ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT BỒI THƯỜNG VÀ HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CỦA DỰ ÁN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT BỒI THƯỜNG VÀ HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CỦA DỰ ÁN":

Đánh giá tình hình công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC SƠ ĐỒ iv MỤC LỤC v MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4 1.1. Cơ sở lý luận về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 4 1.1.1. Khái niệm về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 4 1.1.2. Đặc điểm của quá trình bồi thường, hỗ trợ 5 1.1.3. Phân tích một số yếu tố tác động đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 6 1.2. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam 10 1.2.1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Nhật Bản 11 1.2.2. Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Thái Lan 11 1.2.3. Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Australia 12 1.2.4. Một số bài học từ chính sách của một số nước và tổ chức quốc tế về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 14 1.3. Chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại Việt Nam 16 1.3.1. Thời kỳ trước 1987 16 1.3.2. Thời kỳ từ 1987 đến năm 1993 16 1.3.3. Thời kỳ từ 1993 đến nay 17 1.4. Thực tiễn công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Việt Nam 20 1.4.1. Thành phố Hà Nội 24 1.4.2. Tỉnh Đồng Nai 25 1.4.3. Thành phố Hồ Chí Minh 27 1.5. Thuận lợi và khó khăn 28 1.5.1. Thuận lợi 28 1.5.2. Khó khăn 30 1.6. Trình tự, nguyên tắc và thẩm quyền thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 32 1.6.1. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ 32 1.6.2. Trình tự, thẩm quyền thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 33 CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1. Đối tượng nghiên cứu 39 2.2. Phạm vi nghiên cứu 39 2.3. Nội dung nghiên cứu 39 2.4. Các phương pháp nghiên cứu 39 2.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu 39 2.4.2. Phương pháp xử lý số liệu điều tra 40 2.4.3. Phương pháp chuyên gia 40 2.4.4. Phương pháp kế thừa, tham khảo các tài liệu có sẵn 40 2.4.5. Phương pháp so sánh 40 CHƯƠNG III: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ, BỒI THƯỜNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM 41 3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của Quận Nam Từ Liêm đến năm 2014 41 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 3.1.1.1. Vị trí địa lý 41 3.1.1.3. Thực trạng môi trường 44 3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 3.1.2.1. Về thực trạng kinh tế 45 3.1.2.2. Về thực trạng xã hội 47 3.1.3 Đánh giá chung thực trạng phát triển kinh tế xã hội và áp lực đối với việc sử đụng đất đai 50 3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất của Quận Nam Từ Liêm 52 3.2.1. Tình hình công tác quản lý Nhà nước về đất đai 52 3.2.1.1. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý sử dụng đất đai 52 3.2.1.2. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 52 3.2.1.3. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất 53 3.2.1.4. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai 53 3.2.1.5. Xử lý vi phạm pháp luật về đất đai 54 3.2.1.6. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai 54 3.2.1.7. Quản lý hoạt động dịch vụ công về đất đai 55 3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 56 3.2.3. Đánh giá chung về hiện trạng sử dụng đất của Quận nam Từ Liêm 58 3.3. Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Quận Nam Từ Liêm 59 3.3.1. Tình hình công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư tại quận Nam Từ Liêm 3.3.1.1. Đặc điểm, tình hình a, Đặc điểm 59 3.3.2. Căn cứ pháp lý và quy mô của hai dự án A 63 3.3.2.1. Căn cứ pháp lý 63 3.3.3.2.Quy mô của hai dự án 64 3.3.3. Khái quát tinh hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của hai dự án 65 3.3.3.1. Điều kiện và đối tượng được bồi thường tại dự án nghiên cứu 65 3.3.3.2. Bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất 68 3.3.3.3. Chính sách tái định cư 74 3.3.4. Đánh giá tình hình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của 02 dự án nghiên cứu trên địa bàn quận Nam Từ Liêm 74 3.4. Đề xuất giải pháp 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 1.Kết luận 77 2. Kiến nghị 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79
Xem thêm

85 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU HỒI,BỒI THƯỜNG,HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI 1 SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH THỦYTỈNH PHÚ THỌ.

NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU HỒI,BỒI THƯỜNG,HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI 1 SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH THỦYTỈNH PHÚ THỌ.

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1 2. Mục đích nghiên cứu 1 3. Yêu cầu 2 CHƯƠNG I:ĐỐI TƯỢNG,PHẠM VI,NỘI DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 1.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 1.1.1 đối tượng nghiên cứu 3 1.1.2 Phạm vi nghiên cứu 3 1.2 Nội dung nghiên cứu 3 1.3 Phương pháp nghiên cứu 3 1.3.1 phương pháp điều tra,thu thập số liệu 3 1.3.1 phương pháp phân tích,tổng hợp,so sánh và ử lí số liệu. 4 1.3.3 phương pháp chuyên gia 4 CHƯƠNG II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 5 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Thanh Thủy 5 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 5 2.1.2. Các nguồn tài nguyên 7 2.1.3 Điều kiện kinh tếxã hội 10 2.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất huyện Thanh Thủy. 14 2.2.1 Tình hình quản lý đất đai. 14 2.2.2 Tình hình sử dụng đất trên địa bàn huyện Thanh Thủy. 15 2.3 đánh giá tình hình chung về công tác bồi thường khi nhà nước thu hồi đất tại huyện Thanh Thủy. 20 2.3.1 Khái quát về 2 dự án 20 2.3.2 Đáng giá công tác bồi thường,hỗ trợ và tái định cư trên đại bàn huyện Thanh Thủy khi nhà nước thu hồi đất. 24 2.3.1 Quy Trình thực hiện công tác bồi thường khi nhà nươc thu hồi đất tại các dự án. 24 2.3.3 đánh giá trách nhiệm của các cấp,các ngành trong công tác bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. 30 2.4 đánh giá kết quả thực hiện chính sách bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 31 2.4.1 kết quả việc thực hiện chính sách bồi thường,hỗ trợ và tái định khi nhà nước thu hồi đất tại dự án. 31 2.4.2 đánh giá kết quả và hạn chế mà các dự án trên địa bàn tác động đến đời sống của người dân tại huyện Thanh Thủy. 35 2.5 Đề xuất giải pháp 36 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 37 1. Kết luận 37 2. Kiến nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38
Xem thêm

44 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TỪ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TỪ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả thấp; tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này còn lớn; tìnhhình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai còn diễn biến phức tạp; công tác bồi thường, giảiphóng mặt bằng, xác định giá đất, hỗ trợ tái định cư còn rất nhiều khó khăn, bất cập; lợi íchcủa Nhà nước và người dân có đất bị thu hồi chưa được bảo đảm tương xứng...Việc thu hồi đấttràn lan, nảy sinh nhiều khiếu kiện nhất là các dự án đầu tư để kinh doanh, hạn chế tính chủđộng và sự tích cực tham gia của chủ đầu tư, làm chậm tiến độ triển khai dự án; công tác thuhồi đất luôn gây ra những điểm nóng, phát sinh khiếu kiện, khiếu nại rất gay gắt về đất đai làvấn đề nổi cộm ở các địa phương; hàng vạn người dân bị thu hồi đất không “tâm phục, khẩuphục” và không bằng lòng với giá đền bù đã kéo đến khiếu nại các cơ quan công quyền ởTrung ương và địa phương. Thậm chí, xung quanh câu chuyện thu hồi đất đã xảy ra những vụnhư ở Văn Giang và người nông dân Đoàn Văn Vương mà nếu làm lại được chắc hẳn các nhàquản lý sẽ làm khác đi. Mâu thuẫn chủ yếu giữa người dân với chủ dự án và với chính quyềnđịa phương là vấn đề lợi ích, khoảng trống mênh mông về giá đất, chênh lệch từ vài chục, thậmchí hàng trăm lần trước và sau khi Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành, trước và saucông bố quy hoạch chi tiết và phê duyệt dự án đầu tư là một bài toán cho đến nay vẫn là một ẩnsố, chưa có lời giải.Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém nêu trên là do đất đai có nguồn gốcrất phức tạp; chính sách đất đai thay đổi qua nhiều thời kỳ, đến nay, chủ trương, chính sách,pháp luật về đất đai còn một số nội dung chưa đủ rõ, chưa phù hợp; việc thể chế hoá còn chậm,chưa thật đồng bộ. Tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai chưa tốt;công tác tuyên truyền, giáo dục và quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đaicòn kém hiệu quả. Y thức chấp hành pháp luật về đất đai của một bộ phận nhân dân còn hạnchế. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi sai phạm chưa nghiêm. Hiệu lực,hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai còn thấp. Tổ chức bộ máy, năng lựcđội ngũ cán bộ về quản lý đất đai còn không ít hạn chế, yếu kém; một bộ phận còn lợi dụngchức vụ, quyền hạn để trục lợi, tham nhũng.Thực tiễn trong 10 năm qua (từ 2003 đến nay) ở Thành phố Hà Nội nói chung và quậnLong Biên nói riêng hàng loạt các dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp mở rộng hệ thống đường
Xem thêm

117 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mục Lục MỞ ĐẦU 1 Chương 1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3 1.1 Một số khái niệm cơ bản 3 1.1.1. Khái niệm 3 1.1.2. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ 3 1.1.3. Đặc điểm của quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 4 1.1.4. Phân tích một số yếu tố tác độngđến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 4 1.2. Thẩm quyền và trình tự thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 9 1.3. Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số quốc gia trên thế giới 16 1.3.1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Trung Quốc 16 1.3.2. Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Thái Lan 17 1.3.3. Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Hàn Quốc 18 1.3.4. Đánh giá chung 18 1.4. Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Việt Nam 18 1.4.1. Thời kỳ trước năm 1987 18 1.4.2. Thời kỳ từ năm 1987 đến năm 1993 19 1.4.3. Thời kỳ từ năm 1993 đến năm 2003 19 1.4.4. Thời kỳ từ năm 2003 đến năm 2013 20 1.5. Thực tiễn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Việt Nam 23 Chương 2 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, 25 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 25 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 25 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 25 2.2. Nội dung nghiên cứu 25 2.3. Phương pháp nghiên cứu 25 2.3.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu 25 2.3.2. Phương pháp thống kê 25 2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu 25 2.3.4. Phương pháp chuyên gia 26 2.3.5. Phương pháp kế thừa 26 Chương 3 ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN 27 3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 27 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 27 3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 32 3.1.3. Đánh giá điều kiện kinh tế xã hội 36 3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất tại Quận Long Biên 37 3.2.1. Tình hình quản lý đất đai 37 3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn Quận Long Biên 40 3.3. Công tác thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số dự án trên địa bàn Quận Long Biên 44 3.3.1. Quy mô và căn cứ pháp lý 44 3.3.2. Thực trạng việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của dự án nghiên cứu 51 3.4. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn Quận Long Biên 68 3.4.1. Thuận lợi 68 3.4.2. Khó khăn 69 3.4.3. Nguyên nhân 70 3.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn Quận Long Biên 71 3.5.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách của Nhà nước 71 3.5.2. Giải pháp về đào tạo việc làm, ổn định đời sống cho các hộ dân sau khi bị thu hồi đất 71 3.5.3. Giải pháp về quy hoạch sử dụng đất 72 3.5.4. Giải pháp phát triển quỹ đất 72 3.5.5. Giải pháp về tuyên truyền 72 3.5.6. Giải pháp về tổ chức và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ 73 Kết luận và kiến nghị 74 Tài liệu tham khảo 76
Xem thêm

80 Đọc thêm

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi bị nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện hoàng su phì, tỉnh hà giang

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐẾN ĐỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN KHI BỊ NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀNG SU PHÌ, TỈNH HÀ GIANG

Luận văn thạc sĩ Quản Lý đất đai: Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi bị nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện hoàng su phì, tỉnh hà giang

101 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU HỒI BỒI THƯỜNGHỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT TẠI DỰ ÁNKHU CÔNG NGHIỆP NGHI SƠN TĨNH GIA THANH HÓA

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU HỒI BỒI THƯỜNGHỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT TẠI DỰ ÁNKHU CÔNG NGHIỆP NGHI SƠN TĨNH GIA THANH HÓA

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTTRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP------------------------NGUYỄN HÙNG PHÚGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU HỒI, BỒI THƯỜNG,HỖ TRỢTÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT TẠI DỰ ÁNKHU CÔNG NGHIỆP NGHI SƠN - TĨNH GIA - THANH HÓALUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾHà Nội, 2014BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTTRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP------------------------NGUYỄN HÙNG PHÚGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU HỒI, BỒI THƯỜNG,HỖ TRỢTÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT TẠI DỰ ÁNKHU CÔNG NGHIỆP NGHI SƠN - TĨNH GIA - THANH HÓA
Xem thêm

2 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỒNG TUYỂN, THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỒNG TUYỂN, THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1.Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích 2 3. Yêu cầu 3 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: 4 1.1 Cơ sở khoa học về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 4 1.1.1 Khái niệm 4 1.1.1.1 Thu hồi đất 4 1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 4 1.2. Căn cứ pháp lý của công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 22 1.3 Một số quy định về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 8 1.3.1 Nguyên tắc bồi thường hỗ trợ 8 1.3.2 Bồi thường về đất: 10 1.3.3 Bồi thường về nhà ở và tài sản gắn liền với đất 12 1.3.4 Chính sách hỗ trợ: 14 1.3.5 Chính sách tái định cư : 14 1.3.5.1 Tổng quan chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số nước trong khu vực 15 1.3.6. Kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở Việt Nam 18 CHƯƠNG II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu 21 2.1.1 Phạm vi nghiên cứu 21 2.1.1.1 Phạm vi thời gian 21 2.1.1.2 Phạm vi không gian 21 2.1.2 Đối tượng nghiên cứu 21 2.2 Nội dung nghiên cứu 21 2.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Đồng Tuyển 21 2.2.2 Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất đai 21 2.2.3 Đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai 21 2.2.4 Đánh giá tình hình thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư giai đoạn 2010 2014 22 2.3 Phương pháp nghiên cứu 22 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại xã Đồng Tuyển 38 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 23 3.1.2 Hiện trạng kinh tế xã hội: 27 3.2 Tình hình quản lý và sử dụng đất 30 3.3 Hiện trạng sử dụng đất, định hướng phát triển đô thị và các điểm dân cư tập trung 46 3.3.1 Hiện trạng sử dụng đất xã Đồng Tuyển năm 2014 46 3.4.Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn xã Đồng Tuyển. 33 3.4.1. Một số vấn đề cơ bản về thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn xã Đồng Tuyển. 33 3.4.2 khái quát và căn cứ pháp lý của dự án nghiên cứu 34 IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 4.1 Kết luận 89 4.2 Kiến nghị 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 94
Xem thêm

106 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG GPMB HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐẾN ĐỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN TẠI DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUẢNG NINH HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG GPMB HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐẾN ĐỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN TẠI DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUẢNG NINH HUYỆN VÂN ĐỒN TỈNH QUẢNG NINH

bằng sông Hồng và là một trong những cửa ngõ giao thương Quốc tế quan trọng củavùng Đông Bắc của Tổ quốc .Với quy mô diện tích đất tự nhiên 551 Km2,đây là khukinh tế tổng hợp được vận hành theo quy chế riêng nhằm phục vụ nhu cầu phát triểnkinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và vùng Duyên hải Bắc bộ; Trung tâm du lịchbiển đảo chất lượng cao, dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp vùng Bắc Bộ, đảo Hải Namvà các thành phố phía Đông Trung Quốc; Là đầu mối giao thương quốc tế, động lựcchính để phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuậtvà hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững,đảm bảo an ninh, quốc phòng khu vực Đông Bắc của Tổ quốc.Để hoàn thành vai trò của mình, huyện đảo Vân Đồn đang được đầu tư nhiều dựán, trong đó dự án Cảng hàng không Quảng Ninh được xây dựng trên địa bàn huyệnVân Đồn là dự án trọng yếu. Công tác GPMB của dự án là vấn đề được quan tâm hàngđầu khi ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân nơi đây. Xuất pháttừ cơ sở khoa học và thực tiễn nêu trên dưới sự hướng dẫn của ThS Thái Thị Lan Anhkhoa Quản lý đất đai trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tôi tiến hành`6nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá ảnh hưởng của chính sách bồi thường, GPMB, hỗ trợvà tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đến đời sống và việc làm của người dân tạidự án Cảng Hàng không Quảng Ninh, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh”.2. Mục đích của đề tài- Đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợtái định cư khi Nhànước thu hồi đất tại dự án Cảng Hàng Không Quảng Ninh, huyện Vân Đồn, tỉnh QuảngNinh- Phân tích ảnh hưởng của chính sách bồi thường, hỗ trợtái định cư tại dự ánCảng hàng không Quảng Ninh đến đời sống và việc làm của người dân sau khi Nhànước thu hồi đất- Đề xuất các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới nhằm ổn định và nâng
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Huyện Mộc Châu Tỉnh Sơn La

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỘC CHÂU TỈNH SƠN LA

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNMỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTMỞ ĐẦU11. Tính cấp thiết của đề tài12. Mục đích nghiên cứu33. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu34. Nội dung nghiên cứu35. Yêu cầu của đề tài46. Phương pháp nghiên cứu56.1 Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu, số liệu56.2 Phương pháp lựa chọn địa điểm nghiên cứu56.3 Phương pháp xử lý số liệu điều tra56.4 Phương pháp chuyên gia66.5 Phương pháp kế thừa, tham khảo các tài liệu có sẵn67. Cấu trúc của đề tài :6Chương I : TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU71.1. Một số khái niệm cơ bản71.1.1. Khái niệm71.1.2. Các yếu tố tác động trong thực tiễn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất81.2 Căn cứ pháp lý của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất:91.3.Một số những quy định về công tác bồi thường, hỗ trợ.111.3.1. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ111.3.2. Bồi thường về đất121.3.3. Bồi thường về tài sản gắn liền với đất161.3.4. Chính sách hỗ trợ171.4 – Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại một số nước trong khu vực và tại Việt Nam221.4.1 – Chính sách thực hiện tại một số nước trong khu vực.221.4.2. Công tác thực hiện GPMB và đền bù thiệt hại tại Việt Nam27CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỘC CHÂU322.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường322.1.1. Điều kiện tự nhiên322.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội392.1.3. Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội492.2.Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn Huyện Mộc Châu:512.2.1.Tình hình quản lý đất đai512.2.2. Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn Huyện Mộc Châu năm 2014:532.3.Công tác bồi thường hỗ trợ tại một số dự án trên địa bàn Huyện Mộc Châu562.3.1. Dự án 1: Giải phóng mặt bằng + san nền, cải tạo mặt bằng trụ sở UBND và nhà văn hóa xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.562.3.2. Dự án 2: Xây dựng Trụ sở Chi cục thuế Mộc Châu tại trung tâm hành chính mới huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La.693.2.1 Nhóm giải pháp chung863.2.2 Một số giải pháp cụ thể88KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ891.Kết luận892.Kiến nghị90
Xem thêm

99 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ AN KHÊ, TỈNH GIA LAI

PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TỪ THỰC TIỄN THỊ XÃ AN KHÊ, TỈNH GIA LAI

ruộng đất”, tại Chương II đã đề cập việc “bồi thường cho người có ruộng đất bịtrưng dụng”. Và sau này, qua các giai đoạn của quá trình phát triển, đặc biệt làvào thời kỳ đổi mới, đất nước ta bước vào xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại11hóa đất nước, quá trình đô thị hóa diễn ra trên diện rộng, công tác quản lý đấtđai, trong đó có bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngày càng được quan tâm từ chủtrương, chính sách đến các văn bản pháp quy điều chỉnh. Tuy mỗi thời kỳ khácnhau có những quan niệm, quy định khác nhau cho phù hợp thực tiễn nhưngchung nhất, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xác định là phải đảm bảonguyên tắc và mục tiêu đặt ra, cụ thể là:-Về nguyên tắc: phải đảm bảo nguyên tắc công bằng, hiệu quả, dân chủ,tiết kiệm ngân sách và hỗ trợ người khó khăn khi bị thu hồi đất. Biểu hiện cụ thểcủa những nguyên tắc này là khi thu hồi phải đảm bảo sự công bằng về giá đất,về mức hỗ trợ, về đối tượng thụ hưởng, về địa vị pháp lý…giữa các đối tượngthu hồi, giữa người bị thu hồi với Nhà nước hay chủ đầu tư đảm bảo sự hài hòavề lợi ích, minh bạch về mọi vấn đề liên quan, làm sao để người dân tự nguyệngiao đất thực hiện dự án, công trình phát triển đô thị, phát triển kinh tế-xã hội,đảm bảo quốc phòng-an ninh.Các phương án thu hồi, đền bù, hỗ trợ, tái định cư phải được công khai,tham vấn ý kiến nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đảm bảo lợi ích tậpthể và lợi ích cá nhân, quan tâm đến việc thực hiện các chính sách an sinh xã hộiđối với những người trực tiếp bị ảnh hưởng, nhất là với các trường hợp đặc biệtkhó khăn với tinh thần đoàn kết, tương trợ, hướng đến việc ổn định, phát triểnvùng dự án.-Về mục tiêu: phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thuhồi đất, tạo điều kiện để người bị thu hồi đất có cuộc sống bằng hoặc tốt hơntrước khi mất đất, ổn định cuộc sống và ổn định việc làm.1.2.2.2. Các quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Xem thêm

93 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 2015 (LV THẠC SĨ)

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 2015 (LV THẠC SĨ)

đồng thời cũng đảm bảo lợi ích của Nhà nước, của người nhận đất thu hồi để sửdụng, tức là phải giải quyết hài hoà lợi ích của cả ba đối tượng này.Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTNhttp://www.lrc.tnu.edu.vn51.1.2. Đặc điểm của quá trình bồi thường và giải phóng mặt bằngBồi thường và giải phóng mặt bằng là quá trình đa dạng và phức tạp, nó thểhiện sự khác nhau giữa các dự án, nó liên quan trực tiếp đến lợi ích quốc gia của cácbên tham gia và lợi ích của toàn xã hội. Chính vì vậy quá trình BT&GPMB có đặcđiểm sau (Phan Tuấn Triều (2009)) [11]:- Tính đa dạng: Mỗi dự án được tiến hành trên một vùng đất khác nhau vớiđiều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội và trình độ dân trí nhất định. Đối với khu vực nộithành, khu vực ven đô, khu vực ngoại thành....mật độ dân cư khác nhau, ngành nghềđa dạng và đều hoạt động sản xuất theo một đặc trưng riêng của vùng đó. Do đó,giải phóng mặt bằng cũng được tiến hành với những đặc điểm riêng biệt.- Tính phức tạp: Đất đai là tài sản có giá trị cao, có vai trò quan trọng trongđời sống kinh tế - xã hội đối với mọi người dân. Ở khu vực nông thôn, dân cư sốngchủ yếu nhờ vào hoạt động sản xuất nông nghiệp mà đất đai lại là tư liệu sản xuấtquan trọng trong khi trình độ sản xuất của nông dân thấp, khả năng chuyển đổi nghềnghiệp khó khăn do đó tâm lý dân cư là giữ được đất để sản xuất, thậm chí họ chothuê đất cũng được lợi nhuận cao hơn là sản xuất nhưng họ vẫn không cho thuê.Trước tình hình đó dẫn đến công tác tuyên truyền, vận động dân cư tham gia dichuyển là rất khó khăn và việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp là điều cần thiết đểđảm bảo đời sống dân cư sau này.1.1.3. Những yếu tố tác động đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng“Trong quá trình bồi thường GPMB có rất nhiều yếu tố tác động đến nó có
Xem thêm

Đọc thêm

Công tác xã hội đối với người nghèo từ thực tiễn các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO TỪ THỰC TIỄN CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

2. Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu về nghèo đói, công tác xóa đói giảm nghèo và công tác xã hội đối với đói tượng nghèo đói là lĩnh vực thu hút nhiều nhà nghiên cứu, các học giả trong và ngoài nước quan tâm. Trong phạm vi nghiên cứu luận văn này, tác giả lựa chọn và phân tích một số công trình nghiên cứu, bài viết, tạp chí tiêu biểu. Thứ nhất, công trình nghiên cứu, bài viết liên quan đến người nghèo nói chung Nghiên cứu: “Xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam” của UNDP ( 1995). Điểm nổi bật trong nghiên cứu này là đã làm rõ được nguyên nhân gây ra đói nghèo ở Việt Nam và phân tích tác động của các nhóm giải pháp được thực hiện tương ứng với các nguyên nhân. Trong đó, một số chính sách XĐGN như: chính sách đất đai, chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách xây dựng CSHT cũng được đánh giá khá chi tiết. Có thể nói, trong giai đoạn này các nghiên cứu trên đều có một điểm chung là đã đề cập đến một số chính sách liên quan trực tiếp đến XĐGN và các kết quả nghiên cứu đó đã góp phần quan trọng cho chính phủ Việt Nam trong xây dựng chương trình XĐGN giai đoạn 1998 2000. Sau khi triển khai chương trình XĐGN (giai đoạn 19982000), với hệ thống các chính sách trực tiếp tác động đến người nghèo, một loạt các nghiên cứu của các tổ chức phi chính phủ được thực hiện với mục tiêu tiếp tục hỗ trợ chính phủ Việt Nam xây dựng chương trình XĐGN giai đoạn tiếp theo. Nghiên cứu: “Về phương pháp đánh giá tác động của chính sách XĐGN và xây dựng chiến lược XĐGN đến năm 2010” của tác giả Trần Thị Vân Anh thực hiện năm 2003. Theo tác giả, việc đánh giá kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo đã được dựa trên các nguồn dữ liệu phong phú, đa dạng do các nhà khoa học, điều tra nghiên cứu được, kết hợp với các nguồn thông tin thu thập trực tiếp từ người nghèo và cộng đồng nghèo. Bên cạnh đó, tác giả cũng phát hiện có những trường hợp chính sách đã không được đánh giá đầy đủ do những người thực hiện thường thiên về trình bày thành tích mà thiếu sự phân tích các vấn đề tồn tại; quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động cụ thể mà thiếu chú ý đến các vấn đề có tính cơ chế, chính sách; quan tâm nhiều đến các ngành, các lĩnh vực chuyên biệt mà ít coi trọng các vấn đề ở tầm vĩ mô chung. Luận án tiến sĩ: “Tài chính vi mô hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Đồng Nai đến năm 2020” của tác giả Lê Kiên Cương thực hiện năm 2013. Tác giả cho rằng: tài chính vi mô là một hướng quan trọng trong công cuộc XĐGN của Tỉnh; Phát triển tài chính vi mô hỗ trợ XĐGN là trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn dân tỉnh Đồng Nai; Phát triển tài chính vi mô cần phải có trọng điểm, phát triển dần từ nhỏ đến lớn, phù hợp với điều kiện mỗi vùng; Phát triển tài chính vi mô tập trung trước tiên tại những cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Phát triển tài chính vi mô hỗ trợ XĐGN hướng tới mục tiêu kinh tế và xã hội; Góp phần vào tăng trưởng kinh tế; Tạo thêm công ăn việc làm; Nâng cao thu nhập của người nghèo; Đảm bảo an sinh xã hội, trợ giúp người nghèo có thể vươn lên bằng chính sức lực của mình. Tác giả đưa ra một số giải pháp thực hiện: Xây dựng các tổ chức tài chính vi mô bán chính thức; Khuyến khích sự mở rộng các chi nhánh tài chính vi mô của tỉnh bạn; Phát triển tổ chức tài chính vi mô chính thức: Liên doanh với một số ngân hàng Tài chính vi mô quốc tế. Nghiên cứu gợi mở cho đề tài luận văn về vai trò của tài chính vi mô trong việc giảm nghèo cũng như cách thức trợ giúp các hộ nghèo tại khu tái định cư tiếp cận với các nguồn tài chính vi mô hiện nay. Nghiên cứu: “Thực trạng đời sống kinh tế xã hội các hộ gia đình sau tái định cư: vấn đề và giải pháp” của tác giả Lê Văn Thành thực hiện năm 2008. Đây là công trình nghiên cứu đời sống “hậu tái định cư” của các hộ gia đình tại TP. HCM chịu ảnh hưởng hoàn toàn bởi các dự án phát triển, theo các diện tái định cư theo chương trình của Nhà nước (nhận nền nhà và nhận chung cư) và tái định cư nhận tiền tự lo nơi ở mới. Đề tài cũng tìm hiểu tất cả những vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân như: việc làm và thu nhập của người dân, việc học hành của con em hộ tái định cư, điều kiện nhà ở và các điều kiện sinh hoạt khác, mối quan hệ với cộng đồng dân cư nơi ở mới và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. bên cạnh những nét tương đồng đó, đề tài nghiên cứu này còn có khá nhiều điểm mới và khác so với các công trình nghiên cứu trước. Nghiên cứu: “Thực trạng và các chính sách giải pháp, biện pháp trong việc bồi thường giải tỏa và tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện quy hoạch pháp triển kinh tế xã hội Thành phố” của tác giả Phạm Xuân Bình, 2000, đề cập đến một số vấn đề sau: thực trạng thực trạng công tác quy hoạch công tác giải tỏa bồi thường và giải quyết định cư, việc làm và đời sống); Nguyên tắc chung của bồi thường giải tỏa; Giá bồi thường đất và nhà; Những giải pháp về tổ chức định cư; Một số chính sách về tái định cư; Giải quyết việc làm các đối tượng bị giải tỏa; Các giải pháp về quản lý.
Xem thêm

131 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI BỆNH VIỆN SẢN - NHI TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2010 - 2012

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI BỆNH VIỆN SẢN - NHI TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2010 - 2012

sung về quy hoạch sử dụng đất, đấu giá thu hồi đất, BT, HT và tái định cư.Trên cơ sở đó các tỉnh, thành ban hành các quyết định liên quan đến giáđất hàng năm, đơn giá bôì thường, hỗ trợtái định cư khi nhà nước thu hồiđất..vv.Có thể nói đây là cẩm nang, pháp lý quan trọng để cho các tổ chức làmnhiện vụ GPMB trên phạm vi toàn tỉnh. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề khó nhấttrong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai vì đặc điểm đa dạng và phức tạp,công tác BT, GPMB đòi hỏi nhiều về chuyên môn hoá, xã hội hoá và kỹ thuậthoá, phẩm chất đạo đức của người cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ này.Thực tế trong những năm qua nhiều dự án được các tổ chức làm nhiệnvụ GPMB nhận bàn giao được mặt bằng, thu hút được nhiều nhà đầu tư góp3phần phát triển KT-XH, nhưng cũng không ít các dự án khó khăn không giảiphóng được mặt bằng. Như vậy, ngoài những nguyên nhân khách quan nhưđơn giá, hạng mức, chế độ chính sách ...Thì còn nguyên nhân chủ quan nào..?Để tổ chức, cá nhân được giao nhiện vụ GPMB triển khai thực hiện một dự ánvừa đạt được tiến độ, rút ngắn được thời gian lại đúng với quy định của phápluật hiện hành. Xuất phát từ những đặc điểm tình hình thực tế về công tácGPMB trong cả nước nói chung, Ban GPMB và PTQĐ tỉnh Vĩnh Phúc nóiriêng, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:" Đánh giá công tác Giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng mới Bệnhviện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 – 2012 "1.1. Mục đích, yêu cầu của đề tài1.1.1. Mục đích nghiên cứu của đề tài- Đánh giá thực trạng công tác GPMB Dự án Xây dựng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 - 2012 .- Đánh giá việc thực hiện chính sách BT, GPMB và sự tác động việc thựchiện chính sách BT, GPMB đến đời sống, việc làm của người bị thu hồi đất.
Xem thêm

94 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ KHU DI TÍCH CÁCH MẠNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI HỐ LANG XÃ TÂN BÌNH-DĨ AN-BÌNH DƯƠNG

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ KHU DI TÍCH CÁCH MẠNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI HỐ LANG XÃ TÂN BÌNH-DĨ AN-BÌNH DƯƠNG

Kết quả trong thời gian thực hiện bồi thường giải tỏa dự án đã tiến hành đền bù cho 105 hộ bị ảnh hưởng về đất và tài sản trên đất, với tổng diện tích đất ở thu hồi là 5.103 m2 được hoán đổi tái định cư 4.978 m2

67 Đọc thêm

Thực trạng và một số giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Từ Liêm

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỪ LIÊM

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, đất đai đóng vai trò là môi trường sống của các loài sinh vật, là địa bàn phân bố dân cư, phát triển kinh tếxã hội. Đất đai có vai trò quan trọng trong việc tồn tại và phát triển của con người; nó tham gia vào tất cả các hoạt động của đời sống kinh tếxã hội. Vì thế, quản lý và sử dụng đất đai hợp lý và hiệu quả là yêu cầu quan trọng trong quá trình phát triển. Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa, nền kinh tế phát triển nhanh mạnh với nhiều sự thay đổi kỳ diệu. Đời sống của nhân dân được cải thiện với mức thu nhập bình quân tăng lên, với thị trường hàng hoá đa dạng nhiều chủng loại. Nền kinh tế phát triển như vũ bão đi cùng với sự phát triển của cơ sở hạ tầng, các dự án xây dựng, các khu đô thị tăng lên về cả số lượng và chất lượng, nhiều quốc lộ được mở thêm, các tuyến đường được nâng cấp với chất lượng ngày càng cải thiện. Để các dự án có thể đi vào hoạt động đúng tiến độ thì công tác đền bù giải phóng mặt bằng được chú trọng lên hàng đầu, đây cũng là vấn đề đang gây ra nhiều bức xúc hiện nay. Đền bù giải phóng mặt bằng là một công việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến nhiều vấn đề, tác động tới nhiều mặt của xã hội và cộng đồng dân cư. Ngày nay, khi mà dân số tăng nhanh nhu cầu về đất đai ngày càng tăng cao đẩy giá đất lên thì vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng lại càng trở lên nóng bỏng và cấp thiết. Thực tiễn đã cho thấy công tác đền bù giải phóng mặt bằng là điều kiện tiên quyết để có thể thực hiện dự án đúng tiến độ, điều đó cũng có nghĩa là các dự án sẽ đem lại mức lợi nhuận cao nhất theo dự tính và người dân cũng được đền bù thoả đáng. Hiện nay, ở nước ta công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn chưa được thực hiện tốt, gây nhiều bức xúc trong dư luận. Các dự án thường không được thực hiện đúng tiến độ hoặc không thể đi vào hoạt động do công tác giải phóng mặt bằng bị chậm trễ so với dự án làm thiệt hại cho chủ đầu tư hoặc là chủ đầu tư chuyển vốn sang dự án khác có thể đi vào hoạt động ngay. Có nhiều lý do khác nhau để giải thích về sự chậm trễ trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng thuộc về cả phía các cơ quan chức năng và về phía người dân. Chính phủ đã ban hành nhiều quy định khác nhau để giải quyết công tác giải phóng mặt bằng như: Nghị định số 1972004NĐCP ngày 03122004 của chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 1162004TTBTC ngày 07122004 của bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định 1972004NĐCP ngày 03122004 của chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Mặc dù Chính phủ và các cơ quan chức năng đã có nhiều cố gắng để giải quyết nhưng vấn đề về giải phóng mặt bằng hiện nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Để có thể nhìn nhận đầy đủ về công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội em thực hiện đề tài: “ Thực trạng và một số giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Từ Liêm” nhằm tìm ra những nguyên nhân gây ra sự chậm trễ, ách tắc và kiến nghị một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Từ Liêm. Nghiên cứu đề tài này sẽ giúp em nắm vững hơn về cơ sở lý luận của công tác bồi thường GPMB. Quá trình nghiên cứu thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB trên địa bàn huyện Từ Liêm qua một số dự án (ví dụ: dự án xây dựng nhà ở để bán ở thị trấn Cầu Diễn) và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện tốt công tác bồi thường GPMB trên địa bàn huyện Từ Liêm. Kết cấu nội dung chuyên đề gồm 3 phần: Chương I: Cơ sở lý luận của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Chương II: Thực trạng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Từ Liêm. Chương III: Phương hướng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Từ Liêm. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài này: Phương pháp duy vật biện chứng. Phương pháp duy vật lịch sử. Phương pháp phân tíchtổng hợp. Phương pháp thống kê. Phương pháp phỏng vấn chuyên gia . Em xin chân thành cảm ơn Th.s Nguyễn Thắng Trung và các thầy cô trong khoa Kinh doanh Bất động sản và Quản lý Địa chính đã hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này. Em cũng chân thành cảm ơn các anh chị cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trong quá trình thực tập và thực hiện đề tài này.
Xem thêm

64 Đọc thêm

Phát triển sinh kế bền vững cho người dân tái định cư công trình thuỷ điện Sơn La

PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN SƠN LA

Các công trình thuỷ điện có vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước, góp phần đảm bảo nhu cầu năng lượng trong đời sống và sản xuất của nhân dân. Để xây dựng một công trình thuỷ điện, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư phải được thực hiện ở giai đoạn đầu tiên. Việc di dời này sẽ khiến cho đời sống của người dân vùng phải tái định cư gặp phải nhiều biến động hơn. Tuy nhiên, các dự án tái định cư thủy điện trong quá trình thực hiện đã bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc. Từ những vấn đề nêu trên, tôi chọn đề tài: "Phát triển sinh kế bền vững cho người dân tái định cư công trình thuỷ điện Sơn La" cho luận văn của mình. Mục đích nghiên cứu của đề tài Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về di dân tái định cư và vấn đề sinh kế bền vững trong các dự án tái định. Đánh giá thực trạng sinh kế bền vững trong triển khai các dự án tái định cư của công trình thuỷ điện Sơn La nói. Đề xuất các biện pháp khôi phục lại sinh kế một cách bền vững cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện Sơn La. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu đến các vấn đề liên quan đến các vấn đề khôi phục sinh kế cho những người dân tái định cư của công trình thuỷ điện Sơn La. Phương pháp nghiên cứu Ngoài phương pháp nghiên cứu chung, luận văn còn sử dụng các phương pháp nghiên cửu cụ thể để phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp như: Phương pháp thu thập thông tin, phương pháp chuyên gia, phương pháp tổng hợp và điều tra xã hội học.
Xem thêm

110 Đọc thêm

Báo cáo thực tập nghề nghiệp 2 đh nông lâm thái nguyên

Báo cáo thực tập nghề nghiệp 2 đh nông lâm thái nguyên

báo cáo thực tập nghề nghiệp hai của trường đại học nông lâm thái nguyên chuyên ngành quản lí đất đai khoa quản lí tài nguyên trường đại học nông lâm thái nguyên. I. CĂN CỨ PHÁP LÝ, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA VIỆC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT1. Căn cứ pháp lý lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất– Nghị định số 692009NĐCP, ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Thông tư số 192009TTBTNMT, ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; – Quyết định số 3466QĐUBND ngày 28122009 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Kế hoạch lập quy hoạch sử dụng đất đếnnăm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (20112015), các cấp tỉnh Thái Nguyên
Xem thêm

Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng tại huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh qua dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Việt Nam – Singapore tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI HUYỆN TIÊN DU TỈNH BẮC NINH QUA DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP, ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM – SINGAPORE TẠI XÃ ĐẠI ĐỒNG, HUYỆN TIÊN DU

Đất nước ta đang phát triển mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Nhiều đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch được hình thành. Hệ thống công trình hạ tầng cấp quốc gia, cấp địa phương, cấp đô thị được mở mang. Hiển nhiên nhóm đất phi nông nghiệp hiện có không thể đáp ứng nhu cầu của phát triển, vì vậy phải chuyển đổi mục đích sử dụng của một phần đất hai nhóm kia (đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng) để mở rộng diện tích cho nhóm đất này, thông qua nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp thu hồi đất. Đất đai bị thu hồi phục vụ cho lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng nhưng tác động trực tiếp đến cuộc sống và lợi ích của cá nhân, tổ chức nơi có đất bị thu hồi. Do đó nếu không có chính sách bồi thường thiệt hại thỏa đáng, công bằng sẽ dẫn tới khiếu kiện, gây bất bình trong dân chúng, mất trật tự xã hội… Từ trước đến nay công tác bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng vẫn được coi là điểm nóng trong xã hội. Làm sao để có thể hoàn thiện chính sách bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng để đẩy giải quyết các vướng mắc hiện nay là điều quan tâm hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách, của chủ đầu tư dự án và những người bị thu hồi đất. Bắc Ninh là cửa ngõ phía Đông Bắc của thủ đô Hà Nội, là cầu nối của 3 trung tâm kinh tế lớn của vùng đồng bằng Bắc bộ là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Trong những năm gần đây, mục tiêu phát triển công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành tỉnh có tỷ trọng công nghiệp cao là tiêu chí quan trọng trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 10 khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thành lập với tổng diện tích 7.276 ha, trong đó diện tích KCN là 6.022 ha, khu đô thị là 1.254 ha. Trong đó có khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Việt Nam – Singapore là một dự án lớn với diện tích 700 ha được thực hiện trên địa bàn hai huyện là Từ Sơn và Tiên Du. Về thực tập tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Du vào đúng thời gian đang gấp rút thực hiện nhanh chóng công tác bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng, nhận thấy công tác thực hiện gặp một số khó khăn, mà trong thời gian tới trên địa bàn huyện còn có nhiều dự án cần thực hiện việc bồi thường thiệt hại; chính vì những lý do đó mà em quyết định chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng tại huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh qua dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Việt Nam – Singapore tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du” làm chuyên đề thực tập của mình.
Xem thêm

89 Đọc thêm

Đánh giá tình hình quản lí và sử dụng đất theo 15 nội dung quản lí Nhà nước vê đất đai theo luật đất đai 2013 tại huyện Tĩnh Gia – Tỉnh Thanh Hoá

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT THEO 15 NỘI DUNG QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VÊ ĐẤT ĐAI THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 TẠI HUYỆN TĨNH GIA – TỈNH THANH HOÁ

MỤC LỤC PHẦN 1. MỞ ĐẦU 4 1.1.Tính cấp thiết của đề tài. 4 1.2. Mục đích – yêu cầu của đề tài. 5 1.2.1 Mục đích. 5 1.2.2 Yêu cầu 5 PHẦN 2 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 6 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 6 2.1.1 Sự cần thiết đánh giá tình hình quản lí và sử dụng đất. 6 2.1.1.1 Khái niệm đất đai. 6 2.1.1.2Một số vấn đê liên quan tới Quản lý Nhà Nước về đất đai. 6 2.1.1.3Một số vân đề liên quan tớiđánh giá hiện trạng sử dụng đất 10 2.1.1.5 Mối quan hệ giữa công tác quản lý nhà nước về đất đai với hiện trạng sử dụng đất. 12 2.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN 13 2.2.1 Tình hình nghiên cứu về quản lí và sử dụng đất trên thế giới 13 2.2.1.1 Pháp: 13 2.2.1.2 Australia 13 2.2.1.3 Trung Quốc 14 2.2.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất ở Việt Nam 14 2.2.2.1. Sơ lược về ngành địa chính Việt Nam qua các giai đoạn 14 2.2.2.2 Tình hình quản lý đất đai và vấn đề sử dụng đất ở Việt Nam 17 PHẦN 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 19 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 19 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.3.1 Phương pháp điều tra thu thập tài liệu 19 3.3.2 Phương pháp minh hoạ bằng bản đồ 19 3.3.3 Phương pháp thống kê 19 3.3.4 Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu 19 3.3.5 Phương pháp chuyên gia 19 PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 20 4.1 ĐIÊU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI 20 4.1.1.Điều kiện tự nhiên 20 4.1.1.1. Vị trí địa lý 20 4.1.1.2. Địa hình, địa mạo 21 4.1.1.5 Các nguồn tài nguyên 22 4.1.1.6 Thực trạng môi trường 24 4.1.2.Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 25 4.1.2.1 Tăng trưởng kinh tế 25 4.1.2.2 Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 26 4.1.2.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập 28 4.1.4. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn 29 4.1.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 30 4.1.5.8 Quốc phòng, an ninh 33 4.1.6. Đánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế – xã hội gây áp lực đối với đất đai 33 4.1.6.1 Thuận lợi 33 4.1.6.2 Khó khăn 34 4.2 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÍ VỀ ĐẤT ĐAI THEO 15 NỘI DUNG QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 34 4.2.1 Ban hành các văn bản về quản lý sử dụng đất và tổ chức thực hiện các văn bản đó 35 4.2.2 Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ dịa giới hành chính, lập bản đồ hành chính 37 4.2.3 Khảo sát đo đạc, đánh giá phân hạng đất, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất 37 4.2.4 Quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 41 4.2.5 Công tác giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 46 4.2.6 Quản lí việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất 54 4.2.7 Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hố sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 54 4.2.8 Công tác thống kê, kiểm kê đất đai 56 4.2.9 Xây dựng hệ thống thông tin đất đai 57 4.2.10 Quản lý tài chính về đất đai 57 4.2.11 Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất 58 4.2.12. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đất đai 58 4.2.13 Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai 59 4.2.14 Công tác giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại và tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất 59 4.2.15 Quản lý hoạt động các dịch vụ về đất đai 60 4.3 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 60 4.3.4. Những tồn tại trong việc sử dụng đất 68 4.3.4.1 Một số tồn tại chủ yếu trong sử dụng đất 68 4.3.4.2 Nguyên nhân của những tồn tại trong sử dụng đất và một số giải pháp khắc phục: 68 4.4 NHẬN XÉT CHUNG VÊ TÌNH HINH QUẢN LÍ VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 69 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 71 1. Kết luận 71 2. Kiến nghị 71
Xem thêm

71 Đọc thêm

Cùng chủ đề