THAM MƯU TỔ CHỨC GIẢI TOÁN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THAM MƯU TỔ CHỨC GIẢI TOÁN":

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Quá trình dạy học HPT ở trường phổ thông. 3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng năng lực giải bài tập HPT cho học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học ở trường THPT. 4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu lí luận về khái niệm năng lực, năng lực giải toán và các biện pháp bồi dưỡng năng lực giải toán của học sinh, các năng lực giải hệ phương trình. Nghiên cứu thực tế dạy học hệ phương trình hiện nay ở trường THPT. Đề xuất một số biện pháp nhằm bồi dưỡng năng lực cho học sinh trong giải bài tập hệ phương trình. Tổ chức thực nghiệm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi và tính thực tiễn của phương án đã đề xuất. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu lí luận: Giáo trình PPDH, SGK, SGV, tạp chí giáo dục, luận văn, luận án… chuyên ngành có liên quan tới đề tài. Quan sát, điều tra: Tiến hành tìm hiểu, điều tra về năng lực giải toán nội dung hệ phương trình ở trường THPT. Thực nghiệm: Tổ chức giảng dạy thử nghiệm một số giáo án và đưa ra kết quả đánh giá tính khả thi, hiệu quả của đề tài.
Xem thêm

102 Đọc thêm

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG PHẦN THI VIẾT DÙNG CHO THI TUYỂN CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ CẤP XÃ

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG PHẦN THI VIẾT DÙNG CHO THI TUYỂN CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ CẤP XÃ

những hoàn cảnh phát sinh quan hệ nhất định. Trong hoạt động quản lý hànhchính cần có sự đánh giá toàn diện, đầy đủ và chính xác những hoạt động diễnra tại bộ phận này trong các cơ quan, tổ chức để từ đó có một khái niệm thốngnhất nhằm xây dựng tổ chức và điều hành công việc của nó có ngày càng cóhiệu quả hơn.Xét từ giác độ hệ thống công tác văn phòng bao gồm các tác nghiệpđầu vào và đầu ra có những tính chất đặc thù nhất định. Ở đầu vào đó là cáchoạt động trợ giúp lãnh đạo tổ chức, quản lý, khai thác và sử dụng toàn bộ cácnguồn thông tin về các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, hành chính, môi2trường, v.v... theo các phương án khác nhau nhằm thu được những kết quả tốiưu trong từng hoạt động của cơ quan. Đó là một trong những nội dung hoạtđộng rất đặc thù của công tác văn phòng. Ở đầu ra đó là các hoạt động phânphối, chuyển tải, thu thập, xử lý các thông tin phản hồi trong nội bộ và từ bênngoài cơ quan, tổ chức theo yêu cầu của lãnh đạo. Toàn bộ những hoạt động đógóp phần và trợ giúp công tác tổ chức điều hành thông tin trong cơ quan, tổchức nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng thông tin trong quá trình quảnlý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức đạt tới những mục tiêu mong đợicủa tổ chứcVăn phòng có vai trò rất quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụchính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Trước hết, văn phòng luôn gắn với việc quảnlý, sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản, tài chính được giao để phụcvụ và duy trì hoạt động bình thường của cơ quan đơn vị. Mặt khác, văn phòng cótrọng trách là phục vụ các điều kiện cơ bản cho nguồn nhân lực. Trước hết là trựctiếp phục vụ cho bộ máy lãnh đạo, đảm bảo các điều kiện làm việc, giữ gìn trật tựan toàn cơ quan, tham gia nhiều công việc trong nhiệm vụ đảm bảo quyền lợi vậtchất cho người lao động theo chế độ nhà nước, là đầu mối thu thập và cung cấp
Xem thêm

53 Đọc thêm

Tổng hợp đề thi violympic môn Toán lớp 8 (Giải toán trên mạng lớp 8)

TỔNG HỢP ĐỀ THI VIOLYMPIC MÔN TOÁN LỚP 8 (GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 8)

Tổng hợp đề thi violympic môn Toán lớp 8 (Giải toán trên mạng lớp 8)Tổng hợp đề thi violympic môn Toán lớp 8 (Giải toán trên mạng lớp 8)Tổng hợp đề thi violympic môn Toán lớp 8 (Giải toán trên mạng lớp 8)Tổng hợp đề thi violympic môn Toán lớp 8 (Giải toán trên mạng lớp 8)

120 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG XUÂN TẢO

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG XUÂN TẢO

cấp địa phương, do HĐND cùng cấp bầu ra, là cơ quan chấp hành của HĐNDphường Xuân Tảo. UBND phường thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức theo Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003.- UBND chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, Luật và các văn bản của cơquan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND cùng cấp nhằm đảm bảo thựchiện chủ trương, biện pháp phát trển kinh tế - Xã hội, củng cố quốc phòng, an ninhvà thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.- UBND phường Xuân Tảo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địaphương góp phần đảm bảo sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chínhNhà nước từ Trung ương đến cơ sở.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường Xuân Tảo:2.1. Trong lĩnh vực kinh tế:- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồngnhân dân cùng cấp thông qua để trình UBND quận phê duyệt, tổ chức và kiểm traviệc thực hiện kế hoạch.- Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường dự toánthu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách cấp mình, thực hiện các quyền hạn vềngân sách của địa phương theo pháp luật.- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, hướng dẫn, kiểm tra nghị quyếtcủa HĐND phường về thực hiện ngân sách địa phương theo quy định pháp luật.- Quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất được để lại phục vụ các nhucầu công ích ở địa phương; xây dựng và quản lý các công trình công cộng, đường giaothông, trụ sở, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước theo quy định của pháp luật.- Huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các côngtrình kết cấu hạ tầng của phường trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, công khai, cókiểm tra, kiểm soát và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định củaTrần Thị Thu Nga6
Xem thêm

77 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP QLNN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

