh«ng cÇu kú “C¸ kho, rau luéc, d­a ghÐm, cµ muèi”.  NghÖ thuËt: DÉn chøng tiªu biÓu, kÕt hîp lêi kÓ víi b×nh luËn mét c¸ch tù nhiªn, nghÖ thuËt ®èi lËp (Chñ tÞch n­íc mµ hÕt søc gi¶n dÞ). =>Næi bËt nÐt ®Ñp trong lèi sèng cña B¸c. NÕp sèng gi¶n dÞ vµ thanh ®¹m cña B¸c còng gièng nh­ c¸c nhµ nho næi tiÕng tr­íc ®©y (NguyÔn Tr•i, NguyÔn BØnh Khiªm) – NÐt ®Ñp cña lèi sèng rÊt d©n téc, rÊt ViÖt Nam + “Kh«ng ph¶i lµ mét c¸ch tù thÇn th¸nh ho¸, tù lµm cho kh¸c ®êi, h¬n ®êi”. + §©y còng kh«ng ph¶i lµ lèi sèng kh¾c khæ cña nh÷ng con ng­êi tù vui trong c¶nh nghÌo khã. NghÖ thuËt: KÕt hîp gi÷a kÓ vµ b×nh luËn, so s¸nh, dÉn th¬ cña NguyÔn BØnh Khiªm, dïng c¸c lo¹t tõ H¸n ViÖt (TiÕt chÕ, hiÒn triÕt, thuÇn®øc, danh nho, di d­ìng tinh thÇn, thanh ®¹m, thanh cao.) => C¶m nhËn s©u s¾c nÐt ®Ñp trong lèi sèng gi¶n dÞ mµ thanh cao cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. Gióp ng­êi ®äc thÊy ®­îc sù gÇn gòi gi÷a B¸c Hå víi c¸c vÞ hiÒn triÕt cña d©n téc. III. Tæng kÕt. 1 NghÖ thuËt: KÕt hîp gi÷a kÓ vµ b×nh luËn. Chän läc nh÷ng chi tiÕt tiªu biÓu. §an xen th¬, dïng ch÷ H¸n ViÖt. NghÖ thuËt ®èi lËp. 2 Néi dung: Con ®­êng h×nh thµnh phong c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ Minh. VÎ ®Ñp cña phong c¸ch Hå ChÝ Minh. Ghi nhí: (SGK8 LuyÖn tËp. 1Bµi tËp 1:(SGK8): KÓ l¹i nh÷ng c©u chuyÖn vÒ lèi sèng gi¶n dÞ mµ cao ®Ñp cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. 2Bµi tËp 2: T×m dÉn chøng ®Ó chøng minh B¸c kh«ng nh÷ng gi¶n dÞ trong lèi sèng mµ B¸c cßn gi¶n dÞ trong nãi, viÕt. Cñng cè. DÆn dß. Häc bµi. ChuÈn bÞ bµi “C¸c ph­¬ng ph¸p héi tho¹i”
Xem thêm

312 Đọc thêm

Giáo án lịch sử 8 chuẩn 11

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8 CHUẨN 11

Ngµy so¹n:1882014Ngµy gi¶ng:2082014phÇn mét:lÞch sö thÕ giíi cËn ®¹itõ gi÷a thÕ kØ xVI ®Õn n¨m 1917Ch­¬ng Ithêi k× x¸c lËp cña chñ nghÜa t­ b¶nTiÕt 1: Bµi 1 nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n ®Çu tiªnA. Môc tiªu bµi häc1 KiÕn thøcNguyªn nh©n, diÔn biÕn, tÝnh chÊt, ý nghÜa cña c¸ch m¹ng Hµ Lan gi÷a thÕ kØ XVI, c¸ch m¹ng t­ s¶n Anh thÕ kØ XVII, chiÕn tranh giµnh ®éc lËp cña13 thuéc ®Þa ë B¾c mÜ vµ viÖc thµnh lËp Hîp chóng Quèc ch©u MÜ USAC¸c kh¸i niÖm trong bµi: c¸ch m¹ng t­ s¶n2 T­ t­ëng NhËn thøc ®óng vÒ vai trß cña quÇn chóng nh©n d©n trong c¸c cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n. CNTB cã mÆt tiÕn bé song cßn nhiÒu h¹n chÕ.3 KÜ n¨ng Sö dông b¶n ®å, tranh ¶nh. KÜ n¨ng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra trong häc tËp.B. ThiÕt bÞ d¹y häc . B¶n ®å thÕ giíi. S­u tÇm c¸c t­ liÖu.C Ho¹t ®éng d¹y– häc.I. æn ®Þnh líp. 8C: ...........................II. Giíi thiÖu néi dung ch­¬ng tr×nh.III. D¹yhäc bµi míi.Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinhNéi dung kiÕn thøc cÇn ®¹tH: §äc SGK? Em h•y nªu nh­Ïng biÓu hiÖn cña mét nÒn s¶n xuÊt míi ë T©y ¢u?? NÒn s¶n xuÊt míi ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo.? NÒn s¶n xuÊt míi ra ®êi kÐo theo sù ra ®êi cña giai cÊp nµo?? Sù xuÊt hiÖn cña c¸c giai cÊp lµm n¶y sinh m©u thuÉn nµo trong x• héi?G: S¬ kÕt chuyÓn ý.I Sù biÕn ®æi vÒ kinh tÕ,x• héi ë T©y ¢u trong c¸c thÕ kØ XVXVII c¸ch m¹ng hµ lan thÕ kØ XVI1 NÒn s¶n xuÊt míi ra ®êi VÒ kinh tÕ+ C¸c c«ng tr­êng thñ c«ng,c«ng x­ëng thuª nh©n c«ng+ Thµnh thÞ trë thµnh trung t©m s¶n xuÊt bu«n b¸n, ng©n hµng. VÒ x• héi 2 giai cÊp : TS – VSgc Phong kiÕn >< gc TS míi c¸ch m¹ng bïng næ.G: Dïng b¶n ®å gt vïng Nª §Ðc Lan < Hµ Lan, BØ nay> cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt ch©u ¢u.? Vïng Nª §Ðc Lan cã ®Æc ®iÓm g×?? Môc ®Ých cuéc c¸ch m¹ng Hµ Lan lµ g×? kÕt qu¶?< Chèng v­¬ng triÒu TBN, gi¶Ø phãng ®Êt n­íc më ®­êng cho CNTB tù do ph¸t triÓn>? VËy thùc chÊt ®©y lµ cuéc c¸ch m¹ng g×?? ý nghÜa cña cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n?G: TiÓu kÕtH: §äc SGKG: S¬ kÕt t×nh h×nh.? Em h•y nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ TBCN ë Anh?? YÕu tè nµo lµ yÕu tè më ®Çu cho nÒn kinh tÕ TBCN?? Nh÷ng biÕn ®æi nµo vÒ kinh tÕ t¸c ®éng ®Õn x• héi Anh ?Em h•y ph©n biÖt tÇng líp quÝ téc míi vµ quÝ téc cò? Míi– kinh doanh theo lèi TBCN. Cò bãc lét n«ng n« b»ng t« thuÕ.G: Dïng l­îc ®å gt diÔn biÕn cña c¸ch m¹ng?? V× sao QH vµ nh©n d©n chèng l¹i vuaG: Cho h xem H 2 Ngµy 23121648 nghÞ viÖn th«ng qua s¾c lÖnh xÐt xö vua 411649 nghÞ viÖn th«ng b¸o lµ c¬ quan nhµ n­íc cao nhÊt. 3011649...nhµ vua bÞ b¾t quú, kª ®Çu trªn bôc gç, mét nh¸t r×u gi¸ng xuèng. Ng­êi ®ao phñ gi¬ cao chiÕc ®Çu cña «ng vua chuyªn chÕ. QuÇn chóng reo hß...? KÕt qu¶ cuéc c¸ch m¹ng ntn?? Lùc l­îng lµm c¸ch m¹ng ®«ng ®¶o nhÊt lµ ai? Hä cã quyÒn lîi kh«ng?2 C¸ch m¹ng Hµ Lan thÕ kØ XVI Vïng Nª§ÐcLan kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt ch©u ¢u bÞ v­¬ng quèc TBN thèng trÞ. DiÔn biÕn: 81566 phong trµo ®Êu tranh m¹nh 1581 thµnh lËp n­íc céng hoµ Hµ lan1648 Hµ Lan ®­îc gi¶i phãng TÝnh chÊt §©y lµ cuéc c¸ch m¹ng TS diÔn ra d­íi h×nh thøc lµ cuéc chiÕn tranh gi¶i phãng ®Êt n­íc Lµ cuéc c¸ch m¹ng TS ®Çu tiªn trªn thÕ giíi, më ra thêi k× CËn §¹i.II C¸ch m¹ng Anh gi÷a thÕ kØ XVII1 Sù ph¸t triÓn cña CNTB ë Anh VÒ kinh tÕ+ C«ng tr­êng thñ c«ng+ Trung t©m c«ng nghiÖp,th­¬ng m¹i, tµi chÝnh.+ Ph¸t minh míi vÒ kÜ thuËt– n¨ng xuÊt cao. VÒ x• héi.+ QuÝ téc míi xuÊt hiÖn.+ N«ng d©n biÕn thµnh c«ng nh©n lµm thuª, di c­.+ M©u thuÉn gi÷a giai cÊp TS, QT míi víi ®Þa chñ,quÝ téc cò.> C¸ch m¹ng bïng næ.2 TiÕn tr×nh c¸ch m¹ng.a Giai ®o¹n 1 <16421648>. 1640 vua cÇn tiÒn triÖu tËp QH. 81642 Néi chiÕn bïng næ. 1648 vua bÞ b¾t néi chiÕn kÕt thóc.b Giai ®o¹n 2 <16491688>. 3011649 S¸c l¬ I bÞ chÆt ®Çu ChÊn ®éng ch©u ¢u PK
Xem thêm

10 Đọc thêm

Cùng chủ đề