BÀI PHÁT BIỂU BẾ GIẢNG LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÀI PHÁT BIỂU BẾ GIẢNG LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI":

PHAT BIEU LOP BOI DUONG DANG VIEN MOI

PHAT BIEU LOP BOI DUONG DANG VIEN MOI

Bài phát biểu của học viên lớp chính trị dành cho đảng viên mới 2016 Bài phát biểu của học viên lớp chính trị dành cho đảng viên mới 2016Bài phát biểu của học viên lớp chính trị dành cho đảng viên mới 2016 Bài phát biểu của học viên lớp chính trị dành cho đảng viên mới 2016 Bài phát biểu của học viên lớp chính trị dành cho đảng viên mới 2016

4 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH ĐẢNG VIÊN mới 2016

BÀI THU HOẠCH ĐẢNG VIÊN mới 2016

1. Vì sao nói độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sự lựa chọn khách quan của lịch sử? Vào những năm đầu của thế kỷ XX, nước ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước và giải phóng dân tộc. Chính trong điều kiện đó, Nguyễn ái Quốc Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đường cứu nước. Người đã đi qua nhiều nước, nhiều châu lục, vừa lao động kiếm sống, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm của các nước. Sau khi bắt gặp chủ nghĩa Mác Lênin, Người tìm thấy cơ sở lý luận chắc chắn cho con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Đó là con đường cách mạng vô sản. Bác Hồ khẳng định: Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức: Cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn. Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Tư tưởng đó đã được Đảng ta khẳng định, được cả dân tộc hưởng ứng và đi theo. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sự lựa chọn khách quan của lịch sử Việt Nam, của toàn dân tộc Việt Nam. Sự lựa chọn này dựa trên 2 cơ sở chủ yếu sau: Một là, cơ sở lý luận: Chỉ có chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản mới triệt để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người khỏi ách áp bức bóc lột, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, đem lại vị trí làm chủ chân chính cho người lao động. Chủ nghĩa xã hội xóa bỏ triệt để chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, là nguồn gốc sinh ra tình trạng người bóc lột người, xác lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu, cơ sở kinh tế đảm bảo cho nhân dân lao động thoát khỏi đói nghèo, hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tạo điều kiện giải phóng và phát triển con người toàn diện. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở đảm bảo vững chắc cho độc lập dân tộc. Sức mạnh và thành tựu của chủ nghĩa xã hội, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa đã thức tỉnh nhân loại, tạo khả năng đoàn kết các dân tộc để giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh huỷ diệt, buộc chủ nghĩa tư bản phải điều chỉnh chính sách có lợi cho người lao động; tạo khả năng hiện thực cho các nước lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Tính tất yếu của thời đại mới đã tạo khả năng và điều kiện để các dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội, đem lại những nhận thức mới trong quan niệm và giải pháp giải quyết vấn đề giải phóng dân tộc một cách triệt để. Trong hơn 7 thập kỷ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đã đạt thành tựu quan trọng: Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất với quy mô và trình độ hiện đại, đảm bảo ngày càng tốt hơn về vật chất và tinh thần của nhân dân. Từ một nước Nga nghèo nàn và lạc hậu, sau một thời gian xây dựng đã trở thành một cường quốc của thế giới, đạt được bước tiến lớn trong nghiên cứu khoa học, chinh phục vũ trụ, có tiềm lực quân sự và quốc phòng hùng mạnh… tạo điều kiện cho phong trào giải phóng dân tộc phát triển. Hàng trăm nước đã giành được độc lập dân tộc góp phần quyết định vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới và hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Hai là, cơ sở thực tiễn: Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hơn 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định tính đúng đắn của sự lựa chọn đó. Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi được thành lập đến nay đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. Xét trên cơ sở lý luận và thực tiễn, cả tình hình trong nước và kinh nghiệm quốc tế, muốn thay đổi căn bản cuộc sống của người lao động từ kiếp nô lệ làm thuê trở thành người làm chủ, không có con đường nào khác ngoài con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Mọi con đường khác đều không được nhân dân ta chấp nhận. Vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần kiên định vững vàng với mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn là độc lập dân tộc gắn liền với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 2. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết TW4 khóa XI về “một số vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng hiện nay” Đảng ta đã chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên song chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp; một số rất ít cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, xúi giục, mua chuộc đã có tư tưởng, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước.” Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đồng chí hiểu như thế nào về những nội dung trên và cần phải làm gì để góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh Qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Việc thực hiện dân chủ trong Đảng và trong xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân có nhiều tiến bộ; đa số cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, rèn luyện phẩm chất, năng lực, đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, trong Đảng và trong xã hội ta hiện nay đã xuất hiện tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã nhận định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên song chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp; một số rất ít cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, xúi giục, mua chuộc đã có tư tưởng, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước.” Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện ở các dạng chủ yếu sau đây: Một là, về tư tưởng chính trị: Sự phai nhạt về lý tưởng, hoài nghi về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đường lối cách mạng của Đảng. Nói và làm không nhất quán, không đúng đường lối, quan điểm, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phụ họa theo các quan điểm lệch lạc; xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tệ quan liêu, xa dân, lãnh đạm, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc và yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Ngại học tập lý luận chính trị, ngại tham gia các phong trào cách mạng; kém ý chí đấu tranh phê bình và tự phê bình; không thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, chính trực vì chân lý, vì hòa bình, vì người lao động, người nghèo... Không có hoài bão, không còn ý thức vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng; không báo cáo đúng sự thật, không trung thực, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình, thiếu dân chủ hoặc dân chủ hình thức; sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Xa dân, vô cảm trước sự khó khăn, bức xúc của dân... Thiếu gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị và đời sống sinh hoạt hằng ngày. Hai là, về đạo đức, lối sống: Chủ nghĩa cá nhân, lối sống vị kỷ, vụ lợi, buông thả, hưởng thụ, thiếu lý tưởng, thiếu ý chí phấn đấu; hành động cơ hội, vì lợi ích cá nhân, đua đòi... Cực đoan, cơ hội, vụ lợi, thực dụng; dĩ hòa, vi quý, nói dựa, lấy lòng nhau; tư duy nhiệm kỳ, bệnh thành tích; bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, mất đoàn kết; lối sống xa hoa, hưởng lạc. Tham nhũng, hối lộ, bòn rút của công, lãng phí, quan liêu, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng. Có các hành vi vô đạo đức trong quan hệ gia đình và quan hệ giữa cá nhân với xã hội, như: gia trưởng, vũ phu, bất hiếu... Đạo đức nghề nghiệp sa sút, đặc biệt, trong những lĩnh vực được xã hội tôn vinh. Mê tín, dị đoan, vi phạm thuần phong, mỹ tục của dân tộc, của cha ông... Có hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội; lối sống vô tổ chức, vô kỷ luật, tùy tiện vô nguyên tắc. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên đã trở nên rất nghiêm trọng: Xảy ra ở bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Diễn ra ở nhiều nơi, nhiều cấp, nhiều ngành, trở thành quốc nạn. Không chỉ mang tính cá nhân mà còn có tính tập thể, tràn lan, đặc biệt, cả những người có chức có quyền, có chức vụ cao trong bộ máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị xã hội. Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống nêu trên đã có tác động lớn đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Nó đang làm thay đổi, lệch lạc những chuẩn mực, thang bậc giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc và cách mạng, có tác hại đến sự trường tồn của dân tộc và sự phát triển của đất nước. Từ những vấn đề suy thoái về đạo đức, lối sống đã dẫn đề tình trạng một số rất ít cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, xúi giục, mua chuộc đã có tư tưởng, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước. Sự suy thoái về đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên làm cho nhân dân lo lắng, bất bình, ảnh hưởng xấu đến uy tín và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, đến việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực trạng đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cùng với các nguy cơ khác dẫn đến mất ổn định chính trị, xã hội, liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ. Là Đảng viên trong lực lượng công an để góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh bản thân cần phải làm tốt những việc sau đây: Chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, điều lệ đảng CSVN Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước phân công Suốt đời phấn đấu hi sinh cho lí tưởng của Đảng Tuyệt đối trung thành với Đảng với sự nghiệp cách mạng. Đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết. Thường xuyên tu dường, rèn luyện đạo đức cách mạng. Có đời tư trong sáng, là tấm gương sáng trong cuộc sống để nhân dân tin và noi theo Có mối liên hệ mật thiết với nhân dân Luôn luôn học tập để nâng cao trình độ vế mọi mặt. Phải có phong cách tốt, sâu sắc, tỉ mỉ. Bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân, chứ không phải dán lên trán hai chừ cộng sản là được dân tin, dân yêu, dân kính, dân phục. Nêu cao tinh thẩn trách nhiệm đối với dân, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Tr.59 3. Trình bày tiêu chuẩn Đảng viên được quy định trong điều lệ Đảng? Thời gian qua, trong thực tiễn công tác, đồng chí đã làm gì để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Cộng sản? Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của người đảng viên, là tiêu chí phân ra giữa đảng viên và quần chúng, là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên, là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn đảng viên để rèn luyện, phấn đấu. Điều 1, Điều lệ ĐCS VN do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua đã xác định tiêu chuẩn đảng viên như sau: “1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. 2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”
Xem thêm