BÁO CÁO THỰC TẬP QLNN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịutrách nhiệm với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc huyện vàUBND xã, Thị trấn.Công tác xây dựng chính quyền:Tham mưu giúp Chủ tịch huyện tổ chức thực hiện công tác bầu cử ĐạiBiểu Quốc Hội, Đại biểu HĐND theo phân công của UBND huyện và hướngdẫn của UBND tỉnh, Sở Nội Vụ;Thực hiện các thủ tục trình Chủ tịch UBND huyện phê chuẩn các chứcdanh lãnh đạo của UBND cáp xã, Thị trấn, giúp UBND huyện trình UBND tỉnhphê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;Xây dựng đề án thành lập mới, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giớihành chính trên địa bàn để UBND trình HĐND huyện thông qua trước khi trìnhcác cấp co thẩm quyền xem xét, quyết định; Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ,mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;Hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo vềhoạt động của thôn, bản, xóm trên địa bàn huyện theo quy định; Phối hợp với SởNội Vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ, công chức, viên chức,cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã.Về công tác công chức, viên chức:Tham mưu giúp UBND huyện trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động,bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ,công chức. Hướng dẫn và kiểm tra công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức,viên chức nhà nước và cán bộ, công chức cấp xã;Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu giúp UBND huyện trongviệc tuyển dụng, hợp đồng lao động, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổnhiệm lại, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng vềchuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với viên chức nhà nước;15
Xem thêm

32 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TẠI PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN LỤC NAM TỈNH BẮC GIANG

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TẠI PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN LỤC NAM TỈNH BẮC GIANG

cách tường tận vấn đề để có chiến lược quản trị nhân lực phù hợp với tổ chứctrong xu thế hội nhâp.3. Phương pháp nghiên cứu:Báo cáo được viết dựa trên những những nghiên cứu thực tiễn các hoạtđộng đãi ngộ nhân lực tại Phòng Nội vụ huyện Lục Nam. Với phương phápnghiên cứu duy vật biện chứng, phương pháp phân tích thống kê, phương phápđiều tra chọn mẫu, phương pháp phân tích kinh tế, phương pháp tham khảo tàiliệu, thu thập các thông tin qua sách báo, internet và các tài liệu, số liệu của tổchức, từ đó phân tích và làm rõ vấn đề.4. Đóng góp khoa học của báo cáo:Về mặt học thuật: Báo cáo hệ thống hóa lý luận về đãi ngộ nhân lực phùhợp với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế đất nước.Về mặt thực tiễn: Báo cáo nêu ra những hạn chế còn tồn tại trong chínhsách đãi ngộ nhân lực của tổ chức. Xác định rõ nguyên nhân của những hạn chếđó và đưa ra các giải pháp khắc phục phù hợp với tình hình phát triển mới.5. Kết cấu của đề tài:Báo cáo kiến tập ngành nghề gồm những nội dung sau:Chương I. Tổng quan về công tác đãi ngộ nhân lực tại Phòng Nội vụhuyện Lục NamChương II: Thực trạng công tác đãi ngộ nhân lực tại Phòng Nội vụ huyệnLục NamChương III. Những giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ tạiPhòng Nội vụ huyện Lục Nam.Được sự giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo, các chú cán bộ và anh chịnhân viên của Phòng Nội vụ huyện Lục Nam, đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệttình của anh Hoàng Văn Huy đã giúp em hoàn thành bài báo cáo của mình.Tuy nhiên, do thời gian có hạn cũng như hạn chế về kinh nghiệm và mặthiểu biết nên báo cáo còn tồn tại nhiều sai sót và những điểm chưa sâu sắc. Vì2
Xem thêm

42 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN TÂN CƠ

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN TÂN CƠ

Báo cáo thực tậpTrường Đại Học Nội Vụ Hà Nộidanh sách tham gia Bảo hiểm xã hội, đối chiếu với số tiền phải nộp hàng tháng.- Rà soát, lập danh sách cán bộ nhân viên nghỉ việc, cán bộ nhân viênhưởng các chế độ Bảo hiểm.- Làm việc với cán bộ phụ trách của cơ quan Bảo hiểm xã hội chốt sổ,chốt chính sách, chế độ cán bộ nhân viên được hưởng các chế độ của Bảo hiểm.- Đối chiếu số liệu tham gia Bảo hiểm của cán bộ nhân viên với phòng Tàichính kế toán, làm thủ tục thanh toán tiền Bảo hiểm sau khi thống nhất số liệu.5.Bà Nguyễn Thị Hạ- Cấp dưỡng.- Chịu trách nhiệm tham mưu, thực hiện các công tac thường xuyên và độtxuất có liên quan đến những công việc cụ thể như sau:- Quản lý, lên lịch, đôn đóc các nhân viên thực hiện nhiệm vụ nấu cơmca. Lên kế hoạch dự trù mua sắm các dụng cụ, thiết bị phục vụ ăn uống cho nhânviên toàn công ty.- Công khai kinh tế hàng ngày cho cán bộ công nhân được biết. Phụ tráchcông tác sổ sách báo ăn hàng ngày cho cán bộ công nhân viên của công ty.- Tiếp phẩm, thanh quyết toán theo định kỳ mà công ty quy định.6.Bà Trần Ánh Tuyết- Cấp dưỡng.- Chịu trách nhiệm chế biến thức ăn ngon, hợp vệ sinh, đảm bảo chất vàượng trên cơ sở các nguyên liệu đã được cung cấp.- Chịu trách nhiệm vệ sinh ăn uống, giờ giấc phục vụ trong ca mình phụtrách. Vệ sinh khu hành lang các Phòng ban làm việc, khu nhà vệ sinh.7.Bà Trần Thị Măng- Cấp dưỡng.- Tạp vụ, phục vụ lãnh đạo công ty.- Mua sắm các nhu yếu phẩm phục vụ công tác hàng ngày và các ngày lễcủa công ty.
Xem thêm

58 Đọc thêm

TIỂU LUẬN KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ VÀ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN LỘC BÌNH

