HƯỚNG DẪN DẠY HỌC TỰ CHỌN CẤP THCS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HƯỚNG DẪN DẠY HỌC TỰ CHỌN CẤP THCS":

CV8607-2007-BGD

CV8607-2007-BGD

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO––––Số: 8607/BGDĐT-GDTrHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_____________________________________Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2007Về việc hướng dẫn dạy học tự chọn cấp THCScấp THPT năm học 2007-2008Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạoĐể thực hiện Chỉ thị số 39/2007/CT-BGDĐT ngày 31/7/2007 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2007-2008, tiếp theo công văn số 8227/BGDĐT-GDTrH ngày 06/8/2007 hướng dẫnthực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (GDTrH), Bộ GD&ĐT hướng dẫn việcdạy học tự chọncấp Trung học cơ sở (THCS) và cấp Trung học phổ thông(THPT) năm học 2007-2008 như sau: I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Mục đích, yêu cầu của dạy học tự chọna) Mục đích: Dạy học tự chọn là để củng cố, hệ thống hoá, khắc sâu kiếnthức, kỹ năng; nâng cao kiến thức, kỹ năng một số môn học và hoạt động giáodục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục, góp phần hướng nghiệp cho học sinh(HS). b) Yêu cầu:- Góp phần nâng cao; củng cố, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, kỹ năngcác môn học, hoạt động giáo dục nhằm giúp HS rèn luyện năng lực tự học, pháthuy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực vận dụng kiến thức vào thựctiễn.- Nhằm thực hiện có hiệu quả hơn mục tiêu cấp học, đưa hoạt động dạy họcphù hợp hơn với điều kiện đội ngũ giáo viên (GV), cơ sở vật chất (CSVC) củanhà trường, với thời lượng quy định và nội dung dạy học tự chọn thích hợp.2. Đối tượng, nội dung dạy học và tài liệu dạy học tự chọna) Tất cả các lớp của cấp THCS và lớp 10, 11 phân ban, lớp 12 thí điểm
Xem thêm

4 Đọc thêm

CV 7092-2006-BGD

CV 7092-2006-BGD

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO––––Số: 7092/BGD&ĐT-GDTrHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc––––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2006Về việc hướng dẫn dạy học tự chọn cấp THCScấp THPT năm học 2006-2007Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo(GD&ĐT) hướng dẫn việc tổ chức thực hiện dạy học tự chọncấp Trung họccơ sở (THCS) và cấp Trung học phổ thông (THPT) năm học 2006-2007 như sau:I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Mục tiêu và yêu cầu của dạy học tự chọn a) Mục tiêu: Mục tiêu của dạy học tự chọn là góp phần thực hiện dạy học phân hoá, trêncơ sở bảo đảm một mặt bằng chuẩn kiến thức phổ thông thống nhất, thực hiệnphân hoá nhằm đáp ứng nguyện vọng, phát triển năng lực và hướng nghiệp chohọc sinh. Dạy học phân hoá ở cấp THCS thực hiện bằng dạy học tự chọn, ở cấpTHPT thực hiện bằng kết hợp phân ban với dạy học tự chọn. b) Yêu cầu: - Củng cố, hệ thống hoá, khai thác sâu nội dung kiến thức, kỹ năng củachương trình các môn học và hoạt động giáo dục. - Bảo đảm dạy học sát đối tượng, rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu,phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong việc vận dụng kiếnthức vào thực tiễn. - Kế hoạch dạy học tự chọn phải khả thi, thiết thực, bám sát mục tiêu, phùhợp với điều kiện đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất của nhà trường. - Thực hiện nghiêm túc thời lượng dạy học theo quy định trong Kế hoạchgiáo dục, không được tự ý giảm nhẹ hoặc gây quá tải trong dạy học tự chọn.
Xem thêm

