THUC HANH ANH HUONG LAN NHAU GIUA CAC SV HOI GIANG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THUC HANH ANH HUONG LAN NHAU GIUA CAC SV HOI GIANG":

KE HOACH SO 4177 KH UBND (PHAT TRIEN TRANG TRAI 2016 2020)

KE HOACH SO 4177 KH UBND (PHAT TRIEN TRANG TRAI 2016 2020)

nhung kho khan, thach thiic d6i vdi nganh nong nghiep khi phai canh tranh vdicac san phlm chng loai, co chit lupng cao dupe nhap khiu tir cac nude trorigkhu vuc va tren the gidi.Noi luc kinh te cua tinh con khd khan; quy mo san xuat nhd le, manhmdn, cong tac don doi, tich tu rupng dat con han che; chua thu hut dupe nhieudoanh nghiep diu tu vao nong nghiep, nong thon nen hoat dpng hop tac, lien ketsan xuit gan vdi che biin va tieu thu n6ng san hang hda giua cac trang trai vdicac doi tac con nhieu han che.Tinh hinh thai tiet do anh hudng cua biin doi khi hau, gay ra nhung bilndpng bat thudng, khong theo quy luat, khd du doan; djch benh tren dan gia sue,gia cam dien bien phuc tpp, tiem an nguy co bung phat; chat lupng, gia cay, congidng, vat tu nguyen lieu dau v^o phuc vu cho san xuat nong nghiep khdng ondinh, gay khd khan trong viec dau tu phdt trien san xuit cua trang trai.II. Muc tieu1. Muc tieu chung-Chi'dpo phat trien kinh te trang trai trd thanh hat nhan nong cdt cung vdicac thanh phan kinh te khac trong phat trien san xuat nong nghiep nong thontheo hudng hang hda nham khai thac, sir dung cd hieu qua tiem nang ve dat dai,von, ap dung khoa hoc cdng nghe mdi vao san xuat, gan ket giua san xuat, chebiin va thi trudng tieu thu san pham; tao viec lam, nang cao gia tri thu nhap trendon vi dien tich, khuyen khich nong dan lam giau;-Phat trien kinh te trang trai cd su quan ly cua nha nude, gan phat trienkinh te trang trai vdi thuc hien ddng bp cac co che chinh sach cua Trung uong,cua tinh nham huy dpng mpi nguon luc va tao dpng luc cho kinh te trang traiphat trien, gdp phan thuc hien cd ket qua Be an tai co cau nganh nong nghieptheo hudng nang cao gia tri gia tang va phat trien ben vung va thuc hien Chuong
Xem thêm

22 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Bao cao tai chinh cua cac cong ty con thuoc d6i tuong hop nh§t kinh doanh duoi su ki~m soatchung diroc bao gorn trong bao cao tai chinh hop nh§t cua Cong ty theo phuong phap cong gia tris6 k~ toan. Bao cao tai chinh cua cac cong ty con khac duoc hop nh§t VaG bao cao cua Cong ty theophuong phap mua, theo d6 tai san va no phai tra diroc ghi nh~n theo gia tr] hop Iy tai ngay hop nh§tkinh doanh.• Dau ttr vilo cong ty lien doanh, lien kitD§u tu cua Cong ty VaG cong ty lien doanh, lien k~t duoc phan anh theo phuong phap v6n chu sohiiu Cong ty lien doanh, lien k~t la mot dun vi ma Ccng ty c6 anh huong dang k~ va dun vi dokhong phai la 1119tcong ty con.Thuyet minh nay la m61 b6 phdn khong lhe tach roi vai Bao cao tai chinh13CONG TY CO PHAN D!CH VI:) BEN THANHThuy~t rninh Bao cao tai ehinh hop nh~t (ti~p theo)Cho nam tai ehinh k~t thuc ngay 31 thang 12 narn 20 I ITheo phirong phap von chu sa hfru, dfru tu vao cong ty lien doanh, lien kSt duoc phan anh trongbang can d6i kS t011n hop nh~t theo gia g6c cong voi gia tri thay d6i trong tai san thuan cua cong rylien kSt tuong irng voi tY I~ v6n ma Cong ty narn giii, Bao cao kSt qua heat dong kinh doanh hopnh~t phan anh phfrn kSt qua heat dQng cua cong ty lien doanh, lien ket tuong irng voi tY I~ v6n rnaCong ty narn giir. Khi co cac khoan diroc ghi tnrc tiep vao cac tai khoan thuoc v6n chu sa hfru cuacong ty lien kSt. Cong ty ghi nhan phan tY I~ cua mirth, khi thich hop vao cac tai khoan thuocnguon von chu so' hiru tuong irng cua Cong ty my, Lai hoac 16 chua thuc hien tu cac giao dich giuaCong ty va cac cong ty lien doanh, lien kSt se diroc loai tnr nrong irng voi phan loi ich trong congty lien kSt.Cac bao cao tai chinh cua cac cong ty lien doanh, lien kSt diroc I~p cho cung nam tai ehinh voi
Xem thêm

31 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH HQP NHATQuy 1 Dam 20151.THONG TIN CONG TYCong ty C6 ph§n Luang thuc Thuc pham Vinh Long ("Cong ty") hi cong ty c6 phdn duoc thanh I~pthee Luat Doanh nghiep cua Vi~t Nam thee Gi~y Chung nhan Dang IcY Kinh doanh s6 1500170900do So' K€ hoach va D~u tu Tinh Vinh Long dp ngay 29 thang 12 nam 2006, va cac Gi~y chirng nhan.Dang ky Kinh doanh di@uchinh.Cong ty dil diroc niern y€t tai So' Giao dich Chung khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh kS tir ngay 21thang 12 nam 2010 thee Quyet dinh s6 260/QD-SGHCM do T6ng Giam d6e So' Giao dich Chungkhoan Thanh ph6 H6 Chi Minh IcY ngay 10 thang 12 nam 2010.Hoat d(>ngchinh trong ky hi~n t~i cua Cong ty la mua ban luang thvc, thl,lc phftm, nong him sannguyen li~u; xay xat th6c lua, danh b6ng g~o, san xu~t b(>ttho, ban buon, ban Ie trong cac clra hangkinh doanh t6ng hgp, ho~t d(>ngkho bili, mua ban thuc an gia suc, gia dm, va thuy san.Cong ty c6 tl'\l So' chinh dang IcY t~i s6 38, Duang 2/9, Phuang 1, Thanh ph6 Vinh Long, Tinh VInhLong, Vi~t Nam. Cong ty c6 chin (9) nba may va mQt (1) clra hang ti~n Igi a tinh VInh Long, AnGiang, D6ng Thap va Thanh ph6 C~n Tha; va mQt(1) van phong d~i di~n a Thanh ph6 H6 Chi Minh.Cong ty c6 mQtcong ty con la Cong ty trach nhi~m hilu h~n luang thvc Kien Nong ("KNC"). KNC hicong ty trach nhi~m hilu h~n hai tbanh vien dugc thanh I~p thee Lu~t Doanh nghi~p cua Vi~t Namthee GiAy chung nh~n Dang IcY Kinh doanh s6 56111000839 do So' K€ ho~ch va D~u tu Hnh KienGiang cApngay 31 thang 5 nam 2012, va cac Gi~y ch(rng nh~n Dang IcY Kinh doanh di@uchinh. KNCc6 tl'\l So' dang IcY t~i Khu ph6 5, ApSu Nam, thi tr~ Hon D~t, huy~n Hon DAt,Hnh Kien Giang. T~ingay 31 thang 03 nam 2014, Cong ty nfun gift 60% ph~n v6n cM So' hilu cua KNC.Ho~t d(>ngchinh cua KNC la mua ban luang thvc, thvc phftm, nong Himsan nguyen li~u. KNC dangtrong giai do~ tru6c ho~t d(>ng.S6 lugng nhan vien cua Cong ty t~i ngay 31 thang 03 nam 2054 la 162 (t~i ngay 31 thang 12 nam
Xem thêm

