9 PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THUỘC LOẠI ELLIPTIC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "9 PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THUỘC LOẠI ELLIPTIC":

SỰ KẾT HỢP GIỮA PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP NEWTON RAPHSON GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH

SỰ KẾT HỢP GIỮA PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP NEWTON RAPHSON GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH

Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính Sự kết hợp giữa phương pháp sai phân và phương pháp newton raphson giải phương trình vi phân tuyến tính
Xem thêm

76 Đọc thêm

Phương pháp runge kutta giải phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đại số

PHƯƠNG PHÁP RUNGE KUTTA GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠI SỐ

Phương pháp runge kutta giải phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đại số Phương pháp runge kutta giải phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đại số Phương pháp runge kutta giải phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đại số Phương pháp runge kutta giải phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đại số Phương pháp runge kutta giải phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đại số Phương pháp runge kutta giải phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đại số Phương pháp runge kutta giải phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đại số Phương pháp runge kutta giải phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đại số Phương pháp runge kutta giải phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đại số Phương pháp runge kutta giải phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đại số Phương pháp runge kutta giải phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đại số Phương pháp runge kutta giải phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đại số Phương pháp runge kutta giải phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đại số Phương pháp runge kutta giải phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đại số Phương pháp runge kutta giải phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đại số Phương pháp runge kutta giải phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đại số Phương pháp runge kutta giải phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đại số Phương pháp runge kutta giải phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đại số
Xem thêm

89 Đọc thêm

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình vi phân bằng phương pháp runghe kutta

TÌM NGHIỆM GẦN ĐÚNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP RUNGHE KUTTA

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình vi phân bằng phương pháp runghe kutta

25 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP RITZ VÀ ỨNG DỰNG TRONG GIẢI BÀI TOÁN BIÊN PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN (LV01729

PHƯƠNG PHÁP RITZ VÀ ỨNG DỰNG TRONG GIẢI BÀI TOÁN BIÊN PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN (LV01729

gần đúng do đó nghiên cứu giải xấp xỉ phương trình toán tử luôn là vấnđề mà nhiều nhà toán học quan tâm nghiên cứu.Một trong các phương pháp tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình làphương pháp biến phân. Phương pháp biến phân có thể được hiểu làphương pháp tìm nghiệm của phương trình thông qua việc tìm cực tiểucủa một phiếm hàm được xây dựng từ các yếu tố của bài toán giải phươngtrình toán tử. Một trong những phương pháp biến phân là phương phápRitz về giải phương trình toán tử trong không gian Hilbert. Với mongmuốn tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này em đã chọn đềtài: “Phương pháp Ritz và ứng dụng trong giải bài toán biênphương trình vi phân”.2. Cấu trúc của luận vănLuận văn gồm 3 chương5Chương 1: Các kiến thức cơ sởChương 2: Phương pháp Ritz và ứng dụng trong giải bài toán biênphương trình vi phânChương 3: Ứng dụng của phương pháp Ritz3. Mục đích nghiên cứuLuận văn sẽ nghiên cứu giải xấp xỉ phương trình toán tử bằng phươngpháp Ritz và ứng dụng phương pháp đó vào giải bài toán biên phươngtrình vi phân thường và phương trình đạo hàm riêng.4. Nhiệm vụ nghiên cứuNghiên cứu phương pháp biến phân trong giải xấp xỉ phương trìnhtoán tử. Trình bày một số ứng dụng của phương pháp biến phân vàogiải bài toán biên đối với phương trình vi phân.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu- Phương pháp biến phân trong giải xấp xỉ phương trình toán tử.
Xem thêm

78 Đọc thêm

Giải gần đúng phương trình vi phân bằng phương pháp Euler và Euler cải tiến.

GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP EULER VÀ EULER CẢI TIẾN.

Đề Tài: Giải gần đúng phương trình vi phân bằng phương pháp Euler và Euler cải tiến.Nội dung chính:Hướng dẫn cài công thức trong Excel theo thuật toán EulerEuler cải tiến để giải gần đúng phương trình và hệ phương trình vi phân.Hướng dẫn bầm máy VINACAL cài công thức theo thuật toán EulerEuler cải tiến để giải gần đúng phương trình và hệ phương trình vi phân.