6 Đọc thêm

CV7092-2006-BGD

CV7092-2006-BGD

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO––––Số: 7092/BGD&ĐT-GDTrHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc––––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2006Về việc hướng dẫn dạy học tự chọn cấp THCScấp THPT năm học 2006-2007Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo(GD&ĐT) hướng dẫn việc tổ chức thực hiện dạy học tự chọncấp Trung họccơ sở (THCS) và cấp Trung học phổ thông (THPT) năm học 2006-2007 như sau:I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Mục tiêu và yêu cầu của dạy học tự chọn a) Mục tiêu: Mục tiêu của dạy học tự chọn là góp phần thực hiện dạy học phân hoá, trêncơ sở bảo đảm một mặt bằng chuẩn kiến thức phổ thông thống nhất, thực hiệnphân hoá nhằm đáp ứng nguyện vọng, phát triển năng lực và hướng nghiệp chohọc sinh. Dạy học phân hoá ở cấp THCS thực hiện bằng dạy học tự chọn, ở cấpTHPT thực hiện bằng kết hợp phân ban với dạy học tự chọn. b) Yêu cầu: - Củng cố, hệ thống hoá, khai thác sâu nội dung kiến thức, kỹ năng củachương trình các môn học và hoạt động giáo dục. - Bảo đảm dạy học sát đối tượng, rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu,phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong việc vận dụng kiếnthức vào thực tiễn. - Kế hoạch dạy học tự chọn phải khả thi, thiết thực, bám sát mục tiêu, phùhợp với điều kiện đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất của nhà trường. - Thực hiện nghiêm túc thời lượng dạy học theo quy định trong Kế hoạchgiáo dục, không được tự ý giảm nhẹ hoặc gây quá tải trong dạy học tự chọn.
Xem thêm

6 Đọc thêm

CV9012-2007-BGD

CV9012-2007-BGD

- Dạy học các CĐNC, CĐBS: + Dạy học CĐNC: Các Sở GD&ĐT tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệuCĐNC, dùng cho cấp THCS (tài liệu CĐNC sử dụng cho cả giáo viên và họcsinh) và quy định cụ thể PPCT dạy học các CĐNC cho phù hợp với mạch kiếnthức của môn học đó. Các Phòng GD&ĐT đôn đốc, kiểm tra việc dạy học cácCĐNC.+ Dạy học các CĐBS: Hiệu trưởng các trường THCS chủ động lập Kếhoạch dạy học các CĐBS theo hướng dẫn của các Phòng GD&ĐT (chọn mônhọc; ấn định số tiết/tuần cho từng môn, tên bài dạy) cho từng lớp, kế hoạch nàyổn định trong từng học kỳ, trên cơ sở đề nghị của các tổ trưởng chuyên môn vàgiáo viên chủ nhiệm lớp. Giáo viên chuẩn bị kế hoạch bài dạy (giáo án) CĐBSvới sự hỗ trợ của tổ chuyên môn.Trong điều kiện hiện nay, các trường THCS cần ưu tiên dành thời lượngdạy học tự chọn 2 tiết/tuần của các lớp ở cấp THCS để ôn tập, hệ thống hóa,khắc sâu kiến thức, kỹ năng của một số môn học.2. Về phương án PPCT các môn học có số tiết lẻ:Để thống nhất tiến độ thực hiện chương trình và cân đối giờ dạy các tổchuyên môn trong toàn trường, cách bố trí PPCT các môn học có số tiết trungbình mỗi tuần là số lẻ thực hiện như sau (phương án để tham khảo):Lớp Môn học Số tiết/tuần Số tiết/tuần Số tiết/tuần Ghi2trong KHGD HK1 HK2 chú7 Công nghệ 1,5 1 hoặc 2 2 hoặc 18Lịch sử 1,5 2 1Địa lí 1,5 1 2Công nghệ 1,5 2 hoặc 1 1 hoặc 29Lịch sử 1,5 1 2Địa lí 1,5 2 1
Xem thêm

6 Đọc thêm

PPCT TIN 9 CỦA BỘ GD&ĐT

PPCT TIN 9 CỦA BỘ GD&ĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTài liệuPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCSMÔN TIN HỌC Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHUNG PPCT CẤP THCSI. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGKhung phân phối chương trình (KPPCT) này áp dụng cho cấp THCS từ năm học 2009-2010, gồm 2 phần: (A) Hướng dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung PPCT (một số phần có sự điều chỉnh so với năm học 2008-2009). 1. Về Khung phân phối chương trình KPPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài học, môđun, chủ đề,...), trong đó có thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và thời lượng tiến hành kiểm tra định kì tương ứng với các phần đó.Thời lượng quy định tại KPPCT áp dụng trong trường hợp học 1 buổi/ngày, thời lượng dành cho kiểm tra là không thay đổi, thời lượng dành cho các hoạt động khác là quy định tối thiểu. Tiến độ thực hiện chương trình khi kết thúc học kì I và kết thúc năm học được quy định thống nhất cho tất cả các trường THCS trong cả nước.Căn cứ KPPCT, các Sở GDĐT cụ thể hoá thành PPCT chi tiết, bao gồm cả dạy học tự chọn cho phù hợp với địa phương, áp dụng chung cho các trường THCS thuộc quyền quản lí. Các trường THCS có điều kiện bố trí giáo viên (GV) và kinh phí chi trả giờ dạy vượt định mức quy định (trong đó có các trường học nhiều hơn 6 buổi/tuần), có thể chủ động đề nghị Phòng GDĐT xem xét trình Sở GDĐT phê chuẩn việc điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp (lãnh đạo Sở GDĐT phê duyệt, kí tên, đóng dấu).2. Về phân phối chương trình dạy học tự chọna) Thời lượng và cách tổ chức dạy học tự chọn: Thời lượng dạy học tự chọn của các lớp cấp THCS trong Kế hoạch giáo dục là 2 tiết/tuần, dạy học chung cho cả lớp (các trường tự chủ về kinh phí có thể chia lớp thành nhóm nhỏ hơn nhưng vẫn phải đủ thời lượng quy định). Việc sử dụng thời lượng dạy học tự chọn THCS theo 1 trong 2 cách sau đây:
Xem thêm