40 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG, THỜI GIAN BIẾN THÁI VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẾCH THÁI LAN (RANA RUGULOSA) GIAI ĐOẠN ẤU TRÙNG ĐẾN 30 NGÀY TUỔI

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG, THỜI GIAN BIẾN THÁI VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẾCH THÁI LAN (RANA RUGULOSA) GIAI ĐOẠN ẤU TRÙNG ĐẾN 30 NGÀY TUỔI

9Đối với ếch nuôi cỡ ếch giống từ 3-5 g/con, sau 1 tháng có thể đạt 25-30g/con, nuôi tiếp 3-4 tháng thành ếch thương phẩm cỡ 200-250 g/con.Ếch sống được 16 năm, trong tự nhiên do bị nhiều địch hại nên đời sống ngắnchỉ 2-3 năm, không như những động vật khác, ếch còn sống là còn tăng trưởng nênở Việt Nam cũng thường thấy có những con ếch đồng nặng gần cả kilogam gọi là"ếch bà". [7].2.1.6. Đặc điểm sinh học sinh sản* Phân biệt ếch đực, cái:+ Ếch đực: Có 2 màng kêu (2 chấm đen) ở hàm dưới, hai bên hầu, gọi là túiâm thanh. Bàn chân trước nhám hơn, ngón chân trước có mấu thịt hoá sừng (chaisinh dục), da màu xám, không trơn bóng như ếch cái, cùng tuổi ếch đực thườngnhỏ hơn ếch cái, ếch càng già, màng kêu càng to, tiếng kêu càng dõng dạc vang xa.+ Ếch cái: Không có đặc điểm như ếch đực, đến mùa sinh sản thì ếch cáibụng to, mềm hơn ếch đực.Tuổi và kích thước sinh sản: ếch 1 tuổi có trọng lượng 80-100g/con đã thamgia sinh sản lần đầu, ếch 2-3 tuổi sẽ cho chất lượng đẻ trứng tốt nhất .[7].Mùa vụ sinh sản: Mùa vụ chính là mùa mưa, ếch có thể đẻ 1-2 lứa trong mùasinh sản. Ở miền Nam là từ tháng 4-9, miền Bắc từ tháng 2-7 âm lịch. Ếch thườngđẻ vào ban đêm sau những cơn mưa rào. Nuôi theo mô hình công nghiệp ếch cóthể đẻ 3-4 lần trong năm.Sức sinh sản: Tùy từng loài, đối với những loài trong họ Ranidae, ếch cái đẻ ởnăm thứ nhất khoảng 2500-3000 trứng, ếch 3-4 tuổi đẻ 4000-5000 trứng/năm. Ếchđẻ theo từng cặp 1 đực:1 cái . [7].Trứng ếch thuộc loại trứng dính, có hình tròn, đường kính 1-3mm, khi trứnggặp tinh trùng thụ tinh, rơi xuống nước trứng trương to lên dính vào nhau tạo thànhmàng trứng nổi lên mặt nước. Trứng có hai phần trắng đen rõ rệt, một nửa hình cầu
Xem thêm

71 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2016 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

24. Nguyen tac ke toan chi ~hi ban hang, chi phI quan Iy doanh nghi~p: Ghi nhan kip thai, day du, chlnh xac cac nghi~pVI,I chi chi quan Iy, chi ph! ban hang phat sinh trong kYo TrLlOnghop Man nhap du phOng phai thu kho doi, du phong phaitra ... S9 dLlQCghi giam chi plhltrong kY.25. Nguyentac va phLlongPhbp ghi nh~n chi phi thue thu nhap doanh nghiep hi~n hanh\- Thue thu nnap hi~n hanh la khoan thue dLlQCtfnh dua tren thu nhap tfnh thue. Thu nMp tlnh thue chenh I~ch so vaiIOi nhu~n ke toan la do dieu chinh cac khoan chsnn lech tam thai giUa thue va ke toan, cac chi phI khong dLlOCtrucOngnhLldieu chinh cac khoan thu nMp khOngphai chiu thue va cac khoan 10dLlOCchuy~n.- Thue thu nh~p hoan I~i la khoan thue thu nh~p doanh nghi~p S9 phai nop ho~c S9 dLlQChoan lai do chenh lech tamthai giUa gia tri ghi s6 eua tai san va nQ phai tra cho ml,lCdich Bao cao tai chinh va cac gia trj dung cho ml,lCdichthue. Thue thu nMp hoah lai phai tra dLlQCghi nh~n cho tat ca cac khoan cMnh lech tam thai chiu thue. rai san thuethu nh~p hoan lai chi d~C ghi nh~n khi chac chan trong tLlonglai S9 co IOi nhu~n tfnh thue de sil dl,lng nhung cMnhI~ch tam thai dLlQCkhau ru nay.Gia tr! ghi s6 cua tai san thue thu nMp doanh nghi~p hoan lai dLlQCxem xet lai vao ngay ket thuc nam tai chinhva S9 dLlQCghi giam den muc dam bao chac chan co du IQinhu~n tfnh thue cho ph8p IQiIch cua mot phan ho~c toanb(l tai san thue thu nh~p hoan lai dLlOCsil dl,lng. Cac tai san thue thu nh~p doanh nghiep hoan lai chLladLlOCghi nMntrLlacday dLlOCxem xet lai vao ngay ket thuc nam tai chlnh va dLlOCghi nh~n khi chac chan co du IOinhu~n tfnh thued9 co th~ sil dl,lng cac ta! san thue thu nh~p hoan lai chLlaghi nMn nay.26. Cac nguyen tac va PhLlOngipMp ke toan khac: tuan thu day du yeu cau cua cac chu~n ml,(cke toan va Che do ke toandoanh nghiep Vi~t Nam dLlOC,-an hanh theo thOng tLl s6 200/2014ffi-BTC ngay 22/12/2014 cua BOTrLlongSo rai ChinhcOngnhLlcac thong tLl hLlangd~n thl,(c hi~n Chu~nml,(cva Che do ke toan cua So rai Chlnh.V. Cac chinh sach ke'toan ap dl,m~ (trong tnl{)'ng hQ'pdoanh nghiep kh6ng dap U'nggia djnh hQat dOng lien tuc)VI. Th6ng tin btl sung cho cac kh~an muc trlnh bay trong bang can dOi ke'toanI1- Ti'n va hld'ng dlld'ng ti'n- Tien m~t- Tien gili ngan hang khOng kY han
Xem thêm

