KỸ THUẬT GHÉP CÂY HOA HỒNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KỸ THUẬT GHÉP CÂY HOA HỒNG":

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2016

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2016

QUY ĐỊNH Đơn giá bồi thuờng giải phóng mặt bằng đối với cây trồng, vật nuôi khi nhà nuớc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Kèm theo Quyết định số: 012016QĐUBND ngày 25 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn) ______________________ Phần I NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ KHI ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ Điều 1. Nguyên tắc áp dụng 1. Đơn giá bồi thường đối với cây trồng kèm theo Quyết định là mức giá bồi thường cho cây trồng là tài sản hợp pháp của chủ sở hữu, trồng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, đúng mật độ (trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 3 Phần I Quy định này), phù hợp với tiêu chuẩn cây giống theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành, được trồng trước thời điểm có thông báo thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, trên nguyên tắc thống kê thực tế số lượng cây đang sống trên đất hiện có tại thời điểm tổ chức thống kê và phải được chủ sở hữu bảo vệ cho đến khi thanh toán tiền mới chặt hạ hoặc di chuyển. 2. Đơn giá đền bù đối với vật nuôi (nuôi trồng thủy sản): Được bồi thường cho ao, hồ có nuôi trồng thủy sản theo hai hình thức, bồi thường do phải thu hoạch sớm (chưa đến thời điểm được bán) hoặc bồi thường đối với trường hợp di chuyển vật nuôi đến địa điểm nuôi mới được tính bồi thường chi phí di chuyển và phần thiệt hại trong quá trình di chuyển vật nuôi. Điều 2. Các trường hợp cây trồng, vật nuôi không phải bồi thường 1. Cây con tự mọc ở vườn tạp, cây do vãi hạt tự mọc không đủ tiêu chuẩn vườn ươm, không đảm bảo chất lượng, mật độ... 2. Các trường hợp cây cối, hoa màu trồng sau thời điểm có thông báo thu hồi đất của cấp có thẩm quyền. 3. Các loại thủy sản nuôi trồng đến thời kỳ thu hoạch. 4. Ao, hồ không nuôi thả thủy sản không được bồi thường sản lượng. Điều 3. Phương pháp xác định để tính bồi thường cây trồng 1. Đối với cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lấy gỗ, cây bóng mát: Đơn giá cây có dấu là cây trồng đang ở chu kỳ đầu tư hoặc đang ở thời gian xây dựng cơ bản là đơn giá đã bao gồm toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu và chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đất. Cây lâu năm là loại cây thu hoạch nhiều lần (cây ăn quả, cây lấy dầu, nhựa) đã đến thời hạn thanh lý bồi thường chi phí chặt hạ cho chủ sở hữu vườn cây. Chi phí chặt hạ, thu dọn tính như sau: + Cây có đường kính gốc từ 20cm đến 30cm: 70.000 đồngcây; + Cây có đường kính gốc từ 31cm đến 40cm: 120.000 đồngcây; + Cây có đường kính gốc từ 41cm đến 50cm: 250.000 đồngcây; + Cây có đường kính gốc từ 51cm đến 60cm: 350.000 đồngcây; + Cây có đường kính gốc từ 61cm đến 70cm: 500.000 đồngcây; + Cây có đường kính gốc từ 71cm trở lên: 600.000 đồngcây. Việc xác định cây lâu năm đến thời hạn thanh lý do Hội đồng đền bù căn cứ vào thực tế thống kê đền bù của chủ sở hữu vườn cây để xác định. 2. Đối với cây lương thực, rau màu và các loại cây ngắn ngày: Đơn giá bồi thường bằng giá trị sản lượng thu hoạch của một vụ được tính cho năng suất cao nhất trong 03 năm liền kề của cây trồng chính tại địa phương theo thời giá trung bình của nông sản cùng loại ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất (cây trồng chính trồng trên đất nông nghiệp của tỉnh Bắc Kạn được xác định là cây lúa, nông sản cùng loại ở địa phương là thóc sạch). Trên cơ sở năng xuất, sản lượng cây lúa (cây trồng chính) và giá cả thị trường thóc sạch tại địa phương mức giá bồi thường sản lượng cho từng loại cây được xác định như trong bảng giá áp dụng đối với cây trồng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, mật độ. 3. Đối với các loại cây, hoa màu trồng không đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, mật độ theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành chỉ được bồi thường bằng 12 (50%) giá trị theo bảng đơn giá. 4. Đối với cây, hoa màu chưa có trong bảng đơn giá thì giao cho Hội đồng bồi thường các cấp đề xuất mức giá bồi thường tương đương với các loại cây, hoa màu đã được quy định trong bảng giá. 5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và các chủ dự án có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính để tổng hợp nghiên cứu giải quyết. Phần II ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRẾN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN I. Cây ăn quả S TT Tên cây trồng ĐVT Quy cách Phẩm cấp Đơn giá (đồng) 1 Cây cam, cây quýt các loại Cây Cây mới trồng Cây triết cành mới trồng dưới 01 năm Cây trồng, cành triết chưa có quả ĐK 01cm Cây trồng, cành triết chưa có quả ĐK từ 02cm trở lên Cây trồng, cành triết có quả ĐK  01cm Cây có quả ĐK  02cm Cây có quả ĐK ≥ 03cm Cây có quả ĐK ≥ 04cm Cây có quả ĐK  05cm 06cm Cây có quả ĐK  07cm 22.000 54.000 75.000 90.000 108.000 215.000 269.000 377.00 539.000 643.000 2 Cây bòng, bưởi các loại Cây Cây mới trồng Cây triết cành mới trồng dưới 01 năm Cây trồng, cành triết chưa có quả ĐK từ 01cm đến 02cm Cây trồng, cành triết có quả ĐK từ 01cm đến 02cm Cây có quả ĐK > 02cm Cây có quả ĐK ≥ 03cm Cây có quả ĐK ≥ 04cm Cây có quả ĐK  05cm Cây có quả ĐK  07cm Cây có quả ĐK  10cm 11.000 43.000 50.000 76.000 87.000 108.000 162.000 216.000 270.000 323.000 3 Cây chanh Cây Cây mới trồng Cây triết cành mới trồng dưới 01 năm Cây trồng, cành triết chưa có quả ĐK  01cm Cây trồng, cành triết có quả ĐK  01cm Cây có quả ĐK  02cm Cây có quả ĐK ≥ 03cm Cây có quả ĐK ≥ 04cm Cây có quả ĐK  05cm Cây có quả ĐK  07cm trở lên 11.000 32.000 54.000 86.000 129.000 151.000 194.000 269.000 375.000 4 Cây vải thiều, nhãn lồng, nhãn Hương Chi Cây Cây mới trồng Cây triết cành mới trồng dưới 01 năm Cây trồng, cành triết chưa quả ĐK  01cm Cây có quả ĐK  02cm Cây có quả ĐK ≥ 03cm Cây có quả ĐK ≥ 04cm Cây có quả ĐK  05cm Cây có quả ĐK  07cm Cây có quả ĐK  10cm Cây có quả ĐK  12cm Cây có quả ĐK  15cm Cây có quả ĐK  20cm trở lên 32.000 75.000 140.000 161.000 215.000 323.000 430.000 646.000 864.000 1.298.000 1.508.000 1.830.000 5 Cây nhãn khác, vải ta Cây Cây mới trồng, cây gieo hạt còn nhỏ Cây trồng, cành triết chưa quả ĐK  01cm Cây có quả ĐK  02cm Cây có quả ĐK ≥ 03cm Cây có quả ĐK ≥ 04cm Cây có quả ĐK  05cm Cây có quả ĐK  07cm Cây có quả ĐK  10cm Cây có quả ĐK  12cm Cây có quả ĐK  20cm trở lên 16.000 33.000 54.000 87.000 108.000 161.000 269.000 378.000 484.000 592.000 6 Cây mận, mơ (các loại), đào táo, hồng có hạt và không có hạt, hồng xiêm, bơ Cây Cây nhỏ, cây trồng Cây cành triết ĐK  01cm Cây có quả ĐK  02cm Cây có quả ĐK ≥ 03cm Cây có quả ĐK  04cm Cây trồng có quả ĐK ≥ 05cm Cây có quả ĐK ≥ 06cm Cây có quả nhiều năm ĐK ≥ 08cm Cây có quả ĐK ≥ 10cm trở lên 11.000 32.000 54.000 108.000 162.000 216.000 322.000 430.000 536.000 7 Cây lê, lựu, mỏc mật , roi, ổi (các loại), khế, trứng gà, thị, vú sữa, dâu da, hồng bì, chay, bứa, dọc Cây Cây mới trồng Cây chiết, cây ghép, cây trồng ĐK  0,5cm Cây chiết, cây ghép, chưa có quả ĐK từ 01cm đến 06cm Cây chiết, cây ghép, có quả ĐK  01cm Cây chiết, cây ghép, cây trồng có quả ĐK  02cm Cây chiết, cây ghép, cây trồng có quả ĐK  03cm 06cm Cây có quả nhiều năm ĐK > 06cm 08cm Cây có quả nhiều năm ĐK > 08cm10cm trở lên 11.000 22.000 32.000 54.000 86.000 108.000 215.000 323.000 8 Cây na (mãng cầu) Cây Cây mới trồng Cây chiết, cây ghép, cây trồng ĐK  0,5cm Cây chiết, cây ghép, cây trồng chưa có quả ĐK  01cm Cây chiết, cây ghép, cây trồng chưa có quả ĐK  02cm Cây chiết, cây ghép, cây trồng chưa có quả ĐK  03cm Cây chiết, cây ghép, cây trồng chưa có quả ĐK  4cm Cây chiết, cây ghép, cây trồng có quả ĐK ≥ 05cm đến 07cm Cây có quả nhiều năm ĐK ≥ 08cm trở lên 21.000 32.000 65.000 108.000 162.000 215.000 324.000 433.000 9 Cây xoài Cây Cây mới trồng Cây chiết, cây ghép, cây trồng ĐK  0,5cm Cây chiết, cây ghép, chưa có quả ĐK  01cm đến 05cm Cây chiết, cây ghép, chưa có quả ĐK  0cm Cây có quả ĐK  06 08cm Cây có quả ĐK  09 15cm Cây có ĐK  16 20cm Cây có ĐK  21 25cm Cây trồng có quả ĐK ≥ 26cm trở lên 22.000 54.000 76.000 80.000 109.000 215.000 323.000 539.000 754.000 10 Cây sấu, trám Cây Cây mới trồng Cây có ĐK < 02cm Cây có ĐK >02cm đến 05cm Cây có ĐK > 05cm đến 10cm Cây có quả 01 02 năm đầu ĐK > 10cm Cây có quả nhiều năm ĐK > 20cm 16.000 32.000 75.000 108.000 215.000 430.000 11 Cây mít Cây Cây mới trồng Cây có ĐK gốc > 01cm 02cm Cây trồng có ĐK gốc > 02cm 05cm Cây trồng có ĐK gốc > 05cm 08cm Cây có ĐK gốc > 8cm 12cm Cây có ĐK gốc > 12cm 15cm Cây có ĐK gốc > 15cm 20cm Cây có ĐK gốc > 20cm 25cm trở lên 11.000 27.000 43.000 75.000 107.000 216.000 431.000 647.000 12 Cây nhót, dâu ăn quả, chanh dây Cây Cây mới trồng Cây chưa có quả ĐK 01 02cm Cây mới có quả ĐK 03 05cm Cây đã có quả ĐK 06 10cm Cây đã có quả ĐK 11 20cm 5.000 20.000 54.000 108.000 162.000 13 Cây dừa, cau ăn quả Cây Cây mới trồng Cây chưa có quả cao < 50cm Cây chưa có quả cao > 50cm Cây đã có quả năm đầu tiên Cây đã có quả từ năm thứ 02 trở đi 30.000 54.000 108.000 161.00 269.000 14 Cây đu đủ Cây Cây trồng chưa có quả Cây trồng sắp có quả (đang ra hoa) Cây trồng đã có quả non 11.000 43.000 76.000 15 Cây dứa Cây bụi m dài Cây mới trồng từ 03 06 tháng Cây trồng trên 06 tháng đến 01 năm Cây trồng trên 01 năm (01m trồng 03 bụi) 5.500 11.000 16.000 16 Cây nho, gấc Giàn Mới trồng Trồng trên 01 tháng Giàn trồng diện tích phủ giàn < 04m² Giàn trồng diện tích phủ giàn > 04m² Giàn có quả diện tích phủ giàn  10m² 5.500 16.000 27.000 40.000 76.000 17 Cây trầu không Giàn Mới trồng Trồng trên 01 tháng Giàn leo rộng < 05m2 Giàn leo rộng > 05m2 5.500 16.000 54.000 75.000 18 Cây thanh long Cây Mới trồng chưa ra quả Đang có quả non 21.000 108.000 19 Sắn dây Gốc Trồng > 06 tháng Trồng từ 06 tháng đến < 12 tháng 54.000 108.000 20 Cây lấy vỏ ăn trầu Cây Cây còn nhỏ Cây đã lấy được vỏ 50.000 100.000 II. Cây công nghiệp STT Tên cây trồng ĐVT Quy cách Phẩm cấp Đơn giá (đồng) 1 Cây chè xanh m dài luống Mới trồng Cây có ĐK < 0,5cm Cây có ĐK ≥ 0,5cm 11.000 16.000 22.000 2 Cây chè đắng, vối, hoa hoè Cây Cây mới trồng Cây cao từ 01 02m Cây cao từ > 02 05m Cây cao từ > 05m 11.000 22.000 54.000 108.000 3 Cây cà phê Cây Cây mới trồng, trong vòng 01 tháng đầu Cây chưa có quả, mới trồng năm đầu ĐK < 01cm Cây trên 01 năm, ĐK ≥ 01cm Cây đã cho thu hoạch ĐK ≥ 03cm 11.000 16.000 30.000 75.000 4 Cây trẩu, sở, sổ, lai, thông lấy nhựa, chàm Cây Cây mới trồng Cây trồng có ĐK < 05cm Cây có ĐK 05cm 10cm Cây đã cho quả năm đầu ĐK > 10 cm Cây đã cho thu hoạch nhiều năm ĐK > 20cm 11.000 32.000 54.000 86.000 129.000 5 Cây quế, hồi Cây Cây mới trồng Cây trồng cao ≤ 03m Cây trồng cao > 03m Cây cho thu hoạch ĐK từ 05 đến < 10cm Cây cho thu hoạch ĐK từ 10 đến < 20cm Cây cho thu hoạch ĐK từ 20 đến < 30cm Cây đã cho thu hoạch ĐK từ 30cm trở lên 16.000 32.000 54.000 108.000 215.000 323.000 430.000 6 Cây bồ kết Cây Cây mới trồng Cây có ĐK < 02cm Cây đã bắt đầu có quả ĐK< 05cm Cây đã có quả ĐK từ 05cm đến < 10cm Cây đã có quả ĐK từ 10cm đến 20cm trở lên 5.500 11.000 54.000 100.000 216.000 7 Cây cọ, móc Cây Cây mới trồng Cây thấp < 03m Cây cao từ 03 10m Cây cao > 10m 10.000 22.000 54.000 86.000 8 Cây rau ngót rừng Cây Cây mới trồng Cây cao 01m 02m Cây cao trên 02m trở lên 5.500 54.000 108.000 III. Cây lấy gỗ STT Tên cây trồng ĐVT Quy cách phẩm cấp Đơn giá (đồng) 1 Gỗ nhóm I, nhóm II Lim, Lát, Tếch, Đinh, Sến, Tấu, Nghiến, Pơ mu, Hoàng đàn, Trai lý, Sưa Cây Cây mới trồng Cây có ĐK từ 01cm 0 3cm Cây có ĐK từ > 03cm 10cm Cây có ĐK từ > 10 25cm Cây có ĐK từ > 25cm 30cm Cây có ĐK từ > 35cm trở lên 11.000 43.000 129.000 215.000 323.000 539.000 2 Gỗ nhóm III, nhóm IV, nhóm V: Chò Chỉ, Lát Khét, Giổi, De, Vàng tâm, Gội, Dẻ, Muồng, Xà cừ, Thông, Kẹn, Sa mộc, Sau Sau Cây Cây mới trồng, cây có ĐK < 02cm Cây có ĐK thân từ 02cm đến < 05cm Cây có ĐK thân từ 05cm đến < 10cm Cây có ĐK thân từ 10cm đến < 20cm Cây có ĐK từ 20cm đến < 30cm Cây có ĐK 30cm trở lên 11.000 32.000 75.000 108.000 162.000 216.000 3 Gỗ nhóm VI, nhóm VII, nhóm VIII, Gỗ tạp Bạch đàn, Xoan, Keo lá tràm, Mỡ, Sồi, Bồ Đề, Sung, Gạo, Long Não Cây Cây mới trồng, cây có ĐK < 02cm Cây có ĐK thân từ 02cm đến < 05cm Cây có ĐK thân từ 05cm đến < 10cm Cây có ĐK thân từ 10cm đến < 20cm Cây có ĐK từ 20cm đến < 30cm Cây có ĐK 30cm trở lên 11.000 22.000 32.000 54.000 86.000 100.000 4 Cây Tre các loại, Mai, Nghẹ, Ngà, Hốc, Luồng. Cây Cây mới trồng Cây non, cây bánh tẻ Cây già ĐK gốc = 07cm trở lên 5.500 22.000 27.000 5 Cây Vầu, Hóp các loại, Mạy Pùn Cây Cây mới trồng Cây non cây bánh tẻ Cây già 5.500 9.000 11.000 6 Cây nứa các loại (nứa tép, nứa ngộ) Bụi Bụi có số lượng dưới 10 cây Bụi có số lượng trên 10 cây 22.000 27.000 7 Cây vối, cây bo, cây vả, mác bát, me rừng Cây Cây mới trồng Cây có ĐK < 10cm Cây có ĐK từ 10cm – 30cm Cây có ĐK > 30cm trở lên 5.000 11.000 54.000 108.000 8 Cây gỗ trầm hương Cây Cây mới trồng Cây cao dưới 01m Cây cao ≥ 01m đến 02m Cây cao > 02m đến 2,5m Cây cao > 2,5m đến 03m Cây cao > 03m đến 3,5m Cây cao > 3,5m đến 04m Cây cao > 04m đến 4,5m Cây cao > 4,5m đến 05m Cây cao > 05m trở lên 11.000 22.000 54.000 108.000 162.000 216.000 325.000 430.000 646.000 1.078.000 9 Cây Trúc Cây Cây mới trồng Cây non, cây chưa sử dụng được Cây sử dụng được 500 1000 2.000 10 Cây Mây, Song Bụi Mới trồng Trồng từ 01 năm trở lên 5.500 11.000 11 Cây vườn ươm lâm nghiệp và cây ăn quả (đủ tiêu chuẩn) m² Di chuyển cây ăn quả, cây lâm nghiệp trong bầu Di chuyển cây lâm nghiệp trồng đất đủ tiêu chuẩn xuất giống Di chuyển cây ăn quả trồng đất đủ tiêu chuẩn xuất giống 16.000 27.000 38.000 IV. Cây bóng mát, cây cảnh STT Tên cây trồng ĐVT Quy cách Phẩm cấp Đơn giá (đồng) 1 Cây trồng làm hàng rào râm bụt, xương rồng, găng, giành giành, lải keo, cúc tần, thanh thảo m. dài 11.000 2 Cây vạn tuế, cau vua Cây Vạn tuế: ĐK < 05cm Vạn tuế: ĐK từ 05cm đến 10 m trở lên Cau vua: Cao < 01m Cao từ 01m trở lên 130.000 269.000 200.000 376.000 3 Cây dừa cảnh, cọ cảnh Cây 32.000 4 Cây ngũ gia bì Cây 32.000 5 Cây chuối cảnh, trạng nguyên Cây 16.000 6 Cây quỳnh, giao, dạ hương, mây cảnh Cây 27.000 7 Cây thiết mộc lan, trúc nhật Cây 32.000 8 Cây Tùng bách tán Cây 75.000 9 Cây xanh, si, đa, sung, lộc vừng, hoa đại, hải đường, cau cảnh, đào cảnh và các loại cây cảnh khác trồng trên đất Cây 75.000 10 Cây bóng mát: Cây bàng, cây phượng, bằng lăng, hoa sữa, trứng cá, long não Cây Cây mới trồng Cây cao < 02m có ĐK < 05cm Cây cao trên 02m có ĐK < 10cm Cây có ĐK từ 10cm đến < 20cm Cây có ĐK từ 20cm đến < 30cm Cây có ĐK từ 30cm trở lên 5.500 32.000 54.000 75.000 129.000 161.000 11 Cây dây leo: Hoa giấy, châm bầu Khóm Mới trồng Cây đã có hoa 2.000 11.000 12 Cây ngọc lan Cây Cây mới trồng Cây cao từ 02m05m có ĐK ≤ 05cm Cây cao > 05m có ĐK > 05cm Cây có ĐK > 06cm đến < 10cm Cây có ĐK từ 10cm đến < 20cm Cây có ĐK từ 20cm trở lên 11.000 32.300 54.000 70.000 108.000 216.000 13 Cây hoa các loại 13.1 Cây hoa hồng, hoa cúc, hoa ly, lay ơn, huệ m² 54.000 13.2 Cây các loại hoa khác m² 22.000 14 Cây quất Cây Cây mới trồng, cây chưa ra hoa Cây đang ra hoa, cây đã có quả 54.000 108.000 15 Cây cà độc dược, cà gai, xương sông Cây 5.500 16 Chuối tiêu, chuối ngự, chuối tây Cây Cây trồng dưới 6 tháng Cây nhánh có thân cao < 01m Cây cao > 01m chưa có buồng non Cây trồng đang có hoa Cây đã có quả non 8.000 11.000 22.000 32.000 54.000 17 Cây chuối hột Cây Cây cao dưới < 01m Cây cao > 01m Cây có hoa, quả non 3.000 5.500 16.000 18 Cây dược liệu huyết dụ, đinh lăng, actiso, gối hạc, chè hoa vàng, hoàng tinh hoa đỏ, bình vôi, ba kích, tam thất bắc, xả Cây Cây mới trồng Cây sắp thu hoạch 5.500 17.000 19 Tam thất nam, sâm cau, nghệ đen, hà thủ ô Khóm Cây mới trồng Cây sắp thu hoạch 5.000 17.000 20 Diệp hạ châu, bông mã đề, sa nhân, đỗ trọng, si tử, giảo cổ lam, kim ngân, hương nhu, kim tiền thảo, ích mẫu m2 Cây mới trồng Cây sắp thu hoạch 3.500 10.000 V. Cây trồng hàng năm bồi thường theo sản lượng STT Tên cây trồng ĐVT Đơn giá (đồng) 1 Rau muống m2 11.000 2 Rau cải các loại m2 11.000 3 Cây cà bát, cà pháo m2 11.000 4 Cây cà chua, dưa chuột, đỗ đũa, đỗ cô ve m2 11.000 5 Bí xanh, bí đỏ, mướp ngọt, bầu, mướp đắng, thiên lý, su su m2 11.000 6 Bắp cải, xu hào, xúp lơ m2 11.000 7 Hành, tỏi các loại, gừng các loại nghệ, giềng m2 11.000 8 Rau diếp, xà lách, rau thơm các loại m2 11.000 9 Rau đay, mùng tơi m2 11.000 10 Rau ngót nhà mdài 11.000 11 Rau bồ khai m2 11.000 12 Cây ớt m2 11.000 13 Cây lúa m2 9.000 14 Ngô m2 7.000 15 Khoai lang, sắn các loại m2 5.500 16 Khoai tây m2 9.000 17 Khoai sọ, khoai tàu m2 11.000 18 Cây lạc, đỗ xanh, đỗ đen, đỗ tương, vừng m2 9.000 19 Dọc mùng, mon nước m2 3.500 20 Cỏ chăn nuôi, cói đan chiếu, cây lá dong m2 4.500 21 Cây thuốc lá m2 11.000 22 Mía các loại: Mới trồng dưới 03 tháng Trồng trên 03 tháng đến 09 tháng Trồng 09 tháng đến dưới 03 năm Gốc ủ chờ khai thác vụ sau (dưới 03 năm) m dài 22.000 43.000 54.000 22.000 23 Dong giềng: Cây mới trồng Cây sắp đến kỳ thu hoạch m² 3.000 10.000 VI. Vật nuôi (nuôi trồng thủy sản) 1. Ao hồ nuôi trồng thủy sản bồi thường do phải thu hoạch sớm: 10.000đm² mặt nước. 2. Trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường: a) Chi phí di chuyển: 4.000đm² mặt nước. b) Thiệt hại do di chuyển: 6.000đm² mặt nước. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lý Thái Hải
Xem thêm

16 Đọc thêm

Nghiên cứu lựa chọn giống bầu (Lagenaria siceraria) chịu mặn làm gốc ghép cho dưa hấu (Citrullus lanatus)

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN GIỐNG BẦU (LAGENARIA SICERARIA) CHỊU MẶN LÀM GỐC GHÉP CHO DƯA HẤU (CITRULLUS LANATUS)

1. Lý do chọn đề tài Những thiệt hại do điều kiện bất lợi của môi trường, ví dụ như khô hạn, ngập úng, mặn, phèn, nóng, lạnh… đã ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Mặn ảnh hưởng rất lớn đến năng suất cây trồng. Đã có nhiều nghiên cứu ở các mức độ khác nhau chẳng hạn như nghiên cứu chuyển gen, lai tạo các giống cây trồng để tạo ra các giống mới, thích nghi với điều kiện bất lợi của môi trường mà vẫn cho năng suất ổn định. Một trong những phương pháp được ứng dụng là sử dụng giống cây ghép trong quá trình tạo giống và sản xuất. Sử dụng giống cây ghép là một trong các kỹ thuật cốt yếu trong sản xuất một số loại rau ở nhiều vùng trên thế giới, trong đó gốc ghép là một giống cây có khả năng chịu mặn tốt 11, 28, 29, 34. Kỹ thuật ghép lần đầu tiên được ứng dụng tại Hàn Quốc và Nhật Bản trong những năm 20 ở dưa hấu ghép trên gốc bầu. Hiện nay, hơn 95% dưa hấu và dưa thơm (oriental melon) sản xuất ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan được ghép trên gốc bầu hoặc bí 38, 50, 64. Dưa hấu ghép đã bước đầu du nhập và được trồng ứng dụng ở một số vùng của nước ta. Kỹ thuật ghép dưa hấu trên gốc bầu từ Trung Quốc được một số nông dân huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn ứng dụng sản xuất cây ghép cho nông dân trong vùng. Để hạn chế dưa hấu chết, nông dân tỉnh Long An cũng tiến hành ghép dưa hấu trên gốc bầu để sản xuất cây giống dưa hấu. Với hình thức sản xuất tự phát, công tác tuyển chọn giống gốc ghép đặc biệt đối với cây giao phấn trong họ bầu bí chưa được chú ý. Tỉ lệ sống và khả năng sinh trưởng của cây ghép do nông dân tự sản xuất không đồng đều và còn phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, bầu bí có khả năng chịu được độ mặn cao, bộ rễ lan rộng nên thích nghi cao với điều kiện của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Đây là ưu điểm có thể khai thác dùng làm gốc ghép cho sản xuất dưa hấu ở vùng đất nhiễm mặn 47, 51. Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi đã chọn đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn giống bầu (Lagenaria siceraria) chịu mặn làm gốc ghép cho dưa hấu (Citrullus lanatus)”.
Xem thêm

79 Đọc thêm

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN TỬ XÁC ĐỊNH PHYTOPLASMA GÂY BỆNH TRÊN CÂY MÍA

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PHÂN tử xác ĐỊNH PHYTOPLASMA gây BỆNH TRÊN cây mía
Xem thêm

112 Đọc thêm

Giáo án sinh 6 năm học 20162017

GIÁO ÁN SINH 6 NĂM HỌC 20162017

Giáo án sinh 6 năm học 20162017 chuẩn: xem đoạn này coi: SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI 1. Mục tiêu : a.Về kiến thức: Phân biệt được sinh sản sinh dưỡng tự nhiên và sinh sản sinh dưỡng do con người. Trình bày được những ứng dụng trong thực tế của hình thức sinh sản do con người tiến hành. Phân biệt hình thức giâm, chiết, ghép. b. Về kỹ năng: Biết cách giâm, chiết, ghép cây. c. Về thái độ: Giáo dục hs biết các kỹ thuật trồng cây. 2. Chuẩn bị của GV và HS a. Chuẩn bị của GV Chuẩn bị H: 27.1 đến H: 27.4 b. Chuẩn bị của HS Đọc trước bài 27. 3. Tiến trình bài dạy: a. Kiểm tra bài cũ: (5’) Câu hỏi: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là gì ? Lấy Vd minh hoạ về hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên? Đặt vấn đề vào bài mới Giâm cành, chiết cànhh, ghép cây và nhân giống vô tính là cách sinh sản sinh dưỡng do con người chủ động tạo ra, nhằm mục đích nhân giống cây trồng. b. Dạy nội dung bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoat động 1: Tìm hiểu cách giâm cành. Gv: Cho hs quan sát hình 27.1. Yêu cầu hs trả lời: Một đoạn cây sắn có đủ mắt, chồi cắm xuống đất ẩm sau 1 thời gian có hiện tượng gì ? Giâm cành là gì ? Kể tên các loại cây có thể trồng bằng giâm cành? cành của những cây này có đ.điểm gì mà người ta có thể giâm được ? Gv: Cho hs nhận xét: Nhấn mạnh: Đoạn cành đem giâm phải có đủ mắt, chồi (bánh tẻ). Hoạt động 2: Tìm hiểu cách chiết cành. Gv: Yêu cầu hs quan sát H: 27.2 (gv giới thiệu). Chiết cành là gì ? Vì sao ở cành chiết, rễ chỉ mọc ra từ mép vỏ ở phía trên của vết cắt ? Kể tên một số cây trồng bằng cách chiết cành ? Vì sao những cây này thường không được áp dụng trồng bằng cách giâm cành ? Gv: Cho hs nhận xét, liên hệ thực tế: Lưu ý cách làm bầu đất. Hoạt động 3: Tìm hiểu kỹ thuật ghép cây. Gv: Yêu cầu hs quan sát H: 27.3, thảo luận: Ghép cây gồm những giai đoạn nào ? Yêu cầu 1 đến 2 hs lên bảng: Hãy trình bày các bước ghép cây trên tranh? Gv: Nhận xét, bổ sung Lưu ý cho hs: Cách ghép: Ghép mắt, ghép chồi, ghép cành. Khi chọn cành ghép chú ý chọn cành không sâu bệnh, để đạt kết quả tốt. 1. Giâm cành. (12’) (Ra rễ). + Giâm cành là cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi cắm xuống đất ẩm cho cành đó ra rễ, phát triển thành cây mới. Cành rau lang, sắn, dâu tằm, mía, rau ngót ...Cành những cây này có đ.đ ra rễ rất nhanh. 2. Chiết cành. (12’) + Chiết cành là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng thành cây mới. Vì cắt mạch rây, chất hữu cơ ứ đọng, gặp đất ẩm, phát trien ra rễ. Những cây thường trồng bằng cách giâm cành là: Những cây ăn quả... Những cây này chậm ra rễ. 3. Ghép cây (10’) Quan sát và trả lời. Lên trình bày trên bảng + Ghép cây là đem cành (cành ghép) hoặc mắt ghép (mắt ghép, chồi ghép) của cây này ghép vào cây khác cùng loại (gốc ghép) để cho cành ghép tiếp tục phát triển.
Xem thêm

53 Đọc thêm

CÁC BẤT ĐẲNG THỨC PHỤ THƯỜNG DÙNG TRONG CM BĐT

CÁC BẤT ĐẲNG THỨC PHỤ THƯỜNG DÙNG TRONG CM BĐT

+x + y + z =222Phép nhân: x2y 2 z 2 = ( xy ) ( yz ) ( zx ) ; xyz= xy yz zx( x, y, z≥ 0)2. Kỹ thuật chọn điểm rơi:Trong kỹ thuật chọn điểm rơi, việc sử dụng dấu “ = ” trong BĐT Côsi và các quy tắc về tínhđồng thời của dấu “ = ”, quy tắc biên và quy tắc đối xứng sẽ được sử dụng để tìm điểm rơi của biến.3. Kỹ thuật thêm bớt hằng số.4. Kỹ thuật tách nghịch đảo + ghép cặp nghịch đảo:Trong kỹ thuật tách nghịch đảo kỹ thuật cần tách phần nguyên theo mẫu số để khi chuyểnsang TBN thì các phần chứa biến số bị triệt tiêu chỉ còn lại hằng số.Tuy nhiên trong kỹ thuật tách nghịch đảo đối với bài toán có điều kiện ràng buộc của ẩn thìviệc tách nghịch đảo học sinh thường bị mắc sai lầm. Một kỹ thuật thường được sử dụng trong kỹthuật tách nghịch đảo, đánh giá từ TBN sang TBC là kỹ thuật chọn điểm rơi.5. Kỹ thuật đánh giá từ trung bình cộng sang trung bình nhân:6. Kỹ thuật đánh giá từ trung bình nhân sang trung bình cộng:
Xem thêm

5 Đọc thêm

KỸ THUẬT GHÉP KÊNHKỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU

KỸ THUẬT GHÉP KÊNHKỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU

Bài 5KỸ THUẬT GHÉP KÊNHKhái niệmThuật ngữ “ghép kênh”: chỉ quá trình kết hợphay tổ hợp nhiều tín hiệu lối vào (có tốc độ bitthấp) tạo nên một tín hiệu lối ra (có tốc độ bitcao hơn)Điều kiện đơn kênh: Tại một thời điểm, môitrường truyền dẫn chỉ cho phép duy nhất mộtkênh truyền/tín hiệu truyền quaTrong trường hợp nhiều kênh truyền cùng chiasẻ một môi trường truyền dẫn: khi đó tàinguyên của môi trường truyền sẽ phải chianhỏ, môi kênh truyền sẽ được chia một phầntài nguyên đóTài nguyên của môi trường truyền dẫn: thờigian, tần số, mã, không gianMục đích
Xem thêm

36 Đọc thêm

Bài giảng hướng dẫn gia công chi tiết mộc xây dựng theo tiêu chuẩn Úc

BÀI GIẢNG HƯỚNG DẪN GIA CÔNG CHI TIẾT MỘC XÂY DỰNG THEO TIÊU CHUẨN ÚC

Giới thiệu tính chất gỗ, yêu cầu kỹ thuật.Các loại dụng cụ trong nghề mộc.Kỹ thuật gia công chi tiết mối nối: nối đầu, ghép chồng phân nửa, nối khắc rãnh, kết nối đuôi én, khớp lõm.Lắp ráp sản phẩm và phần hoàn thiện sản phẩm.Yêu cầu kỹ thuật

106 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MẦM NON ĐỀ TÀI CHUYỆN CỦA CÂY HOA HỒNG (LỚP LÁ)

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MẦM NON ĐỀ TÀI CHUYỆN CỦA CÂY HOA HỒNG (LỚP LÁ)

Không được sự nuôi dưỡng của mẹ Đất, hoahồng trở nên khô héoKhi hoa hồng nhận ralỗi lầm, mẹ Đất ân cầnđón hoa hồng trở vềCâu chuyện cô vừa kể có tênlà gì?Hoa hồng đã nói những gì với anhgiun và mẹ Đất?Hoa hồng đã có hành động nhưthế nào?Hành động ấy khiến cho hoa hồng trở nên nhưthế nào?Mẹ Đất đã nói gìvới hoa hồng?

23 Đọc thêm

BÀI 43 THỰC HÀNH NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT BẰNG GIẤM CHIẾT GHÉP

BÀI 43 THỰC HÀNH NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT BẰNG GIẤM CHIẾT GHÉP

- ứngdụng+ Dùng nhân giống cây hoa, cây cảnh.Ghép cùng giống cùng loại dễ thành công.Chanh Eureka, chanh yên, camngọt,cam voi Quảng Bình.Táo nhỏ quả, táo dai làm gốc ghépcho táo Gia Lộc táo Biên Hoà, táo ThiệnPhiến.Mít mật làm gốc ghép cho mítvvdai, mít Tố Nữb. Ghép nối cành.Trình bày kĩ thuật ghép nốicành ? Khi nào sử dụng ghépnêm,ghép-Kĩ thuậtghépnối:dới vỏ ?+ Cắt vát hình lỡi gà ởgốc ghép cách mặt đất10 15 cm.+ Cắt vát cành ghép cócùng đờng kính, có 2-3chồi ngủ,đặt khít lên gốcghép
Xem thêm

25 Đọc thêm

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với cây na ở huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh và phòng chống sâu hại tổng hợp, phát triển cho cây đậu hàng hóa cho tỉnh thừa thiên huế

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH VÀ PHÒNG CHỐNG SÂU HẠI TỔNG HỢP, PHÁT TRIỂN CHO CÂY ĐẬU HÀNG HÓA CHO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh và phòng chống sâu hại tổng hợp, phát triển cho cây đậu hàng hóa cho tỉnh thừa thiên huế nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh và phòng chống sâu hại tổng hợp, phát triển cho cây đậu hàng hóa cho tỉnh thừa thiên huế nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh và phòng chống sâu hại tổng hợp, phát triển cho cây đậu hàng hóa cho tỉnh thừa thiên huế nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh và phòng chống sâu hại tổng hợp, phát triển cho cây đậu hàng hóa cho tỉnh thừa thiên huế nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh và phòng chống sâu hại tổng hợp, phát triển cho cây đậu hàng hóa cho tỉnh thừa thiên huế nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh và phòng chống sâu hại tổng hợp, phát triển cho cây đậu hàng hóa cho tỉnh thừa thiên huế nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh và phòng chống sâu hại tổng hợp, phát triển cho cây đậu hàng hóa cho tỉnh thừa thiên huế nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh và phòng chống sâu hại tổng hợp, phát triển cho cây đậu hàng hóa cho tỉnh thừa thiên huế nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh và phòng chống sâu hại tổng hợp, phát triển cho cây đậu hàng hóa cho tỉnh thừa thiên huế nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh và phòng chống sâu hại tổng hợp, phát triển cho cây đậu hàng hóa cho tỉnh thừa thiên huế
Xem thêm

55 Đọc thêm

ĐIỀU TRA kỹ THUẬT xử lý RA HOA cây MĂNG cụt (garcinia mangostana l ) tại HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH bến TRE năm 2014

ĐIỀU TRA KỸ THUẬT XỬ LÝ RA HOA CÂY MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L ) TẠI HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE NĂM 2014

ĐIỀU TRA kỹ THUẬT xử lý RA HOA cây MĂNG cụt (garcinia mangostana l ) tại HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH bến TRE năm 2014 ĐIỀU TRA kỹ THUẬT xử lý RA HOA cây MĂNG cụt (garcinia mangostana l ) tại HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH bến TRE năm 2014 ĐIỀU TRA kỹ THUẬT xử lý RA HOA cây MĂNG cụt (garcinia mangostana l ) tại HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH bến TRE năm 2014 ĐIỀU TRA kỹ THUẬT xử lý RA HOA cây MĂNG cụt (garcinia mangostana l ) tại HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH bến TRE năm 2014 ĐIỀU TRA kỹ THUẬT xử lý RA HOA cây MĂNG cụt (garcinia mangostana l ) tại HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH bến TRE năm 2014 ĐIỀU TRA kỹ THUẬT xử lý RA HOA cây MĂNG cụt (garcinia mangostana l ) tại HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH bến TRE năm 2014 ĐIỀU TRA kỹ THUẬT xử lý RA HOA cây MĂNG cụt (garcinia mangostana l ) tại HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH bến TRE năm 2014 ĐIỀU TRA kỹ THUẬT xử lý RA HOA cây MĂNG cụt (garcinia mangostana l ) tại HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH bến TRE năm 2014
Xem thêm

77 Đọc thêm

THỰC HIỆN MÔ HÌNH THÂM CANH, LƯU TRỮ GIỐNG NHÃN LỒNG ƯU TÚ TẠI HỘ VÀ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỒNG VƯỜN NHÃN MỚI

THỰC HIỆN MÔ HÌNH THÂM CANH, LƯU TRỮ GIỐNG NHÃN LỒNG ƯU TÚ TẠI HỘ VÀ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỒNG VƯỜN NHÃN MỚI

hành một số nội dung kỹ thuật ngay trên vườn như bón phân, pha thuốc vàphun, cắt tỉa vệ sinh vườn cây, cắt tỉa định hình cành lộc thu, khống chế lộcđông, nhận dạng một số đối tượng gây hại và cách phòng trừ.Tổ chức các buổi toạ đàm, trao đổi, thăm quan các vườn mô hình.-Phổ biến tuyên truyền các biện pháp kỹ thuật bón phân chăm sóc, sửdụng phân bón, thuốc BVTV, kích thích sinh trưởng, phòng trừ sâu bộnh, hạicây, hoa, quả, biện pháp kỹ thuật tỉa cành, tạo tán, thu hoạch,...và thườngxuyên được tuyên truyền, hướng dẫn trên chuyên mục “ứng dụng kỹ thuật tiếnbộ thâm canh nhãn” trên đài phát trên thanh truyền hình tỉnh, trên phương tiệnthông tin của cơ sở (loa* đài) qua 3 thời kỳ trong nãm (Có qui trình kèmthao). Chúng tôi đã cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng dẫn13kỹ thuật cho các hộ trực tiếp tại vườn nhãn, vải, cùng họ phát hiện và đề xuấtnhững giải pháp phòng, trừ sâu, bênh kịp thời, hữu hiệu. Do đó, các vườn nhãntham gia xây đựng mô hình trồng mới, thảm canh nhãn hàng hoá đã được cácchủ hộ thực hiện các hạng mục chăm sóc theo qui trình tích cực hơn, nắmđược các công việc cần làm theo từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của câycó định hướng và có mục đích.- Chuẩn bị cây nhãn giống được sản xuất từ những cây nhãn đầu dòngcủa các nhóm chín sớm, chín chính vụ và chín muộn xây dựng kế hoạch bố trícơ cấu giống cềằc trà hợp lý. Cùng với Sở Khoa học, Cồng nghệ và Môi trườngcung cấp giống, chất lượng, phân bón, thuốc BVTV, hỗ trợ công trồng, chămsóc bảo vệ cây và phối hợp với cán bộ kỹ thuật của dự án hướng dẫn, kiểm tra,giá sát trồng nhãn mới tại các điểm trong kế hoạch,...-Về thâm canh nhãn hàng hoá: các hộ đã nhận biết được một số sâu
Xem thêm

88 Đọc thêm

CÁC LOẠI SÂU BỆNH CHÍNH HẠI CÂY CÓ MÚI

CÁC LOẠI SÂU BỆNH CHÍNH HẠI CÂY CÓ MÚI

tiên của sâu.3. Bệnh vàng lá greeningĐặc tính sâu bệnh:Bệnh gây hại trên tất cả các giống cam, quýt, chanh,bưởi… Mới đầu bệnh hại trên từng cành sau đó lan dần ra cảcây. Lá bị bệnh có mầu vàng loang lổ. Lá nhỏ lại và thường bịlệch tâm. Quả bị bệnh nhỏ, chậm phát triển và cũng bị lệchtâm. Khi bổ quả bị bệnh thường thấy hạt bị lép. Quả từ cây bịbệnh khi chín thường loang lổ màu xanh, vàng xen kẽ. Trongkhi quả từ trên các cây không bị bệnh có mầu vàng tươi. Câybị bệnh nặng thường thấy hiện tượng ra hoa trái vụ. Cáccành lá vàng và khô dần cả cành, rồi khô đi. Chính vì thếnhiều nơi gọi bệnh này là hiện tượng cây khô lá vàng. Tácnhân gây bệnh do vi khuẩn Liberobacter asiaticum gây ra.Bệnh lây lan qua cành chiết và mắt ghép lấy từ cây bị bệnhđể nhân giống. Trên đồng ruộng, rầy chổng cánh (Diaphorinacitri) là môi giới truyền bệnh từ cây bịbệnh sang cây khoẻ.Cách phòng và trị:Bệnh này cực kỳ nguy hiểm, khó phòng trừ nên phòngchống bằng cách không nhân giống hoặc trồng mới bằnggiống lấy cành chiết và mắt ghép từ các cây đã bị bệnh, haykhông biết cây có bị bệnh hay không. Trồng mới bằng giốngsạch bệnh mua từ các cơ sở nhân giống cây có múi sạchbệnh. Thường xuyên thăm vườn và đốn tỉa những cây, cành
Xem thêm

Đọc thêm

Tả vườn hoa gần nơi em ở số 2

TẢ VƯỜN HOA GẦN NƠI EM Ở SỐ 2

Em đã thấy nhiều vườn hoa nhưng chưa thấy vườn hoa nào đẹp như vườn hoa trường em   Nhìn từ ngoài vào, em thấy một khu vườn chữ nhật có một lối đi nhỏ. Bao bọc khu vườn đó là những bức tường ngắn, cao chừng 30 – 50m. Bước vào khu vườn ở giữa là một bồn hoa hình tròn to để trồng những cô công chúa yểu điệu của vàng. ở bốn góc là những bồn hoa hình tam giác trồng cây hoa bưởi, hương thơm của các bông hoa lan tỏa ra khắp mọi phía thơm thoang thoảng. Cây hoa hồng đứng cùng bạn bè đứng ở trong những bồn hoa hình mặt nguyệt. Mùa đông trời giá rét, những bông hoa rụng xuống dưới lớp đất màu nâu có những ngọn cỏ xanh, non. Mùa hè, khu vườn này như một cuộc thi xem hoa nào nở nhanh nhất, các bông hoa nở rộ rất đẹp, có những cành hoa trồi ra những cành lộc non. Đặc điểm của vườn trường em là có một cái vòi nước tưới cây tự động, không cần các bác lao công đi tưới từng cây một mà chỉ cần vặn một cái là cái vòi này tưới cho khắp khu vườn, để cho các cây uống đủ nước. Ngoài các loại hoa, khu vườn này còn có các cây thuốc để chữa bệnh. Những ngày nắng, các chị ong bay đi vòng quanh để lấy phấn hoa và lấy mật. Các chú bướm xanh, bướm trắng bay quanh trên các bông hoa. Các anh chim trắng đậu trên các cành cây dừa hót véo von dạo lên một bản nhạc hay tuyệt diệu. Khu vườn này thật đẹp nhờ tay của các bác lao công tỉa cành, bắt sâu, xới đất để làm cho cây phát triển tốt hơn và làm cho cây đã đẹp lại còn đẹp hơn. Em sẽ nhắc các bạn là các cậu không được phá hoại các cành cây này. Nếu các cậu phá hoại thì đây sẽ không phải là khu vườn xanh, sạch, đẹp. Bài làm Đợt nghỉ hè vừa qua, mẹ cho em về quê để thăm họ hàng. Trong số họ hàng đó, em được mẹ dẫn vào nhà bác Tải chơi một ngày. Sau vườn nhà bác Tải có một cái vườn rộng nhưng bác chỉ trồng một số cây hoa thôi. Khu vườn hình vuông, diện tích khoảng ba mươi mét vuông. Khi đứng trước khu vườn là em đã thấy những bông hoa đầy màu sắc đang đưa tay ra đón lấy bầu không khí trong lành và những tia nắng ấm áp của mùa xuân. ở chính giữa là những nàng công chúa hoa hồng kiều diễm đang hé nở để đón gió mát. Phía bên trái là những cô bé, cậu bé hướng dương vàng óng được mặt trời chiếu sáng, trông giống những ông mặt trời bé xinh. Đứng ngay sau hoa hướng dương là mấy chị huệ đang khoác trên mình một bộ xiêm y trắng muốt và mềm mại. Còn phía bên phải là những cô hoa cúc có một màu vàng tươi như ánh nắng của mùa thu. Xung quanh là cả một hàng rào râm bụt đỏ chót đang rung rinh cười đùa với gió. Trong vườn chỉ có hoa hồng có hương thơm thoang thoảng và hoa huệ có hương thơm dìu dịu thôi. Nhưng những buổi chiều thì chúng luôn làm cho những chú ong đến để hút mật, còn những chú bướm đến để rong chơi thoả thích. Vào đúng buổi chiều, bác Tải đưa cho em một cái kéo, một cái bay và cái bình tưới cây, rồi dắt em ra vườn hướng dẫn cho em cách chăm sóc cây. Trước tiên, em cầm kéo cắt hết những cái lá bị úa, rồi cầm cái bay xới cho đất thật tơi xốp. Cuối cùng là tưới nước cho cây. Khi tưới thì phải tưới vừa nước, nếu ít quá hay nhiều quá thì sẽ làm cho cây bị chết. Khi phải về thành phố thì em rất muốn ở lại để chăm sóc vườn hoa cho bác Tải nhưng thời gian nghỉ hè đã hết. Và em mong muốn rằng, năm sau mà em có về đây thì em sẽ giúp bác Tải trồng thêm nhiều cây hoa hơn nữa. Bài làm Mùa xuân đến, cả khu vườn nhà em bỗng rạo rực những tiếng chim, ong, bướm. Trăm hoa đua nở, khoe sắc sau một giấc ngủ dài suốt mùa đông. Và trong các loài hoa đó em thích nhất là cây hoa hồng nhung. Cây được trồng trong một chậu cảnh có hoa văn cổ xưa. Nó được ông em trồng khi em còn bé để tặng cháu gái. Thân cây có màu xanh, bên trên là những chiếc lá viền mép răng cưa và những chiếc răng nhọn hoắt. Càng lên trên thân cây càng nhỏ dần rồi lên đến búp hoa. Bông hoa có màu đỏ mịn, những cánh hoa hồng nhung mịn và còn đọng lại những giọt sương li ti. Bên ngoài những cánh hoa đang chụm lại có những đài hoa. Hương thơm của hoa toả ngát khắp vườn. Mẹ em còn bảo hoa hồng còn có thể chữa ho cho em bé nữa đấy! Vào những dịp lễ hoặc sinh nhật, em thường hái những bông hoa hồng nhung để cắm vào trong nhà cho đẹp. Hàng ngày, em thường chăm sóc cho cây. Nào tưới cây, bón phân …Những ngày đi học về, em thấy cây đang vui đùa với những con ong, con bướm. Em rất yêu cây, cây làm cho mùa xuân ở nhà em thêm ấm áp và vui tươi. Bài làm Hôm nay, ở lớp có bài văn viết tả về vườn hoa em rất vui. Em chợt nhớ ngay đến vườn hoa của bác Chiến bên cạnh nhà em. Đó là một vườn hoa với đủ các loài hoa mà lúc nào cũng đẹp. Nhưng có lẽ hấp dẫn nhất là hương thơm ngây ngất, dễ chịu toả ra từ nhà bác. Vườn hoa của bác Chiến hình chữ nhật chiếm một khoảng đất không rộng lắm, nhưng được bác sắp xếp rất hợp lí. Từ trên gác ba nhà em nhìn xuống vườn hoa với đủ các màu sắc như đêm hội “Hoa Đăng”. Tường rào được bao quanh bằng tre đan hình ô vuông. Vào những ngày nghỉ cuối tuần em thường xin bác vào vườn chơi để được nhìn và thưởng thức hương vị của các loài hoa. Bước chân vào vườn, bên tay trái là hai hàng hoa hồng thẳng tắp tới mấy chục cây. Chỉ cao đến vai em, nhưng thân và cành rất mập và được bảo vệ bởi chàng vệ sĩ gai sắc và nhọn, khóm hoa hồng trắng nở rất to như bàn tay em, cành xoè rộng, nhị vàng toả một hương thơm thoang thoảng. Khóm hồng đỏ thì như còn ngượng ngùng, e thẹn như vừa được khen, vẫn ấp mình trong nụ hoa xinh xinh đỏ thẫm. Kế tiếp là những cây bưởi với hình dáng khổng lồ, cành lá xum xuê, xoè rộng, lá bưởi xanh thẫm được thắt lại ở giữa thân như chiếc váy của em bé. Hoa bwởi màu trắng, năm cánh, nhị vàng, hoa nở từng chùm toả ra một mùi hương quyến rũ gọi ong , bướm. Khi thành quả thì như đàn lợn xanh non tơ như muốn phô tất cả sức sống của tuổi thanh xuân. Bên tay phải là những cây hoa trà được trồng vào chậu rất cẩn thận vì em nghe nói hoa trà như là công chúa trong cung không thể để nắng chiếu, sẽ cháy và không nở được. Thân trà chỉ như thân cây quất nhưng lá to hơn, xanh thẫm. Hoa trà nở như bát ăn cơm, lá xếp tầng , tầng, lớp , lớp đến mấy chục cánh, hương hoa trà chỉ thoang thoảng nhưng lại là thứ hoa quý và ưa chuộng vào ngày lễ tết. Bác Chiến luôn cặm cụi trong vườn tưới nước, bắt sâu, bón phân. Vì thế vườn hoa nhà bác luôn xanh tươi và hoa luôn khoe sắc. quanh năm gia đình bác được thưởng thức hương thơm của các loài hoa. Em rất thích vườn hoa của bác. Em mơ ước nhà em cũng sẽ có một vườn hoa như vậy. loigiaihay.com
Xem thêm

2 Đọc thêm

Phiên bản hoa hồng giấy lãng mạn đáng yêu

PHIÊN BẢN HOA HỒNG GIẤY LÃNG MẠN ĐÁNG YÊU

Bằng cách cắt dán ghép từng bông hoa với nhau, bạn sẽ tạo thành bông hoa hồng giấy đơn giản mà đẹp và cực lãng mạn Thật đơn giản và dễ dàng khi bạn có dụng cụ dập cắt giấy hình hoa 5 cánh tròn. Ưu điểm của dụng cụ dập cắt hoa giấy là nhanh, đều và đẹp nhưng chỉ làm bông hoa với một kích thước nhất định. Còn với mẫu hoa 5 cánh, bạn chịu khó cắt một hình mẫu rồi căn ke hàng loạt các bông hoa. Ưu điểm của mẫu hoa là bạn có thể làm nhiều bông hoa với nhiều kích thước lớn nhỏ khác nhau.
Xem thêm

7 Đọc thêm

Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phân tích đa dạng và định danh loài ở tập đoàn cây dó bầu (Aquilaria sp.) tại Hà Tĩnh (luận văn thạc sĩ)

Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phân tích đa dạng và định danh loài ở tập đoàn cây dó bầu (Aquilaria sp.) tại Hà Tĩnh (luận văn thạc sĩ)

Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phân tích đa dạng và định danh loài ở tập đoàn cây dó bầu (Aquilaria sp.) tại Hà Tĩnh (luận văn thạc sĩ)Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phân tích đa dạng và định danh loài ở tập đoàn cây dó bầu (Aquilaria sp.) tại Hà Tĩnh (luận văn thạc sĩ)Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phân tích đa dạng và định danh loài ở tập đoàn cây dó bầu (Aquilaria sp.) tại Hà Tĩnh (luận văn thạc sĩ)Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phân tích đa dạng và định danh loài ở tập đoàn cây dó bầu (Aquilaria sp.) tại Hà Tĩnh (luận văn thạc sĩ)Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phân tích đa dạng và định danh loài ở tập đoàn cây dó bầu (Aquilaria sp.) tại Hà Tĩnh (luận văn thạc sĩ)Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phân tích đa dạng và định danh loài ở tập đoàn cây dó bầu (Aquilaria sp.) tại Hà Tĩnh (luận văn thạc sĩ)Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phân tích đa dạng và định danh loài ở tập đoàn cây dó bầu (Aquilaria sp.) tại Hà Tĩnh (luận văn thạc sĩ)Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phân tích đa dạng và định danh loài ở tập đoàn cây dó bầu (Aquilaria sp.) tại Hà Tĩnh (luận văn thạc sĩ)Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phân tích đa dạng và định danh loài ở tập đoàn cây dó bầu (Aquilaria sp.) tại Hà Tĩnh (luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Tả cây hoa hồng

TẢ CÂY HOA HỒNG

Nhà em có trồng nhiều loại hoa nhưng em thích nhất là cây hoa hồng nhung. Tháng trước công ty của ba em có tổ chức đi Đà Lạt. Khi về ba mang theo chậu hồng này. Dưới nắng sớm, hoa hồng còn đọng những hạt sương đêm trông mới duyên dáng làm sao. Thân cây nhỏ, màu xanh chìa ra những nhánh, cành, đầy gai góc. Lá hồng xung quanh có đường viền hình răng cưa đều đặn màu xanh thẫm. Ơû đầu mỗi cành là một chùm nụ, được bao bọc trong lớp đài hoa màu xanh mơn mởn. Từng nụ uống sương đêm và tắm ánh nắng ban mai, từ từ hé nở. Mới đầu hoa còn nở chúm chím, về sau xòe dần các cánh đỏ tươi, mỏng, mịn như nhung. Nhị hoa màu vàng. Và kia mấy bông hoa mới nở, hoa hồng tỏa hương thật đặc biệt, thơm không nồng, mà là hương thơm thoang thoảng dịu mát.Mỗi lúc đứng trước khóm hồng, em cảm nhận ích lợi của việc trồng hoa. Nó làm đẹp cuộc sống và mang lại hương thơm cho đời.Em rất yêu hoa. Hằng ngày em vẫn chăm sóc, tưới bón cho cây và vứt bỏ những cái lá úa, để hồng luôn tươi tốt và có nhiều hoa đẹp. loigiaihay.com  
Xem thêm

1 Đọc thêm

Một số bài văn mẫu tả cây cối lớp 5

MỘT SỐ BÀI VĂN MẪU TẢ CÂY CỐI LỚP 5

TẢ CÂY CỐI: TẢ CÂY HOAĐề bài: Tả hoa hồngBài làmNếu như mùa xuân là mùa của muôn hoa thì mùa đông mới là mùa của hoa hồng.Hoa hồng nhung là nữ chúa các loài hoa. Hoa hồng nhung không mọc xùm xòa thành bụi, thành khóm tự nhiên mà được trồng riêng lẻ. Rễ cây nhỏ và dài, ngày đêm tận tụy hút chất dinh dưỡng từ lòng đất mẹ nuôi cây. Thân cây mảnh mai, trông có vẻ yếu ớt nhưng thật ra lại rất cứng cáp, chẳng thế mà nó có thể đỡ trên mình cả một thảm hoa dày đặc. Những chiếc lá xanh bóng khỏe được mẹ thiên nhiên ban cho những đường răng cưa làm hoa càng thêm kiêu sa. Những nụ hoa như những bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy trong nắng sớm. Hồng cần mẫn chắt chiu từng giọt nắng của ba mùa xuân, hạ, thu để sang đông đâm bông hồng đỏ thắm. Đầu tiên là một nụ hoa, sau đó như gọi nhau, từng tầng lớp hoa đồng loạt bung ra khoe sắc đỏ thắm dịu dàng. Một bông hồng nhung nở ra có vài tầng lớp hoa, kêt tròn khum khum lại như e ấp, thẹn thùng. Dưới nắng sớm mùa đông, bông hồng nhung nào cũng có vẻ kiêu hãnh vì chúng là loài hoa duy nhất đọng những giọt sương đêm mát lành trong mùa lạnh giá này.Hồng đâm bông mang đến sự ngọt ngào cho mùa đông. Nói đến hoa không thể không nhắc đến hoa hồng. Hoa hồng không những là chúa tể các loài hoa mà còn được rất nhiều người yêu thích. Hoa hồng còn được tôn làm sứ giả của tình yêu trên toàn thế giới. Hoa hồng nhung đỏ thắm như màu máu được tượng trưng cho sự nồng nàn, son sắt trong tình yêu. Hoa hồng có thật nhiều màu nhưng có lẽ màu đỏ là màu duy nhất được dùng để diễn tả tình yêu. Cám ơn thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta một loài hoa đẹp kiêu sa như hồng nhung. Em yêu hoa hồng nhung không chỉ vì nó đẹp mà nó còn là sứ giả của tình yêu, một sự son sắt vững bền. Tả cây hoa mai ngày TếtHôm nay là ngày ba mươi Tết, mẹ dẫn em đi chợ hoa chơi, trong chợ người ta bày bán rất nhiều hoa. Nào là : đào, cúc, huệ, mai, lan,…Cuối cùng em đã chọn cây hoa mai. Thấy em thích, mẹ liền mua nó về tặng cho em.Không biết cây mai người ta trồng từ bao giờ mà thân cây đã bự bằng bắp tay của người lớn.Tán lá tròn tự nhiên xoè rộng ở phần gốc thu nhỏ dần ở phần ngọn. Để cho cây ra hoa vào đúng dịp Tết, người ta đã tuốt lá. Giờ cây chỉ toàn là búp, hoa và vài chồi lá non xanh mơn mởn. Những nụ hoa no tròn ẩn bên trong chiếc đài màu ngọc bích. Từng chùm, từng chùm với hàng loạt cánh hoa bung ra nở rộ toàn thân cây một màu vàng rực rỡ. Hoa mai xoè ra năm cánh mịn như lụa. Dưới nắng xuân ấm áp, cánh mai mỏng manh như bướm đang nghiêng mình khoe sắc. Thỉnh thoảng một vài làn gió nhẹ thổi qua, những cánh mai nhè nhẹ rơi phủ vàng một vùng quanh gốc.Em rất thích cây hoa mai này, nó không toả hương thơm và lộng lẫy như hoa hồng nhưng nó mang đến cho mọi người sự ấm áp, dịu dàng và đằm thắm của mùa xuân. Mùa xuân đến là mùa mai nở hoa. Những bông hoa vàng xinh xắn giống như một bàn tay vẫy gọi mọi người đi xa hãy trở về sum họp gia đình.
Xem thêm

13 Đọc thêm

SẼ PHÂN TÍCH VỀ KỸ THUẬT GHÉP KÊNH TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN SỐ.

SẼ PHÂN TÍCH VỀ KỸ THUẬT GHÉP KÊNH TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN SỐ.

sẽ phân tích cụ thể về kỹ thuật ghép kênh trong hệ thống thông tin số.sẽ phân tích cụ thể về kỹ thuật ghép kênh trong hệ thống thông tin số.sẽ phân tích cụ thể về kỹ thuật ghép kênh trong hệ thống thông tin số.sẽ phân tích cụ thể về kỹ thuật ghép kênh trong hệ thống thông tin số.

65 Đọc thêm

Cùng chủ đề