11 Đọc thêm

HUONG DAN DAY TIN HOC 2008 - 2009

HUONG DAN DAY TIN HOC 2008 - 2009

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7723/BGDĐT-GDTrHV/v: Hướng dẫn dạy môn Tin học Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008 tự chọn lớp 8 năm học 2008-2009Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Tin học ở cấp THCS là 1 trong 3 môn học, hoạt động giáo dục tự chọncấp THCS (Ngoại ngữ 2, Tin học, Nghề phổ thông) dành cho các lớp có điều kiện. Thời lượng dạy Tin học tự chọn là 2 tiết/tuần trong cả cấp học, bố trí vào thời lượng dạy học tự chọn 2 tiết/tuần trong Kế hoạch giáo dục cấp THCS. Môn Tin học đã được đưa vào dạy ở lớp 6 từ năm học 2006-2007, ở lớp 7 từ năm học 2007-2008 và từ năm học 2008-2009 được đưa vào dạy học ở lớp 8. Việc tổ chức thực hiện như sau:1. Nếu đã dạy học môn Tin học tự chọn cho lớp 7 năm học 2007-2008, tiếp tục dạy môn Tin học tự chọn khi chuyển lên lớp 8. Các Sở GDĐT tổ chức tập huấn giáo viên dạy học môn Tin học tự chọn lớp 8 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, không để giáo viên chưa qua tập huấn.2. Những nơi có đủ điều kiện về giáo viên, CSVC cần tổ chức dạy học môn Tin học tự chọn từ lớp 6, khi học sinh có nguyện vọng. Các lớp đã học môn Tin học từ lớp 6 phải chuẩn bị để học liên tục cho đến hết cấp THCS. Đối với lớp 9, có thể tiếp tục dạy học Tin học theo hướng dẫn trước đây tại công văn số 5488/GDTrH ngày 05/7/2004 của Bộ GDĐT.3. Tài liệu dạy học Tin học tự chọn cấp THCS do Bộ GDĐT ban hành, gồm 4 cuốn: Tin học dành cho THCS quyển 1 (lớp 6), quyển 2 (lớp 7), quyển 3 (lớp 8) và quyển 4 (lớp 9). Các trường THCS liên hệ với các cơ sở phát hành sách giáo khoa để chuẩn bị tài liệu cho giáo viên và hướng dẫn học sinh mua sắm tài liệu Tin học dành cho THCS quyển 1, quyển 2 và quyển 3.4. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tin học tự chọn cấp THCS, thực hiện theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT của Bộ GDĐT; kết quả học tập của học sinh được ghi vào Sổ Gọi tên và ghi điểm cũng như vào Học bạ ở phần dành cho các môn học tự chọn.
Xem thêm

