BAI SOAN PHAN LOAI ENZYME

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BAI SOAN PHAN LOAI ENZYME":

Giao an mi thuat lop 1 Nam hoc 20162017

Giao an mi thuat lop 1 Nam hoc 20162017

Van dung theo phuong phap moi cua du an ho tro GD Mi thuat tieu hoc do Vuong quoc Dan Mach tai tro. minh co da soan mot so bai theo chu de moi moi cac ban tham khao giao an lop 1 minh moi soan nhe. GA tu tuan 1 den tuan 10. thanks

Đọc thêm

BAI SOAN DIA 9 TUAN 24Q

BAI SOAN DIA 9 TUAN 24Q

III HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1 TỔ CHỨC: 2 KIỂM TRA: 3 BÀI MỚI: * KHỞI ĐỘNG: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CŨNG ĐƯỢC COI LÀ vùng kinh tế năng động vì có nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí đ[r]

3 Đọc thêm

BAI TAP DAI SO TUYEN TINH

BAI TAP DAI SO TUYEN TINH

nhUng van d6 Cd ban cna Dal so tuygn tinh: Dinh thfic va matrail - Khong gian tuygn tinh, anh xa tuygn tinh, he phticingtrinh tuygn tinh - Dang than phttdng.Trong mOi chudng chung toi trinh bay phan torn tat lYthuyat, cac vi du, cac hal tap W giai va cugi mOi chudng c6 phanhudng dan (HD) hoac dap s6 (DS). Cac vi du va bai tap &rocchon be a mac an to trung binh den kh6, c6 nhUng bai tapmang tinh 1± thuygt va nhUng bai tap ran luyen ki nang nhamgain sinh vien higu sau them mon lice.Chung toi xin cam on Ban bien tap nha xugt ban Dai hocQugc gia Ha Nei da Lao digt, kien de cugn sach som dude ra matban doe.Mac du chting tea da sa dung 'Lai lieu nay nhigu narn chosinh vien Toan Dal hoc Su pham Ha NOi va da co nhieu co gangkhi bier, soon, nhUng chat than con có khigm khuygt. Cluingtoi rat mong nhan dude nhUng y kin clang gap cna dee gia.Ha N0i, thcing 3 !Lam 2001NhOni bien soanmatheducare.com3MATHEDUCARE.COMMATHEDUCARE.COMrvikic LUCChubhg .1: DINH THOC - MA TRA:N
Xem thêm

188 Đọc thêm

Hướng dẫn công tác quản lý chất thải y tế

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

quan ly chat thai y tê cho can bo la nhan vien y te, sau khi hoc xong CBVC se biet duoc cach phan loai tai nguon, thu gom , van chuyen rac va tieu huy rac thai y te Noi dung de cap den QD 43 cua Bo y tê về quy che quan ly chat thai y te

32 Đọc thêm

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ MÙA XUÂN

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ MÙA XUÂN

chủ đề mùa xuân:noi ve ngay tet . giup giao vien mam non nhan hon khi soan bai.gyweogywgywgdgeidgiebdiwhdeijhduewwihdewiudheiuyeuihdeudheiudnuehdeudhueuhdueidheiudhewuhdewhdudhewuohdeuihou;hdewiudhedeiudheuihdeudehhdeudhewudhueidhewiudhweuidhedueduwi

44 Đọc thêm

PHAN LOAI CAC BON 1234

PHAN LOAI CAC BON 1234

Vì câc thuộc tính năy, cacbon được biết đến như lă nguyín tố có thể tạo ra cỡ 10 triệu loại hợp chất khâc nhau, chiếm phần lớn trong câchợp chất hóa học.[10]Câc hợp chất của cacbon tạo r[r]

25 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM

nhin cfc hhoin phrii trai thurrng m4ivir phrii tr:i khircC6c lncu:- Co thiri han thanl'r tohn dLLdi 1 niirn hodc trong I'n6t chu l.y san rulit kinh doanh dtr.r-c phAn loai ldno- ngin han.- (--6 thd'i l'ran tl'ranh to6n trcn I ndrrr ho[c tren rn6t chLr kj, san xuat kinh doanh duirc phAn loai lAncr dAi hirlr.'t :ii san thua chir xLl ly ducrc phAn loai lA rro- ngarr lran.t-hue tlrLr rrhAp hoin lai dLLoc phAn loai ld no- ddi han.8. Nguy6nticghi nh4n chi phi phrii trriC6c khoan chi phi thuc tO chua ph6t sinh nhu'ng duo'c trich trr-16'c vao chi phi san xr,rAt, ltrong ky'dd darn bao khi chi phf ph6t sinh thuc t6 kh6ng gd1 dr-rl biin cho clri phi san xu6t kinhdoanh tr6n co so'dam bao rrguydn tic phir ho-p gifr'a doanh tliu vd chi phi. I{hi cfc chi phf d6 ph6tsinli. ndu cci ch6nh l6ch voi t6 da t.i.h, k6 to6n tidn hdnh ghi b6 sung hodc ehi eiam chi phi tuo'ngimg vri'i phlin ch0nh lOch.9. Nguy6ntic ghi.nh{nVonclAu tLl ciraviin chti sti'hfr'u
Xem thêm

21 Đọc thêm

Soạn bài : Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

SOẠN BÀI : LUYỆN NÓI VỀ QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ

Hướng dẫn soạn văn, soạn bài, học tốt bài LUYỆN NÓI VỀ QUAN SÁT, TƯỞNG TƯỢNG, SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ I. HƯỚNG DẪN CHUNG 1. Chuẩn bị ở nhà: viết dàn ý theo đề bài cho trước; chú ý tự mình quan sát hoặc nhớ lại những hình ảnh đã được quan sát ở một dịp nào đó, có thể tham khảo ý kiến của mọi người,... 2. Thực hiện luyện nói trên lớp: trình bày trước tổ dàn ý của mình, tự trao đổi, nhận xét lẫn nhau; nghe các bài nói tiêu biểu của cả lớp và tự điều chỉnh dàn ý của mình, sửa chữa, ghi chép theo hướng dẫn của thầy, cô giáo.  Copyright ®  [ http://wWw.SoanBai.Com ] II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG  1. Lập dàn ý bài nói về nhân vật Kiều Phương và người anh. Gợi ý: Đọc lại truyện Bức tranh của em gái tôi và trả lời những câu hỏi sau: - Kiều Phương là người như thế nào? Dựa vào các chi tiết trong truyện, hãy miêu tả lại hình ảnh nhân vật này theo trí tưởng tượng của em. - Anh của Kiều Phương là người như thế nào? Hình ảnh người anh trong bức tranh và hình ảnh thực của nhân vật này có gì khác nhau? 2. Hãy lập dàn ý để chuẩn bị nói cho các bạn nghe về một người thân trong gia đình mình. Chú ý những đặc điểm tiêu biểu, nổi bật về hình dáng, tính tình, thói quen,... của người được kể. 3. Dựa vào những gợi ý sau đây, hãy lập một dàn ý cho bài văn miêu tả cảnh một đêm trăng. - Đêm trăng ở đâu, như thế nào? (giới thiệu, nhận xét) - Chú ý các sự vật đặc sắc, tiêu biểu của đêm trăng: bầu trời, không gian, vầng trăng, cảnh vật (nhà cửa, cây cối, đường, ...) trong ánh sáng của trăng,... (quan sát) - Vẻ đẹp của vầng trăng, bầu trời, cảnh vật dưới ánh trăng như thế nào? (liên tưởng, so sánh) 4. Lập dàn ý và nói trước các bạn trong lớp về quang cảnh buổi sáng bình minh trên biển. Gợi ý: chú ý miêu tả các hình ảnh sau. - Mặt trời … - Bầu trời … - Mặt biển … - Sóng biển … - Bãi cát … - Những con thuyền … - Không khí ra khơi của dân chài … 5. Từ một số truyện  cổ đã học và đã đọc, hãy miêu tả hình ảnh người dũng sĩ theo trí tưởng tượng của mình. Gợi ý: Lập dàn ý theo những định hướng sau. - Người dũng sĩ thường sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào? - Người dũng sĩ lớn lên ra sao? - Hình dáng bên ngoài của người dũng sĩ mạnh mẽ như thế nào? - Người dũng sĩ có tài năng gì đặc biệt? - Phẩm chất nổi bật của người dũng sĩ?  Copyright ®  [ http://wWw.SoanBai.Com ]
Xem thêm

2 Đọc thêm

LOGO CHO BAI SOAN HOAT DONG GIAO DUC VNEN DOC

LOGO CHO BAI SOAN HOAT DONG GIAO DUC VNEN DOC

LOGO CHO BÀI SOẠN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VNEN

1 Đọc thêm

phan loai theo phương pháp phương trình lượng giác

PHAN LOAI THEO PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Dạng 3. Phương trình Cách giải Đặt , đưa phương trình đã cho về phương trình bậc 2 theo . Giải phương trình này ra nghiệm , từ đó đưa về dạng phương trình cơ bản (1) đã biết cách giải. Ví dụ 8: Giải phương trình (8) Lời giải. Đặt , suy ra . Phương trình (8) trở thành:

9 Đọc thêm

PHAN LOAI DE THI THEO TUNG DANG BAI 535 CAU

PHAN LOAI DE THI THEO TUNG DANG BAI 535 CAU

ĐỀ THI TSĐHCĐ KHỐI B 2007 CÕU 345: Cỏc đồng phõn ứng với cụng thức phõn tử C8H10O đều là dẫn xuất của benzen cú tớnh chất: tỏch nước thu được sản phẩm cú thể trựng hợp tạo polime, khụng [r]

49 Đọc thêm

BAI SOAN DIA 8 TUAN 34

BAI SOAN DIA 8 TUAN 34

- Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thể hiện ở mọi thành phần tự hiên VN nhưng rõ nhất là khí hậu -tính chất nền tảng của thiên nhiên việt nam - Ở miền Bắc vào mùa đông tính chất nóng ẩm bị[r]

4 Đọc thêm

BAI SOAN HP1

BAI SOAN HP1

- Quốc tịch hoàn toàn mang tính khách quan, không hề phụ thuộc vào bất kỳ một ý chí chủ quan hay 1 yếu tố thần bí nào.. - Không có NN sẽ ko có quốc tịch.[r]

1 Đọc thêm

BAI SOAN DIA 8 TUAN 28

BAI SOAN DIA 8 TUAN 28

GV hướng dẫn HS căn cứ vào lược đồ địa hình 28.1 bản đồ Việt Nam treo tường thực hiện các hoạt động sau : Nhìn trên lược đồ hay bản đồ xác định đường vĩ tuyến 220 B từ trái sang [r]

5 Đọc thêm

soan bai ve sinh thuc

soan bai ve sinh thuc

10 nguyên tắc vàng của WHO về VSATTP dành cho người tiêu dùng 1. Chọn thực phẩm an toàn. Chọn thực phẩm tươi. Rau, quả ăn sống phải được ngâm và rửa kỹ bằng nước sạch. Quả nên gọt vỏ trước khi ăn. Thực phẩm đông lạnh để tan đá, rồi làm đông đá lại là kém an toàn. 2. Nấu chín kỹ thức ăn. Nấu chín kỹ hoàn toàn thức ăn là bảo đảm nhiệt độ trung tâm thực phẩm phải đạt tới trên 70°C. 3. Ăn ngay sau khi nấu. Hãy ăn ngay sau khi vừa nấu xong vì thức ăn càng để lâu thì càng nguy hiểm. 4. Bảo quản cẩn thận các thức ăn đã nấu chín. Muốn giữ thức ăn quá 5 tiếng đồng hồ, cần phải giữ liên tục nóng trên 60°C hoặc lạnh dưới 10°C. Thức ăn cho trẻ nhỏ không nên dùng lại. 5. Nấu lại thức ăn thật kỹ. Các thức ăn chín dùng lại sau 5 tiếng và nhất thiết phải được đun kỹ lại. 6. Tránh ô nhiễm chéo giữa thức ăn chín và sống với bề mặt bẩn. Thức ăn đã được nấu chín có thể bị nhiễm mầm bệnh do tiếp xúc trực tiếp với thức ăn sống hoặc gián tiếp với các bề mặt bẩn (như dùng chung dao, thớt để chế biến thực phẩm sống và chín). 7. Rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn và sau mỗi lần gián đoạn để làm việc khác. Nếu bạn bị nhiễm trùng ở bàn tay, hãy băng kỹ và kín vết thương nhiễm trùng đó trước khi chế biến thức ăn. 8. Giữ sạch các bề mặt chế biến thức ăn. Do thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn, bất kỳ bề mặt nào dùng để chế biến thức ăn cũng phải được giữ sạch. Khăn lau bát đĩa cần phải được luộc nước sôi và thay thường xuyên trước khi sử dụng lại. 9. Che đậy thực phẩm để tránh côn trùng và các động vật khác. Che đậy giữ thực phẩm trong hộp kín, chạn, tủ kính, lồng bàn... Đó là cách bảo vệ tốt nhất. Khăn đã dùng che đậy thức ăn chín phải được giặt sạch lại. 10. Sử dụng nguồn nước sạch an toàn. Nước sạch là nước không màu, mùi, vị lạ và không chứa mầm bệnh.
Xem thêm

Đọc thêm

Soan bai son tinh thuy tinh

Soan bai son tinh thuy tinh

ggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvyggffyihhjhgxgmfkjjghjvdhgfvhgdvyrgfrvy
Xem thêm

Đọc thêm

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAN LOAI NO
Xem thêm

Đọc thêm

Soạn bài: Thuyết minh về một thể loại văn học

SOẠN BÀI: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỂ LOẠI VĂN HỌC

Hướng dẫn soạn văn, soạn bài, học tốt bài THUYẾT MINH VỀ MỘT THỂ LOẠI VĂN HỌC I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Từ quan sát, nghe - đọc đến mô tả, thuyết minh về một thể loại văn học Cho đề bài: Thuyết minh đặc điểm của thể thơ thất ngôn bát cú. a) Quan sát, nghe - đọc - Em đã được đọc những bài thơ nào thuộc loại thất ngôn bát cú? Đọc kĩ hai bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác và Đập đá ở Côn Lôn theo định hướng sau: - Mỗi bài thơ có mấy dòng? Mỗi dòng thơ có mấy chữ (tiếng)? Số dòng, số chữ ấy có thể thay đổi được không? - Những tiếng nào được gọi là bằng (kí hiệu là B), tiếng nào được gọi là trắc (kí hiệu là T)? Hãy ghi kí hiệu B hoặc T cho từng tiếng trong bài thơ đó, ví dụ: Bài Đập đá ở Côn Lôn: Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn (B - B - T - T - T - B - B) Lừng lẫy làm cho lở núi non. (B - T - B - B - T - T - B) Xách búa đánh tan năm bảy đống, (T - T - T - B - B - T - T) Ra tay đập bể mấy trăm hòn. (B - B - T - T - T - B - B) Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, (T - B - B - T - B - B - T) Mưa nắng càng bền dạ sắt son. (B - T - B - B - T - T - B) Những kẻ vá trời khi lỡ bước, (T - T - T - B - B - T - T) Gian nan chi kể việc con con! (B - B - B - T - T - B - B) - Thơ ngũ ngôn bát cú có luật đối và niêm như sau: + Nếu tiếng bằng (hoặc trắc) ở dòng trên ứng với tiếng trắc (hoặc bằng) ở dòng dưới thì gọi là đối nhau (ví dụ: trai đối với lẫy); + Nếu tiếng bằng (hoặc trắc) ở dòng trên ứng với tiếng bằng (hoặc trắc) ở dòng dưới thì gọi là niêm nhau (ví dụ: lẫy niêm với búa); Dựa vào khái niệm đối và niêm trên, hãy rút ra nhận xét về quan hệ bằng - trắc giữa các dòng thơ. - Thơ ngũ ngôn bát cú phải tuân thủ nguyên tắc về vần: + Vần là bộ phận của tiếng, không kể thanh điệu và phụ âm đầu (nếu có), hiệp vần là sự giống nhau về vần giữa các tiếng (ví dụ: vần on trong bài thơ trên); + Vần bằng là vần có thanh huyền và thanh ngang, có thanh hỏi, ngã, sắc, nặng là vần trắc. Hãy cho biết hai bài thơ trên có tiếng nào hiệp vần với nhau, tiếng hiệp vần ấy là vần bằng hay vần trắc? - Nhận xét cách ngắt nhịp của các câu thơ trong hai bài thơ. Ví dụ: Những kẻ vá trời / khi lỡ bước (nhịp 4/3) Lưu ý những trường hợp ngắt nhịp bất thường. b) Mỗi một thể loại văn học có những đặc thù riêng, thuyết minh về một thể loại văn học là giải trình về những điểm riêng ấy. Nên gắn việc thuyết minh về thể loại văn học với phương pháp nêu ví dụ để cụ thể hoá vấn đề. c. Lập dàn ý a) Mở bài: Trả lời câu hỏi Thơ thất ngôn bát cú là gì? b) Thân bài: Trả lời câu hỏi Thơ thất ngôn bát cú là thể thơ như thế nào - Đặc điểm về số câu, số chữ; - Các đặc điểm của thể thơ: Đối, Niêm, Vần, Nhịp; c) Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về đặc điểm của thể thơ (nên dựa vào những bài thơ cụ thể). II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 1. Qua các truyện ngắn đã đọc (Tôi đi học, Lão Hạc, Chiếc lá cuối cùng,…), hãy thuyết minh về đặc điểm của thể loại truyện ngắn. Gợi ý: - Về số độ dài - ngắn; - Về số lượng nhân vật; - Về câu chuyện được kể; - Về ý nghĩa của các truyện ngắn. 2. Đọc văn bản thuyết minh sau và tóm tắt lại những ý chính: TRUYỆN NGẮN Truyện ngắn là hình thức tự sự loại nhỏ. Truyện ngắn khác với truyện vừa ở dung lượng nhỏ, tập trung mô tả một mảnh cuộc sống: một biến cố, một hành động, một trạng thái nào đó trong cuộc đời nhân vật, thể hiện một khía cạnh của tính cách hay một mặt nào đó của đời sống xã hội. Do đó truyện ngắn thường ít nhân vật và sự kiện. Cốt truyện của truyện ngắn thường diễn ra trong một không gian, thời gian hạn chế. Nó không kể trọn vẹn một quá trình diễn biến một đời người mà chọn lấy những khoảnh khắc, những “lát cắt” của cuộc sống để thể hiện. Kết cấu của truyện ngắn thường là sự sắp đặt những đối chiếu, tương phản để làm nổi bật ra chủ đề. Do đó mà truyện ngắn thường là ngắn. Truyện ngắn tuy ngắn nhưng có thể đề cập tới nhiều vấn đề lớn của cuộc đời. Tác phẩm của nhiều bậc thầy trong thể loại này đã cho ta biết điều đó. (Theo Từ điển văn học)      3. Đối chiếu những ý chính vừa tóm tắt được trong văn bản trên với dàn ý đã chuẩn bị ở câu trên để tự rút ra những hiểu biết về đặc điểm chính của thể loại truyện ngắn.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Bai luyen thi anh van dai hoc 2016 lesson 27

Bai luyen thi anh van dai hoc 2016 lesson 27

Bai luyen thi anh van dai hoc 2016 lesson 27 Bai luyen thi anh van dai hoc 2016 lesson 27 Bai luyen thi anh van dai hoc 2016 lesson 27 Bai luyen thi anh van dai hoc 2016 lesson 27 Bai luyen thi anh van dai hoc 2016 lesson 27 Bai luyen thi anh van dai hoc 2016 lesson 27 Bai luyen thi anh van dai hoc 2016 lesson 27 Bai luyen thi anh van dai hoc 2016 lesson 27 Bai luyen thi anh van dai hoc 2016 lesson 27 Bai luyen thi anh van dai hoc 2016 lesson 27 Bai luyen thi anh van dai hoc 2016 lesson 27

Đọc thêm