36 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

爾0■ ya cac κヵOぅ ″fmg(■っαngrPr′ δ丁 n va cac khOan tLPα ng duα ng‖ ёn bao g6m lan mattalqu,va Jさ ngむ i ngan hangi caciёkhOan dau tu ngan han c6 thOl han goc khOng qua ba thang,co tinh thanh khoan cao,c6kha nang chuyё n d6i dё dang thanh cac lLPong tiё n xac dlnh Va khong cO nhiё u rOiro trongchuyen d6ithanh tien3.2″angお ,た ゎ0Hang tan khO dLPoC ghi nhan theo gia thap hon gitta gia thanh d6 dピ a mδ lsan pham d6n viu kien hien tai va gia trithuan c6 thё thψ c hien duoc Gia trithuan co thё thψ c hientri va diさduOc la gia ban tF● c tinh ctta hang tan kho trong diё u kien kinh doanh binh thLPOng trむphiげ oc tinh d6 hoan thanh va chi phi ban hangげ oc tinhchiTap doan ap dung phυ αng phap kO khaithピ Ong xuyon dё haCh toan hang t6n khO vOl giatn duoc xac dinh nhLP Sau:¨chi phi mua theo phLPCng phap binh quan gia quyё n
Xem thêm

43 Đọc thêm

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG CHỌN NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12 DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG CHỌN NGHỀ CỦA HỌC SINH LỚP 12 DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1.1 Ly do chQn d� taiDftt nu&c ta dang bu&c vao thai ky Cong nghi�p hoa- Hi�n d�i hoa ( CNH HDH) v&i nen kinh te ma, nang d9ng bao g6m nhieu thanh phfin kinh te v�n hanhtheo ca che thi truang c6 S\f quan ly cua nha nu&c. S\f phat tri€n nhanh ch6ng cuanen kinh te trong nhfrng nam qua Ctmg VcYi S\f hQi nh�p m�nh me VcYi khu V\fC Va thegi&i da c6 nhfrng tac d9ng to l&n den m9i m�t cua dai sfmg xa h9i, dua den cho dfttnu&c nhfrng ca h9i va thach thuc m&i, doi hoi chung ta phai nh�y hen trong vi�cn�m b�t va tiep thu cac tri thuc tien tien, cac thanh t\fll khoa h9c cong ngh� tir cacnu&c phat tri€n. D6ng thai, vftn de phat tri€n ngu6n nhan lµc ph\lcV\lsµ nghi�pCNH- HDH da va dang tr& thanh m9t nhi�m V\l cftp thiet dugc Dang, Nha nu&c vaxa hc)i quan tam hang dfiu. Trong Nghi quyet h9i nghi lfin thu II, Ban chftp hanhTrung uang Dang khoa VIII da nhftn m�nh: "Mu6n tien hanh CNH- HDH th�ng lgiphai phat tri€n m�nh giao d\lc dao t�o va phat huy ngu6n l\fc con nguai- yeu t6 caban cua S\f phat tri€n nhanh va bSn vfrng". Di Su d6 c6 nghTa la coi yeu t6 con nguaila tr9ng tam cua S\I phat tri€n- yeu t6 quyet djnh SlJ th�ng lgi cua S\f nghi�p CNH­HDH dftt nu&c.Hang nam nu&c ta c6 han 6 tri�u h9c sinh THCS va han 3 tri�u h9c sinhTHPT (nam 2007-2008, Nguan: Th6ng ke B(J Giao d'(.lc va Dao tcho nu&c ta m9t ngu6n lao d9ng dµ trfr d6i dao, c6 van hoa va la ngu6n tuy€n sinhl&n cho cac truang D�i h9c, Cao d�ng, Trung cftp chuyen nghi�p va D�y ngh€. Sµd6i dao cua lµc lugng nay thvc S\I dang t�o ra ca h()i l&n cho S\I phat tri€n xa h9i. Viv�y, vi�c chufrn bi cho th€ h� tre c6 dugc nhung phfrm chcit va nang lµc nghS nghi�pvung ch�c phu hgp v&i nhu cfiu cua cac ho�t d()ng kinh te- xa h9i, khoa h9c, congngh� la m9t vein dS c6 y nghTa d�c bi�t quan tr9ng mang tinh chien luge.
Xem thêm

130 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2007 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2007 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU

2.Ti~n va trro'ng drro'ng ti~nTiSn va cac khoan tuO'ng dlfO'ng tiSn bao g6m tiSn m~t, tiSn giri ngan hang, tiSn dang chuySn vacac khoan d~u tu ng~n l1C;lnco thc)'i hC;l.nt11Uh6i ho~c dao l1C;lnkhong qua 3 thang kS til' ngay mua,d~ dang chuySn d6i thanh mQt IUQ'ng tiSn xac dinh cling nhu khong co nhiSu rui 1'0 trong vi~cchuySn d6i,3.Hang tAn khoHang t6n kho dUQ'c xac dinh tren cO' sO' gia g6c. Gia g6c hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chiphi ch~ bi~n va cac chi phi lien quan trvc ti~p khac phat sinh dS co duQ'c hang tem kho 0' dja diSmva trGia g6c hang t6n kho dUQ'c tinh theo phuO'ng phap binh quan gia quySn va duQ'c hC;l.chto an theophuO'ng phap ke khai thuCJl1g xuyen.D1,I'phong giam gia hang t6n kho duQ'c ghi nh~n khi gia g6c Ian hO'n gia trj t1ll1~n co thS t1wc hi~nduQ'c. Oia tri thu~n co thS t1wc hi~n duQ'c la gia ban uac tinh cua hang t6n kho tru chi phi uactinh dS hoan thanh san phftm va chi phi uac tinh c~n thi~t cho vi~c tieu t1W chung.4.Cae khoan phili thu thrro'ng m~i va phai thu khaeCac khoan phai t11UthuO'ng mC;l.iva cac khoan phai t11l1khac duQ'c ghi nh~n theo hoa dO'n, chungtir.5.Tai san
Xem thêm

