THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH KHANG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH KHANG":

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Sơn

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM SƠN

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . 3 LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM SƠN 3 1.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Sơn. 3 1.1.1 . Danh mục hàng hóa, dịch vụ của Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Sơn. 3 1.1.2 . Thị trường của Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Sơn . 4 1.1.3 Phương thức bán hàng của Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Sơn 1.2. Tổ chức hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Sơn 1.2.1 . Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và kết quả bán hàng. 1.2.2 Nhiệm vụ của các bộ phận trong quả lý bộ phận bán hàng 1 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐINH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM . 1 2.1. Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Dược Phẩm Nam 1 2.1.1 . Chứng từ và thủ tục kế toán. 2.1.2 Kế toán chi tiết doanh thu . 1 2.1.3 . Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 2 2.2 . Kế toán giá vốn hàng b 2 2.2.1 . Chứng từ và thủ tục kế toán. 2.2.2 Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán 3 2.2.3 . Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán. 3 2.3 Kế toán chi phí bán hà 3 2.3.1 . Chứng từ và thủ tục kế toán. 2.3.2 Kế toán chi tiết chi phí bán hàng 4 2.3.3 . Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng. 4 2.4 . Kế toán chi phí quản lý doanh nghi 4 2.4.1 . Chứng từ và thủ tục kế toán. 2.4.2 Kế toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp . 4 2.4.3 Kế toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp. 2.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng 49 2.5.1 Chứng từ và thủ tục kế toán 4 2.5.2 . Kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh. CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM SƠN . 53 3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng ở Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Sơn . 53 3.1.1 . Những ưu điểm 54 3.1.2 Những điểm cần hoàn thiện 5 3.2 Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH Dược Phẩm Nam S 5 3.2.1 . Phương hướng hoàn thiện 3.2.2 Các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và XĐKQ bán hàng của Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Sơn . 5 KẾT LUẬn
Xem thêm

84 Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán Bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hùng Dương

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HÙNG DƯƠNG

Chương 1 : Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các DN sản xuất và thương mại. Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Hùng Dương. Chương 3 : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Hùng Dương.

101 Đọc thêm

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HANG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XNK SƠN Ô TÔ VẠN LỢI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HANG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XNK SƠN Ô TÔ VẠN LỢI

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XNK SƠN Ô TÔ VẠN LỢI 3 1. Sự hình thành và phát triển của công ty TNHH XNK sơn ô tô Vạn Lợi 3 1.1 Khái quát về Công ty TNHH XNK sơn ô tô Vạn Lợi. 3 1.2 Khái quát về sự phát triển của công ty TNHH XNK sơn ô tô Vạn Lợi 3 1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH XNK sơn ô tô Vạn Lợi. 4 1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty TNHH XNK sơn ô tô Vạn Lợi 5 1.5 Đánh giá khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH XNK sơn ô tô Vạn Lợi 7 1.6 Những vấn đề chung về công tác kế toán của công ty TNHH XNK sơn ô tô Vạn Lợi 8 1.6.1 Các chính sách kế toán chung 8 1.6.2 Hệ thống chứng từ kế toán 9 1.6.3 Hệ thống tài khoản kế toán 10 1.6.4 Hệ thống sổ sách kế toán 10 1.6.5 Hệ thống báo cáo kế toán 13 1.6.6.Bộ máy kế toán 14 PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HANG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH XNK SƠN Ô TÔ VẠN LỢI 17 2.1 Các phương thức bán hàng và hình thức thanh toán được áp dụng tại công ty TNHH XNK sơn ô tô Vạn Lợi 17 2.1.1 Phương thức bán hàng 17 2.1.2 Phương thức thanh toán 17 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH XNK sơn ô tô Vạn Lợi 18 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng 18 2.2.2 Kế toán bán hàng theo phương thức bán trực tiếp. 18 2.2.3 Kế toán bán hàng theo phương thức ký gửi bán đại lý 24 2.2.4 Kế toán giá vốn hàng hóa 35 2.3 Kế toán xác định kết quả bán hàng 39 2.3.1 Kế toán xác định chi phí quản lý kinh doanh 39 2.3.2 Chi phí tiền lương công nhân viên 39 2.3.3 Chi phí khấu hao 45 2.3.4 Chi phí dịch vụ mua ngoài 46 2.3.5 Chi phí hoa hồng gửi đại lý. 47 2.4 Kế toán xác định kết quả bán hàng 51 PHẦN 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH 55 XNK VẠN LỢI 55 3.1 Một số nhận xét về tình hình tổ chức công tác kế toán báng hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH XNK Vạn Lợi 55 3.1.1 Ưu điểm 55 3.1.2 Các mặt hạn chế cần khắc phục 57 3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH XNK Sơn ô tô Vạn Lợi 58 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
Xem thêm

Đọc thêm

Đề cương sơ bộ- đề cương chi tiết THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG THÉP TẠI CÔNG TY TNHH AN DOANH

ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG THÉP TẠI CÔNG TY TNHH AN DOANH

ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘTóm lượcLời cảm ơnMục lụcDanh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽDanh mục từ viết tắtPHẦN MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài3. Đối tương và phạm vi nghiên cứu của đề tài4. Phương pháp (cách thức) thực hiện đề tài5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệpChương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI1.1. Một số khái niệm cơ bản & lý thuyết về kế toán bán hàng1.1.1. Một số khái niệm cơ bản1.1.2. Lý thuyết về kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại1.1.2.1. Các phương thức bán hàng (tiêu thụ)1.1.2.2. Các phương thức thanh toán1.2. Nội dung của kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại1.2.1. Kế toán bán hàng theo quy định của chuẩn mực kế toán1.2.2. Nội dung kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại theo quy định của chế độ hiện hànhChương 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG THÉP TẠI CÔNG TY TNHH AN DOANH2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến kế toán bán hàng2.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu2.1.2. Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại2.2. Thực trạng kế toán bán hàng thép tại công ty TNHH AN DOANH2.2.1. Đặc điểm về công tác hoạt động kinh doanh & công tác kế toán tại công ty
Xem thêm

4 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH TOÀN THẮNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH TOÀN THẮNG

cũng như thực hiện đồng nhất các chiến lược thị trường qua đó đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm.3.1.2. Về bộ sổ kế toán bán hàngHiện nay, Công ty tổ chức ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ, đã phản ánh được một cách hệ thống các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thời gian, các chứng từ gốc được đính kèm giúp công ty dễ dàng đối chiếu kiểm tra khi cần thiết. Các thẻ chi tiết kế toán hàng hoá, Thẻ kho, Sổ bán hàng, Sổ chi tiết doanh thu bán hàng được cập nhật thường xuyên giúp giảm nhẹ công tác tổng hợp Sổ Cái của kế toán trưởng vào cuối tháng. Việc ghi nhận các hoạt động bán hàng bán sơn, dầu hầu hết được tách ra rõ ràng giúp Ban lãnh đạo Công ty đánh giá được tình hình tiêu thụ của hai loại hàng trên..3.1.3. Vệ hệ thống tài khoản kế toán bán hàngHiện nay, Công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên do đặc thù là một doanh nghiệp thương mại cung cấp sơn và dầu nhờn có tiếng trên địa bàn Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Toàn Thắng có rất nhiều bạn hàng lâu năm vì vậy Công ty cần chi tiết TK131 để phân loại khách hàng qua đó kiểm soát được tốt hơn tình hình thanh toán tiền hàng. Đối với khoản chiết khấu cho người mua, Công ty không mở tài khoản theo dõi mà căn cứ vào hợp đồng mua, mối quan hệ với khách hàng là hình thức thanh toán để chiết khấu cho khách hàng cao hay thấp, và số phần trăm chiết khấu này được trừ luôn trên TK511 - Doanh thu bán hàng. Như vậy là không đúng vì hiện nay chiết khấu thanh toán được coi như khoản chi phí tài chính và được hạch toán vào TK635 - Chi phí hoạt động tài chính. Bên cạnh đó, Công ty cũng không có TK139 - Dự phòng phải thu khó đòi. Điều này ảnh hưởng rất lớn vì Công ty có rất nhiều khách hàng và việc không đòi được nợ là có thể xảy ra.3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Toàn Thắng 3.2.1. Về tổ chức bộ máy kế toánHiện nay, Công ty áp dụng mô hình kế toán tập trung dưới sự chỉ đạo trực tiếp
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại ngọc nhâm

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC NHÂM

Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Ngọc Nhâm Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Ngọc Nhâm
Xem thêm

65 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỊÊN TỬ TIN HỌC ĐỒNG HÀNH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠIĐỊÊN TỬ TIN HỌC ĐỒNG HÀNH 21

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠIĐỊÊN TỬ TIN HỌC ĐỒNG HÀNH 2.1-Đặc điểm chung của công ty TNHH dịch vụ và thương mại điện tửtin học Đồng Hành.2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triểnCông ty TNHH dịch vụ và thương mại điện tử tin học Đồng Hành được thành lập vào năm 2003. Tuy công ty mới được thành lập nhưng công ty không ngừng lớn mạnh và phát triển vững chắc về mọi mặt, công ty thương xuyên hoàn thiện về công tác tổ chức, nâng cao năng lức chỉ huy, điều hành quản lý, mở rộng địa bàn hoạt động trong cả nước.Công ty được thành lập theo quyết định số:Tên đăng ký: Công ty TNHH dịch vụ và thương mại điện tử tin học Đồng HànhTên giao dịch bằng tiếng anh:ĐONG HANH JSCTrụ sở chính:Số 237 Trần Quốc Hoàn -– Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà NộiCông ty kinh doanh mặt hàng chủ yếu là các thiết bị liên quan đên máy tính, phạm vi hoạt động của công ty rộng khắp trên cả nước.Là một công ty vốn được huy động bởi các cổ đông , tổ chức bộ máy gọn nhẹ với đội ngũ nhân viên đây năng lực.Giám đốcPhó Giám đốcPhòng kinh doanh Phòng kế toán Phòng kỹ thuật2.1.2. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty.SƠ ĐỒ BỘ MÁY CỦA CÔNG TY Giám đốc công ty: - Giám đốc công ty do các cổ đông trong công ty cử ra, là người điều hành cao nhất trong kinh doanh và chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.- Giám đốc quyết định tổ chức, quản lý điều hành các biện pháp kinh doanh có hiệu quả.
Xem thêm

40 Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại dược phẩm mai anh

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MAI ANH

Chương 1: Những lý luận chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Mai Anh Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công tại công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Mai anh

120 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH An Khang.

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH AN KHANG.

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH An Khang. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH An Khang. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH An Khang. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH An Khang. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH An Khang. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH An Khang.
Xem thêm

139 Đọc thêm

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần liên doanh Dược Phẩm MEGA.

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEGA.

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần liên doanh Dược Phẩm MEGA. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần liên doanh Dược Phẩm MEGA. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần liên doanh Dược Phẩm MEGA. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần liên doanh Dược Phẩm MEGA.

46 Đọc thêm

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng” tại Công ty TNHH một thành viên Kim Hoàng

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG” TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM HOÀNG

Phần I: Khái quát chung về công ty TNHH một thành viên Kim Hoàng và tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH một thành viên Kim Hoàng. Phần II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kế quả bán hàng tại công ty TNHH một thành viên Kim Hoàng. Phần III: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH một thành viên Kim Hoàng.

43 Đọc thêm

Thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Linh Trang

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH TRANG

Thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Linh Trang Thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Linh Trang Thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Linh Trang

96 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC

MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu 3 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 12 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 13 1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 13 1.6 Phương pháp nghiên cứu 13 1.7 Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 14 1.8 Kết cấu của đề tài 15 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 16 2.1 Khái niệm, vai trò, yêu cầu công tác quản lý của họat động bán hàng 16 2.1.1 Khái niệm bán hàng 16 2.1.2 Vai trò của hoạt động bán hàng 16 2.1.3 Yêu cầu quản lý đối với hoạt động bán hàng 17 2.2 Khái niệm, vai trò của xác định kết quả kinh doanh 18 2.2.1 Khái niệm xác định kết quả kinh doanh 18 2.2.2 Vai trò xác định kết quả kinh doanh 18 2.3 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 19 2.4 Kế toán bán hàng 20 2.4.1 Phương thức bán hàng 20 2.4.2 Kế toán giá vốn hàng xuất bán 22 2.4.3 Kế toán doanh thu bán hàng 27 2.4.3.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu 27 2.4.3.3 Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng 27 2.4.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 29 2.4.4.2. Nguyên tắc hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 29 2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 30 2.5.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 30 2.5.2 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 31 2.5.3 Xác định kết quả kinh doanh 34 2.6 Sổ kế toán và báo cáo kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 37 2.6.1 Sổ kế toán sử dụng 37 2.6.2 Báo cáo kế toán 39 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG 40 VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI 40 CN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT HOÀNG ĐỨC 40 3.1 Giới thiệu tổng quan về CN Công ty TNHH Dược phẩm và TTBYT Hoàng Đức 40 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của CN Công ty Dược phẩm và TTBYT Hoàng Đức 40 3.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của CN Công ty TNHH Dược phẩm và TTBYT Hoàng Đức 41 3.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất – kinh doanh của CN Công ty TNHH Dược phẩm và TTBYT Hoàng Đức 41 3.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của CN Công ty TNHH Dược phẩm và TTBYT Hoàng Đức 42 3.1.5Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của CN Công ty TNHH Dược phẩm và TTBYT Hoàng Đức 44 3.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại CN Công ty TNHH Dược phẩm và TTBYT Hoàng Đức 46 3.3Tổ chức hệ thống kế toán tại CN Công ty TNHH Dược phẩm và TTBYT Hoàng Đức 47 3.3.1 Các chính sách kế toán chung 47 3.3.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 48 3.3.3Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 48 3.3.4 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 49 3.4 Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại CN Công ty TNHH Dược phẩm và TTBYT Hoàng Đức 49 3.4.1 Các phương thức bán hàng 49 3.4.2 Các phương thức thanh toán tiền hàng 49 3.4.3 Chứng từ và tài khoản sử dụng 51 3.4.4 Phương pháp kế toán 51 3.4.5 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty 53 3.4.6 Kế toán giá vốn hàng bán 56 3.4.7 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 58 3.4.8 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 61 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN 63 KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 63 TẠI CN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT HOÀNG ĐỨC 63 4.1 Nhận xét về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 63 4.1.1Ưu điểm 63 4.1.2Nhược điểm 67 4.2 Kiến nghị về công tác kế toán 69
Xem thêm

113 Đọc thêm

kế toán bán hàng và xác định kết quả tai cty TNHH dược phẩm hồng mai TP. Cần thơ

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TAI CTY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG MAI TP. CẦN THƠ

kế toán bán hàng và xác định kết quả tai cty TNHH dược phẩm hồng mai TP. Cần thơ kế toán bán hàng và xác định kết quả tai cty TNHH dược phẩm hồng mai TP. Cần thơ kế toán bán hàng và xác định kết quả tai cty TNHH dược phẩm hồng mai TP. Cần thơ kế toán bán hàng và xác định kết quả tai cty TNHH dược phẩm hồng mai TP. Cần thơkế toán bán hàng và xác định kết quả tai cty TNHH dược phẩm hồng mai TP. Cần thơ

76 Đọc thêm

Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại HANARO việt nam

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANARO VIỆT NAM

Chương 1: Lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Thương mại HANARO Việt Nam. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Thương mại HANARO Việt Nam.

110 Đọc thêm

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH May Grace Sun Việt Nam

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH MAY GRACE SUN VIỆT NAM

ChươngI:Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. ChươngII:Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH May Grace Sun Việt Nam. ChươngIII:Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH May Grace Sun Việt Nam.

120 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh công ty TNHH đầu tư ba sao tại hà nội

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BA SAO TẠI HÀ NỘI

Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Đầu Tư Ba Sao tại Hà Nội. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Đầu Tư Ba Sao tại Hà Nội.

131 Đọc thêm

KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG QUẦN ÁO THỜI TRANG TẠI CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỦY TIÊN

KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG QUẦN ÁO THỜI TRANG TẠI CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỦY TIÊN

LỜI NÓI ĐẦUXã hội càng phát triển thì càng đòi hỏi sự đa dạng và phong phú cả về số lượng, chất lượng của các loại sản phẩm. Điều đó đặt ra câu hỏi lớn cho các doanh nghiệp sản xuất là sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? sản xuất như thế nào? Vì thế các doanh nghiệp cần phải đặc biệt quan tâm đến khách hàng, nhu cầu và thị hiếu của khách hàng để sản xuất và cung ứng những sản phẩm phù hợp. Muốn tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải bằng mọi cách đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng, được người tiêu dùng chấp nhận và thu được lợi nhuận nhiều nhất có nghĩa là doanh nghiệp phải thực hiện tốt công tác bán hàng. Một trong những yếu tố quyết định điều đó là phải thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán nghiệp vụ bán hàng. Hạch toán kế toán nghiệp vụ bán hàng sẽ cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách cụ thể thông qua các chỉ tiêu doanh thu và kết quả lỗ, lãi. Đồng thời còn cung cấp những thông tin quan trọng giúp cho các nhà quản lý phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án sản xuất, kinh doanh để đầu tư vào doanh nghiệp có hiệu quả nhất.Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty, em nhận thấy rằng kế toán nói chung và kế toán bán hàng của công ty nói riêng là một bộ phận quan trọng trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nên nó luôn đòi hỏi phải được hoàn thiện. Vì vậy em đã chọn đề tài: “Kế toán bán nhóm hàng quần áo thời trang tại công ty TNHH thời trang ”Chuyên đề tốt nghiệp của em gồm ba chương chính:Chương I: Tổng quan nghiên cứu về đề tài kế toán bán hàngChương II: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng kế toán bán nhóm hàng quần áo thời trang tại công ty TNHH Thời trang ,Chương III: Kết luận đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán bán nhóm hàng quần áo thời trang tại công ty TNHH thời trang .1Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Ths. cùng các cán bộ kế toán trong công ty TNHH Thời trang đã giúp đỡ em hoàn thành
Xem thêm

38 Đọc thêm

Kế toán bán nhóm hàng quần áo tại công ty TNHH Thời Trang

KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG QUẦN ÁO TẠI CÔNG TY TNHH THỜI TRANG

LỜI NÓI ĐẦUXã hội càng phát triển thì càng đòi hỏi sự đa dạng và phong phú cả về số lượng, chất lượng của các loại sản phẩm. Điều đó đặt ra câu hỏi lớn cho các doanh nghiệp sản xuất là sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? sản xuất như thế nào? Vì thế các doanh nghiệp cần phải đặc biệt quan tâm đến khách hàng, nhu cầu và thị hiếu của khách hàng để sản xuất và cung ứng những sản phẩm phù hợp. Muốn tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải bằng mọi cách đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng, được người tiêu dùng chấp nhận và thu được lợi nhuận nhiều nhất có nghĩa là doanh nghiệp phải thực hiện tốt công tác bán hàng. Một trong những yếu tố quyết định điều đó là phải thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán nghiệp vụ bán hàng. Hạch toán kế toán nghiệp vụ bán hàng sẽ cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách cụ thể thông qua các chỉ tiêu doanh thu và kết quả lỗ, lãi. Đồng thời còn cung cấp những thông tin quan trọng giúp cho các nhà quản lý phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án sản xuất, kinh doanh để đầu tư vào doanh nghiệp có hiệu quả nhất.Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty, em nhận thấy rằng kế toán nói chung và kế toán bán hàng của công ty nói riêng là một bộ phận quan trọng trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nên nó luôn đòi hỏi phải được hoàn thiện. Vì vậy em đã chọn đề tài: “Kế toán bán nhóm hàng quần áo thời trang tại công ty TNHH Thời Trang ”Chuyên đề tốt nghiệp của em gồm ba chương chính:Chương I: Tổng quan nghiên cứu về đề tài kế toán bán hàngChương II: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng kế toán bán nhóm hàng quần áo thời trang tại công ty TNHH Thời trang ,Chương III: Kết luận đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán bán nhóm hàng quần áo thời trang tại công ty TNHH thời trang .1Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Ths. cùng các cán bộ kế toán trong công ty TNHH Thời trang đã giúp đỡ em hoàn thành
Xem thêm

40 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Thương mại VHC

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC

Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các DNTM. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại VHC. Chương 3: Một số nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại VHC.

123 Đọc thêm

Cùng chủ đề