Đọc thêm

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI - CỰC HOT

nghiên cứu, giải đáp về lý luận và thực tiễn.Muốn vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng HồChí Minh cần phải nắm vững hệ thống các quan điểm và mục tiêu yêu cầu củatừng giai đoạn... chỉ có vậy chúng ta mới có thể phát triển chủ nghĩa Mác -Lênin, t tởng Hồ Chí Minh một cách đúng đắn và khoa học.Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh trớc hết phải bảo vệcác nguyên lý lý luận của nó; là bảo vệ tính hệ thống, toàn vẹn của những 2 Phm Ngc Dung -Chi bộ THCS Hũa Bỡnh nguyên lý cơ bản đó. Cần đấu tranh với những luận điểm phủ nhận chủ nghĩaMác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh. Đồng thời phải tiếp tục phát triển chủ nghĩaMác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, đa những t tởng, quanđiểm đó vào thực tế cuộc sống, đem lại hiệu quả thiết thực, thực hiện thắng lợimục tiêu "dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Đóchính là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh.Kiên quyết đấu tranh chống t tởng cơ hội, xét lại và bảo thủ, giáo điều.Đấu tranh chống chiến lợc "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực t tởng - văn hóavới những hoạt động phủ nhận chủ nghãi Mác - Lênin, xuyên tạc, bôi đennhững thành quả của chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sảnViệt Nam. Đấu tranh với các hành động xuyên tạc, đối lập với t tởng Hồ ChíMinh... Đây là kết quả tất yếu của sự chuẩn bị công phu, gian khổ với nhữngbớc đi phù hợp thể hiện năng lực tổ chức tài tình của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc;Là sự thắng thế của t tởng vô sản đối với đờng lối chính trị của giai cấp t sản.Trong cuộc đấu tranh t tởng này hơn ai hết đảng viên phải là ngời đi đầu, kiênquyết bảo vệ nền tảng t tởng, đờng lối, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng. Muốn
Xem thêm

34 Đọc thêm

DS-10-C5

DS-10-C5

Ngày…… tháng ……. năm ……. Tên bài học: CHƯƠNG V. THỐNG KÊ. §1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤTThời lượng: 1 tiết, Ban Cơ bản (ĐS 10 chuẩn). ppct: 45I. Mục tiêu.Qua bài học học sinh cần nắm được:1/ Về kiến thức• Củng cố về số liệu thống kê và tần số (xuất hiện).• Nắm khái niệm tần số, tần suất của mỗi giá trị trong dãy số liệu thống kê, bảng phân bố tần số, tần suất, bảng phân bố tần số, tần suất lớp ghép.2/ Về kỹ năng• Xác định được tần số, tần suất của mỗi giá trị trong dãy số liệu thống kê.• Lập được bảng phân bố tần số - tần suất lớp ghép khi đã cho các lớp cần phân ra.3/ Về tư duy• Hiểu, Vận dụng4/ Về thái độ:• Cẩn thận, chính xác.• Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự.II. Chuẩn bị.• Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, tiết trước.• Giáo án, SGK, STK, phiếu học tập, …III. Phương pháp.Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp.IV. Tiến trình bài học và các hoạt động.1/ Kiểm tra kiến thức cũ2/ Bài mớiHĐ 1: Nắm lại kn tần sốHoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng+ Hs đếm và phát biểu+ Dùng máy tính hỗ trợ- Gv cho hs xem bảng 1, hỏi số lần xuất hiện các giá trị giống nhau
Xem thêm