28 Đọc thêm

CAC YEU TO ANH HUONG DEN SU HAI LONG SV TRUONG DAI HOC KINH TE HCM

CAC YEU TO ANH HUONG DEN SU HAI LONG SV TRUONG DAI HOC KINH TE HCM

hơn kỳ vọng thì khách hàng cảm nhận không thỏa mãn. Nếu nhận thức bằng kỳvọng thì khách hàng cảm nhận thỏa mãn. Nếu nhận thức lớn hơn kỳ vọng thìkhách hàng cảm nhận là thỏa mãn hoặc thích thú.Theo Kano (Kano, 1984), mỗi khách hàng đều có 03 cấp độ nhu cầu: nhu cầucơ bản, nhu cầu biểu hiện, nhu cầu tiềm ẩn.- Nhu cầu cơ bản: không bao giờ được biểu lộ, nếu đáp ứng loại nhu cầu này sẽkhông mang đến sự hài lòng của khách hàng, tuy nhiên, nếu ngược lại khách hàngsẽ không hài lòng.- Nhu cầu biểu hiện: là nhu cầu mà khách hàng biểu lộ sự mong muốn, chờ đợiđạt được. Theo ông, giữa sự hài lòng của khách hàng và sự đáp ứng được nhu cầunày có mối quan hệ tuyến tính.- Nhu cầu tiềm ẩn: Đây là loại nhu cầu mà khách hàng không đòi hỏi, tuy nhiênnếu có sự đáp ứng từ phía nhà cung ứng dịch vụ thì sự hài lòng của khách hàng sẽtăng lên.Từ việc phân tích ý kiến của các chuyên gia cho thấy sự hài lòng của kháchhàng có vai trò tác động đối với mục tiêu, chiến lược phát triển của tổ chức, doanhnghiệp. Việc thỏa mãn khách hàng trở thành một mục tiêu quan trọng trong việcnâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững sự trung thành, nâng cao năng lực cạnhtranh của tổ chức, doanh nghiệp. Khách hàng được thỏa mãn là một yếu tố quanTrang 8trọng để duy trì được thành công lâu dài trong kinh doanh và các chiến lược kinhdoanh phù hợp nhằm thu hút và duy trì khách hàng (Zeithaml và cộng sự, 1996).Tương tự như vậy, sự hài lòng của SV có ảnh hưởng lớn tới mục tiêu phát triển,chiến lược phát triển của một trường Đại học, là cơ sở để trường có những biệnpháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và hỗ trợ cho SV, từ đó có thểxây dựng và quảng bá thương hiệu cho nhà trường.2.1.1.5 Mối quan hệ giữa sự hài lòng của khách hàng và chất lượng dịch vụMối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và SHL của khách hàng là chủ đề được
Xem thêm

25 Đọc thêm

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2015 - MÔN VẬT ĐỊA LÝ

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2015 - MÔN VẬT ĐỊA LÝ

trai rOng.Cau 3 (3,0 tldm)a) Phan tich anh hUOng clla Bi~n Dong d~n khi h~u va tai nguyen thien nhien vUngbi~n Vi~t Nam.b) Chung minh D6ng b~ng song Cuu Long co nhi~u lo~i dftt khac nhau. Giai thich visao dftt phen, dftt m~n co di~n tich Ian nhftt.Cau 4 (3,0 tli€m)a) Can Cll vao nhfrng chi tieu nao d€ chia khi h~u Vi~t Nam thanh mi~n khi h~u phi aB~c va mi~n khi h~u phia Nam? D\l'a van Atlat Dla Ii Vi~t Nam va ki~n thuc da hoc hayphan tich S\l'khac nhau v~ phan mua Cllahai mi~n khi h~u tren.b) Phtln tich anh hUOngcua do cao va huang nlii tai S\l'phan b6 IUQ11gmua clla nu6c taoCau 5 (3,0 tlie"m)DtJa van Atlat Dla Ii Vi~t Nam (bi~u d6 Dan s6 Vi~t Nam qua cac nam) va ki~n thucda hoc, hay phan tich qua trinh do thi hoa nu6c ta thai ki 1960 - 2007. Anh huang clla quatrinh do thi hoa d6i v6i phat tri~n kinh t~ - xa hoi(3 ')Ia nuacta?..
Xem thêm

2 Đọc thêm

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng sản phẩm wow của khách hàng tại siêu thị big c huế

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng sản phẩm wow của khách hàng tại siêu thị big c huế

phân tích các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng đi siêu thị về ngành hàng mì ăn liền×cac nhan to anh huong den hanh vi tieu dung my pham tai sieu thi×các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua thức ăn nhanh của khách hàng×phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng chính thức và hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ huyện thốt nốt cần thơ×các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng cơm trưa văn phòng×phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng với sản phẩm cụ thể×phân tích các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng đi siêu thị về ngành hàng mì ăn liền×cac nhan to anh huong den hanh vi tieu dung my pham tai sieu thi×các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua thức ăn nhanh của khách hàng×phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng chính thức và hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ huyện thốt nốt cần thơ×các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng cơm trưa văn phòng×phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách hàng với sản phẩm cụ thể×
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

Chung tdi da thuc hien cdng tac soat xet theo Chuan muc Kiem toan Viet Nam sd 9i0 - Cdng tacsoat xet bao cao tai chinh. Chuan muc nay yen cau chirng tdi phai iap ke hoach va thuc hien cdngtac soat xet de cd dugc su dam bao vira phai ring bao cao tai chinh rieng giua nien do khdng chiiadung nhung sai sot trgng yen. Cdng tac soat xet bao gdm chu yeu ia vice trao ddi vdi nhan su cuaCdng ty va ap dung cac thii tuc phan tich tren nhung thdng tin tai chinh. Cdng tac nay cung cap motmuc do dam bao thap hon cdng tac kiem toan. Chung tdi khdng thuc hien cdng vice kiem toan nencung khdng dua ra y kien kiem toan.Tren co sd cdng tac soat xet cua chiing tdi, chung tdi khdng thay cd su kien nao de chung tdi choring, bao cao tai chinh rieng giua nien do dinh kem khdng phan anh trung thuc va hgp iy, tren cackhi'a canh trgng ydu, tinh hinh tai chinh trudc hgp nhat cua Cdng ty Co phan Sdng Da 6 tai ngay 30thang 6 nam 20 i 5, ket qua boat dgng kinh doanh trudc hgp nhat va iuu chuyen tien te trudc hgpnhat ciia Cdng ty cho giai doan sau thang ket thuc ciing ngay, phii hgp vdi Chuan muc Ke toan VietNam so 27 - Bao cao tai chinh giua nien do, cac quy dinh cd iien quan cua Chd do Kd toan Doanhnghiep Viet Nam va cac quy dinh phap iy cd iidn quan ap dung cho bao cao tai chi'nh giua nidn do.Cong ty TNHH K P M GVidt Namjung nhan dau tu sd: Oi 1043000345xet so: i5-02-106-aCuan LamGiay chung nhan Dang ky Hanh nghdKidm toan sd: 0861-2013-007-1Pho Tong Giam docNguydn Minh HiduGiay chung nhan Dang ky Hanh nghdKidm toan sd: 1572-2013-007-1Ha Ngi, ngay 14 thang 8 nam 2015
Xem thêm

35 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

(vi)kl totin iliJi vui h(J'JJ nhdt kinh doanh giwa ctic iiO'n vi a&ng ki€m sotitChinh sach ap dl,mg trong bao cao tai chinh ho;rp nhit giii'a nit\n ilq cho giai iiO\ID san thling k~tCO' sif h(lch totinthuc ngay 30 thang 6 ni'im 2013Trong nam, Cong ty da mua 80,7% c6 phdn cua Cong ty May Ti~n Phat ("May Ti~n Phat") tir caccong ty con va cong ty lien k~t va 8,9% c6 phdn cua Cong ty Cb phdn Bao bl Kho bai Blnh Tay("Blnh Til.y"). Theo d6, tru&c vit sau khi cac nghi~p vv mua l(li, May Ti~n Phat, Blnh Til.y lit cac danvi do Cong ty ki8m soat va sv ki8m soat nay Ia !au dai, do d6 vi~c hqp nhi\t duqc thvc hi~n du&i svki8m soat chung. Do ChuAn mvc K~ toan Vi~t Nam ("CMKTVN") chua c6 cac hu&ng dlin C\1 th8 v8each h(lch loan hqp nhAt kinh doanh trong truimg hqp cac cong ty cimg chiu S\f ki8m soat chung, BanGhim dbc T~p doan dil tham khao cac hu&ng dli.n lCMKTVN s6 21 "Trinh bay bao cao tai chfnh" d8 Iva chhqp nhi\t kinh doanh nay. Cv th8 Ia, Ban Giam dbc T~p doitn da can nhk ban chi\t cua S\f hqp nhi\t,va tren CO' s& nay, quy~t dinh cac titi san va nq phai tra cua cong ty con duqc hqp nhfit theo gia tri ghis6 cua chung. Khong c6 di8u chlnh nao duqc thvc hi~n nh~m phim anh gia trj hqp ly, ho(ic ghi nh~nbllt ky titi san hay nq phai tra m&i nao n~u tuiin thii theo phuang phap mua. Lqi th~ thuang m(li ciingkhong duqc ghi nh~n tir sv hqp nhllt nay. Bllt ky khac bi~t nito gifra gh\ mua vit gia trj ghi s6 cua titisan thudn ti hqp nhllt trong ngubn v6n eM so hii'utren bang can d6i k~ toan hqp nhkChinh sach ap dyng trong bao cao h'ti chinh ho;rp nhit giii'a nienthuc ngay 30 thling 6 nlim 2014dq cho giai iiO\ID san thang k~tKhi l~p bao cao tai chinh hqp nhAt cho giai do(ln sau than~ k~t tMc ngity 30 thang 6 nam 2014, T~pdoitn da sir dvng phuang phap mua d8 h(lch toan k~ to{m doi voi hqp nhfit kinh doanh gifra cac dan vi>
Xem thêm

66 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

4.TOM TAT CAC CHINH SACK KE TOAN CHU YEU (Tiep theo)Chi phi xay dung co1 ban dff dangCac tai san dang trong qua trinh xay dung phuc vu muc dich san xuat, cho thue, quan tri hoac cho bat kymuc dich nao khac dugc ghi nhan theo gia g6c. Chi phi nay bao g6m chi phi dich vu va chi phi lai vay c6lien quan phii hop vai chinh sach ke toan ciia Cong ty. Viec tinh khau hao cua cac tai san nay dugc apdung giong nhu vai cac tai san khac, bat dau tu khi tai san a vao (rang thai sin sang sir dung.B2t dong san dau tuBat dong san dau tu bao gom vSn phong do cong ty nam gift nham muc dich thu lai tir viec cho thuehoSc cha tang gia dugc trinh bay theo nguyen gia trir gia tri hao mon luy ke. Nguyen gia cua bat dongsan dau tu dugc mua bao gom gia mua va cac chi phi lien quan true tiep nhu phi dich vu tu van ve luatphap lien quan, thue trirac ba va chi phi giao djch lien quan khac.Bat dong san dau tu dugc khau hao theo phuong phap duong thing tren thai gian huu dung uac tinhtrong vong 30 n&m.Cac khoan dau tir tai chinh dai banCong ty con la cong ty ma Cong ty co quyen chi phoi cac chinh sach tai chinh va hoat dong nham thudugc Igi ich kinh te tir hoat dong kinh doanh. Cong ty lien ket la mot cong ty ma Cong ty co anh huongdang ke nhung khong phai la cong ty con hay cong ty lien doanh ciia Cong ty. Anh huong dang ke thehien a quyen tham gia vao viec dua ra cac quyet dinh ve chinh sach tai chinh va hoat dong ciia ben nhandau tu nhung khong co anh huong v§ mat kiem soat hoac d6ng kiem scat nhung chinh sach ray.Trong bao cao tai chinh cua Cong ty, khoan dau tu vao cong ty lien ket dugc phan anh theo gia goc.Theo do, cac khoan dau tu dugc ghi nhan ban dau theo gia goc, sau do khong dugc dieu chinh theonhung thay doi cua phan sa huu ciia Cong ty trong tai san thuan cua ben nhan dau tu. Bao cao kSt quahoat dong kinh doanh cua Cong ty chi phan anh khoan thu nhap dugc phan chia tir Igi nhuan thuan luyke cua ben nhan dau tu phat sinh sau ngay dBu tu.Dau tir dai han khac bao gom cac khoan sau day:Cac khoan uy thac quan ly von theo hop dong uy thac quan ly v6n co thai han nhat dinh va dugcghi nhan theo gia goc. Khoan uy thac drgc huong lai suat co dinh trong thai han uy thac.Cac khoan uy thac dau tu theo hop dong uy thac dau tu, dugc ghi nhan tren ca sa gia goc congcac khoan phi uy thac dlu tu.
Xem thêm

21 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX PVC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX PVC

t?m thai giua gia trj ghi s6 CUa cac khoflll ffil;JC tai san va nq phai tra cho ffil;JC afch bao CllOtai chfnh va gia tri Slrcho mvc dfch tfnhGia tri cuathuhoan l?i dtrqc ghid\fa tren each th(rc thu h6ithanh toan gia tri ghi s6 cua cac khoan mvc tai san va nqphai tra duqc d\f kiSn Slr dvng cac muc thuSc6I!JC t?i ngaythuc nien d(> toan.Tai san thuS thuhoan l?i chi duqc ghitrong ph?m vic6 du lqitfnhtrong tuang lai d6 tai santhunay c6 th6 Sll'duqc. Tai santhuhoan l?i duqc ghi giam trong ph?m vi khong conIa cac lqi ichlienquan nay se OUQ'C Slr d1;1ng OUQ'C.•Doanh thuDoanh thuban himg
Xem thêm

20 Đọc thêm

Bài tập nhóm tâm lý học đại cương: Phân tích sự ảnh hưởng lẫn nhau của các loại chú ý trong hoạt động học tập của cá nhân

