PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA THAM GIA VÀO DỰ ÁN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA THAM GIA VÀO DỰ ÁN":

Mẫu danh sách hộ tham gia thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất

MẪU DANH SÁCH HỘ THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ SẢN XUẤT

Mẫu 03: Danh sách hộ tham gia dự án năm .......(dùng cho cấp thôn, bản) (Kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009) UBND Xã .......... Thôn......... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Tên thôn), ngày tháng năm 200... DANH SÁCH HỘ THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT - CT 135 NĂM ....... Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân Xã...... Căn cứ kết quả cuộc họp thôn ngày … tháng … năm …... về lựa chọn danh sách hộ tham gia và nội dung thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 200...; Căn cứ nhu cầu của các hộ tham gia thực hiện dự án; Danh sách các hộ và nội dung tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm ......như sau: Số lao động Thành tiền TT Họ và tên chủ hộ Số khẩu Tổng số Nữ giới
Xem thêm

1 Đọc thêm

Quyết định Số: 3156/QĐ-BNN-KHCN pptx

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 3156/QĐ-BNN-KHCN PPTX

Nam về việc thay đổi tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài/dự án SXTN; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN bắt đầu thực hiện từ năm 2011 thuộc "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020" (Phụ lục kèm theo). Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án SXTN theo đúng quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và quản lý tài chính của Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổ chức, cá nhân chủ trì các đề tài, dự án, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, KHCN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Bá Bổng PHỤ LỤC DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP THỦY SẢN (Kèm theo Quyết định số 3156/QĐ-BNN-KHCN ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Xem thêm

2 Đọc thêm

TUYEN SINH

TUYỂN SINH

Website: truongtrungcapmailinh.edu.vnTHỜI GIAN NHẬP HỌCTHỜI GIAN NHẬP HỌC - Hệ 3 năm: Từ ngày 16 đến 20/07/2010. - Hệ 2 năm và 2 năm 3 tháng: Từ ngày 18 đến 23/08/2010.(Nhà trường có tổ chức lớp học buổi tối cho HS và học viên là cán bộ, công nhân viên đang công tác)Địa chỉ: 18 Lê Lợi - Đông Hà - Quảng TrịĐiện thoại: (053) 3561319 – 3561355 - 2240499 – 0909.191.445 Email: mailinhquangtri@gmail.comWebsite: truongtrungcapmailinh.edu.vn- Nhà trường giảm học phí từ 10-100% cho HS học hệ 2 năm và 2 năm 3 tháng, thuộc diện chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, liệt sĩ, HS khuyết tật, mồ côi.- Học sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ 3 năm (9 + 3) , được miễn 100% học phí trong suốt 3 năm (Với sự tài trợ của Ngân hàng thế giới 480 USD/ 1 HS). Những học sinh đăng ký tham gia thụ hưởng Dự án này, đã gữi danh sách về hội khuyến học Tỉnh, thì trực tiếp đến trường Mai Lĩnh để làm thủ tục nhập họcCHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN HỌCCHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN HỌCĐẶC BIỆTĐịa chỉ: 18 Lê Lợi - Đông Hà - Quảng TrịĐiện thoại: (053) 3561319 – 3561355 - 2240499 – 0909.191.445 Email: mailinhquangtri@gmail.comWebsite: truongtrungcapmailinh.edu.vnTốt nghiệp, HS được cấp bằng Trung cấp
Xem thêm

9 Đọc thêm

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO THỰC PHẨM CHẾ BIẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSAMILIKET

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO THỰC PHẨM CHẾ BIẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSAMILIKET

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp q báu của Anh/Chò! xin chúc Anh/Chò sức khoẻ và thành đạt hơn nữa trong cuộc sống, thân ái xin chào!PHỤ LỤC B: DANH SÁCH MỘT SỐ CHUYÊN GIA ĐÃ GIÚP ĐỢ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨUSTT TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI1 Chú Võ Thành Hùng Phó Giám Đốc Colusa-Miliket 09183592322 Anh Nguyễn Thanh Dũng Phòng kế hoạch kinh doanh 09030615793 Anh Nguyễn Việt Hòa Phòng đầu tư công nghệ4 Anh Nguyễn Đằng Giao Phòng tài chính kế toán5 Chò Huỳnh Mạnh Lệ Phòng tổ chức hành chínhPHỤ LỤC C:BẢNG PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI--oOo--Để phục vụ cho quá trình xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu của công ty Colusa-Miliket, sinh viên đề nghò chuyên gia của công ty đánh giá về các tác động của môi trường bên ngoài ảnh hưởng như thế nào đối với công ty. Phương pháp đánh giá:Cho điểm trọng số về mức độ quan trọng: chuyên gia công ty sẽ cho điểm trọng số về các yếu tố bên ngoài tác động đến công ty. Các yếu tố này được xây dựng từ việc khảo sát và thu thập thông tin của bản thân sinh viên. Tổng điểm của trọng số các yếu tố là bằng 1.Cho điểm về phản ứng của công ty đối với sự ảnh hưởng của các yếu tố: Thang điểm được cho từ 1 đến 4. Phân loại từ 1 đến 4 cho mỗi yếu tố để cho thấy cách thức mà các chiến lược hiện tại của công ty phản ứng với yếu tố này, trong đó: mức phân loại 4 là phản ứng tốt, 3 là phản ứng trên trung bình, 2 là phản ứng trung bình
Xem thêm

8 Đọc thêm

Tài liệu Đăng ký xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010 pptx

TÀI LIỆU ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNG NĂM THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2006-2010 PPTX

Số bộ hồ sơ: 03 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng ký tham gia thực hiện DA của các hộ Thông tư số 12/2009/TT-BNN ng... 2. Biên bản họp thôn Thông tư số 12/2009/TT-BNN ng... 3. Danh sách các hộ tham gia dự án Thông tư số 12/2009/TT-BNN ng... 4. Kế hoạch triển khai của thôn, bản Thông tư số 12/2009/TT-BNN ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

4 Đọc thêm

MẪU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA

MẪU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA

_TÀI LIỆU GỬI KÈM: _ - Danh sách doanh nghiệp tham gia Chương trình Phụ lục 5 - Bản sao báo cáo kết quả của đơn vị tham gia chương trình Phụ lục 6 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ Ký và ghi rõ họ[r]

2 Đọc thêm

thuyết trình tổ chức hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam

THUYẾT TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

soạn thảo dự ánsoạn thảo dự ánƯớc lượng kinh phí soạn Ước lượng kinh phí soạn thảo dự ánthảo dự ánTổ chức trình bày và Tổ chức trình bày và thẩm định dự ánthẩm định dự ánTổ chức hội thảo xin ý Tổ chức hội thảo xin ý kiến của chuyên giakiến của chuyên giaI.1. Tổ chức nhân sự soạn thảo dự ánI.1. Tổ chức nhân sự soạn thảo dự ánI.2. Xác định kinh phí soạn thảo I.2. Xác định kinh phí soạn thảo dự ándự án((11)) ChiChi phíphí chocho nhómnhóm nghiênnghiên cứucứu soạnsoạn thảothảo vàvà bồibồidưỡngdưỡng chocho cáccác chuyênchuyên giagia tưtư vấnvấn ((22)) MMuaua thôngthông tintin trongtrong vàvà ngoàingoài nướcnước đểđể phụcphục vụvụchocho việcviệc soạnsoạn thảothảo ((33)) KKhảohảo sátsát thựcthực địađịa (mua(mua sắmsắm dụngdụng cụ,cụ, phươngphươngtiện,tiện, thuêthuê nhânnhân côngcông khảokhảo sát,sát, côngcông táctác phí,phí,……)) ((44)) CácCác chichi phíphí hànhhành chínhchính:: đánhđánh máy,máy, inin tàitài liệu,liệu,vănvăn phòngphòng phẩm,phẩm,……((55)) ChiChi phíphí bbảoảo vệvệ dựdự ánán I.3. I.3. Lập lịch trình soạn thảo dự ánLập lịch trình soạn thảo dự án LiệtLiệt kêkê côngcông việc,việc, trìnhtrình tự,tự, ngườingười thựcthực hiệnhiệnvàvà thờithời hạnhạn hoànhoàn thànhthành  CănCăn cứcứ đểđể lậplập lịchlịch trìnhtrình soạnsoạn thảothảo:: ThờiThời hạnhạn trìnhtrình dựdự ánán MứcMức độđộ phứcphức tạptạp củacủa dựdự ánán NguồnNguồn dữdữ liệuliệu liênliên quanquan đếnđến dựdự ánán KinhKinh nghiệmnghiệm củacủa nhómnhóm thamtham giagia soạnsoạn thảothảo TínhTính kịpkịp thời,thời, đầyđầy đủđủ việcviệc rótrót kinhkinh phíphí đểđể soạnsoạnthảothảo dựdự ánán
Xem thêm

54 Đọc thêm

SỔ TAY QUẢN LÝ DỰ ÁN

SỔ TAY QUẢN LÝ DỰ ÁN

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ...21 PHỤ LỤC...22 PHỤ LỤC 1: QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN...23 PHỤ LỤC 2: QUY TRÌNH/THỦ TỤC TUYỂN DỤNG CÁC CHUYÊN GIA TƯ VẤN...33 TRANG 4 DANH [r]

35 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN SỔ SÁCH KẾ TOÁN TRẠM KNKN VÀ THỦ TỤC TRIỂN KHAI, QUYẾT TOÁN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ

HƯỚNG DẪN SỔ SÁCH KẾ TOÁN TRẠM KNKN VÀ THỦ TỤC TRIỂN KHAI, QUYẾT TOÁN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ

1. Đơn xin tham gia dự án của chủ hộ. 1 bản chính kèm theo hồ sơ quyết toán. 1 bản copy trạm KNKN giữ (mẫu 01). 2. Biên bản thẩm định đủ điều kiện tham gia mô hình của từng hộ. Trạm KNKN thực hiện , có danh chính thức kèm theo.Biên bản lập 3 bản : 1 bản trạm KNKN giữ, 1 bản đoàn thể giữ, 1 bản kèm theo hồ sơ quyết toán (mẫu 02). 3. Danh sách tổng hợp các hộ đủ điều kiện tham gia dự án tại huyện thị. Trạm KNKN lập damh sách 4 bản : 1 bản Trạm KNKN giữ, 1 bản phòng khuyến nôngkhuyến ngư, 1 bản đoàn thể giữ. 1 bản kèm hồ sơ quyết toán (mẫu 03).
Xem thêm

4 Đọc thêm

Báo cáo nghien cứu khoa học " Mở rộng cơ hội xuất khẩu thanh long cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ thông qua Thực Hành Nông Nghiệp Tốt - MS6: Mở rộng Mô Hình Thí Điểm " ppt

BÁO CÁO NGHIEN CỨU KHOA HỌC " MỞ RỘNG CƠ HỘI XUẤT KHẨU THANH LONG CHO CÁC HỘ NÔNG DÂN SẢN XUẤT NHỎ THÔNG QUA THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP TỐT - MS6: MỞ RỘNG MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM " PPT