14 Đọc thêm

BÀI BÁO CÁO THU HOẠCH ĐẢNG VIÊN MỚI

BÀI BÁO CÁO THU HOẠCH ĐẢNG VIÊN MỚI

thống nhất trong Đảng; thờng xuyện tự phêbình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinhhoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.Tại Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản ... thành đảng viên ? Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn đợc đặt lên hàngđầu và có ý nghĩa quyết định đối với một đảng viên ? Điều lệ

7 Đọc thêm

Bài thu hoạch BD Đảng viên mới

BÀI THU HOẠCH BD ĐẢNG VIÊN MỚI

Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINHĐơn vị: UBND xã Phú CầnBÀI THU HOẠCH CUỐI KHĨALỚP BỒI DƯỠNG LLCT CHO ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2013Thời gian: 180 phút(Ngày viết bào thu hoạch: 28/03/2013)Đề bài: Đồng chí hãy phân tích tiêu chuẩn của người đảng viên được qui địnhtrong Điều lệ Đảng. Liên hệ bản thân đồng chí.Trả lời:Đảng cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnhđạo nhân dân ta tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành cơng, lập nên nước Việt Namdân chủ cộng hồ ( nay là nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam ). Đảng cộng sảnViệt Nam là đội tiên phong của giai cấp cơng nhân Việt Nam nên từng Đảng viên củaĐảng phải là chiến sĩ cách mạng tiên phong phấn đấu vì lợi ích của giai cấp. Tồn bộ làsức mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đều được tạo thành từ nhữngngười Đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: " Để lãnh đạo Cách mạng Đảng phảimạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các Đảng viên đều tốt. Do vậy tathấy được vị trí, vai trò của người Đảng viên rất quan trọng nhất là trong giai đoạn hiệnnay đòi hỏi mỗi Đảng viên phải thực hiện tốt tiêu chuẩn của người Đảng viên, mọiĐảng viên phải dựa vào tiêu chuẩn của Đảng viên để rèn luyện, phấn đấu.Tiêu chuẩn đảng viên là những chuẩn mực qui đònhchất lượng của người đảng viên, là tiêu chí phân rõ giữađảng viên và quần chúng; là cơ sở để đanh giá chấtlượng đảng viên; là căn cứ để tién hành mọi mặt côngtác đảng viên. Mọi đảng viên phải dựa vào tiêu chuẩnđảng viên để phấn đấu, rèn luyện…Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh lnln quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên, mối quan tâmhàng đầu của Người là xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấmnhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư. Sự giác ngộ lýtưởng cộng sản, lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp cơng
Xem thêm

4 Đọc thêm

Bài phát biểu tại lớp đảng viên mới

BÀI PHÁT BIỂU TẠI LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

BÀI PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG CỦA HỌC VIÊNLỚP BD LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI KHỐ I/2009Kính thưa: ……………………………………….Thưa tồn thể các đồng chíHơm nay tơi rất phấn khởi, tự hào được thay mặt ……học viên lên phát biểu cảm tưởng trong buổi lễ khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khố I/2009. Lời đầu tiên cho phép tơi gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí đại biểu, các thầy cơ và tòan thể các đồng chí. Chúc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khố I/2009 thành cơng tốt đẹp. Kính thưa quý vò, thưa tòan thể các đồng chí.Qua nhiều năm tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, được sự giúp đỡ của chi bộ, Huyện ủy,TTBDCT, tôi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.Có thể nóiđây là vinh dự, trách nhiệm lớn lao thơi thúc tơi càng ra sức học tập, lao động và cống hiếnvì mục tiêu lý tưởng của Đảng.Hẳn chúng ta ở đây ai cũng nhớ lời dạy của Lê Nin: “Không có lý luận cách mạng thìcũng không thể có phong trào cách mạng” Theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng: Đến năm 2020 nước ta về cơ bản trở thành mộtnước cơng nghiệp theo hướng hiện đại; xây dựng xã hội ta cơng bằng, dân chủ, văn minh. Việcnày là nhờ vào bàn tay khối óc của tồn dân ta nhưng trước hết và hơn hết vẫn là bàn tay vàkhối óc của những đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ.Được tham gia khóa học – chúng tôi những đảng viên mới sẽ được bồi dưỡng đểnâng cao trình độ lý luận chính trò, được hiểu biết sâu sắc hơn về đảng cộng sản Việt Namcũng như lý tưởng cao cả của đảng………… Thay mặt các học viên Tôi xin hứa sẽ học tập , thực hiện tốt nội quy của lớp học. Kết thúc lớp bồi dưỡng, trở về đòa phương, cơ quan luôn hồn thành tốt mọi nhiệmvụ được giao, giữ vững tư tưởng của người đảng viên, bảo vệ quan điểm, chủ trương đường lốicủa Đảng, gương mẫu trước nhân dân, nói đi đơi với làm, bảo vệ sự trong sáng chủ nghĩa Mác– Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đấu tranh chống lại mọi biểu hiện tiêu cực, tha hố, biến chấtvà những luận điệu xun tạc của mọi thế lực thù địch dù trong bất kỳ tình huống nào để sớmtrở thành đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam.Một lần nữa xin kính chúc và gửi lời chào trân trọng đến các q vị đại biểu, chúc các
Xem thêm

1 Đọc thêm

Tiết 28-HH7

TIẾT 28-HH7

Tuần: 14 Tiết: 28 Ngày soạn:Lớp dạy: Ngày dạy:TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BACỦA TAM GIÁC GÓC-CANH-GÓC (G.C.G)I/ MỤC TIÊU: + HS nắm được trường hợp bằng nhau góc-cạnh-góc của hai tam giác. Biết vận dụngtrường hợp bằng nhau góc-cạnh-góc của hai tam giác để chứng minh trường hợp bằng nhau cạnhhuyền-góc nhọn của hai tam giác vuông.+ Biết cách vẽ một tam giác biết một cạnh và hai góc kề cạnh đó. + Bước đầu biết sử dụng trường hợp bằng nhau g-c-g, trường hợp cạnh huyền-góc nhọncủa tam giác vuông. Từ đó suy ra các góc tương ứng, các cạnh tương ứng bằng nhau.II/ CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:- GV: Thước thẳng, compa, thước đo góc, bảng phụ.- HS: Thước thẳng, thước đo góc, compa, ôn tập các trường hợp bằng nhau của hai tamgiác ccc, cgc. III/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:* Ổn định lớp:* Bài mớiI.Hoạt động 1: KIỂM TRA (5 ph).Hoạt động của giáo viên- Câu hỏi: + Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ nhấtccc và trường hợp bằng nhau thứ hai cgccủa hai tam giác.+ Yêu cầu minh hoạ hai trường hợp bằngnhau này qua hai tam giác cụ thể:∆ABC và ∆A’B’C’.- Nhận xét cho điểm.- Đặt vấn đề: Nếu ∆ABC và ∆A’B’C’ có gócB = B’ ; BC = B’C’ ; gócC = C’ thì haitam giác có bằng nhau hay không ? Đó là
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÀI PHÁT BIỂU KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