Bài tập nhóm tâm lý học đại cương: Phân tích sự ảnh hưởng lẫn nhau của các loại chú ý trong hoạt động học tập của cá nhân

Phân tích sự ảnh hưởng lẫn nhau của các loại chú ý trong hoạt động học tập của cá nhân Bài tập nhóm Tâm lý học đại cương Trong các hiện tượng tâm lí, chú ý là một hiện tượng tâm lí độc đáo, nó không phải là một quá trình tâm lí độc lập, cũng không phải là một thuộc tính tâm lí của cá nhân. Chú ý là một hiện tượng tâm lí luôn xuất hiện kèm theo các hoạt động, cũng như luôn có mặt trong các quá trình nhận thức của cá nhân, làm cho chúng diễn ra với những sắc thái khác nhau. Vì thế chú ý là một biểu hiện đặc trưng của trạng thái tâm lí. Do đó bài viết sau xin tìm hiểu về chú ý thông qua một ví dụ sau: “Một em học sinh rất hiếu động, ngồi trong lớp luôn quay ngang quay ngửa và không chịu nghe cô giáo giảng. Cô giáo nói với cậu ta: “Em chẳng chú ý gì cả”. Một em khác thì mải suy nghĩ, em nhớ lại quyển sách mà em yêu thích và cũng không chịu nghe cô giáo giảng bài. Cô giáo nói với cậu ta: “ Em chẳng chịu chú ý gì cả”. Gọi tên các loại chú ý ở hai em học sinh trong trường hợp trên. Hãy phân tích sự ảnh hưởng lẫn nhau của các loại chú ý trong hoạt động học tập của cá nhân. B) PHẦN THÂN BÀI I) Một số lý luận chung về chú ý 1. Định nghĩa Chú ý là sự tập chung của hoạt động tâm lý vào một hoặc một số đối tượng nào đó, nhằm phản ánh chúng một cách đầy đủ, rõ ràng nhất. 2. Vai trò của chú ý Chú ý giữ một vai trò rất quan trọng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người. Chú ý là điều kiện để hoạt động nhận thức diễn ra dưới các cấp độ khác nhau. Chú ý giúp ta tiếp cận, nắm bắt được đối tượng và làm tăng hiệu quả của hoạt động nhận thức . Những đối tượng nào được người ta chú ý, sẽ được tri giác và được ghi nhớ rõ rang, đầy đủ hơn. Do đó, chú ý trở thành cái nền của hoạt động nhận thức giúp chi hoạt động nhận thức đạt kết quả tốt. Khi đánh giá vai trò của chú ý, nhà sư phạm học người Nga K.D.Usinxki cho rằng, chú ý chính là cánh cửa mà mọi sự vật của thế giới xung quanh muốn đi được vào tâm hồn mỗi con người, đều phải đi qua nó. Đồng thời, trong hoạt động thực tiễn, sự chú ý đến các thuộc tính căn bản nhất của sự vật,hiện tượng giúp ta cân nhắc đến các thuộc tính ấy một cách tốt nhất. Qua đó, tổ chức hoạt động thực tiễn phù hợp với đặc điểm của hoàn cảnh và nhiệm vụ đề ra trước mỗi con người. Ngoài ra, chú ý còn thể hiện một cách gián tiếp các đặc điểm tâm lí của mỗi cá nhân như: nhu cầu, hứng thú…Vì thế, thông qua chú ý.con người còn tự thể hiện, tự bộc lộ bản thân mình. 3. Các loại chú ý 1.1. Căn cứ vào tính tích cực của con người trong việc tổ chức chú ý có thể chia chú ý thành ba loại: chú ý không chủ định, chú ý có chủ định và chú ý sau chủ định. • Chú ý không chủ định: là sự tập chung ý thức lên một đối tượng nhất định khi có sự tác động kích thích của đối tượng đó. Đây là một trạng thái chú ý không định trước, không theo một kế hoạch và mục đích nào cả. Trạng thái chú ý được tạo nên do các nguyên nhân bên ngoài gây nên hoặc do các đặc điểm nào đó của đối tượng tác động vào con người ở tại một thời điểm nhất định. Chú ý không chủ định có thể xuất hiện phụ thuộc vào những đặc điểm sau đây của kích thích: Tính chất mới mẻ, snh động bất thường. Cường độ kích thích. Độ hấp dẫn của vật kích thích. Sự bắt đầu hoặc kết thúc một kích thích. • Chú ý có chủ định: là sự điều chỉnh một cách có ý thức sự tập chung lên một đối tượng nào đó nhằm thỏa mãn những yêu cầu của hoạt động. Đặc điểm nổi bật của chú ý có chủ định là tính mục đích. Khi tham gia vào hoạt động con người luôn đặt ra những mục đích cần thiết phải thực hiện. Do bản thân xác định được mục đích của hành động, không phụ thuộc vào đối tượng mới lạ hay quen thuộc, có cường độ kích thích mạnh hay yếu, hấp dẫn hay không. Đặc điểm nổi bật thứ hai của chú ý có chủ định là phải có sự nỗ lực của ý chí. Nhờ có sự nỗ lực ý chí mà ta duy trì được sự tập chung chú ý trong thời gian dài mà không bị phân tán. Loại chú ý này mang tính bền vững cao hơn. Tuy nhiên vì phải có sự nỗ lực, tập chung nên sẽ gây nên một trạng thái căng thẳng, mệt mỏi nếu tập trung chú ý trong thời gian dài. Chú ý có chủ định phụ thuộc vào một loại những yếu tố sau: Trong quá trình nhận thức có sự tham gia của hành động thực tiễn. Ví dụ: vừa nghe giảng vừa ghi chép bài. Quang cảnh nơi làm việc. Trạng thái tâm lý cá nhân. • Chú ý sau chủ định: là sự tập trung ý thức tới một đối tượng mà đối tượng đó có ý nghĩa nhất định với cá nhân. Chú ý sau chủ định xuất hiện sau khi đã hình thành chú ý có chủ định. ở chú ý sau chủ định, đối tượng mà chú ý hướng tới gây nên cho cá nhân hứng thú đặc biệt. Do vậy, chú ý được duy trì mà không cần có sự tham gia của ý chí. Vì thế nó không gây nên trạng thái căng thẳng trong tâm trí cá nhân. 1.2. Căn cứ vào đối tượng mà chú ý hướng tới ta có thể phân chia chú ý thành hai loại: chú ý bên ngoài và chú ý bên trong. • Chú ý bên ngoài: là loại chú ý hướng vào các sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan. Loại chú ý này đòi hỏi phải sử dụng các giác quan ( thị giác, thính giác...). Gồm các kích thích từ bên ngoài thế giới khách quan tác động đến giác quan của con người. Có thể kể đến một số loại kích thích như: kích thích có cường độ mạnh, kích thích có sự mới lạ, hay trật tự sắp xếp, cấu tạo của kích thích. • Chú ý bên trong: là loại chú ý gắn liền với ý thức của cá nhân đối với hành động