dự án CARD đã hỗ trợ để giúp ông ta phụ trách phần tập huấn này nếu có yêu cầu và ông ta cũng đã được giới thiệu và cung cấp thông tin liên lạc với TS. Xuân (Chủ nhiệm Khoa Kinh tế) tại HCE trong trường hợp ông ta muốn tiếp tục cùng với HCE để hỗ trợ hơn nữa hoặc có cơ hội được tập huấn sau này. Mặc dù ông Lập không được yêu cầu bất kỳ hỗ trợ nào hơn nữa từ nhóm dự án CARD, ông ta đã bắt đầu mở rộng kỹ năng kinh tế nông nghiệp cho chính công việc của mình. Ông ta có mối liên lạc với một giảng viên của Đại học Cần Thơ (CTU), hiện đang giảng dạy về chuỗi giá trị và ông ta đã bắt đầu soạn bài trình bày cho nông dân để giới thiệu về khái niệm chuỗi giá trị. Ông ta hiện đang làm việc cho một dự án ADB tập trung vào 3 loại cây trồng ở 3 tỉnh (nhãn ở Tiền Giang, chôm chôm ở Bến Tre và buởi ở Vĩnh Long) với mục tiêu là cải thiện các HTX trái cây và liên kết với thị trường. Do giới hạn về khungthời gian của dự án CARD thanh long và chú trọng chính là chứng nhận GlobalGAP cho người nông dân, đã không có đủ thời gian dành cho tập huấn cho nông Page 14 Extending Export Opportunities to small-plot dragon fruit growers through Good Agricultural Practices dân về lập kế hoạch kinh doanh cho trang trại và các kỹ năng phân tích. Nhưng cũng cần lưu ý rằng những kỹ năng này vẫn rất thiết thực và hữu ích cho người nông dân có được sự hiểu biết tốt hơn bằng cách như thế nào để duy trì và phát triển kinh tế trang trại của họ, cũng hy vọng rằng với những tài liệu có được từ HCE và CTU, ông Lập sẽ phát triển những kỹ năng và tư tin để giúp đỡ cho người nông dân về khía cạnh này. Ông ta sẽ làm việc kết hợp với cán bộ chủ chốt khác của SOFRI như ông Hiếu là người hướng dẫn cho nông dân về tầm quan trọng của việc lưu trữ sổ nhật ký ghi chép dùng trong quản lý chất lượng. Bảng đang ký xúc tiến GAP cho thanh long và các loại cây trồng khác được trình bày trong Phụ lục 11 bảng tính Hiện trạng tập huấn cho nông dân.
Xem thêm

42 Đọc thêm

KẾT HỢP HỆ CHUYÊN GIA VÀ NƠRON NHÂN TẠO ĐỂ CHUẨN ĐOÁN SỰ CỐ TIỀM ẨN TRONG MÁY BIẾN ÁP LỰ

KẾT HỢP HỆ CHUYÊN GIA VÀ NƠRON NHÂN TẠO ĐỂ CHUẨN ĐOÁN SỰ CỐ TIỀM ẨN TRONG MÁY BIẾN ÁP LỰ

Trái tim của hệ chuyên gia là cơ sở tri thức tổng quát ( general knowledge based ) chứa tri thức giải quyết vấn đề của một ứng dụng cụ thể . Cơ sở tri thức bao gồm tri thức tổng quát ( general knowdelge ) cũng như thông tin của một tình huống cụ thể ( case – specific).Động cơ suy diễn (Inference engine ) áp dụng tri thức cho việc giải quyết các bài toán thực tế ;về căn bản nó là một trình thông dịch cho cơ sở tri thức.Trong hệ sinh ( production system ) , động cơ suy diễn thực hiện chu trình điều khiển nhận dạng – hành động ( recognize – act control cycle ) .Việc tách biệt cơ sở tri thức ra khỏi động cơ suy diễn là rất quan trọng vì rất nhiều lí do :1. Sự tách biệt của tri thức dung để giải quyết vấn đề và động cơ suy diễn sẽ tạo điều kiện cho việc biểu diễn tri thức theo một cách tự nhiên hơn .2. Bởi vì cơ sở tri thức được cách li khỏi các cấu trúc điều khiển cấp thấp của chương trình,các nhà xây dựng hệ chuyên gia có thể tập trung một cách trực tiếp vào việc nắm bắt và và tổ chức GQVĐ hơn là phải thực hiện trên các chi tiết của việc cài đặt vào máy tính 3. Sự phân chia tri thức và điều khiển cho phép thay đổi một phần cơ sở tri thức mà không tạo ra các hiệu ứng lề trên các phần khác nhau của chương trình .4. Sự tách biệt này cũng cho phép một phần mềm điều khiển và giao tiếp có thể sử dụng cho nhiều hệ thống khác nhau .5. Sự modul hóa này cho phép chung ta thử nghiệm nhiều chế độ điều khiển khác nhau trên cùng một cơ sở luật .Hệ con giải thích (explanation subsystem) cho phép chương trình giải thích quá trính suy luận của nó cho người dung .Các câu trả lời này bao gồm 5các biện minh cho các kết luận của hệ thống ( trả lời cho câu hỏi How ); giải thích vì sao hệ cần dữ liệu đó ( trả lời câu hỏi Why )Trình soạn thảo cơ sở tri thức ( knowledge base editor ): giúp các nhà
Xem thêm

33 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THUỐC ỨC CHẾ MEN PROTEIN TYROSIN KINASE (IMATINIB MESYLATE) TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH BẠCH CẦU MẠN DÒNG TỦY

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THUỐC ỨC CHẾ MEN PROTEIN TYROSIN KINASE (IMATINIB MESYLATE) TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH BẠCH CẦU MẠN DÒNG TỦY

Tần suất bệnh mới khoảng 1 – 2 trường hợp / 100 000 dân / năm. Tần suất nàykhông có sự khác biệt lớn giữa các vùng trên thế giới [16]. Tỉ số nam/nữ là 1,4/1[65], [82]. Tuổi trung vò lúc chẩn đoán là 65, BBCMDT hiếm gặp ở trẻ em vàtần suất tăng dần theo tuổi [82]. Tại Việt nam BBCMDT chưa có số liệu chungnào được công bố chính thức:- Các tỉnh phía bắc, theo Nguyễn Hà Thanh, BBCMDT chiếm tỉ lệ khoảng từ5 – 6% bệnh máu và cơ quan tạo máu [6]. Tuổi mắc bệnh nhiều nhất là 30 – 50tuổi. Nam chiếm tỉ lệ 68,75% và nữ là 31,25%, tỉ số nam/nữ là 2,2/1 [7].- Tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh hàng nămbệnh bạch cầu chiếm 37,12% tổng số BN. Theo Trần Văn Bé, BBCMDT chiếm5,73% tổng số bệnh về máu và chiếm 82,63% các rối loạn tăng sinh tủy [3].Tuổi mắc bệnh thường gặp nhất là 31 – 45 tuổi [4].1.3 NGUYÊN NHÂN SINH BỆNH- Không thấy mối liên hệ giữa yếu tố di truyền, gia đình, đòa lý, chủng tộc,điều kiện kinh tế với BBCMDT [82].- Tiếp xúc liều cao chất phóng xạ làm tăng tỉ lệ BBCMDT khi so sánh cácnhóm dân số. Ba nhóm dân số chủ yếu: nhóm người dân Nhật tiếp xúc vớiphóng xạ từ vụ nổ bom nguyên tử tại Nagasaki và Hiroshima, các BN tại Anh bòviêm cột sống cứng khớp được điều trò với tia xạ cột sống và các phụ nữ bò ungthư cổ tử cung cần phải xạ trò có tần suất BBCMDT cao hơn có ý nghóa so vớinhóm dân số không tiếp xúc với tia xạ [67].- Các hóa chất sinh bệnh bạch cầu như benzene, tác nhân alkyl hóa chưađược xác đònh là tác nhân sinh BBCMDT, mặc dù người ta nhận thấy các thuốcnày có tỉ lệ sinh bệnh bạch cầu cấp tăng tùy vào liều thuốc. Các chất ức chế5DNA topoisomerase II là một ngoại lệ vì thuốc có xu hướng tạo ra bệnh bạch
Xem thêm

145 Đọc thêm

KẾT HỢP HỆ CHUYÊN GIA VÀ NƠRON NHÂN TẠO CHẨN ĐOÁN SỰ CỐ TIỀM ẨN TRONG MÁY BIẾN ÁP LỰC

KẾT HỢP HỆ CHUYÊN GIA VÀ NƠRON NHÂN TẠO CHẨN ĐOÁN SỰ CỐ TIỀM ẨN TRONG MÁY BIẾN ÁP LỰC

Nóng đệ kh Lang câu TÂNG, có thể de íc yết tế sản hành sau 1 Tăng phụ li MBA, sân khi sĩ bảo boả năm trong hệ thếng lá: mất hay Eeng các Mụ -hùn di gu sọ biệLC bí hộ bệ bền Mất lết đứng cền khi ki và lấy mu dâu mới để dự đoần S3Ê NGLYEN NI SỬ cổ Cô THỂ Lh

4 Đọc thêm

Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên pps

HỢP NHẤT CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN PPS

4. Bước 4 Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng ĐKKD. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ lục I-2) 2. - Dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất. 3. - Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (theo mẫu Phụ lục II-1) Kèm theo danh sách phải có: + Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành
Xem thêm

6 Đọc thêm

Sáp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên potx

SÁP NHẬP CÁC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN POTX

thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó. 4. Bước 4 Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng ĐKKD. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ lục I-2) 2. - Dự thảo Điều lệ công ty 3. - Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (theo mẫu Phụ lục II-1) Kèm theo danh sách phải có: + Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành
Xem thêm

7 Đọc thêm

PHỤ GIA GIÒ LỤA

PHỤ GIA GIÒ LỤA

trong cùng là lá chuối nonvàng nhạt màu lụa. giò được bó lại thật chặt bằng lạt giang với lớp lá chuối thật kín ( nhiều người còn bọc nilon hoặc giấy bản bên ngoài lá chuốiđể tránh tình trạng nước trong nồi thấm vào giò) lăn nhẹ cho cây giò tròn trịa.Cây giò được luộc chín trong nước. Quy trình luộc giò cũng rất quan trọng, nước trong nồi phải thật sôi mới thả giò vào theo chiều đứng , ngập trong nước. Giò phải được luộc đủ chín, không quá lửa cũng không non quá. Thường với 1 kg giò luộc khoảng một tiếng là hoàn tất.2.5) Trình bày, thưởng thức và bảo quảnGiò lụa ngon khi khoanh giò có màu trắng ngà hơi ngả sang màu hồng nhạt, bề mặt có một vài lỗ rỗ, mùi thơm, vị ăn ngọt, giòn, mịn màng, không khô rắn, không mềm nát và không bị bã.Giò lụa thường được thái thành khoanh ngang và xắt làm 4-8 miếng theo đường kính, trình bày trên đĩa thành hình hoa thị và chấm nước mắm ngon rắc chút bột tiêu thơm nhẹ, có thể gia thêm chút tinh dầu cà cuống vào bát nước mắm. Ngoài cách - 3 -ăn thông thường như một thức ăn trên mâm cỗ ngày lễ tết, giò lụa cũng thường sử dụng ăn kèm với bánh giầy (gọi là bánh giầy giò), xôi (xôi giò) hoặc món cơm gạo tám (cơm tám giò chả).Giò lụa đạt chất lượng có thể để khá lâu không thiu, nếu để nguyên cây giò có thể bảo quản trong nhiệt độ bình thường khoảng 1 tuần lễ.2.6) Vấn đề phụ gia Khâu lựa chọn nguyên liệu và quy trình thực hiện cầu kỳ để có miếng giò lụa dai, giòn và mịn đã trở nên khá khó khăn khi thịt lợn tăng trọng rất bở, có nhiều nước trở nên phổ biến và khi kỹ thuật giã giò công phu đã không được ưa chuộng tại những cơ sở sản xuất giò chả thiếu lương tâm. Tại nhiều nơi, giò lụa đã được thực hiện với thịt không còn tươi rói nhưng lại được kết hợp với lượng hàn the rất lớn cho miếng giò giòn dai và mịn gây độc hại cho người tiêu dùng. Với một hướng đi mới trong việc tìm tòi phụ gia thay thế để sản xuất giò lụa, bún, đề tài Nghiên cứu sử dụng carageenan (một chất chiết xuất từ rong biển tương tự argar) thay thế
Xem thêm

13 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI NGOÀI PHÚC MẠC CẮT TUYẾN TIỀN LIỆT TẬN GỐC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI NGOÀI PHÚC MẠC CẮT TUYẾN TIỀN LIỆT TẬN GỐC

Phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc cũng có những bất lợi như khâunối cổ bàng quang vào niệu đạo khó khăn... Để giải quyết vấn đề này, vàonăm 2002 những tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã phát minh ra những dụngcụ trợ giúp robot trong phẫu thuật. Khuyết điểm của phẫu thuật nội soi có trợgiúp robot là giá thành cao [56].2Vào năm 2004, phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc bắt đầuđược thực hiện tại Bệnh Viện Chợ Rẫy. Tác giả Trần Ngọc Sinh và cộng sựbáo cáo một trường hợp phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc cắt tiền liệt tuyếntận gốc [10]. Năm 2006, tác giả Vũ Lê Chuyên và cộng sự báo cáo 11 trườnghợp phẫu thuật tuyến tiền liệt tận gốc tại Bệnh Viện Bình Dân, trong đó có 4trường hợp phẫu thuật nội soi [4]. Ngoài ra, có 2 báo cáo về phẫu thuật nhưngđều là phẫu thuật mở [1], [14]. Đây là những báo cáo riêng lẻ, cho tới nay tạiViệt Nam chưa có công trình nghiên cứu đầy đủ về phẫu thuật nội soi ngoàiphúc mạc cắt tuyến tiền liệt tận gốc. Những thiếu sót trong đánh giá giai đoạnbệnh, những bất cập trong tiên lượng bệnh nhân trước mổ, cũng như nhữngkinh nghiệm để hạn chế các biến chứng phẫu thuật vẫn còn là một vấn đềđược đặt ra và cần giải quyết.Để có thể hiểu rõ hơn về phương pháp phẫu thuật nội soi nghiên cứuthực hiện đề tài nghiên cứu:“ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOINGOÀI PHÚC MẠC CẮT TUYẾN TIỀN LIỆT TẬN GỐC”.Đề tài này được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu:1. Đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc cắttuyến tiền liệt tận gốc.2. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của phẫu thuật nội soingoài phúc mạc cắt tuyến tiền liệt tận gốc.
Xem thêm

165 Đọc thêm

KẾT HỢP HỆ CHUYÊN GIA VÀ NƠRON NHÂN TẠO ĐỂ CHUẨN ĐOÁN SỰ CỐ TIỀM ẨN TRONG MÁY BIẾN ÁP LỰ (2)

KẾT HỢP HỆ CHUYÊN GIA VÀ NƠRON NHÂN TẠO ĐỂ CHUẨN ĐOÁN SỰ CỐ TIỀM ẨN TRONG MÁY BIẾN ÁP LỰ 2

lập trình xác định và hiệu chỉnh lỗi trong quá trình làm việc của hệ thống , thường là bằng cách truy xuất những thông tin cung cấp bởi hệ con giải thích. 2.Các vấn đề phù hợp để xây dựng HCG :Các HCG luôn đòi hỏi sự đầu tư rất lớn về tiền bạc và sức lực con người. Những cố gắng để giải quyết một bài toán quá phức tạp,quá ít hiểu biết ,hoặc có những yếu tố không phù hợp với công nghệ hiện đại có thể dẫn đến thất bại , hao tốn tiền của .Các nhà nghiên cứu đã xây dựng một tập hợp các chỉ dẫn có tính không hình thức cho việc xác định khi nào một bài toán thích hợp giải quyết bằng HCG :1. Cần thiết phải có một giải pháp biện minh cho chi phí và sức lực cho việc xây dựng HCG vì nếu không nó sẽ là một sự lãng phí .2. Hiểu biết chuyên môn của con người không có sẵn ở mọi nơi cần đến nó ( một hệ chuyên gia chữa bệnh sẽ giúp cho một bác sĩ bình thường có được một sự chuẩn đoán và điều trị ở mức độ chuyên gia ).3. Vấn đề có thể được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật suy luận ký hiệu .4. Phạm vi vấn đề được cấu trúc tốt và không đòi hỏi sự suy luận theo lẽ thường tình ( commonsense reasoning).5. Vấn đề có thể không giải quyết được bằng cách sử dụng các phương pháp tính toán truyền thống .6. Có sự hợp tác và hiểu ý giữa các chuyên gia ( kinh nghiệm của các chuyên gia được tích luỹ trong quá trình làm việc cực nhọc nên họ có thể 6không hợp tác là điều có thể vì như vậy họ lo HCG sẽ thay thế họ -> phải có cách xử lí phù hợp ).7. Vấn đề cần giải quyết phải có kích thước và quy mô đúng mức , vấn đề không được vượt quá trình độ của công nghệ hiện đại .3.Quy trình công nghệ tri thức :Những người chủ yếu trong việc xây dựng HCG là kỹ sư tri thức và
Xem thêm

33 Đọc thêm

PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Chủ trì: Bộ Kế hoạch Đầu tư Phối hợp: Bộ TNMT, NNPTNT, TP và các bộ ngành liên quan 9. Xây dựng Quy trình Đánh giá môi trường chiến lược có tính tới các yếu tố BĐKH và hướng dẫn kỹ thuật áp dụng cho các loại kế hoạch, quy hoạch phát triển. - Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn đi kèm quy định về việc tích hợp các tác động tiềm tàng của BĐKH vào Hướng dẫn Đánh giá môi trường chiến lược; - Các lớp tập huấn triển khai thực hiện Nghị định. Chủ trì: Văn phòng chính phủ Phối hợp: Bộ TNMT, các bộ ngành, địa phương 10. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức, quản lý Chương trình/KHHĐ ứng phó với BĐKH từ Trung ương - Hệ thống tổ chức và điều hành Chương trình được thành lập và hoạt - Kiện toàn hệ thống tổ chức; PHỤ LỤC III: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 70đến địa phương và tại các bộ/ngành liên quan. Các hoạt
Xem thêm

17 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI NGOÀI PHÚC MẠC CẮT TUYẾN TIỀN LIỆT TẬN GỐC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI NGOÀI PHÚC MẠC CẮT TUYẾN TIỀN LIỆT TẬN GỐC

Phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc cũng có những bất lợi như khâunối cổ bàng quang vào niệu đạo khó khăn... Để giải quyết vấn đề này, vàonăm 2002 những tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã phát minh ra những dụngcụ trợ giúp robot trong phẫu thuật. Khuyết điểm của phẫu thuật nội soi có trợgiúp robot là giá thành cao [56].2Vào năm 2004, phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc bắt đầuđược thực hiện tại Bệnh Viện Chợ Rẫy. Tác giả Trần Ngọc Sinh và cộng sựbáo cáo một trường hợp phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc cắt tiền liệt tuyếntận gốc [10]. Năm 2006, tác giả Vũ Lê Chuyên và cộng sự báo cáo 11 trườnghợp phẫu thuật tuyến tiền liệt tận gốc tại Bệnh Viện Bình Dân, trong đó có 4trường hợp phẫu thuật nội soi [4]. Ngoài ra, có 2 báo cáo về phẫu thuật nhưngđều là phẫu thuật mở [1], [14]. Đây là những báo cáo riêng lẻ, cho tới nay tạiViệt Nam chưa có công trình nghiên cứu đầy đủ về phẫu thuật nội soi ngoàiphúc mạc cắt tuyến tiền liệt tận gốc. Những thiếu sót trong đánh giá giai đoạnbệnh, những bất cập trong tiên lượng bệnh nhân trước mổ, cũng như nhữngkinh nghiệm để hạn chế các biến chứng phẫu thuật vẫn còn là một vấn đềđược đặt ra và cần giải quyết.Để có thể hiểu rõ hơn về phương pháp phẫu thuật nội soi nghiên cứuthực hiện đề tài nghiên cứu:“ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOINGOÀI PHÚC MẠC CẮT TUYẾN TIỀN LIỆT TẬN GỐC”.Đề tài này được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu:1. Đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc cắttuyến tiền liệt tận gốc.2. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của phẫu thuật nội soingoài phúc mạc cắt tuyến tiền liệt tận gốc.
Xem thêm

165 Đọc thêm

Cùng chủ đề