TÌM HIỂU CHUNG VỀ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÌM HIỂU CHUNG VỀ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA VÀ NGUỒN NHÂN LỰC":

phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

phát huy nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là mục tiêu quan trọng nhất trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta thì nguồn nhân lực chính là chìa khóa của sự thành công. Nguồn nhân lực với trình độ tiên tiến sẽ chính là nhân tố đấy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nư[r]

Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " BÀN THÊM VỀ VẤN ĐỀ KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ HIỆN NAY" pps

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " BÀN THÊM VỀ VẤN ĐỀ KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ HIỆN NAY" PPS

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(31).2009 1 BÀN THÊM VỀ VẤN ĐỀ KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ HIỆN NAY A DISCUSSION ON THE INHERITANCE AND DEVELOPMENT OF NATIONAL TRADITION IN THE PRESENT ERA OF[r]

6 Đọc thêm

Phát huy vai trò nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của nước ta hiện nay

PHÁT HUY VAI TRÒ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY

phát huy khả năng sáng tạo để nền nông nghiệp nước nhà tiến lên mạnh mẽ hơn. Với nguồn lực từ công nhân, cần tạo điều kiện để đội ngũ công nhân có cuộcsống khá, no ấm, có điều kiện học tập, chuyên tu để nâng cao tay nghề. Đặc biệt là tổchức, đơn vị, Công đoàn cần quan tâm và hỗ trợ đời sống vật chất[r]

17 Đọc thêm

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN : PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC ppt

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN : PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC PPT

người thấy được tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực của nước ta và trên thế giới.Mở những đợt tuyên truyền rộng rãi, thấm sâu vào lòng người về nguồn nhân lực, chấtlượng sinh, sống, thông tin về học tập, giáo dục ngành nghề trong các tầng lớp nhân d[r]

14 Đọc thêm

Đề tài " Phát huy Nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay " potx

ĐỀ TÀI " PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA , HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY " POTX

Cùng với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội phải làm tốt việc phát động một cao trào học tập trong toàn Đảng toàn dân, toàn quân nhằm đào tạo nên những con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là động lự[r]

15 Đọc thêm

kinh tế tri thức gắn liền với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá của việt nam

KINH TẾ TRI THỨC GẮN LIỀN VỚI QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ CỦA VIỆT NAM

những gì mà chúng ta sẵn có, từ đó tập trung đầu tư vào những lĩnh vực kinh tế mới phù hợp với tầm vóc và trí tuệ của người Việt Nam- đó là các ngành công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới. Đặc biệt, là một quốc gia có đường bờ biển trải dài, Việt Nam cần nắm rõ thế mạnh của[r]

16 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU

Sơ đồ 3.1: Tổ chức Công ty cổ phần xi măng Quán Triều - VVMI năm 2012 ........32Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTNhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/1MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tàiCông cuộc đổi mới của đất nƣớc Việt Nam hơn hai mƣơi năm qua đã vàđang thu đƣợc những thành tựu hết sức to lớn và quan trọng[r]

20 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC Phân tích tư tưởng đạo đức chính trị của Nho giáo. Vận dụng những tư tưởng đó trong điều kiện xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC PHÂN TÍCH TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC CHÍNH TRỊ CỦA NHO GIÁO. VẬN DỤNG NHỮNG TƯ TƯỞNG ĐÓ TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC Phân tích tư tưởng đạo đức chính trị của Nho giáo. Vận dụng những tư tưởng đó trong điều kiện xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta.
Tìm hiểu về Nho giáo và ảnh hưởng của Nho giáo đến truyền thống văn hóa Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiệ[r]

33 Đọc thêm

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ Ở HUYỆN LÂN THAO, TỈNH PHÚ THỌ

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ Ở HUYỆN LÂN THAO, TỈNH PHÚ THỌ

sản xuất và tái sản xuất. Sự nghiệp giải phóng phụ nữ đã đem lại cho xã hộinguồn nhân lực, trí lực dồi dào và ngày càng phát triển. Vai trò của phụ nữtrong sự phát triển kinh tế nông thôn thể hiện như sau:- Trong lao động sản xuất: phụ nữ là người làm ra phần lớn lươngthực, thực phẩm t[r]

Đọc thêm

Luận văn: QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRONG MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƢỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI Ở TRƢỜNG THPT TÂN YÊN 2 - TỈNH BẮC GIANG pptx

LUẬN VĂN: QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRONG MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƢỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI Ở TRƢỜNG THPT TÂN YÊN 2 - TỈNH BẮC GIANG PPTX

nhân cách con ngƣời. Đức và tài là hai mặt cơ bản hợp thành trong một cá nhân. Nhiều quan điểm cho rằng đạo đức là gốc của nhân cách. Giáo dục đạo đức là một phần quan trọng không thể thiếu trong hoạt động giáo dục, nhƣ Bác Hồ đã dạy “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài t[r]

143 Đọc thêm

Kết cấu dân số

KẾT CẤU DÂN SỐ

trước hết là mức thu nhập ảnh hưởng lớn đến mức đầu tư cho giáo dục, đến qui mô và chất lượng giáo dục. - Ở nước ta, theo kết quả điều tra dân số và nhà ở 1999 - 2005) cho thấy: Nếu trong trong thời kỳ từ 1979 - 1989, dân số tăng thêm 11,6 triệu người (tỉ suất tăng TB 2,1%/năm); thì đến 1989 - 1999,[r]

14 Đọc thêm

TIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ở VÙNG ĐÔNG NAM bộ và NHỮNG vấn đề đặt RA TRONG PHÁT TRIỀN NGHÀNH CÔNG NGHIỆP ở THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

TIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP ở VÙNG ĐÔNG NAM bộ và NHỮNG vấn đề đặt RA TRONG PHÁT TRIỀN NGHÀNH CÔNG NGHIỆP ở THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Đông Nam Bộ là vùng có vị thế địa chính trị và an ninh quốc phòng quan trọng hàng đầu ở khu vực phía nam Việt Nan, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của cả nước; hội tụ phần lớn các điều kiện và lợi thế nổi trội để phát triển công nghiệp, dịch vụ, đ[r]

Đọc thêm

TIỂU LUẬN LÝ LUẬN VỀ CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP CNH HĐH ĐẤT NƯỚC

TIỂU LUẬN LÝ LUẬN VỀ CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP CNH HĐH ĐẤT NƯỚC

Một số chính sách phát triển nguồn nhân lực và giáo dục đào tạo nguồn nhân lực trong chiến lợc công nghiệp hóa, hiện đại hoá TRANG 19 Trớc hết, đó là kế hoạch hoá sự phát triển dân số nh[r]

20 Đọc thêm

BÀI GIẢNG GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 - BÀI 6: CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (TIẾT 2)

BÀI GIẢNG GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 - BÀI 6: CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (TIẾT 2)

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 - Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Tiết 2) tìm hiểu nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

- Đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa[r]

5 Đọc thêm

BÀI THI MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN

BÀI THI MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN

lực Việt Nam đạt 3,39/10 điểm và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam xếp thứ 73/133 nướcđược xếp hạng. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam hiện nay là 75.Nguồn nhân lực Việt Nam được cấu thành chủ yếu là nông dân, công nhân, trí thức, doanh nhân, dịchvụ và nhân lực c[r]

4 Đọc thêm

Lí luận về con người và vấn đề đào tạo con người cho Công nghiệp hóa hiện đại hóa - 3 ppt

LÍ LUẬN VỀ CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO CON NGƯỜI CHO CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA - 3 PPT

sinh sinh viên và bộ GD_ĐT , buộc hai bên phải thi hành một cách nghiêm túc, tránh tình trạng nhà nước mất một số vốn lớn trong việc đầu tư giáo dục con người nhưng không thể thu hồi lại vốn. 4) Tham khảo một số chính sách phát triển nguồn nhân lực và giáo dục đào tạo nguồn n[r]

8 Đọc thêm

TIỂU LUẬN ĐƯỜNG LỐI:NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG CÔNG CUỘC CNHHĐH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TIỂU LUẬN ĐƯỜNG LỐI:NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG CÔNG CUỘC CNHHĐH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRƯỚC YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆNĐẠI HÓA Nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, từ b[r]

32 Đọc thêm

Vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực con người trong sự nghiệp CNH-HDH part3 ppt

VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP CNH-HDH PART3 PPT

bang và tiểu bang có chính sách cho vay với lãi suất thấp để sinh viên có thể trang trải chi phí học tập và sinh hoạt. Về chất lợng giáo dục: số lợng ngành học và nội dung ở các trờng Đại học,cao đẳng mới mẻ, có nhiều ngành mà chúng ta cha từng nghe thấy, ví dụ ngành thần học, cổ điển học; có[r]

9 Đọc thêm

Tieu luan chuong trinh chuyen vien

Tieu luan chuong trinh chuyen vien

Nguồn nhân lực luôn là một yếu tố quyết định đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi tổ chức, quốc gia. Do đó, để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa chúng ta cần nhận thức một cách sâu sắc, đầy đủ những giá trị to lớn và có ý nghĩa quyết định của[r]

Đọc thêm