của mình, đối với thế giới nội tâm và với ý thức bản ngã của cá nhân đó. Đối tượng của chú ý bên trong là những cảm xúc: những hồi tưởng, những suy tư… của cá nhân. Chú ý bên trong chỉ có ở con người, không có ở động vật vì chúng không có ý thức đối với thế giới nội tâm của chúng. II) Xét ví dụ cụ thể 1. Gọi tên chú ý có trong ví dụ trên Việc căn cứ vào đối tượng mà chú ý của chúng ta hướng tớ mà chia thành hai loại là chú ý bên ngoài và chú ý bên trong. Trong ví dụ trên đối tượng mà chủ thể hướng tới là bài giảng của cô giáo, những kiến thức mà cô nói. Từ tình huống cố giáo đưa ra ta có khẳng định như sau:  Tình huống 1. Cô giáo nói với cậu ta: “ Em chẳng chú ý gì cả”. Loại chú ý mà cô nhắc tới là chú ý bên ngoài. Đây là loại chú ý cần các giác quan của cậu học trò này như thính giác để nghe giảng, thị giác để nhìn lên bảng và chép bài. Vì cậu học sinh này rất hiếu động nên mọi thứ xung quan khiến cậu ta chú ý. Đó là kích thích có sự mới lạ như bạn bè xung quanh của cậu ta hay những đồ vật của bạn bè,.. tạo lên sự hứng thú trong cậu học trò đó. Những sự vật hiện tượng tồn tại bên ngoài thế giới khách quan. Cậu ta chịu sự tác động bên ngoài chính vì vậy tạo ra sự chú ý bên ngoài.  Tình huống 2: Cô giáo nói với cậu ta: “Em chẳng chịu chú ý gì cả”. Loại chú ý mà cô giáo sử dụng là chú ý bên trong. Đây là loại chú ý gắn liền với ý thức của bản thân, đối với thế giới nội tâm và với ý thức bản ngã của cá nhân đó. Đối tượng trong trường hợp này khác với loại đối tượng của chý ý bên ngoài là những tưởng tượng, những suy nghĩ, hồi tưởng,…về sự vật hiện tượng nào đó và sự vật, hiện tượng này hiện diện trong suy nghĩ của cá nhân không tồn tại bên ngoài vậy cậu học trò này suy nghĩ, hồi tưởng lại quyển sách mà cậu ta yêu thích, chính cái suy nghĩ về quyển truyện đó chi phối mọi suy nghĩ đến bài giảng của cô giáo khiến cậu ta không chịu tập chúng, tức là dùng ý chí để điểu khiển suy nghĩ về quyển truyện tranh đó. Trong quá trình học tập thì chúng ta cần trách những yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng đến quá trình học tập, đừng để chú ý bên trong bị chi phối. Có như vậy công việc học tập của mình mới có hiệu quả. Ví dụ Để luyện được sự chú ý trong học tập thường tìm những nơi ồn ào để luyện, sao cho đừng để những yếu tố bên ngoài khách quan như âm thanh, hình ảnh…tác động vào sự tập trung của chúng ta. Hay việc kìm nén, điều khiển suy nghĩ, hồi tưởng về sự vật sự việc mà chúng ta thích, hay quan tâm, để ý… để tập trung trong học tập. 2. Sự ảnh hưởng lẫn nhau của các loại chú ý trong hoạt động học tập của cá nhân 2.1 Chú ý bên ngoài và chú ý bên trong có quan hệ chặt chẽ và thường đi đôi với nhau Chú ý bên trong và chú ý bên ngoài có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và thường đi đôi với nhau. Điều đó cũng dễ hiểu vì chú ý bên ngoài là loại chú ý hướng vào các sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan, loại chú ý này đòi hỏi phải sử dụng các giác quan còn chú ý bên trong là loại chú ý gắn liền với ý thức của cá nhân đối với hành động của mình, đối với thế giới nội tâm và với ý thức bản ngã của cá nhân đó, đối tượng của chú ý bên trong là những cảm xúc, những hồi tưởng, những suy tư... của cá nhân. Mà khi chú ý đến một vấn đề, một việc nào đó, thì con người thường kết hợp giữa nhận thức cảm tính, hành động và suy nghĩ, tưu duy, có lúc đem hết tình cảm và lòng tin vào việc mình đang làm. Để hiểu rõ hơn về điều này, em xin lấy ví dụ sau: Đầu tháng, mỗi lần nhận được tiền chu cấp từ bố, tôi thường cùng bạn đi ăn những món ăn ngon ở những cửa hàng đẹp. Đến cuối tháng, khi hết tiền, mối lần đi ngang qua những quán đó, nhìn thấy những món tôi thích, nhìn các bạn ngồi ăn bên trong, tôi lại nhớ đến những ngày đầu tháng, khi tôi có đủ tiền và cũng được ngồi ăn như các bạn bây giờ. Hay một ví dụ khác, trong học tập, mỗi khi gặp một vấn đề mà các bạn cùng lớp ai cũng hiểu được, biết cách phải làm nó như thế nào chỉ riêng tôi là không hiểu được nó, tôi thường thấy rất khó chịu, tôi bắt đầu rất quan tâm, chú ý đến nó, luôn tìm mọi cách để hiểu nó, thậm chí tôi còn dành hết thời gian, tâm tư để suy nghĩ về nó, để tìm cho ra được đáp án mà tôi muốn. Sở dĩ chú ý bên ngoài phụ thuộc vào cường độ kích thích, sự mới lạ, hấp dẫn của kích thích là vì có sự ảnh hưởng của các hiện tượng tâm lý và sinh lý thần kinh khác như hứng thú, nhu cầu , cảm xúc, suy tư, tình cảm....(chú ý bên trong). Ví dụ: khi nghe thấy một tiếng nổ lớn, tôi bắt dầu suy nghĩ ngay là tiếng nổ đó phát ra từ đâu, nguyên nhân làm xuất hiện tiếng nổ đó. Do đã từng phải chứng kiện một vụ nổ xe, nên mỗi lần nghe thấy tiếng nổ này tôi lại hooid tưởng đến vụ nổ xe đó và mối lần nghe thấy tiếng nổ là tôi lại cảm thấy sợ hãi và khó chịu. Chú ý được xem như là một trạng thái tâm lý đi kèm với các hoạt động tâm lý khác giúp cho hoạt động của con người đạt hiệu quả. Đối tượng của chú ý là đối tượng của hoạt động mà nó đi kèm, vì thế, chú ý được coi là cái nền, cái phông, là điều kiện của hoạt động có ý thức, chú ý được ví như cánh cửa duy nhất mà qua đó những gì của thế giới khách quan nhập vào tâm hồn con người. Đặc biệt, chú ý tạo điều kiện để hoạt động nhận thức diễn ra một cách tốt nhất. Muốn nhận biết và hiểu được một sự vật, hiện tượng tồn tại ở thế giới khách quan, trước tiên bạn phải quan tâm, phải chú ý đến sự vật, hiện tượng đó. Sau đó mới bắt đầu đi vào nghiên cứu, tìm hiểu nó