1 Đọc thêm

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS

1. Thời lượng dạy học tự chọn Thời lượng dạy học tự chọn ở tất cả các lớp của cấp THCS là 2 tiết/tuần, tổ chức dạy học chung cho cả lớp (các trường tự chủ về kinh phí có thể chia lớp thành nhóm nhỏ hơn nhưng vẫn phải bảo đảm thời lượng dạy học).2. Sử dụng thời lượng dạy học tự chọnSử dụng thời lượng dạy học tự chọn THCS theo 1 trong 2 cách sau đây:a) Chọn 1 trong 3 môn học, hoạt động giáo dục: Tin học, Ngoại ngữ 2, Nghề phổ thông với thời lượng 2 tiết/tuần (trong đó Ngoại ngữ 2 có thể bố trí vào 2 tiết dạy học tự chọn này hoặc bố trí ngoài thời lượng dạy học 6 buổi/tuần).b) Dạy học các chủ đề nâng cao (CĐNC), chủ đề bám sát (CĐBS):- CĐNC: Các Sở GDĐT tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu CĐNC, dùng cho cấp THCS (tài liệu CĐNC sử dụng cho cả giáo viên và học sinh) và quy định cụ thể PPCT dạy học các CĐNC cho phù hợp với mạch kiến thức của môn học đó. Các Phòng GDĐT đôn đốc, kiểm tra việc dạy học các CĐNC.- CĐBS: Dạy học tự chọn bám sát là để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kỹ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao mới cho học sinh. Hiệu trưởng các trường THCS chủ động lập Kế hoạch dạy học các CĐBS theo hướng dẫn của các Phòng GDĐT (chọn môn học; ấn định số tiết/tuần cho từng môn, tên bài dạy)cho từng lớp, kế hoạch này ổn định trong từng học kỳ, trên cơ sở đề nghị của các tổ trưởng chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm lớp. Giáo viên chuẩn bị kế hoạch bài dạy CĐBS với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn. Các trường THCS cần ưu tiên dành thời lượng dạy học tự chọn 2 tiết/tuần của các lớp ở cấp THCS để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kỹ năng của một số môn học.III. Những điểm cần chú ý về KPPCT cấp THPT1. Các môn học tự chọn của cấp THPTa) Môn học tự chọn nâng cao của ban Cơ bản:Có 2 cách tổ chức dạy học môn học tự chọn nâng cao của ban Cơ bản: Dạy học theo sách giáo khoa nâng cao hoặc dạy học theo sách giáo khoa chuẩn kết hợp với dạy học CĐNC của môn học đó.b) Môn học tự chọn Ngoại ngữ 2.2. Các chủ đề tự chọn của cấp THPTa) Dạy học CĐNC:CĐNC chỉ có ở 8 môn phân hóa và chỉ dùng cho ban Cơ bản. Thời lượng dạy học CĐNC của 8 môn học phân hoá là thời lượng chênh lệch giữa thời lượng dành cho chương trình chuẩn và chương trình nâng cao
Xem thêm

3 Đọc thêm

DẠY HỌC TỰ CHỌN

DẠY HỌC TỰ CHỌN

“Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang. Cánh buồm giương to như một mảnh hồn làng Rướn thân nắng bao la thâu góp gió…” (Quê hương - Tế Hanh)Bài tập 3:Phát hiện và cảm thụ những nét độc đáo đặc biệt trong những câu thơ sau: + “Mùa xuân cùng em lên đồi thông Ta như chim bay trên tầng không” (Lê Anh Xuân) + “ Tài cao phận thấp chí khí uất Giang hồ mê chơi quên quê hương” (Tản Đà) + “ Vó câu khấp khểnh bánh xe gập ghềnh” (Nguyễn Du) + “Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi” (Chế Lan Viên).Bài tập 4: Tìm và phân tích những câu thơ sử dụng hình ảnh gợi tả, giàu trí tưởng tượngBài tập 5:(Làm ở nhà) Sáng tác một bài thơ lục bát về chủ đề nhà trường.Tiết 6: Dạy nội dung đặc điểm phương thức chính luận *Hoạt động1: GV cho HS nhắc lại những tác phẩm chính luận đã học trong chươngtrình Ngữ văn THCS. Nhân xét về đặc điểm phương thức biểu đạt trong tác phẩm (tíchhợp với kiến thức phân môn làm văn). Từ đó hình thành khái niệm về văn chính luận. *Hoạt động 2:GV hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm văn chính luận qua các bình diện:Lý lẽ lập luận logic (Hệ thống luận điểm), dẫn chứng thuyết phục (luận cứ), ngôn ngữchính xác. Đặc biệt chú ý yếu tố biểu cảm đan xen tạo cho bài văn vừa thấu tình, đạt lý(Tích hợp với kiến thức làm văn: Yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận). Chọn lựa một sốtác phẩm tiêu biểu để dẫn chứng (chú ý cả chính luận Trung đại và hiện đại). *Hoạt động 3: Luyện tậpBài tập 1: Tìm hệ thống luận điểm luận cứ trong bài “Chiếu dời đô” (Lý Công Uẩn).Bài tập 2: Chỉ ra và phân tích tác dụng của yếu tố biểu cảm trong văn bản “Thuế máu”(Phần I: Chiến tranh và “Người bản xứ”)Tiết 7: Tìm hiểu một số thể văn chính luận trong văn học Trung đại Việt Nam *Hoạt động 1:GV cho HS nhắc lại một số thể loại chính luận trong văn học Trung đạiViệt Nam qua một số tác phẩm đã học.
Xem thêm

36 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN DẠY TIN HỌC 2008 - 2009

HƯỚNG DẪN DẠY TIN HỌC 2008 - 2009

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7723/BGDĐT-GDTrHV/v: Hướng dẫn dạy môn Tin học Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008 tự chọn lớp 8 năm học 2008-2009Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Tin học ở cấp THCS là 1 trong 3 môn học, hoạt động giáo dục tự chọn ở cấpTHCS (Ngoại ngữ 2, Tin học, Nghề phổ thông) dành cho các lớp có điều kiện.Thời lượng dạy Tin học tự chọn là 2 tiết/tuần trong cả cấp học, bố trí vào thờilượng dạy học tự chọn 2 tiết/tuần trong Kế hoạch giáo dục cấp THCS. Môn Tinhọc đã được đưa vào dạy ở lớp 6 từ năm học 2006-2007, ở lớp 7 từ năm học2007-2008 và từ năm học 2008-2009 được đưa vào dạy học ở lớp 8. Việc tổ chứcthực hiện như sau:1. Nếu đã dạy học môn Tin học tự chọn cho lớp 7 năm học 2007-2008, tiếptục dạy môn Tin học tự chọn khi chuyển lên lớp 8. Các Sở GDĐT tổ chức tậphuấn giáo viên dạy học môn Tin học tự chọn lớp 8 theo hướng dẫn của BộGDĐT, không để giáo viên chưa qua tập huấn.2. Những nơi có đủ điều kiện về giáo viên, CSVC cần tổ chức dạy học mônTin học tự chọn từ lớp 6, khi học sinh có nguyện vọng. Các lớp đã học môn Tinhọc từ lớp 6 phải chuẩn bị để học liên tục cho đến hết cấp THCS. Đối với lớp 9,có thể tiếp tục dạy học Tin học theo hướng dẫn trước đây tại công văn số5488/GDTrH ngày 05/7/2004 của Bộ GDĐT.3. Tài liệu dạy học Tin học tự chọn cấp THCS do Bộ GDĐT ban hành, gồm4 cuốn: Tin học dành cho THCS quyển 1 (lớp 6), quyển 2 (lớp 7), quyển 3 (lớp8) và quyển 4 (lớp 9). Các trường THCS liên hệ với các cơ sở phát hành sách giáokhoa để chuẩn bị tài liệu cho giáo viên và hướng dẫn học sinh mua sắm tài liệuTin học dành cho THCS quyển 1, quyển 2 và quyển 3.4. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tin học tự chọn cấp THCS,thực hiện theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT củaBộ GDĐT; kết quả học tập của học sinh được ghi vào Sổ Gọi tên và ghi điểmcũng như vào Học bạ ở phần dành cho các môn học tự chọn.
Xem thêm

1 Đọc thêm

TÀI LIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

TÀI LIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời lượng dạy học tự chọn của các lớp cấp THCS trong Kế hoạch giáo dục là 2 tiếttuần, dạy học chung cho cả lớp (các trường tự chủ về kinh phí có thể chia lớp thành nhóm nhỏ hơn nhưng vẫn phải đủ thời lượng quy định). Việc sử dụng thời lượng dạy học tự chọn THCS theo 1 trong 2 cách sau đây: Cách 1: Chọn 1 trong 3 môn học, hoạt động giáo dục : Tin học, Ngoại ngữ 2, Nghề phổ thông (trong đó Ngoại ngữ 2 có thể bố trí vào 2 tiết dạy học tự chọn này hoặc bố trí ngoài thời lượng dạy học 6 buổituần).
Xem thêm

7 Đọc thêm

TÀI LIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 2009 - 2010

TÀI LIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 2009 - 2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTài liệuPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCSMÔN VẬT LÍ (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên,áp dụng từ năm học 2009-2010)A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHUNG PPCT CẤP THCSI. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGKhung phân phối chương trình (KPPCT) này áp dụng cho cấp THCS từ năm học 2009-2010,gồm 2 phần: (A) Hướng dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung PPCT (một số phần có sự điềuchỉnh so với năm học 2008-2009). 1. Về Khung phân phối chương trình KPPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài học,môđun, chủ đề,...), trong đó có thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thựchành và thời lượng tiến hành kiểm tra định kì tương ứng với các phần đó.Thời lượng quy định tại KPPCT áp dụng trong trường hợp học 1 buổi/ngày, thời lượng dànhcho kiểm tra là không thay đổi, thời lượng dành cho các hoạt động khác là quy định tối thiểu.Tiến độ thực hiện chương trình khi kết thúc học kì I và kết thúc năm học được quy định thốngnhất cho tất cả các trường THCS trong cả nước.Căn cứ KPPCT, các Sở GDĐT cụ thể hoá thành PPCT chi tiết, bao gồm cả dạy học tự chọncho phù hợp với địa phương, áp dụng chung cho các trường THCS thuộc quyền quản lí. Cáctrường THCS có điều kiện bố trí giáo viên (GV) và kinh phí chi trả giờ dạy vượt định mứcquy định (trong đó có các trường học nhiều hơn 6 buổi/tuần), có thể chủ động đề nghị PhòngGDĐT xem xét trình Sở GDĐT phê chuẩn việc điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học chophù hợp (lãnh đạo Sở GDĐT phê duyệt, kí tên, đóng dấu).2. Về phân phối chương trình dạy học tự chọna) Thời lượng và cách tổ chức dạy học tự chọn: Thời lượng dạy học tự chọn của các lớp cấp THCS trong Kế hoạch giáo dục là 2 tiết/tuần, dạyhọc chung cho cả lớp (các trường tự chủ về kinh phí có thể chia lớp thành nhóm nhỏ hơnnhưng vẫn phải đủ thời lượng quy định). Việc sử dụng thời lượng dạy học tự chọn THCS theo 1 trong 2 cách sau đây:
Xem thêm