20 Đọc thêm

Giải tích toán học tập 3

Giải tích toán học tập 3

Chương 1 Phương trình vi phân cấp 1 9 1.1 Các khái niệm cơ bản 1.1.1 Phương trình vi phân cấp 1 1.1.2 Nghiệm 1.1.3 Bài toán Cauchy 1.2 Sự tồn tại và duy nhất nghiệm 1.2.1 Điều kiện Lipschitz 1.2.2 Dãy xấp xỉ Picar 1.2.3 Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm (Cauchy-Picar) 1.2.4 Sự thác triển nghiệm 1.2.5 Các loại nghiệm của phương trình vi phân cấp 1 1.3 Phương pháp giải một số phương trình vi phân cấp 1 1.3.1 Phương trình phân li biến số 1.3.2 Phương trình thuần nhất 1.3.3 Phương trình quy được về phương trình thuần nhất 1.3.4 Phương trình vi phân toàn phần. Thừa số tích phân 1.3.5 Phương trình vi phân tuyến tính, phương trình Bernoulli và phương trình Ricati 1.4 Bài tập chương 1 Chương 2 Phương trình vi phân cấp cao 39 2.1 Các khái niệm cơ bản 2.1.1 Nghiệm 2.1.2 Bài toán Cauchy 2.2 Sự tồn tại và duy nhất nghiệm 2.2.1 Điều kiện Lipschitz 2.2.2 Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm 2.2.3 Các loại nghiệm của phương trình vi phân cấp n 2.3 Phương trình vi phân tuyến tính cấp n 2.4 Phương trình tuyến tính thuần nhất cấp n 2.4.1 Một số tính chất của nghiệm phương trình 2.4.2 Sự phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính của hệ hàm 45 2.4.3 Định thức Vronski 2.4.4 Công thức Ostrogradski - Liuvil 2.4.5 Hệ nghiệm cơ bản, nghiệm tổng quát 2.5 Phương trình tuyến tính không thuần nhất cấp n 2.5.1 Nghiệm 2.5.2 Phương pháp biến thiên hằng số (Lagrange) 2.6 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 hệ số hằng 2.6.1 Nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất cấp hai hệ số hằng 2.6.2 Nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất cấp hai hệ số hằng 2.7 Bài tập chương 2 Chương 3 Hệ phương trình vi phân 71 3.1 Các khái niệm cơ bản 3.2 Bài toán Cauchy 3.2.1 Bài toán Cauchy 3.3 Phương trình vi phân cấp cao và hệ phương trình vi phân cấp một 72 3.3.1 Đưa phương trình vi phân cấp n về hệ n phương trình vi phân cấp một 3.3.2 Đưa hệ n phương trình vi phân cấp một về một phương trình vi phân cấp n 3.3.3 Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm 3.3.4 Sự thác triển nghiệm 3.3.5 Các loại nghiệm của hệ phương trình vi phân 3.4 Hệ phương trình vi phân tuyến tính 3.4.1 Hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất 3.4.2 Các tính chất của hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất 3.4.3 Sự phụ thuộc tuyến và độc lập tuyến tính của hệ véctơ hàm 3.4.4 Hệ nghiệm cơ bản 3.4.5 Hệ phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất 3.4.6 Các tính chất nghiệm của hệ phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất 3.4.7 Nghiệm tổng quát 3.4.8 Phương pháp biến thiên hằng số (Lagrange) 3.5 Hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng 3.5.1 Hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất hệ số hằng 93 3.5.2 Nghiệm của hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất hệ số hằng 3.5.3 Hệ phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất hệ số hằng 3.6 Bài tập chương 3
Xem thêm

Đọc thêm

MÔ HÌNH HÓA CHUONG 4

MÔ HÌNH HÓA CHUONG 4

MÔ HÌNH HÓA•Nội dung– C1: Vai trò của mô hình hóa hệ thống– C2: Khái niệm cơ bản về mô hình hóa hệ thống.– C3: Phương pháp mô phỏng.– C4: Mô phỏng hệ thống liên tục.– C5: Mô hình hóa các hệ ngẫu nhiên.– C6: Mô phỏng hệ thống hàng đợi.– Ứng dụng Matlab Simulink trong mô phỏng cáchệ thống điều khiển tự động.1CHƯƠNG IV: MÔ PHỎNG HỆ THỐNG LIÊN TỤC4.1.Khái niệm chung về mô hình hệ thống liên tụcHệ thống liên tục là hệ thống mà trong đó các trạng thái và thuộc tínhcủa hệ thay đổi liên tục theo thời gian. Chúng thường được biểu diễndưới dạng các phương trình vi phân.4.2.Dùng máy tính tương tự để mô phỏng hệ thống liên tục* Máy tính tương tự mà chúng ta thường hay gặp là loại máy tínhtương tự điện tử mà phần tử cơ bản của nó là các bộ khuếch đại thuậttoán OP-AMP(Operational Amplifier).* Điện áp của máy tính biểu thị biến số mô hình toán học.* Khuếch đại thuật toán có thể làm thành các bộ cộng, tích phân và bộđảo dấu điện áp do đó nó có thể giải các phương trình vi phân dùngđể mô hình hóa hệ thống liên tục.2
Xem thêm

