CÁC HÌNH THỨC HỘI NHẬP KINH TẾ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC HÌNH THỨC HỘI NHẬP KINH TẾ":

Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ logistics của Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ logistics của Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ logistics của Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tếThực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ logistics của Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tếThực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ logistics của Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Đọc thêm

phân tích nguồn lực và giải pháp phát triển lĩnh vực kinh tế đối ngoại của việt nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

phân tích nguồn lực và giải pháp phát triển lĩnh vực kinh tế đối ngoại của việt nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

MỤC LỤC Phần I. MỞ ĐẦU 1 1.1. Lý do chọn đề tài 1 1.2. Câu hỏi nghiên cứu 2 1.3. Mục tiêu nghiên cứu 3 Phần II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 2.1. Phương pháp thu thập số liệu 3 2.2. Phương pháp phân tích 5 Phần III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU – THẢO LUẬN 7 3.1. Cơ sở lý luận 7 3.1.1. Khái niệm nguồn lực quốc gia 7 3.1.2. Phân loại nguồn lực quốc gia 7 3.1.3. Khái niệm lĩnh vực kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế 8 3.1.4. Vai trò và tác dụng của kinh tế đối ngoại đối với Việt Nam 8 3.1.5. Bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới 9 3.2. Thực trạng nguồn lực Việt Nam ảnh hưởng đến hội nhập kinh tế quốc tế 10 3.2.1. Nguồn lực bên trong 10 3.2.2. Nguồn lực bên ngoài 13 3.2.3. Những điểm tích cực và điểm hạn chế của nguồn lực Việt Nam 14 3.3. Giải pháp phát triển lĩnh vực kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế 14 Phần IV. KẾT LUẬN 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 Phần I. MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài Toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hoá thương mại đã và đang là xu thế nổi bật của kinh tế thế giới đương đại. Phù hợp với xu thế đó, từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với phương châm “đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại. Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”. Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực. Hội nhập quốc tế là một quá trình phát triển tất yếu, do bản chất xã hội của lao động và quan hệ giữa con người. Sự ra đời và phát triển của kinh tế thị trường cũng là động lực hàng đầu thúc đẩy quá trình hội nhập. Hội nhập diễn ra dưới nhiều hình thức, cấp độ và trên nhiều lĩnh vực khác nhau, theo tiến trình từ thấp đến cao. Tuy nhiên, hội nhập kinh tế quốc tế cũng tạo ra những tác động tiêu cực đối với các nền kinh tế như: làm cho quá trình cạnh tranh trở nên gay gắt, có thể dẫn đến nguy cơ phá sản của các doanh nghiệp, ngành kinh tế làm ăn kém hiệu quả, gây thất nghiệp, dễ dẫn đến bất ổn về chính trị và xã hội; Chính phủ các quốc gia sẽ mất đi một nguồn thu ngân sách do phải cắt giảm thuế quan; đối với các nước nghèo sẽ thiếu tài chính và các nguồn lực khác cho việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, kinh doanh; dễ tạo sự phụ thuộc của nước nghèo, thiếu công nghệ, vốn vào nước giàu, ảnh hưởng đến sự độc lập dân tộc của các quốc gia yếu thế; Các giá trị đạo đức truyền thống dễ bị xói mòn bởi văn hoá ngoại lai. Nhằm tăng cường những điểm tích cực và hạn chế những điểm tiêu cực của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các quốc gia cần phải đánh giá và phân tích rõ nguồn lực quốc gia mình hiện có. Phân tích và so sánh nguồn lực phát triển kinh tế xã hội giữa các vùng kinh tế với nhau sẽ giúp chúng ta có thấy được những điểm tương đồng và khác biệt, đồng thời qua đó sẽ phần nào lý giải và tìm ra nguyên nhân của sự khác biệt đó. Từ đó, đưa ra giải pháp để phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập. Chính vì lý do đó, tôi xin chọn đề tài “Phân tích nguồn lực và giải pháp phát triển lĩnh vực kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế”.
Xem thêm

Đọc thêm

Tiểu luận Toàn cầu hóa và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

TIỂU LUẬN TOÀN CẦU HÓA VÀ QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

Toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, bởi toàn cầu hóa là động lực phát triển của lực lượng sản xuất, lực lượng sản xuất thì không ngừng lớn mạnh đó là quy luật chung nhất cho mọi thời đại, mọi chế độ xã hội. Trong xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, hội nhập nền kinh tế quốc tế đang trở thành một xu thế khách quan với hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới.Theo xu thế chung của Thế giới, Việt Nam đã và đang từng bước cố gắng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đây không phải là một mục tiêu nhiệm vụ nhất thời mà là vấn đề mang tính chất sống còn đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay cũng như sau này. Hội nhập kinh tế quố tế vừa là thời cơ đồng thời cũng là thách thức đối với Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa
Xem thêm

24 Đọc thêm

Tiểu luận cao học KTQT hội nhập kinh tế quốc tế và những thách thức đối với việt nam

TIỂU LUẬN CAO HỌC KTQT HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế tất yếu biểu hiện sự phát triển nhảy vọt của lực lượng sản suất do phân công lao động quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và tích tụ tập trung tư bản dẫn tới hình thành nền kinh tế thống nhất. Sự hợp nhất về kinh tế giữa các quốc gia tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến nền kinh tế chính trị của các nước nói riêng và của thế giới nói chung. Đó là sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế thế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế có nhiều sự thay đổi. Sự ra đời của các tổ chức kinh tế thế giới như WTO, EU, AFTA...và nhiều tam giác phát triển khác cũng là do toàn cầu hoá đem lại. Theo xu thế chung của thế giới, Việt Nam đã và đang từng bước cố gắng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đây không phải là một mục tiêu nhiệm vụ nhất thời mà là vấn đề mang tính chất sống còn đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay cũng như sau này. Bởi một nứoc mà đi ngược với xu hướng chung của thời đại sẽ trở nên lạc hậu và bị cô lập, sớm hay muộn nước đó sẽ bị loại bỏ trên đấu trường quốc tế. Hơn thế nữa, một nước đang phát triển, lại vừa trải qua chiến tranh tàn khốc, ác liệt...thì việc chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới thì lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Trong quá trình hội nhập, với nội lực dồi dào sẵn có cùng với ngoại lực sẽ tạo ra thời cơ phát triển kinh tế. Việt Nam sẽ mở rộng được thị trường xuất nhập khẩu, thu hút được vốn đầu tư nước ngoài, tiếp thu được khoa học công nghệ tiên tiến, những kinh nghiệm quý báu của các nước kinh tế phát triển và tạo được môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, một vấn đề bao giờ cũng có hai mặt đối lập. Hội nhập kinh tế quốc tế mang đến cho Việt Nam rất nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đem lại không ít khó khăn thử thách. Nhưng theo chủ trương của Đảng: “ Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước “, chúng ta sẽ khắc phục những khó khăn để hoàn thành sứ mệnh. Hội nhập kinh tế quốc tế là tất yếu khách quan đối với Việt Nam. Em xin chọn đề tài: Hội nhập kinh tế quốc tế và những thách thức đối với Việt Nam. Đây là đề tài rất sâu rộng, mang tính thời sự. Đã có rất nhiều nhà kinh tế đề cập đến vấn đề này.
Xem thêm

32 Đọc thêm

MỞ RỘNG và NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH tế đối NGOẠI TRONG QUÁ TRÌNH hội NHẬP KINH tế QUỐC tế ở VIỆT NAM

MỞ RỘNG và NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH tế đối NGOẠI TRONG QUÁ TRÌNH hội NHẬP KINH tế QUỐC tế ở VIỆT NAM

Trong xu thế toàn cầu hoá, quan hệ kinh tế đối ngoại càng phát triển rộng rãi và có hiệu quả bao nhiêu thì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước càng được tiến hành thuận lợi và thành công nhanh chóng bấy nhiêu. Tuy nhiên vấn đề quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế ẩn chứa rất nhiều phức tạp cho nên cần nhận thức đầy đủ về những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng như vai trò và tầm quan trọng của nó trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước là điều có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở chỉ đạo, định hướng cho các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế.
Xem thêm

Đọc thêm

Hội nhập kinh tế quốc tế và những thách thức đối với Việt Nam

HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

hội nhập kinh tế quốc tế thách thức đối với Việt Nam và lộ trình hội nhập trong logistics của ASEAN Hiện trạng nền kinh tế của Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế.Thách thức khi tham gia “sân chơi” quốc tế

27 Đọc thêm

Đề tài: Phân tích vai trò và xu hướng phát triển của hải quan VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam

Đề tài: Phân tích vai trò và xu hướng phát triển của hải quan VN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam

cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp vn trong quá trình hội nhập×nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế×những cơ hội và thách thức của việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế×cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế×hải quan việt nam×công tác quản lý hải quan việt nam

Đọc thêm

chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

CHÍNH SÁCH THUẾ VỚI VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Xem thêm

190 Đọc thêm

TUYỂN TẬP NHỮNG CÂU HỎI TỰ LUẬN MÔN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

TUYỂN TẬP NHỮNG CÂU HỎI TỰ LUẬN MÔN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

1. Trình bày những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thế giới2. Trình bày những đặc trưng của nền kinh tế việt nam, nêu những thuận lợi và khó khăn cơ bản khi hội nhập KTQT3. Trình bày quan điểm , chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về hội nhập KTQT

11 Đọc thêm

TOÀN cầu HÓA KINH tế VÀ CHỦ ĐỘNG hội NHẬP KINH tế với xây DỰNG nền KINH tế độc lập, tự CHỦ ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TOÀN cầu HÓA KINH tế VÀ CHỦ ĐỘNG hội NHẬP KINH tế với xây DỰNG nền KINH tế độc lập, tự CHỦ ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Chuyên đề: “Toàn cầu hóa kinh tế và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ở Việt Nam” các học viên cao học chưa được học ở bậc đại học. Họ chỉ được học lý luận chung về: Quan hệ kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. ở bậc học này, học viên mới hiểu biết thế nào là quan hệ kinh tế đối ngoại, vị trí, tính tất yếu khách quan phải mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại; các hình thức của quan hệ kinh tế đối ngoại; mục tiêu, nguyên tắc, phương châm và giải pháp chủ yếu mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại ở nước ta.
Xem thêm

Đọc thêm

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI THEO HƯỚNG VĂN MINH, HIỆN ĐẠI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI THEO HƯỚNG VĂN MINH, HIỆN ĐẠI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Thương mại là hoạt động trao đổi, mua bán sản phẩm hàng hoá và dịch vụ, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, thương mại tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội của một đất nước. Kinh tế càng phát triển thì hình thức hoạt động thương mại càng phong phú, sự phát triển của thương mại là một trong những yếu tố phản ánh trình độ phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Quá trình phát triển thương mại của một nước được thể hiện trên cả khía cạnh nội dung và hình thức. Về khía cạnh nội dung, sự phát triển của thương mại được phản ánh qua khối lượng hay giá trị của hàng hóa và dịch vụ được mua bán trao đổi, tạo ra sự thông suốt nối liền sản xuất và tiêu dùng. Về khía cạnh hình thức, sự phát triển thương mại phản ánh việc mua bán trao đổi được tiến hành theo phương thức hay hình thức nào. Tính văn minh và hiện đại của hoạt động thương mại không chỉ góp phần làm tăng khối lượng hàng hóa và dịch vụ được lưu chuyển trong nền kinh tế mà còn là hình thức biểu hiện sự phát triển của một quốc gia. Văn minh hóa và hiện đại hóa thương mại là hai xu thế có tính quy luật của phát triển thương mại nói chung, thương mại bán lẻ đương đại nói riêng trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và gia tăng cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên tất cả các hoạt động kinh tế. Xuất phát từ vai trò của các hình thức hoạt động thương mại, bên cạnh việc nhấn mạnh vai trò lưu thông của thương mại đối với phát triển kinh tế, Đảng ta còn nhấn mạnh vai trò của các hình thức hoạt động thương mại, một trong những định hướng quan trọng là phát triển thương mại theo hướng văn minh và hiện đại. Là thủ đô của cả nước, Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Thương mại Hà Nội là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của thương mại cả nước, nên đương nhiên được định hướng phát triển văn minh, hiện đại. Đồng thời, phát triển thương mại Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại còn là điều kiện và công cụ cấp thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Việc phát triển thương mại theo hướng văn minh hiện đại có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Hà Nội mà còn đối với cả nước. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, mặc dù có nhiều khó khăn song kinh tế Hà Nội vẫn tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn cao hơn mức bình quân của cả nước. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Một trong những nguyên nhân góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô thời gian qua là sự phát triển các hình thức hoạt động thương mại. Bên cạnh các phương thức thương mại truyền thống, nhiều hình thức thương mại mới theo hướng văn minh hiện đại được hình thành và phát triển như hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng tiện lợi, thương mại điện tử… Sự phát triển của các hình thức thương mại này không chỉ có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần quan trọng đối với việc phát triển thủ đô theo hướng xanh - sạch - đẹp, từng bước đáp ứng nhu cầu mong mỏi của người dân trong nước cũng như khách quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, sự phát triển của thương mại Hà Nội còn nhiều hạn chế và không ít bất cập, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Thủ đô. Số lượng các cơ sở thương mại bán lẻ đã được tăng lên, song tỷ trọng còn nhỏ. Bên cạnh các cơ sở bán lẻ được gọi là “văn minh, hiện đại” vẫn còn những điểm kinh doanh thương mại lấn chiếm vỉa hè lòng đường, làm cản trở giao thông, mất mỹ quan thành phố và gây phản cảm với khách du lịch quốc tế. Về hàng hóa, bên cạnh các cơ sở kinh doanh thương mại văn minh, hiện đại, các mặt hàng được bày bán với giá cả được niêm yết rõ ràng, chất lượng bảo đảm; vẫn còn các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, giá cả mập mờ chất lượng không bảo đảm, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ các mặt hàng kém chất lượng… Để phát huy vai trò của thương mại đối với phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô, đáp ứng những yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, đòi hỏi phải phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại. Thực hiện mục tiêu đó, cần tiến hành nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; phân tích, đánh giá thực trạng phát triển của thương mại Hà Nội thời gian qua, chỉ ra các nguyên nhân hạn chế; trên cơ sở đó đề xuất định hướng và các giải pháp nhằm phát triển thương mại Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại trong thời gian tới là hết sức cần thiết. Xuất phát từ những vấn đề trên đây, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài: "Phát triển thương mại Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại đến năm 2020, tầm nhìn 2030" làm đề tài luận án tiến sỹ của mình, với hy vọng kết quả của luận án sẽ góp phần phát triển Thủ đô trong thời gian tới. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục đích: Trên cơ sở nhận diện nội hàm lý luận chung và thực tế, yêu cầu phát triển thương mại văn minh hiện đại trên địa bàn Hà Nội, luận án đề xuất những định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh sự phát triển thương mại trên địa bàn Thủ đô theo hướng văn minh, hiên đại, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu lý thuyết nhằm góp phần làm rõ thêm cơ sở lý luận chung về phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại. - Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển thương mại văn minh, hiện đại ở một số Thủ đô các nước trong khu vực và rút ra bài học cho phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại ở thành phố Hà Nội. - Phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại trên địa bàn Hà Nội trong thời gian qua. - Đề xuất quan điểm, định hướng và các giải pháp chủ yếu phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại trên địa bàn Hà Nội trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu của luận án: Đối tượng nghiên cứu của luận án là sự phát triển thương mại Hà Nội, theo hướng văn minh, hiện đại. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về không gian: Phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Phạm vi về thời gian: Từ năm 2008 đến 2014, đề xuất giải pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030. - Phạm vi nội dung: + Tập trung vào thương mại bán lẻ hàng hóa ở Hà Nội. + Tập trung nghiên cứu làm rõ thực trạng phát triển của một số cơ sở bán lẻ văn minh, hiện đại tiêu biểu như: siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán giá rẻ, chuỗi cửa hàng bán lẻ, thương mại điện tử...
Xem thêm

209 Đọc thêm

những cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp trong ngành Tài chính – Ngân hàng khi Việt Nam gia nhập TPP.

những cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp trong ngành Tài chính – Ngân hàng khi Việt Nam gia nhập TPP.

Có rất nhiều nhân tố của nền kinh tế ảnh hưởng đến ngành ngân hàng. Trong bài này, nhóm sẽ tập trung phân tích tác động của tốc độ phát triển kinh tế, lạm phát và sự hội nhập kinh tế thế giới. Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu trong khu vực. Tăng trưởng kinh tế đồng nghĩa với việc tăng trưởng đầu tư và mức sống của người dân được cải thiện. . . những điều đó sẽ có ảnh hưởng tới hoạt động của NH, ngoài ra sự hội nhập kinh tế cũng có tác động lớn tới ngành ngân hàng.
Xem thêm

Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH TỈNH PHÚ THỌ, PHÒNG GIAO DỊCH ĐOAN HÙNG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH TỈNH PHÚ THỌ, PHÒNG GIAO DỊCH ĐOAN HÙNG

Ngày nay, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế tất yếu của mọi nền kinh tế trên thế giới. Bởi vì, chỉ có sự hội nhập vào nền kinh tế thế giới thì nền kinh tế của một quốc gia mới có thể phát huy hết những thế mạnh của mình, đồng thời tiếp thu được những tinh hoa của thế giới. Và cùng với sự hội nhập thì một điều tất yếu là các doanh nghiệp sẽ phải đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài, điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới trang thiết bị công nghệ. Do đó cần có một thị trường tài chính hiện đại để đáp ứng nhu cầu huy động vốn của các doanh nghiệp, cũng như các thành phần kinh tế khác. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, việc đẩy mạnh vai trò của các ngân hàng trên thị trường tài chính là một điều tất yếu.
Xem thêm

64 Đọc thêm

Thực trạng hội nhập quốc tế về lao động và việc làm tại việt nam

THỰC TRẠNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM TẠI VIỆT NAM

Thực trạng Hội nhập quốc tế về lao động và việc làm tại việt namMặc dù các nền kinh tế trên thế giới đang gặp khó khăn do khủng hoảng, nhưng giai đoạn 20062010, toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng ổn định, hợp tác để cùng phát triển tác động mạnh đến sự phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam. Hội nhập quốc tế tạo cơ hội để Việt Nam đi sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, được đối xử bình đẳng trên “sân chơi chung” của thế giới. Hội nhập đem lại nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt là việc làm theo hướng công nghiệp với hàm lượng vốn, tri thức cao; các rào cản pháp lý về di chuyển pháp nhân, thể nhân được nới lỏng, các quan hệ kinh tế, đối ngoại, lao động… được thiết lập tạo điều kiện cho lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Xem thêm

4 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

a) Đối với Kinh tế: Đây là quá trình gắn kết các nền kinh tế của từng nước với kinh tế khu vực và thế giới thông qua các nỗ lực tự do hóa và mở cửa nền kinh tế theo những hình thức khác nhau, từ đơn phương đến song phương, tiểu khu vực/vùng, khu vực, liên khu vực và toàn cầu. Hội nhập kinh tế có thể diễn ra theo nhiều mức độ. Theo một số nhà kinh tế, tiến trình hội nhập kinh tế được chia thành năm mô hình cơ bản từ thấp đến cao như sau: Thỏa thuận thương mại ưu đãi (PTA): Các nước thành viên dành cho nhau các ưu đãi thương mại trên cơ sở cắt giảm thuế quan, nhưng còn hạn chế về phạm vi (số lượng các mặt hàng đưa vào diện cắt giảm thuế quan) và mức độ cắt giảm. Hiệp định PTA của ASEAN (1977), Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ (2001), Hiệp định GATT (1947 và 1994) là các ví dụ cụ thể của mô hình liên kết kinh tế ở giai đoạn thấp nhất. Khu vực mậu dịch tự do (FTA): Các thành viên ...
Xem thêm

21 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC, CƠ CẤU KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

TIỂU LUẬN CAO HỌC, CƠ CẤU KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

II. NỘI DUNG 1. Tính tất yếu khách quan của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thành phần kinh tế là bộ phận cấu thành nền kinh tế quốc dân thống nhất hay kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất do tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất quy định. Mỗi thành phần kinh tế đại biểu cho một quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất và vốn, theo đó là một quan hệ tổ chức quản lý, phân phối và thu nhập. Khi bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nền kinh tế nước ta còn ở trình độ kém phát triển, lực lượng sản xuất tồn tại ở nhiều thang bậc khác nhau, tương ứng với mỗi trình độ của lực lượng sản xuất sẽ có một kiểu quan hệ sản xuất. Do đó, cơ cấu kinh tế phải là cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. Căn cứ vào những nguyên lý chung và điều kiện cụ thể của Việt Nam, Đảng ta đã xác định: nền kinh tế trong thời kì quá độ lên CNXH có 5 thành phần: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể tiểu chủ, tư bản tư nhân), kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Các thành phần kinh tế cùng tồn tại đan xen với nhau, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh có tác dụng khôi phục cơ sở kinh tế hàng hóa mà trước đây, do nôn nóng, đã xóa bỏ một cách không tự giác và cho phép khai thác, sử dụng có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế trong nhà nước. Những thành phần kinh tế này có diện mạo riêng nhưng đều nằm trong sự thống nhất của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN lâu dài, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh lành mạnh góp phần phát triển vững chắc nền kinh tế nước ta trong điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới.
Xem thêm

Đọc thêm

Tiểu luận Kinh tế quốc tế: Những rào cản kỹ thuật của Việt Nam trong quá trình hội nhập thương mại quốc tế

TIỂU LUẬN KINH TẾ QUỐC TẾ: NHỮNG RÀO CẢN KỸ THUẬT CỦA VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Tiểu luận Kinh tế quốc tế: Những rào cản kỹ thuật của Việt Nam trong quá trình hội nhập thương mại quốc tế. Mục tiêu nghiên cứuPhân tích các chính sách trong hàng rào kỹ thuật, so sánh với các biện pháp khác để từ đó thấy được ưu nhược điểm của phương pháp này. Từ đó đề xuất đưa ra một số ý kiến đề xuất nâng cao vai trò của Việt Nam trong quá trình hội nhập TMQT. Kết cấu của đề tàiNgoài phần Lời mở đầu, phụ lục, kết luận, mục lục, danh mục các từ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính bao gồm:Chương 1: Vấn đề chungChương 2: Thực trạng và nguyên nhân trong việc thực hiện hàng rào kỹ thuật của VN trong hội nhập kinh tế quốc tếChương 3: Định hướng và giải pháp đối với việc thực hiện hàng rào kỹ thuật trong hội nhập kinh tế quốc tế
Xem thêm

24 Đọc thêm

Phân tích thực trạng thị trường bán lẻ ở Việt Nam

Phân tích thực trạng thị trường bán lẻ ở Việt Nam

Khi đổi mới nền kinh tế, nhất là bắt đầu từ những năm 90, Việt Nam chuyển mạnh sang nền kinh tế thi trường và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới và khu vực thì bộ mặt của nền kinh tế có nhiều chuyển biến. Thị trường bán lẻ là một trong những thị trường có nhiều thay đổi sâu sắc nhất trong toàn bộ nền kinh tế. Khi nền kinh tế còn trong giai đoạn tập trung quan liêu bao cấp thì phương thức phân phối của thị trường bán lẻ chủ yếu là tem phiếu. Số lượng, chủng loại, giá cả hàng hóa đều do sự chỉ đạo mang tính chủ quan của Nhà nước. Sau những năm 90 thì hình thức phân phối này hoàn toàn bị thay thế. Thay vào đó là hình thức phân phối mang tính thị trường. Giá cả, số lượng, chủng loại hàng hóa sản xuất hay nhập khẩu đều xuất phát từ nhu cầu của thi trường. Đồng thời là sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống chợ và các doanh nghiệp bán lẻ thuộc thành phần kinh tế ngoài Nhà nước. Các doanh nghiệp bán lẻ Nhà nước mất dần vai trò chủ đạo của mình trên thị trường bán lẻ. Lúc này, thị trường bán lẻ thực sự thể hiện được vai trò của mình là đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và góp phần thúc đẩy sản xuất, tái sản xuất. Những năm gần đây, thị trường bán lẻ Việt Nam luôn được xếp vào top những thị trường tiềm năng thế giới, thị trường bán lẻ nội địa vốn đã sáng giá lại càng trở nên hấp dẫn hơn. Các thương hiệu bán lẻ quốc tế xuất hiện ngày càng nhiều, đồng thời các kế hoạch mở rộng địa bàn hoạt động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên tiếp được công bố. Điều này càng tạo sự phân hóa giữa các hình thức phân phối hàng hóa truyền thống và hiện đại. Trong tình hình kinh doanh hiện nay, kênh phân phối ngày càng có vai trò quan trọng trong việc đưa sản phẩm của doanh nghiệp đến tay người tiêu dùng. Ngày nay, kênh phân phối hiện đại ngày càng phát triển mạnh mẽ. Năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Đặc biệt là sự kiện thị trường bán lẻ Việt Nam mở cửa hoàn toàn cho các doanh nghiệp bán lẻ 100% có vốn đầu tư nước ngoài, theo cam kết với WTO, kể từ ngày 01. 01. 2009. Nghiên cứu sự phát triển của thị trường bán lẻ hiện đại Việt Nam để đưa ra những chiến lược phát triển phù hợp là việc rất cần thiết. Chính vì lẽ đó mà tôi quyết định chọn đề tài “Phân tích thực trạng thị trường bán lẻ của Việt Nam”.
Xem thêm

Đọc thêm

XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ TRANG WEB BÁN LAPTOP TRỰC TUYẾN QUA MẠNG

XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ TRANG WEB BÁN LAPTOP TRỰC TUYẾN QUA MẠNG

Trong thời đại ngày nay, đất nước ta đang hội nhập WTO cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin được áp dụng trên mọi lĩnh vực của cuộc sống như kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội,… tất cả đều cần công nghệ thông tin. Như hiện nay chúng ta đã biết lập trình và thiết kế Website có thể được coi là ngành “hot” mà hiện nay chúng ta đang rất quan tâm. Sau khi nghiên cứu tình hình của xã hội hiện nay em đã đưa ra quyết định XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ TRANG WEB BÁN LAPTOP TRỰC TUYẾN QUA MẠNG nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hiện nay nhu cầu sử dụng Internet ngày càng nhiều và hình thức kinh doanh trên mạng ngày càng đa dạng và phong phú rất được nhiều người sử dụng và ưu chuộng. Cho nên khi xây dựng trang web này trên hệ thống trực tuyến sẽ giúp cho khách hàng thuận lợi trong việc mua sắm các sản phẩm của công ty mà không cần phải vất vả đến tận nơi để mua hàng như lúc trước.
Xem thêm

Đọc thêm

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH

Hội nhập kinh tế là xu thế khách quan của toàn cầu. Trong những năm gần đây toàn cầu hóa gắn liền với phát triển khoa học – kỹ thuật , kèm theo đó là sự nhảy vọt của lực lượng sản xuất do phân công lao động diễn ra trên toàn cầu. Nắm bắt nhu cầu của thế giới, Việt Nam cũng đang từng bước nỗ lực hội nhập nền kinh tế thế giới, đẩy mạnh hợp tác trong công cuộc đổi mới.Xuất nhập khẩu là một trong những hình thức chủ yếu của kinh tế đối ngoại, đặc biệt là những nước đang phát triển như Việt Nam. Việc mở rộng giao lưu kinh tế đồng nghĩa với mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, thu hút vốn đâu tư nươc ngoài, tiếp thu công nghệ và kinh nghiệm của các nước phát triển. Tham gia các tổ chức thế giới về thương mại càng thúc đẩy các hoạt động này phát triển hơn nữa. Kể từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO hay gần đây nhất là ký kết hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã giúp nước ta mở rộng giao lưu, thương mại với các nước trên thế giới. Việc xuất nhâp khẩu một sản phẩm với một quốc gia khác ở bên kia địa cầu đã không còn là điều xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam mà bây giờ nó còn phổ biến hơn bao giờ hết. Thủ tục hải quan đối với xuất nhập khẩu hàng kinh doanh là mảng khá quen thuộc với đa số các doanh nghiệp và đã có rất nhiều đề tài nói về loại hình này. Thế nhưng có một loại xuất nhập khẩu vẫn còn nhiều điều mới mẻ và ít phổ biến hơn ở Việt Nam, chính là xuất nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch. Chính vì vậy, để tìm hiểu kỹ hơn về loại hình này nhóm chúng em quyết định chọn đề tài: “PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH
Xem thêm

43 Đọc thêm

Cùng chủ đề