BÀI PHÁT BIỂU KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập- Tự do Hạnh phúcDiễn văn khai trờngNăm học : 2008 2009Kính tha: các quý vị đại biểu-Cac bac phu huynhTha tất cả các thầy cô giáoCùng toàn thể các em học sinh yêu quý Hôm nay 5/9/2008 hoà chung với không khí tng bừng phấn khởi, cùng với hàng triệu học sinh trong cả nớc đón chào năm học mới và tiếp tục hởng ứng cuộc vận động Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh va cuoc van dong Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục noi khong voi vi pham dao duc nha giao va viec cho hoc sinh khong dat chuan len lop . Thay trò Tr-ờng Tiểu học Tan Thuan cùng tập trung về đây để nhìn lại một năm đã qua và xác định nhiệm vụ của năm học mới 2008 2009. Năm học 2008 2009 là năm học có ý nghĩa quan trọng. Là năm thứ ba triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng và tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của chiến lợc phát triển giáo dục 2001 2010. Đó là đào tạo thế hệ trẻ, phát triển nguồn nhân lực, bồi dỡng nhân tài, nâng cao dân trí góp phần vào công cuộc CNH HĐH Đất nớc. Dac biet la nam hoc thu ba thuc hien cuoc van dong Hai khongcua bo GD&DT voi 4 noi dung trong tam la nam hoc dau tien thuc hien chi thi cua Bo GD&DT ve Xay dung truong hoc than thien,hoc sinh tich cuc Trong niềm vui của ngày đầu năm học mới cho phép tôi đợc thay mặc cho 20 CBGV và 340 em HS Trờng Tiểu học Tan Thuan xin có lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc tới sự có mặt của các quý vị đại biểu đã bớt chút thời gian quý báu đến dự buổi lễ khai giảng hôm nay. Đề nghị toàn trờng nhiệt liệt cho một tràng pháo tay.Kính tha có quý vị đại biểu-Cac bac phu huynh
Xem thêm

3 Đọc thêm

THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÀI TOÁN RÈN KĨ NĂNG TỰ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 5

THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÀI TOÁN RÈN KĨ NĂNG TỰ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 5

gian của học sinh tiểu học còn hạn chế. Về tri giác độ lớn, các em còn gặp khókhăn khi phải quan sát các vật có kích thước quá to hoặc quá nhỏ.Tri giác không tự bản thân nó phát triển được. Trong quá trình học tập,khi tri giác trở thành hoạt động có mục đích đặc biệt, trở nên phức tạp và sâusắc, trở thành hoạt động có phân tích, có phân hoá hơn thì nó sẽ mang tínhchất của sự quan sát có tổ chức. Trong sự phát triển của tri giác, vai trò củagiáo viên tiểu học rất lớn. Giáo viên là người hằng ngày không chỉ dạy trẻ kĩnăng nhìn mà còn hướng dẫn các em xem xét, không chỉ dạy nghe mà còn dạytrẻ biết lắng nghe, tổ chức một cách đặc biệt hoạt động của học sinh để tri giácmột đối tượng nào đó, dạy trẻ biết phát hiện những dấu hiệu thuộc tính bảnchất của sự vật và hiện tượng …1.4.2. Chú ýỞ lứa tuổi học sinh tiểu học, chú ý có chủ định của các em còn yếu, khảnăng điều chỉnh chú ý một cách có ý thức chưa cao. Sự chú ý của học sinh đòihỏi một động cơ gần thúc đẩy. Ở học sinh các lớp cuối bậc tiểu học, chú ý cóchủ định được suy trì ngay cả khi có động cơ xa (các em chú ý vào công việckhó khăn nhưng không hứng thú về kết quả nó chờ đợi trong tương lai).Trong giai đoạn này, chú ý không chủ định của trẻ được phát triển.Những gì mang tính chất mới mẻ, bất ngờ, rực rỡ, khác thường dễ dàng lôi13cuốn sự chú ý của các em, không cần có sự nỗ lực của ý chí. Sự chú ý khôngchủ định càng trở nên mạnh mẽ khi giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học đẹp,mới lạ, gợi cho các em cảm xúc tích cực.Đã có nhiều công trình nghiên cứu chú ý đã khẳng định học sinh tiểuhọc thường chỉ tập trung và suy trì sự chú ý liên tục trong khoảng từ 30 đến 35phút. Sự chú ý của các em còn phụ thuộc vào nhịp độ học tập, nếu nhịp độ họctập quá nhanh hoặc quá chậm đều không thuận lợi cho tính bền vững và sự tập
Xem thêm

80 Đọc thêm

Tài liệu Nên và không nên khi phát biểu cảm ơn trong đám cưới docx

TÀI LIỆU NÊN VÀ KHÔNG NÊN KHI PHÁT BIỂU CẢM ƠN TRONG ĐÁM CƯỚI DOCX

Bạn cũng có thể thử luyện tập phát biểu trước một vài người bạn và nhờ họ cho ý kiến. Những lời góp ý chân tình này sẽ giúp bạn biết cần bỏ câu phát biểu nào đi, thêm câu nào vào, thái độ khi nói như thế đã được chưa, có cần thêm/bớt gì không Và trước khi ngày cưới diễn ra, bạn hay diễn tập như thật. Chẳng hạn như bạn đứng sau một cái bàn với một chiếc ghế phía sau, trước mặt là một ly nước (hay một ly rượu) và thử như mình đang phát biểu trong ngày đặc biệt đó. Có nghĩa là bạn không thể “bắt đầu lại một lần nữa” và bạn sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Cố gắng dung hòa việc đọc và tường thuật bài phát biểu. Điều này sẽ giúp bạn tự tin với việc phát biểu và nắm rõ nội dung hơn. Không nên: Không nên cố gắng học thuộc lòng bài phát biểu của bạn vì khi phát biểu sẽ giống như trả bài và không có cảm xúc. Cũng không nên cứng nhắc, đọc từ đầu đến cuối toàn bộ nội dung vì nó sẽ làm bạn thiếu cảm xúc và diễn cảm. Làm như thế có vẻ như bạn sẽ giống một phát ngôn viên hơn. Không nên quên đánh máy bài phát biểu của mình cũng như hi-light những đoạn văn mới và những điểm ngừng giọng vì việc này sẽ giúp cho bạn phát biểu một cách trôi chảy 3.Khi phát biểu Cuối cùng thì ngày trọng đại ấy cũng đã đến, bạn có chút hồi hộp nhưng mọi việc sẽ tốt thôi, không việc gì phải sợ và căng thẳng quá mức vì thực sự, đây là ngày vui mà. Hãy nói những lời cảm ơn từ trái tim và nó sẽ đi đến những trái tim. Nên: đứng thẳng người và cố gắng thả lỏng mình. Đừng nói nuốt chữ, bỏ qua chữ hay bồn chồn, nói không nên lời. Hãy hít thở thật sâu trước khi bạn bắt đầu phất biểu và nhớ thở đều. Nghe có vẻ hiển nhiên nhưng đó là điều đầu tiên bạn quên khi sự căng thẳng đến. Nên nói chậm rãi và rõ ràng nhưng cũng đừng quá chậm hoặc nhanh, nó sẽ khiến không tự nhiên cho lắm. Hãy giao tiếp bằng mắt với khách mời bên dưới để tạo sự kết nối, sự thân mật. Thỉnh thoảng bạn có thể mỉm cười, có thể chêm vào những câu hỏi vui chẳng hạn để tạo sự thân mật, tình cảm cho khách mời và cũng là cách giúp bạn không cảm thấy quá căng thẳng. Hãy thoải mái linh động cho bài phát biểu. Nếu có một giai thoại vui nào đó bắt đầu từ ngày bạn viết, hãy cứ mạnh dạn thêm vào (tất nhiên nó phải phù hợp).
Xem thêm

5 Đọc thêm

SÁNG KIẾN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

SÁNG KIẾN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

dụng tin học vào nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả cao.Ngoài ra, bản thân nghiên cứu đề xuất với Ban Thường vụ về giải pháp nângcao chất lượng đảng viên của Đảng bộ nhất là sau tiếp thu, quán triệt nghị quyếtTrung ương 4 về công tác xây dựng đảng hiện nay và được áp dụng đạt hiệu quả tốt,nội dung Giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên:2- Phạm vi triển khai thực hiện: Thành phố Cà Mau- Khái quát về tình hình đảng viên:Chất lượng đảng viên, nhìn một cách tổng quát trong những năm đổi mới vừaqua, đa số đảng viên đã thể hiện được phẩm chất chính trị, vững vàng trước mọi thửthách, trước những biến động phức tạp trên thế giới, luôn kiên định mục tiêu độc lập2dân tộc và CNXH, quyết tâm phấn đấu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đưacách mạng nước ta từng bước tiến lên. Đối với Đảng bộ thành phố Cà Mau, nhữngnăm qua đội ngũ đảng viên đa số có lập trường chính trị vững vàng, kiên định mụctiêu, lý tưởng của Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, thể hiện được tinh thần tráchnhiệm trước nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm túc các chủ trương, nghị quyếtcủa Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự phân công, điều động của tổ chứcĐảng.Đội ngũ đảng viên của Đảng bộ luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, có ýthức bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; luôn phục tùng tổ chức kỷluật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên thực hiện tốt công tác tựphê bình và phê bình, qua đó đã kịp thời phát huy những mặt tích cực và chấn chỉnhnhững biểu hiện tiêu cực của đảng viên, giúp đảng viên hoàn thành nhiệm vụ với tổchức Đảng và đơn vị. Tổ chức đảng và đảng viên luôn thực hiện khá tốt công tác pháttriển đảng viên theo đúng phương châm, kế hoạch và các nguyên tắc, thủ tục kết nạpđảng, nêu cao ý thức chăm bồi, lựa chọn quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng.Hàng năm Đảng bộ kết nạp đảng từ 240 quần chúng ưu tú vào Đảng, đảm bảo chất
Xem thêm

13 Đọc thêm

BÀI PHÁT BIỂU LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

BÀI PHÁT BIỂU LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

Kính tha các vị đại biểu khách quý!Kính tha các thày giáo, cô giáo !Tha toàn thể các em học sinh thân mến!Ho chung trong không khí vui mừng phấn khởi của các thầy giáo, cô giáo , các em học sinh cả nớc, hôm nay thày và trò trờng THCS Nguyễn Thiện Thuật long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2009-2010. Trong buổi lễ trọng thể này, tôi rất vinh dự đợc đại diện cho các thày giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên trong Hội đồng nhà trờng lên phát biểu ý kiến trớc thềm năm học mới. Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, các thày giáo, cô giáo lời kính chúc sức khỏe tốt đẹp nhất ! Chúc toàn thể các em học sinh vui vẻ, phấn khởi tự tin bớc vào năm học mới . Kính tha các vị đại biểu khách quý! Kính tha các thày giáo, cô giáo!Tha toàn thể các em học sinh thân mến!Khi cái nắng chói chang oi ả gay gắt của mùa hè bắt đầu dịu xuống, thay vào đó là những ánh nắng vàng rực rỡ, những làn gió heo may mát dịu, một kỳ nghỉ hè đã kết thúc, một mùa thu, một năm học mới lại bắt đầu. Nhìn lại những chặng đờng dài trong suốt cả quá trình năm học vừa qua ; năm học 2008-2009, thầy và trò Trờng THCS Nguyễn Thiện Thuật đã đợc sự chỉ đạo tâm huyết sát sao của huyện uỷ, UBND, HĐND huyện , Phòng giáo dục đào tạo Khoái Châu, đợc sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các bậc phụ huynh, đặc biệt là sự phấn đấu nỗ lực của thầy và trò Tr-ờng THCS Nguyễn Thiện Thuật, do vậy năm học 2008-2009 vừa qua thầy và trò Trờng THCS Nguyễn Thiện Thuật đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đề ra và đạt đợc kết quả đáng khích lệ.Tất cả những thành tích của nhà trờng thật sự là những bông hoa đẹp góp phần tô đậm thêm sắc hơng trong bó hoa thi đua của nhà trờng. Bớc sang năm học mới này, năm học 2009-2010, năm học diễn ra trong bối cảnh của toàn Đảng, toàn dân đang tích cực thực hiện nghị quyết đại hội Đảng về đổi mới GD&ĐT. Năm học tiếp tục đẩy mạnh công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính, xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực và tiếp tục hởng ứng có hiệu quả cuộc vận động Hai không với 4 nội dung của Bộ
Xem thêm

2 Đọc thêm

phát thanh măng non 22/12

PHÁT THANH MĂNG NON 22/12

 Bản tin thứ hai : Chi đội Kim Đồng –Lớp 4A thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) . Hoà chung khí thế thi đua sôi nổi của toàn trường, chi đội Kim Đồng đã tham gia thực hiện nhiều phong trào thi đua và đạt nhiều thành tích đáng phấn khởi.*Về mặt nề nếp : Các bạn trong chi đội luôn có ý thức chấp hành và thực hiện tốt nội quy của trường ,lớp như đi học đầy đủ,đúng giờ,đội viên có đeo khăn quàng, truy bài đầu giờ nghiêm túc, xếp hàng ra vào lớp ,tập thể dục nhanh chóng.Thực hiện vệ sinh luôn sạch sẽ,trang trí lớp học và chăm sóc bồn hoa trước lớp thường xuyên .Các bạn lễ phép với thầy cô,hoà nhã với bạn bè.Chi đội đã nhiều lần nhận cờ thi đua và được nhà trường khen là lớp có nề nếp tốt nhất .* Về học tập : Các bạn đội viên trong chi đội đều cố gắng học tập như đi họcđều, đến lớp thuộc bài và làm bài đầy đủ, trên lớp chăm chú nghe thầy cô giảng bài, phát biểu ý kiến xây dựng bài sôi nổi . Nên có nhiều bạn đạt bông hoa điểm 10 trong tuần , tháng. Chi đội đã đăng ký và đạt nhiều tiết học tốt, buổi học tốt .Ngoài ra chi đội chúng em đã đề ra nhiều biện pháp nhằm động viên và giúp đỡ các bạn học yếu cùng tiến bộ .Thực hiện tốt cuộc vận động chống lưu ban,ngồi nhằm lớp .* Về phong trào Đội và các hoạt động khác : Các bạn đội viên đã tham gia sinh hoạt chi đội đầy đủ, đúng thời gian quy đònh . 100%các bạn tham gia đóng góp xây dựng quỹ Đội nhằm giúp đỡ, động viên các bạn nghèo gặp khó khăn vươn lên trong học tập, quyên góp hỗ trợ phẩu thuật tim bẩm sinh . Chi đội đã tham gia vẽ tranh, viết bài dự thi “ Chúng em tham gia phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn giao thông” tham gia ngày Hội “ Chúng em tập chải răng cùng Colgate” ,tham gia viết bài và vẽ tranh dự thi “Nước và cuộc sống trong con mắt trẻ thơ”. Bản tin thứ ba : Tiểu sử anh hùng liệt só Kim Đồng mà chi đội mang tên .Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền sinh năm 1928,tại thôn Nà Mạ,xã Xuân Hoà (Trường Hà) huyện Hà Quảng,tỉnh Cao Bằng. Anh làđội trưởng đội Nhi Đồng cứu quốc đầu tiên ( 1941).Là một liên lạc viên dũng cảm,mưu trí, sáng tạo .Khi chuyển thư từ công văn mật, anh đã nghó cách giấu vào cần câu và nhiều
Xem thêm

2 Đọc thêm

TÀI VÀ ĐỨC HCM

TÀI VÀ ĐỨC HCM

TÀI VÀ ĐỨC – HAI TIÊU CHUẨN KHÔNG THỂ THIẾU TRONG TUDƯỠNG RÈN LUYỆNCỦA ĐẢNG VIÊN(Trích bài phát biểu của ông Trịnh Văn Lâu, cán bộ lão thành cách mạng đangsinh hoạt tại đơn vị cơ sở “Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh”) ...Trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng hôm nay, tôi rất hoan nghênh việcĐảng mở cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.Tôi hiểu rằng nội dung tư tưởng về đạo đức của Hồ Chí Minh là chuẩn mực đạo đứccon người, chẳng những cho mọi tầng lớp nhân dân, mọi thế hệ người Việt Nam, màcòn là tiêu chuẩn đạo đức cho cả nhân loại; nó vừa là chân lý làm người vĩnh viễn,vừa là tiêu chí đo lường phẩm chất cán bộ đảng viên của Đảng ta hiện nay.Lòng trung thành vô hạn và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng ta trong 77năm qua đã được lịch sử chứng minh, được dân tộc ta công nhận, ngay cả nhữngngười khó tính cũng phải đồng tình. Đảng ta đã và đang là lực lượng lãnh đạo duynhất ở nước ta. Nền kinh tế nước ta đang lớn mạnh và liên tục phát triển với tốc độcao, vị thế chính trị nước ta ngày càng vững mạnh. Với ý chí và quyết tâm mới, vớikinh nghiệm đã tích lũy được, chúng ta tự tin là sẽ vượt qua mọi thách thức trong quátrình hội nhập và vững bước tiến lên thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hộicông bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Nhưng khi đi vào cuộc chơi chung, trong đó có các nền kinh tế phát triển cao,đòi hỏi phải nỗ lực tột bậc để tiếp thu kỹ thuật công nghệ mới nhằm nâng cao khảnăng cạnh tranh và phát triển.Chúng ta có chính quyền và quân đội lớn mạnh nhưng vẫn phải không ngừngvươn lên về năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành đất nước bằng bản lĩnh và bảnsắc Việt Nam với các phương tiện tiên tiến, hiện đại để bảo đảm định hướng phát triểnvà bảo vệ vững chắc chế độ chính trị của nước mình. Đảng ta muốn giữ vững mãi mãivai trò lãnh đạo đất nước, đòi hỏi phải có năng lực và phẩm chất mới, phải chứngminh được trong thực tế, để toàn dân thấy rằng không có tổ chức nào có đủ lòng trungthành và năng lực lãnh đạo hơn Đảng Cộng sản Việt Nam. Cán bộ đảng viên cộng sản
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI PHÁT BIỂU BẾ GIẢNG NĂM HỌC

BÀI PHÁT BIỂU BẾ GIẢNG NĂM HỌC

thõn quen trong nhng nm hc tip theo v nim bi hi, xỳc ng trong buil b ging ngy hụm nay. Kớnh tha cỏc quý v i biu, kớnh tha cỏc thy cụ giỏo cựngton th cỏc bn học sinh thân mến! 12 nm hc l 12 nm chỳng em n trng trong nim thng yờu, quý mnca thy cụ v bn bố, cng l 12 nm thy cụ phi vt v hụm sm vi nhngbài giảng trên lớp, với những cô, cậu học trò khi thì chăm chỉ, ngoan ngoãn, lúclại lười biếng, tinh nghịch. Vì vậy hơn lúc nào hết, em xin phép được thay mặtcho học sinh toàn trường nói chung và học sinh khối 12 nói riêng gửi lời cámơn sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo. Chúng em cám ơn các thầy cô đã dìu dắt,dạy dỗ chúng em trong suốt những năm học vừa qua. Những bài giảng của thầycô mỗi ngày đã dạy cho chúng em biết ước mơ, những kiến thức thầy cô truyềnđạt chính là những hành trang vững chắc giúp chúng em, những cô cậu học tròngây ngô, vụng dại ngày nào, hôm nay vững tin với những mong đợi lớn hơn,những khát khao cháy bỏng về một tương lai tươi sáng. Và chúng em cũng cámơn các thầy cô đã luôn yêu thương và mong muốn những điều tốt lành nhất chochúng em, đã động viên chúng em theo đuổi đến cùng những mục đích, nghềnghiệp trong tương lai .• Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùngtoàn thể các bạn! Sau mọi sự khỏi đầu đều là lúc kết thúc, mọi cuộc vui đều có lúc chia tay. Sau12 năm gắn bó, đã đến lúc những học sinh khối 12 chúng em phải chia tay vớihai tiếng “Học sinh” thân quen. Có lẽ trong những ngày tháng 5 này đã cókhông ít bạn mong thời gian trôi đi chậm hơn, mong tháng 5 kéo dài hơn đểđược đến trường gặp thầy cô bạn bè. Các bạn học sinh khối 12 thân mến! Hôm nay chúng ta chia tay nhau đểngày tới đây gặp lại nhau trong niềm phấn khởi và tự hào trước sự trưởng thànhcủa mỗi người. Người ta nói kết thúc của điều này rất có thể lại là khởi đầu đầymay mắn cho những điều tốt đẹp phía trước. Bởi vậy, chúc các bạn ôn thi thậttốt để chuẩn bị cho hai kì thi quan trọng sắp tới. Có thể chúng ta không phải là
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÀI PHÁT BIỂU GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI

BÀI PHÁT BIỂU GIAO NHIỆM VỤ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI

Đảng viên mới, đồng chí phải nhanh chóng nghiên cứu, nắm vững nghị quyết của chibộ, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ hàng tháng để cùng với các đồng chí Đảngviên trong chi bộ tổ chức thức hiện nghiêm túc và có hiệu quả.Bên cạnh những công việc đó, các đồng chí còn phải nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng caohiểu biết về Đảng, năng lực lãnh đạo, và khả năng vận động quần chúng của đảng.Để tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Hải trong học tập, công tác và rèn luyện tốt, ngoài sựquan tâm của tập thể Đảng viên trong chi bộ, chi ủy quyết định tiếp tục phân công đồng chíNguyễn Đông Vũ là người trực tiếp và thường xuyên giúp đỡ đồng chí Trần Văn Hải; đồng chíNguyễn Đông Vũ là người trực tiếp và thường xuyên giúp đỡ đồng chí Trần Văn Hải tiến bộ vàtrở thành đảng viên chính thức của đảng sau khi trải qua 12 tháng dự bị.Cuối cùng xin chúc các đồng chí mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc buổi lễ của chúng tathành công tốt đẹp.
Xem thêm

2 Đọc thêm

PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG CỦA ĐẢNG VIÊN MỚI

PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG CỦA ĐẢNG VIÊN MỚI

Kính thưa: Hôm nay, trong không khí long trọng của buổi lễ Tổng kết lớp bồidưỡng chính trị đảng viên mới khoá 1 năm 2010, tôi vinh dự được đại diệncho toàn thể lớp, xin được phát biểu đôi lời cảm tưởng. Qua thời gian học tập bồi dưỡng , được sự quan tâm, tận trình truyềngiảng của các thầy giáo về các chuyên đề lý luận chính trị, kinh tế - xã hội,văn hoá - giáo dục, an ninh quốc phòng, tình hình trong nước và thế giới Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp côngnhân và nhân dân lao động, là đại biểu trung thành với lợi ích của giaicấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đihết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đếnxây dựng và bảo vệ vững chắc CNXH trên cả nước. Trong mọi hoạt động của mình, Đảng luôn đặt lợi ích của nhân dân, củadân tộc lên trên hết; luôn quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống vật chấtcũng như đời sống tinh thấn của nhân dân lao động. Đồng thời, Đảng ta luônnhìn thẳng vào sự thật, sẵn sằng thừa nhận thiếu sót, hạn chế của mình, liêntục đề ra các chính sách xây dựng và chỉnh đốn Đảng vì sự phát triển bềnvững, thịnh vượng. Đây là phẩm chất quý báu của Đảng ta mà không phảiĐảng Cộng sản nào cũng có thể làm được. Chủ trương, đường lối, chínhsách đúng đắn mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra có thể coi là bước ngoặttrong tiến trình phát triển của Việt Nam, đã làm thay đổi một cách toàn diệndiện mạo của ViệtNam. Đó là, công cuộc đổi mới đất nước bắt đầu từ năm1986.Trải qua 20 năm, đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong đổi mới tư duylý luận cũng như phương thức lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước.Trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng đắn đặc điểm tình hình thế giới và xuthế chủ yếu trong quan hệ quốc tế hiện nay, Đảng đã nêu ra những quanđiểm chỉ đạo, nguyên tắc, các quyết sách hội nhập nhằm khai thác tối đa cáclợi thế, đồng thời đối phó một cách có hiệu quả với các thách thức trong quá
Xem thêm

2 Đọc thêm

Thay vì cho điểm 10 hay khen tre .doc

THAY VÌ CHO ĐIỂM 10 HAY KHEN TRE

Thay vì cho điểm 10, Thầy cô hãy tặng trẻ những lời khen(04/03/2010) Nói về cách đánh giá HS tiểu học mới , PGS.TS Nguyễn Công Khanh, Giám đốc Trung Tâm đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí (ĐH Sư phạm Hà Nội) cho rằng, thay vì cho điểm 10, hãy tặng trẻ những lời khen, đồng thời làm sao để cả lớp cười.PGS.TS Nguyễn Công KhanhTrước đây, cách đánh giá thông thường là giáo viên gọi các cháu lên, những cháu nào làm tốt thì cho điểm 9, 10, còn trả lời không tốt cho điểm thấp. Chính cách chấm điểm đó tạo áp lực lớn với trẻ. Sự động viên khuyến khích không còn là việc phát hiện kiến thức, thể hiện sự tự tin, lời khen của cô trước lớp mà chuyển thành điểm số và tạo thành thói quen học vì điểm số. Lâu dần, nhiều gia đình lấy điểm số làm phần thưởng. Ví dụ con được điểm 10 thì sẽ thưởng 2 nghìn, 3 nghìn hoặc thưởng 1 trò chơi. Lúc đó trẻ không cần biết là mình làm đúng hay sai bài đó như thế nào mà chỉ cần biết cô hạ bút cho bao nhiêu điểm. Trẻ sẽ cảm thấy rất buồn mỗi khi bị điểm thấp.Để "chấn chỉnh" trẻ tính cẩn thận thì sự nhắc nhở, khen ngợi tốt hơn là trừng phạt. Nguyên tắc bất biến là khen tối đa, chê tối thiểu.Bất cứ hành vi nào tốt đều có thể khen, thưởng điểm cũng là 1 cách nhưng khen và biểu dương trước lớp thì tốt hơn là cho một điểm 10. Vì khi cho điểm thì mục tiêu của trẻ là điểm chứ không phải là được khen và tự tin trước nhóm bạn. Nếu cô khen trước lớp là hôm nay con giải bài hay, phát biểu được những ý mới và biểu dương trước cả lớp thì cái đó sẽ có ích hơn và tạo nên sự tự tin.Có thể chê: hôm nay con viết không cẩn thận, không kiểm tra lại hoặc mắc lỗi chính tả, sẽ tốt hơn là nói con lười học hay cô sẽ mời bố mẹ, vì như thế trẻ sẽ rất sợ hãi.Cho điểm thấp khiến trẻ nói dốiGiáo viên vẫn phải cho điểm để theo dõi được HS. Theo tôi, với một số giáo viên, việc chấm điểm đã thành thói quen. Cũng có một thực tế là đón con về cha mẹ thường hay hỏi: con được mấy điểm. Được điểm tốt trẻ sẽ hào hứng khoe, mẹ vui, trẻ cũng vui. Nhưng không phải ngày nào trẻ cũng được điểm tốt. Khi bị điểm thấp, có trẻ sẽ nói: cô không chấm điểm.Nhưng có thể hôm sau kiểm tra vở, cha mẹ sẽ nổi cáu vì: tại sao con nói dối, tại sao con bị điểm thấp. Vô hình chung là dạy trẻ nói dối và lúc nào trẻ cũng nhăm nhăm để đạt được điểm cao. 10 trẻ bị điểm kém thì đến 9 trẻ sẽ cố che dấu. Lâu dần thành thói quen, trẻ con nói dối như cuội vì cha mẹ cứ tập
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

TÀI VÀ ĐỨC – HAI TIÊU CHUẨN KHÔNG THỂ THIẾU TRONG TU DƯỠNG RÈN LUYỆNCỦA ĐẢNG VIÊN(Trích bài phát biểu của ông Trịnh Văn Lâu, cán bộ lão thành cách mạng đang sinh hoạt tại đơn vị cơ sở “Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”) ...Trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng hôm nay, tôi rất hoan nghênh việc Đảng mở cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Tôi hiểu rằng nội dung tư tưởng về đạo đức của Hồ Chí Minh là chuẩn mực đạo đức con người, chẳng những cho mọi tầng lớp nhân dân, mọi thế hệ người Việt Nam, mà còn là tiêu chuẩn đạo đức cho cả nhân loại; nó vừa là chân lý làm người vĩnh viễn, vừa là tiêu chí đo lường phẩm chất cán bộ đảng viên của Đảng ta hiện nay.Lòng trung thành vô hạn và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng ta trong 77 năm qua đã được lịch sử chứng minh, được dân tộc ta công nhận, ngay cả những người khó tính cũng phải đồng tình. Đảng ta đã và đang là lực lượng lãnh đạo duy nhất ở nước ta. Nền kinh tế nước ta đang lớn mạnh và liên tục phát triển với tốc độ cao, vị thế chính trị nước ta ngày càng vững mạnh. Với ý chí và quyết tâm mới, với kinh nghiệm đã tích lũy được, chúng ta tự tin là sẽ vượt qua mọi thách thức trong quá trình hội nhập và vững bước tiến lên thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.Nhưng khi đi vào cuộc chơi chung, trong đó có các nền kinh tế phát triển cao, đòi hỏi phải nỗ lực tột bậc để tiếp thu kỹ thuật công nghệ mới nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển.Chúng ta có chính quyền và quân đội lớn mạnh nhưng vẫn phải không ngừng vươn lên về năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành đất nước bằng bản lĩnh và bản sắc Việt Nam với các phương tiện tiên tiến, hiện đại để bảo đảm định hướng phát triển và bảo vệ vững chắc chế độ chính trị của nước mình. Đảng ta muốn giữ vững mãi mãi vai trò lãnh đạo đất nước, đòi hỏi phải có năng lực và phẩm chất mới, phải chứng minh được trong thực tế, để toàn dân thấy rằng không có tổ chức nào có đủ lòng trung thành và năng lực lãnh đạo hơn Đảng Cộng sản Việt Nam. Cán bộ đảng viên cộng sản
Xem thêm

3 Đọc thêm