46 Đọc thêm

Tin học điều khiển tự động

TIN HỌC ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Nhiều bài toán thực tiễn được dẫn về giải các bài toán đối với phương trình vi phân riêng với dữ liệu không trơn. Phương pháp xấp xỉ giải một số bài toán đối với các phương trình vi phân tuyến tính với vế phải thuộc các lớp hàm khả tích khác nhau được nghiên cứu trong các công trình.

3 Đọc thêm

TÍNH CHẤT THỤ ĐỘNG CỦA MỘT LỚP MẠNG ĐIỆN TRỞ NHỚ VỚI ĐA TRỄ BIẾN THIÊN

TÍNH CHẤT THỤ ĐỘNG CỦA MỘT LỚP MẠNG ĐIỆN TRỞ NHỚ VỚI ĐA TRỄ BIẾN THIÊN

thụ động cho mạng lưới MRNNs với đa trễ biến thiên.1.1Phương trình vi phân có trễ và phương pháphàm Lyapunov trong phương trình vi phân cótrễ1.1.1. Phương trình vi phân có trễĐịnh nghĩa 1.1.1. C([a, b], Rn ) là không gian Banach của các hàm liên tục từ[a, b] đến Rn , giả sử r ≥ 0 là một số thực cho trước. Nếu [a, b] = [−r, 0], ta kí hiệuC = C([−r, 0], Rn ) là không gian các hàm liên tục trên [−r, 0] với chuẩnφ = sup |φ(θ)|.θ∈[−r,0]Nếu σ ∈ R, A ≥ 0 và x ∈ C([σ − r, σ + A], Rn ) thì với mọi t ∈ [σ, σ + A], ta xácđịnh xt ∈ C bởi xt (θ) = x(t + θ), −r ≤ θ ≤ 0.Giả sử D là tập con trong R × C và f : D −→ Rn là hàm cho trước. Khi đó, tagọi phương trìnhx(t)˙= f (t, xt )(1.1)là phương trình vi phân có trễ.1.1.2.Phương pháp hàm Lyapunov trong phương trình vi phâncó trễCũng như với hệ không có trễ, phương pháp hàm Lyapunov là một cách hiệu quả để
Xem thêm

51 Đọc thêm

 SỰ TRUYỀN CỦAÁNH SÁNG TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ CHIẾT SUẤT BIẾN THIÊN

SỰ TRUYỀN CỦAÁNH SÁNG TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ CHIẾT SUẤT BIẾN THIÊN

thay đổi, ví dụ như ánh sáng mặt trời truyền trong các lớp không khí gần mặtđường bị đốt nóng... Khi đó quỹ đạo của tia sáng không còn là đường thẳng nữavà bài toán trở nên tương đối phức tạp.Khi dạy bài toán ánh sáng truyền trong môi trường chiết suất biến thiên chohọc sinh, tôi nhận thấy phần lớn các em gặp khó khăn trong việc hiểu hiệntượng, và vận dụng các phép toán về tích phân và giải phương trình vi phân.Trước thực tế đó tôi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “ Sự truyền củaánh sáng trong môi trường có chiết suất biến thiên”Với phương pháp dùng tích phân, phương trình vi phân, kết hợp với cácđịnh luật quang học, sẽ giúp các em học sinh, nắm bắt được các dạng bài tập khótrong phần quang. Hy vọng rằng đề tài sẽ có ích đối với các em học sinh và đồngnghiệp trong quá trình dạy và ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi.- Mục đích của đề tài: Nhằm đề xuất một số phương pháp hướng dẫn họcsinh giải bài tập về bài toán ánh sáng truyền trong môi trường chiết suất biến1thiên, có sử dụng các phép tính tích phân và giải phương trình vi phân, đồng thờitrang bị cho bản thân tác giả những kiến thức cơ bản trong công tác ôn luyện vàbồi dưỡng học sinh giỏi- Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Các bài tập vật lí đại cương, các tài liệuôn thi học sinh giỏi, phần quang hình, các phép toán cao cấp được áp dụng vàovật lí. Thực hiện ở lớp chuyên lí 11 – trường THPT Chuyên Thái Nguyên.2PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ1. CÁC KIẾN THỨC LÍ THUYẾT CÓ LIÊN QUAN1.1 Ánh sáng khúc xạ liên tiếp qua các bản mặt song song ghép sát
Xem thêm