8 Đọc thêm

CV 9012-2007-BGD

CV 9012-2007-BGD

Âm nhạc 0,5 1 0Mỹ thuật 0,5 0 1III. Những điểm cần chú ý về phân phối chương trình cấp THPT1. Về Phân phối chương trình dạy học tự chọn (môn học và chủ đề tự chọn):a) Các môn học tự chọn của cấp THPT gồm có: - Môn học tự chọn NC của ban Cơ bản: Có 2 cách tổ chức dạy học môn học tự chọn nâng cao của ban Cơ bản: Dạyhọc theo sách giáo khoa nâng cao (SGKNC) hoặc dạy học theo sách giáo khoachuẩn (SGKC) kết hợp với dạy học CĐNC của môn học đó. - Môn học tự chọn Ngoại ngữ 2 cho cả 3 ban: Là môn học tự chọn ngoài Kế hoạch giáo dục THPT, việc tổ chức dạy họcthực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 8706/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2007,có PPCT riêng cho môn Ngoại ngữ 2. b) Các chủ đề tự chọn: - Dạy học CĐNC: CĐNC chỉ có ở 8 môn phân hóa và chỉ dùng cho ban Cơbản. Thời lượng dạy học CĐNC của 8 môn học phân hoá là thời lượng chênhlệch giữa thời lượng dành cho CTC và CTNC môn học đó trong Kế hoạch giáodục THPT. Các Sở GD&ĐT quy định PPCT dạy học các CĐNC cho phù hợp vớimạch kiến thức của SGKC môn học đó. Bộ GD&ĐT ban hành tài liệu các CĐNClớp 10 và lớp 11 sử dụng cho cả giáo viên và học sinh như SGK.- Dạy học CĐBS: Hiệu trưởng các trường THPT lập Kế hoạch dạy họcCĐBS (chọn môn học; ấn định số tiết/tuần cho từng môn, tên bài dạy) cho từnglớp, ổn định trong từng học kỳ trên cơ sở đề nghị của các tổ trưởng chuyên mônvà giáo viên chủ nhiệm lớp. Bộ GD&ĐT ban hành tài liệu CĐBS lớp 10, dùngcho giáo viên để tham khảo, không ban hành tài liệu CĐBS lớp 11. Giáo viênchuẩn bị kế hoạch bài dạy CĐBS với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn.2. Về phương án Phân phối chương trình các môn học có số tiết lẻ:Để thống nhất tiến độ thực hiện chương trình và cân đối giờ dạy các tổchuyên môn trong toàn trường, cách bố trí PPCT các môn học có số tiết trungbình mỗi tuần là số lẻ thực hiện như sau (phương án để tham khảo):
Xem thêm

6 Đọc thêm

CV7723-2008-BGD

CV7723-2008-BGD

4. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tin học tự chọn cấp THCS, thực hiện theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT của Bộ GDĐT; kết quả học tập của học sinh được ghi vào Sổ Gọi tên và ghi điểm cũng như vào Học bạ ở phần dành cho các môn học tự chọn.Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các Sở GDĐT báo cáo với Bộ GDĐT (qua Vụ GDTrH) để kịp thời giải quyết.Nơi nhận: - Như trên;- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/cáo); - NXB Giáo dục (để phối hợp);- Lưu: VT, Vụ GDTrH.TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌCLê Quán Tần – Đã ký
Xem thêm

1 Đọc thêm

VĂN BẢN VỀ DẠY TIN HỌC TRƯ CHỌN

VĂN BẢN VỀ DẠY TIN HỌC TRƯ CHỌN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7723/BGDĐT-GDTrHV/v: Hướng dẫn dạy môn Tin học Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008 tự chọn lớp 8 năm học 2008-2009Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Tin học ở cấp THCS là 1 trong 3 môn học, hoạt động giáo dục tự chọn ở cấpTHCS (Ngoại ngữ 2, Tin học, Nghề phổ thông) dành cho các lớp có điều kiện.Thời lượng dạy Tin học tự chọn là 2 tiết/tuần trong cả cấp học, bố trí vào thờilượng dạy học tự chọn 2 tiết/tuần trong Kế hoạch giáo dục cấp THCS. Môn Tinhọc đã được đưa vào dạy ở lớp 6 từ năm học 2006-2007, ở lớp 7 từ năm học2007-2008 và từ năm học 2008-2009 được đưa vào dạy học ở lớp 8. Việc tổ chứcthực hiện như sau:1. Nếu đã dạy học môn Tin học tự chọn cho lớp 7 năm học 2007-2008, tiếptục dạy môn Tin học tự chọn khi chuyển lên lớp 8. Các Sở GDĐT tổ chức tậphuấn giáo viên dạy học môn Tin học tự chọn lớp 8 theo hướng dẫn của BộGDĐT, không để giáo viên chưa qua tập huấn.2. Những nơi có đủ điều kiện về giáo viên, CSVC cần tổ chức dạy học mônTin học tự chọn từ lớp 6, khi học sinh có nguyện vọng. Các lớp đã học môn Tinhọc từ lớp 6 phải chuẩn bị để học liên tục cho đến hết cấp THCS. Đối với lớp 9,có thể tiếp tục dạy học Tin học theo hướng dẫn trước đây tại công văn số5488/GDTrH ngày 05/7/2004 của Bộ GDĐT.3. Tài liệu dạy học Tin học tự chọn cấp THCS do Bộ GDĐT ban hành, gồm4 cuốn: Tin học dành cho THCS quyển 1 (lớp 6), quyển 2 (lớp 7), quyển 3 (lớp8) và quyển 4 (lớp 9). Các trường THCS liên hệ với các cơ sở phát hành sách giáokhoa để chuẩn bị tài liệu cho giáo viên và hướng dẫn học sinh mua sắm tài liệuTin học dành cho THCS quyển 1, quyển 2 và quyển 3.4. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tin học tự chọn cấp THCS,thực hiện theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT củaBộ GDĐT; kết quả học tập của học sinh được ghi vào Sổ Gọi tên và ghi điểmcũng như vào Học bạ ở phần dành cho các môn học tự chọn.
Xem thêm

1 Đọc thêm

CV 7723-2008-BGD

CV 7723-2008-BGD

4. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tin học tự chọn cấp THCS,thực hiện theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT củaBộ GDĐT; kết quả học tập của học sinh được ghi vào Sổ Gọi tên và ghi điểmcũng như vào Học bạ ở phần dành cho các môn học tự chọn.Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các SởGDĐT báo cáo với Bộ GDĐT (qua Vụ GDTrH) để kịp thời giải quyết.Nơi nhận: - Như trên;- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/cáo); - NXB Giáo dục (để phối hợp);- Lưu: VT, Vụ GDTrH.TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌCLê Quán Tần – Đã ký
Xem thêm

1 Đọc thêm

Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN LỊCH SỬ

TÀI LIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN LỊCH SỬ

Thời lượng dạy học tự chọn của các lớp cấp THCS trong Kế hoạch giáo dục là 2 tiếttuần, dạy học chung cho cả lớp (các trường tự chủ về kinh phí có thể chia lớp thành nhóm nhỏ hơn nhưng vẫn phải đủ thời lượng quy định). Việc sử dụng thời lượng dạy học tự chọn THCS theo 1 trong 2 cách sau đây: Cách 1: Chọn 1 trong 3 môn học, hoạt động giáo dục : Tin học, Ngoại ngữ 2, Nghề phổ thông (trong đó Ngoại ngữ 2 có thể bố trí vào 2 tiết dạy học tự chọn này hoặc bố trí ngoài thời lượng dạy học 6 buổituần).
Xem thêm

26 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔN TOÁN THCS VÀ THPT

HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔN TOÁN THCS VÀ THPT

hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT. 2. Về phương pháp dạy họcThực hiện đổi mới phương pháp dạy học môn Toán theo hướng:2.1. Phương pháp dạy học toán trong nhà trường phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học, trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy; kiên quyết loại bỏ cách dạy thầy đọc, trò chép; 12.2. Toán học là một khoa học trìu tượng, có nguồn gốc từ thực tiễn và có ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Việc rèn luyện tư duy lôgic là một trong những yêu cầu hàng đầu của dạy học toán trong trường phổ thông. Cần quán triệt định hướng và đặc điểm của bộ môn nêu trên trong việc vận dụng các phương pháp dạy học. Giáo viên vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học, lưu lý là môn Toán trong nhà trường có nhiều thuận lợi để thực hiện phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc: học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với vai trò tổ chức, hướng dẫn của giáo viên;2.3. Việc sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với các hình thức dạy học. Tùy theo mục tiêu, nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể mà có những hình thức tổ chức thích hợp như học trên lớp, học ở nhà; học cá nhân, học nhóm,….Cần tổ chức tốt các giờ thực thực hành toán để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức toán vào thực tiễn, tạo hứng thú cho người học.2.4. Sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học trong danh mục đã qui định. Ngoài ra giáo viên và học sinh cần tăng cường làm thêm các đồ dùng dạy học phù hợp với nội dung học tập.2.5. Ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần chỉ đạo tại công văn số sè1694 /SGD&§T-GDTrH ng y à 19/ 12/ 2006 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy sử dụng giáo án điện tử và giờ dạy thực hành để hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học môn Toán, tăng cường sử dụng các phần mềm dạy học hiện có, chủ động khai thác những phần mềm dạy học mới phù hợp với từng
Xem thêm

7 Đọc thêm

TỰ CHỌN THCS

TỰ CHỌN THCS

Chủ đề : CHỦ NGHĨA NHÂN ĐẠO VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA NHÂN ĐẠO TRONG CÁC TÁC PHẨM A- Loại chủ đề : Nâng caoB- Mục tiêu: Sau khi học chủ đề này, học sinh nắm được một số kiến thức và kỹ năng cơ bản như sau:- Bước đầu hiểu được các khái niệm về chủ đề bài học, hệ thống hóa được những kiến thức liên quan để vận dụng.- Nâng cao kỹ năng phân tích, đối chiếu, so sánh và ứng dụng vào việc phân tích tác phẩm văn học, tập làm văn. Có hành vi văn hoá, đối xử thường ngày trong cuộc sống.C- Thời gian : 6 tiếtD- Nội dung bài học :I-Khái niệm chủ nghĩa nhân đạo :Bài tập 1 : Nêu ý nghĩa của các bài ca dao sau :a/ Bầu ơi ! thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.b/ Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng.- Tìm một số câu tục ngữ, ca dao có cùng chủ đề trên ( HS tự tìm theo nhóm dưới sự tổ chức, hướng dẫn của GV )Bài tập 2 : GV cho học sinh đọc hoặc tóm tắt các tác phẩm dân gian : Tấm Cám, Thạch Sanh, Sọ Dừa, Cây khế, Cây tre trăm đốt...- Em có nhận xét gì về những nhân vật chính trong tác phẩm trên ? ( về tuổi tác, hoàn cảnh, thân phận ...) ( Đa phần là những người trẻ tuổi : Tấm, Thạch Sanh, Sọ Dừa, người em, anh Khoai...đều đói nghèo, bị áp bức, bóc lột, người thì mồ côi, kẻ làm thuê bị lợi dụng, người phải ở với dì ghẻ ác đôc...)- Ngoài những nhận xét trên, em thấy ở họ có những phẩm chất gì qua những tình tiết, diễn biến của cốt truyện ?
Xem thêm

9 Đọc thêm

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7 TỈNH HÀ NAM

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7 TỈNH HÀ NAM

Một số ví dụ về hàm số trang 62:Giáo viên tự vẽ sơ đồ Ven và lấy ví dụ 1 như ví dụ ở phần khái niệm hàm số và đồ thị trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn KTKN môn toán cấp THCS.. Các[r]

6 Đọc thêm

Giới thiệu thiết bị dạy học tự làm bậc THCS, THPT pot

GIỚI THIỆU THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM BẬC THCS THPT

Giới thiệu thiết bị dạy học tự làm bậc THCS, THPT Nhằm nâng cao năng lực cũng như khuyến khích giáo viên tự làm thiết bị dạy học (TBDH) trong các trường THCS, THPT và triển khai thực hiện giai đoạn I đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015”, Bộ GD-ĐT vừa đề nghị các sở GD-ĐT tổ chức tuyển chọn giới thiệu các TBDH tự làm của giáo viên. Theo đó, các sở tuyển chọn mỗi môn học tối thiểu một TBDH tự làm (do giáo viên tự làm mới hoặc cải tiến từ các nguyên vật liệu rẻ tiền) có chất lượng tốt và hiệu quả trong dạy học (đã đạt giải trong các hội thi), cùng bản thuyết minh tự làm về Bộ GD-ĐT theo địa chỉ thư điện tử: ntsuu@moet.edu.vn trước ngày 20-3. Những năm qua, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, trong đó chú trọng sử dụng TBDH trong nhà trường. Ngoài ra, bộ còn chủ trương biên soạn tài liệu để hướng dẫn giáo viên tự làm TBDH để phổ biến kinh nghiệm của các địa phương đáp ứng được yêu cầu sử dụng rộng rãi
Xem thêm

2 Đọc thêm