để có thể nhận thức đúng đắn nhất về sự vật, hiện tượng đó. Đôi khi, do không chú ý mà con người không nhận thức được những gì diễn ra xung quanh. Ví dụ, khi tôi muốn hiểu sâu hơn về môn tâm lý học hay một môn học nào đó, tôi phải quan tâm, phải cảm thấy yêu thích, đam mê với môn học đó thì tôi mới đi vào tìm kiếm, nghiên cứu về môn học. Có như vậy thì tôi mới hiểu được về môn học đó. Hay vì tôi là người không thích và không có niềm đam mê đến các tin tức thời sự, tôi không bao giờ biết cũng như quan tâm xem chương trình thời sự phát sóng lúc nào, trên kênh nào. Vì thế mà tôi không bào giờ biết đến hay nhận thức được các sự kiện “hot” đã, đang hay sắp xảy ra trong cuộc sống của tôi. Có một quy luật sau đây mà có lẽ ai cũng biết và từng một lần trãi nghiệm, đó là: “khi không chú ý đến một cái gì đó thì dù nó có hiện ra ngay trước mắt hay văng vẳng bên tai thì ta cũng sẽ không nhớ đến nó”. Việc không nhớ khiến hoạt động nhận thức của bạn về sự vật, hiện tượng đó bị hạn chế, thậm chí trở nên sại lệch hoặc bạn không biết hiểu về nó như thế nào. Ví dụ: khi tôi đi học, nếu ngồi trong lớp, tôi không chú ý đến việc giảng bài của giảng viên mà chỉ chú ý vào việc nghịch điện thoại, lên facebook, chơi game..., buôn chuyện với bạn bè.... thì tôi sẽ không thể nào nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh: bạn bè đang làm gì, giảng viên đang nói về nội dung gì, bài học hôm nay liên quan đến những vấn đề nào... Việc không chú ý đó làm cho nhận thức, hiểu biết của tôi về bài học là không cao mà nói đúng ra là không biết gì về bài học ngày hôm đó. 2.2 Chú ý bên ngoài và chú ý bên trong đôi khi lại kìm hãm lẫn nhau Chú ý bên trong gắn liền với ý thức của mỗi cá nhân đối với hành động của mình, đối với thế giới nội tâm và với ý thức bản ngã của cá nhân đó. Đối tượng của loại chú ý đó là những cảm xúc, những hồi tưởng, những suy tư... của cá nhân. Chú ý bên trong và chú ý bên ngoài có quan hệ chặt chẽ và thường đi đôi với nhau. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng như vậy, có những công việc chỉ đòi hỏi sự tập trung bên ngoài mà không cần đến chú ý bên trong. Và ngược lại, có những công việc chỉ đòi hỏi bạn chú ý bên trong mà không cần sử dụng đến chú ý bên ngoài. Lúc này, hai loại chú ý luôn kìm hãm lẫn nhau, vì thế sẽ rất khó khăn nếu như cùng một lúc tập trung chú ý cả hiện tượng bên ngoài lẫn hiện tượng bên trong. Lấy một ví dụ trong lĩnh vực học tập quen thuộc của các bạn học sinh, sinh viên, như ta đã được biết, chú ý bên ngoài là do thế giới khách quan tác động vào các giác quan . Như vậy, việc ta tiếp thu bài giảng của các thầy cô hàng ngày trên lớp chính là ta đã sử dụng chú ý bên ngoài. Kích thích khiến chúng ta chú ý đến là giọng nói của thầy cô, hình ảnh thầy cô, những bài giảng mà thầy cô truyền đạt. Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn nếu bạn vừa suy nghĩ về một vấn đề nào đấy đã từng sảy ra, một câu chuyện vui, buồn, một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ và bên ngoài lại vừa tập trung nghe thầy cô giảng bài, tiếp thu kiến thức mà thầy cô truyền đạt. Dù bạn có cố gắng đến đâu thì hiệu quả học tập cũng không thể cao như khi trong đầu bạn không suy nghĩ về vấn đề nào khác ngoài việc suy nghĩ về bài giảng và tiếp thu kiến thức. Như vậy, chú ý bên trong trong trường hợp này đã gây ra sự kìm hãm, làm giảm hiệu quả tiếp thu chú ý bên ngoài của chúng ta. Quay trở lại ví dụ của bài, cậu học sinh thứ hai do nhớ lại một quyển sách mà cậu đã đọc và yêu thích cho nên không nghe cô giáo giảng bài. Việc cậu học sinh đó nhớ lại quyển sách cậu ta yêu thích có nghĩa là cậu ta đang tập trung vào chú ý bên trong, suy nghĩ về nội dung của cuốn sách mà quên đi việc cần thiết lúc đó là nghe cô giáo giảng bài do đó làm giảm hiệu quả của việc tiếp thu bài. Ví dụ liên hệ học tập về đòi hỏi tập trung cao độ vào việc chú ý bên ngoài mà không cần đến chú ý bên trong. Trong buổi học thể dục môn bóng chuyền. Sinh viên cần hướng vào hiện tượng bên ngoài: cụ thể là các kỹ thuật đánh bóng của thầy cô mà thầy hướng dẫn. Để học một môn thể thao mới cũng cần nhiều yếu tố, cần nỗ lực, cần sự chú ý cao. Khác với môn học lý thuyết trên lớp, chúng ta cần dùng sự tư duy của mình để làm bài tập ( chủ yếu là sự chú ý bên trong) thì với môn mang tính vận động chúng ta cần tập trung sự chú ý bên ngoài. Cụ thể đối với bóng chuyền, ta dùng thị giác để nhìn cách thầy cô đánh bóng, dùng chi giác để trực tiếp tác động vào quả bóng...Sẽ rất khó nếu như trong trường hợp này ta cùng một lúc tập trung chú ý tới những hiện tượng bên ngoài và hiện tượng bên trong. Trong khi tập đánh bóng, mọi chú ý của ta dồn hết vào quả bóng đó, nếu chúng ta không tập trung chú ý bên ngoài, bị phân tâm bởi những suy nghĩ, cảm xúc bên trong ta thì khó có thể đạt được kết quả tốt. Vì vậy, để tránh tình trạng chú ý bên trong và chú ý bên ngoài kìm hãm lẫn nhau, ta cần nhận thức được công việc nào thì cần chú ý bên trong, công việc nào thì cần chú ý bên ngoài, công việc nào cần chú ý bên trong nhiều hơn bên ngoài và ngược lại… để mỗi công việc chúng ta thực hiện tốt hơn, hiệu quả cao hơn. C. PHẦN KẾT BÀI Nhà sư phạm học người Nga K.D.Usinxki cho rằng chú ý là cánh cửa mà mọi sự vật của thế giới xung quanh muốn đi vào tâm hồn của mỗi người đều phải đi qua nó. Chú ý giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người.
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề