NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ":

nghiên cứu chính sách khoa học và công nghệ

NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

dân cư gần cụm công nghiệp. Đồng hành với xu thế của nhà đầu tư nước ngoài, việc thu hút đầu tư nước ngoài diễn ra không đồng đều giữa các tỉnh, thành và trong từng lĩnh vực kinh tế. Khuynh hướng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến thực thi chính sách đổi mới công nghệ doanh nghiệp. Trên 20 năm qua, đầu tư nước ngoài ở Việt Nam có xu hướng tập trung vào một số tỉnh, thành phố lớn. Trong khi 10 đơn vị dẫn đầu đã thâu tóm trên 80% số dự án với 82,1% tổng vốn đăng ký và 82,7% vốn thực hiện thì ở 10 tỉnh, thành thuộc nhóm cuối bảng, số dự án chỉ có 0,44%, vốn đăng ký chiếm 0,16% và chừng 0,27% tổng vốn thực hiện (Tuần tin KT-XH số 7 ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Trung tâm Thông tin&Dự báo KT-XH Quốc gia). Cùng với phân hóa thu hút đầu tư nước ngoài, mức độ biến động của doanh nghiệp dân doanh (đó là khu vực ngươi dân kinh doanh ngoài nhà nước và đầu tư nước ngoài) cũng khá khác nhau. Trong giai đoạn 2005-2006 tốp 10 tỉnh dẫn đầu thu hút FĐI có mức tăng doanh nghiệp dân doanh từ 46,6% đến 60,2%, thì ở 10 tỉnh cuối bảng, số lượng doanh nghiệp dân doanh lại giảm từ 6,8% xuống còn 4,7% so với tổng số doanh nghiệp dân doanh cả nước. Nhiều địa phương thu hút FĐI thấp đã rơi vào vòng "luẩn quẩn" đầu tư phát triển thấp, nguồn lực địa phương hạn chế, không phát triển được hạ tầng, lại càng khó có thể hỗ trợ được doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Đây đang là bài toán khó giải cần có sự hỗ trợ cụ thể từ tầm chính sách quốc gia. Nhìn nhận vai trò Nhà nước trong đổi mới công nghệ doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu cho rằng, trong nhiều hoạt động, Nhà nước không nên chỉ quan tâm đến khuôn khổ luật pháp, mà còn cần có những hỗ trợ cụ thể về tài chính. Công nghệ thay thế ở các doanh nghiệp cần đươc đánh giá cả về kinh tế, kỹ thuật và tài chính. Do thiếu thông tin thị trường công nghệ, doanh nghiệp vấp phải nhiều khó khăn, lúng túng trong lựa chọn phương án công nghệ tối ưu và thủ tục để chuyển giao công nghệ. Trên thực tế, các cơ quan thông tin công nghệ nhà nước thường làm nhiệm vụ thu
Xem thêm

91 Đọc thêm

LUẬT KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

LUẬT KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

nhằm ứng dụng vào thực tiễn. Nghiên cứu khoa học bao gồm nghiên cứu cơbản, nghiên cứu ứng dụng;5. Phát triển công nghệ là hoạt động nhằm tạo ra và hoàn thiện côngnghệ mới, sản phẩm mới. Phát triển công nghệ bao gồm triển khai thựcnghiệm và sản xuất thử nghiệm; 6. Triển khai thực nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứukhoa học để làm thực nghiệm nhằm tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới; 7. Sản xuất thử nghiệm là hoạt động ứng dụng kết quả triển khai thựcnghiệm để sản xuất thử ở quy mô nhỏ nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sảnphẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống;8. Dịch vụ khoa họccông nghệ là các hoạt động phục vụ việcnghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đếnsở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đàotạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng tri thức khoa họccông nghệ và kinhnghiệm thực tiễn.Điều 3. Mục tiêu của hoạt động khoa học và công nghệMục tiêu của hoạt động khoa họccông nghệ là xây dựng nền khoahọc và công nghệ tiên tiến, hiện đại để phát triển lực lượng sản xuất, nângcao trình độ quản lý; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môitrường; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá; xây dựng nền văn hóa tiêntiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người mới Việt Nam; góp phầnphát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sốngcủa nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh.Điều 4. Nhiệm vụ của hoạt động khoa học và công nghệHoạt động khoa họccông nghệ có các nhiệm vụ sau đây:1. Vận dụng sáng tạo và phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê Ninvà tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng lý luận về chủ nghĩa xã hội và conđường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; xây dựng luận cứ khoa học choviệc định ra đường lối, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội,bảo đảm quốc phòng, an ninh; góp phần xây dựng nền giáo dục tiên tiến, xây
Xem thêm

25 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH LƯƠNG NHẰM THU HÚT NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀM VIỆC THEO DỰ ÁN (NGHIÊN CỨU DỰ ÁN XÂY DỰNG PHÒNG THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Ở TRUNG TÂM KỸ THUẬT 3)

CHÍNH SÁCH LƯƠNG NHẰM THU HÚT NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀM VIỆC THEO DỰ ÁN (NGHIÊN CỨU DỰ ÁN XÂY DỰNG PHÒNG THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Ở TRUNG TÂM KỸ THUẬT 3)

nhân lực KH&CN là nhiệm vụ cần thiết. Trung tâm Kỹ thuật 3 cần có cácchính sách phù hợp, thu hút, tạo động lực cho nhân lực KH&CN vì mục tiêuphát triển các phòng thử nghiệm.- Ý nghĩa thực tiễn:Từ kết quả nghiên cứu lý thuyết về thực trạng nhân lực KH&CN củaTrung tâm Kỹ thuật 3, đề tài đưa ra một giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằmthu hút nhân lực KH&CN nhằm góp phần phát triển phòng thử nghiệm HSNLcũng như các phòng thử nghiệm chuyên ngành khác.2. Tóm tắt lịch sử nghiên cứuCùng với quá trình phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, thu hút nhânlực KH&CN trở thành một vấn đề quan trọng đối với quốc gia, địa phương, tổchức và doanh nghiệp. Chính vì vậy, nhiều nghiên cứu về chính sách thu hútnhân lực KH&CN đã được quan tâm với nhiều tiếp cận khác nhau.9Tác giả Nguyễn Thị Hạnh trong nghiên cứuChính sách phát triển nhânlực khoa họccông nghệ để xây dựng Trường Đại học Công nghiệp HàNội”1 đã đề cập đến các giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN tạitrường đại học Công nghiệp Hà Nội với các chính sách cụ thể về đào tạo, bồidưỡng, tuyển dụng, sử dụng, khuyến khích đãi ngộ. Các chính sách do tác giảNguyễn Thị hạnh đề xuất đầy đủ nhưng chung chung, chưa phân tích sâu vềchính lương.Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng – Viện Khoa học Lao động và Xã hội, trongbài viết “Chính sách tiền lương: Thực trạng, vấn đề và yêu cầu đặt ra tronggiai đoạn 2011 – 2015”2 nghiên cứu về chính sách tiền lương trong kinh tế thịtrường. Theo tác giả, chính sách tiền lương phải tách bạch giữa các khu vực:sản xuất kinh doanh, hành chính nhà nước và sự nghiệp cung cấp dịch vụcông. Trong đó, tiền lương trong khu vực hành chính nhà nước và khu vực sựnghiệp cung cấp dịch vụ công chưa tạo ra động lực đủ mạnh, không kích thích
Xem thêm

15 Đọc thêm

SỰ BIẾN ĐỔI CÁC ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦACÁC CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

SỰ BIẾN ĐỔI CÁC ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦACÁC CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUBảng 2.1: Một số dấu hiệu và nguyên nhân quản trị nhân sự chưa hiệu quả.Bảng 2.2: Phương pháp mức thang điểm.Bảng 2.3: So sánh cơ bản giữa quản trị nhân sự truyền thống và quản trị nhânsự hiện đại.Bảng 3.1: Trước và sau khi ứng dụng khoa họccông nghệ.Bảng 3.2: So sánh thực hiện công việc trước và sau khi ứng dụng Phần mềmquản lý văn bản.Bảng 3.3: Bảng chấm công khi chưa áp dụng khoa họccông nghệ trong quảnlý.PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do nghiên cứu:Ngày nay, có thể thấy được ứng dụng các thành tựu của khoa học và côngnghệ ở khắp mọi ngành nghề của nền kinh tế. Dưới tác động của các chính sáchkhoa học và công nghệ, các đặc điểm quản lý đã có sự biến đổi tích cực giúp chonền kinh tế phát triển. Nhà quản lý đặc biệt là lĩnh vực quản lý nhân sự cần nắmbắt được tác động của các chính sách khoa họccông nghệ đã làm biến đổi củacác đặc điểm quản lý như thế nào để có sự điều chỉnh trong phương pháp quản lýđể hoạt động quản lý tốt hơn.Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 với ngành nghề kinhdoanh chủ yếu là các hoạt động về công ích: thu gom rác; chăm sóc cây xanh; quảnlý quỹ nhà đất, chợ, chung cư trên địa bàn quận 2; xây dựng và khai thác khu côngnghiệp; xây lắp…Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã áp dụng cácthành tựu khoa họccông nghệ để tăng tính cạnh tranh, góp phần xây dựngthương hiệu công ty. Khi áp dụng các chính sách khoa họccông nghệ vào hoạtđộng thì hệ thống quản lý cũng phải thay đổi cho phù hợp: thay đổi từ chính bản
Xem thêm

12 Đọc thêm

Cách mạng khoa học tác động đến quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta tiểu luận cao học

Cách mạng khoa học tác động đến quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta tiểu luận cao học

Mở đầu 1. Lý do nghiên cứu đề tài Trong lịch sử phát triển của mình, nhân loại đã chứng kiến các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ. Đặc biệt, từ giữa thập kỷ 50 của thế kỷ XX đến nay, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ đã tạo ra những biến đổi to lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Đối với Việt Nam, một đất nước đang trên đà phát triển, nền kinh tế và chính trị không thể đứng biệt lập tách rời khỏi ảnh hưởng của khoa học công nghệ. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi chúng ta đang từng bước tiến hành đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị để hội nhập thế giới một cách sâu rộng hơn thì cuộc cách mạng khoa học công nghệ sẽ có những ảnh hưởng sâu sắc hơn bao giờ hết. Thực tế đã cho thấy, cho dù các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ là sản phẩm của toàn nhân loại nhưng quốc gia nào biết tranh thủ, biết tận dụng các thành tựu đó và có chính sách quản lý hoạt động khoa học công nghệ tốt thì quốc gia đó sẽ phát triển nhanh chóng hơn. Ngược lại, quốc gia nào chậm trễ trong việc nắm bắt và quản lý khoa học và công nghệ thì quốc gia đó sẽ chậm phát triển, trở nên lạc hậu và phải chịu thua thiệt. Như vậy chính sách phát triển khoa học công nghệ có thể trở thành đòn bẩy nhưng chúng có thể trơ thành rào cản cho sự phát triển kinh tế rồi từ đó tác động trở lại chính trị . Sự đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị cũng sẽ không nằm ngoài quy trình ấy. Chính vì vậy, trong bài tiểu luận môn Chính trị học của mình, tôi muốn đề cập đến vấn đề: “ Cách mạng khoa học tác động đến quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta”. Nếu chúng ta nắm được những tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đến mối quan hệ giữa đỏi mới kinh tế và đổi mới chính trị thì sẽ có được những chính sách phát triển khoa học công nghệ một cách hợp lý, giảm thiểu những tác động tiêu cực, để khoa học và công nghệ trở thành tư liệu sản xuất thúc đẩy kinh tế phát triển và giữ cho chính trị nước nhà ổn định.
Xem thêm

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Nhiệm vụ của khoa học công nghệ(Theo luật- 3nv)1*/ Vận dụng sáng tạo và phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; xây dựng luận cứ khoa học cho việc định ra đường lối chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; góp phần xây dựng nền giáo dục tiên tiến, xây dựng con người mới Việt Nam; kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống của văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và đóng góp vào kho tàng văn hóa, khoa học của thế giới; Nhiệm vụ của khoa học công nghệ2*/ Nâng cao năng lực khoa họccông nghệ để làm chủ các công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, các phương pháp quản lý tiên tiến; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của nhân dân; dự báo kịp thời, phòng, chống, hạn chế và khắc phục hậu quả thiên tai; Nhiệm vụ của khoa học công nghệ3*/ Tiếp thu các thành tựu khoa họccông nghệ của thế giới để tạo ra, ứng dụng có hiệu quả các công nghệ mới; tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao; phát triển nền khoa họccông nghệ Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, tiếp cận với trình độ thế giới, làm cơ sở vững chắc cho việc phát triển các ngành công nghiệp hiện đại; đẩy mạnh việc phổ biến và ứng dụng các thành tựu
Xem thêm

50 Đọc thêm

Chính sách Xuất khẩu chè tại CTy TNHH Thương mại Đại Lợi - 4 pdf

CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU CHÈ TẠI CTY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI LỢI - 4 PDF

hứng mua các sản phẩm có thương hiệu của doanh nghiệp. Do vậy, muốn xây dựng được thương hiệu riêng cho ngành chè là hình thành trung tâm giao dịch kì hạn quốc tế. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comVấn đề quảng cáo cũng ngày càng trở nên bức xúc trong cơ chế thị trường kinh nghiệm và điều kiện để thực hiện quảng cáo ở Việt Nam nói chung và của Công ty Thương mại nói riêng còn nhiều hạn chế, song không phải không có những doanh nghiệp đã tổ chức làm được tốt và mang lại hiệu quả thực sự. Có thể nói quảng cáo vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật. Một hướng mới về quảng cáo của ngành chè là buôn bán trên mạng đang rất được Công ty quan tâm. 3.1.4. Các chính sách phát triển đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ chế biến mặt hàng chè. Chính sách phát triển khoa học công nghệ và tận dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công nghiệp là một trong những chính sách quan trọng của nước Việt Nam nói chung cũng như của Công ty Thương mại Đại lợi nói riêng, trong đó phát triển khoa học công nghệ trong chế biến nông sản phẩm có vị trí quan trọng trong chính sách khoa học công nghệ. Tuy vậy chất lượng chè của Công ty còn chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu về chè xuất khẩu cũng như yêu cầu của người tiêu dùng. Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là trong một thời gian dài vấn đề phát triển khoa học công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong các hoạt động sản xuất. 3.1.5. Chính sách liên doanh liên kết, hợp tác trong chế biến mặt hàng chè: Những năm gần đây, Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác liên kết với nhau trong khâu chế biến chè để hình thành các cơ sở chế biến chè với công nghệ hiện đại hơn nhằm nâng cao chất lượng chè, nâng cao sức cạnh tranh của mặt hàng chè của Việt Nam nói chung và của Công ty TNHH TM Đại lợi nói riêng trên thị trường thế giới. Chính sách liên doanh liên kết đã thúc đẩy công nghiệp chế biến Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comchè ở Việt Nam phát triển với tốc độ cao trong những năm gần đây. Nhà nước tạo điều kiện khá thuận lợi cho các nhà sản xuất, nhà kinh doanh cũng như các doanh
Xem thêm

10 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC ĐẢNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TIỂU LUẬN CAO HỌC ĐẢNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI TĂNG CƯỜNG TIỀM LỰC VÀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ ĐỂ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC SỰ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC. KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐẶT TRỌNG TÂM VÀO TỔNG KẾT THỰC TIỄN, ĐI SÂU NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ LỚN CỦA ĐẤT NƯỚC, KHU VỰC VÀ TOÀN CẦU, GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC, CUNG CẤP LUẬN CỨ CHO VIỆC HOẠCH ĐỊNH ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM. KHOA HỌC TỰ NHIÊN CHÚ TRỌNG HƯỚNG VÀO GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THỰC TIỄN, NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM VÀ KHAI THÁC CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, DỰ BÁO, PHÒNG, TRÁNH, GIẢM NHẸ HẬU QUẢ THIÊN TAI. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẬP TRUNG VÀO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, KHẢ NĂNG CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO ĐẢM AN NINH QUỐC PHÒNG; COI TRỌNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CÔNG NGHỆ SINH HỌC, CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI, CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ. ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHÁC, THU HẸP KHOẢNG CÁCH VỀ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ SO VỚI CÁC NƯỚC TIÊN TIẾN TRONG KHU VỰC. ĐI THẲNG VÀO CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH MŨI NHỌN, ĐỒNG THỜI LỰA CHỌN CÁC CÔNG NGHỆ THÍCH HỢP, KHÔNG GÂY Ô NHIỄM VÀ KHAI THÁC ĐƯỢC LỢI THẾ VỀ LAO ĐỘNG. CHÚ TRỌNG NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ MỚI, HIỆN ĐẠI, THÍCH NGHI CÔNG NGHỆ NHẬP KHẨU, CẢI TIẾN TỪNG BỘ PHẬN, TIẾN TỚI TẠO RA NHỮNG CÔNG NGHỆ ĐẶC THÙ VIỆT NAM. HIỆN ĐẠI HOÁ CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ. HOÀN THÀNH XÂY DỰNG HAI KHU CÔNG NGHỆ CAO Ở GẦN HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, XÂY DỰNG MỘT SỐ PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM ĐẠT TRÌNH ĐỘ TIÊN TIẾN CỦA KHU VỰC. THỰC HIỆN CƠ CHẾ KẾT HỢP CHẶT CHẼ GIỮA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VỚI KHOA HỌC TỰ NHIÊN, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, GIỮA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỚI ĐÀO TẠO VÀ SẢN XUẤT, KINH DOANH; ỨNG DỤNG NHANH CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. KHẨN TRƯƠNG ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, SẮP XẾP HỢP LÝ CÁC VIỆN, TRUNG TÂM, CÁC CƠ SỞ NGHIÊN CỨU TRONG CẢ NƯỚC. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU QUỐC GIA, CÁC HỘI, LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT. ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HOÁ, ĐA DẠNG HOÁ CÁC NGUỒN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. DÀNH VỐN ĐẦU TƯ THÍCH ĐÁNG CHO NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG CÁC NGÀNH KHOA HỌC. TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI CHO CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC, DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC THEO LUẬT ĐỊNH. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TẠO MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH, BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ QUYỀN TÁC GIẢ. CÓ CƠ CHẾ THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP TĂNG ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, PHÁT HUY SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT, HỢP LÝ HOÁ SẢN XUẤT VÀ ĐẶT HÀNG CHO CƠ QUAN NGHIÊN CỨU.
Xem thêm

22 Đọc thêm

Thực trạng Công nghiệp hóa hiện đại hóa và vai trò quản lý của Nhà nước - 6 potx

THỰC TRẠNG CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA VÀ VAI TRÒ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC - 6 POTX

đảm bảo cho nhu cầu đổi mới và phát triển của các dự án đầu tư cả trong và ngoài nước. Một tỉ lệ thích đáng và hợp lý dành cho công nghệ trong vốn đầu tư, bản thân nó chắc chắn sẽ là sự kích thích không nhỏ cho đổi mới, phát triển công nghệ, đưa mặt bằng công nghệ của nước ta cao ngang tầm khu vực và thế giới. Nhà nước phải đổi mới chính sách và cơ chế để khuyến khích đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ hoạt động phục vụ trực tiếp cho sản xuất ở mọi khâu, mọi lĩnh vực và địa bàn. Cần chú ý tới chính sách và biện pháp tổ chức quản lý đối với hoạt động giáo dục đào tạo, tổ chức lại hệ thống giáo dục đào tạo. Chính sách giáo dục đào tạo phải coi trọng các tổ chức giáo dục đào tạo chất lượng cao,với quy mô nhỏ, chọn lọc để bồi dưỡng nhân tài, tạo nên nguồn nhân lực khoa học quản lý kinh doanh có năng lực sáng tạo có trình độ cao. Đầu tư cho công nghệ còn bao hàm cả đầu tư vào con người, chuẩn bị cho tương lai. Nếu cứ để tình trạng bỏ học, học không thực chất như hiện nay thị chỉ sau một thế hệ sẽ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com khó có được năng lực nội sinh vững vàng để tiếp thu khoa học kỹ thuật của thế giới phục vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá nền kinh tế đất nước. 3.2.3. Một số giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về khoa họccông nghệ Cần sớm ban hành “luật khoa họccông nghệ” và các văn bản dưới luật nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực trọng yếu này, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện việc đổi mới cơ chế, chính sách, trong đó có chính sách tiền lương, gắn với kết quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đối với các chương trình trọng điểm, đặc biệt là các chương trình về nông thôn và miền núi. Phát huy nội lực bao gồm tổng hợp các nguồn lực trong nước, đó là vốn, tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật đã tích luỹ được, tài nguyên chưa đưa vào sử dụng và quan trọng hơn hết là nguồn lực con người sức lao động, trí tuệ và tinh thần gắn với truyền thống văn hoá của dân tộc ta. Chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ khoa họccông nghệ đông đảo, giàu tài năng và tâm huyết: Gồm nhiều thế hệ được chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, dầy công học tập, rèn luyện hiện có và đông đảo tri thức người Việt ở nước ngoài,
Xem thêm

8 Đọc thêm

ứng dụng phương pháp sáng tạo khoa học vào kỹ thuật công nghệ

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀO KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

bản Firefox kế tiếp không có sự thay đổi nhiều về giao diện chung của trình duyệt. Ở phiên bản này, Firefox đã ẩn đi nút Forward trên thanh công cụ và nó sẽ chỉ xuất hiện khi người dùng nhấn vào nút Back để quay về trang trước. Việc bỏ bút Forward nhằm hướng tới việc giản lược hóa trình duyệt. Firefox 11.0 được Mozilla áp dụng một giao thức hoàn toàn mới được phát triển bởi Google và đã được sử dụng trong các phiên bản Chrome gần đây, đó là giao thức SPDY. Giao thức này cho phép trình duyệt tải dữ liệu trên mạng một cách nhanh chóng hơn và cũng có tính bảo mật cao hơn nhằm bảo vệ người dùng khỏi các mối đe dọa từ Internet. Một tính năng hoàn toàn mới chưa hề có trên các trình duyệt khác cũng đã được Mozilla thêm vào trong phiên bản 11 của Firefox, đó chính là tính năng hiển thị trang web dưới dạng 3D. Tính năng này được Mozilla thiết kế nhằm hỗ trợ các lập trình viên có thể xem các thành phần, đối tượng của trang web dưới dạng 3D một cách trực quan hơn. Để sử dụng tính năng này, bạn chỉ cần nhấn chuột phải vào cửa số trang web và chọn Inspect Elements sau đó nhấn 3D ở phía dưới bên phải của trình duyệt, lập tức trang web bạn đang mở sẽ hiển thị dưới dạng 3D thật hấp dẫn. Tuy nhiên, tính năng nay hiện tại không hỗ trợ Windows XP và Vista. Hiện tại, cứ mỗi tuần Mozilla đều ra mắt một phiên bản Beta mới và khoảng 6 tuần trình làng một bản chính thức. Hiện đã có Firefox 12 bản Beta, được phát hành ngày 05/04/2012. Ở phiên bản này cải tiến đáng chú ý là tự động cập nhật mỗi khi có dữ liệu hoặc phiên bản mới mà không cần người dùng động tay. Đây là tính năng Mozilla dự định đưa vào tất cả phiên bản Firefox trong tương lai. Tóm lại: Trình duyệt web Firefox đã áp dụng các nguyên tắc sáng tạo sau:  Nguyên tắc tách khỏi: Do Firefox là trình duyệt dựa trên mã nguồn mở nên nó cho phép người sử dụng có thể tự viết các chức năng ứng dụng khác nhau và gắn vào bên trong trình duyệt, đó gọi là Add-ons. Và người sử dụng có thể Disable hay Remove các Add-ons này khi không cần thiết. PP Nghiên cứu khoa học GVHD: GS-TSKH Hoàng Văn Kiếm
Xem thêm

23 Đọc thêm

cơ cấu tổ chức của PVN

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PVN

tranh lành mạnh.- Cải tiến liên tục: không có sự vĩnh cửu trong suy nghĩ, mọi sáng kiến đều được tôn trọng và đóng góp vào sự thành công chung.- Tinh thần đoàn kết và sự thống nhất: là nền tảng tạo nên sức mạnh phát triển bền vững của PVN.- Kiếm soát rủi ro: các yếu tố rủi ro đều được tính đến trong mọi hoạt động của PVN.- Phương châm hành động: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời, triển khai quyết liệt. Lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, dầu khí, khí hoá than, làm dịch vụ về dầu khí ở trong và ngoài nước;- Kinh doanh dịch vụ khai thác dầu thô, khí, các sản phẩm dầu, khí và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu khí ở trong và ngoài nước;- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, sản phẩm dầu khí, hóa dầu;- Kinh doanh, phân phối các sản phẩm dầu, khí, các nguyên liệu hóa phẩm dầu khí;- Khảo sát, thiết kế, xây dựng, khai thác, sửa chữa các công trình, phương tiện phục vụ dầu khí;- Tư vấn đầu tư xây dựng, thiết kế các công trình, phương tiện phục vụ dầu khí;- Đầu tư, sản xuất và kinh doanh nhiên liệu sinh học;- Đầu tư, sản xuất, kinh doanh điện và phân bón;- Đầu tư, khai thác than và các loại khoáng sản tại nước ngoài, ký kết hợp đồng nhập khẩu, cung ứng than; hợp tác khai thác và kinh doanh than trong nước, vận chuyển và tàng trữ than;- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm lọc hoá dầu, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và chế biến các sản phẩm lọc hoá dầu;- Đầu tư sản xuất và kinh doanh năng lượng tái tạo;- Hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm;
Xem thêm

18 Đọc thêm

BÀI NGHIÊN cứu KHOA học nâng cao hiệu quả tín dụng chương trình cho vay ưu đãi đối với học sinh – sinh viên của ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh đà nẵng

BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HỌC SINH – SINH VIÊN CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

BÀI NGHIÊN cứu KHOA học nâng cao hiệu quả tín dụng chương trình cho vay ưu đãi đối với học sinh – sinh viên của ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh đà nẵng , NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ BÀI NGHIÊN cứu KHOA học nâng cao hiệu quả tín dụng chương trình cho vay ưu đãi đối với học sinh – sinh viên của ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh đà nẵng , THỰC TRẠNG VỀ BÀI NGHIÊN cứu KHOA học nâng cao hiệu quả tín dụng chương trình cho vay ưu đãi đối với học sinh – sinh viên của ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh đà nẵng , GIẢI PHÁP VỀ BÀI NGHIÊN cứu KHOA học nâng cao hiệu quả tín dụng chương trình cho vay ưu đãi đối với học sinh – sinh viên của ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh đà nẵng
Xem thêm

61 Đọc thêm

vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế đông á

VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÔNG Á

môi trường khoa học và công nghệ trong sự phát triển của nền kinh tế thế giới.vai trò của khoa học công nghệ trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.nghiên cứu tính đóng góp của khoa học công nghệ trong tăng trưởng kinh tế

39 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Phơng pháp và phơng pháp luận nghiên cứu khoa họcMục lụcLời nói đầu..............................................................................................................................2I. Phơng pháp nghiên cứu khoa học và phơng pháp luận nghiên cứu khoa học....................................................................................................................3 1. Phơng pháp nghiên cứu khoa học.........................................................................................................................3a. Khái niệm.........................................................................................................................3b. Đặc điểm của phơng pháp nghiên cứu khoa học.........................................................................................................................4 2. Phơng pháp luận nghiên cứu khoa học.........................................................................................................................6 3. Phân loại phơng pháp.........................................................................................................................7a. Phơng pháp nghiên cứu thực nghiệm.........................................................................................................................7 b. Phơng pháp nghiên cứu lý thuyết.........................................................................................................................91
Xem thêm

21 Đọc thêm

Bài 13. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

BÀI 13. CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.6. 6. ááp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên và xử lý các p dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên và xử lý các tác nhân gây ô nhiễm môi tr ờng.tác nhân gây ô nhiễm môi tr ờng.Mét sè Mét sè ho¹t ®éng ho¹t ®éng tÝch cùc trong tÝch cùc trong c«ng t¸c b¶o vÖ c«ng t¸c b¶o vÖ tµi nguyªn tµi nguyªn vµ m«I tr êngvµ m«I tr êng

32 Đọc thêm

QUẢN TRỊ HỌC - GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG pptx

QUẢN TRỊ HỌC - GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG PPTX

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; tham gia khai thác dự án hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo và nghiên cứu kho[r]

17 Đọc thêm

CÁC BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH

CÁC BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH

Có thể lấy Việt Nam làm ví dụ. Khi chính phủ trao quyền cho các tỉnh đượcban hành một số chính sách đầu tư. Đã có cuộc chạy đua về thu hút đầu tư giữa cáctỉnh. Nguy hiểm ở chỗ, có tỉnh vì thành tích đã ban hành chính sách thu hút đầu tưdưới chuẩn, những chính sách ưu đãi đầu tư không cần thiết, gây hậu quả nặng nềvề môi trường, cơ cấu kinh tế và xã hội mà phải mất nhiều năm sau mới khắc phụcđược một phần.Thứ ba, làm tăng sự phụ thuộc của nền kinh tế của nước nhận đầu tư vàovốn, kỹ thuật và mạng lưới tiêu thụ hàng hóa của các tập đoàn kinh tế nước ngoài.Đầu tư trực tiếp nước ngoài có đóng góp phần vốn bổ sung quan trọng cho quá trìnhphát triển kinh tế và thực hiện chuyển giao công nghệ cho các nước nhận đầu tư.Đồng thời, cũng thông qua các công ty xuyên quốc gia là những bên đối tác nướcngoài để có thể tiêu thụ hàng hóa vì các công ty này nắm hầu hết các kênh tiêu thụhàng hóa từ nước này sang nước khác. Vì vậy, nếu dựa quá mức vào đầu tư trực tiếp11nước ngoài, thì sự phụ thuộc của nền kinh tế vào các nước công nghiệp phát triểncàng lớn. Nếu nền kinh tế dựa nhiều vào đầu tư trực tiếp nước ngoài thì sự pháttriển của nó hoàn toàn không vững chắc, không khác gì “người khổng lồ có đôichân bằng cát”. Sự phát triển chỉ là tạm thời, không dựa vào nội lực. Trong trườnghợp nhà đầu tư rút vốn vì bất kỳ lý do nào thì nền kinh tế sẽ suy yếu nhanh chóng.Tuy nhiên, nếu nước tiếp nhận đầu tư tận dụng được nguồn vốn, công nghệ hiện đạivà các kênh phân phối hàng hóa do các nhà đầu tư nước ngoài mang vào, tập trungnghiên cứu, ứng dụng, phát triển đội ngũ khoa học kỹ thuật, có chiến lược tiếp cậnvà nâng cấp công nghệ hiện đại, chủ động mở rộng thị trường phân phối sản phẩm,thì sẽ hạn chế được đáng kể những ảnh hưởng tiêu cực do sự phụ thuộc vào nguồnvốn đầu tư nước ngoài.Thứ tư, thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng có thể ảnh hưởng xấu tới môitrường và an sinh xã hội.
Xem thêm

90 Đọc thêm

TIEU LUAN CHINH TRI HOC CÁCH MẠNG KHOA HỌC TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ GIỮA ĐỔI MỚI KINH TẾ VÀ ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA

TIEU LUAN CHINH TRI HOC CÁCH MẠNG KHOA HỌC TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ GIỮA ĐỔI MỚI KINH TẾ VÀ ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA

… phải được nhất quán trong từng chính sách phát triển, từng bước đi và trongsuốt quá trình phát huy dân chủ, giữ vững và tăng cường khối đại đoàn kết toàndân tộc, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc được xem vừalà động lực vừa là mục tiêu phát triển. Vì vậy cần phát triển kinh tế theo mô hìnhkinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; kết hợp đổi mới kinh tế với đổimới hệ thống chính trị Để đạt được mục tiêu đó, ổn định chính trị dưới sự lãnhđạo của Đảng trở thành tiền đề, điều kiện tiên quyết. Bởi nhờ nó, nguồn lực đấtnước được tập trung cao nhất cho phát triển và sự phát triển đạt được mục đíchnhân văn chân chính vì con người, cho con người, phân hoá, phân tầng xã hội,xung đột giữa các nhóm lợi ích được kiểm soát …11Thực tiễn qua hơn 20 năm đổi mới đất nước đã cho thấy sự đúng đắncủa chủ trương trên đây của Đảng. Nhờ môi trường chính trị tiến bộ và ổn định,nhờ môi trường xã hội cho phát triển thuận lợi mà nội lực đất nước được khơidậy và phát huy, ngoại lực được tiếp nhận hiệu quả, đầu tư nước ngoài ngàycàng tăng bởi theo đánh giá của nhiều tổ chức, Việt Nam là điểm đến lý tưởngcho khách du lịch quốc tế, là địa điểm đầu tư an toàn. Có thể khẳng định, sự ổnđịnh chính trị, xã hội chính là tài sản vô giá của Việt Nam .Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ vững ổn địnhchính trị, tạo lập môi trường xã hội thuận lợi để đẩy nhanh nhịp độ phát triển củađất nước theo hướng bền vững. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác địnhmục tiêu và phương hướng tổng quát trong giai đoạn 2006-2010 là “nâng caonăng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc,đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động tất cả mọi nguồn lực cho côngnghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phát triển văn hoá; thực hiện tiến bộ và côngbằng xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; chủđộng và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị, xã hội;
Xem thêm

Đọc thêm

LIÊN KẾT VIỆN TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC KỸ THUẬT - CƠ SỞ KHOA HỌC, THỰC TIỄN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

LIÊN KẾT VIỆN TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC KỸ THUẬT - CƠ SỞ KHOA HỌC, THỰC TIỄN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tác giả Adam Holbrook, trong bài “Đổi mới trong hệ thống: Áp dụng đối với khoa học, công nghệ và chính sách đổi mới” đã trình bày về vấn đề đổi mới trong khoa học, công nghệ và liên quan[r]

148 Đọc thêm

Báo cáo khảo sát các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ Việt Nam

BÁO CÁO KHẢO SÁT CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Báo cáo một số kết quả trao đổi, khảo sát các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động Khoa học và công nghệ về đầu tư cho nghiên cứu và phát triển và các đề xuất về cơ chế chính sách nhằm tạo ra được sân chơi xứng tầm để doanh nghiệp sẵn sàng và mạnh dạn đầu tư cho hoạt động KHCN.

33 Đọc thêm

Cùng chủ đề