TIỂU LUẬN KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ VÀ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN LỘC BÌNH

yêu cầu về trình tự, thủ tục đã được quy định cụ thể tại Nghị định 110/2004/NĐCP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.Trong năm 2014, Bộ phận văn thư - lưu trữ đã có nhiều cố gắng, thựchiện tốt việc quản lý công văn đi, công văn đến. Việc chuyển giao, phân phối,xử lý văn bản, tài liệu đến nơi nhận đúng quy định, đảm bảo chế độ bảo mậtthông tin của Nhà nước (trong năm đã tiếp nhận 7374 văn bản, sao lục 710 vănbản và soạn thảo 6582 văn bản). Công tác quản lý công văn đi và đến đã đượcthực hiện trên phần mềm Văn phòng điện tử Eoffice nên đã đảm bảo được tiếnđộ xử lý văn bản kịp thời, chính xác và khoa học hơn. Thực hiện tốt chế độ theodõi, lập hồ sơ lưu trữ, bảo quản tài liệu theo đúng quy trình.Tại văn phòng UBND Huyện Lộc Bình thì công tác tổ chức quản lý vănbản đi, đến tương đối chặt chẽ. Việc quản lý văn bản trong đơn vị được thốngnhất, đảm bảo yêu cầu chính xác, kịp thời, bảo mật.Quy trình quản lý văn bản đi – đến được ban hành ngày 31/3/2014 và cóhiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình.11a. Quá trình xử lý văn bản đếnBước 1: Tiếp nhận văn bản đếnVăn bản gửi qua đường bưu điện, gửi trực tiếp đến văn thư của UBNDhuyện: Văn thư tiếp nhận và phân loại sơ bộ chia văn bản, thư từ, thành các loạiriêng.Khi ký nhận văn bản, văn thư phải kiểm tra, đối chiếu nơi gửi, nơi nhận,dấu niêm phong ( nếu có), số và ký hiệu công văn ghi trên bì.Văn thư không bóc những bì gửi đích danh người nhận, chuyển nguyên bìtới địa chỉ ghi trên bì và khi gửi cho người nhận.Các đơn vị, cá nhân khi nhận được những văn bản trực tiếp từ các cơ quanbên ngoài đều phải chuyển cho văn thư để làm thủ tục tiếp nhận.Đối với tài liệu mật thì không công bố nội dung rộng rãi.
Xem thêm

36 Đọc thêm

CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦYVÀ NGHIỆP VỤCÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦY

CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦYVÀ NGHIỆP VỤCÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦY

VĂNPHÒNGCẤPỦYNắm tình hình, chuẩn bị báo cáo định kỳTổ chức các hội nghị; làm thư kýLàm công tác văn thư, lưu trữThu nộp đảng phí; làm thủ quỹTổ chức thực hiện kiểm tra1.2. Nội dung công tác văn phòng cấp ủycơ sở1.2.1. Nội dung tham mưu cho cấp ủy-Tham mưu về tổ chức hoạt động-Giúp xây dựng và tổ chức làm việc theo chương trìnhcông tác-Giúp xây dựng văn bản-Thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo1.2.2. Nội dung của nhiệm vụ giúp việc cấp ủy-Phục vụ hội nghị-Chuẩn bị tài liệu, phương tiện làm việc của cấp ủy-Làm công tác đảng vụ-Làm công tác hậu cần1.3. Phương thức tiến hành công tác văn
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI HUYỆN ỦY PHÚC THỌ (HỆ TRUNG CẤP)

BÁO CÁO KIẾN TẬP VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI HUYỆN ỦY PHÚC THỌ (HỆ TRUNG CẤP)

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội- Tiếp nhận và triển khai các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin củaThành ủy, của Huyện ủy và trợ giúp các chi, Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy vềlĩnh vực tin học. Tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng trong việc quản lý, nângcấp, sửa chữa hệ thống mạng, máy móc thiết bị văn phòng.- Làm tốt công tác bảo mật, an ninh mạng, bảo quản tài nguyên dữ liệu vàsao dữ liệu trên máy tính.• Trách nhiệm của bộ phận Tài vụ- Kế toán: Có nhiệm vụ lập dự toán kinh phí năm và dự toán kinh phí độtxuất để đảm bảo phục vụ kịp thời các hoạt động của Ban Thường vụ, Thườngtrực Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy. Thực hiện công tác sửa chữa, tu bổ cơsở vật chất phục vụ hoạt động chung của cơ quan.Giúp Chủ tài khoản trong việc thu, chi theo đúng quy định. Đảm bảo việcchi tiêu được thanh toán dứt điểm trong tháng. Chứng từ thu chi phải đúngnguyên tắc. Trực tiếp viết phiếu nhập, xuất kho vật tư, phiếu thu. Cùng Phó Vănphòng hành chính quản trị hàng tháng đối chiếu lệnh điều xe, cấp phát xăng dầu,văn phòng phẩm và các vật tư khác. Thực hiện đối chiếu tiền mặt với Thủ quỹ.Tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng trong việc mua sắm tài sản, sửa chữa tàisản, định mức chi tiêu theo đúng quy định. Thực hiện chế độ báo cáo tài chínhtheo quy định.- Thủ quỹ: Thủ quỹ cơ quan trực tiếp quản lý tiền mặt, thực hiện đúng cácnguyên tắc về quản lý tiền mặt, chỉ được xuất tiền khi có chữ ký của Chủ tàikhoản và Kế toán, thực hiện kiểm quỹ đối chiếu số liệu với Kế toán vào cácngày cuối tháng và cùng Kế toán báo cáo Chủ tài khoản.• Trách nhiệm của bộ phận hành chính – quản trị và phục vụ- Bộ phận Nhà ănBộ phận cấp dưỡng nhà ăn UBND huyện do Phó Văn phòng hành chínhquản trị phụ trách, có trách nhiệm phân công cụ thể hàng ngày phục vụ các hộinghị, sinh hoạt ăn trưa cho cán bộ đảm bảo thời gian và đủ tiêu chuẩn, chế độ,
Xem thêm

56 Đọc thêm

TIỂU LUẬN: CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TIỂU LUẬN: CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về căn thư, lưu trữ theo quyđịnh của pháp luật.-Thực hiện sưu tầm, thu nhập, bổ sung tài liệu lưu trữ, chỉnh lý xác địnhgiá trị tài liệu, bảo vệ, thống kê, bảo quản, tu bổ phục chế và đảm bảo tài liệu lưutrữ, tổ chức giải mật, công bố, giới thiệu, triển lãm, trưng bày và tổ chức phụcvụ khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ được bảo quản tại các trung tâm lưu trữquốc gia.9- lưu trữ thông tin số trong các cơ quan nhà nước.-Thống nhất quản lý thống kê nhà nước về văn thư, lưu trữ.- tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng vàchuyển giao công nghệ trong văn thư và lưu trữ, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹthuật trong hoạt động lưu trữ.-Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ-Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính theomục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được cấp cóthẩm quyền phê duyệt.-Thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về văn thư lưutrữ và giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về văn thư lưu trữ.-Tổ chức quản lý bộ máy cán bộ công chức viên chức và sử dụng biến chếđược duyệt theo quy định, thực hiện chế đọ tiền lương và các chế độ chính sách,khen thưởng kỉ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyềnquản lý của cục theo quy định của pháp luật và phân cắp của Bộ trưởng nội vụ.-Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách đượcphân bố theo quy định của nhà nước và pháp luật.-Hợp tác quốc tế về văn thư lưu trưc theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ nộivụ.-Thực hiện các nhiệm vụ văn thư lưu trữu theo phân cấp của bộ trưởng
Xem thêm

31 Đọc thêm

BÀI TIỂU LUẬN KỸ NĂNG TỔ CHỨC VÀ KIỂM TRA TRONG QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG : KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ VÀ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP NẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA HĐND UBND HUYỆN HÒA AN

BÀI TIỂU LUẬN KỸ NĂNG TỔ CHỨC VÀ KIỂM TRA TRONG QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG : KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ VÀ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP NẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA HĐND UBND HUYỆN HÒA AN

THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆNHÒA AN2.1.Tình hình quản lý văn bản tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Hòa An2.1.1. Thẩm quyền ban hành các hình thức văn bản quản lý của cơ quan.Nhiệm vụ của Văn phòng là cơ quan chuyên môn, tham mưu, giúp việc vàhậu cần cho Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND huyện, nên các văn bản đượcsoạn thảo chủ yếu là các văn bản hành chính. Các văn bản hành chính mà Vănphòng UBND huyện thường soạn thảo bao gồm các văn bản sau: Báo cáo, Chỉ thị,Nghị quyết, Thông báo, Kế hoạch, Phương án, Công văn, Công điện, Quyết định,Tờ trình, Chương trình, Giấy mời, Giấy giới thiệu, Giấy đi đường,......2.1.2. Soạn thảo và ban hành văn bảnCông tác soạn thảo văn bản là một trong những giai đoạn trong công tác vănthư. Văn bản là một vật chứa thông tin nó được ghi lại bằng nhiều ngôn ngữ vàđược truyền đạt trong hoạt động quản lý của cơ quan theo đúng thể thức và thẩmquyền quy định. Kỹ thuật soạn thảo văn bản yêu cầu người soạn thảo phải có kỹnăng và đúng tiêu chuẩn Nhà nước đề ra.2.1.2.1. Các văn bản quy định về soạn thảo và ban hành văn bảnCông tác soạn thảo văn bản của HĐND và UBND huyện Hòa An được thựchiện bởi bộ phận Chuyên viên và văn bản của phòng nào thì do chính phòng đó soạnthảo. Việc soạn thảo văn bản của HĐND và UBND huyện chấp hành nghiêm theoquy định Nhà nước, cụ thể:+ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;+ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ;+ Nghị định số 161/2005/NĐ ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm phápluật;7
Xem thêm

33 Đọc thêm

Khảo sát công tác văn thư của nhà máy in bộ tổng tham mưu

Khảo sát công tác văn thư của nhà máy in bộ tổng tham mưu

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ VÀ KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY IN BỘ TỔNG THAM MƯU 4 1.1. Cơ sở lý luận về công tác văn thư 4 1.1.1. Một số khái niệm 4 1.1.2 Nội dung công tác văn thư: 5 1.1.3. Vai trò của công tác văn thư 8 1.2. Khái quát về Nhà máy In Bộ Tổng Tham mưu 10 1.2.1. Sự hình thành và phát triển Nhà máy In 10 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Nhà máy In 11 1.2.3. Cơ cấu tổ chức của Nhà máy I 11 Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ CỦA NHÀ MÁY IN BỘ TỔNG THAM MƯU 12 2.1 Tình hình tổ chức và cán bộ làm công tác văn thư 12 2.1.1. Về tổ chức công tác văn thư tại Nhà máy In Bộ Tổng Tham mưu 12 2.1.2. Về cán bộ làm công tác văn thư 12 2.2. Tình hình quản lý và chỉ đạo công tác văn thư tại Nhà máy In Bộ Tổng Tham mưu 14 2.2.1. Về ban hành chỉ đạo công tác văn thư tại Nhà máy In Bộ Tổng Tham mưu 14 2.2.2. Về thực hiện các văn bản chỉ đạo, và hướng dẫn về công tác văn thư ở Nhà máy In Bộ Tổng Tham mưu 14 2.3. Tình hình thực hiện nội dung nghiệp vụ công tác văn thư ở Nhà máy In Bộ Tổng Tham mưu 15 2.3.1. Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến 17 2.3.2. Trình tự giải quyết văn bản đi 18 2.3.3. Tổ chức quản lý và sử dụng con dấu 20 2.3.4. Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ 21 Chương 3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CỦA NHÀ MÁY IN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VĂN THƯ 24 3.1. Đánh giá về thực trạng công tác văn thư của Nhà máy In Bộ Tổng Tham mưu 24 3.1.1. Những ưu điểm trong công tác văn thư của Nhà máy In 24 3.1.2. Những mặt hạn chế trong công tác văn thư của Nhà máy In: 25 3.2. Những giải pháp để hoàn thiện và nâng cáo công tác văn thư của Nhà máy in Bộ Tổng Tham mưu: 26 3.2.1. Về công tác chỉ đạo, điều hành 26 3.2.2. Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác văn thư 26 3.2.3. Về việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ và cơ sở vật chất 27 3.2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư 27 3.2.5. Thanh tra, kiểm tra công tác văn thư 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 PHỤ LỤC 30
Xem thêm

Đọc thêm

Luan van DTThuy KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN VÀ SAI LẦM THƯỜNG GẶP TRONG GIẢI TOÁN TỔ HỢP – XÁC SUẤT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Luan van DTThuy KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN VÀ SAI LẦM THƯỜNG GẶP TRONG GIẢI TOÁN TỔ HỢP – XÁC SUẤT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Chất lượng dạy và học là mối quan tâm hàng đầu của nền giáo dục trên thế giới, hầu hết các nước đều ra sức tìm mọi biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học. Với mong muốn là làm sao để người dạy truyền đạt được kiến thức một cách dễ dàng, người học nắm bắt và vận dụng được kiến thức đó trong thời gian ngắn nhất vào thực tiễn một cách có hiệu quả, và do vậy càng lúc càng đặt ra những yêu cầu gay gắt trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy. Trong đó phương pháp giảng dạy là một trong những yếu tố quyết định để người dạy và người học hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của mình. Ở trường phổ thông, Toán học là môn học nền tảng cho nhiều khoa học khác, đồng thời là môn học có tính chất quyết định nghề nghiệp trong tương lai với đa số HS. Có thể lấy ví dụ điển hình là bốn trong năm khối thi chính (A, B, C, D và A1) thi vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước hiện nay, các thí sinh đều phải trải qua thi toán. Bởi vậy dạy và học Toán luôn có vị trí quan trọng hàng đầu trong giáo dục ở trường phổ thông. Dạy Toán là dạy hoạt động toán học. Đối với HS, có thể xem giải toán là hình thức chủ yếu của hoạt động toán học. Bởi vậy, dạy học giải toán có vai trò đặc biệt quan trọng trong dạy học Toán ở trường phổ thông. Các bài toán là phương tiện có hiệu quả không thể thay thế được trong việc giúp HS nắm vững tri thức, phát triển tư duy, hình thành kỹ năng, kỹ xảo. Giải toán là điều kiện để thực hiện tốt các mục đích khác của dạy học Toán. Do đó, tổ chức có hiệu quả việc dạy học giải toán có vai trò quyết định đối với chất lượng dạy học Toán. Trong chương trình Toán ở THPT, chủ đề Tổ hợp – xác suất là một chủ đề mới được đưa vào trong những năm gần đây, trong đó xuất hiện nhiều thuật ngữ, ký hiệu, khái niệm mới. Vì vậy việc dạy và học chủ đề này đương nhiên sẽ chứa đựng những khó khăn nhất định. Hơn nữa, tất cả những giáo viên THPT hiện nay đều không được học qua những kiến thức này khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông mà chỉ được tiếp cận qua góc độ chương trình học đại học, nó có những khác biệt so với những kiến thức được đưa vào chương trình THPT. Dù đã có những đợt bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ, những đợt tập huấn chương trình thay SGK mới, nhưng vẫn chưa đủ để làm cho nhiều GV có những nhìn nhận sâu sắc về bản chất vấn đề, hình dung rõ những điểm, những lý do và mức độ thay đổi về chương trình và nội dung. Vì thế đa số GV chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy nội dung này, đó cũng là một phần nguyên nhân tạo nên sự khó khăn đối với HS trong quá trình học tập. Thực tế cho thấy, đây là một chủ đề khó đối với HS và những bài toán thuộc chủ đề này cũng là những bài toán khó. Chẳng hạn, HS thường lúng túng không biết nên lựa chọn quy tắc cộng hay quy tắc nhân cho một bài toán, hay không biết khi nào dùng chỉnh hợp, khi nào dùng tổ hợp... Chính vì điều đó dẫn đến nhiều sai lầm của HS trong quá trình giải những bài toán liên quan đến chủ đề Tổ hợp – Xác suất. Ngoài ra, cũng một phần do GV chưa chú ý một cách đúng mức đến việc phát hiện, uốn nắn và sửa chữa sai lầm cho HS ngay trong giờ học Toán. Vì điều này nên ở HS nhiều khi gặp phải tình trạng sai lầm nối tiếp sai lầm, trong khi những sai lầm này có thể khắc phục được. Trong khi những chủ đề khác như Phương trình, Bất phương trình, Khảo sát hàm số, Nguyên hàm – Tích phân đã có khá nhiều những nghiên cứu về khó khăn và sai lầm và có nhiều tài liệu tham khảo thì do chủ đề Tổ hợp – Xác suất là chủ đề còn mới nên chưa có nhiều công trình nghiên cứu về những khó khăn và sai lầm mà học sinh THPT thường gặp phải nên việc tiếp cận và tìm hiểu để tự khắc phục những khó khăn, sai lầm trong giải toán đối với HS cũng như giúp HS khắc phục những sai lầm này đối với GV vẫn còn nhiều khó khăn do không có tài liệu hoặc có thì cũng chỉ nói sơ qua, không đi sâu vào bản chất vấn đề. Từ những lý do trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài “Khắc phục khó khăn và sai lầm thường gặp trong giải toán Tổ hợp – Xác suất cho học sinh Trung học phổ thông. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu một số khó khăn, sai lầm thường gặp ở học sinh THPT trong giải toán chủ đề Tổ hợp – Xác suất và đề xuất một số biện pháp khắc phục góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học chủ đề Tổ hợp – Xác suất, đặc biệt đối với những học sinh yếu kém. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học môn Toán cho học sinh THPT chủ đề Tổ hợp – Xác suất . 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Những khó khăn, sai lầm thường gặp ở học sinh THPT trong giải toán chủ đề Tổ hợp – Xác suất và biện pháp khắc phục. 4. Giả thuyết khoa học Cần thiết làm sáng tỏ một số khó khăn, sai lầm của học sinh THPT khi giải toán chủ đề Tổ hợp – Xác suất và có thể đề xuất những biện pháp sư phạm phù hợp để khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về tình huống dạy học giải toán, rèn luyện kỹ năng giải toán, quan điểm khắc phục khó khăn và sai lầm của HS khi giải toán trong một số PPDH tích cực 5.2. Phân tích những khó khăn và sai lầm thường gặp của học sinh THPT khi giải toán chủ đề Tổ hợp Xác suất. Điều tra, tìm hiểu thực trạng khắc phục những khó khăn và sai lầm thường gặp cho HS trong dạy học chủ đề Tổ hợp – Xác suất. 5.3. Nghiên cứu xác định các định hướng và đề xuất một số biện pháp nhằm khắc phục những khó khăn và sai lầm thường gặp trong giải toán chủ đề Tổ hợp Xác suất cho học sinh THPT. 5.4. Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của những biện pháp được đề xuất. 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu về các vấn đề liên quan đến đề tài của luận văn. 6.2 Phương pháp điều tra – quan sát: Quan sát, thăm dò thực trạng để nắm bắt những sai lầm thường gặp ở HS khi giải toán chủ đề Tổ hợp – Xác suất và điều tra theo các hình thức: Dạy thử nghiệm, dự giờ, phỏng vấn trực tiếp và các biện pháp khác. 6.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tổ chức dạy thực nghiệm và đối chứng tại một số lớp học cụ thể ở trường THPT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để xem xét tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp. Kết quả thực nghiệm sư phạm được xử lý bằng phương pháp thống kê toán học trong khoa học giáo dục. 6.4 Phương pháp thống kê toán học: Xử lí số liệu thu được sau quá trình thực nghiệm sư phạm. 7. Đóng góp của luận văn 7.1. Những đóng góp về mặt lý luận: Làm sáng tỏ một số khó khăn và sai lầm thường gặp ở HS trong giải toán Tổ hợp – Xác suất. Phân tích được những nguyên nhân dẫn đến những sai lầm đó và đề ra biện pháp khắc phục. 7.2. Những đóng góp về mặt thực tiễn: Kết quả luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho GV và HS trong quá trình giảng dạy và học tập chủ đề Tổ hợp – Xác suất ở trường THPT. Làm cơ sở để phát triển những nghiên cứu sâu, rộng hơn về những vấn đề có liên quan đến luận văn. 8. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung luận văn được trình bày trong ba chương: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn Chương 2. Một số biện pháp sư phạm khắc phục những khó khăn và sai lầm thường gặp trong giải toán Tổ hợp Xác suất cho học sinh Trung học phổ thông Chương 3. Thực nghiệm sư phạm Luận văn có sử dụng 33 tài liệu tham khảo và có 4 Phụ lục kèm theo.
Xem thêm

Đọc thêm

KỸ THUẬT DÙNG MÁY TÍNH CASSIO

KỸ THUẬT DÙNG MÁY TÍNH CASSIO

bằng chuyển phát nhanh qua bưu điện và qua địa chỉemail: pdtai@moet.edu.vn;Lưu ý: Phụ lục 1 phải bảo đảm đầy đủ và chính xác nội dung ghi ở các cột về:họ và tên; ngày sinh, tháng sinh, năm sinh; nơi sinh; trường; lớp; tỉnh/thànhphố (để cấp giấy chứng nhận cho học sinh đạt giải được chính xác; Bộ GDĐTkhông cấp lại giấy chứng nhận nếu các thông tin gửi cho Bộ GDĐT không đúng).Các văn bản quyết định, hướng dẫn, các thông báo, thông tin liên quan đến cuộcthi sẽ được Ban tổ chức cấp quốc gia cập nhật trên website.7. Hồ sơ dự thi7.1. Danh sách dự thiDanh sách học sinh dự thi được lập theo từng môn/cấp THCS, THPT, GDTXTHPT (theo mẫu ở Phụ lục 1).7.2. Thẻ dự thiSở GDĐT cấp cho học sinh theo mẫu ở Phụ lục 2.7.3. Bảng ghi tên, ghi điểmSở GDĐT lập các bảng ghi tên, ghi điểm của Hội đồng thi. Việc lập bảng đượcthực hiện theo mẫu ở Phụ lục 3 theo từng môn học, xếp theo thứ tự vần a, b, c...tên của học sinh, phần cuối bảng có xác nhận của Giám đốc Sở GDĐT.8. Đề thi8.1. Nội dung đề thiNội dung đề thi của mỗi cấp học nằm trong chương trình hiện hành của cấp họcđó, chủ yếu là chương trình lớp cuối cấp.8.2. Bộ GDĐT tổ chức việc ra đề thi. Đề thi chính thức sẽ được mở cho họcsinh làm trên máy vi tính khi bắt đầu giờ thi.- Đề thi ở mỗi môn gồm có 03 bài, mỗi bài gồm 05 câu hỏi:+ Bài 1: câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn.+ Bài 2: câu hỏi dạng đúng - sai.
Xem thêm

14 Đọc thêm

KẾ HOẠCHTỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU

KẾ HOẠCHTỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU

TRƯỜNG ...................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------------............, ngày...tháng...năm...KẾ HOẠCHTỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2017Thực hiện kế hoạch số ................... ngày...tháng...năm..... của UBND huyện ..................về việc tổ chức tết trung thu 2017, trường mầm non ..............................lập kế hoạch triểnkhai các hoạt động vui Tết trung thu cho các cháu trong toàn trường như sauI. Mục đích yêu cầu1. Mục đích- Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, các tổ chức đoàn thểđối với công tác Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọitrẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môitrường thân thiện...- Tổ chức các hoạt động tạo sân chơi giải trí, an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng,thiết thực và bổ ích về ngày lễ hội truyền thống của thiếu nhi Việt Nam. Qua đó thể hiệnsự quan tâm của Đảng uỷ chính quyền địa phương, Ban Giám hiệu, Công đoàn và các tổchức đoàn thể nhà trường đối với trẻ và con em CBGV, CNV.2. Yêu cầu- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thúcđẩy phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.- Tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các cháu,đảm bảo an toàn, bổ ích, tiết kiệm, hiệu quả.3. Đối tượng- Đối tượng tham gia: Học sinh toàn trường;- Trẻ em là con em của CBGV, CNV trong Nhà trường;II. Nội dung- Tổ chức tết trung thu cho các em thiếu nhi bao gồm: Múa lân (nếu có), rước đèn đón
Xem thêm

2 Đọc thêm

KẾ HOẠCH VỀ VIỆC XÂY DỰNG THƯ VIỆN CHUẨN NĂM HỌC 2014 2015

KẾ HOẠCH VỀ VIỆC XÂY DỰNG THƯ VIỆN CHUẨN NĂM HỌC 2014 2015

+ Tiêu chuẩn 1: Sách, báo, tạp chí.ThiếuThiếu+ Tiêu chuẩn 2: Cơ sở vật chất.+ Tiêu chuẩn 3: Nghiệp vụ.+ Tiêu chuẩn 4: Tổ chức và hoạt động.+ Tiêu chuẩn 5: Quản lý thư viện.V. Tổ chức thực hiện :- Quán triệt và tuyên truyền rộng rãi trong Cán bộ, giáo viên, nhân viên,học sinh, phụ huynh, tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổchức chính trị xã hội … tham gia xây dựng trường đạt thư viện chuẩn từ năm 2013.- Thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ.- Định kì tổ chức tổng kết cuối năm học.- Cặp nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo, các quy định và những hạnchế cần khắc phục ở những năm tiếp theo.- Trên đây là kế hoạch xây dựng trường đạt thư viện chuẩn năm học 2014 2015 của đơn vị. Yêu cầu Cán bộ, giáo viên, nhân viên thư viện thực hiện nghiêmtúc nội dung kế hoạch đã đề ra./.Nơi nhận:- NVTV;-Tổ trưởng;-CĐCS;-TBĐDCMHS;-Lưu HC.HIỆU TRƯỞNG
Xem thêm

4 Đọc thêm

sáng kiến kinh nghiệm: RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH KHẢ NĂNG TƯ DUY TRONG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC 7(PHẦN HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU).

sáng kiến kinh nghiệm: RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH KHẢ NĂNG TƯ DUY TRONG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC 7(PHẦN HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU).

Tên sáng kiến kinh nghiệm: RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH KHẢ NĂNG TƯ DUY TRONG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC 7(PHẦN HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU). I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Với định hướng đổi mới phương pháp dạy học môn toán ở trường THCS trong giai đoạn hiên nay là: “ Phương pháp dạy học môn toán trong nhà trường các cấp phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học, trua dồi, độc lập, sáng tạo của tư duy”. Cùng với định hướng đó, việc dạy học môn toán phải phát triển được năng lực suy luận logic, ngôn ngữ chính xác, phát triển trí tuệ của học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập, công tác của các em sau này. Vây làm thế nào để rèn luyện cho học sinh khả năng tư duy trong việc giải toán hình học, khả năng lập luận chính xác, chặt chẽ. Đây là lí do tôi chọn đề tài “RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH KHẢ NĂNG TƯ DUY TRONG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC 7(PHẦN HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU)”. II TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: 1 Cơ sở lý luận Luật giáo dục: Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh; bồi dưỡng phương pháp tự học, kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, niềm vui, hứng thú của người học. Định hướng phương pháp dạy học: tích cực hóa hoạt động của học sinh nhằm phát huy tính tích cực chủ động trong học tập. Đổi mới phương pháp dạy học được hiểu là tổ chức các hoạt động tích cực cho người học, kích thích, thúc đẩy, hướng tư duy của người học vào vấn đề mà người học cần lĩnh hội. Từ đó khơi dậy và thúc dẩy lòng ham muốn, phát triển nhu cầu tìm tòi, khám phá, chiếm lĩnh tri thức qua đó phát triển và phát huy khả năng tự học của người học. Do vậy, dạy học hình học học sinh cần đạt được các yêu cầu cơ bản như là: Nắm vững và hiểu rõ kiến thức trọng tâm của bài học, vậng dụng kiến thức đã học vào giải các bài tập cơ bản và một số bài tập nâng cao. Qua giờ học góp phần phát triển tư duy, tinh thần tự học, tính tích cực tìm tòi, chủ động, sáng tạo của học sinh. 2 Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài: Vận dụng các phương pháp dạy học đổi mới 2.1. Giúp học sinh nắm được các kí hiệu toán học: Trước hết phải làm cho học sinh nắm được các kí hiệu toán học đặc biệt là các kí hiệu hình học, làm cho học sinh phải giải được toán . Cần có các giải pháp sau đây: Mỗi khi giảng khái niệm, định lí mới cần nhấn mạnh để học sinh nắm vững các kí hiệu, các dấu hiệu, bản chất khái niệm trước khi đi vào giải bài tập SGK. Ví dụ: Khi dạy bài đầu tiên “ hai tam giác bằng nhau”, cần làm cho học sinh hiểu rõ thế nào là hai tam giác bằng nhau.
Xem thêm

Đọc thêm

de cuong tieu luan mon toan

de cuong tieu luan mon toan

Đề cương tiểu luận hay Đề tài : “ Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt giải toán có lời văn” 1. Lý do chọn đề tài. Trong các môn học, môn toán là một trong những môn có vị trí rất quan trọng. Các kiến thức, kỹ năng của môn toán có nhiều ứng dụng trong đời sống, giúp học sinh nhận biết mối quan hệ về số lượng và hình dạng không gian của thế giới hiện thực. Một trong những nội dung toán đáp ứng được mục đích trên đó là đơn vị đo lường. Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin đã làm cho khả năng nhận thức của trẻ cũng vượt trội. Điều đó đã đòi hỏi những nhà nghiên cứu giáo dục luôn luôn phải điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp với nhận thức của từng đối tượng học sinh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước. Những năm gần đây ngành giáo dục luôn được đổi mới về mục tiêu, nội dung và phương pháp cũng như hình thức tổ chức dạy học tich cực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Ở bậc tiểu học thì lớp Một là lớp được đổi mới nâng cao rõ nhất là môn Toán, trong chương trình trước đây các em chỉ học cộng trừ các số trong phạm vi 10, hiện nay các em được học cộng trừ trong phạm vi 100, đặc biệt là các em còn được làm quen và học dạng giải bài toán có lời văn. Khả năng giải toán có lời văn chính là phản ánh năng lực vận dụng kiến thức của học sinh. Học sinh hiểu về mặt nội dung kiến thức toán học vận dụng vào giải toán kết hợp với kíên thức Tiếng Việt để giải quyết vấn đề trong toán học. Thông qua giải toán có lời văn các em được phát triển trí tuệ, được rèn luyện kĩ năng tổng hợp: đọc, viết, diễn đạt, trình bày, tính toán. Giải toán có lời văn góp phần củng cố kiến thức toán, rèn luyện kỹ năng diễn đạt, tích cực góp phần phát triển tư duy cho học sinh tiểu học. Toán có lời văn là chiếc cầu nối giữa toán học và thực tế đời sống, giữa toán học với các môn học khác. Trong chương trình toán tiểu học thì “Giải toán có lời văn” là kiến thức khó khăn nhất đối với học sinh, và càng khó khăn hơn đối với học sinh lớp Một. Bởi vì đối với học sinh lớp một vốn từ, vốn hiểu biết, khả năng đọc hiểu, khả năng tư duy lôgic của các em còn rất hạn chế. Đối với trẻ là học sinh lớp 1, môn toán tuy có dễ nhưng để học sinh đọc hiểu bài toán có lời văn quả không dễ dàng, vả lại việc viết lên một câu lời giải phù hợp với câu hỏi của bài toán cũng là vấn đề không đơn giản. Nhiều khi với một bài toán có lời văn các em có thể làm đúng phép tính nhưng không thể trả lời hoặc lý giải tại sao các em lại có được phép tính như vậy. Thực tế tôi thấy một số em chưa biết tóm tắt bài toán, chưa biết phân tích đề toán để tìm ra lối giải, chưa biết cách trình bày bài giải, diễn đạt vụng về thiếu lôgic. Vậy làm thế nào để giúp học sinh lớp 1 giải tốt toán có lời văn ? Đó cũng là lí do mà tôi chọn sáng kiến kinh nghiệm : “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt giải toán có lời văn.”
Xem thêm

Đọc thêm

SKKN Kinh nghiệm phân tích dạng toán tính số hạng n; tính tổng, tích n số hạng đầu tiên của dãy số truy hồi khi giải toán trên máy tính cầm tay

SKKN KINH NGHIỆM PHÂN TÍCH DẠNG TOÁN TÍNH SỐ HẠNG N; TÍNH TỔNG, TÍCH N SỐ HẠNG ĐẦU TIÊN CỦA DÃY SỐ TRUY HỒI KHI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

MỤC LỤCI. PHẦN MỞ ĐẦU21. Lý do chọn đề tài:22. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:33. Đối tượng nghiên cứu:34. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu:35. Phương pháp nghiên cứu:3II. PHẦN NỘI DUNG:41. Cơ sở lý luận:42. Thực trạng:42.1. Thuận lợi, khó khăn:42.2. Thành công, hạn chế:62.3. Mặt mạnh, mặt yếu:62.4. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động:72.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra:73. Giải pháp, biện pháp:83.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp:83.2. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp:93.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp:154. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu:15III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:161. Kết luận:162. Kiến nghị:17TÀI LIỆU THAM KHẢO19NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN20I. PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài:Việc dạy và học toán có sự hỗ trợ của máy tính đã trở nên rất phổ biến trên toàn thế giới. Trong các tài liệu giáo khoa của các nước có nền giáo dục tiên tiến luôn có thêm chuyên mục sử dụng máy tính để giải toán.Ở nước ta, kể từ năm 2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các kì thi học sinh giỏi “Giải toán trên máy tính cầm tay” cho học sinh phổ thông ở các cấp, bậc học. Đội tuyển học sinh giỏi “Giải toán trên máy tính cầm tay” huyện Krông Ana những năm gần đây luôn đạt kết quả cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Tuy nhiên, khi tổ chức kỳ thi cấp huyện thì những học sinh đạt giải cao chủ yếu tập trung ở một số trường như trường THCS Buôn Trấp, THCS Lương Thế Vinh, … Một số trường trong huyện, nhiều năm vẫn chưa có học sinh tham gia hoặc có tham gia nhưng kết quả đạt được chưa cao, nguyên nhân do kiến thức về sử dụng máy tính bỏ túi còn mới mẻ nên bước đầu giáo viên còn bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu và tìm tòi tài liệu. Do đó mà nhiều giáo viên còn ngại khi được giao nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi giải toán trên máy tính điện tử. Mặt khác các tài liệu để giáo viên tham khảo còn ít và chưa thực sự có tính hệ thống.Trong khi đó nhu cầu học hỏi của học sinh ngày càng cao, các em thích tìm hiểu ham học hỏi, khám phá những kiến thức mới lạ trên máy tính điện tử. Còn về phía giáo viên lại không được đào tạo cơ bản về nội dung này, hầu hết giáo viên tự tìm hiểu, nghiên cứu các kiến thức về máy tính điện tử.Trong các dạng toán về máy tính cầm tay thì dạng toán về dãy số truy hồi là dạng toán khá phổ biến nhưng nhiều giáo viên và học sinh còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm lời giải, cách trình bày bài giải. Với kinh nghiệm nhiều năm bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay tôi xin mạnh dạn viết sáng kiến kinh nghiệm “Kinh nghiệm phân tích dạng toán tính số hạng n; tính tổng, tích n số hạng đầu tiên của dãy số truy hồi khi giải toán trên máy tính cầm tay”.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:
Xem thêm

19 Đọc thêm

Cùng chủ đề