44 Đọc thêm

Phương pháp tình trong kỹ thuật điện

Phương pháp tình trong kỹ thuật điện

Phương pháp tình trong kỹ thuật điện. 1. FDM – Tính phân bố trường nhiệt trên đường dây Giải quyết bài toán có điều kiện biên hỗn hợp (điều kiện biên loại 3), phương trình vi phân 2. FDM – PHÂN BỐ ĐIỆN THẾ GIỮA 2 BẢN TỤ SONG SONG 3. FDMFEM – GIẢI BÀI TOÁN ĐIỀU KIỆN BIÊN LOẠI 3

Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ XẤP XỈ EULER MARUYAMA CHO PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN VỚI HỆ SỐ KHÔNG BỊ CHẶN TUYẾN TÍNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ XẤP XỈ EULER MARUYAMA CHO PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN VỚI HỆ SỐ KHÔNG BỊ CHẶN TUYẾN TÍNH

E SUP \Xịk —X ị k \p. ka,— P?712tức là lược đồ Euler-M aruyama hội tụ theo nghĩa mạnh với tốc độ bằngnữa, ta cũng có\ E f ( X Ỉ ) - E f { X t) ) \ ^ ị .n1Hơnvới mọi hàm / đủ trơn và với hằng số dương c nào đó không phụ thuộc vào n.Khi đó ta nói lược đồ Euler hội tụ yếu với tốc độ bằng 1.Việc xác định tốc độ hội tụ mạnh và yếu của phép xấp xỉ Euler-Maruyamatrong trường hợp hệ số /z và ơ không thỏa mãn điều kiện Lipschitz toàn cục đếnnay vẫn chưa được trả lời m ột cách triệt để. Gần đây, các tác giả HutzenthalerJentzen-K loeden [3] đã chỉ ra rằng khi các hệ số ụ, và ơ không bị chặn tuyến tính,lược đồ Euler-M aruyama không hội tụ theo nghĩa mạnh. Các tác giả này cùngvới Sabanis ffH cũng giới thiệu m ột cải tiến của phương pháp Euler-M aruyamađể xấp xỉ nghiệm của các phương trình vi phân ngẫu nhiên có dạng này.Với m ong muốn tìm hiểu sâu thêm phương pháp xấp xỉ Euler-M aruyamacho các phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không thỏa mãn điều kiệnLipschitz, tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: “X ấ p x ỉ E u le r -M a r u y a m a ch op h ư ơ n g tr ìn h v i p h â n n g ẫ u n h iê n v ớ i h ệ số k h ô n g b ị c h ặ n t u y ế n t ín h ”cho luận văn thạc sĩ của mình.
Xem thêm

67 Đọc thêm

TOÁN CAO CẤP DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

TOÁN CAO CẤP DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

Giải pháp giúp sinh viên có những phương pháp học đơn giản hiệu quả , việc học tìm hiểu kiến thức trở nên nhẹ nhàng hơn, vấn đề được hiểu rõ ràng không đánh đố , gây khó khăn cho ngườChi tiết sản phẩm :1Tích phân hai lớp, bội 2, kép2Tích phân mặt loại 13Tích phân đường loại 2 dạng green4Tich phân bội 3, 3 lop5Tích phân mặt loại 26 Phương trình vi phân

262 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN GIẢI BÀI TOÁN Ô NHIỄM KHÍ QUYỂN

PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN GIẢI BÀI TOÁN Ô NHIỄM KHÍ QUYỂN

Thay miền biến thiên liên tục của biến số bởi miền biến thiên rời rạc của nó,toán tử vi phân bởi một toán tử sai phân nào đó, xác định các biểu thức sai phânđối với điều kiện biên và điều kiện ban đầu.Sau đó sẽ nhận được một hệ các phương trình đại số dẫn đến việc xácđịnh nghiệm của bài toán đối với một phương trình vi phân đã cho được đưa vềtìm nghiệm của một hệ phương trình đại số nhận được. Khi giải một số bài toánnào đó, ta không thể xác lập lại các giá trị của nghiệm sai phân khi biến số biếnđổi liên tục trong một miền nào đó của không gian Euclid. Vì vậy ta cần chọntrong miền này một tập hợp hữu hạn các điểm nào đó và chỉ tìm nghiệm tại cácđiểm này. Tập hợp những điểm này gọi là lưới. Hàm được xác định tại các nútlưới được gọi là hàm lưới.Như vậy miền biến thiên liên tục của đối số được thay bởi lưới, tức làmiền biến thiên rời rạc của đối số. Và như vậy, chúng ta xấp xỉ không giannghiệm của các phương trình vi phân bởi không gian các hàm lưới.Các tính chất của nghiệm sai phân và đặc biệt là xấp xỉ của nó đối vớinghiệm chính xác phụ thuộc vào việc chọn lưới.Ta xét một vài ví dụ về lưới.3Footer Page 6 of 133.Thang Long University LibratyHeader Page 7 of 133.Ví dụ 1: Lưới đều trên một đoạn thẳng.Chia đoạn đơn vị[0,1]
Xem thêm

Đọc thêm

Giải phương trình truyền nhiệt ổn định và không ổn định một chiều

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT ỔN ĐỊNH VÀ KHÔNG ỔN ĐỊNH MỘT CHIỀU

KĨ THUẬT MÔ PHỎNG MÔ HÌNH HÓA Chuyên đề: Giải Phương Trình Truyền Nhiệt Ổn Định Và Không Ổn Định Một Chiều Phương pháp sai phân hữu hạn Chương trình trên Matlab Viết lưu đồ thuật toán Xét phương trình tổng quát của hiện tượng đối lưu khuếch tán ổn định một chiều được viết dưới dạng:

27 Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN MÔN: DAO ĐỘNG KỸ THUẬT

BÀI TẬP LỚN MÔN: DAO ĐỘNG KỸ THUẬT

Phần I: Lý thuyết Câu 1: Các dạng kích động và phương trình vi phân của dao động cưỡng bức của hệ chịu kích động điều hòa a) Kích động lực. Trên hình 2.22 là mô hình dao động khối lượng – lò xo chịu kích động lực. Giả sử F(t)= FˆsinΩt , trong đó Fˆ là giá trị cực đại của hàm F(t). Đối với mô hình này ta có: T= 1 2 mẏ2 , ᴨ=1 2 cy2 , Φ= 1 2 bẏ2 , Q =F(t). Thế các biểu thức trên vào phương trình Lagrange loại (II):

22 Đọc thêm

đạo hàm và vi phân hàm hợp; đạo hàm và vi phân hàm ẩn

ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN HÀM HỢP; ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN HÀM ẨN

...Nội dung Đạo hàm vi phân hàm hợp Đạo hàm vi phân hàm ẩn ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN CỦA HÀM HỢP Trường hợp bản: hợp hàm biến hàm biến Cho z = f(x, y) x = x(u, v), y = y(u, v) Nếu z, x, y khả vi: zu′ =... ′′(u ) ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN HÀM ẨN Nhắc lại: giả sử hàm ẩn y = y(x) xác định phương trình F(x, y) = Để tính y’(x), lấy đạo hàm phương trình F = theo x giải tìm y’(x) (cách 1) Với cách ta xem y hàm. .. fx′ + fy′ y ′( x ) dz = z′( x )dx Lưu ý: tính đạo hàm hàm hợp, đạo hàm f theo biến Sau đó, tùy thuộc vào yêu cầu, nhân thêm đạo hàm biến vào cạnh đạo hàm f VÍ DỤ 1/ Cho: xy z = f (x, y ) = e ,
Xem thêm

44 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS CÙNG VỚI MÁY ĐO SÂU HỒI ÂM ĐA TIA ĐỂ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS CÙNG VỚI MÁY ĐO SÂU HỒI ÂM ĐA TIA ĐỂ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN

MỤC LỤC Mở đầu 7 CHƯƠNG 1: CÔNG NGHỆ GNSS VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ VI PHÂN DGPS ỨNG DỤNG TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN. 8 1.1. Cấu trúc của hệ thống GPS 8 1.2. Các đại lượng đo GPS 13 1.3. Các nguồn sai số trong đo GPS 16 1.4. Các phương pháp đo GPS 18 1.5. Nguyên lí định vị vi phân DGPS 23 1.5.1. Khái niệm 23 1.5.2. Nguyên lí hoạt động 24 1.5.3. Phân loại DGPS 25 1.5.4. Các phương pháp cải chính phân sai 26 1.5.5. Ứng dụng của DGPS trong việc thành lập bản đồ địa hình đáy biển 27 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN KHI ĐƯỢC SỬ DỤNG VỚI MÁY ĐO SÂU HỒI ÂM ĐA TIA 28 2.1. Các phương pháp đo sâu 28 2.1.1. Vai trò của DGPS trong đo sâu 28 2.1.2. Các phương pháp đo sâu đơn giản 28 2.1.3. Các phương pháp đo sâu hồi âm 29 2.2. Công nghệ quét Sonar 35 2.3. Bản đồ địa hình đáy biển 37 2.4. Phân loại bản đồ địa hình đáy biển 40 2.5. Quy trình thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng công nghệ DGPS và máy đo sâu hồi âm đa tia 41 2.6. Những khả năng sử dụng trạm DGPS ở Việt Nam 48 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM 49 3.1 Công tác chuẩn bị 49 3.2 Công tác ngoại nghiệp 50 3.3 Tiến hành xử lý nội nghiệp 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC................................................................................................................66
Xem thêm

69 Đọc thêm

Phép tính vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng Luận văn Thạc Sĩ Xuất Sắc

Phép tính vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng Luận văn Thạc Sĩ Xuất Sắc

Phép tính vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng vi phân ngẫu nhiên trong thực tế Luận văn thạc sĩ toán học xuất sắc đề tài nghiên cứu về phép tính vi phân, phương trình vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng của các phép tính vi phân trong thực tế. Phép tính vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng vi phân ngẫu nhiên trong thực tế Luận văn thạc sĩ toán học xuất sắc đề tài nghiên cứu về phép tính vi phân, phương trình vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng của các phép tính vi phân trong thực tế.
Xem thêm

Đọc thêm

 2CHƯƠNG 2GIỚI THIỆU PHẦN MỀM PHÂN TÍCH PHẦN TỬ HỮU HẠN CHO VIỆCTÍNH TOÁN MÔ PHỎNG ÔTÔ KHÁCH21

2CHƯƠNG 2GIỚI THIỆU PHẦN MỀM PHÂN TÍCH PHẦN TỬ HỮU HẠN CHO VIỆCTÍNH TOÁN MÔ PHỎNG ÔTÔ KHÁCH21

Khóa Luận Tốt NghiệpChương 2: Giới thiệu các phần mềm phân tích phần tử …Trang 2CHƯƠNG 2GIỚI THIỆU PHẦN MỀM PHÂN TÍCH PHẦN TỬ HỮU HẠN CHO VIỆCTÍNH TOÁN, MÔ PHỎNG ÔTÔ KHÁCH2.1 Hyperworks- Hyperworks là một trong những phần mềm ứng dụng tính toán bằng máy tính(CAE) nổi tiếng và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực với khả năng phân tích chính xácdựa trên phương pháp phần tử hữu hạn.2.2 Ansys- Ansys là một trong nhiều chương trình phần mềm công nghiệp, sử dụng phương phápphần tử hữu hạn-PTHH để phân tích các bài toán vật lý-cơ học, chuyển các phương trìnhvi phân, phương trình đạo hàm riêng từ dạng giải tích về dạng số, với việc sử dụngphương pháp rời rạc hóa và gần đúng để giải.2.3Phần Mềm SPSS- SPSS cung cấp tuỳ chọn phân tích chi tiết để tìm hiểu sâu hơn vào dữ liệu và pháthiện những xu hướng mà bạn có thể không để ý. Bạn có thể thử nghiệm hàng trăm biếnkhác nhau trên dữ liệu để xem con số hay hiệu suất biến đổi thế nào trong những tìnhhuống khác nhau, trong khi ứng dụng có nhiều chức năng cao cấp cho phép bạn tận dụngtối đa dữ liệu.2.4 Phần Mềm MABLAP- MATLAB là tên viết tắt từ “MATrix LABoratory”. Như tên của phần mềm cho thấy,phần cốt lõi của phần mềm là dữ liệu được lưu dưới dạng array (ma trận) và các phép tínhtóan ma trận, giúp việc tính tóan trong MATLAB nhanh và thuận tiện hơn so với lập trìnhtrong C hay FORTRAN. Đặc biệt, khả năng tính tóan của MATLAB có thể dễ dàng đượcmở rộng thông qua các bộ toolbox. Toolbox là tập hợp các hàm MATLAB (M-file) giúpgiải quyết một bài tóan cụ thể.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề